Browse Source

l10n: vi.po (624t): Update Vietnamese translation

Signed-off-by: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>
debian/1.8.y
Trần Ngọc Quân 10 years ago
committed by Michael Vogt
parent
commit
9e3142e16c
  1. 45
      po/vi.po

45
po/vi.po

@ -6,10 +6,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt 0.9.15.1\n"
"Project-Id-Version: apt 0.9.15.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-28 10:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-02-10 07:50+0700\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-03 15:40+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
@ -25,7 +25,7 @@ msgstr ""
#: cmdline/apt-cache.cc:140
#, c-format
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr "Gói %s phiên bản %s chưa thỏa mãn quan hệ phụ thuộc:\n"
msgstr "Gói %s phiên bản %s có phần phụ thuộc chưa thỏa mãn:\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:268
msgid "Total package names: "
@ -120,7 +120,7 @@ msgstr ""
#: cmdline/apt-cache.cc:1506 apt-pkg/cacheset.cc:586
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Không thể xác định vị trí của gói %s"
msgstr "Không thể định vị gói %s"
#: cmdline/apt-cache.cc:1536
msgid "Package files:"
@ -644,13 +644,12 @@ msgstr ""
" Trình APT này có năng lực của siêu bò.\n"
#: cmdline/apt-helper.cc:39
#, fuzzy
msgid "Must specify at least one pair url/filename"
msgstr "Phải chỉ định ít nhất một gói để mà lấy mã nguồn về cho nó"
msgstr "Phải chỉ định ít nhất một cặp url/tên-tập-tin"
#: cmdline/apt-helper.cc:52
msgid "Download Failed"
msgstr ""
msgstr "Gặp lỗi khi tải về"
#: cmdline/apt-helper.cc:67
msgid ""
@ -664,6 +663,15 @@ msgid ""
"\n"
" This APT helper has Super Meep Powers.\n"
msgstr ""
"Cách dùng: apt-helper [các-tùy-chọn] lệnh\n"
" apt-helper [các-tùy-chọn] download-file uri đường-dẫn-đích\n"
"\n"
"apt-helper là phần trợ giúp dành cho apt\n"
"\n"
"Các lệnh:\n"
" download-file - tải về uri đã cho về đường-dẫn-đích\n"
"\n"
" Lệnh trợ giúp APT này có Sức Mạnh của Siêu “Meep”.\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:57
#, c-format
@ -766,7 +774,6 @@ msgstr ""
" apt-mark(8) và apt.conf(5)"
#: cmdline/apt.cc:71
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt [options] command\n"
"\n"
@ -790,7 +797,7 @@ msgstr ""
"Cách dùng: apt [các tùy chọn] lệnh\n"
"\n"
"CLI (giao diện dòng lệnh) dành cho apt.\n"
"Lệnh: \n"
"Các lệnh cơ bản:\n"
" list - liệt kê các gói dựa trên cơ sở là tên gói\n"
" search - tìm trong phần mô tả của gói\n"
" show - hiển thị thông tin chi tiết về gói\n"
@ -2269,11 +2276,11 @@ msgstr "DropNode (thả điểm nút) được gọi với điểm nút còn li
#: apt-inst/filelist.cc:414
msgid "Failed to locate the hash element!"
msgstr "Gặp lỗi xác định vị trí phần tử băm!"
msgstr "Gặp lỗi khi định vị phần tử băm!"
#: apt-inst/filelist.cc:461
msgid "Failed to allocate diversion"
msgstr "Gặp lỗi khi xác định vị trí trệch đi"
msgstr "Gặp lỗi khi định vị trệch đi"
#: apt-inst/filelist.cc:466
msgid "Internal error in AddDiversion"
@ -2335,7 +2342,7 @@ msgstr "Thư mục %s đang được thay thế do một cái không phải là
#: apt-inst/extract.cc:282
msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
msgstr "Gặp lỗi khi xác định vị trí điểm nút trong hộp băm nó bị lỗi"
msgstr "Gặp lỗi định vị điểm nút trong hộp băm nó bị lỗi"
#: apt-inst/extract.cc:286
msgid "The path is too long"
@ -2365,7 +2372,7 @@ msgstr "Đây không phải là một kho DEB hợp lệ vì còn thiếu thành
#: apt-inst/deb/debfile.cc:124
#, c-format
msgid "Internal error, could not locate member %s"
msgstr "Gặp lỗi nội bộ, không thể xác định vị trí thành viên %s"
msgstr "Gặp lỗi nội bộ, không thể định vị thành viên %s"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:219
msgid "Unparsable control file"
@ -2535,7 +2542,7 @@ msgstr "%c%s... %u%%"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:116
#, c-format
msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
msgstr "Không tùy chọn dòng lệnh “%c” [từ %s]."
msgstr "Không hiểu tùy chọn dòng lệnh “%c” [từ %s]."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:141 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:150
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:158
@ -2998,9 +3005,9 @@ msgid "The method driver %s could not be found."
msgstr "Không tìm thấy trình điều khiển phương thức %s."
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:115
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Is the package %s installed?"
msgstr "Hãy kiểm tra xem gói “dpkg-dev” đã được cài đặt chưa.\n"
msgstr "Gói “%s” đã được cài đặt chưa?"
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:166
#, c-format
@ -3134,7 +3141,7 @@ msgstr "gặp lỗi khi đổi tên, %s (%s → %s)."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:154
msgid "Hash Sum mismatch"
msgstr "Mã băm tổng kiểm tra (hash sum) không khớp"
msgstr "Mã băm tổng kiểm tra không khớp"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:159
msgid "Size mismatch"
@ -3380,9 +3387,9 @@ msgid "Couldn't find any package by regex '%s'"
msgstr "Không tìm thấy gói nào theo biểu thức chính quy “%s”"
#: apt-pkg/cacheset.cc:605
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Couldn't find any package by glob '%s'"
msgstr "Không tìm thấy gói nào theo biểu thức chính quy “%s”"
msgstr "Không tìm thấy gói nào theo đường dẫn “%s”"
#: apt-pkg/cacheset.cc:616
#, c-format

Loading…
Cancel
Save