Browse Source

Polish manpages translation (Closes: #683109)

debian/1.8.y
Robert Luberda 10 years ago
committed by David Kalnischkies
parent
commit
f65861d7c9
  1. 3
      debian/changelog
  2. 387
      doc/po/pl.po

3
debian/changelog

@ -1,5 +1,8 @@
apt (0.9.7.4) UNRELEASED; urgency=low
[ Manpages translation updates ]
* Polish (Robert Luberda) (Closes: #683109)
[ Program translation updates ]
* Polish (Michał Kułach)

387
doc/po/pl.po

@ -1,6 +1,6 @@
# Translation of apt package man pages
# Copyright (C) 2004 Krzysztof Fiertek <akfedux@megapolis.pl>
# Copyright (C) 2000-2004, 2010 Robert Luberda <robert@debian.org>
# Copyright (C) 2000-2004, 2010, 2012 Robert Luberda <robert@debian.org>
# This file is distributed under the same license as the apt package.
#
# Translators:
@ -9,17 +9,17 @@
# Robert Luberda <robert@debian.org> 2000-2004, 2010, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt 0.9.5.1\n"
"Project-Id-Version: apt 0.9.7.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-09 22:05+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-02 11:31+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-28 21:59+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2012-07-28 21:59+0200\n"
"Last-Translator: Robert Luberda <robert@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: \n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.2\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
@ -964,14 +964,6 @@ msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml:172
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Source packages are tracked separately from binary packages via "
#| "<literal>deb-src</literal> type lines in the &sources-list; file. This "
#| "means that you will need to add such a line for each repository you want "
#| "to get sources from. If you don't do this you will properly get another "
#| "(newer, older or none) source version than the one you have installed or "
#| "could install."
msgid ""
"Source packages are tracked separately from binary packages via <literal>deb-"
"src</literal> lines in the &sources-list; file. This means that you will "
@ -979,12 +971,12 @@ msgid ""
"otherwise you will probably get either the wrong (too old/too new) source "
"versions or none at all."
msgstr ""
"Pakiety źródłowe są znajdowane inaczej niż pakiety binarne: przez linie z "
"identyfikatorem <literal>deb-src</literal> w pliku &sources-list;. Oznacza "
"to, że w pliku tym należy umieścić taką linię dla każdego repozytorium, z "
"którego będą pobierane źródła. W przeciwnym wypadku może zostać pobrany "
"pakiet źródłowy w innej wersji (nowszej, starszej albo żadnej) niż ta, który "
"jest zainstalowana lub możliwa do zainstalowania."
"Pakiety źródłowe są znajdowane inaczej niż pakiety binarne: przez linie "
"<literal>deb-src</literal> w pliku &sources-list;. Oznacza to, że w pliku "
"tym należy umieścić taką linię dla każdego repozytorium, z którego będą "
"pobierane źródła. W przeciwnym wypadku albo może zostać pobrana niepoprawna "
"(zbyt stara lub zbyt nowa) wersja pakietu źródłowego, albo może nie być "
"możliwe pobranie jakiejkolwiek wersji pakietu."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml:178
@ -1017,22 +1009,17 @@ msgstr ""
"zostaje dokładne dopasowywanie nazw i wersji pakietów źródłowych i pośrednio "
"włączona zostaje opcja <literal>APT::Get::Only-Source</literal>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml:191
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Note that source packages are not tracked like binary packages, they "
#| "exist only in the current directory and are similar to downloading source "
#| "tar balls."
msgid ""
"Note that source packages are not installed and tracked in the "
"<command>dpkg</command> database like binary packages; they are simply "
"downloaded to the current directory, like source tarballs."
msgstr ""
"Uwaga. Pakiety źródłowe nie są traktowane tak samo, jak pakiety binarne - są "
"przechowywane tylko w bieżącym katalogu, mniej więcej tak, jakby zostały "
"ściągnięte oryginalne źródła programu ze strony jego autorów."
"Proszę zauważyć, że w odróżnieniu od pakietów binarnych, pakiety źródłowe "
"nie są instalowane i zapamiętywane w bazie danych <command>dpkg</command>, "
"ale są po prostu pobierane do bieżącego katalogu jako archiwa programu "
"<command>tar</command>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml:197
@ -1238,18 +1225,8 @@ msgstr ""
"wcześniej ściągnięte. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::"
"Download</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml:311
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Quiet; produces output suitable for logging, omitting progress "
#| "indicators. More q's will produce more quiet up to a maximum of 2. You "
#| "can also use <option>-q=#</option> to set the quiet level, overriding the "
#| "configuration file. Note that quiet level 2 implies <option>-y</option>, "
#| "you should never use -qq without a no-action modifier such as -d, --print-"
#| "uris or -s as APT may decided to do something you did not expect. "
#| "Configuration Item: <literal>quiet</literal>."
