You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

3571 lines
108 KiB

# Advanced Package Transfer - APT message translation catalog
# Polish translation by:
# Marcin Owsiany <porridge@debian.org>, 2002, 2003, 2004.
# Bartosz Fenski <fenio@debian.org>, 2005, 2006
# Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008, 2009
#
# Nazewnictwo i spójność tłumaczeń programów apt, aptitude, synaptic i innych:
# http://wiki.debian.org/PolishL10N/PackageInstallers
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt 0.7.23.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-07-26 12:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-27 03:42+0100\n"
"Last-Translator: Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:154
#, c-format
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr "Pakiet %s w wersji %s ma niespełnione zależności:\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:282
msgid "Total package names: "
msgstr "Liczba nazw pakietów: "
#: cmdline/apt-cache.cc:284
#, fuzzy
msgid "Total package structures: "
msgstr "Liczba nazw pakietów: "
#: cmdline/apt-cache.cc:324
msgid " Normal packages: "
msgstr " Zwykłych pakietów: "
#: cmdline/apt-cache.cc:325
msgid " Pure virtual packages: "
msgstr " Czysto wirtualnych pakietów: "
#: cmdline/apt-cache.cc:326
msgid " Single virtual packages: "
msgstr " Pojedynczych pakietów wirtualnych: "
#: cmdline/apt-cache.cc:327
msgid " Mixed virtual packages: "
msgstr " Mieszanych pakietów wirtualnych: "
#: cmdline/apt-cache.cc:328
msgid " Missing: "
msgstr " Brakujących: "
#: cmdline/apt-cache.cc:330
msgid "Total distinct versions: "
msgstr "W sumie różnych wersji: "
#: cmdline/apt-cache.cc:332
msgid "Total distinct descriptions: "
msgstr "W sumie różnych opisów: "
#: cmdline/apt-cache.cc:334
msgid "Total dependencies: "
msgstr "W sumie zależności: "
#: cmdline/apt-cache.cc:337
msgid "Total ver/file relations: "
msgstr "W sumie zależności wersja/plik: "
#: cmdline/apt-cache.cc:339
msgid "Total Desc/File relations: "
msgstr "W sumie zależności opis/plik: "
#: cmdline/apt-cache.cc:341
msgid "Total Provides mappings: "
msgstr "W sumie mapowań zapewnień: "
#: cmdline/apt-cache.cc:353
msgid "Total globbed strings: "
msgstr "W sumie dopasowanych napisów: "
#: cmdline/apt-cache.cc:367
msgid "Total dependency version space: "
msgstr "Sumaryczny rozmiar obszaru zależności od wersji: "
#: cmdline/apt-cache.cc:372
msgid "Total slack space: "
msgstr "Sumaryczny rozmiar niewykorzystanego miejsca: "
#: cmdline/apt-cache.cc:380
msgid "Total space accounted for: "
msgstr "Całkowity rozmiar: "
#: cmdline/apt-cache.cc:511 cmdline/apt-cache.cc:1139
#, c-format
msgid "Package file %s is out of sync."
msgstr "Plik pakietu %s jest przestarzały."
#: cmdline/apt-cache.cc:589 cmdline/apt-cache.cc:1374
#: cmdline/apt-cache.cc:1376 cmdline/apt-cache.cc:1453 cmdline/apt-mark.cc:37
#: cmdline/apt-mark.cc:84 cmdline/apt-mark.cc:160
msgid "No packages found"
msgstr "Nie znaleziono żadnych pakietów"
#: cmdline/apt-cache.cc:1218
#, fuzzy
msgid "You must give at least one search pattern"
msgstr "Należy podać dokładnie jeden wzorzec"
#: cmdline/apt-cache.cc:1353
msgid "This command is deprecated. Please use 'apt-mark showauto' instead."
msgstr ""
#: cmdline/apt-cache.cc:1448 apt-pkg/cacheset.cc:440
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Nie udało się odnaleźć pakietu %s"
#: cmdline/apt-cache.cc:1478
msgid "Package files:"
msgstr "Plików pakietów:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1485 cmdline/apt-cache.cc:1576
msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
msgstr ""
"Magazyn podręczny jest przestarzały, nie można odwołać się (x-ref) do pliku "
"pakietu."
#. Show any packages have explicit pins
#: cmdline/apt-cache.cc:1499
msgid "Pinned packages:"
msgstr "Przypięte pakiety:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1511 cmdline/apt-cache.cc:1556
msgid "(not found)"
msgstr "(nieznaleziony)"
#: cmdline/apt-cache.cc:1519
msgid " Installed: "
msgstr " Zainstalowana: "
#: cmdline/apt-cache.cc:1520
msgid " Candidate: "
msgstr " Kandydująca: "
#: cmdline/apt-cache.cc:1538 cmdline/apt-cache.cc:1546
msgid "(none)"
msgstr "(brak)"
#: cmdline/apt-cache.cc:1553
msgid " Package pin: "
msgstr " Sposób przypięcia: "
#. Show the priority tables
#: cmdline/apt-cache.cc:1562
msgid " Version table:"
msgstr " Tabela wersji:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1675 cmdline/apt-cdrom.cc:197 cmdline/apt-config.cc:73
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225 ftparchive/apt-ftparchive.cc:589
#: cmdline/apt-get.cc:3220 cmdline/apt-mark.cc:264 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#, c-format
msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s dla %s skompilowany %s %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1682
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-cache [options] command\n"
" apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...]\n"
" apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache is a low-level tool used to query information\n"
"from APT's binary cache files\n"
"\n"
"Commands:\n"
" gencaches - Build both the package and source cache\n"
" showpkg - Show some general information for a single package\n"
" showsrc - Show source records\n"
" stats - Show some basic statistics\n"
" dump - Show the entire file in a terse form\n"
" dumpavail - Print an available file to stdout\n"
" unmet - Show unmet dependencies\n"
" search - Search the package list for a regex pattern\n"
" show - Show a readable record for the package\n"
" depends - Show raw dependency information for a package\n"
" rdepends - Show reverse dependency information for a package\n"
" pkgnames - List the names of all packages in the system\n"
" dotty - Generate package graphs for GraphViz\n"
" xvcg - Generate package graphs for xvcg\n"
" policy - Show policy settings\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -p=? The package cache.\n"
" -s=? The source cache.\n"
" -q Disable progress indicator.\n"
" -i Show only important deps for the unmet command.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
msgstr ""
"Użycie: apt-cache [opcje] polecenie\n"
" apt-cache [opcje] add plik1 [plik2 ...]\n"
" apt-cache [opcje] showpkg pakiet1 [pakiet2 ...]\n"
" apt-cache [opcje] showsrc pakiet1 [pakiet2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache to niskopoziomowe narzędzie służące do manipulowania\n"
"binarnymi plikami magazynów podręcznych APT-a, oraz do pobierania\n"
"z nich informacji.\n"
"\n"
"Polecenia:\n"
" add - Dodaje plik pakietów do magazynu podręcznego\n"
" gencaches - Buduje magazyn podręczny pakietów i źródeł\n"
" showpkg - Pokazuje ogólne informacje na temat pojedynczego pakietu\n"
" showsrc - Pokazuje informacje dla źródeł\n"
" stats - Pokazuje podstawowe statystyki\n"
" dump - Pokazuje cały plik w skrótowej formie\n"
" dumpavail - Wypisuje plik dostępnych pakietów na standardowe wyjście\n"
" unmet - Pokazuje niespełnione zależności\n"
" search - Przeszukuje listę pakietów według wyrażenia regularnego\n"
" show - Pokazuje informacje dla danego pakietu\n"
" depends - Pokazuje surowe informacje o zależnościach danego pakietu\n"
" rdepends - Pokazuje informacje o zależnościach OD danego pakietu\n"
" pkgnames - Pokazuje listę nazw wszystkich pakietów w systemie\n"
" dotty - Generuje grafy pakietów dla programu GraphViz\n"
" xvcg - Generuje grafy pakietów dla programu xvcg\n"
" policy - Pokazuje ustawienia polityki\n"
"\n"
"Opcje:\n"
" -h Ten tekst pomocy.\n"
" -p=? Podręczny magazyn pakietów.\n"
" -s=? Podręczny magazyn źródeł.\n"
" -q Wyłącza wskaźnik postępu.\n"
" -i Pokazuje tylko ważne zależności przy poleceniu unmet.\n"
" -c=? Czyta wskazany plik konfiguracyjny.\n"
" -o=? Ustawia dowolną opcję konfiguracji, np. -o dir::cache=/tmp\n"
"Więcej informacji można znaleźć na stronach podręcznika apt-cache(8)\n"
"oraz apt.conf(5).\n"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:77
#, fuzzy
msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
msgstr "Proszę wprowadzić nazwę dla tej płyty, np. \"Debian 2.1r1 Disk 1\""
#: cmdline/apt-cdrom.cc:92
msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
msgstr "Proszę włożyć dysk do napędu i nacisnąć enter"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:127
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
msgstr "Nie udało się zmienić nazwy %s na %s"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:162
msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
msgstr "Należy powtórzyć ten proces dla reszty płyt."
#: cmdline/apt-config.cc:44
msgid "Arguments not in pairs"
msgstr "Argumenty nie są w parach"
#: cmdline/apt-config.cc:79
msgid ""
"Usage: apt-config [options] command\n"
"\n"
"apt-config is a simple tool to read the APT config file\n"
"\n"
"Commands:\n"
" shell - Shell mode\n"
" dump - Show the configuration\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Użycie: apt-config [opcje] polecenie\n"
"\n"
"apt-config to proste narzędzie do czytania pliku konfiguracyjnego APT\n"
"\n"
"Polecenia:\n"
" shell - Tryb powłoki\n"
" dump - Pokazuje konfigurację\n"
"\n"
"Opcje:\n"
" -h Ten tekst pomocy.\n"
" -c=? Czyta wskazany plik konfiguracyjny.\n"
" -o=? Ustawia dowolną opcję konfiguracji, np. -o dir::cache=/tmp\n"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:98
#, c-format
msgid "%s not a valid DEB package."
msgstr "%s nie jest prawidłowym pakietem DEB."
