Browse Source

Tagalog translation updated. Closes: #357215

debian/1.8.y
bubulle@debian.org 17 years ago
parent
commit
2144aa084e
  1. 4
      po/ChangeLog
  2. 73
      po/tl.po

4
po/ChangeLog

@ -1,3 +1,7 @@
2006-03-16 eric pareja <xenos@upm.edu.ph>
* tl.po: Completed to 512t. Closes: #357215
2006-03-13 Sorin Batariuc <sorin@bonbon.net>
* ro.po: Completed to 512t. Closes: #355897

73
po/tl.po

@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-20 14:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-22 01:10+0800\n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-20 14:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-03-16 15:53+0800\n"
"Last-Translator: Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>\n"
"Language-Team: Tagalog <debian-tl@banwa.upm.edu.ph>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -442,7 +442,7 @@ msgstr "Nasira ang DB, pinalitan ng pangalan ang talaksan sa %s.old"
#: ftparchive/cachedb.cc:63
#, c-format
msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
msgstr "Luma ang DB, sinusubukang maupgrade %s"
msgstr "Luma ang DB, sinusubukang maupgrade ang %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:73
#, c-format
@ -452,7 +452,7 @@ msgstr "Hindi mabuksan ang talaksang DB %s: %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:114
#, c-format
msgid "File date has changed %s"
msgstr "Nagbago ang petsa ng talaksan %s"
msgstr "Nagbago ang petsa ng talaksang %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:155
msgid "Archive has no control record"
@ -541,7 +541,7 @@ msgstr " %s ay walang override entry\n"
#: ftparchive/writer.cc:437 ftparchive/writer.cc:689
#, c-format
msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
msgstr " Maintainer ng %s ay %s hindi %s\n"
msgstr " Tagapangalaga ng %s ay %s hindi %s\n"
#: ftparchive/contents.cc:317
#, c-format
@ -721,7 +721,7 @@ msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:577
#, c-format
msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
msgstr "%lu nai-upgrade, %lu bagong luklok, "
msgstr "%lu na nai-upgrade, %lu na bagong luklok, "
#: cmdline/apt-get.cc:581
#, c-format
@ -835,12 +835,13 @@ msgstr "Kailangang kumuha ng %sB ng arkibo.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:829
#, c-format
msgid "After unpacking %sB of additional disk space will be used.\n"
msgstr "Matapos magbuklat ay %sB na karagdagang puwang sa disk ay magagamit.\n"
msgstr ""
"Matapos magbuklat ay %sB na karagdagang puwang sa disk ang magagamit.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:832
#, c-format
msgid "After unpacking %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "Matapos magbuklat %sB na puwang sa disk ay mapapalaya.\n"
msgstr "Matapos magbuklat ay %sB na puwang sa disk ang mapapalaya.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:846 cmdline/apt-get.cc:1980
#, c-format
@ -921,12 +922,12 @@ msgstr "Paunawa, pinili ang %s imbes na %s\n"
#, c-format
msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
msgstr ""
"Linaktawan ang %s, ito'y naka-instol na at hindi nakatakda ang upgrade.\n"
"Linaktawan ang %s, ito'y nakaluklok na at hindi nakatakda ang upgrade.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1058
#, c-format
msgid "Package %s is not installed, so not removed\n"
msgstr "Hindi naka-instol ang paketeng %s, kaya't hindi ito tinanggal\n"
msgstr "Hindi nakaluklok ang paketeng %s, kaya't hindi ito tinanggal\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1069
#, c-format
@ -935,11 +936,11 @@ msgstr "Ang paketeng %s ay paketeng birtwal na bigay ng:\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1081
msgid " [Installed]"
msgstr " [Naka-instol]"
msgstr " [Nakaluklok]"
#: cmdline/apt-get.cc:1086
msgid "You should explicitly select one to install."
msgstr "Dapat ninyong piliin ang isa na instolahin."
msgstr "Dapat kayong mamili ng isa na iluluklok."
#: cmdline/apt-get.cc:1091
#, c-format
@ -949,7 +950,7 @@ msgid ""
"is only available from another source\n"
msgstr ""
"Hindi magamit ang %s, ngunit ito'y tinutukoy ng ibang pakete.\n"
"Maaaring nawawala ang pakete, o ito'y laos na, o ito'y makukuha lamang\n"
"Maaaring nawawala ang pakete, ito'y laos na, o ito'y makukuha lamang\n"
"sa ibang pinagmulan.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1110
@ -964,7 +965,7 @@ msgstr "Ang paketeng %s ay walang kandidatong maaaring instolahin"
#: cmdline/apt-get.cc:1133
#, c-format
msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
msgstr "Ang pag-instol muli ng %s ay hindi maaari, hindi ito makuha.\n"
msgstr "Ang pagluklok muli ng %s ay hindi maaari, hindi ito makuha.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1141
#, c-format
@ -1047,7 +1048,7 @@ msgid ""
"that package should be filed."
msgstr ""
"Dahil ang hiniling niyo ay mag-isang operasyon, malamang ay ang pakete ay\n"
"hindi talaga ma-instol at kailangang magpadala ng bug report tungkol sa\n"
"hindi talaga mailuklok at kailangang magpadala ng bug report tungkol sa\n"
"pakete na ito."
#: cmdline/apt-get.cc:1583
@ -1061,7 +1062,7 @@ msgstr "Sirang mga pakete"
#: cmdline/apt-get.cc:1612
msgid "The following extra packages will be installed:"
msgstr "Ang mga sumusunod na extra na pakete ay iinstolahin:"
msgstr "Ang mga sumusunod na extra na pakete ay luluklokin:"
#: cmdline/apt-get.cc:1683
msgid "Suggested packages:"
@ -1073,7 +1074,7 @@ msgstr "Mga paketeng rekomendado:"
#: cmdline/apt-get.cc:1704
msgid "Calculating upgrade... "
msgstr "Kinakalkula ang upgrade... "
msgstr "Sinusuri ang pag-upgrade... "
#: cmdline/apt-get.cc:1707 methods/ftp.cc:702 methods/connect.cc:101
msgid "Failed"
@ -1097,9 +1098,9 @@ msgid "Unable to find a source package for %s"
msgstr "Hindi mahanap ang paketeng source para sa %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1959
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
msgstr "Linaktawan ang pagbuklat ng nabuklat na na source sa %s\n"
msgstr "Linaktawan ang nakuha na na talaksan '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1983
#, c-format
@ -1310,7 +1311,7 @@ msgstr "Nakakuha ng %sB ng %s (%sB/s)\n"
#: cmdline/acqprogress.cc:225
#, c-format
msgid " [Working]"
msgstr " [May Ginagawa]"
msgstr " [May ginagawa]"
#: cmdline/acqprogress.cc:271
#, c-format
@ -1367,7 +1368,7 @@ msgstr "May mga error na naganap habang nagbubuklat. Isasaayos ko ang"
#: dselect/install:101
msgid "packages that were installed. This may result in duplicate errors"
msgstr "mga paketeng na-instol. Maaaring dumulot ito ng mga error na doble"
msgstr "mga paketeng naluklok. Maaaring dumulot ito ng mga error na doble"
#: dselect/install:102
msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
@ -1379,7 +1380,7 @@ msgid ""
"above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
msgstr ""
"sa taas nitong kalatas ang importante. Paki-ayusin ang mga ito at patakbuhin "
"muli ang [I]nstol."
"muli ang [I]luklok/Instol."
#: dselect/update:30
msgid "Merging available information"
@ -1840,7 +1841,7 @@ msgstr "Bigo ang paglipat ng datos, sabi ng server ay '%s'"
#. Get the files information
#: methods/ftp.cc:997
msgid "Query"
msgstr "Query"
msgstr "Tanong"
#: methods/ftp.cc:1106
msgid "Unable to invoke "
@ -1957,16 +1958,16 @@ msgstr "Error sa pagbasa mula sa prosesong %s"
#: methods/http.cc:376
msgid "Waiting for headers"
msgstr "Naghihintay ng mga header"
msgstr "Naghihintay ng panimula"
#: methods/http.cc:522
#, c-format
msgid "Got a single header line over %u chars"
msgstr "Nakatanggap ng isang linyang header mula %u na mga karakter"
msgstr "Nakatanggap ng isang linyang panimula mula %u na mga karakter"
#: methods/http.cc:530
msgid "Bad header line"
msgstr "Maling linyang header"
msgstr "Maling linyang panimula"
#: methods/http.cc:549 methods/http.cc:556
msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
@ -2018,7 +2019,7 @@ msgstr "Error sa pagbasa mula sa server"
#: methods/http.cc:1107
msgid "Bad header data"
msgstr "Maling datos sa header"
msgstr "Maling datos sa panimula"
#: methods/http.cc:1124
msgid "Connection failed"
@ -2111,40 +2112,40 @@ msgstr "%c%s... Tapos"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:80
#, c-format
msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
msgstr "Option sa command line '%c' [mula %s] ay di kilala."
msgstr "Opsyon sa command line '%c' [mula %s] ay di kilala."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:106 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:114
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:122
#, c-format
msgid "Command line option %s is not understood"
msgstr "Option sa command line %s ay di naintindihan."
msgstr "Opsyon sa command line %s ay di naintindihan."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:127
#, c-format
msgid "Command line option %s is not boolean"
msgstr "Option sa command line %s ay hindi boolean"
msgstr "Opsyon sa command line %s ay hindi boolean"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:166 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:187
#, c-format
msgid "Option %s requires an argument."
msgstr "Option %s ay nangangailangan ng argumento"
msgstr "Opsyon %s ay nangangailangan ng argumento"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:201 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:207
#, c-format
msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
msgstr ""
"Option %s: Ang pagtakda ng aytem sa pagkaayos ay nangangailangan ng "
"Opsyon %s: Ang pagtakda ng aytem sa pagkaayos ay nangangailangan ng "
"=<halaga>."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:237
#, c-format
msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
msgstr "Option %s ay nangangailangan ng argumentong integer, hindi '%s'"
msgstr "Opsyon %s ay nangangailangan ng argumentong integer, hindi '%s'"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:268
#, c-format
msgid "Option '%s' is too long"
msgstr "Option '%s' ay labis ang haba"
msgstr "Opsyon '%s' ay labis ang haba"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:301
#, c-format
@ -2279,7 +2280,7 @@ msgstr "Rekomendado"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:219
msgid "Conflicts"
msgstr "Conflict"
msgstr "Tunggali"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:219
msgid "Replaces"
@ -2584,7 +2585,7 @@ msgstr "Di tugmang MD5Sum"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:645
msgid "There are no public key available for the following key IDs:\n"
msgstr ""
msgstr "Walang public key na magagamit para sa sumusunod na key ID:\n"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:758
#, c-format

Loading…
Cancel
Save