You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

9506 lines
422 KiB

# Translation of apt package man pages
# Copyright (C) 2004 Krzysztof Fiertek <akfedux@megapolis.pl>
# Copyright (C) 2000-2004, 2010, 2012 Robert Luberda <robert@debian.org>
# This file is distributed under the same license as the apt package.
#
# Translators:
#
# Krzysztof Fiertek <akfedux@megapolis.pl>, 2004.
# Robert Luberda <robert@debian.org> 2000-2004, 2010, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt 0.9.7.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
9 years ago
"POT-Creation-Date: 2014-04-01 14:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-01 13:59+0200\n"
"Last-Translator: Robert Luberda <robert@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:7
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY apt-author.team \"\n"
" <author>\n"
" <othername>APT team</othername>\n"
" <contrib></contrib>\n"
" </author>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY apt-author.team \"\n"
" <author>\n"
" <othername>zespół APT</othername>\n"
" <contrib></contrib>\n"
" </author>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:13
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY apt-qapage \"\n"
"\t<para>\n"
"\t\t<ulink url='http://packages.qa.debian.org/a/apt.html'>QA Page</ulink>\n"
"\t</para>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY apt-qapage \"\n"
"\t<para>\n"
"\t\t<ulink url='http://packages.qa.debian.org/a/apt.html'>Strona QA</ulink>\n"
"\t</para>\n"
"\">\n"
#
#. type: Plain text
#: apt.ent:24
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- Boiler plate Bug reporting section -->\n"
"<!ENTITY manbugs \"\n"
" <refsect1><title>Bugs</title>\n"
" <para><ulink url='http://bugs.debian.org/src:apt'>APT bug page</ulink>.\n"
" If you wish to report a bug in APT, please see\n"
" <filename>/usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt</filename> or the\n"
" &reportbug; command.\n"
" </para>\n"
" </refsect1>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!-- Boiler plate Bug reporting section -->\n"
"<!ENTITY manbugs \"\n"
" <refsect1><title>Bugs</title>\n"
" <para><ulink url='http://bugs.debian.org/src:apt'>Strona błędów APT</ulink>. \n"
" Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać\n"
" <filename>/usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt</filename> lub opis polecenia\n"
" &reportbug;.\n"
" </para>\n"
" </refsect1>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:32
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- Boiler plate Author section -->\n"
"<!ENTITY manauthor \"\n"
" <refsect1><title>Author</title>\n"
" <para>APT was written by the APT team <email>apt@packages.debian.org</email>.\n"
" </para>\n"
" </refsect1>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!-- Boiler plate Author section -->\n"
"<!ENTITY manauthor \"\n"
" <refsect1><title>Autor</title>\n"
" <para>APT zostało napisane przez zespół APT <email>apt@packages.debian.org</email>.\n"
" </para>\n"
" </refsect1>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:42
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- Should be used within the option section of the text to\n"
" put in the blurb about -h, -v, -c and -o -->\n"
"<!ENTITY apt-commonoptions \"\n"
" <varlistentry><term><option>-h</option></term>\n"
" <term><option>--help</option></term>\n"
" <listitem><para>Show a short usage summary.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!-- Should be used within the option section of the text to\n"
" put in the blurb about -h, -v, -c and -o -->\n"
"<!ENTITY apt-commonoptions \"\n"
" <varlistentry><term><option>-h</option></term>\n"
" <term><option>--help</option></term>\n"
" <listitem><para>Wyświetla krótkie informacje o użyciu.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:50
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry>\n"
" <term><option>-v</option></term>\n"
" <term><option>--version</option></term>\n"
" <listitem><para>Show the program version.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
" <varlistentry>\n"
" <term><option>-v</option></term>\n"
" <term><option>--version</option></term>\n"
" <listitem><para>Wyświetla wersję programu.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:62
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry>\n"
" <term><option>-c</option></term>\n"
" <term><option>--config-file</option></term>\n"
" <listitem><para>Configuration File; Specify a configuration file to use. \n"
" The program will read the default configuration file and then this \n"
12 years ago
" configuration file. If configuration settings need to be set before the\n"
" default configuration files are parsed specify a file with the <envar>APT_CONFIG</envar>\n"
" environment variable. See &apt-conf; for syntax information.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
" <varlistentry>\n"
" <term><option>-c</option></term>\n"
" <term><option>--config-file</option></term>\n"
" <listitem><para>Plik konfiguracyjny. Podaje plik konfiguracyjny do użycia.\n"
" Program najpierw przeczyta swój domyślny plik konfiguracyjny, a następnie plik podany jako argument tej opcji. Jeśli jest potrzeba ustawienia opcji konfiguracji zanim domyślny plik konfiguracyjny zostanie przetworzony, należy podać plik do użycia w zmiennej środowiskowej <envar>APT_CONFIG</envar>.\n"
" Informacje o składni pliku można znaleźć w &apt-conf;.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:74
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry>\n"
" <term><option>-o</option></term>\n"
" <term><option>--option</option></term>\n"
" <listitem><para>Set a Configuration Option; This will set an arbitrary\n"
" configuration option. The syntax is <option>-o Foo::Bar=bar</option>.\n"
" <option>-o</option> and <option>--option</option> can be used multiple\n"
" times to set different options.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry>\n"
" <term><option>-o</option></term>\n"
" <term><option>--option</option></term>\n"
" <listitem><para>Ustawia opcję konfiguracji. Pozwala ustawić dowolną\n"
" opcję konfiguracji. Składnia jest następująca: <option>-o Foo::Bar=bar</option>.\n"
" <option>-o</option> i <option>--option</option> można podać wielokrotnie - \n"
" do ustawiania różnych opcji.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#
#. type: Plain text
#: apt.ent:85
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- Should be used within the option section of the text to\n"
" put in the blurb about -h, -v, -c and -o -->\n"
"<!ENTITY apt-cmdblurb \"\n"
" <para>All command line options may be set using the configuration file, the\n"
" descriptions indicate the configuration option to set. For boolean\n"
" options you can override the config file by using something like \n"
" <option>-f-</option>,<option>--no-f</option>, <option>-f=no</option>\n"
" or several other variations.\n"
" </para>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!-- Should be used within the option section of the text to\n"
" put in the blurb about -h, -v, -c and -o -->\n"
"<!ENTITY apt-cmdblurb \"\n"
"<para>Wszystkie opcje linii poleceń mogą być ustawione w pliku konfiguracyjnym.\n"
" Poniższe opisy wskazują, którą opcję w pliku konfiguracyjnym należy ustawić.\n"
" W przypadku opcji logicznych, można unieważnić ustawienia pliku konfiguracyjnego,\n"
" używając <option>-f-</option>, <option>--no-f</option>, <option>-f=no</option>\n"
" albo czegoś podobnego.\n"
" </para>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:91
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-aptconf \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/apt.conf</filename></term>\n"
" <listitem><para>APT configuration file.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::Main</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-aptconf \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/apt.conf</filename></term>\n"
" <listitem><para>Plik konfiguracyjny APT.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::Main</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:97
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/apt.conf.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>APT configuration file fragments.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::Parts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/apt.conf.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Części pliku konfiguracyjnego.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::Parts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:103
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-cachearchives \"\n"
" <varlistentry><term><filename>&cachedir;/archives/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Storage area for retrieved package files.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Cache::Archives</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-cachearchives \"\n"
" <varlistentry><term><filename>&cachedir;/archives/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Składnica pobranych plików pakietów.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Cache::Archives</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:109
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry><term><filename>&cachedir;/archives/partial/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Storage area for package files in transit.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Cache::Archives</literal> (<filename>partial</filename> will be implicitly appended)</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry><term><filename>&cachedir;/archives/partial/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Składnica obecnie pobieranych plików pakietów.\n"
" Pozycja w pliki konfiguracyjnym: <literal>Dir::Cache::Archives</literal> (<filename>partial</filename> zostanie dodane automatycznie)</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#
#. type: Plain text
#: apt.ent:119
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-preferences \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/preferences</filename></term>\n"
" <listitem><para>Version preferences file.\n"
" This is where you would specify &quot;pinning&quot;,\n"
" i.e. a preference to get certain packages\n"
" from a separate source\n"
" or from a different version of a distribution.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::Preferences</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-preferences \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/preferences</filename></term>\n"
" <listitem><para>Plik zawierający preferencje wyboru wersji.\n"
" Jest to miejsce, w którym określa się tzw. &quot;pinning&quot;,\n"
" tj. preferencje, skąd brać pewne pakiety -\n"
" z innego źródła,\n"
" z innej dystrybucji lub o innej wersji.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym:<literal>Dir::Etc::Preferences</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:125
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/preferences.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>File fragments for the version preferences.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::PreferencesParts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/preferences.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Części pliku preferencji wyboru wersji.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::PreferencesParts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:131