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:232
msgid ""
"Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info\n"
"from debian packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" -t Set the temp dir\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Użycie: apt-extracttemplates plik1 [plik2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates to narzędzie służące do pobierania informacji\n"
"i konfiguracji i szablonach z pakietów Debiana.\n"
"\n"
"Opcje:\n"
" -h Ten tekst pomocy.\n"
" -t Ustawia katalog tymczasowy\n"
" -c=? Czyta wskazany plik konfiguracyjny.\n"
" -o=? Ustawia dowolną opcję konfiguracji, np. -o dir::cache=/tmp\n"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:267 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1149
#, c-format
msgid "Unable to write to %s"
msgstr "Nie udało się pisać do %s"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:309
msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
msgstr "Nie udało się pobrać wersji debconf. Czy debconf jest zainstalowany?"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:170 ftparchive/apt-ftparchive.cc:347
msgid "Package extension list is too long"
msgstr "Lista rozszerzeń pakietów jest zbyt długa"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:172 ftparchive/apt-ftparchive.cc:189
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:212 ftparchive/apt-ftparchive.cc:262
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:276 ftparchive/apt-ftparchive.cc:298
#, c-format
msgid "Error processing directory %s"
msgstr "Błąd przetwarzania katalogu %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:260
msgid "Source extension list is too long"
msgstr "Lista rozszerzeń źródeł jest zbyt długa"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:377
msgid "Error writing header to contents file"
msgstr "Błąd przy zapisywaniu nagłówka do pliku zawartości"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:407
#, c-format
msgid "Error processing contents %s"
msgstr "Błąd podczas przetwarzania zawartości %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:595
msgid ""
"Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
"Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
" sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
" contents path\n"
" release path\n"
" generate config [groups]\n"
" clean config\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
"many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
"for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
"Package file contains the contents of all the control fields from\n"
"each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
"is supported to force the value of Priority and Section.\n"
"\n"
"Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
"The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
"\n"
"The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
"tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
"override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
"appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
"Debian archive:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" --md5 Control MD5 generation\n"
" -s=? Source override file\n"
" -q Quiet\n"
" -d=? Select the optional caching database\n"
" --no-delink Enable delinking debug mode\n"
" --contents Control contents file generation\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option"
msgstr ""
"Użycie: apt-ftparchive [opcje] polecenie\n"
"Polecenia: packages ścieżka_do_binariów [plik_override [przedrostek]]\n"
" sources ścieżka_do_źródeł [plik_override [przedrostek]]\n"
" contents ścieżka\n"
" release ścieżka\n"
" generate konfiguracja [grupy]\n"
" clean konfiguracja\n"
"\n"
"apt-ftparchive generuje pliki indeksów dla archiwów Debiana. Obsługuje\n"
"różne rodzaje generowania, od w pełni zautomatyzowanych po funkcjonalne\n"
"zamienniki programów dpkg-scanpackages i dpkg-scansources.\n"
"\n"
"apt-ftparchive generuje pliki Package na postawie drzewa plików .deb.\n"
"Wygenerowany plik zawiera pola kontrolne wszystkich pakietów oraz ich\n"
"skróty MD5 i rozmiary. Obsługiwany jest plik override, pozwalający wymusić\n"
"priorytet i dział pakietu.\n"
"\n"
"apt-ftparchive podobnie generuje pliki Sources na podstawie drzewa plików\n"
".dsc. Przy pomocy opcji --source-override można podać plik override dla\n"
"źródeł.\n"
"\n"
"Polecenia \"packages\" i \"sources\" powinny być wykonywane w katalogu "
"głównym\n"
"drzewa. \"ścieżka_do_binariów\" powinna wskazywać na katalog, od którego "
"zacznie\n"
"się wyszukiwanie, a plik override powinien zawierać odpowiednie flagi.\n"
"Przedrostek (o ile został podany) jest dodawany przed ścieżką do każdego\n"
"pliku. Przykładowe użycie, z archiwum Debiana:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Opcje:\n"
" -h Ten tekst pomocy\n"
" --md5 Generuje sumy kontrolne MD5\n"
" -s=? Plik override dla źródeł\n"
" -q \"Ciche\" działanie\n"
" -d=? Opcjonalna podręczna baza danych\n"
" --no-delink Włącza tryb diagnostyczny odłączania\n"
" --contents Generuje plik zawartości (Contents)\n"
" -c=? Czyta wskazany plik konfiguracyjny\n"
" -o=? Ustawia dowolną opcję konfiguracji"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:801
msgid "No selections matched"
msgstr "Nie dopasowano żadnej nazwy"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:879
#, c-format
msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
msgstr "Brakuje pewnych plików w grupie plików pakietów \"%s\""
#: ftparchive/cachedb.cc:43
#, c-format
msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
msgstr "Baza była uszkodzona, plik został przeniesiony do %s.old"
#: ftparchive/cachedb.cc:61
#, c-format
msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
msgstr "Baza jest przestarzała, próbuję zaktualizować %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:72
#, fuzzy
msgid ""
"DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
"remove and re-create the database."
msgstr ""
"Niepoprawny format bazy. Jeśli została zaktualizowana starsza wersja apt, "
"proszę usunąć i utworzyć ponownie bazę danych."
#: ftparchive/cachedb.cc:77
#, c-format
msgid "Unable to open DB file %s: %s"
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku bazy %s: %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:123 apt-inst/extract.cc:178 apt-inst/extract.cc:190
#: apt-inst/extract.cc:207 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:117
#, c-format
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "Nie udało się wykonać operacji stat na %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:242
msgid "Archive has no control record"
msgstr "Archiwum nie posiada rekordu kontrolnego"
#: ftparchive/cachedb.cc:448
msgid "Unable to get a cursor"
msgstr "Nie udało się pobrać kursora"
#: ftparchive/writer.cc:78
#, c-format
msgid "W: Unable to read directory %s\n"
msgstr "W: Nie udało się odczytać katalogu %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:83
#, c-format
msgid "W: Unable to stat %s\n"
msgstr "W: Nie można wykonać operacji stat na %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:139
msgid "E: "
msgstr "E: "
#: ftparchive/writer.cc:141
msgid "W: "
msgstr "W: "
#: ftparchive/writer.cc:148
msgid "E: Errors apply to file "
msgstr "E: Błędy odnoszą się do pliku "
#: ftparchive/writer.cc:166 ftparchive/writer.cc:198
#, c-format
msgid "Failed to resolve %s"
msgstr "Nie udało się przetłumaczyć nazwy %s"
#: ftparchive/writer.cc:179
msgid "Tree walking failed"
msgstr "Przejście po drzewie nie powiodło się"
#: ftparchive/writer.cc:206
#, c-format
msgid "Failed to open %s"
msgstr "Nie udało się otworzyć %s"
#: ftparchive/writer.cc:265
#, c-format
msgid " DeLink %s [%s]\n"
msgstr " Odłączenie %s [%s]\n"
#: ftparchive/writer.cc:273
#, c-format
msgid "Failed to readlink %s"
msgstr "Nie udało się odczytać dowiązania %s"
#: ftparchive/writer.cc:277
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s"
msgstr "Nie udało się usunąć %s"
#: ftparchive/writer.cc:284
#, c-format
msgid "*** Failed to link %s to %s"
msgstr "*** Nie udało się dowiązać %s do %s"
#: ftparchive/writer.cc:294
#, c-format
msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
msgstr " Osiągnięto ograniczenie odłączania %sB.\n"
#: ftparchive/writer.cc:398
msgid "Archive had no package field"
msgstr "Archiwum nie posiadało pola pakietu"
#: ftparchive/writer.cc:406 ftparchive/writer.cc:703
#, c-format
msgid " %s has no override entry\n"
msgstr " %s nie posiada wpisu w pliku override\n"
#: ftparchive/writer.cc:472 ftparchive/writer.cc:811
#, c-format
msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
msgstr " opiekunem %s jest %s, a nie %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:713
#, c-format
msgid " %s has no source override entry\n"
msgstr " %s nie posiada wpisu w pliku override źródeł\n"
#: ftparchive/writer.cc:717
#, c-format
msgid " %s has no binary override entry either\n"
msgstr " %s nie posiada również wpisu w pliku override binariów\n"
#: ftparchive/contents.cc:337 ftparchive/contents.cc:368
msgid "realloc - Failed to allocate memory"
msgstr "realloc - Nie udało się zaalokować pamięci"
#: ftparchive/override.cc:34 ftparchive/override.cc:142
#, c-format
msgid "Unable to open %s"
msgstr "Nie można otworzyć %s"
#: ftparchive/override.cc:60 ftparchive/override.cc:166
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #1"
msgstr "Błędna linia %2$lu #1 pliku override %1$s"
#: ftparchive/override.cc:74 ftparchive/override.cc:178
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #2"
msgstr "Błędna linia %2$lu #2 pliku override %1$s"
#: ftparchive/override.cc:88 ftparchive/override.cc:191
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #3"
msgstr "Błędna linia %2$lu #3 pliku override %1$s"
#: ftparchive/override.cc:127 ftparchive/override.cc:201
#, c-format
msgid "Failed to read the override file %s"
msgstr "Nie udało się czytać pliku override %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:67
#, c-format
msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
msgstr "Nieznany algorytm kompresji \"%s\""
#: ftparchive/multicompress.cc:97
#, c-format
msgid "Compressed output %s needs a compression set"
msgstr "Skompresowany plik wynikowy %s wymaga podania kompresji"
#: ftparchive/multicompress.cc:165 methods/rsh.cc:91
msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
msgstr "Nie udało się utworzyć potoku IPC do podprocesu"
#: ftparchive/multicompress.cc:191
msgid "Failed to create FILE*"
msgstr "Nie udało się utworzyć obiektu FILE*"
#: ftparchive/multicompress.cc:194
msgid "Failed to fork"
msgstr "Nie udało się utworzyć procesu potomnego"
#: ftparchive/multicompress.cc:208
msgid "Compress child"
msgstr "Potomny proces kompresujący"
#: ftparchive/multicompress.cc:231
#, c-format
msgid "Internal error, failed to create %s"
msgstr "Błąd wewnętrzny, nie udało się utworzyć %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:282
msgid "Failed to create subprocess IPC"
msgstr "Nie udało się utworzyć IPC z podprocesem"
#: ftparchive/multicompress.cc:319
msgid "Failed to exec compressor "
msgstr "Nie udało się uruchomić kompresora "
#: ftparchive/multicompress.cc:358
msgid "decompressor"
msgstr "dekompresor"
#: ftparchive/multicompress.cc:401
msgid "IO to subprocess/file failed"
msgstr "Zawiodła operacja IO na pliku/podprocesie"
#: ftparchive/multicompress.cc:453
msgid "Failed to read while computing MD5"
msgstr "Nie udało się czytanie w czasie liczenia skrótu MD5"
#: ftparchive/multicompress.cc:470
#, c-format
msgid "Problem unlinking %s"
msgstr "Problem przy usuwaniu %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:485 apt-inst/extract.cc:185
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s"
msgstr "Nie udało się zmienić nazwy %s na %s"
#: cmdline/apt-get.cc:135
msgid "Y"
msgstr "T"
#: cmdline/apt-get.cc:157 apt-pkg/cachefilter.cc:29
#, c-format
msgid "Regex compilation error - %s"
msgstr "Błąd kompilacji wyrażenia regularnego - %s"
#: cmdline/apt-get.cc:252
msgid "The following packages have unmet dependencies:"
msgstr "Następujące pakiety mają niespełnione zależności:"
#: cmdline/apt-get.cc:342
#, c-format
msgid "but %s is installed"
msgstr "ale %s jest zainstalowany"
#: cmdline/apt-get.cc:344
#, c-format
msgid "but %s is to be installed"
msgstr "ale %s ma zostać zainstalowany"
#: cmdline/apt-get.cc:351
msgid "but it is not installable"
msgstr "ale nie da się go zainstalować"
#: cmdline/apt-get.cc:353
msgid "but it is a virtual package"
msgstr "ale jest pakietem wirtualnym"
#: cmdline/apt-get.cc:356
msgid "but it is not installed"
msgstr "ale nie jest zainstalowany"
#: cmdline/apt-get.cc:356
msgid "but it is not going to be installed"
msgstr "ale nie zostanie zainstalowany"
#: cmdline/apt-get.cc:361
msgid " or"
msgstr " lub"
#: cmdline/apt-get.cc:390
msgid "The following NEW packages will be installed:"
msgstr "Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:"
#: cmdline/apt-get.cc:416
msgid "The following packages will be REMOVED:"
msgstr "Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE:"
#: cmdline/apt-get.cc:438
msgid "The following packages have been kept back:"
msgstr "Następujące pakiety zostały zatrzymane:"
#: cmdline/apt-get.cc:459
msgid "The following packages will be upgraded:"
msgstr "Następujące pakiety zostaną zaktualizowane:"
#: cmdline/apt-get.cc:480
msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
msgstr "Zostaną zainstalowane STARE wersje następujących pakietów:"
#: cmdline/apt-get.cc:500
msgid "The following held packages will be changed:"
msgstr "Zostaną zmienione następujące zatrzymane pakiety:"
#: cmdline/apt-get.cc:555
#, c-format
msgid "%s (due to %s) "
msgstr "%s (z powodu %s) "
#: cmdline/apt-get.cc:563
msgid ""
"WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
"This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
msgstr ""
"UWAGA: Zostaną usunięte następujące istotne pakiety.\n"
"Nie powinno się tego robić, chyba że dokładnie wiesz co robisz!"
#: cmdline/apt-get.cc:594
#, c-format
msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
msgstr "%lu aktualizowanych, %lu nowo instalowanych, "
#: cmdline/apt-get.cc:598
#, c-format
msgid "%lu reinstalled, "
msgstr "%lu przeinstalowywanych, "
#: cmdline/apt-get.cc:600
#, c-format
msgid "%lu downgraded, "
msgstr "%lu cofniętych wersji, "
#: cmdline/apt-get.cc:602
#, c-format
msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
msgstr "%lu usuwanych i %lu nieaktualizowanych.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:606
#, c-format
msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
msgstr "%lu nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:628
#, fuzzy, c-format
msgid "Note, selecting '%s' for task '%s'\n"
msgstr "Uwaga, wybieranie %s za wyrażenie \"%s\"\n"
#: cmdline/apt-get.cc:634
#, fuzzy, c-format
msgid "Note, selecting '%s' for regex '%s'\n"
msgstr "Uwaga, wybieranie %s za wyrażenie \"%s\"\n"
#: cmdline/apt-get.cc:651
#, c-format
msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
msgstr "Pakiet %s jest pakietem wirtualnym zapewnianym przez:\n"
#: cmdline/apt-get.cc:662
msgid " [Installed]"
msgstr " [Zainstalowany]"
#: cmdline/apt-get.cc:671
#, fuzzy
msgid " [Not candidate version]"
msgstr "Kandydujące wersje"
#: cmdline/apt-get.cc:673
msgid "You should explicitly select one to install."
msgstr "Należy jednoznacznie wybrać jeden z nich do instalacji."
