Commit c3c40a26 authored by D-I role's avatar D-I role

[l10n] Commit changed/added files

parent 5457755a
......@@ -6,6 +6,8 @@
# translation of debian-installer_packages_po_sublevel1_da.po to
# Danish messages for debian-installer.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
# Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>, 2010.
# Mads Bille Lundby <lundbymads@gmail.com, 2009.
# Henrik Christian Grove <debian@3001.dk>, 2008.
# Jesper Dahl Nyerup <debian@jespernyerup.dk>, 2008.
......@@ -15,14 +17,31 @@
#
# Volume er oversat til diskenhed. Ret hvis Dansk-gruppen finder en anbefaling.
#
# Translations from iso-codes:
# Alastair McKinstry <mckinstry@computer.org>, 2001.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2004, 2005, 2006.
# Computeroversættelse Tobias Toedter <t.toedter@gmx.net>, 2007.
# Copyright (C) Free Software Foundation, Inc., 2006.
# Frederik 'Freso' S. Olesen <freso.dk@gmail.com>, 2008.
# Free Software Foundation, Inc., 2000, 2004, 2005.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2009, 2010, 2011.
# Keld Simonsen <keld@dkuug.dk>, 2000, 2001.
# Kenneth Christiansen <kenneth@gnu.org>, 2000.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001.
#
# vedrørende russisk:
# (bogstavet й bliver normalt til j på dansk og y på engelsk. Der er
# også nogle forskelle med de mange s/sh-agtige lyde)
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer_packages_po_sublevel1_da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkgsel@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-28 22:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-05 10:48+0200\n"
"Last-Translator: Jacob Sparre Andersen <jacob@jacob-sparre.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-05 20:12+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -46,7 +65,7 @@ msgstr "Udvælg og installér programmer"
#. The text is used when pkgsel is launched, before it installs packages
#: ../pkgsel.templates:2001
msgid "Setting up..."
msgstr "Sætter op..."
msgstr "Sætter op ..."
#. Type: text
#. Description
......@@ -54,7 +73,7 @@ msgstr "Sætter op..."
#. The text is used when upgrading already installed packages.
#: ../pkgsel.templates:4001
msgid "Upgrading software..."
msgstr "Opgraderer software..."
msgstr "Opgraderer programmer ..."
#. Type: text
#. Description
......@@ -63,7 +82,7 @@ msgstr "Opgraderer software..."
#. Tasksel will then display its own screens
#: ../pkgsel.templates:5001
msgid "Running tasksel..."
msgstr "Kører tasksel..."
msgstr "Kører tasksel ..."
#. Type: text
#. Description
......@@ -72,10 +91,10 @@ msgstr "Kører tasksel..."
#. cleaning up pkgsel's stuff
#: ../pkgsel.templates:6001
msgid "Cleaning up..."
msgstr "Rydder op..."
msgstr "Rydder op ..."
#. Type: text
#. Description
#: ../pkgsel.templates:8001
msgid "Running ${SCRIPT}..."
msgstr "Udfører ${SCRIPT}..."
msgstr "Udfører ${SCRIPT} ..."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment