You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

2472 lines
74 KiB

# Czech translation of APT
# This file is put in the public domain.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-04-29 21:46-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-30 09:28+0200\n"
"Last-Translator: Peter KLFMANiK Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:135
#, c-format
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr "Balík %s verzie %s má nesplnené závislosti:\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:175 cmdline/apt-cache.cc:527 cmdline/apt-cache.cc:615
#: cmdline/apt-cache.cc:771 cmdline/apt-cache.cc:989 cmdline/apt-cache.cc:1357
#: cmdline/apt-cache.cc:1508
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Nemôžem nájsť balík %s"
#: cmdline/apt-cache.cc:232
msgid "Total Package Names : "
msgstr "Celkom názvov balíkov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:272
msgid " Normal Packages: "
msgstr " Normálnych balíkov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:273
msgid " Pure Virtual Packages: "
msgstr " Čisto virtuálnych balíkov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:274
msgid " Single Virtual Packages: "
msgstr " Jednoduchých virtuálnych balíkov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:275
msgid " Mixed Virtual Packages: "
msgstr " Zmiešaných virtuálnych balíkov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:276
msgid " Missing: "
msgstr " Chýbajúcich: "
#: cmdline/apt-cache.cc:278
msgid "Total Distinct Versions: "
msgstr "Celkom rôznych verzií: "
#: cmdline/apt-cache.cc:280
msgid "Total Dependencies: "
msgstr "Celkom závislostí: "
#: cmdline/apt-cache.cc:283
msgid "Total Ver/File relations: "
msgstr "Celkom vzťahov ver/súbor: "
#: cmdline/apt-cache.cc:285
msgid "Total Provides Mappings: "
msgstr "Celkom poskytnutých mapovaní: "
#: cmdline/apt-cache.cc:297
msgid "Total Globbed Strings: "
msgstr "Celkom globovaných reťezcov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:311
msgid "Total Dependency Version space: "
msgstr "Celkom miesta závislých verzií: "
#: cmdline/apt-cache.cc:316
msgid "Total Slack space: "
msgstr "Celkom jalového miesta: "
#: cmdline/apt-cache.cc:324
msgid "Total Space Accounted for: "
msgstr "Celkom priradeného miesta: "
#: cmdline/apt-cache.cc:446 cmdline/apt-cache.cc:1189
#, c-format
msgid "Package file %s is out of sync."
msgstr "Súbor balíkov %s je neaktuálny."
#: cmdline/apt-cache.cc:1231
msgid "You must give exactly one pattern"
msgstr "Musíte zadať práve jeden vzor"
#: cmdline/apt-cache.cc:1385
msgid "No packages found"
msgstr "Neboli nájdené žiadne balíky"
#: cmdline/apt-cache.cc:1462
msgid "Package Files:"
msgstr "Súbory balíka:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1469 cmdline/apt-cache.cc:1555
msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
msgstr "Cache je neaktuálna, nedá sa odvolať na súbor balíka"
#: cmdline/apt-cache.cc:1470
#, c-format
msgid "%4i %s\n"
msgstr "%4i %s\n"
#. Show any packages have explicit pins
#: cmdline/apt-cache.cc:1482
msgid "Pinned Packages:"
msgstr "Pripevnené balíky:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1494 cmdline/apt-cache.cc:1535
msgid "(not found)"
msgstr "(nenájdené)"
#. Installed version
#: cmdline/apt-cache.cc:1515
msgid " Installed: "
msgstr " Nainštalovaná verzia: "
#: cmdline/apt-cache.cc:1517 cmdline/apt-cache.cc:1525
msgid "(none)"
msgstr "(žiadna)"
#. Candidate Version
#: cmdline/apt-cache.cc:1522
msgid " Candidate: "
msgstr " Kandidát: "
#: cmdline/apt-cache.cc:1532
msgid " Package Pin: "
msgstr " Pripevnený balík:"
#. Show the priority tables
#: cmdline/apt-cache.cc:1541
msgid " Version Table:"
msgstr " Tabuľka verzií:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1556
#, c-format
msgid " %4i %s\n"
msgstr " %4i %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1646 cmdline/apt-cdrom.cc:731 cmdline/apt-config.cc:70
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225 ftparchive/apt-ftparchive.cc:545
#: cmdline/apt-get.cc:2260 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#, c-format
msgid "%s %s for %s %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s pre %s %s skompilovaný na %s %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1653
msgid ""
"Usage: apt-cache [options] command\n"
" apt-cache [options] add file1 [file2 ...]\n"
" apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...]\n"
" apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache is a low-level tool used to manipulate APT's binary\n"
"cache files, and query information from them\n"
"\n"
"Commands:\n"
" add - Add a package file to the source cache\n"
" gencaches - Build both the package and source cache\n"
" showpkg - Show some general information for a single package\n"
" showsrc - Show source records\n"
" stats - Show some basic statistics\n"
" dump - Show the entire file in a terse form\n"
" dumpavail - Print an available file to stdout\n"
" unmet - Show unmet dependencies\n"
" search - Search the package list for a regex pattern\n"
" show - Show a readable record for the package\n"
" depends - Show raw dependency information for a package\n"
" rdepends - Show reverse dependency information for a package\n"
" pkgnames - List the names of all packages\n"
" dotty - Generate package graphs for GraphVis\n"
" xvcg - Generate package graphs for xvcg\n"
" policy - Show policy settings\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -p=? The package cache.\n"
" -s=? The source cache.\n"
" -q Disable progress indicator.\n"
" -i Show only important deps for the unmet command.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-cache [voľby] príkaz\n"
" apt-cache [voľby] add súbor1 [súbor2 ...]\n"
" apt-cache [voľby] showpkg balík1 [balík2 ...]\n"
" apt-cache [voľby] showsrc balík1 [balík2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache je nízkoúrovňový nástroj na spravovanie binárnych\n"
"súborov vo vyrovnávacej pamäti APT a na ich prehľadávanie\n"
"\n"
"Príkazy:\n"
" add - Pridá súbor Packages do zdrojovej vyrovnávacej pamäti\n"
" gencaches - Zostaví vyrovnávaciu pamäť balíkov a zdrojov\n"
" showpkg - Zobrazí všeobecné údaje o balíku\n"
" showsrc - Zobrazí zdrojové záznamy\n"
" stats - Zobrazí základné štatistiky\n"
" dump - Zobrazí celý súbor v zhustenej podobe\n"
" dumpavail - Vypíše súbor dostupných balíkov na štandartný výstup\n"
" unmet - Zobrazí nesplnené závislosti\n"
" search - Prehľadá zoznam balíkov podľa regulárneho výrazu\n"
" show - Zobrazí prehľadné informácie o balíku\n"
" depends - Zobrazí základné údaje o závislostiach balíka\n"
" rdepends - Zobrazí údaje o spätných závislostiach balíka\n"
" pkgnames - Vypíše zoznam názvov všetkých balíkov\n"
" dotty - Vytvorí diagramy balíka pre GraphVis\n"
" xvcg - Vytvorí diagramy balíka pre xvcg\n"
" policy - Zobrazí nastavenia zásad\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda.\n"
" -p=? Vyrovnávacia pamäť balíkov.\n"
" -s=? Vyrovnávacia pamäť zdrojov.\n"
" -q Nezobrazí indikátor priebehu.\n"
" -i Pri príkaze unmet zobrazí iba dôležité závislosti.\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
"Viac informácií nájdete v manuálových stránkach apt-cache(8) a apt.conf(5).\n"
#: cmdline/apt-config.cc:41
msgid "Arguments not in pairs"
msgstr "Argumenty nie sú vo dvojiciach"
#: cmdline/apt-config.cc:76
msgid ""
"Usage: apt-config [options] command\n"
"\n"
"apt-config is a simple tool to read the APT config file\n"
"\n"
"Commands:\n"
" shell - Shell mode\n"
" dump - Show the configuration\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-config [voľby] príkaz\n"
"\n"
"apt-config je jednoduchý nástroj na čítanie konfiguračného súboru APT\n"
"\n"
"Príkazy:\n"
" shell - Shellový režim\n"
" dump - Zobrazí nastavenie\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda.\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:98
#, c-format
msgid "%s not a valid DEB package."
msgstr "%s nie je platný DEB balík."
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:232
msgid ""
"Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info\n"
"from debian packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" -t Set the temp dir\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-extracttemplates súbor1 [súbor2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates je nástroj na vyňatie konfiguračných skriptov\n"
"a šablón z debian balíkov\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda.\n"
" -t Nastaví dočasný adresár\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:267 apt-pkg/pkgcachegen.cc:699
#, c-format
msgid "Unable to write to %s"
msgstr "Nedá sa zapísať do %s"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:310
msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
msgstr "Nedá sa určiť verzia programu debconf. Je debconf nainštalovaný?"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:163 ftparchive/apt-ftparchive.cc:337
msgid "Package extension list is too long"
msgstr "Zoznam rozšírení balíka je príliš dlhý"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:165 ftparchive/apt-ftparchive.cc:179
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:202 ftparchive/apt-ftparchive.cc:252
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:266 ftparchive/apt-ftparchive.cc:288
#, c-format
msgid "Error Processing directory %s"
msgstr "Chyba pri spracovávaní adresára %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:250
msgid "Source extension list is too long"
msgstr "Zoznam zdrojových rozšírení je príliš dlhý"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:367
msgid "Error writing header to contents file"
msgstr "Chyba pri zapisovaní hlavičky do súboru"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:397
#, c-format
msgid "Error Processing Contents %s"
msgstr "Chyba pri spracovávaní obsahu %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:551
msgid ""
"Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
"Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
" sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
" contents path\n"
" release path\n"
" generate config [groups]\n"
" clean config\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
"many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
"for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
"Package file contains the contents of all the control fields from\n"
"each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
"is supported to force the value of Priority and Section.\n"
"\n"
"Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
"The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
"\n"
"The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
"tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
"override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
"appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
"Debian archive:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" --md5 Control MD5 generation\n"
" -s=? Source override file\n"
" -q Quiet\n"
" -d=? Select the optional caching database\n"
" --no-delink Enable delinking debug mode\n"
" --contents Control contents file generation\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitary configuration option"
msgstr ""
"Použitie: apt-ftparchive [voľby] príkaz\n"
"Príkazy: packages binárna_cesta [súbor_override [prefix_cesty]]\n"
" sources zdrojová_cesta [súbor_override [prefix_cesty]]\n"
" contents cesta\n"
" release cesta\n"
" generate konfiguračný_súbor [skupiny]\n"
" clean konfiguračný_súbor\n"
"\n"
"apt-ftparchive generuje indexové súbory archívov Debianu. Podporuje\n"
"niekoľko režimov vytvárania - od plne automatického až po funkčnú\n"
"náhradu príkazov dpkg-scanpackages a dpkg-scansources.\n"
"\n"
"apt-ftparchive zo stromu .deb súborov vygeneruje súbory Packages. Súbor\n"
"Packages okrem všetkých riadiacich polí každého balíka obsahuje tiež jeho\n"
"veľkosť a MD5 súčet. Podporovaný je tiež súbor override, pomocou ktorého\n"
"môžete vynútiť hodnoty polí Priority a Section.\n"
"\n"
"Podobne vie apt-ftparchive vygenerovať zo stromu súborov .dsc súbory\n"
"Sources. Voľbou --source-override môžete určiť zdrojový súbor override.\n"
"\n"
"Príkazy 'packages' a 'sources' by sa mali spúšťať v koreni stromu.\n"
"Binárna_cesta by mala ukazovať na začiatok rekurzívneho hľadania\n"
"a súbor override by mal obsahovať príznaky pre prepis. Ak je udaný\n"
"prefix_cesty, pridá sa do polí Filename.\n"
"Skutočný príklad z archívu Debianu:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda\n"
" --md5 Vygeneruje kontrolný MD5 súčet\n"
" -s=? Zdrojový súbor override\n"
" -q Tichý režim\n"
" -d=? Zvolí voliteľnú databázu pre vyrovnávaciu pamäť\n"
" --no-delink Povolí ladiaci režim\n"
" --contents Vygeneruje súbor Contents\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:757
msgid "No selections matched"
msgstr "Nevyhovel žiaden výber"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:830
#, c-format
msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
msgstr "Niekteré súbory chýbajú v balíkovom súbore skupiny %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:45
#, c-format
msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
msgstr "DB je narušená, súbor je premenovaný na %s.old"
#: ftparchive/cachedb.cc:63
#, c-format
msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
msgstr "DB je neaktuálna, prebieha pokus o aktualizáciu %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:73
#, c-format
msgid "Unable to open DB file %s"
msgstr "DB súbor %s sa nedá otvoriť"
#: ftparchive/cachedb.cc:114
#, c-format
msgid "File date has changed %s"
msgstr "Dátum súboru sa zmenil %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:155
msgid "Archive has no control record"
msgstr "Archív nemá kontrolný záznam"
#: ftparchive/cachedb.cc:267
msgid "Unable to get a cursor"
msgstr "Nedá sa získať kurzor"
#: ftparchive/writer.cc:79
#, c-format
msgid "W: Unable to read directory %s\n"
msgstr "W: Adresár %s sa nedá čítať\n"
#: ftparchive/writer.cc:84
#, c-format
msgid "W: Unable to stat %s\n"
msgstr "W: %s sa nedá vyhodnotiť\n"
#: ftparchive/writer.cc:126
msgid "E: "
msgstr "E: "
#: ftparchive/writer.cc:128
msgid "W: "
msgstr "W: "
#: ftparchive/writer.cc:135
msgid "E: Errors apply to file "
msgstr "E: Chyby sa týkajú súboru "
#: ftparchive/writer.cc:152 ftparchive/writer.cc:182
#, c-format
msgid "Failed to resolve %s"
msgstr "Chyba pri zisťovaní %s"
#: ftparchive/writer.cc:164
msgid "Tree walking failed"
msgstr "Priechod stromom zlyhal"
#: ftparchive/writer.cc:189
#, c-format
msgid "Failed to open %s"
msgstr "%s sa nedá otvoriť"
#: ftparchive/writer.cc:246
#, c-format
msgid " DeLink %s [%s]\n"
msgstr "Odlinkovanie %s [%s]\n"
#: ftparchive/writer.cc:254
#, c-format
msgid "Failed to readlink %s"
msgstr "Linka %s sa nedá čítať"
#: ftparchive/writer.cc:258
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s"
msgstr "%s sa nedá odlinkovať"
#: ftparchive/writer.cc:265
#, c-format
msgid "*** Failed to link %s to %s"
msgstr "*** Nepodarilo sa zlinkovať %s s %s"
#: ftparchive/writer.cc:275
#, c-format
msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
msgstr " Bol dosiahnutý odlinkovací limit %sB.\n"
#: ftparchive/writer.cc:358 apt-inst/extract.cc:181 apt-inst/extract.cc:193
#: apt-inst/extract.cc:210 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:121
#, c-format
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "%s sa nedá vyhodnotiť"
#: ftparchive/writer.cc:378
msgid "Archive had no package field"
msgstr "Archív nemá pole Package"
#: ftparchive/writer.cc:386 ftparchive/writer.cc:595
#, c-format
msgid " %s has no override entry\n"
msgstr " %s nemá žiadnu položku pre override\n"
#: ftparchive/writer.cc:429 ftparchive/writer.cc:677
#, c-format
msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
msgstr " správcom %s je %s, nie %s\n"
#: ftparchive/contents.cc:346 ftparchive/contents.cc:377
msgid "realloc - Failed to allocate memory"
msgstr "realloc - Zlyhal pokus o pridelenie pamäti"
#: ftparchive/override.cc:38 ftparchive/override.cc:146
#, c-format
msgid "Unable to open %s"
msgstr "%s sa nedá otvoriť"
#: ftparchive/override.cc:64 ftparchive/override.cc:170
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #1"
msgstr "Skomolený súbor %s, riadok %lu #1"
#: ftparchive/override.cc:78 ftparchive/override.cc:182
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #2"
msgstr "Skomolený súbor %s, riadok %lu #2"
#: ftparchive/override.cc:92 ftparchive/override.cc:195
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #3"
msgstr "Skomolený súbor %s, riadok %lu #3"
#: ftparchive/override.cc:131 ftparchive/override.cc:205
#, c-format
msgid "Failed to read the override file %s"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať override súbor %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:75
#, c-format
msgid "Unknown Compresison Algorithm '%s'"
msgstr "Neznámy kompresný algoritmus '%s'"
#: ftparchive/multicompress.cc:105
#, c-format
msgid "Compressed output %s needs a compression set"
msgstr "Komprimovaný výstup %s potrebuje kompresnú sadu"
#: ftparchive/multicompress.cc:172 methods/rsh.cc:91
msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
msgstr "Zlyhalo vytvorenie medziprocesovej rúry k podprocesu"
#: ftparchive/multicompress.cc:198
msgid "Failed to create FILE*"
msgstr "Zlyhalo vytvorenie FILE*"
#: ftparchive/multicompress.cc:201
msgid "Failed to fork"
msgstr "Volánie fork() zlyhalo"
#: ftparchive/multicompress.cc:215
msgid "Compress Child"
msgstr "Komprimovať potomka"
#: ftparchive/multicompress.cc:238
#, c-format
msgid "Internal Error, Failed to create %s"
msgstr "Interná chyba, nepodarilo sa vytvoriť %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:289
msgid "Failed to create subprocess IPC"
msgstr "Nedá sa vytvoriť podproces IPC"
#: ftparchive/multicompress.cc:324
msgid "Failed to exec compressor "
msgstr "Nepodarilo sa spustiť kompresor "
#: ftparchive/multicompress.cc:363
msgid "decompressor"
msgstr "dekompresor"
#: ftparchive/multicompress.cc:406
msgid "IO to subprocess/file failed"
msgstr "V/V operácia s podprocesom/súborom zlyhala"
#: ftparchive/multicompress.cc:458
msgid "Failed to read while computing MD5"
msgstr "Chyba čítania pri výpočte MD5"
#: ftparchive/multicompress.cc:475
#, c-format
msgid "Problem unlinking %s"
msgstr "Problém s odlinkovaním %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:490 apt-inst/extract.cc:188
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s"
msgstr "Premenovanie %s na %s zlyhalo"
#: cmdline/apt-get.cc:118
msgid "Y"
msgstr "Y"
#: cmdline/apt-get.cc:140 cmdline/apt-get.cc:1422
#, c-format
msgid "Regex compilation error - %s"
msgstr "Chyba pri preklade regulárneho výrazu - %s"
#: cmdline/apt-get.cc:235
msgid "The following packages have unmet dependencies:"
msgstr "Nasledovné balíky majú nesplnené závislosti:"
#: cmdline/apt-get.cc:325
#, c-format
msgid "but %s is installed"
msgstr "ale %s je nainštalovaný"
#: cmdline/apt-get.cc:327
#, c-format
msgid "but %s is to be installed"
msgstr "ale %s sa bude inštalovať"
#: cmdline/apt-get.cc:334
msgid "but it is not installable"
msgstr "ale sa nedá nainštalovať"
#: cmdline/apt-get.cc:336
msgid "but it is a virtual package"
msgstr "ale je to virtuálný balík"
#: cmdline/apt-get.cc:339
msgid "but it is not installed"
msgstr "ale nie je nainštalovaný"
#: cmdline/apt-get.cc:339
msgid "but it is not going to be installed"
msgstr "ale sa nebude inštalovať"
#: cmdline/apt-get.cc:344
msgid " or"
msgstr " alebo"
#: cmdline/apt-get.cc:373
msgid "The following NEW packages will be installed:"
msgstr "Nainštalujú sa nasledovné NOVÉ balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:399
msgid "The following packages will be REMOVED:"
msgstr "Nasledovné balíky sa ODSTRÁNIA:"
#: cmdline/apt-get.cc:421
msgid "The following packages have been kept back:"
msgstr "Nasledovné balíky sa ponechajú v súčasnej verzii:"
#: cmdline/apt-get.cc:442
msgid "The following packages will be upgraded:"
msgstr "Nasledovné balíky sa aktualizujú:"
#: cmdline/apt-get.cc:463
msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
msgstr "Nasledovné balíky sa DEGRADUJÚ:"
#: cmdline/apt-get.cc:483
msgid "The following held packages will be changed:"
msgstr "Nasledovné pridržané balíky sa zmenia:"
#: cmdline/apt-get.cc:536
#, c-format
msgid "%s (due to %s) "
msgstr "%s (kvôli %s) "
#: cmdline/apt-get.cc:544
msgid ""
"WARNING: The following essential packages will be removed\n"
"This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
msgstr ""
"UPOZORNENIE: Nasledovné potrebné balíky sa odstránia.\n"
"Ak presne neviete, čo robíte, tak to NEROBTE!"
#: cmdline/apt-get.cc:574
#, c-format
msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
msgstr "%lu aktualizovaných, %lu nových inštalovaných, "
#: cmdline/apt-get.cc:578
#, c-format
msgid "%lu reinstalled, "
msgstr "%lu reinštalovaných, "
#: cmdline/apt-get.cc:580
#, c-format
msgid "%lu downgraded, "
msgstr "%lu degradovaných, "
#: cmdline/apt-get.cc:582
#, c-format
msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
msgstr "%lu na odstránenie a %lu neaktualizovaných.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:586
#, c-format
msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
msgstr "%lu iba čiastočne nainštalovaných alebo odstránených.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:646
msgid "Correcting dependencies..."
msgstr "Opravujú sa závislosti..."
#: cmdline/apt-get.cc:649
msgid " failed."
msgstr " zlyhalo."
#: cmdline/apt-get.cc:652
msgid "Unable to correct dependencies"
msgstr "Závislosti sa nedajú opraviť"
#: cmdline/apt-get.cc:655
msgid "Unable to minimize the upgrade set"
msgstr "Sadu pre aktualizáciu sa nedá minimalizovať"
#: cmdline/apt-get.cc:657
msgid " Done"
msgstr " Hotovo"
#: cmdline/apt-get.cc:661
msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these."
msgstr "Na opravu môžete spustiť `apt-get -f install'."
#: cmdline/apt-get.cc:664
msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
msgstr "Nesplnené závislosti. Skúste použiť -f."
#: cmdline/apt-get.cc:718
msgid "Packages need to be removed but Remove is disabled."
msgstr "Je potrebné odstránenie balíka, ale funkcia Odstrániť je vypnutá."
#: cmdline/apt-get.cc:744 cmdline/apt-get.cc:1716 cmdline/apt-get.cc:1749
msgid "Unable to lock the download directory"
msgstr "Adresár pre sťahovanie sa nedá zamknúť"
#: cmdline/apt-get.cc:754 cmdline/apt-get.cc:1797 cmdline/apt-get.cc:2008
#: apt-pkg/cachefile.cc:67
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "Nedá sa prečítať zoznam zdrojov."
#: cmdline/apt-get.cc:774
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB/%sB archívov.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:777
#, c-format
msgid "Need to get %sB of archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB archívov.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:782
#, c-format
msgid "After unpacking %sB of additional disk space will be used.\n"
msgstr "Po rozbalenie sa na disku použije ďalších %sB.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:785
#, c-format
msgid "After unpacking %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "Po rozbalení sa na disku uvoľní %sB.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:802
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s."
msgstr "Nemáte dostatok voľného miesta na %s."
#: cmdline/apt-get.cc:811
msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
msgstr "Nastali problémy a -y bolo použité bez --force-yes"
#: cmdline/apt-get.cc:817 cmdline/apt-get.cc:837
msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
msgstr "Zadané 'iba triviálne', ale toto nie je triviálna operácia."
#: cmdline/apt-get.cc:819
msgid "Yes, do as I say!"
msgstr "Áno, urob to, čo vravím!"
#: cmdline/apt-get.cc:821
#, c-format
msgid ""
"You are about to do something potentially harmful\n"
"To continue type in the phrase '%s'\n"
" ?] "
msgstr ""
"Možno sa chystáte vykonať niečo škodlivé\n"
"Pre pokračovanie opíšte frázu '%s'\n"
" ?]"
#: cmdline/apt-get.cc:827 cmdline/apt-get.cc:846
msgid "Abort."
msgstr "Prerušené."
#: cmdline/apt-get.cc:842
msgid "Do you want to continue? [Y/n] "
msgstr "Chcete pokračovať? [Y/n] "
#: cmdline/apt-get.cc:911 cmdline/apt-get.cc:1281 cmdline/apt-get.cc:1906
#, c-format
msgid "Failed to fetch %s %s\n"
msgstr "Zlyhalo stiahnutie %s %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:929
msgid "Some files failed to download"
msgstr "Niektoré súbory sa nedajú stiahnuť"
#: cmdline/apt-get.cc:930 cmdline/apt-get.cc:1915
msgid "Download complete and in download only mode"
msgstr "Sťahovanie ukončené v režime \"iba stiahnuť\""
#: cmdline/apt-get.cc:936
msgid ""
"Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
"missing?"
msgstr ""
"Niektoré archívy sa nedajú stiahnuť. Skúste spustiť apt-get update alebo --fix-missing"
#: cmdline/apt-get.cc:940
msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
msgstr "--fix-missing a výmena média nie sú momentálne podporované"
#: cmdline/apt-get.cc:945
msgid "Unable to correct missing packages."
msgstr "Chýbajúce balíky sa nedajú opraviť."
#: cmdline/apt-get.cc:946
msgid "Aborting Install."
msgstr "Prerušujem inštaláciu."
#: cmdline/apt-get.cc:979
#, c-format
msgid "Note, selecting %s instead of %s\n"
msgstr "Poznámka: vyberám %s namiesto %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:989
#, c-format
msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
msgstr "Preskakujem %s, pretože je už nainštalovaný.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1007
#, c-format
msgid "Package %s is not installed, so not removed\n"
msgstr "Balík %s nie je nainštalovaný, nedá sa teda odstrániť\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1018
#, c-format
msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
msgstr "Balík %s je virtuálny balík poskytovaný:\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1030
msgid " [Installed]"
msgstr "[Inštalovaný]"
#: cmdline/apt-get.cc:1035
msgid "You should explicitly select one to install."
msgstr "Mali by ste explicitne vybrať jeden na inštaláciu."
#: cmdline/apt-get.cc:1040
#, c-format
msgid ""
"Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
"This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
"is only available from another source\n"
msgstr ""
"Balík %s nie je dostupný, ale odkazuje naň iný balík. Možno to znamená,\n"
"že balík chýba, bol zastaralý, alebo je dostupný iba z iného zdroja\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1059
msgid "However the following packages replace it:"
msgstr "Avšak nahradzujú ho nasledovné balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:1062
#, c-format
msgid "Package %s has no installation candidate"
msgstr "Balík %s nemá kandidáta na inštaláciu"
#: cmdline/apt-get.cc:1082
#, c-format
msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
msgstr "Nie je možná reinštalácia %s, pretože sa nedá stiahnuť.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1090
#, c-format
msgid "%s is already the newest version.\n"
msgstr "%s je už najnovšej verzie.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1117
#, c-format
msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Nebolo nájdené vydanie '%s' pre '%s'"
#: cmdline/apt-get.cc:1119
#, c-format
msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Nebola nájdená verzia '%s' pro '%s'"
#: cmdline/apt-get.cc:1125
#, c-format
msgid "Selected version %s (%s) for %s\n"
msgstr "Zvolená verzia %s (%s) pre %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1235
msgid "The update command takes no arguments"
msgstr "Príkaz update neakceptuje žiadne argumenty"
#: cmdline/apt-get.cc:1248
msgid "Unable to lock the list directory"
msgstr "List adresár sa nedá zamknúť"
#: cmdline/apt-get.cc:1300
msgid ""
"Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones "
"used instead."
msgstr ""
"Niektoré indexové súbory sa nepodarilo stiahnuť, sú ignorované, alebo sa "
"používajú staršie verzie."
#: cmdline/apt-get.cc:1319
msgid "Internal Error, AllUpgrade broke stuff"
msgstr "Vnútorná chyba, AllUpgrade pokazil veci"
#: cmdline/apt-get.cc:1409 cmdline/apt-get.cc:1445
#, c-format
msgid "Couldn't find package %s"
msgstr "Nemôžem nájsť balík %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1432
#, c-format
msgid "Note, selecting %s for regex '%s'\n"
msgstr "Poznámka: vyberám %s pre regulárny výraz '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1462
msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these:"
msgstr "Na opravu nasledovných môžete spustiť `apt-get -f install':"
#: cmdline/apt-get.cc:1465
msgid ""
"Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
"solution)."
msgstr ""
"Nesplnené závislosti. Skúste spustiť 'apt-get -f install' bez balíkov (alebo "
"navrhnite riešenie)."
#: cmdline/apt-get.cc:1477
msgid ""
"Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
"requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
"distribution that some required packages have not yet been created\n"
"or been moved out of Incoming."
msgstr ""
"Niektoré balíky sa nedali nainštalovať. To môže znamenať, že požadujete\n"
"nemožnú situáciu, alebo ak používate nestabilnú distribúciu, že\n"
"požadované balíky ešte neboli vytvorené alebo presunuté z fronty\n"
"Novoprichádzajúcich (Incoming) balíkov."
#: cmdline/apt-get.cc:1485
msgid ""
"Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
"the package is simply not installable and a bug report against\n"
"that package should be filed."
msgstr ""
"Pretože ste požiadali iba o jednoduchú operáciu, je takmer isté, že\n"
"balík nie je inštalovateľný a mali by ste zaslať hlásenie o chybe\n"
"(bug report) pre daný balík."
#: cmdline/apt-get.cc:1490
msgid "The following information may help to resolve the situation:"
msgstr "Nasledovné informácie vám možno pomôžu vyriešiť túto situáciu:"
#: cmdline/apt-get.cc:1493
msgid "Broken packages"
msgstr "Poškodené balíky"
#: cmdline/apt-get.cc:1519
msgid "The following extra packages will be installed:"
msgstr "Nainštalujú sa nasledovné extra balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:1590
msgid "Suggested packages:"
msgstr "Navrhované balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:1591
msgid "Recommended packages:"
msgstr "Odporúčané balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:1611
msgid "Calculating Upgrade... "
msgstr "Prepočítavam aktualizáciu... "
#: cmdline/apt-get.cc:1614 methods/ftp.cc:702 methods/connect.cc:99
msgid "Failed"
msgstr "Zlyhalo"
#: cmdline/apt-get.cc:1619
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"
#: cmdline/apt-get.cc:1792
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
msgstr "Musíte zadať aspoň jeden balík, pre ktorý sa stiahnu zdrojové texty"
#: cmdline/apt-get.cc:1819 cmdline/apt-get.cc:2026
#, c-format
msgid "Unable to find a source package for %s"
msgstr "Nedá sa nájsť zdrojový balík pre %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1866
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s"
msgstr "Na %s nemáte dostatok voľného miesta"
#: cmdline/apt-get.cc:1871
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB/%sB zdrojových archívov.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1874
#, c-format
msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB zdrojových archívov.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1880
#, c-format
msgid "Fetch Source %s\n"
msgstr "Stiahnuť zdroj %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1911
msgid "Failed to fetch some archives."
msgstr "Zlyhalo stiahnutie niektorých archívov."
#: cmdline/apt-get.cc:1939
#, c-format
msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
msgstr "Preskakujem rozbalenie už rozbaleného zdroja v %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1951
#, c-format
msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
msgstr "Príkaz pre rozbalenie '%s' zlyhal.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1968
#, c-format
msgid "Build command '%s' failed.\n"
msgstr "Príkaz pre zostavenie '%s' zlyhal.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1987
msgid "Child process failed"
msgstr "Proces potomka zlyhal"
#: cmdline/apt-get.cc:2003
msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
msgstr ""
"Musíte zadať aspoň jeden balík, pre ktorý sa budú overovať "
"závislosti na zostavenie"
#: cmdline/apt-get.cc:2031
#, c-format
msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
msgstr "Nedajú sa získať závislosti pre zostavenie %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2051
#, c-format
msgid "%s has no build depends.\n"
msgstr "%s nemá žiadne závislosti pre zostavenie.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2103
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
"found"
msgstr "%s závislosť pre %s sa nemôže splniť, pretože sa nedá nájsť balík %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2155
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because no available versions of "
"package %s can satisfy version requirements"
msgstr ""
"%s závislosť pre %s sa nedá splniť, protože sa nedá nájsť verzia balíku "
"%s, ktorá zodpovedá požiadavke na verziu"
#: cmdline/apt-get.cc:2190
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
msgstr ""
"Zlyhalo splnenie %s závislosti pre %s: Inštalovaný balík %s je príliš nový"
#: cmdline/apt-get.cc:2215
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
msgstr "Zlyhalo splnenie %s závislosti pre %s: %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2229
#, c-format
msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
msgstr "Závislosti pre zostavenie %s sa nedajú splniť."
#: cmdline/apt-get.cc:2233
msgid "Failed to process build dependencies"
msgstr "Spracovanie závislostí pre zostavenie zlyhalo"
#: cmdline/apt-get.cc:2265
msgid "Supported Modules:"
msgstr "Podporované moduly:"
#: cmdline/apt-get.cc:2306
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
" apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
" apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-get is a simple command line interface for downloading and\n"
"installing packages. The most frequently used commands are update\n"
"and install.\n"
"\n"
"Commands:\n"
" update - Retrieve new lists of packages\n"
" upgrade - Perform an upgrade\n"
" install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)\n"
" remove - Remove packages\n"
" source - Download source archives\n"
" build-dep - Configure build-dependencies for source packages\n"
" dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)\n"
" dselect-upgrade - Follow dselect selections\n"
" clean - Erase downloaded archive files\n"
" autoclean - Erase old downloaded archive files\n"
" check - Verify that there are no broken dependencies\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -qq No output except for errors\n"
" -d Download only - do NOT install or unpack archives\n"
" -s No-act. Perform ordering simulation\n"
" -y Assume Yes to all queries and do not prompt\n"
" -f Attempt to continue if the integrity check fails\n"
" -m Attempt to continue if archives are unlocatable\n"
" -u Show a list of upgraded packages as well\n"
" -b Build the source package after fetching it\n"
" -V Show verbose version numbers\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual\n"
"pages for more information and options.\n"
" This APT has Super Cow Powers.\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-get [voľby] príkaz\n"
" apt-get [voľby] install|remove balík1 [balík2 ...]\n"
" apt-get [voľby] source balík1 [balík2 ...]\n"
"\n"
"apt-get je jednoduché rozhranie v príkazovom riadku pre sťahovanie\n"
"a inštaláciu balíkov. Najpoužívanejšími príkazmi sú update a install.\n"
"\n"
"Príkazy:\n"
" update - Získa zoznam nových balíkov\n"
" upgrade - Vykoná aktualizáciu\n"
" install - Nainštaluje nové balíky (balík je libc6, nie libc6.deb)\n"
" remove - Odstráni balíky\n"
" source - Stiahne zdrojové archívy\n"
" build-dep - Nastaví závislosti pre zostavenie pre zdrojové balíky\n"
" dist-upgrade - Aktualizácia distribúcie, viď apt-get(8)\n"
" dselect-upgrade - Riadi sa podľa výberu v dselect-e\n"
" clean - Zmaže stiahnuté archívy\n"
" autoclean - Zmaže staré stiahnuté archívy\n"
" check - Overí, či nejestvujú poškodené závislosti\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda\n"
" -q Nezobrazí indikátor priebehu - pre záznam\n"
" -qq Zobrazí iba chyby\n"
" -d Iba stiahne - neinštaluje ani nerozbaľuje archívy\n"
" -s Iba napodobňuje prevádzané akce\n"
" -y Na všetky otázky odpovedá Áno\n"
" -f Skúsi pokračovať, aj keď zlyhá kontrola integrity\n"
" -m Skúsi pokračovať, aj keď sa nepodarí nájsť archívy\n"
" -u Zobrazí tiež zoznam aktualizovaných balíkov\n"
" -b Po stiahnutí zdrojového balíka ho aj skompiluje\n"
" -V Zobrazí čísla verzií\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
"Viac volieb nájdete v manuálových stránkách apt-get(8), sources.list(5)\n"
"a apt.conf(5).\n"
" Toto APT má schopnosti svätej kravy.\n"
#: cmdline/acqprogress.cc:55
msgid "Hit "
msgstr "Cieľ "
#: cmdline/acqprogress.cc:79
msgid "Get:"
msgstr "Mám:"
#: cmdline/acqprogress.cc:110
msgid "Ign "
msgstr "Ign"
#: cmdline/acqprogress.cc:114
msgid "Err "
msgstr "Err"
#: cmdline/acqprogress.cc:135
#, c-format
msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
msgstr "%sB sa stiahlo za %s (%sB/s)\n"
#: cmdline/acqprogress.cc:225
#, c-format
msgid " [Working]"
msgstr "[Pracujem]"
#: cmdline/acqprogress.cc:271
#, c-format
msgid ""
"Media Change: Please insert the disc labeled\n"
" '%s'\n"
"in the drive '%s' and press enter\n"
msgstr ""
"Výmena média: Vložte disk nazvaný\n"
" '%s'\n"
"do mechaniky '%s' a stlačte enter\n"
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:86
msgid "Unknown package record!"
msgstr "Neznámy záznam o balíku!"
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:150
msgid ""
"Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is used\n"
"to indicate what kind of file it is.\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" -s Use source file sorting\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-sortpkgs [voľby] súbor1 [súbor2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs je jednoduchý nástroj na zotriedenie súborov Packages.\n"
"Voľbou -s si zvolíte typ súboru.\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda\n"
" -s Zotriedi zdrojový súbor\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
#: dselect/install:32
msgid "Bad default setting!"
msgstr "Chybné štandartné nastavenie!"
#: dselect/install:51 dselect/install:83 dselect/install:87 dselect/install:93
#: dselect/install:104 dselect/update:45
msgid "Press enter to continue."
msgstr "Stlačte enter, ak chcete pokračovať."
#: dselect/install:100
msgid "Some errors occurred while unpacking. I'm going to configure the"
msgstr "Pri rozbaľovaní došlo k chybám. Skúsim teraz nakonfigurovať"
#: dselect/install:101
msgid "packages that were installed. This may result in duplicate errors"
msgstr "balíky, ktoré sa nainštalovali. Môže to spôsobiť chybové správy"
#: dselect/install:102
msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
msgstr "o nesplnených závislostiach. Je to v poriadku, dôležité sú iba"
#: dselect/install:103
msgid ""