#: cmdline/apt-get.cc:676
#, c-format
msgid ""
"Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
"This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
"is only available from another source\n"
msgstr ""
"Pakiet %s nie ma dostępnej wersji, ale odnosi się do niego inny pakiet.\n"
"Zazwyczaj oznacza to, że pakietu brakuje, został zastąpiony przez inny\n"
"pakiet lub nie jest dostępny przy pomocy obecnie ustawionych źródeł.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:694
msgid "However the following packages replace it:"
msgstr "Jednak następujące pakiety go zastępują:"
#: cmdline/apt-get.cc:706
#, fuzzy, c-format
msgid "Package '%s' has no installation candidate"
msgstr "Pakiet %s nie ma kandydata do instalacji"
#: cmdline/apt-get.cc:717
#, c-format
msgid "Virtual packages like '%s' can't be removed\n"
msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:748
#, fuzzy, c-format
msgid "Note, selecting '%s' instead of '%s'\n"
msgstr "Uwaga, wybieranie %s zamiast %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:778
#, c-format
msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
msgstr ""
"Pomijanie %s, jest już zainstalowane, a nie została wybrana aktualizacja.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:782
#, fuzzy, c-format
msgid "Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.\n"
msgstr ""
"Pomijanie %s, jest już zainstalowane, a nie została wybrana aktualizacja.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:794
#, c-format
msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
msgstr ""
"Ponowna instalacja pakietu %s nie jest możliwa, nie może on zostać pobrany.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:799
#, c-format
msgid "%s is already the newest version.\n"
msgstr "%s jest już w najnowszej wersji.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:818 cmdline/apt-get.cc:2088 cmdline/apt-mark.cc:59
#, c-format
msgid "%s set to manually installed.\n"
msgstr "%s zaznaczony jako zainstalowany ręcznie.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:844
#, fuzzy, c-format
msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s'\n"
msgstr "Wybrano wersję %s (%s) dla %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:849
#, fuzzy, c-format
msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'\n"
msgstr "Wybrano wersję %s (%s) dla %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:893
#, c-format
msgid "Package %s is not installed, so not removed\n"
msgstr "Pakiet %s nie jest zainstalowany, więc nie zostanie usunięty.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:971
msgid "Correcting dependencies..."
msgstr "Naprawianie zależności..."
#: cmdline/apt-get.cc:974
msgid " failed."
msgstr " nie udało się."
#: cmdline/apt-get.cc:977
msgid "Unable to correct dependencies"
msgstr "Nie udało się naprawić zależności"
#: cmdline/apt-get.cc:980
msgid "Unable to minimize the upgrade set"
msgstr "Nie udało się zminimalizować zbioru aktualizacji"
#: cmdline/apt-get.cc:982
msgid " Done"
msgstr " Gotowe"
#: cmdline/apt-get.cc:986
msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these."
msgstr "Należy uruchomić \"apt-get -f install\", aby je naprawić."
#: cmdline/apt-get.cc:989
msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
msgstr "Niespełnione zależności. Proszę spróbować użyć -f."
#: cmdline/apt-get.cc:1014
msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
msgstr "UWAGA: Następujące pakiety nie mogą zostać zweryfikowane!"
#: cmdline/apt-get.cc:1018
msgid "Authentication warning overridden.\n"
msgstr "Ostrzeżenie uwierzytelniania zignorowano.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1025
msgid "Install these packages without verification [y/N]? "
msgstr "Zainstalować te pakiety bez weryfikacji [t/N]? "
#: cmdline/apt-get.cc:1027
msgid "Some packages could not be authenticated"
msgstr "Niektóre pakiety nie mogły zostać zweryfikowane"
#: cmdline/apt-get.cc:1036 cmdline/apt-get.cc:1197
msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
msgstr "Były problemy, a użyto -y bez --force-yes"
#: cmdline/apt-get.cc:1077
msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
msgstr "Błąd wewnętrzny, InstallPackages użyto z uszkodzonymi pakietami!"
#: cmdline/apt-get.cc:1086
msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
msgstr "Pakiety powinny zostać usunięte, ale Remove jest wyłączone."
#: cmdline/apt-get.cc:1097
msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
msgstr "Błąd wewnętrzny, sortowanie niezakończone"
#: cmdline/apt-get.cc:1135
msgid "How odd.. The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
msgstr ""
"Dziwne. Rozmiary się nie zgadzają, proszę to zgłosić pod apt@packages.debian."
"org"
#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:1142
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
msgstr "Konieczne pobranie %sB/%sB archiwów.\n"
#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:1147
#, c-format
msgid "Need to get %sB of archives.\n"
msgstr "Konieczne pobranie %sB archiwów.\n"
#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:1154
#, c-format
msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
msgstr "Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte %sB miejsca na dysku.\n"
#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:1159
#, c-format
msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "Po tej operacji zostanie zwolnione %sB miejsca na dysku.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1174 cmdline/apt-get.cc:1177 cmdline/apt-get.cc:2499
#: cmdline/apt-get.cc:2502
#, c-format
msgid "Couldn't determine free space in %s"
msgstr "Nie udało się ustalić ilości wolnego miejsca w %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1187
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s."
msgstr "Niestety w %s nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca."
#: cmdline/apt-get.cc:1203 cmdline/apt-get.cc:1223
msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
msgstr "Nakazano wykonywać tylko trywialne operacje, a to nie jest trywialne."
#: cmdline/apt-get.cc:1205
msgid "Yes, do as I say!"
msgstr "Tak, rób jak mówię!"
#: cmdline/apt-get.cc:1207
#, c-format
msgid ""
"You are about to do something potentially harmful.\n"
"To continue type in the phrase '%s'\n"
" ?] "
msgstr ""
"Zaraz zrobisz coś potencjalnie szkodliwego.\n"
"Aby kontynuować wpisz zdanie \"%s\"\n"
" ?] "
#: cmdline/apt-get.cc:1213 cmdline/apt-get.cc:1232
msgid "Abort."
msgstr "Przerwane."
#: cmdline/apt-get.cc:1228
msgid "Do you want to continue [Y/n]? "
msgstr "Kontynuować [T/n]? "
#: cmdline/apt-get.cc:1300 cmdline/apt-get.cc:2564 apt-pkg/algorithms.cc:1438
#, c-format
msgid "Failed to fetch %s %s\n"
msgstr "Nie udało się pobrać %s %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1318
msgid "Some files failed to download"
msgstr "Nie udało się pobrać niektórych plików"
#: cmdline/apt-get.cc:1319 cmdline/apt-get.cc:2576
msgid "Download complete and in download only mode"
msgstr "Ukończono pobieranie w trybie samego pobierania"
#: cmdline/apt-get.cc:1325
msgid ""
"Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
"missing?"
msgstr ""
"Nie udało się pobrać niektórych archiwów, proszę spróbować uruchomić apt-get "
"update lub użyć opcji --fix-missing"
#: cmdline/apt-get.cc:1329
msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
msgstr "--fix-missing i zamiana nośników nie są obecnie obsługiwane"
#: cmdline/apt-get.cc:1334
msgid "Unable to correct missing packages."
msgstr "Nie udało się poprawić brakujących pakietów."
#: cmdline/apt-get.cc:1335
msgid "Aborting install."
msgstr "Przerywanie instalacji"
#: cmdline/apt-get.cc:1363
msgid ""
"The following package disappeared from your system as\n"
"all files have been overwritten by other packages:"
msgid_plural ""
"The following packages disappeared from your system as\n"
"all files have been overwritten by other packages:"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
#: cmdline/apt-get.cc:1367
msgid "Note: This is done automatic and on purpose by dpkg."
msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:1505
#, c-format
msgid "Ignore unavailable target release '%s' of package '%s'"
msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:1537
#, fuzzy, c-format
msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
msgstr "Nie udało się wykonać operacji stat na liście pakietów źródłowych %s"
#. if (VerTag.empty() == false && Last == 0)
#: cmdline/apt-get.cc:1575
#, c-format
msgid "Ignore unavailable version '%s' of package '%s'"
msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:1591
msgid "The update command takes no arguments"
msgstr "Polecenie update nie wymaga żadnych argumentów"
#: cmdline/apt-get.cc:1653
msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
msgstr "Nic nie powinno być usuwane, AutoRemover nie zostanie uruchomiony"
#: cmdline/apt-get.cc:1748
msgid ""
"Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
"shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
msgstr ""
"Wygląda na to, że AutoRemover coś uszkodził, a to naprawdę nie\n"
"powinno się zdarzyć. Prosimy o zgłoszenie błędu w pakiecie apt."
#.
#. if (Packages == 1)
#. {
#. c1out << endl;
#. c1out <<
#. _("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
#. "the package is simply not installable and a bug report against\n"
#. "that package should be filed.") << endl;
#. }
#.
#: cmdline/apt-get.cc:1751 cmdline/apt-get.cc:1921
msgid "The following information may help to resolve the situation:"
msgstr "Następujące informacje mogą pomóc rozwiązać sytuację:"
#: cmdline/apt-get.cc:1755
msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
msgstr "Błąd wewnętrzny, AutoRemover wszystko popsuł"
#: cmdline/apt-get.cc:1762
#, fuzzy
msgid ""
"The following package was automatically installed and is no longer required:"
msgid_plural ""
"The following packages were automatically installed and are no longer "
"required:"
msgstr[0] ""
"Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej "
"wymagane:"
msgstr[1] ""
"Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej "
"wymagane:"
#: cmdline/apt-get.cc:1766
#, fuzzy, c-format
msgid "%lu package was automatically installed and is no longer required.\n"
msgid_plural ""
"%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
msgstr[0] ""
"%lu pakiety(ów) zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej "
"wymagane.\n"
msgstr[1] ""
"%lu pakiety(ów) zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej "
"wymagane.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1768
msgid "Use 'apt-get autoremove' to remove them."
msgstr "Aby je usunąć należy użyć \"apt-get autoremove\"."
#: cmdline/apt-get.cc:1787
msgid "Internal error, AllUpgrade broke stuff"
msgstr "Błąd wewnętrzny, AllUpgrade wszystko popsuło"
#: cmdline/apt-get.cc:1886
msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:"
msgstr "Należy uruchomić \"apt-get -f install\", aby je naprawić:"
#: cmdline/apt-get.cc:1890
msgid ""
"Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
"solution)."
msgstr ""
"Niespełnione zależności. Proszę spróbować \"apt-get -f install\" bez "
"pakietów (lub podać rozwiązanie)."
#: cmdline/apt-get.cc:1906
msgid ""
"Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
"requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
"distribution that some required packages have not yet been created\n"
"or been moved out of Incoming."
msgstr ""
"Nie udało się zainstalować niektórych pakietów. Może to oznaczać,\n"
"że zażądano niemożliwej sytuacji lub używasz dystrybucji niestabilnej,\n"
"w której niektóre pakiety nie zostały jeszcze utworzone lub przeniesione\n"
"z katalogu Incoming (\"Przychodzące\")."
#: cmdline/apt-get.cc:1924
msgid "Broken packages"
msgstr "Pakiety są uszkodzone"
#: cmdline/apt-get.cc:1950
msgid "The following extra packages will be installed:"
msgstr "Zostaną zainstalowane następujące dodatkowe pakiety:"
#: cmdline/apt-get.cc:2040
msgid "Suggested packages:"
msgstr "Sugerowane pakiety:"
#: cmdline/apt-get.cc:2041
msgid "Recommended packages:"
msgstr "Polecane pakiety:"
#: cmdline/apt-get.cc:2083
#, c-format
msgid "Couldn't find package %s"
msgstr "Nie udało się odnaleźć pakietu %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2090 cmdline/apt-mark.cc:61
#, fuzzy, c-format
msgid "%s set to automatically installed.\n"
msgstr "%s zaznaczony jako zainstalowany ręcznie.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2098 cmdline/apt-mark.cc:105
msgid ""
"This command is deprecated. Please use 'apt-mark auto' and 'apt-mark manual' "
"instead."
msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:2114
msgid "Calculating upgrade... "
msgstr "Obliczanie aktualizacji..."