msgid ""
"Quiet; produces output suitable for logging, omitting progress indicators. "
"More q's will produce more quiet up to a maximum of 2. You can also use "
@ -1266,7 +1243,7 @@ msgstr ""
"zauważyć, że poziom cichości równy 2 implikuje <option>-y</option>, dlatego -"
"qq nigdy nie powinno być używane bez opcji typu -d, --print-uris lub -s, "
"gdyż APT może zadecydować o zrobieniu czegoś, czego użytkownik się nie "
"spodziewa. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>quiet</literal>."
"spodziewa. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>quiet</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
@ -1282,15 +1259,6 @@ msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml:330
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Simulation run as user will deactivate locking (<literal>Debug::"
#| "NoLocking</literal>) automatic. Also a notice will be displayed "
#| "indicating that this is only a simulation, if the option <literal>APT::"
#| "Get::Show-User-Simulation-Note</literal> is set (Default: true). Neither "
#| "NoLocking nor the notice will be triggered if run as root (root should "
#| "know what he is doing without further warnings by <literal>apt-get</"
#| "literal>)."
msgid ""
"Simulated runs performed as a user will automatically deactivate locking "
"(<literal>Debug::NoLocking</literal>), and if the option <literal>APT::Get::"
@ -1300,24 +1268,17 @@ msgid ""
"should know what they are doing without further warnings from <literal>apt-"
"get</literal>."
msgstr ""
"Symulacja uruchomiona przez zwykłego użytkownika automatycznie wyłączy "
"blokady (<literal>Debug::NoLocking</literal>) . Jeżeli jest ustawiona opcja "
"<literal>APT::Get::Show-User-Simulation-Note</literal> (a domyślnie jest ona "
"ustawiona), to zostanie wyświetlona informacja o tym, że to jest tylko "
"symulacja. W przypadku uruchomienia przez administratora systemu, blokada "
"nie zostanie wyłączona, ani informacja nie będzie pokazana (użytkownik root "
"powinien wiedzieć, co robi,bez dodatkowych ostrzeżeń ze strony <literal>apt-"
"get</literal>)."
"Symulowane uruchomienia przeprowadzane przez przez zwykłego użytkownika "
"automatycznie wyłączą blokady (<literal>Debug::NoLocking</literal>). Jeżeli "
"jest ustawiona opcja <literal>APT::Get::Show-User-Simulation-Note</literal> "
"(a domyślnie jest ona ustawiona), to zostanie wyświetlona informacja o tym, "
"że to jest tylko symulacja. Symulacje przeprowadzane przez administratora "
"systemu nie powodują wyłączenia blokad ani nie pokazują informacji - "
"administratorzy powinni wiedzieć, co robią, bez dodatkowych ostrzeżeń ze "
"strony <literal>apt-get</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml:338
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Simulate prints out a series of lines each one representing a dpkg "
#| "operation, Configure (Conf), Remove (Remv), Unpack (Inst). Square "
#| "brackets indicate broken packages and empty set of square brackets "
#| "meaning breaks that are of no consequence (rare)."
msgid ""
"Simulated runs print out a series of lines, each representing a "
"<command>dpkg</command> operation: configure (<literal>Conf</literal>), "
@ -1325,11 +1286,12 @@ msgid ""
"Square brackets indicate broken packages, and empty square brackets indicate "
"breaks that are of no consequence (rare)."
msgstr ""
"Symulacja powoduje wypisanie serii linii, z których każda reprezentuje "
"operację programu dpkg: konfigurowanie (Conf), usunięcie (Remv), "
"rozpakowanie (Inst). Nawiasy kwadratowe oznaczają zepsute pakiety, przy czym "
"puste nawiasy kwadratowe oznaczają, że przyczyna zepsucia pakietu nie jest "
"znana (rzadkość)."
"Symulacja uruchomienia, powodująca wypisanie serii linii, z których każda "
"reprezentuje operację programu <command>dpkg</command>: konfigurowanie "
"(<literal>Conf</literal>), usunięcie (<literal>Remv</literal>) lub "
"rozpakowanie (<literal>Inst</literal>). Nawiasy kwadratowe oznaczają zepsute "
"pakiety, przy czym puste nawiasy kwadratowe oznaczają, że przyczyna zepsucia "
"pakietu nie jest znana (rzadkość)."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
@ -1513,17 +1475,8 @@ msgstr ""
"Ponownie instaluje pakiety, których najnowsza wersja już jest zainstalowana "
"Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::ReInstall</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml:440
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This option defaults to on, use <literal>--no-list-cleanup</literal> to "
#| "turn it off. When on <command>apt-get</command> will automatically manage "
#| "the contents of <filename>&statedir;/lists</filename> to ensure that "
#| "obsolete files are erased. The only reason to turn it off is if you "
#| "frequently change your source list. Configuration Item: <literal>APT::"
#| "Get::List-Cleanup</literal>."
msgid ""
"This option is on by default; use <literal>--no-list-cleanup</literal> to "
"turn it off. When it is on, <command>apt-get</command> will automatically "
@ -1536,7 +1489,7 @@ msgstr ""
"list-cleanup</literal>. Jeżeli jest włączona, <command>apt-get</command> "
"będzie automatycznie zarządzał zawartością <filename>&statedir;/lists</"
"filename>,tak aby przestarzałe pliki były usuwane. Jedynym powodem dla jej "
"wyłączenia mogłyby być częste zmiany w sources.list. Pozycja w pliku "
"wyłączenia mogłyby być częste zmiany w sources.list. Pozycja w pliku "
"konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::List-Cleanup</literal>."
#
@ -2424,14 +2377,6 @@ msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-key.8.xml:144
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Work similar to the <command>update</command> command above, but get the "
#| "archive keyring from an URI instead and validate it against a master "
#| "key. This requires an installed &wget; and an APT build configured to "
#| "have a server to fetch from and a master keyring to validate. APT in "
#| "Debian does not support this command and relies on <command>update</"
#| "command> instead, but Ubuntu's APT does."
msgid ""
"Perform an update working similarly to the <command>update</command> command "
"above, but get the archive keyring from a URI instead and validate it "
@ -2440,12 +2385,13 @@ msgid ""
"APT in Debian does not support this command, relying on <command>update</"
"command> instead, but Ubuntu's APT does."
msgstr ""
"Działa podobnie do powyższego polecenia <command>update</command>, ale "
"pobiera składnicę kluczy archiwum z URI i waliduje go względem klucza "
"głównego. Wymaga zainstalowanego programu &wget; oraz podanego (podczas "
"budowania APT) serwera, z którego główny klucz będzie pobrany. APT w "
"Debianie nie obsługuje tego polecenia i opiera się zamiast niego na "
"poleceniu <command>update</command>, ale APT w Ubuntu je obsługuje."
"Aktualizuje składnicę kluczy, działając podobnie do powyższego polecenia "
"<command>update</command>, z tą różnicą, że pobiera składnicę kluczy "
"archiwum z URI i waliduje go względem klucza głównego. Wymaga "
"zainstalowanego programu &wget; oraz podanego (podczas budowania APT) "
"serwera, z którego główny klucz będzie pobrany. APT w Debianie nie obsługuje "
"tego polecenia i opiera się zamiast niego na poleceniu <command>update</"
"command>, ale APT w Ubuntu je obsługuje."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt-key.8.xml:160 apt-cdrom.8.xml:80
@ -2745,15 +2691,6 @@ msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-secure.8.xml:102
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Once the uploaded package is verified and included in the archive, the "
#| "maintainer signature is stripped off, and an MD5 sum of the package is "
#| "computed and put in the Packages file. The MD5 sums of all of the "
#| "Packages files are then computed and put into the Release file. The "
#| "Release file is then signed by the archive key (which is created once a "
#| "year) and distributed through the FTP server. This key is also on the "
#| "Debian keyring."
msgid ""
"Once the uploaded package is verified and included in the archive, the "
"maintainer signature is stripped off, and checksums of the package are "
@ -2765,32 +2702,25 @@ msgid ""
"keyring</package> package."
msgstr ""
"Po tym jak dostarczony przez opiekuna pakiet zostanie zweryfikowany i "
"dołączony do archiwum, sygnatura opiekuna jest usuwana, a suma MD5 pakietu "
"jest wyliczana i umieszczana w pliku Packages. Sumy kontrolne MD5 "
"dołączony do archiwum, sygnatura opiekuna jest usuwana, a sumy kontrolne "
"pakietu są wyliczane i umieszczane w pliku Packages. Sumy kontrolne "
"wszystkich plików Packages są następnie wyliczane i umieszczane w pliku "
"Release. Plik Release jest następnie podpisywany przy użyciu (tworzonego co "
"roku) klucza archiwum i dystrybuowany przy użyciu serwerów FTP. Klucz "
"archiwum znajduje się także w składnicy kluczy Debiana."
"Release. Plik Release jest następnie podpisywany przy użyciu klucza archiwum "
"tego wydania dystrybucji Debiana i dystrybuowany wraz z pakietami i plikami "
"Packages przez serwery lustrzane Debiana. Klucze archiwum znajdują się w "
"składnicy kluczy Debiana dostępnej w pakiecie <package>debian-archive-"
"keyring</package>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-secure.8.xml:113
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Any end user can check the signature of the Release file, extract the MD5 "
#| "sum of a package from it and compare it with the MD5 sum of the package "
#| "he downloaded. Prior to version 0.6 only the MD5 sum of the downloaded "
#| "Debian package was checked. Now both the MD5 sum and the signature of the "
#| "Release file are checked."
msgid ""
"End users can check the signature of the Release file, extract a checksum of "
"a package from it and compare it with the checksum of the package they "
"downloaded by hand - or rely on APT doing this automatically."
msgstr ""
"Użytkownik końcowy może sprawdzić sygnaturę pliku Release, wydobyć z niego "
"Użytkownicy końcowi mogą sprawdzić sygnaturę pliku Release, wydobyć z niego "
"sumę kontrolną MD5 pakietu i porównać ją z sumą kontrolną MD5 pobranego "
"pakietu. Do wersji 0.6 były sprawdzane tylko sumy MD5 pobieranych pakietów "
"Debiana. Obecnie sprawdzane są zarówno sumy MD5, jaki i sygnatury plików "
"Release."
"pakietu. Mogą też polegać na tym, że APT zrobi to automatycznie."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-secure.8.xml:118
@ -3159,13 +3089,6 @@ msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-config.8.xml:51
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "shell is used to access the configuration information from a shell "
#| "script. It is given pairs of arguments, the first being a shell variable "
#| "and the second the configuration value to query. As output it lists a "
#| "series of shell assignments commands for each present value. In a shell "
#| "script it should be used like:"
msgid ""
"shell is used to access the configuration information from a shell script. "
"It is given pairs of arguments, the first being a shell variable and the "
@ -3176,7 +3099,7 @@ msgstr ""
"shell pozwala skryptom powłoki na uzyskanie informacji o konfiguracji. "
"Wymaga podania pary argumentów: pierwszym z nich jest zmienna powłoki, a "
"drugim nazwa zmiennej konfiguracyjnej do odczytania. Wyjściem jest lista "
"przypisań zmiennych powłoki dla każdej odczytanej wartości konfiguracji. "
"przypisań zmiennych powłoki dla każdej odczytanej wartości konfiguracji. "
"Przykład użycia w skrypcie powłoki:"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><informalexample><programlisting>
@ -3232,15 +3155,6 @@ msgstr "&percnt;f &#x0022;&percnt;v&#x0022;;&percnt;n"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-config.8.xml:96
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Defines the output of each config option. &percnt;t will be replaced with "
#| "the name of the option, &percnt;f with the complete optionname and "
#| "&percnt;v with the value of the option. Use uppercase letters and "
#| "special characters in the value will be encoded to ensure that it can e."
#| "g. be savely used in a quoted-string as defined by RFC822. Additionally "
#| "&percnt;n will be replaced by a newline, &percnt;N by a tab. A &percnt; "
#| "can be printed by using &percnt;&percnt;."
msgid ""
"Defines the output of each config option. &percnt;t will be replaced with "
"its individual name, &percnt;f with its full hierarchical name and &percnt;v "
@ -3250,12 +3164,13 @@ msgid ""
"and &percnt;N by a tab. A &percnt; can be printed by using &percnt;&percnt;."
msgstr ""
"Definiuje wyjście każdej opcji konfiguracji. &percnt;t zostanie zastąpiony "
"nazwą znacznika, &percnt;f - pełną nazwą opcji, a &percnt;v - wartością "
"opcji. Jeśli użyje się dużych liter, to znaki specjalne występujące w "
"wartości zostaną zakodowane, w taki sposób, żeby można ich było bezpiecznie "
"użyć wewnątrz łańcuchów typu \"quoted-string\" definiowanych przez RFC822. "
"Dodatkowo &percnt;n będzie zastąpiony przez znak nowej linii, a &percnt;N "
"przez znak tabulacji. Znak &percnt; można uzyskać, używając &percnt;&percnt;."
"indywidualną nazwą znacznika, &percnt;f - pełną nazwą hierarchiczną opcji, a "
"&percnt;v - wartością opcji. Jeśli użyje się dużych liter, to znaki "
"specjalne występujące w wartości zostaną zakodowane, w taki sposób, żeby "
"można ich było bezpiecznie użyć wewnątrz łańcuchów typu \"quoted-string\" "
"definiowanych przez RFC822. Dodatkowo &percnt;n będzie zastąpiony przez znak "
"nowej linii, a &percnt;N przez znak tabulacji. Znak &percnt; można uzyskać, "
"używając &percnt;&percnt;."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-config.8.xml:110 apt-extracttemplates.1.xml:71 apt-sortpkgs.1.xml:64
@ -3295,22 +3210,16 @@ msgstr "Plik konfiguracyjny dla APT"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt.conf.5.xml:42
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<filename>apt.conf</filename> is the main configuration file for the APT "
#| "suite of tools, but by far not the only place changes to options can be "
#| "made. All tools therefore share the configuration files and also use a "
#| "common command line parser to provide a uniform environment."
msgid ""
"<filename>/etc/apt/apt.conf</filename> is the main configuration file shared "
"by all the tools in the APT suite of tools, though it is by no means the "
"only place options can be set. The suite also shares a common command line "
"parser to provide a uniform environment."
msgstr ""
"<filename>apt.conf</filename> jest głównym plikiem konfiguracyjnym dla "
"pakietu narzędzi APT. ale nie jest jedynym miejscem, w którym mogą być "
"zmieniane opcje konfiguracji. Wszystkie narzędzia współdzielą pliki "
"konfiguracyjne i używają wspólnego parsera linii poleceń, zapewniając "
"<filename>/etc/apt/apt.conf</filename> jest głównym plikiem konfiguracyjnym "
"dzielonym przez wszystkie narzędzia pakietu APT. Nie jest jednak jedynym "
"miejscem, w którym mogą być zmieniane opcje konfiguracji. Wszystkie "
"narzędzia używają także wspólnego parsera linii poleceń, zapewniając "
"jednolite środowisko pracy."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><orderedlist><para>
@ -3333,14 +3242,6 @@ msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><orderedlist><listitem><para>
#: apt.conf.5.xml:52
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The <filename>/etc/apt/sources.list.d</filename> directory provides a way "
#| "to add sources.list entries in separate files. The format is the same as "
#| "for the regular <filename>sources.list</filename> file. File names need "
#| "to end with <filename>.list</filename> and may only contain letters (a-z "
#| "and A-Z), digits (0-9), underscore (_), hyphen (-) and period (.) "
#| "characters. Otherwise they will be silently ignored."
msgid ""
"all files in <literal>Dir::Etc::Parts</literal> in alphanumeric ascending "
"order which have either no or \"<literal>conf</literal>\" as filename "
@ -3350,12 +3251,14 @@ msgid ""
"Ignore-Files-Silently</literal> configuration list - in which case it will "
"be silently ignored."
msgstr ""
"Katalog <filename>/etc/apt/sources.list.d</filename> umożliwia podzielenie "
"pliku źródeł na osobne pliki. Format jest dokładnie taki sam, jak w "
"przypadku zwykłego pliku <filename>sources.list</filename>. Nazwy plików w "
"tym katalogu muszą się kończyć rozszerzeniem <filename>.list</filename> i "
"mogą składać się tylko z liter (a-z i A-Z), cyfr (0-9), znaku podkreślenia "
"(_), pauzy (-) i kropki (.). Inne pliki zostaną zignorowane."
"wszystkie pliki w <literal>Dir::Etc::Parts</literal> w rosnącym porządku "
"alfanumerycznym, których nazwy nie mają rozszerzenia lub mają rozszerzenie "
"\"<literal>conf</literal>\" i składają się tylko ze znaków alfanumerycznych, "
"myślników (-), podkreśleń (_) i kropek (.). W przeciwnym wypadku APT "
"wyświetli informacje o zignorowaniu pliku, o ile nazwa tego pliku pasuje do "
"wzorca skonfigurowanego w opcji <literal>Dir::Ignore-Files-Silently</"
"literal>, w którym to przypadku plik zostanie zignorowany bez wypisywania "
"żadnych informacji."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><orderedlist><listitem><para>
#: apt.conf.5.xml:59
@ -3366,13 +3269,12 @@ msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><orderedlist><listitem><para>
#: apt.conf.5.xml:61
#, fuzzy
msgid ""
"the command line options are applied to override the configuration "
"directives or to load even more configuration files."
msgstr ""
"opcje linii poleceń nadpisują dyrektywy konfiguracji, można także za ich "
"pomocą załadować kolejne pliki konfiguracyjne"
"opcje linii poleceń są stosowane do nadpisania dyrektyw konfiguracji lub do "
"załadowania kolejnych plików konfiguracyjnych."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt.conf.5.xml:65
@ -3388,6 +3290,11 @@ msgid ""
"within the APT tool group, for the Get tool. Options do not inherit from "
"their parent groups."