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-sourceslist \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/sources.list</filename></term>\n"
" <listitem><para>Locations to fetch packages from.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::SourceList</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-sourceslist \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/sources.list</filename></term>\n"
" <listitem><para>Lokalizacje, z których będą ściągane pakiety.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::SourceList</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:137
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/sources.list.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>File fragments for locations to fetch packages from.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::SourceParts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/sources.list.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Części pliku zawierającego lokalizacje, z której są pobierane pakiety.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::SourceParts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:144
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-statelists \"\n"
" <varlistentry><term><filename>&statedir;/lists/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Storage area for state information for each package resource specified in\n"
" &sources-list;\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::State::Lists</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-statelists \"\n"
" <varlistentry><term><filename>&statedir;/lists/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Składnica zawierająca informacje o każdym zasobie pakietów podanym w\n"
" &sources-list;\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::State::Lists</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:150
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry><term><filename>&statedir;/lists/partial/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Storage area for state information in transit.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::State::Lists</literal> (<filename>partial</filename> will be implicitly appended)</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry><term><filename>&statedir;/lists/partial/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Składnica obecnie pobieranych informacji o stanie pakietów.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::State::Lists</literal> (<filename>partial</filename> zostanie dodane automatycznie)</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:156
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-trustedgpg \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/trusted.gpg</filename></term>\n"
" <listitem><para>Keyring of local trusted keys, new keys will be added here.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::Trusted</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-trustedgpg \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/trusted.gpg</filename></term>\n"
" <listitem><para>Składnica lokalnych zaufanych kluczy gpg; będą tu dodawane nowe klucze.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::Trusted</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:163
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/trusted.gpg.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>File fragments for the trusted keys, additional keyrings can\n"
" be stored here (by other packages or the administrator).\n"
" Configuration Item <literal>Dir::Etc::TrustedParts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/trusted.gpg.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Fragmenty plików zawierających zaufane klucze gpg, można tu składować\n"
" dodatkowe klucze (dodane przez administratora bądź inne pakiety).\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::TrustedParts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:171
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-extended_states \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/var/lib/apt/extended_states</filename></term>\n"
" <listitem><para>Status list of auto-installed packages.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::State::extended_states</literal>.\n"
" </para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-extended_states \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/var/lib/apt/extended_states</filename></term>\n"
" <listitem><para>Lista stanów pakietów zainstalowanych automatycznie.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::State::extended_states</literal>.\n"
" </para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:175
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: This is the section header for the following paragraphs - comparable\n"
" to the other headers like NAME and DESCRIPTION and should therefore be uppercase. -->\n"
"<!ENTITY translation-title \"TRANSLATION\">\n"
msgstr "<!ENTITY translation-title \"TŁUMACZENIE\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:184
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: This is a placeholder. You should write here who has contributed\n"
" to the translation in the past, who is responsible now and maybe further information\n"
" specially related to your translation. -->\n"
"<!ENTITY translation-holder \"\n"
" The english translation was done by John Doe <email>john@doe.org</email> in 2009,\n"
" 2010 and Daniela Acme <email>daniela@acme.us</email> in 2010 together with the\n"