#: cmdline/apt-get.cc:2117 methods/ftp.cc:707 methods/connect.cc:111
msgid "Failed"
msgstr "Nie udało się"
#: cmdline/apt-get.cc:2122
msgid "Done"
msgstr "Gotowe"
#: cmdline/apt-get.cc:2189 cmdline/apt-get.cc:2197
msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
msgstr "Błąd wewnętrzny, rozwiązywanie problemów wszystko popsuło"
#: cmdline/apt-get.cc:2221 cmdline/apt-get.cc:2254
msgid "Unable to lock the download directory"
msgstr "Nie udało się zablokować katalogu pobierania"
#: cmdline/apt-get.cc:2305
#, c-format
msgid "Downloading %s %s"
msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:2361
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
msgstr ""
"Należy podać przynajmniej jeden pakiet, dla którego mają zostać pobrane "
"źródła"
#: cmdline/apt-get.cc:2401 cmdline/apt-get.cc:2713
#, c-format
msgid "Unable to find a source package for %s"
msgstr "Nie udało się odnaleźć źródła dla pakietu %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2418
#, c-format
msgid ""
"NOTICE: '%s' packaging is maintained in the '%s' version control system at:\n"
"%s\n"
msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:2423
#, c-format
msgid ""
"Please use:\n"
"bzr get %s\n"
"to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package.\n"
msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:2476
#, c-format
msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
msgstr "Pomijanie już pobranego pliku \"%s\"\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2513
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s"
msgstr "W %s nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca"
#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:2522
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
msgstr "Konieczne pobranie %sB/%sB archiwów źródeł.\n"
#. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
#. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
#: cmdline/apt-get.cc:2527
#, c-format
msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
msgstr "Konieczne pobranie %sB archiwów źródeł.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2533
#, c-format
msgid "Fetch source %s\n"
msgstr "Pobierz źródło %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2571
msgid "Failed to fetch some archives."
msgstr "Nie udało się pobrać niektórych archiwów."
#: cmdline/apt-get.cc:2602
#, c-format
msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
msgstr "Pomijanie rozpakowania już rozpakowanego źródła w %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2614
#, c-format
msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
msgstr "Polecenie rozpakowania \"%s\" zawiodło.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2615
#, c-format
msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
msgstr "Proszę sprawdzić czy pakiet \"dpkg-dev\" jest zainstalowany.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2637
#, c-format
msgid "Build command '%s' failed.\n"
msgstr "Polecenie budowania \"%s\" zawiodło.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2657
msgid "Child process failed"
msgstr "Proces potomny zawiódł"
#: cmdline/apt-get.cc:2676
msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
msgstr ""
"Należy podać przynajmniej jeden pakiet, dla którego mają zostać sprawdzone "
"zależności dla budowania"
#: cmdline/apt-get.cc:2701
#, c-format
msgid ""
"No architecture information available for %s. See apt.conf(5) APT::"
"Architectures for setup"
msgstr ""
#: cmdline/apt-get.cc:2718
#, c-format
msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
msgstr "Nie udało się pobrać informacji o zależnościach dla budowania %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2738
#, c-format
msgid "%s has no build depends.\n"
msgstr "%s nie ma zależności dla budowania.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2868
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s can't be satisfied because %s is not allowed on '%s' "
"packages"
msgstr ""
"Zależność %s od %s nie może zostać spełniona, ponieważ nie znaleziono "
"pakietu %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2889
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
"found"
msgstr ""
"Zależność %s od %s nie może zostać spełniona, ponieważ nie znaleziono "
"pakietu %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2912
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
msgstr ""
"Nie udało się spełnić zależności %s od %s: Zainstalowany pakiet %s jest zbyt "
"nowy"
#: cmdline/apt-get.cc:2951
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because candidate version of "
"package %s can't satisfy version requirements"
msgstr ""
"Zależność %s od %s nie może zostać spełniona, ponieważ żadna z dostępnych "
"wersji pakietu %s nie ma odpowiedniej wersji"
#: cmdline/apt-get.cc:2957
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because package %s has no candidate "
"version"
msgstr ""
"Zależność %s od %s nie może zostać spełniona, ponieważ nie znaleziono "
"pakietu %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2980
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
msgstr "Nie udało się spełnić zależności %s od %s: %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2996
#, c-format
msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
msgstr "Nie udało się spełnić zależności dla budowania %s."
#: cmdline/apt-get.cc:3001
msgid "Failed to process build dependencies"
msgstr "Nie udało się przetworzyć zależności dla budowania"
#: cmdline/apt-get.cc:3094 cmdline/apt-get.cc:3106
#, fuzzy, c-format
msgid "Changelog for %s (%s)"
msgstr "Podłączanie do %s (%s)"
#: cmdline/apt-get.cc:3225
msgid "Supported modules:"
msgstr "Obsługiwane moduły:"
#: cmdline/apt-get.cc:3266
#, fuzzy
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
" apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
" apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-get is a simple command line interface for downloading and\n"
"installing packages. The most frequently used commands are update\n"
"and install.\n"
"\n"
"Commands:\n"
" update - Retrieve new lists of packages\n"
" upgrade - Perform an upgrade\n"
" install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)\n"
" remove - Remove packages\n"
" autoremove - Remove automatically all unused packages\n"
" purge - Remove packages and config files\n"
" source - Download source archives\n"
" build-dep - Configure build-dependencies for source packages\n"
" dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)\n"
" dselect-upgrade - Follow dselect selections\n"
" clean - Erase downloaded archive files\n"
" autoclean - Erase old downloaded archive files\n"
" check - Verify that there are no broken dependencies\n"
" changelog - Download and display the changelog for the given package\n"
" download - Download the binary package into the current directory\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -qq No output except for errors\n"
" -d Download only - do NOT install or unpack archives\n"
" -s No-act. Perform ordering simulation\n"
" -y Assume Yes to all queries and do not prompt\n"
" -f Attempt to correct a system with broken dependencies in place\n"
" -m Attempt to continue if archives are unlocatable\n"
" -u Show a list of upgraded packages as well\n"
" -b Build the source package after fetching it\n"
" -V Show verbose version numbers\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual\n"
"pages for more information and options.\n"
" This APT has Super Cow Powers.\n"
msgstr ""
"Użycie: apt-get [opcje] polecenie\n"
" apt-get [opcje] install|remove pakiet1 [pakiet2 ...]\n"
" apt-get [opcje] source pakiet1 [pakiet2 ...]\n"
"\n"
"apt-get to prosty interfejs wiersza poleceń do pobierania i instalacji\n"
"pakietów. Najczęściej używane polecenia to update i install.\n"
"\n"
"Polecenia:\n"
" update - Pobiera nowe listy pakietów\n"
" upgrade - Wykonuje aktualizację\n"
" install - Instaluje nowe pakiety (pakiet to np. libc6, nie libc6.deb)\n"
" remove - Usuwa pakiety\n"
" autoremove - Usuwa automatycznie wszystkie nieużywane pakiety\n"
" purge - Usuwa i czyści pakiety\n"
" source - Pobiera archiwa źródłowe\n"
" build-dep - Konfiguruje zależności dla budowania pakietów źródłowych\n"
" dist-upgrade - Aktualizacja dystrybucji, patrz apt-get(8)\n"
" dselect-upgrade - Instaluje według wyborów dselect\n"
" clean - Usuwa pobrane pliki archiwów\n"
" autoclean - Usuwa stare pobrane pliki archiwów\n"
" check - Sprawdza, czy wszystkie zależności są spełnione\n"
"\n"
"Opcje:\n"
" -h Ten tekst pomocy.\n"
" -q Nie pokazuje wskaźnika postępu (przydatne przy rejestrowaniu "
"działania)\n"
" -qq Nie wypisuje nic oprócz komunikatów błędów\n"
" -d Tylko pobiera - NIE instaluje ani nie rozpakowuje archiwów\n"
" -s Bez działania. Wykonuje tylko symulację ustalenia kolejności\n"
" -y Zakłada odpowiedź \"tak\" na wszystkie pytania, nie pyta\n"
" -f Próbuje naprawić system, w którym występują niespełnione zależności\n"
" -m Próbuje działać nawet jeśli nie można znaleźć niektórych archiwów\n"
" -u Pokazuje też listę aktualizowanych pakietów\n"
" -b Buduje pakiet po pobraniu archiwum źródłowego\n"
" -V Pokazuje pełną informację na temat wersji\n"
" -c=? Czyta wskazany plik konfiguracyjny.\n"
" -o=? Ustawia dowolną opcję konfiguracji, np. -o dir::cache=/tmp\n"
"Więcej informacji i opcji można znaleźć na stronach podręcznika\n"
"apt-get(8), sources.list(5) i apt.conf(5).\n"
" Ten APT ma moce Super Krowy.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:3429
msgid ""
"NOTE: This is only a simulation!\n"
" apt-get needs root privileges for real execution.\n"
" Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
" so don't depend on the relevance to the real current situation!"
msgstr ""
"UWAGA: To jest tylko symulacja!\n"
" apt-get wymaga normalnie praw administracyjnych dla działania.\n"
" Aktualnie blokowanie jest wyłączone, więc nie należy polegać\n"
" na związku z rzeczywistą sytuacją!"
#: cmdline/acqprogress.cc:57
msgid "Hit "
msgstr "Traf "
#: cmdline/acqprogress.cc:81
msgid "Get:"
msgstr "Pob: "
#: cmdline/acqprogress.cc:112
msgid "Ign "
msgstr "Ign "
#: cmdline/acqprogress.cc:116
msgid "Err "
msgstr "Błąd "
#: cmdline/acqprogress.cc:137
#, c-format
msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
msgstr "Pobrano %sB w %s (%sB/s)\n"
#: cmdline/acqprogress.cc:227
#, c-format
msgid " [Working]"
msgstr " [Pracuje]"
#: cmdline/acqprogress.cc:283
#, c-format
msgid ""
"Media change: please insert the disc labeled\n"
" '%s'\n"
"in the drive '%s' and press enter\n"
msgstr ""
"Zmiana nośnika: Proszę włożyć dysk oznaczony\n"
" \"%s\"\n"
"do napędu \"%s\" i nacisnąć enter\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:46
#, fuzzy, c-format
msgid "%s can not be marked as it is not installed.\n"
msgstr "ale nie jest zainstalowany"
#: cmdline/apt-mark.cc:52
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was already set to manually installed.\n"
msgstr "%s zaznaczony jako zainstalowany ręcznie.\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:54
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was already set to automatically installed.\n"
msgstr "%s zaznaczony jako zainstalowany ręcznie.\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:169
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was already set on hold.\n"
msgstr "%s jest już w najnowszej wersji.\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:171
#, fuzzy, c-format
msgid "%s was already not hold.\n"
msgstr "%s jest już w najnowszej wersji.\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:185 cmdline/apt-mark.cc:207
#, fuzzy, c-format
msgid "%s set on hold.\n"
msgstr "%s zaznaczony jako zainstalowany ręcznie.\n"
#: cmdline/apt-mark.cc:187 cmdline/apt-mark.cc:212
#, fuzzy, c-format
msgid "Canceled hold on %s.\n"
msgstr "Nie udało się otworzyć %s"
#: cmdline/apt-mark.cc:220
msgid "Executing dpkg failed. Are you root?"
msgstr ""
#: cmdline/apt-mark.cc:268
msgid ""
"Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-mark is a simple command line interface for marking packages\n"
"as manual or automatical installed. It can also list marks.\n"
"\n"
"Commands:\n"
" auto - Mark the given packages as automatically installed\n"
" manual - Mark the given packages as manually installed\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -qq No output except for errors\n"
" -s No-act. Just prints what would be done.\n"
" -f read/write auto/manual marking in the given file\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-mark(8) and apt.conf(5) manual pages for more information."
msgstr ""
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:86
msgid "Unknown package record!"
msgstr "Nieznane informacje o pakiecie!"
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:150
msgid ""
"Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is used\n"
"to indicate what kind of file it is.\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" -s Use source file sorting\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Użycie: apt-sortpkgs [opcje] plik1 [plik2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs to proste narzędzie służące do sortowania plików pakietów.\n"
"Opcji -s używa się do wskazania typu pliku.\n"
"\n"
"Opcje:\n"
" -h Ten tekst pomocy.\n"
" -s Sortowanie pliku źródeł.\n"
" -c=? Czyta wskazany plik konfiguracyjny.\n"
" -o=? Ustawia dowolną opcję konfiguracji, np. -o dir::cache=/tmp\n"
#: dselect/install:32
msgid "Bad default setting!"
msgstr "Nieprawidłowe ustawienie domyślne!"
#: dselect/install:51 dselect/install:83 dselect/install:87 dselect/install:94
#: dselect/install:105 dselect/update:45
msgid "Press enter to continue."
msgstr "Proszę nacisnąć enter, aby kontynuować."
#: dselect/install:91
msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
msgstr "Usunąć wszystkie pobrane wcześniej pliki .deb?"
# Note to translators: The following four messages belong together. It doesn't
# matter where sentences start, but it has to fit in just these four lines, and
# at only 80 characters per line, if possible.
#: dselect/install:101
#, fuzzy
msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
msgstr "Wystąpiły problemy przy rozpakowywaniu. Zainstalowane pakiety zostaną"
#: dselect/install:102
#, fuzzy
msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
msgstr "skonfigurowane. Może to spowodować podwójne błędy lub błędy"
#: dselect/install:103
msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
msgstr ""
"spowodowane brakującymi zależnościami. To jest normalne. Tylko powyższe"
#: dselect/install:104
msgid ""
"above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
msgstr "błędy są istotne. Proszę je poprawić i ponownie wybrać [I]nstalację."
#: dselect/update:30
msgid "Merging available information"
msgstr "Łączenie informacji o dostępnych pakietach"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:114
msgid "Failed to create pipes"
msgstr "Nie udało się utworzyć potoków"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:141
msgid "Failed to exec gzip "
msgstr "Nie udało się uruchomić programu gzip "
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:178 apt-inst/contrib/extracttar.cc:208
msgid "Corrupted archive"
msgstr "Uszkodzone archiwum"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:193
msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
msgstr "Niepoprawna suma kontrolna tar, archiwum jest uszkodzone"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:300
#, c-format
msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
msgstr "Nieznany typ nagłówka TAR %u, składnik %s"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:70
msgid "Invalid archive signature"
msgstr "Nieprawidłowy podpis archiwum"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:78
msgid "Error reading archive member header"
msgstr "Błąd przy czytaniu nagłówka składnika archiwum"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:90
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid archive member header %s"
msgstr "Nieprawidłowy nagłówek składnika archiwum"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:102
msgid "Invalid archive member header"
msgstr "Nieprawidłowy nagłówek składnika archiwum"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:128
msgid "Archive is too short"
msgstr "Archiwum jest za krótkie"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:132
msgid "Failed to read the archive headers"
msgstr "Nie udało się odczytać nagłówków archiwum"
#: apt-inst/filelist.cc:380
msgid "DropNode called on still linked node"
msgstr "DropNode wywołane na wciąż podłączonym węźle"
#: apt-inst/filelist.cc:412
msgid "Failed to locate the hash element!"
msgstr "Nie udało się odnaleźć elementu tablicy haszującej!"
#: apt-inst/filelist.cc:459
msgid "Failed to allocate diversion"
msgstr "Nie udało się utworzyć ominięcia"
#: apt-inst/filelist.cc:464
msgid "Internal error in AddDiversion"
msgstr "Błąd wewnętrzny w AddDiversion"
#: apt-inst/filelist.cc:477
#, c-format
msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
msgstr "Próba nadpisania ominięcia, %s -> %s i %s/%s"
#: apt-inst/filelist.cc:506
#, c-format
msgid "Double add of diversion %s -> %s"
msgstr "Podwójne dodanie ominięcia %s -> %s"
#: apt-inst/filelist.cc:549
#, c-format
msgid "Duplicate conf file %s/%s"
msgstr "Zduplikowany plik konfiguracyjny %s/%s"
#: apt-inst/dirstream.cc:41 apt-inst/dirstream.cc:47 apt-inst/dirstream.cc:53
#, c-format
msgid "Failed to write file %s"
msgstr "Nie udało się zapisać pliku %s"
#: apt-inst/dirstream.cc:98 apt-inst/dirstream.cc:106
#, c-format
msgid "Failed to close file %s"
msgstr "Nie udało się zamknąć pliku %s"
#: apt-inst/extract.cc:93 apt-inst/extract.cc:164
#, c-format
msgid "The path %s is too long"
msgstr "Ścieżka %s jest zbyt długa"
#: apt-inst/extract.cc:124
#, c-format
msgid "Unpacking %s more than once"
msgstr "Wypakowanie %s więcej niż raz"
#: apt-inst/extract.cc:134
#, c-format
msgid "The directory %s is diverted"
msgstr "Ominięcie katalogu %s"
#: apt-inst/extract.cc:144
#, c-format
msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
msgstr "Pakiet próbuje pisać do celu ominięcia %s/%s"
#: apt-inst/extract.cc:154 apt-inst/extract.cc:297
msgid "The diversion path is too long"
msgstr "Zbyt długa ścieżka ominięcia"
#: apt-inst/extract.cc:240
#, c-format
msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
msgstr "Katalog %s został zastąpiony obiektem nie będącym katalogiem"
#: apt-inst/extract.cc:280
msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
msgstr "Nie udało się znaleźć węzła w jego kubełku haszującym"
#: apt-inst/extract.cc:284
msgid "The path is too long"
msgstr "Ścieżka jest zbyt długa"
#: apt-inst/extract.cc:412
#, c-format
msgid "Overwrite package match with no version for %s"
msgstr "Dopasowanie dla %s nadpisującego pakietu bez wersji"
#: apt-inst/extract.cc:429
#, c-format
msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
msgstr "Plik %s/%s nadpisuje plik w pakiecie %s"
#. Only warn if there are no sources.list.d.
#. Only warn if there is no sources.list file.
#: apt-inst/extract.cc:462 apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:179
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:343 apt-pkg/sourcelist.cc:204
#: apt-pkg/sourcelist.cc:210 apt-pkg/acquire.cc:450 apt-pkg/init.cc:104
#: apt-pkg/init.cc:112 apt-pkg/clean.cc:33 apt-pkg/policy.cc:352
#: methods/mirror.cc:91
#, c-format
msgid "Unable to read %s"
msgstr "Nie można czytać %s"
#: apt-inst/extract.cc:489
#, c-format
msgid "Unable to stat %s"
msgstr "Nie można wykonać operacji stat na %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:51 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:57
#, c-format
msgid "Failed to remove %s"
msgstr "Nie udało się usunąć %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:106 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:108
#, c-format
msgid "Unable to create %s"
msgstr "Nie można utworzyć %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:114
#, c-format
msgid "Failed to stat %sinfo"
msgstr "Nie udało się wykonać operacji stat na %sinfo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:119
msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
msgstr "Pliki info i katalog tymczasowy muszą być na tym samym systemie plików"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:135 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1048
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1152 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1158
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1320
msgid "Reading package lists"
msgstr "Czytanie list pakietów"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:176
#, c-format
msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
msgstr "Nie udało się przejść do katalogu administracyjnego %sinfo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:197 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:351
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:444
msgid "Internal error getting a package name"
msgstr "Błąd wewnętrzny podczas pobierania nazwy pakietu"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:201 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:382
msgid "Reading file listing"
msgstr "Czytanie listy plików"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:212
#, c-format
msgid ""
"Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
"then make it empty and immediately re-install the same version of the "
"package!"
msgstr ""
"Nie udało się otworzyć pliku listy \"%sinfo/%s\". Jeśli nie można przywrócić "
"tego pliku, należy utworzyć go jako pusty plik i bezzwłocznie przeinstalować "
"tę samą wersję pakietu!"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:225 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:238
#, c-format
msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
msgstr "Nie udało się przeczytać pliku listy %sinfo/%s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:262
msgid "Internal error getting a node"
msgstr "Błąd wewnętrzny przy pobieraniu węzła"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:305
#, c-format
msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku ominięć %sdiversions"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:320
msgid "The diversion file is corrupted"
msgstr "Plik ominięć jest uszkodzony"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:327 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:332
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:337
#, c-format
msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
msgstr "Nieprawidłowa linia w pliku ominięć: %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:358
msgid "Internal error adding a diversion"
msgstr "Błąd wewnętrzny przy dodawaniu ominięcia"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:379
msgid "The pkg cache must be initialized first"
msgstr "Magazyn podręczny pakietów musi wcześniej zostać zainicjalizowany"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:439
#, c-format
msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
msgstr "Nie udało się znaleźć nagłówka Package:, offset %lu"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:461
#, c-format
msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
msgstr "Błędna sekcja ConfFile w pliku stanu. Offset %lu"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:466
#, c-format
msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
msgstr "Błąd przy czytaniu skrótu MD5. Offset %lu"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:39 apt-inst/deb/debfile.cc:44
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
msgstr "To nie jest poprawne archiwum DEB, brakuje składnika \"%s\""
#. FIXME: add data.tar.xz here - adding it now would require a Translation round for a very small gain
#: apt-inst/deb/debfile.cc:53
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
msgstr ""
"To nie jest poprawne archiwum DEB, brakuje składnika \"%s\", \"%s\" lub \"%s"
"\""
#: apt-inst/deb/debfile.cc:113
#, c-format
msgid "Couldn't change to %s"
msgstr "Nie udało się przejść do %s"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:154
#, c-format
msgid "Internal error, could not locate member %s"
msgstr "Błąd wewnętrzny, nie udało się odnaleźć składnika %s"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:189
msgid "Failed to locate a valid control file"
msgstr "Nie udało się odnaleźć poprawnego pliku control"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:274
msgid "Unparsable control file"
msgstr "Plik kontrolny nie może zostać poprawnie zinterpretowany"
#: methods/bzip2.cc:60 methods/gzip.cc:52
msgid "Empty files can't be valid archives"
msgstr ""
#: methods/bzip2.cc:64
#, c-format
msgid "Couldn't open pipe for %s"
msgstr "Nie udało się otworzyć potoku dla %s"
#: methods/bzip2.cc:108
#, c-format
msgid "Read error from %s process"
msgstr "Błąd odczytu z procesu %s"
#: methods/bzip2.cc:140 methods/bzip2.cc:149 methods/copy.cc:43
#: methods/gzip.cc:92 methods/gzip.cc:101 methods/rred.cc:524
#: methods/rred.cc:533
msgid "Failed to stat"
msgstr "Nie udało się wykonać operacji stat"
#: methods/bzip2.cc:146 methods/copy.cc:80 methods/gzip.cc:98
#: methods/rred.cc:530
msgid "Failed to set modification time"
msgstr "Nie udało się ustawić czasu modyfikacji"
#: methods/cdrom.cc:199
#, c-format
msgid "Unable to read the cdrom database %s"
msgstr "Nie można odczytać bazy danych CD-ROM-ów %s"
#: methods/cdrom.cc:208
msgid ""
"Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
"cannot be used to add new CD-ROMs"
msgstr ""
"Proszę użyć programu apt-cdrom, aby APT mógł rozpoznać tę płytę CD. Nowych "
"płyt nie można dodawać przy pomocy polecenia apt-get update"
#: methods/cdrom.cc:218
msgid "Wrong CD-ROM"
msgstr "Niewłaściwa płyta CD"
#: methods/cdrom.cc:245
#, c-format
msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
msgstr "Nie udało się odmontować CD-ROM-u w %s, być może wciąż jest używany."
#: methods/cdrom.cc:250
msgid "Disk not found."
msgstr "Nie odnaleziono dysku."
#: methods/cdrom.cc:258 methods/file.cc:79 methods/rsh.cc:265
msgid "File not found"
msgstr "Nie odnaleziono pliku"
#: methods/file.cc:44
msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
msgstr "Nieprawidłowe URI, lokalne URI nie mogą zaczynać się od //"
#. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
#: methods/ftp.cc:168
msgid "Logging in"
msgstr "Logowanie się"
#: methods/ftp.cc:174
msgid "Unable to determine the peer name"
msgstr "Nie można określić nazwy zdalnego systemu"
#: methods/ftp.cc:179
msgid "Unable to determine the local name"
msgstr "Nie udało się określić nazwy lokalnego systemu"
#: methods/ftp.cc:210 methods/ftp.cc:238
#, c-format
msgid "The server refused the connection and said: %s"
msgstr "Serwer odrzucił połączenie, otrzymana odpowiedź: %s"
#: methods/ftp.cc:216
#, c-format
msgid "USER failed, server said: %s"
msgstr "Polecenie USER nie powiodło się, odpowiedź serwera: %s"
#: methods/ftp.cc:223
#, c-format
msgid "PASS failed, server said: %s"
msgstr "Polecenie PASS nie powiodło się, odpowiedź serwera: %s"
#: methods/ftp.cc:243
msgid ""
"A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
"is empty."
msgstr ""
"Określono serwer pośredniczący, ale nie określono skryptu rejestrowania, "
"Acquire::ftp::ProxyLogin jest puste."
#: methods/ftp.cc:271
#, c-format
msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
msgstr ""
"Polecenie skryptu rejestrowania \"%s\" nie powiodło się, odpowiedź serwera: "
"%s"
#: methods/ftp.cc:297
#, c-format
msgid "TYPE failed, server said: %s"
msgstr "Polecenie TYPE nie powiodło się, odpowiedź serwera: %s"
#: methods/ftp.cc:335 methods/ftp.cc:446 methods/rsh.cc:184 methods/rsh.cc:227
msgid "Connection timeout"
msgstr "Przekroczenie czasu połączenia"
#: methods/ftp.cc:341
msgid "Server closed the connection"
msgstr "Serwer zamknął połączenie"
#: methods/ftp.cc:344 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:820 methods/rsh.cc:191
msgid "Read error"
msgstr "Błąd odczytu"
#: methods/ftp.cc:351 methods/rsh.cc:198
msgid "A response overflowed the buffer."
msgstr "Odpowiedź przepełniła bufor."
#: methods/ftp.cc:368 methods/ftp.cc:380
msgid "Protocol corruption"
msgstr "Naruszenie zasad protokołu"
#: methods/ftp.cc:452 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:862 methods/rsh.cc:233
msgid "Write error"
msgstr "Błąd zapisu"
#: methods/ftp.cc:692 methods/ftp.cc:698 methods/ftp.cc:734
msgid "Could not create a socket"
msgstr "Nie udało się utworzyć gniazda"
#: methods/ftp.cc:703
msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
msgstr "Nie udało się połączyć gniazda danych, przekroczenie czasu połączenia"
#: methods/ftp.cc:709
msgid "Could not connect passive socket."
msgstr "Nie udało się połączyć pasywnego gniazda."
#: methods/ftp.cc:727
msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
msgstr "getaddrinfo nie było w stanie uzyskać nasłuchującego gniazda"
#: methods/ftp.cc:741
msgid "Could not bind a socket"
msgstr "Nie udało się przyłączyć gniazda"
#: methods/ftp.cc:745
msgid "Could not listen on the socket"
msgstr "Nie udało się nasłuchiwać na gnieździe"
#: methods/ftp.cc:752
msgid "Could not determine the socket's name"
msgstr "Nie udało się określić nazwy gniazda"
#: methods/ftp.cc:784
msgid "Unable to send PORT command"
msgstr "Nie można wysłać polecenia PORT"
#: methods/ftp.cc:794
#, c-format
msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
msgstr "Nieznana rodzina adresów %u (AF_*)"
#: methods/ftp.cc:803
#, c-format
msgid "EPRT failed, server said: %s"
msgstr "Polecenie EPRT nie powiodło się, odpowiedź serwera: %s"
#: methods/ftp.cc:823
msgid "Data socket connect timed out"
msgstr "Przekroczony czas połączenia gniazda danych"
#: methods/ftp.cc:830
msgid "Unable to accept connection"
msgstr "Nie udało się przyjąć połączenia"
#: methods/ftp.cc:869 methods/http.cc:1023 methods/rsh.cc:303
msgid "Problem hashing file"
msgstr "Nie udało się obliczyć skrótu pliku"
#: methods/ftp.cc:882
#, c-format
msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
msgstr "Nie można pobrać pliku, odpowiedź serwera: %s"
#: methods/ftp.cc:897 methods/rsh.cc:322
msgid "Data socket timed out"
msgstr "Przekroczony czas oczekiwania na dane"
#: methods/ftp.cc:927
#, c-format
msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
msgstr "Nie udało się przesłać danych, odpowiedź serwera: %s"
#. Get the files information
#: methods/ftp.cc:1004
msgid "Query"
msgstr "Info"
#: methods/ftp.cc:1116
msgid "Unable to invoke "
msgstr "Nie można wywołać "
#: methods/connect.cc:71
#, c-format
msgid "Connecting to %s (%s)"
msgstr "Podłączanie do %s (%s)"
#: methods/connect.cc:82
#, c-format
msgid "[IP: %s %s]"
msgstr "[IP: %s %s]"
#: methods/connect.cc:89
#, c-format
msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
msgstr "Nie udało się utworzyć gniazda dla %s (f=%u t=%u p=%u)"
#: methods/connect.cc:95
#, c-format
msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
msgstr "Nie udało się zainicjalizować połączenia z %s:%s (%s)."
#: methods/connect.cc:103
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
msgstr "Nie udało się połączyć z %s:%s (%s), przekroczenie czasu połączenia"
#: methods/connect.cc:121
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
msgstr "Nie udało się połączyć z %s:%s (%s)."
#. We say this mainly because the pause here is for the
#. ssh connection that is still going
#: methods/connect.cc:149 methods/rsh.cc:425
#, c-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Łączenie z %s"
#: methods/connect.cc:168 methods/connect.cc:187
#, c-format
msgid "Could not resolve '%s'"
msgstr "Nie udało się przetłumaczyć nazwy \"%s\""
#: methods/connect.cc:193
#, c-format
msgid "Temporary failure resolving '%s'"
msgstr "Tymczasowy błąd przy tłumaczeniu \"%s\""
#: methods/connect.cc:196
#, fuzzy, c-format
msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
msgstr "Coś niewłaściwego stało się przy tłumaczeniu \"%s:%s\" (%i)"
#: methods/connect.cc:243
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to connect to %s:%s:"
msgstr "Nie udało się połączyć z %s %s:"
#: methods/gpgv.cc:166
msgid ""
"Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
msgstr ""
"Błąd wewnętrzny: Prawidłowy podpis, ale nie nie udało się ustalić odcisku "
"klucza?!"
#: methods/gpgv.cc:171
msgid "At least one invalid signature was encountered."
msgstr "Napotkano przynajmniej jeden nieprawidłowy podpis."
#: methods/gpgv.cc:175
#, fuzzy
msgid "Could not execute 'gpgv' to verify signature (is gpgv installed?)"
msgstr ""
"Nie udało się uruchomić \"%s\" by zweryfikować podpis (czy gpgv jest "
"zainstalowane?)"
#: methods/gpgv.cc:180
msgid "Unknown error executing gpgv"
msgstr "Nieznany błąd podczas uruchamiania gpgv"
#: methods/gpgv.cc:214 methods/gpgv.cc:221
msgid "The following signatures were invalid:\n"
msgstr "Następujące podpisy były błędne:\n"
#: methods/gpgv.cc:228
msgid ""
"The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
"available:\n"
msgstr ""
"Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza "
"publicznego:\n"
#: methods/http.cc:385
msgid "Waiting for headers"
msgstr "Oczekiwanie na nagłówki"
#: methods/http.cc:531
#, c-format
msgid "Got a single header line over %u chars"
msgstr "Otrzymano pojedynczą linię nagłówka o długości ponad %u znaków"
#: methods/http.cc:539
msgid "Bad header line"
msgstr "Nieprawidłowa linia nagłówka"
#: methods/http.cc:564 methods/http.cc:571
msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
msgstr "Serwer HTTP przysłał nieprawidłowy nagłówek odpowiedzi"
#: methods/http.cc:600
msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
msgstr "Serwer HTTP przysłał nieprawidłowy nagłówek Content-Length"
#: methods/http.cc:615
msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
msgstr "Serwer HTTP przysłał nieprawidłowy nagłówek Content-Range"
#: methods/http.cc:617
msgid "This HTTP server has broken range support"
msgstr "Ten serwer HTTP nieprawidłowo obsługuje zakresy (ranges)"
#: methods/http.cc:641
msgid "Unknown date format"
msgstr "Nieznany format daty"
#: methods/http.cc:800
msgid "Select failed"
msgstr "Operacja select nie powiodła się"
#: methods/http.cc:805
msgid "Connection timed out"
msgstr "Przekroczenie czasu połączenia"
#: methods/http.cc:828
msgid "Error writing to output file"
msgstr "Błąd przy pisaniu do pliku wyjściowego"
#: methods/http.cc:859
msgid "Error writing to file"
msgstr "Błąd przy pisaniu do pliku"
#: methods/http.cc:887
msgid "Error writing to the file"
msgstr "Błąd przy pisaniu do pliku"
#: methods/http.cc:901
msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
msgstr "Błąd czytania z serwera: Zdalna strona zamknęła połączenie"
#: methods/http.cc:903
msgid "Error reading from server"
msgstr "Błąd czytania z serwera"
#: methods/http.cc:1008 apt-pkg/contrib/mmap.cc:291
msgid "Failed to truncate file"
msgstr "Nie udało się uciąć zawartości pliku %s"
#: methods/http.cc:1183
msgid "Bad header data"
msgstr "Błędne dane nagłówka"
#: methods/http.cc:1200 methods/http.cc:1255
msgid "Connection failed"
msgstr "Połączenie nie udało się"
#: methods/http.cc:1347
msgid "Internal error"
msgstr "Błąd wewnętrzny"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:77
msgid "Can't mmap an empty file"
msgstr "Nie można wykonać mmap na pustym pliku"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:89
#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't duplicate file descriptor %i"
msgstr "Nie udało się otworzyć potoku dla %s"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:97 apt-pkg/contrib/mmap.cc:258
#, c-format
msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
msgstr "Nie udało się wykonać mmap %lu bajtów"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:124
#, fuzzy
msgid "Unable to close mmap"
msgstr "Nie można otworzyć %s"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:152 apt-pkg/contrib/mmap.cc:180
#, fuzzy
msgid "Unable to synchronize mmap"
msgstr "Nie można wywołać "
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:310
#, c-format
msgid ""
"Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Limit. "
"Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
msgstr ""
"Brak miejsca dla dynamicznego MMap. Proszę zwiększyć rozmiar APT::Cache-"
"Limit. Aktualna wartość: %lu. (man 5 apt.conf)"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:409
#, c-format
msgid ""
"Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already "
"reached."
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:412
msgid ""
"Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user."
msgstr ""
#. d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:371
#, c-format
msgid "%lid %lih %limin %lis"
msgstr "%lidni %lih %limin %lis"
#. h means hours, min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:378
#, c-format
msgid "%lih %limin %lis"
msgstr "%lih %limin %lis"
#. min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:385
#, c-format
msgid "%limin %lis"
msgstr "%limin %lis"
#. s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:390
#, c-format
msgid "%lis"
msgstr "%lis"
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:1138
#, c-format
msgid "Selection %s not found"
msgstr "Nie odnaleziono wyboru %s"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:465
#, c-format
msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
msgstr "Nierozpoznany skrót typu: \"%c\""
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:523
#, c-format
msgid "Opening configuration file %s"
msgstr "Otwieranie pliku konfiguracyjnego %s"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:691
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
msgstr "Błąd składniowy %s:%u: Blok nie zaczyna się nazwą."
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:710
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
msgstr "Błąd składniowy %s:%u: Błędny znacznik"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:727
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
msgstr "Błąd składniowy %s:%u: Po wartości występują śmieci"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:767
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
msgstr ""
"Błąd składniowy %s:%u: Dyrektywy mogą występować tylko na najwyższym poziomie"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:774
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
msgstr "Błąd składniowy %s:%u: Zbyt wiele zagnieżdżonych operacji include"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:778 apt-pkg/contrib/configuration.cc:783
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
msgstr "Błąd składniowy %s:%u: Włączony tutaj"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:787
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
msgstr "Błąd składniowy %s:%u: Nieobsługiwana dyrektywa \"%s\""
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:790
#, fuzzy, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument"
msgstr ""
"Błąd składniowy %s:%u: Dyrektywy mogą występować tylko na najwyższym poziomie"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:840
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
msgstr "Błąd składniowy %s:%u: Śmieci na końcu pliku"
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:153
#, c-format
msgid "%c%s... Error!"
msgstr "%c%s... Błąd!"
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:155
#, c-format
msgid "%c%s... Done"
msgstr "%c%s... Gotowe"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:77
#, c-format
msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
msgstr "Opcja linii poleceń \"%c\" [z %s] jest nieznana."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:103 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:111
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:119
#, c-format
msgid "Command line option %s is not understood"
msgstr "Niezrozumiała opcja linii poleceń %s"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:124
#, c-format
msgid "Command line option %s is not boolean"
msgstr "Opcja linii poleceń %s nie jest typu boolean"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:165 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:186
#, c-format
msgid "Option %s requires an argument."
msgstr "Opcja %s wymaga argumentu."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:200 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:206
#, c-format
msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
msgstr "Opcja %s: Specyfikacja elementu konfiguracji musi zawierać =<wartość>."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:236
#, c-format
msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
msgstr "Opcja %s wymaga argumentu typu całkowitego, nie \"%s\""
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:267
#, c-format
msgid "Option '%s' is too long"
msgstr "Opcja \"%s\" jest zbyt długa"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:300
#, c-format
msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
msgstr "Znaczenie %s jest nieznane, spróbuj true albo false."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:350
#, c-format
msgid "Invalid operation %s"
msgstr "Nieprawidłowa operacja %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:52
#, c-format
msgid "Unable to stat the mount point %s"
msgstr "Nie udało się wykonać operacji stat na punkcie montowania %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:175 apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:209
#: apt-pkg/acquire.cc:456 apt-pkg/acquire.cc:481 apt-pkg/clean.cc:39
#: methods/mirror.cc:97
#, c-format
msgid "Unable to change to %s"
msgstr "Nie udało się przejść do %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:220
msgid "Failed to stat the cdrom"
msgstr "Nie udało się wykonać operacji stat na CDROM-ie"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:168
#, c-format
msgid "Not using locking for read only lock file %s"
msgstr "Dla pliku blokady %s tylko do odczytu nie zostanie użyta blokada"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:173
#, c-format
msgid "Could not open lock file %s"
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku blokady %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:191
#, c-format
msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
msgstr "Dla pliku blokady %s montowanego przez NFS nie zostanie użyta blokada"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:195
#, c-format
msgid "Could not get lock %s"
msgstr "Nie udało się uzyskać blokady %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:335
#, c-format
msgid "List of files can't be created as '%s' is not a directory"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:362
#, c-format
msgid "Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:380
#, c-format
msgid "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:389
#, c-format
msgid ""
"Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension"
msgstr ""
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:679
#, c-format
msgid "Waited for %s but it wasn't there"
msgstr "Oczekiwano na proces %s, ale nie było go"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:691
#, c-format
msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
msgstr "Podproces %s spowodował naruszenie segmentacji."
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:693
#, c-format
msgid "Sub-process %s received signal %u."
msgstr "Podproces %s dostał sygnał %u."
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:697
#, c-format
msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
msgstr "Podproces %s zwrócił kod błędu (%u)"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:699
#, c-format
msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
msgstr "Podproces %s zakończył się niespodziewanie"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:764 apt-pkg/indexcopy.cc:673
#, c-format
msgid "Could not open file %s"
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:781
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file descriptor %d"
msgstr "Nie udało się otworzyć potoku dla %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:841
#, c-format
msgid "read, still have %lu to read but none left"
msgstr "należało przeczytać jeszcze %lu, ale nic nie zostało"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:874
#, c-format
msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
msgstr "należało zapisać jeszcze %lu, ale nie udało się to"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1010
#, fuzzy, c-format
msgid "Problem closing the gzip file %s"
msgstr "Problem przy zamykaniu pliku"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1013
#, fuzzy, c-format
msgid "Problem closing the file %s"
msgstr "Problem przy zamykaniu pliku"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1018
#, fuzzy, c-format
msgid "Problem renaming the file %s to %s"
msgstr "Problem przy zapisywaniu pliku na dysk"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1029
#, fuzzy, c-format
msgid "Problem unlinking the file %s"
msgstr "Problem przy usuwaniu pliku"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:1042
msgid "Problem syncing the file"
msgstr "Problem przy zapisywaniu pliku na dysk"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:145
msgid "Empty package cache"
msgstr "Pusty magazyn podręczny pakietów"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:151
msgid "The package cache file is corrupted"
msgstr "Magazyn podręczny pakietów jest uszkodzony"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:156
msgid "The package cache file is an incompatible version"
msgstr "Magazyn podręczny pakietów jest w niezgodnej wersji"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:161
#, c-format
msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
msgstr "Ta wersja APT nie obsługuje systemu wersji \"%s\""
#: apt-pkg/pkgcache.cc:166
msgid "The package cache was built for a different architecture"
msgstr "Ten magazyn podręczny pakietów został zbudowany dla innej architektury"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:299
msgid "Depends"
msgstr "Wymaga"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:299
msgid "PreDepends"
msgstr "PreWymaga"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:299
msgid "Suggests"
msgstr "Sugeruje"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:300
msgid "Recommends"
msgstr "Poleca"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:300
msgid "Conflicts"
msgstr "Jest w konflikcie z"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:300
msgid "Replaces"
msgstr "Zastępuje"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:301
msgid "Obsoletes"
msgstr "Czyni zbędnym"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:301
msgid "Breaks"
msgstr "Psuje"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:301
msgid "Enhances"
msgstr "Rozszerza"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:312
msgid "important"
msgstr "ważny"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:312
msgid "required"
msgstr "wymagany"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:312
msgid "standard"
msgstr "standardowy"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:313
msgid "optional"
msgstr "opcjonalny"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:313
msgid "extra"
msgstr "dodatkowy"
#: apt-pkg/depcache.cc:125 apt-pkg/depcache.cc:154
msgid "Building dependency tree"
msgstr "Budowanie drzewa zależności"
#: apt-pkg/depcache.cc:126
msgid "Candidate versions"
msgstr "Kandydujące wersje"
#: apt-pkg/depcache.cc:155
msgid "Dependency generation"
msgstr "Generowanie zależności"
#: apt-pkg/depcache.cc:175 apt-pkg/depcache.cc:208 apt-pkg/depcache.cc:212
msgid "Reading state information"
msgstr "Odczyt informacji o stanie"
#: apt-pkg/depcache.cc:237
#, c-format
msgid "Failed to open StateFile %s"
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku stanu %s"
#: apt-pkg/depcache.cc:243
#, c-format
msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
msgstr "Nie udało się zapisać tymczasowego pliku stanu %s"
#: apt-pkg/tagfile.cc:102
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (1)"
msgstr "Nie udało się zanalizować pliku pakietu %s (1)"
#: apt-pkg/tagfile.cc:189
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (2)"
msgstr "Nie udało się zanalizować pliku pakietu %s (2)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:92
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)"
msgstr "Nieprawidłowa linia %lu w liście źródeł %s (analiza dystrybucji)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:95
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)"
msgstr "Nieprawidłowa linia %lu w liście źródeł %s (dystrybucja)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:106
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)"
msgstr "Nieprawidłowa linia %lu w liście źródeł %s (analiza dystrybucji)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:112
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)"
msgstr "Nieprawidłowa linia %lu w liście źródeł %s (analiza dystrybucji)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:115
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)"
msgstr "Nieprawidłowa linia %lu w liście źródeł %s (analiza dystrybucji)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:128
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
msgstr "Nieprawidłowa linia %lu w liście źródeł %s (URI)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:130
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
msgstr "Nieprawidłowa linia %lu w liście źródeł %s (dystrybucja)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:133
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
msgstr "Nieprawidłowa linia %lu w liście źródeł %s (analiza URI)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:139
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
msgstr "Nieprawidłowa linia %lu w liście źródeł %s (bezwzględna dystrybucja)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:146
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
msgstr "Nieprawidłowa linia %lu w liście źródeł %s (analiza dystrybucji)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:244
#, c-format
msgid "Opening %s"
msgstr "Otwieranie %s"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:261 apt-pkg/cdrom.cc:444
#, c-format
msgid "Line %u too long in source list %s."
msgstr "Linia %u w liście źródeł %s jest zbyt długa."
#: apt-pkg/sourcelist.cc:281
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
msgstr "Nieprawidłowa linia %u w liście źródeł %s (typ)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:285
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
msgstr "Typ \"%s\" jest nieznany w linii %u listy źródeł %s"
#: apt-pkg/packagemanager.cc:335 apt-pkg/packagemanager.cc:623
#, c-format
msgid ""
"Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf "
"under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
msgstr ""
#: apt-pkg/packagemanager.cc:456
#, c-format
msgid ""
"This installation run will require temporarily removing the essential "
"package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
"you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
msgstr ""
"To uruchomienie programu będzie wymagało tymczasowego usunięcia istotnego "
"pakietu %s z powodu pętli konfliktów/pre-zależności. Często nie oznacza to "
"nic dobrego, ale jeśli naprawdę chcesz to zrobić, włącz opcję APT::Force-"
"LoopBreak."
#: apt-pkg/packagemanager.cc:501
#, c-format
msgid ""
"Could not perform immediate configuration on already unpacked '%s'. Please "
"see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details."
msgstr ""
#: apt-pkg/pkgrecords.cc:32
#, c-format
msgid "Index file type '%s' is not supported"
msgstr "Plik indeksu typu \"%s\" nie jest obsługiwany"
#: apt-pkg/algorithms.cc:247
#, c-format
msgid ""
"The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr ""
"Pakiet %s ma zostać przeinstalowany, ale nie można znaleźć jego archiwum."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1158
msgid ""
"Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
"held packages."
msgstr ""
"Błąd, pkgProblemResolver::Resolve zwrócił błąd, może to być spowodowane "
"zatrzymanymi pakietami."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1160
msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
msgstr "Nie udało się naprawić problemów, zatrzymano uszkodzone pakiety."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1464 apt-pkg/algorithms.cc:1466
#, fuzzy
msgid ""
"Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones "
"used instead."
msgstr ""
"Nie udało się pobrać niektórych plików indeksu, zostały one zignorowane lub "
"została użyta ich starsza wersja."
#: apt-pkg/acquire.cc:79
#, fuzzy, c-format
msgid "List directory %spartial is missing."
msgstr "Brakuje katalogu list %spartial."
#: apt-pkg/acquire.cc:83
#, fuzzy, c-format
msgid "Archives directory %spartial is missing."
msgstr "Brakuje katalogu archiwów %spartial."
#: apt-pkg/acquire.cc:91
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to lock directory %s"
msgstr "Nie udało się zablokować katalogu list"
#. only show the ETA if it makes sense
#. two days
#: apt-pkg/acquire.cc:857
#, c-format
msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
msgstr "Pobieranie pliku %li z %li (%s pozostało)"
#: apt-pkg/acquire.cc:859
#, c-format
msgid "Retrieving file %li of %li"
msgstr "Pobieranie pliku %li z %li"
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:110
#, c-format
msgid "The method driver %s could not be found."
msgstr "Nie udało się odnaleźć sterownika metody %s."
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:159
#, c-format
msgid "Method %s did not start correctly"
msgstr "Metoda %s nie uruchomiła się poprawnie"
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:423
#, c-format
msgid "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press enter."
msgstr "Proszę włożyć do napędu \"%s\" dysk o nazwie: \"%s\" i nacisnąć enter."
#: apt-pkg/init.cc:147
#, c-format
msgid "Packaging system '%s' is not supported"
msgstr "System pakietów \"%s\" nie jest obsługiwany"
#: apt-pkg/init.cc:163
msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
msgstr "Nie udało się określić odpowiedniego typu systemu pakietów"
#: apt-pkg/clean.cc:56
#, c-format
msgid "Unable to stat %s."
msgstr "Nie udało się wykonać operacji stat na pliku %s."
#: apt-pkg/srcrecords.cc:44
msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
msgstr "Należy dopisać jakieś URI pakietów źródłowych do pliku sources.list"
#: apt-pkg/cachefile.cc:84
msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
msgstr "Nie udało się otworzyć lub zanalizować zawartości list pakietów."
#: apt-pkg/cachefile.cc:88
msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
msgstr "Należy uruchomić apt-get update aby naprawić te problemy."
#: apt-pkg/cachefile.cc:106
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "Nie udało się odczytać list źródeł."
#: apt-pkg/policy.cc:71
#, c-format
msgid ""
"The value '%s' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not "
"available in the sources"
msgstr ""
#: apt-pkg/policy.cc:389
#, c-format
msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
msgstr "Nieprawidłowe informacje w pliku ustawień %s, brak nagłówka Package"
#: apt-pkg/policy.cc:411
#, c-format
msgid "Did not understand pin type %s"
msgstr "Nierozpoznany typ przypinania %s"
#: apt-pkg/policy.cc:419
msgid "No priority (or zero) specified for pin"
msgstr "Brak (lub zerowy) priorytet przypięcia"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:80
msgid "Cache has an incompatible versioning system"
msgstr "Magazyn podręczny ma niezgodny system wersji"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:187
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania %s (NewPackage)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:204
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania %s (UsePackage1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:242
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania %s (NewFileDesc1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:274
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania %s (UsePackage2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:278
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania %s (NewFileVer1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:295 apt-pkg/pkgcachegen.cc:305
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:313
#, fuzzy, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion%d)"
msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania %s (NewVersion1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:309
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania %s (UsePackage3)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:342
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania %s (NewFileDesc2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:348
msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
msgstr ""
"Och, przekroczono liczbę pakietów, którą ten APT jest w stanie obsłużyć."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:351
msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
msgstr "Och, przekroczono liczbę wersji, którą ten APT jest w stanie obsłużyć."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:354
msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
msgstr "Och, przekroczono liczbę opisów, którą ten APT jest w stanie obsłużyć."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:357
msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
msgstr ""
"Och, przekroczono liczbę zależności, którą ten APT jest w stanie obsłużyć."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:386
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania %s (FindPkg)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:400
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania %s (CollectFileProvides)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:406
#, c-format
msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
msgstr ""
"Pakiet %s %s nie został odnaleziony podczas przetwarzania zależności plików"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:960
#, c-format
msgid "Couldn't stat source package list %s"
msgstr "Nie udało się wykonać operacji stat na liście pakietów źródłowych %s"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1065
msgid "Collecting File Provides"
msgstr "Zbieranie zapewnień plików"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1259 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1266
msgid "IO Error saving source cache"
msgstr "Błąd wejścia/wyjścia przy zapisywaniu podręcznego magazynu źródeł"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:135
#, c-format
msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
msgstr "nie udało się zmienić nazwy, %s (%s -> %s)"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:636
msgid "MD5Sum mismatch"
msgstr "Błędna suma MD5"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:900 apt-pkg/acquire-item.cc:1848
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1991
msgid "Hash Sum mismatch"
msgstr "Błędna suma kontrolna"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1388
#, c-format
msgid ""
"Unable to find expected entry '%s' in Release file (Wrong sources.list entry "
"or malformed file)"
msgstr ""
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1403
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to find hash sum for '%s' in Release file"
msgstr "Nie udało się zanalizować pliku Release %s"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1439
msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
msgstr "Dla następujących identyfikatorów kluczy brakuje klucza publicznego:\n"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1477
#, c-format
msgid ""
"Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this "
"repository will not be applied."
msgstr ""
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1499
#, c-format
msgid "Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)"
msgstr ""
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1532
#, c-format
msgid ""
"A error occurred during the signature verification. The repository is not "
"updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s\n"
msgstr ""
#. Invalid signature file, reject (LP: #346386) (Closes: #627642)
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1542 apt-pkg/acquire-item.cc:1547
#, c-format
msgid "GPG error: %s: %s"
msgstr ""
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1639
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
"to manually fix this package. (due to missing arch)"
msgstr ""
"Nie udało się odnaleźć pliku dla pakietu %s. Może to oznaczać, że trzeba "
"będzie ręcznie naprawić ten pakiet (z powodu brakującej architektury)."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1698
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
"to manually fix this package."
msgstr ""
"Nie udało się odnaleźć pliku dla pakietu %s. Może to oznaczać, że trzeba "
"będzie ręcznie naprawić ten pakiet."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1753
#, c-format
msgid ""
"The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgstr ""
"Pliki indeksu pakietów są uszkodzone. Brak pola Filename: dla pakietu %s."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1840
msgid "Size mismatch"
msgstr "Błędny rozmiar"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:53
#, c-format
msgid "Unable to parse Release file %s"
msgstr "Nie udało się zanalizować pliku Release %s"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:63
#, c-format
msgid "No sections in Release file %s"
msgstr "Brak sekcji w pliku Release %s"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:97
#, c-format
msgid "No Hash entry in Release file %s"
msgstr "Brak wpisu Hash w pliku Release %s"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:110
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid 'Valid-Until' entry in Release file %s"
msgstr "Brak wpisu Hash w pliku Release %s"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:125
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid 'Date' entry in Release file %s"
msgstr "Brak wpisu Hash w pliku Release %s"
#: apt-pkg/vendorlist.cc:71
#, c-format
msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
msgstr "Blok producenta %s nie zawiera odcisku"
#: apt-pkg/cdrom.cc:525
#, c-format
msgid ""
"Using CD-ROM mount point %s\n"
"Mounting CD-ROM\n"
msgstr ""
"Użycie %s jako punktu montowania CD-ROMu\n"
"Montowanie CD-ROMu\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:534 apt-pkg/cdrom.cc:631
msgid "Identifying.. "
msgstr "Identyfikacja.. "
#: apt-pkg/cdrom.cc:562
#, c-format
msgid "Stored label: %s\n"
msgstr "Etykieta: %s \n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:571 apt-pkg/cdrom.cc:847
msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
msgstr "Odmontowanie CD-ROMu...\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:591
#, c-format
msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
msgstr "Użycie %s jako punktu montowania CD-ROMu\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:609
msgid "Unmounting CD-ROM\n"
msgstr "Odmontowanie CD-ROMu\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:614
msgid "Waiting for disc...\n"
msgstr "Oczekiwanie na płytę...\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:623
msgid "Mounting CD-ROM...\n"
msgstr "Montowanie CD-ROMu...\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:642
msgid "Scanning disc for index files..\n"
msgstr "Skanowanie płyty w poszukiwaniu plików indeksu..\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:684
#, c-format
msgid ""
"Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and "
"%zu signatures\n"
msgstr ""
"Znaleziono %zu indeksów pakietów, %zu indeksów źródłowych, %zu indeksów "
"tłumaczeń i %zu podpisów\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:695
msgid ""
"Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
"wrong architecture?"
msgstr ""
"Nie można odnaleźć żadnych plików pakietów, być może nie jest to dysk "
"Debiana lub inna architektura?"
#: apt-pkg/cdrom.cc:722
#, c-format
msgid "Found label '%s'\n"
msgstr "Znaleziono etykietę \"%s\"\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:751
msgid "That is not a valid name, try again.\n"
msgstr "To nie jest prawidłowa nazwa, spróbuj ponownie.\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:768
#, c-format
msgid ""
"This disc is called: \n"
"'%s'\n"
msgstr ""
"Płyta nosi nazwę: \n"
"\"%s\"\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:770
msgid "Copying package lists..."
msgstr "Kopiowanie list pakietów..."
#: apt-pkg/cdrom.cc:797
msgid "Writing new source list\n"
msgstr "Zapisywanie nowej listy źródeł\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:805
msgid "Source list entries for this disc are:\n"
msgstr "Źródła dla tej płyty to:\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:270 apt-pkg/indexcopy.cc:928
#, c-format
msgid "Wrote %i records.\n"
msgstr "Zapisano %i rekordów.\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:272 apt-pkg/indexcopy.cc:930
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
msgstr "Zapisano %i rekordów z %i brakującymi plikami.\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:275 apt-pkg/indexcopy.cc:933
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
msgstr "Zapisano %i rekordów z %i niepasującymi plikami\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:278 apt-pkg/indexcopy.cc:936
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
msgstr "Zapisano %i rekordów z %i brakującymi plikami i %i niepasującymi\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:537
#, fuzzy, c-format
msgid "Skipping nonexistent file %s"
msgstr "Otwieranie pliku konfiguracyjnego %s"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:543
#, c-format
msgid "Can't find authentication record for: %s"
msgstr ""
#: apt-pkg/indexcopy.cc:549
#, fuzzy, c-format
msgid "Hash mismatch for: %s"
msgstr "Błędna suma kontrolna"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:677
#, c-format
msgid "File %s doesn't start with a clearsigned message"
msgstr ""
#. TRANSLATOR: %s is the trusted keyring parts directory
#: apt-pkg/indexcopy.cc:708
#, fuzzy, c-format
msgid "No keyring installed in %s."
msgstr "Przerywanie instalacji"
#: apt-pkg/cacheset.cc:337
#, c-format
msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Wydanie \"%s\" dla \"%s\" nie zostało znalezione"
#: apt-pkg/cacheset.cc:340
#, c-format
msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Wersja \"%s\" dla \"%s\" nie została znaleziona"
#: apt-pkg/cacheset.cc:447
#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't find task '%s'"
msgstr "Nie udało się odnaleźć zadania %s"
#: apt-pkg/cacheset.cc:454
#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't find any package by regex '%s'"
msgstr "Nie udało się odnaleźć pakietu %s"
#: apt-pkg/cacheset.cc:467
#, c-format
msgid "Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual"
msgstr ""
#: apt-pkg/cacheset.cc:475 apt-pkg/cacheset.cc:483
#, c-format
msgid ""
"Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has "
"neither of them"
msgstr ""
#: apt-pkg/cacheset.cc:491
#, c-format
msgid "Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual"
msgstr ""
#: apt-pkg/cacheset.cc:499
#, c-format
msgid "Can't select candidate version from package %s as it has no candidate"
msgstr ""
#: apt-pkg/cacheset.cc:507
#, c-format
msgid "Can't select installed version from package %s as it is not installed"
msgstr ""
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:54
#, c-format
msgid "Installing %s"
msgstr "Instalowanie %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:55 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:848
#, c-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Konfigurowanie %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:56 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:855
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Usuwanie %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:57
#, fuzzy, c-format
msgid "Completely removing %s"
msgstr "Całkowicie usunięto %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:58
#, c-format
msgid "Noting disappearance of %s"
msgstr ""
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:59
#, c-format
msgid "Running post-installation trigger %s"
msgstr "Uruchamianie wyzwalacza post-installation %s"
#. FIXME: use a better string after freeze
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:654
#, c-format
msgid "Directory '%s' missing"
msgstr "Brakuje katalogu \"%s\""
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:669 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:689
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file '%s'"
msgstr "Nie udało się otworzyć pliku %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:841
#, c-format
msgid "Preparing %s"
msgstr "Przygotowanie %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:842
#, c-format
msgid "Unpacking %s"
msgstr "Rozpakowywanie %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:847
#, c-format
msgid "Preparing to configure %s"
msgstr "Przygotowanie do konfiguracji %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:849
#, c-format
msgid "Installed %s"
msgstr "Zainstalowany %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:854
#, c-format
msgid "Preparing for removal of %s"
msgstr "Przygotowanie do usunięcia %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:856
#, c-format
msgid "Removed %s"
msgstr "Usunięto %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:861
#, c-format
msgid "Preparing to completely remove %s"
msgstr "Przygotowanie do całkowitego usunięcia %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:862
#, c-format
msgid "Completely removed %s"
msgstr "Całkowicie usunięto %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1082
msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
msgstr ""
"Nie można zapisać dziennika, openpty() nie powiodło się (/dev/pts nie "
"zamontowane?)\n"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1113
msgid "Running dpkg"
msgstr "Uruchamianie dpkg"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1338
msgid "No apport report written because MaxReports is reached already"
msgstr ""
#. check if its not a follow up error
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1343
msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
msgstr ""
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1345
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates its a followup "
"error from a previous failure."
msgstr ""
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1351
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates a disk full "
"error"
msgstr ""
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1357
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates a out of memory "
"error"
msgstr ""
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:1364
msgid ""
"No apport report written because the error message indicates a dpkg I/O error"
msgstr ""
#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:69
#, c-format
msgid ""
"Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
"it?"
msgstr ""
"Nie udało się zablokować katalogu administracyjnego (%s), czy inny proces go "
"używa?"