You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

252 lines
8.9 KiB

<!doctype debiandoc PUBLIC "-//DebianDoc//DTD DebianDoc//EN">
<!-- -*- mode: sgml; mode: fold -*- -->
<book>
<title>Używanie APT w trybie offline</title>
<author>Jason Gunthorpe <email>jgg@debian.org</email></author>
<author>Polskie tłumaczenie Krzysztof Fiertek <email>akfedux@megapolis.pl</email></author>
<version>$Id: offline.sgml,v 1.8 2003/02/12 15:06:41 doogie Exp $</version>
<abstract>
Dokument ten opisuje używanie programu APT w środowiskach pozbawionych dostępu,
do sieci, a w szczególności metodę pozwalającą na robienie aktualizacji systemu.
</abstract>
<copyright>
Copyright &copy; Jason Gunthorpe, 1999.
<p>
Copyright &copy; polskiego tłumaczenia Krzysztof Fiertek, 2004.
<p>
"APT" i ten dokument są oprogramowaniem wolnodostępnym; możesz
rozpowszechniać je i/lub zmieniać w zgodzie z postanowieniami
"Ogólnej Licencji Publicznej GNU" (GNU General Public License)
takiej, jak została opublikowana przez "Fundacje Wolnego
Oprogramowania (Free Software Foundation); albo w wersji 2 tejże
licencji, albo (twój wybór) w dowolnej późniejszej.
<p>
Więcej szczegółów można uzyskać, przeglądając plik zawierający pełny tekst
licencji (w systemach Debian jest to plik /usr/share/common-licenses/GPL).
</copyright>
<toc sect>
<chapt>Wstęp
<!-- Overview {{{ -->
<!-- ===================================================================== -->
<sect>Wprowadzenie
<p>
Normalnie APT wymaga bezpośredniego dostępu do archiwów Debiana przez
sieć lokalną albo przez sieć internetową. Kolejną niedogodnością może być
fakt, że nasz komputer, który pracuje na powolnym łączu takim jak modem,
jest znacznie oddalony od innego komputera z szybkim łączem.
<p>
Rozwiązaniem tego problemu jest użycie pojemnych przenośnych nośników
takich jak dyskietka Zip lub dysk SuperDisk. Nośniki te nie są
wystarczająco pojemne, by zgromadzić kompletne archiwum Debiana, ale można
śmiało dopasować podzbiór dużego archiwum wystarczający dla większości
użytkowników. Pomysł polega na tym, by użyć programu APT do wygenerowania
listy pakietów, które są wymagane, a następnie pobraniu ich na dysk, używając
innego komputera z właściwą zwartością. Jest nawet możliwe, by użyć innego
komputera z Debianem z zainstalowanym programem APT lub zupełnie innym
systemem operacyjnym i programem narzędziowym do pobierania plików takim
jak wget.
<p>
Osiągane jest to przez twórcze manipulowanie plikiem konfiguracyjnym
programu APT. Rzeczą niezbędną jest poinformowanie programu APT, aby wskazywał
na dysk z plikami archiwum. Należy zauważyć, że dysk powinien być
sformatowany do obsługi systemu plików pozwalającego posługiwać się długimi
nazwami plików (np. ext2, fat32 albo vfat).
</sect>
<!-- }}} -->
<chapt>Używanie programu APT na obu komputerach
<!-- Overview {{{ -->
<!-- ===================================================================== -->
<sect>Wprowadzenie
<p>
APT będący do dyspozycji na obu komputerach daje najprostszą kombinację.
Zasadniczym pomysłem tej metody jest umieszczenie kopii pliku status na dysku
i użycie odległego komputera, aby uzyskać najnowsze pliki pakietów
i zdecydować, które pakiety trzeba pobrać. Struktura katalogów na dysku
powinna wyglądać następująco:
<example>
/disc/
archives/
partial/
lists/
partial/
status
sources.list
apt.conf
</example>
</sect>
<!-- }}} -->
<!-- The configuration file {{{ -->
<!-- ===================================================================== -->
<sect>Plik konfiguracyjny
<p>
Plik konfiguracyjny powinien informować program APT, aby przechowywał swoje
pliki na dysku, a także używał plików konfiguracyjnych z dysku. Plik
sources.list powinien zawierać prawidłowe odnośniki, których należy
użyć na zdalnym komputerze, a plik status powinien być kopią
<em>/var/lib/dpkg/status</em>. Zauważ, że jeśli używasz lokalnego archiwum
musisz użyć tych samych odnośników o identycznej składni.
<p>
<em>apt.conf</em> musi zawierać niezbędne wpisy, by APT korzystał z dysku:
<example>
APT
{
/* Ten wpis nie jest wymagany, jeśli oba komputery mają tę samą
architekturę; mówi on programowi APT na komputerze pobierającym
pakiety, jaka jest architektura naszego komputera */
Architecture "i386";
Get::Download-Only "true";
};
Dir
{
/* Użyj katalogu disc na informacje stanu i przekieruj plik status
z domyślnego /var/lib/dpkg */
State "/disc/";
State::status "status";
// Katalog lokalnie przechowywanych pakietów binarnych
Cache::archives "/disc/archives/";
Cache "/tmp/";
// Lokalizacja pliku sources.list.
Etc "/disc";
};
</example>
Więcej szczegółów można zobaczyć w stronie podręcznika apt.conf i w przykładowym
pliku konfiguracyjnym <em>/usr/share/doc/apt/examples/apt.conf</em>.
<p>
Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić na oddalonym komputerze z Debianem to
zamontować dysk i przekopiować na niego plik <em>/var/lib/dpkg/status</em>.
Trzeba także utworzyć stukturę katalogów przedstawioną we "Wprowadzeniu":
<em>archives/partial/</em> i <em>lists/partial/</em>. Następnie niesiemy
dysk do oddalonego komputera z szybkim łączem i konfigurujemy plik
sources.list. Na oddalonym komputerze wykonujemy kolejno:
<example>
# export APT_CONFIG="/disc/apt.conf"
# apt-get update
[ APT aktualizuje ustawienia ]
# apt-get dist-upgrade
[ APT pobiera wszystkie pakiety potrzebne do aktualizacji Twojego systemu ]
</example>
Polecenie dist-upgrade można zastąpić każdym innym podstawowym poleceniem
APT, w szczególności dselect-upgrade. Można nawet użyć APT jako metody
dostępu dla <em>dselect</em>. Jednak stworzy to problem w przeniesieniu
Twoich operacji wyborów z powrotem na lokalny komputer.
<p>
W tej chwili katalog disc zawiera wszystkie pliki indeksowe oraz archiwa
niezbędne do aktualizacji maszyny z Debianem. Bierzemy dysk z powrotem do
siebie i wpisujemy:
<example>
# export APT_CONFIG="/disc/apt.conf"
# apt-get check
[ APT tworzy lokalną kopię plików cache ]
# apt-get --no-d -o dir::state::status=/var/lib/dpkg/status dist-upgrade
[ Może też być inne polecenie programu APT ]
</example>
<p>
Do prawidłowego działania koniecznie należy podać plik status z lokalnej
maszyny. To jest bardzo ważne!
<p>
Jeśli używasz dselect, możesz wykonać bardzo ryzykowną operację skopiowania
disc/status do /var/lib/dpkg/status, tak że wszystkie zmiany, których
dokonałeś na odległym komputerze, będą przeniesione. Mocno zalecam, aby
dokonywać doboru pakietów tylko na lokalnym komputerze, ale nie zawsze
jest to możliwe. NIE podmieniaj pliku status, jeśli dpkg lub APT były
uruchamiane w międzyczasie!!
</sect>
<!-- }}} -->
<chapt>Używanie programów APT i wget
<!-- Overview {{{ -->
<!-- ===================================================================== -->
<sect>Wprowadzenie
<p>
<em>wget</em> jest popularnym i przenośnym programem narzędziowym
pobierania plików, który działa prawie na każdym komputerze.
W przeciwieństwie do metody opisanej powyżej ta wymaga, aby na lokalnym komputerze
była aktualna lista dostępnych pakietów.
<p>
Należy stworzyć katalog disc tylko na pakiety do pobrania z innego
komputera. Użyta zostanie do tego opcja --print-uris programu apt-get,
a następnie przygotujemy skrypt dla programu wget, który pobierze właściwe
pakiety.
</sect>
<!-- }}} -->
<!-- Operation {{{ -->
<!-- ===================================================================== -->
<sect>Kolejne kroki
<p>
W odróżnieniu od poprzedniej metody działania ta nie wymaga specjalnych
plików konfiguracyjnych. Używamy jedynie podstawowych poleceń APT, by
wygenerować listę plików.
<example>
# apt-get dist-upgrade
[ Wybierz "no" po znaku zachęty, upewnij się, czy to właściwy wybór ]
# apt-get -qq --print-uris dist-upgrade > uris
# awk '{print "wget -O " $2 " " $1}' < uris > /disc/wget-script
</example>
Także inne opcje niż dist-upgrade mogą tu być użyte, włączając
dselect-upgrade.
<p>
Plik skryptu /disc/wget-script będzie teraz zawierać listę wywołań programu
wget, niezbędnych do pobrania potrzebnych archiwów.
Skrypt ten należy uruchomić w bieżącym katalogu o punkcie montowania disc,
tak aby tu zapisywał dane na dysku.
<p>
Na oddalonym komputerze należy wykonać coś takiego
<example>
# cd /disc
# sh -x ./wget-script
[ czekaj.. ]
</example>
Gdy archiwa zostaną pobrane i dysk wróci do komputera z Debianem,
instalowanie można prowadzić dalej poleceniem:
<example>
# apt-get -o dir::cache::archives="/disc/" dist-upgrade
</example>
które użyje pobranych uprzednio archiwów z dysku.
</sect>
<!-- }}} -->
</book>