" Debian Dummy l10n Team <email>debian-l10n-dummy@lists.debian.org</email>.\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY translation-holder \"\n"
" Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <email>robert@debian.org</email>, 2000-2012.\n"
" Tłumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek <email>akfedux@megapolis.pl</email>, 2004\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:195
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: As a translation is allowed to have 20% of untranslated/fuzzy strings\n"
" in a shipped manpage newer/modified paragraphs will maybe appear in english in\n"
" the generated manpage. This sentence is therefore here to tell the reader that this\n"
" is not a mistake by the translator - obviously the target is that at least for stable\n"
" releases this sentence is not needed. :) -->\n"
"<!ENTITY translation-english \"\n"
" Note that this translated document may contain untranslated parts.\n"
" This is done on purpose, to avoid losing content when the\n"
" translation is lagging behind the original content.\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY translation-english \"\n"
" Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty nieprzetłumaczone.\n"
" Ma to na celu uniknięcie utracenia istotnych informacji, w przypadkach gdy\n"
" oryginał zostanie zaktualizowany, a tłumaczenie - nie.\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent:198
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in -o=config_string e.g. -o=Debug::"
"pkgProblemResolver=1 --> <!ENTITY synopsis-config-string \"config_string\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in -o=config_string e.g. -o=Debug::"
"pkgProblemResolver=1 --> <!ENTITY synopsis-config-string \"opcja_konfiguracji"
"\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent:201
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in -c=config_file e.g. -c=./apt.conf --> <!ENTITY "
"synopsis-config-file \"config_file\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in -c=config_file e.g. -c=./apt.conf --> <!ENTITY "
"synopsis-config-file \"plik_konfiguracyjny\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent:204
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in -t=target_release or pkg/target_release e.g. -"
"t=squeeze apt/experimental --> <!ENTITY synopsis-target-release "
"\"target_release\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in -t=target_release or pkg/target_release e.g. -"
"t=squeeze apt/experimental --> <!ENTITY synopsis-target-release "
"\"wydanie_docelowe\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent:207
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in -a=architecture e.g. -a=armel --> <!ENTITY "
"synopsis-architecture \"architecture\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in -a=architecture e.g. -a=armel --> <!ENTITY "
"synopsis-architecture \"architektura\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent:210
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-get install pkg e.g. apt-get install awesome "
"--> <!ENTITY synopsis-pkg \"pkg\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-get install pkg e.g. apt-get install awesome "
"--> <!ENTITY synopsis-pkg \"pakiet\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent:213
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in pkg=pkg_version_number e.g. apt=0.8.15 --> <!"
"ENTITY synopsis-pkg-ver-number \"pkg_version_number\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in pkg=pkg_version_number e.g. apt=0.8.15 --> <!"
"ENTITY synopsis-pkg-ver-number \"nr_wersji_pakietu\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent:216
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-cache pkgnames prefix e.g. apt-cache "
"pkgnames apt --> <!ENTITY synopsis-prefix \"prefix\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-cache pkgnames prefix e.g. apt-cache "
"pkgnames apt --> <!ENTITY synopsis-prefix \"prefiks\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent:219
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-cache search regex e.g. apt-cache search "
"awesome --> <!ENTITY synopsis-regex \"regex\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-cache search regex e.g. apt-cache search "
"awesome --> <!ENTITY synopsis-regex \"wyr_regularne\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent:222
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-cdrom -d=cdrom_mount_point e.g. apt-cdrom -"
"d=/media/cdrom --> <!ENTITY synopsis-cdrom-mount \"cdrom_mount_point\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-cdrom -d=cdrom_mount_point e.g. apt-cdrom -"
"d=/media/cdrom --> <!ENTITY synopsis-cdrom-mount \"pkt_montowania_cdromu\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent:225
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-extracttemplates -t=temporary_directory e.g. "
"apt-extracttemplates -t=/tmp --> <!ENTITY synopsis-tmp-directory "
"\"temporary_directory\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-extracttemplates -t=temporary_directory e.g. "
"apt-extracttemplates -t=/tmp --> <!ENTITY synopsis-tmp-directory "
"\"katalog_tymczasowy\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent:228
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-extracttemplates filename --> <!ENTITY "
"synopsis-filename \"filename\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-extracttemplates filename --> <!ENTITY "
"synopsis-filename \"nazwa_pliku\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent:231
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as parameter for apt-ftparchive e.g. apt-ftparchive "
"packages path override-file pathprefix --> <!ENTITY synopsis-path \"path\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as parameter for apt-ftparchive e.g. apt-ftparchive "
"packages path override-file pathprefix --> <!ENTITY synopsis-path \"ścieżka"
"\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent:234
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as parameter for apt-ftparchive e.g. apt-ftparchive "
"packages path override-file pathprefix --> <!ENTITY synopsis-override "
"\"override-file\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as parameter for apt-ftparchive e.g. apt-ftparchive "
"packages path override-file pathprefix --> <!ENTITY synopsis-override "
"\"plik_nadpisań\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent:237
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as parameter for apt-ftparchive e.g. apt-ftparchive "
"packages path override-file pathprefix --> <!ENTITY synopsis-pathprefix "
"\"pathprefix\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as parameter for apt-ftparchive e.g. apt-ftparchive "
"packages path override-file pathprefix --> <!ENTITY synopsis-pathprefix "
"\"preifks_ścieżki\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent:240
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as parameter for apt-ftparchive e.g. apt-ftparchive "
"generate section --> <!ENTITY synopsis-section \"section\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as parameter for apt-ftparchive e.g. apt-ftparchive "
"generate section --> <!ENTITY synopsis-section \"sekcja\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent:243
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-key export keyid e.g. apt-key export "
"473041FA --> <!ENTITY synopsis-keyid \"keyid\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-key export keyid e.g. apt-key export "
"473041FA --> <!ENTITY synopsis-keyid \"id_klucza\">"
#. type: Content of: <refentry><refmeta><manvolnum>
#: apt.8.xml:25 apt-get.8.xml:28 apt-cache.8.xml:28 apt-key.8.xml:27
#: apt-mark.8.xml:28 apt-secure.8.xml:27 apt-cdrom.8.xml:27
#: apt-config.8.xml:28
msgid "8"
msgstr "8"
#. type: Content of: <refentry><refmeta><refmiscinfo>
#: apt.8.xml:26 apt-get.8.xml:29 apt-cache.8.xml:29 apt-key.8.xml:28
#: apt-mark.8.xml:29 apt-secure.8.xml:28 apt-cdrom.8.xml:28
#: apt-config.8.xml:29 apt.conf.5.xml:34 apt_preferences.5.xml:28
#: sources.list.5.xml:29 apt-extracttemplates.1.xml:29 apt-sortpkgs.1.xml:29
#: apt-ftparchive.1.xml:29
msgid "APT"
msgstr "APT"
#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refpurpose>
#: apt.8.xml:32
msgid "command-line interface"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt.8.xml:37 apt-get.8.xml:40 apt-cache.8.xml:40 apt-key.8.xml:39
#: apt-mark.8.xml:40 apt-secure.8.xml:52 apt-cdrom.8.xml:39
#: apt-config.8.xml:40 apt.conf.5.xml:43 apt_preferences.5.xml:38
#: sources.list.5.xml:38 apt-extracttemplates.1.xml:40 apt-sortpkgs.1.xml:40
#: apt-ftparchive.1.xml:40
msgid "Description"
msgstr "Opis"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt.8.xml:38
msgid ""
"<command>apt</command> (Advanced Package Tool) is the command-line tool for "
"handling packages. It provides a commandline interface for the package "
"management of the system. See also &apt-get; and &apt-cache; for more low-"
"level command options."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml:47
msgid ""
"<literal>list</literal> is used to display a list of packages. It supports "
"shell pattern for matching package names and the following options: "
9 years ago
"<option>--installed</option>, <option>--upgradable</option>, <option>--all-"
"versions</option> are supported."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml:58
msgid ""
"<literal>search</literal> searches for the given term(s) and display "
"matching packages."
msgstr ""
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml:64
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<literal>rdepends</literal> shows a listing of each reverse dependency a "
#| "package has."
msgid ""
"<literal>show</literal> shows the package information for the given "
"package(s)."
msgstr ""
"<literal>rdepends</literal> pokazuje listę wszystkich odwrotnych zależności "
"danego pakietu."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml:71
msgid ""
"<literal>install</literal> is followed by one or more package names desired "
"for installation or upgrading."
msgstr ""
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml:75 apt-get.8.xml:118
msgid ""
"A specific version of a package can be selected for installation by "
"following the package name with an equals and the version of the package to "
"select. This will cause that version to be located and selected for install. "
"Alternatively a specific distribution can be selected by following the "
"package name with a slash and the version of the distribution or the Archive "
"name (stable, testing, unstable)."
msgstr ""
"Konkretna wersja pakietu może być wybrana do zainstalowania przez "
"umieszczenie po nazwie pakietu znaku równości, a za nim wybranej wersji "
"pakietu. Podana wersja zostanie wyszukana i wybrana do zainstalowania. "
"Również konkretna dystrybucja może być wybrana przez umieszczenie po nazwie "
"pakietu znaku ukośnika, po którym następuje wersja dystrybucji bądź nazwa "
"archiwum (stable, testing, unstable)."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml:85 apt-get.8.xml:153
msgid ""
"<literal>remove</literal> is identical to <literal>install</literal> except "
"that packages are removed instead of installed. Note that removing a package "
"leaves its configuration files on the system. If a plus sign is appended to "
"the package name (with no intervening space), the identified package will be "
"installed instead of removed."
msgstr ""
"<literal>remove</literal> odpowiada poleceniu <literal>install</literal> z "
"tą różnicą, że pakiety są usuwane, a nie instalowane. Jeżeli nazwa pakietu "
"zostanie poprzedzona znakiem plusa (bez rozdzielającej spacji), wskazany "
"pakiet zostanie zainstalowany zamiast zostać usunięty."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml:93
msgid ""
"<literal>edit-sources</literal> lets you edit your sources.list file and "
"provides basic sanity checks."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml:99
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<literal>showhold</literal> is used to print a list of packages on hold "
#| "in the same way as for the other show commands."
msgid ""
"<literal>update</literal> is used to resynchronize the package index files "
"from their sources."
msgstr ""
"<literal>showhold</literal> jest używane do wypisania listy wszystkich "
"pakietów wstrzymanych, w taki sam sposób jak pozostałe polecenia \"show\"."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml:105
msgid ""
"<literal>upgrade</literal> is used to install the newest versions of all "
"packages currently installed on the system from the sources enumerated in "
"<filename>/etc/apt/sources.list</filename>. New package will be installed, "
"but existing package will never removed."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml:114
msgid ""
"<literal>full-upgrade</literal> performs the function of upgrade but may "
"also remove installed packages if that is required in order to resolve a "
"package conflict."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt.8.xml:124 apt-get.8.xml:257 apt-cache.8.xml:250 apt-mark.8.xml:110
#: apt-config.8.xml:86 apt-extracttemplates.1.xml:54 apt-sortpkgs.1.xml:50
#: apt-ftparchive.1.xml:506
msgid "options"
msgstr "opcje"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt.8.xml:134
msgid "Script usage"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt.8.xml:136
msgid ""
"The &apt; commandline is designed as a end-user tool and it may change the "
"output between versions. While it tries to not break backward compatibility "
"there is no guarantee for it either. All features of &apt; are available in "
"&apt-cache; and &apt-get; via APT options. Please prefer using these "
"commands in your scripts."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt.8.xml:144
msgid "Differences to &apt-get;"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt.8.xml:145
msgid ""
"The <command>apt</command> command is meant to be pleasant for end users and "
"does not need to be backward compatilbe like &apt-get;. Therefore some "
"options are different:"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt.8.xml:151
#, fuzzy
#| msgid "the <literal>Package:</literal> line"
msgid "The option <literal>DPkgPM::Progress-Fancy</literal> is enabled."
msgstr "linia <literal>Package:</literal>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt.8.xml:155
#, fuzzy
#| msgid "the <literal>Component:</literal> line"
msgid "The option <literal>APT::Color</literal> is enabled."
msgstr "linia <literal>Component:</literal>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt.8.xml:159
msgid ""
"A new <literal>list</literal> command is available similar to <literal>dpkg "
"--list</literal>."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt.8.xml:164
#, fuzzy
#| msgid "the <literal>Archive:</literal> or <literal>Suite:</literal> line"
msgid ""
"The option <literal>upgrade</literal> has <literal>--with-new-pkgs</literal> "
"enabled by default."
msgstr "linia <literal>Archive:</literal> lub <literal>Suite:</literal>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt.8.xml:174 apt-get.8.xml:558 apt-cache.8.xml:352 apt-key.8.xml:197
#: apt-mark.8.xml:133 apt-secure.8.xml:193 apt-cdrom.8.xml:154
#: apt-config.8.xml:111 apt.conf.5.xml:1227 apt_preferences.5.xml:707
#: sources.list.5.xml:280 apt-extracttemplates.1.xml:72 apt-sortpkgs.1.xml:65
#: apt-ftparchive.1.xml:609
msgid "See Also"
msgstr "Zobacz także"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt.8.xml:175
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "&apt-cache;, &apt-cdrom;, &dpkg;, &dselect;, &sources-list;, &apt-conf;, "
#| "&apt-config;, &apt-secure;, The APT User's guide in &guidesdir;, &apt-"
#| "preferences;, the APT Howto."
msgid ""
9 years ago
"&apt-get;, &apt-cache;, &sources-list;, &apt-conf;, &apt-config;, The APT "
"User's guide in &guidesdir;, &apt-preferences;, the APT Howto."
msgstr ""
"&apt-cache;, &apt-cdrom;, &dpkg;, &dselect;, &sources-list;, &apt-conf;, "
"&apt-config;, &apt-secure;, Przewodnik APT dla użytkowników w &