msgstr ""
"Plik konfiguracyjny jest zorganizowany jako struktura drzewiasta z opcjami "
"podzielonymi według grup funkcjonalności. Specyfikacja opcji jest podawana w "
"notacji podwójnych dwukropków, na przykład <literal>APT::Get::Assume-Yes</"
"literal> jest opcją narzędzia Get w grupie narzędzi APT . Opcje nie "
"dziedziczą ustawień od swoich przodków."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt.conf.5.xml:72
@ -4691,16 +4598,6 @@ msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt_preferences.5.xml:42
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Several versions of a package may be available for installation when the "
#| "&sources-list; file contains references to more than one distribution "
#| "(for example, <literal>stable</literal> and <literal>testing</literal>). "
#| "APT assigns a priority to each version that is available. Subject to "
#| "dependency constraints, <command>apt-get</command> selects the version "
#| "with the highest priority for installation. The APT preferences file "
#| "overrides the priorities that APT assigns to package versions by default, "
#| "thus giving the user control over which one is selected for installation."
msgid ""
"Several versions of a package may be available for installation when the "
"&sources-list; file contains references to more than one distribution (for "
@ -4717,19 +4614,12 @@ msgstr ""
"samego pakietu. APT nadaje priorytet każdej z dostępnych wersji. "
"<command>apt-get</command> wybiera do zainstalowania wersję o najwyższym "
"priorytecie (jeśli zależności pakietu pozwalają na jego zainstalowanie). "
"Plik preferencji APT nadpisuje domyślne priorytety ustawiane wersjom "
"pakietów, pozwalając użytkownikowi kontrolować, które wersje pakietów są "
"wybierane do zainstalowania."
"Preferencje APT nadpisują domyślne priorytety ustawiane wersjom pakietów, "
"pozwalając użytkownikowi kontrolować, które wersje pakietów są wybierane do "
"zainstalowania."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt_preferences.5.xml:52
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Several instances of the same version of a package may be available when "
#| "the &sources-list; file contains references to more than one source. In "
#| "this case <command>apt-get</command> downloads the instance listed "
#| "earliest in the &sources-list; file. The APT preferences file does not "
#| "affect the choice of instance, only the choice of version."
msgid ""
"Several instances of the same version of a package may be available when the "
"&sources-list; file contains references to more than one source. In this "
@ -4740,7 +4630,7 @@ msgstr ""
"Może być dostępnych kilka instancji tej samej wersji pakietu, jeśli plik "
"&sources-list; zawiera odwołania do więcej niż jednego źródła. W takim "
"wypadku <command>apt-get</command> pobierze instancję ze źródła wymienionego "
"najwcześniej w pliku &sources-list;. Plik preferencji APT nie ma wpływu na "
"najwcześniej w pliku &sources-list;. Preferencje APT nie mają wpływu na "
"wybór instancji, ale na wybór wersji."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
@ -6051,7 +5941,7 @@ msgstr "&apt-get; &apt-cache; &apt-conf; &sources-list;"
#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refpurpose>
#: sources.list.5.xml:33
msgid "List of configured APT data sources"
msgstr ""
msgstr "Lista skonfigurowanych źródeł danych APT"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: sources.list.5.xml:38
@ -6063,6 +5953,13 @@ msgid ""
"<command>apt-get update</command> (or by an equivalent command from another "
"APT front-end)."
msgstr ""
"Plik źródeł <filename>/etc/apt/sources.list</filename> został zaprojektowany "
"tak, by obsłużyć dowolną liczbę aktywnych źródeł i różne nośniki źródeł. W "
"każdej linii jest wymienione jedno źródło, linie są posortowane według "
"preferencji źródeł, te najbardziej preferowane wymienione są na początku "
"pliku. Informacje dostępne w skonfigurowanych źródłach są pobierane przez "
"<command>apt-get update</command> (lub przez podobne polecenie innego "
"programu użytkowego będącego interfejsem do systemu APT)."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: sources.list.5.xml:45
@ -6073,6 +5970,11 @@ msgid ""
"and a <literal>#</literal> character anywhere on a line marks the remainder "
"of that line as a comment."
msgstr ""
"Każda linia określająca źródło rozpoczyna się od typu (np. <literal>deb-src</"
"literal>), po którym następują opcje i argumenty dla tego typu. Wpisy nie "
"mogą być kontynuowane w nowych liniach. Puste linie są ignorowane, a znak "
"\"<literal>#</literal> \" występujący gdziekolwiek w linii oznacza, że "
"dalsza część linii stanowi komentarz."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: sources.list.5.xml:53
@ -6149,16 +6051,6 @@ msgstr "deb [ opcje ] uri dystrybucja [komponent1] [komponent2] [...]"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: sources.list.5.xml:83
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The URI for the <literal>deb</literal> type must specify the base of the "
#| "Debian distribution, from which APT will find the information it needs. "
#| "<literal>distribution</literal> can specify an exact path, in which case "
#| "the components must be omitted and <literal>distribution</literal> must "
#| "end with a slash (<literal>/</literal>). This is useful for the case when "
#| "only a particular sub-section of the archive denoted by the URI is of "
#| "interest. If <literal>distribution</literal> does not specify an exact "
#| "path, at least one <literal>component</literal> must be present."
msgid ""
"The URI for the <literal>deb</literal> type must specify the base of the "
"Debian distribution, from which APT will find the information it needs. "
@ -6180,14 +6072,6 @@ msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: sources.list.5.xml:92
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<literal>distribution</literal> may also contain a variable, <literal>"
#| "$(ARCH)</literal> which expands to the Debian architecture (i386, amd64, "
#| "powerpc, ...) used on the system. This permits architecture-independent "
#| "<filename>sources.list</filename> files to be used. In general this is "
#| "only of interest when specifying an exact path, <literal>APT</literal> "
#| "will automatically generate a URI with the current architecture otherwise."
msgid ""
"<literal>distribution</literal> may also contain a variable, <literal>$(ARCH)"
"</literal> which expands to the Debian architecture (such as <literal>amd64</"
@ -6198,12 +6082,12 @@ msgid ""
"architecture otherwise."
msgstr ""
"<literal>Dystrybucja</literal> może zawierać także zmienną <literal>$(ARCH)</"
"literal>, która zostanie rozwinięta do architektury Debiana (i386, amd64, "
"powerpc, ...) używanej w systemie. Pozwala to na używanie plików "
"<filename>sources.list</filename> niezależnych od architektury. W ogólności "
"jest to interesujące tylko wtedy, gdy podaje się dokładną ścieżkę, w innym "
"przypadku <literal>APT</literal> automatycznie wygeneruje URI zawierający "
"bieżącą architekturę."
"literal>, która zostanie rozwinięta do architektury Debiana (takiej jak "
"<literal>amd64</literal> lub <literal>armel</literal>) używanej w systemie. "
"Pozwala to na używanie plików <filename>sources.list</filename> niezależnych "
"od architektury. W ogólności jest to interesujące tylko wtedy, gdy podaje "
"się dokładną ścieżkę, w innym przypadku <literal>APT</literal> automatycznie "
"wygeneruje URI zawierający bieżącą architekturę."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
@ -6364,15 +6248,6 @@ msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: sources.list.5.xml:172
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The ftp scheme specifies an FTP server for the archive. APT's FTP "
#| "behavior is highly configurable; for more information see the &apt-conf; "
#| "manual page. Please note that a ftp proxy can be specified by using the "
#| "<envar>ftp_proxy</envar> environment variable. It is possible to specify "
#| "a http proxy (http proxy servers often understand ftp urls) using this "
#| "method and ONLY this method. ftp proxies using http specified in the "
#| "configuration file will be ignored."
msgid ""
"The ftp scheme specifies an FTP server for the archive. APT's FTP behavior "
"is highly configurable; for more information see the &apt-conf; manual page. "
@ -6385,20 +6260,14 @@ msgid ""
msgstr ""
"Schemat ftp opisuje serwer FTP archiwum. Zachowanie modułu FTP można "
"dowolnie konfigurować, szczegóły można znaleźć na stronie podręcznika &apt-"
"conf;. Proszę zauważyć, że można podać serwer proxy ftp, używając zmiennej "
"conf;. Proszę zauważyć, że można podać serwer proxy FTP, używając zmiennej "
"środowiskowej <envar>ftp_proxy</envar>. Możliwe jest podanie serwera proxy "
"http (które to serwery często rozumieją lokalizacje zasobów ftp) używając "
"tej i TYLKO tej metody. Podane w pliku konfiguracyjnym serwery proxy ftp "
"używające http zostaną zignorowane."
"HTTP (które to serwery często rozumieją lokalizacje zasobów FTP), używając "
"tej i <emphasis>tylko</emphasis> tej zmiennej środowiskowej. Podane w pliku "
"konfiguracyjnym serwery proxy używające HTTP zostaną zignorowane."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: sources.list.5.xml:184
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The copy scheme is identical to the file scheme except that packages are "
#| "copied into the cache directory instead of used directly at their "
#| "location. This is useful for people using a zip disk to copy files "
#| "around with APT."
msgid ""
"The copy scheme is identical to the file scheme except that packages are "
"copied into the cache directory instead of used directly at their location. "
@ -6407,30 +6276,22 @@ msgid ""
msgstr ""
"Schemat copy jest identyczny ze schematem file, z tym wyjątkiem, że pakiety "
"nie są używane bezpośrednio z podanej lokalizacji, tylko są kopiowane do "
"katalogu bufora. Jest to użyteczne w przypadku używania dysku przenośnego do "
"skopiowania plików przy użyciu APT."
"katalogu bufora. Jest to użyteczne w przypadku używania nośnika przenośnego "
"do skopiowania plików przy użyciu APT."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: sources.list.5.xml:191
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The rsh/ssh method invokes rsh/ssh to connect to a remote host as a given "
#| "user and access the files. It is a good idea to do prior arrangements "
#| "with RSA keys or rhosts. Access to files on the remote uses standard "
#| "<command>find</command> and <command>dd</command> commands to perform the "
#| "file transfers from the remote."
msgid ""
"The rsh/ssh method invokes RSH/SSH to connect to a remote host and access "
"the files as a given user. Prior configuration of rhosts or RSA keys is "
"recommended. The standard <command>find</command> and <command>dd</command> "
"commands are used to perform the file transfers from the remote host."
msgstr ""
"Metoda rsh/ssh uruchamia rsh/ssh do połączenia się ze zdalnym komputerem "
"jako podany użytkownik i uzyskania dostępu do plików. Dobrym pomysłem jest "
"wcześniejsze przygotowanie kluczy RSA lub dostępu rhosts. APT, po uzyskaniu "
"dostępu do plików na zdalnym komputerze, używa standardowych poleceń "
"<command>find</command> i <command>dd</command> do przetransferowania plików "
"ze zdalnego komputera."
"Metoda rsh/ssh uruchamia RSH/SSH do połączenia się ze zdalnym komputerem i "
"uzyskania dostępu do plików jako podany użytkownik. Dobrym pomysłem jest "
"wcześniejsze przygotowanie kluczy RSA lub dostępu rhosts. APT używa "
"standardowych poleceń <command>find</command> i <command>dd</command> do "
"przetransferowania plików ze zdalnego komputera."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><term>
#: sources.list.5.xml:198
@ -6439,15 +6300,6 @@ msgstr "dodawanie innych rozpoznawanych typów URI"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: sources.list.5.xml:200
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "APT can be extended with more methods shipped in other optional packages "
#| "which should follow the nameing scheme <package>apt-transport-"
#| "<replaceable>method</replaceable></package>. The APT team e.g. maintains "
#| "also the <package>apt-transport-https</package> package which provides "
#| "access methods for https-URIs with features similar to the http method, "
#| "but other methods for using e.g. debtorrent are also available, see &apt-"
#| "transport-debtorrent;."
msgid ""
"APT can be extended with more methods shipped in other optional packages, "
"which should follow the naming scheme <package>apt-transport-"
@ -6459,11 +6311,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"APT może być rozszerzone o więcej metod, pochodzących z innych opcjonalnych "
"pakietów, które powinny się nazywać <package>apt-transport-"
"<replaceable>metoda</replaceable></package>. Zespół APT opiekuje się na "
"przykład pakietem <package>apt-transport-https</package>, dostarczającym "
"metody dostępu dla URI typu https, działającej podobnie do metody http. "
"Dostępne są również inne metody pozwalające na przykład używać debtorrenta, "
"proszę zobaczyć &apt-transport-debtorrent;."
"<replaceable>metoda</replaceable></package>. Na przykład zespół APT opiekuje "
"się pakietem <package>apt-transport-https</package>, dostarczającym metody "
"dostępu dla URI typu HTTPS, działającej podobnie do metody HTTP. Dostępne są "
"również inne metody pozwalające na przykład używać debtorrenta, proszę "
"zobaczyć &apt-transport-debtorrent;."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: sources.list.5.xml:212
@ -6692,8 +6544,6 @@ msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-sortpkgs.1.xml:45
#, fuzzy
#| msgid "All output is sent to stdout, the input must be a seekable file."
msgid ""
"All output is sent to standard output; the input must be a seekable file."
msgstr ""
@ -7073,10 +6923,11 @@ msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-ftparchive.1.xml:307
msgid ""
"Sets the output Contents file. Defaults to <filename>$(DIST)/$(SECTION)/Contents-$(ARCH)"
"</filename>. If this setting causes multiple Packages files to map onto a "
"single Contents file (as is the default) then <command>apt-ftparchive</"
"command> will integrate those package files together automatically."
"Sets the output Contents file. Defaults to <filename>$(DIST)/$(SECTION)/"
"Contents-$(ARCH)</filename>. If this setting causes multiple Packages files "
"to map onto a single Contents file (as is the default) then <command>apt-"
"ftparchive</command> will integrate those package files together "
"automatically."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>

Loading…
Cancel
Save