Commit dd274019 authored by KatolaZ's avatar KatolaZ

merge 1.157 into unstable

parents b8a45bf8 e94eb57b
netcfg (1.157+devuan1) unstable; urgency=medium
* merge 1.157 into unstable
-- Vincenzo (KatolaZ) Nicosia <katolaz@freaknet.org> Mon, 04 Feb 2019 06:56:27 +0000
netcfg (1.157) unstable; urgency=medium
* Team upload
[ Colin Watson ]
* Use /usr/share/dpkg/default.mk rather than setting DEB_HOST_ARCH directly.
[ Holger Wansing ]
* Remove trailing whitespaces from changelog file, to fix lintian tag.
[ Updated translations ]
* Finnish (fi.po) by Juhani Numminen
-- Holger Wansing <hwansing@mailbox.org> Sun, 23 Dec 2018 19:39:26 +0100
netcfg (1.156+devuan1) unstable; urgency=medium
* merged 1.156 into unstable
......@@ -896,7 +916,7 @@ netcfg (1.82) unstable; urgency=low
netcfg (1.81) unstable; urgency=low
* Team upload
[ Updated translations ]
* Catalan (ca.po)
......@@ -905,7 +925,7 @@ netcfg (1.81) unstable; urgency=low
netcfg (1.80) unstable; urgency=low
* Team upload
[ Updated translations ]
* Malayalam (ml.po) by Praveen Arimbrathodiyil
......
Source: netcfg
Section: debian-installer
Priority: optional
Maintainer: Daniel Reurich <daniel@centurion.net.nz>
Uploaders: Vincenzo (KatolaZ) Nicosia <katolaz@freaknet.org>
Build-Depends: debhelper (>= 9), dpkg-dev (>= 1.9.0), git, libdebconfclient0-dev (>= 0.46), libdebian-installer4-dev (>= 0.41), po-debconf (>= 0.5.0), libiw-dev (>= 27+28pre9) [!s390 !s390x !sparc !kfreebsd-any !hurd-any], check, libsubunit-dev
Maintainer: Vincenzo (KatolaZ) Nicosia <katolaz@freaknet.org>
Build-Depends: debhelper (>= 9), dpkg-dev (>= 1.16.1~), git, libdebconfclient0-dev (>= 0.46), libdebian-installer4-dev (>= 0.41), po-debconf (>= 0.5.0), libiw-dev (>= 27+28pre9) [!s390 !s390x !sparc !kfreebsd-any !hurd-any], check, libsubunit-dev
Vcs-Browser: https://git.devuan.org/d-i/netcfg
Vcs-Git: https://git.devuan.org/devuan-packages/netcfg.git
......
......@@ -27,8 +27,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: netcfg@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-11-03 22:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-04 18:37+0000\n"
"Last-Translator: Arto Keiski <arto.keiski@iki.fi>\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-19 23:08+0000\n"
"Last-Translator: Juhani Numminen <juhaninumminen0@gmail.com>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -56,11 +56,11 @@ msgid ""
"the installer is unable to get a working configuration from the network, you "
"will be given the opportunity to configure the network manually."
msgstr ""
"Verkkoasetukset voidaan tehdä syöttämällä kaikki tiedot käsin tai "
"käyttämällä DHCP:ta (tai IPv6-sidonnaisia asetusten tekotapoja) "
"verkkoasetusten automaattiseksi löytämiseksi. Jos automaattiset asetukset "
"valitaan, mutta asennin ei löydä toimivia asetuksia, on mahdollisuus tehdä "
"vielä verkkoasetukset käsin"
"Verkkoasetukset voidaan tehdä joko syöttämällä kaikki tiedot käsin, tai "
"löytämällä asetukset automaattisesti DHCP:llä (tai IPv6-sidonnaisilla "
"asetusten tekotavoilla). Jos automaattiset asetukset valitaan, mutta asennin "
"ei löydä toimivia asetuksia, on vielä mahdollisuus tehdä verkkoasetukset "
"käsin."
#. Type: string
#. Description
......@@ -250,7 +250,7 @@ msgid ""
"field blank."
msgstr ""
"Jos langattomassa verkossasi ei ole WEP-avainta, jätät tämän kentän "
"tietenkin tyhjäksi. "
"tietenkin tyhjäksi."
#. Type: error
#. Description
......@@ -467,9 +467,9 @@ msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Mahdollisesti joudut lataamaan tietyn moduulin verkkokortillesi. Jos "
"Mahdollisesti joudut lataamaan tietyn moduulin verkkokorttiasi varten. Jos "
"tarvittava moduuli on saatavilla, palaa takaisin verkkolaitteiden "
"tunnistukseen. "
"tunnistukseen."
#. Type: note
#. Description
......@@ -910,7 +910,7 @@ msgid ""
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Jos olet epävarma, ei pitäisi jatkaa ilman oletusreittiä. Ota yhteys verkon "
"vastuuhenkilöön tässä asiassa. "
"vastuuhenkilöön tässä asiassa."
#. Type: text
#. Description
......
#! /usr/bin/make -f
DEB_BUILD_GNU_TYPE := $(shell dpkg-architecture -qDEB_BUILD_GNU_TYPE)
DEB_HOST_GNU_TYPE := $(shell dpkg-architecture -qDEB_HOST_GNU_TYPE)
include /usr/share/dpkg/default.mk
%:
dh $@
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment