You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

10732 lines
480 KiB

# Translation of apt package man pages
# Copyright (C) 2004 Krzysztof Fiertek <akfedux@megapolis.pl>
# Copyright (C) 2000-2004, 2010, 2012 Robert Luberda <robert@debian.org>
# This file is distributed under the same license as the apt package.
#
# Translators:
#
# Krzysztof Fiertek <akfedux@megapolis.pl>, 2004.
# Robert Luberda <robert@debian.org> 2000-2004, 2010, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt-doc 1.0.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2016-10-04 19:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-04 02:13+0200\n"
"Last-Translator: Robert Luberda <robert@debian.org>\n"
"Language-Team: Polish <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY apt-author.team \"\n"
" <author>\n"
" <othername>APT team</othername>\n"
" <contrib></contrib>\n"
" </author>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY apt-author.team \"\n"
" <author>\n"
" <othername>zespół APT</othername>\n"
" <contrib></contrib>\n"
" </author>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY apt-qapage \"\n"
"\t<para>\n"
"\t\t<ulink url='http://packages.qa.debian.org/a/apt.html'>QA Page</ulink>\n"
"\t</para>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY apt-qapage \"\n"
"\t<para>\n"
"\t\t<ulink url='http://packages.qa.debian.org/a/apt.html'>Strona QA</ulink>\n"
"\t</para>\n"
"\">\n"
#
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- Boiler plate Bug reporting section -->\n"
"<!ENTITY manbugs \"\n"
" <refsect1><title>Bugs</title>\n"
" <para><ulink url='http://bugs.debian.org/src:apt'>APT bug page</ulink>.\n"
" If you wish to report a bug in APT, please see\n"
" <filename>/usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt</filename> or the\n"
" &reportbug; command.\n"
" </para>\n"
" </refsect1>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!-- Boiler plate Bug reporting section -->\n"
"<!ENTITY manbugs \"\n"
" <refsect1><title>Bugs</title>\n"
" <para><ulink url='http://bugs.debian.org/src:apt'>Strona błędów APT</ulink>. \n"
" Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać\n"
" <filename>/usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt</filename> lub opis polecenia\n"
" &reportbug;.\n"
" </para>\n"
" </refsect1>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- Boiler plate Author section -->\n"
"<!ENTITY manauthor \"\n"
" <refsect1><title>Author</title>\n"
" <para>APT was written by the APT team <email>apt@packages.debian.org</email>.\n"
" </para>\n"
" </refsect1>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!-- Boiler plate Author section -->\n"
"<!ENTITY manauthor \"\n"
" <refsect1><title>Autor</title>\n"
" <para>APT zostało napisane przez zespół APT <email>apt@packages.debian.org</email>.\n"
" </para>\n"
" </refsect1>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- Should be used within the option section of the text to\n"
" put in the blurb about -h, -v, -c and -o -->\n"
"<!ENTITY apt-commonoptions \"\n"
" <varlistentry><term><option>-h</option></term>\n"
" <term><option>--help</option></term>\n"
" <listitem><para>Show a short usage summary.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!-- Should be used within the option section of the text to\n"
" put in the blurb about -h, -v, -c and -o -->\n"
"<!ENTITY apt-commonoptions \"\n"
" <varlistentry><term><option>-h</option></term>\n"
" <term><option>--help</option></term>\n"
" <listitem><para>Wyświetla krótkie informacje o użyciu.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry>\n"
" <term><option>-v</option></term>\n"
" <term><option>--version</option></term>\n"
" <listitem><para>Show the program version.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
" <varlistentry>\n"
" <term><option>-v</option></term>\n"
" <term><option>--version</option></term>\n"
" <listitem><para>Wyświetla wersję programu.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry>\n"
" <term><option>-c</option></term>\n"
" <term><option>--config-file</option></term>\n"
" <listitem><para>Configuration File; Specify a configuration file to use. \n"
" The program will read the default configuration file and then this \n"
" configuration file. If configuration settings need to be set before the\n"
" default configuration files are parsed specify a file with the <envar>APT_CONFIG</envar>\n"
" environment variable. See &apt-conf; for syntax information.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
" <varlistentry>\n"
" <term><option>-c</option></term>\n"
" <term><option>--config-file</option></term>\n"
" <listitem><para>Plik konfiguracyjny. Podaje plik konfiguracyjny do użycia.\n"
" Program najpierw przeczyta swój domyślny plik konfiguracyjny, a następnie plik podany jako argument tej opcji. Jeśli jest potrzeba ustawienia opcji konfiguracji zanim domyślny plik konfiguracyjny zostanie przetworzony, należy podać plik do użycia w zmiennej środowiskowej <envar>APT_CONFIG</envar>.\n"
" Informacje o składni pliku można znaleźć w &apt-conf;.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry>\n"
" <term><option>-o</option></term>\n"
" <term><option>--option</option></term>\n"
" <listitem><para>Set a Configuration Option; This will set an arbitrary\n"
" configuration option. The syntax is <option>-o Foo::Bar=bar</option>.\n"
" <option>-o</option> and <option>--option</option> can be used multiple\n"
" times to set different options.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry>\n"
" <term><option>-o</option></term>\n"
" <term><option>--option</option></term>\n"
" <listitem><para>Ustawia opcję konfiguracji. Pozwala ustawić dowolną\n"
" opcję konfiguracji. Składnia jest następująca: <option>-o Foo::Bar=bar</option>.\n"
" <option>-o</option> i <option>--option</option> można podać wielokrotnie - \n"
" do ustawiania różnych opcji.\n"
" </para>\n"
" </listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- Should be used within the option section of the text to\n"
" put in the blurb about -h, -v, -c and -o -->\n"
"<!ENTITY apt-cmdblurb \"\n"
" <para>All command line options may be set using the configuration file, the\n"
" descriptions indicate the configuration option to set. For boolean\n"
" options you can override the config file by using something like \n"
" <option>-f-</option>,<option>--no-f</option>, <option>-f=no</option>\n"
" or several other variations.\n"
" </para>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!-- Should be used within the option section of the text to\n"
" put in the blurb about -h, -v, -c and -o -->\n"
"<!ENTITY apt-cmdblurb \"\n"
"<para>Wszystkie opcje linii poleceń mogą być ustawione w pliku konfiguracyjnym.\n"
" Poniższe opisy wskazują, którą opcję w pliku konfiguracyjnym należy ustawić.\n"
" W przypadku opcji logicznych, można unieważnić ustawienia pliku konfiguracyjnego,\n"
" używając <option>-f-</option>, <option>--no-f</option>, <option>-f=no</option>\n"
" albo czegoś podobnego.\n"
" </para>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-aptconf \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/apt.conf</filename></term>\n"
" <listitem><para>APT configuration file.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::Main</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-aptconf \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/apt.conf</filename></term>\n"
" <listitem><para>Plik konfiguracyjny APT.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::Main</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/apt.conf.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>APT configuration file fragments.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::Parts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/apt.conf.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Części pliku konfiguracyjnego.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::Parts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-cachearchives \"\n"
" <varlistentry><term><filename>&cachedir;/archives/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Storage area for retrieved package files.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Cache::Archives</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-cachearchives \"\n"
" <varlistentry><term><filename>&cachedir;/archives/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Składnica pobranych plików pakietów.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Cache::Archives</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry><term><filename>&cachedir;/archives/partial/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Storage area for package files in transit.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Cache::Archives</literal> (<filename>partial</filename> will be implicitly appended)</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry><term><filename>&cachedir;/archives/partial/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Składnica obecnie pobieranych plików pakietów.\n"
" Pozycja w pliki konfiguracyjnym: <literal>Dir::Cache::Archives</literal> (<filename>partial</filename> zostanie dodane automatycznie)</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-preferences \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/preferences</filename></term>\n"
" <listitem><para>Version preferences file.\n"
" This is where you would specify &quot;pinning&quot;,\n"
" i.e. a preference to get certain packages\n"
" from a separate source\n"
" or from a different version of a distribution.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::Preferences</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-preferences \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/preferences</filename></term>\n"
" <listitem><para>Plik zawierający preferencje wyboru wersji.\n"
" Jest to miejsce, w którym określa się tzw. &quot;pinning&quot;,\n"
" tj. preferencje, skąd brać pewne pakiety -\n"
" z innego źródła,\n"
" z innej dystrybucji lub o innej wersji.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym:<literal>Dir::Etc::Preferences</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/preferences.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>File fragments for the version preferences.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::PreferencesParts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/preferences.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Części pliku preferencji wyboru wersji.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::PreferencesParts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-sourceslist \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/sources.list</filename></term>\n"
" <listitem><para>Locations to fetch packages from.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::SourceList</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-sourceslist \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/sources.list</filename></term>\n"
" <listitem><para>Lokalizacje, z których będą ściągane pakiety.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::SourceList</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/sources.list.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>File fragments for locations to fetch packages from.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::SourceParts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/sources.list.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Części pliku zawierającego lokalizacje, z której są pobierane pakiety.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::SourceParts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-statelists \"\n"
" <varlistentry><term><filename>&statedir;/lists/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Storage area for state information for each package resource specified in\n"
" &sources-list;\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::State::Lists</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-statelists \"\n"
" <varlistentry><term><filename>&statedir;/lists/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Składnica zawierająca informacje o każdym zasobie pakietów podanym w\n"
" &sources-list;\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::State::Lists</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry><term><filename>&statedir;/lists/partial/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Storage area for state information in transit.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::State::Lists</literal> (<filename>partial</filename> will be implicitly appended)</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry><term><filename>&statedir;/lists/partial/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Składnica obecnie pobieranych informacji o stanie pakietów.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::State::Lists</literal> (<filename>partial</filename> zostanie dodane automatycznie)</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-trustedgpg \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/trusted.gpg</filename></term>\n"
" <listitem><para>Keyring of local trusted keys, new keys will be added here.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::Etc::Trusted</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-trustedgpg \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/trusted.gpg</filename></term>\n"
" <listitem><para>Składnica lokalnych zaufanych kluczy gpg; będą tu dodawane nowe klucze.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::Trusted</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/trusted.gpg.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>File fragments for the trusted keys, additional keyrings can\n"
" be stored here (by other packages or the administrator).\n"
" Configuration Item <literal>Dir::Etc::TrustedParts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
" <varlistentry><term><filename>/etc/apt/trusted.gpg.d/</filename></term>\n"
" <listitem><para>Fragmenty plików zawierających zaufane klucze gpg, można tu składować\n"
" dodatkowe klucze (dodane przez administratora bądź inne pakiety).\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::Etc::TrustedParts</literal>.</para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
"<!ENTITY file-extended_states \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/var/lib/apt/extended_states</filename></term>\n"
" <listitem><para>Status list of auto-installed packages.\n"
" Configuration Item: <literal>Dir::State::extended_states</literal>.\n"
" </para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY file-extended_states \"\n"
" <varlistentry><term><filename>/var/lib/apt/extended_states</filename></term>\n"
" <listitem><para>Lista stanów pakietów zainstalowanych automatycznie.\n"
" Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::State::extended_states</literal>.\n"
" </para></listitem>\n"
" </varlistentry>\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: This is the section header for the following paragraphs - comparable\n"
" to the other headers like NAME and DESCRIPTION and should therefore be uppercase. -->\n"
"<!ENTITY translation-title \"TRANSLATION\">\n"
msgstr "<!ENTITY translation-title \"TŁUMACZENIE\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: This is a placeholder. You should write here who has contributed\n"
" to the translation in the past, who is responsible now and maybe further information\n"
" specially related to your translation. -->\n"
"<!ENTITY translation-holder \"\n"
" The english translation was done by John Doe <email>john@doe.org</email> in 2009,\n"
" 2010 and Daniela Acme <email>daniela@acme.us</email> in 2010 together with the\n"
" Debian Dummy l10n Team <email>debian-l10n-dummy@lists.debian.org</email>.\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY translation-holder \"\n"
" Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <email>robert@debian.org</email>, 2000-2012.\n"
" Tłumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek <email>akfedux@megapolis.pl</email>, 2004\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
#, no-wrap
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: As a translation is allowed to have 20% of untranslated/fuzzy strings\n"
" in a shipped manpage newer/modified paragraphs will maybe appear in english in\n"
" the generated manpage. This sentence is therefore here to tell the reader that this\n"
" is not a mistake by the translator - obviously the target is that at least for stable\n"
" releases this sentence is not needed. :) -->\n"
"<!ENTITY translation-english \"\n"
" Note that this translated document may contain untranslated parts.\n"
" This is done on purpose, to avoid losing content when the\n"
" translation is lagging behind the original content.\n"
"\">\n"
msgstr ""
"<!ENTITY translation-english \"\n"
" Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty nieprzetłumaczone.\n"
" Ma to na celu uniknięcie utracenia istotnych informacji, w przypadkach gdy\n"
" oryginał zostanie zaktualizowany, a tłumaczenie - nie.\n"
"\">\n"
#. type: Plain text
#: apt.ent
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in -o=config_string e.g. -o=Debug::"
"pkgProblemResolver=1 --> <!ENTITY synopsis-config-string \"config_string\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in -o=config_string e.g. -o=Debug::"
"pkgProblemResolver=1 --> <!ENTITY synopsis-config-string \"opcja_konfiguracji"
"\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in -c=config_file e.g. -c=./apt.conf --> <!ENTITY "
"synopsis-config-file \"config_file\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in -c=config_file e.g. -c=./apt.conf --> <!ENTITY "
"synopsis-config-file \"plik_konfiguracyjny\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in -t=target_release or pkg/target_release e.g. -"
"t=squeeze apt/experimental --> <!ENTITY synopsis-target-release "
"\"target_release\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in -t=target_release or pkg/target_release e.g. -"
"t=squeeze apt/experimental --> <!ENTITY synopsis-target-release "
"\"wydanie_docelowe\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in -a=architecture e.g. -a=armel --> <!ENTITY "
"synopsis-architecture \"architecture\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in -a=architecture e.g. -a=armel --> <!ENTITY "
"synopsis-architecture \"architektura\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-get install pkg e.g. apt-get install awesome "
"--> <!ENTITY synopsis-pkg \"pkg\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-get install pkg e.g. apt-get install awesome "
"--> <!ENTITY synopsis-pkg \"pakiet\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in pkg=pkg_version_number e.g. apt=0.8.15 --> <!"
"ENTITY synopsis-pkg-ver-number \"pkg_version_number\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in pkg=pkg_version_number e.g. apt=0.8.15 --> <!"
"ENTITY synopsis-pkg-ver-number \"nr_wersji_pakietu\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-cache pkgnames prefix e.g. apt-cache "
"pkgnames apt --> <!ENTITY synopsis-prefix \"prefix\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-cache pkgnames prefix e.g. apt-cache "
"pkgnames apt --> <!ENTITY synopsis-prefix \"prefiks\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-cache search regex e.g. apt-cache search "
"awesome --> <!ENTITY synopsis-regex \"regex\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-cache search regex e.g. apt-cache search "
"awesome --> <!ENTITY synopsis-regex \"wyr_regularne\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-cdrom -d=cdrom_mount_point e.g. apt-cdrom -"
"d=/media/cdrom --> <!ENTITY synopsis-cdrom-mount \"cdrom_mount_point\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-cdrom -d=cdrom_mount_point e.g. apt-cdrom -"
"d=/media/cdrom --> <!ENTITY synopsis-cdrom-mount \"pkt_montowania_cdromu\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-extracttemplates -t=temporary_directory e.g. "
"apt-extracttemplates -t=/tmp --> <!ENTITY synopsis-tmp-directory "
"\"temporary_directory\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-extracttemplates -t=temporary_directory e.g. "
"apt-extracttemplates -t=/tmp --> <!ENTITY synopsis-tmp-directory "
"\"katalog_tymczasowy\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-extracttemplates filename --> <!ENTITY "
"synopsis-filename \"filename\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-extracttemplates filename --> <!ENTITY "
"synopsis-filename \"nazwa_pliku\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as parameter for apt-ftparchive e.g. apt-ftparchive "
"packages path override-file pathprefix --> <!ENTITY synopsis-path \"path\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as parameter for apt-ftparchive e.g. apt-ftparchive "
"packages path override-file pathprefix --> <!ENTITY synopsis-path \"ścieżka"
"\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as parameter for apt-ftparchive e.g. apt-ftparchive "
"packages path override-file pathprefix --> <!ENTITY synopsis-override "
"\"override-file\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as parameter for apt-ftparchive e.g. apt-ftparchive "
"packages path override-file pathprefix --> <!ENTITY synopsis-override "
"\"plik_nadpisań\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as parameter for apt-ftparchive e.g. apt-ftparchive "
"packages path override-file pathprefix --> <!ENTITY synopsis-pathprefix "
"\"pathprefix\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as parameter for apt-ftparchive e.g. apt-ftparchive "
"packages path override-file pathprefix --> <!ENTITY synopsis-pathprefix "
"\"preifks_ścieżki\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as parameter for apt-ftparchive e.g. apt-ftparchive "
"generate section --> <!ENTITY synopsis-section \"section\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as parameter for apt-ftparchive e.g. apt-ftparchive "
"generate section --> <!ENTITY synopsis-section \"sekcja\">"
#. type: Plain text
#: apt.ent
msgid ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-key export keyid e.g. apt-key export "
"473041FA --> <!ENTITY synopsis-keyid \"keyid\">"
msgstr ""
"<!-- TRANSLATOR: used as in apt-key export keyid e.g. apt-key export "
"473041FA --> <!ENTITY synopsis-keyid \"id_klucza\">"
#. type: Content of: <refentry><refmeta><manvolnum>
#: apt.8.xml apt-get.8.xml apt-cache.8.xml apt-key.8.xml apt-mark.8.xml
#: apt-secure.8.xml apt-cdrom.8.xml apt-config.8.xml
msgid "8"
msgstr "8"
#. type: Content of: <refentry><refmeta><refmiscinfo>
#: apt.8.xml apt-get.8.xml apt-cache.8.xml apt-key.8.xml apt-mark.8.xml
#: apt-secure.8.xml apt-cdrom.8.xml apt-config.8.xml apt.conf.5.xml
#: apt_preferences.5.xml sources.list.5.xml apt-extracttemplates.1.xml
#: apt-sortpkgs.1.xml apt-ftparchive.1.xml
msgid "APT"
msgstr "APT"
#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refpurpose>
#: apt.8.xml
msgid "command-line interface"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt.8.xml apt-get.8.xml apt-cache.8.xml apt-key.8.xml apt-mark.8.xml
#: apt-secure.8.xml apt-cdrom.8.xml apt-config.8.xml apt.conf.5.xml
#: apt_preferences.5.xml sources.list.5.xml apt-extracttemplates.1.xml
#: apt-sortpkgs.1.xml apt-ftparchive.1.xml
msgid "Description"
msgstr "Opis"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt.8.xml
msgid ""
"<command>apt</command> provides a high-level commandline interface for the "
"package management system. It is intended as an end user interface and "
"enables some options better suited for interactive usage by default compared "
"to more specialized APT tools like &apt-get; and &apt-cache;."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt.8.xml
msgid ""
"Much like <command>apt</command> itself, its manpage is intended as an end "
"user interface and as such only mentions the most used commands and options "
"partly to not duplicate information in multiple places and partly to avoid "
"overwhelming readers with a cornucopia of options and details."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt.8.xml
#, fuzzy
#| msgid "apt-get"
msgid "(&apt-get;)"
msgstr "apt-get"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml
msgid ""
"<option>update</option> is used to download package information from all "
"configured sources. Other commands operate on this data to e.g. perform "
"package upgrades or search in and display details about all packages "
"available for installation."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml
msgid ""
"<option>upgrade</option> is used to install available upgrades of all "
"packages currently installed on the system from the sources configured via "
"&sources-list;. New packages will be installed if required to satisfy "
"dependencies, but existing packages will never be removed. If an upgrade for "
"a package requires the remove of an installed package the upgrade for this "
"package isn't performed."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml
msgid ""
"<literal>full-upgrade</literal> performs the function of upgrade but will "
"remove currently installed packages if this is needed to upgrade the system "
"as a whole."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt.8.xml apt-key.8.xml
msgid ","
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml
msgid ""
"Performs the requested action on one or more packages specified via &regex;, "
"&glob; or exact match. The requested action can be overridden for specific "
"packages by append a plus (+) to the package name to install this package or "
"a minus (-) to remove it."
msgstr ""
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "A specific version of a package can be selected for installation by "
#| "following the package name with an equals and the version of the package "
#| "to select. This will cause that version to be located and selected for "
#| "install. Alternatively a specific distribution can be selected by "
#| "following the package name with a slash and the version of the "
#| "distribution or the Archive name (stable, testing, unstable)."
msgid ""
"A specific version of a package can be selected for installation by "
"following the package name with an equals (=) and the version of the package "
"to select. Alternatively the version from a specific release can be selected "
"by following the package name with a forward slash (/) and codename (&debian-"
"stable-codename;, &debian-testing-codename;, sid …) or suite name (stable, "
"testing, unstable). This will also select versions from this release for "
"dependencies of this package if needed to satisfy the request."
msgstr ""
"Konkretna wersja pakietu może być wybrana do zainstalowania przez "
"umieszczenie po nazwie pakietu znaku równości, a za nim wybranej wersji "
"pakietu. Podana wersja zostanie wyszukana i wybrana do zainstalowania. "
"Również konkretna dystrybucja może być wybrana przez umieszczenie po nazwie "
"pakietu znaku ukośnika, po którym następuje wersja dystrybucji bądź nazwa "
"archiwum (stable, testing, unstable)."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml
msgid ""
"Removing a package removes all packaged data, but leaves usually small "
"(modified) user configuration files behind, in case the remove was an "
"accident. Just issuing an installation request for the accidentally removed "
"package will restore its function as before in that case. On the other hand "
"you can get rid of these leftovers by calling <command>purge</command> even "
"on already removed packages. Note that this does not affect any data or "
"configuration stored in your home directory."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<literal>autoremove</literal> is used to remove packages that were "
#| "automatically installed to satisfy dependencies for other packages and "
#| "are now no longer needed."
msgid ""
"<literal>autoremove</literal> is used to remove packages that were "
"automatically installed to satisfy dependencies for other packages and are "
"now no longer needed as dependencies changed or the package(s) needing them "
"were removed in the meantime."
msgstr ""
"<literal>autoremove</literal> jest używane do usuwania pakietów, które "
"zostały zainstalowane automatycznie, żeby rozwiązać zależności w innych "
"pakietach, i nie są już potrzebne."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml
msgid ""
"You should check that the list does not include applications you have grown "
"to like even though they were once installed just as a dependency of another "
"package. You can mark such a package as manually installed by using &apt-"
"mark;. Packages which you have installed explicitly via <command>install</"
"command> are also never proposed for automatic removal."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt.8.xml
#, fuzzy
#| msgid "&apt-conf;"
msgid "(&apt-cache;)"
msgstr "&apt-conf;"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml
msgid ""
"<option>search</option> can be used to search for the given &regex; term(s) "
"in the list of available packages and display matches. This can e.g. be "
"useful if you are looking for packages having a specific feature. If you "
"are looking for a package including a specific file try &apt-file;."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml
msgid ""
"Show information about the given package(s) including its dependencies, "
"installation and download size, sources the package is available from, the "
"description of the packages content and much more. It can e.g. be helpful to "
"look at this information before allowing &apt; to remove a package or while "
"searching for new packages to install."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt.8.xml
msgid "(work-in-progress)"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml
msgid ""
"<option>list</option> is somewhat similar to <command>dpkg-query --list</"
"command> in that it can display a list of packages satisfying certain "
"criteria. It supports &glob; patterns for matching package names as well as "
"options to list installed (<option>--installed</option>), upgradeable "
"(<option>--upgradeable</option>) or all available (<option>--all-versions</"
"option>) versions."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt.8.xml
msgid ""
"<literal>edit-sources</literal> lets you edit your &sources-list; files in "
"your preferred texteditor while also providing basic sanity checks."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt.8.xml
msgid "Script Usage and Differences from Other APT Tools"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt.8.xml
msgid ""
"The &apt; commandline is designed as an end-user tool and it may change "
"behavior between versions. While it tries not to break backward "
"compatibility this is not guaranteed either if a change seems beneficial for "
"interactive use."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt.8.xml
msgid ""
"All features of &apt; are available in dedicated APT tools like &apt-get; "
"and &apt-cache; as well. &apt; just changes the default value of some "
"options (see &apt-conf; and specifically the Binary scope). So you should "
"prefer using these commands (potentially with some additional options "
"enabled) in your scripts as they keep backward compatibility as much as "
"possible."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt.8.xml apt-get.8.xml apt-cache.8.xml apt-key.8.xml apt-mark.8.xml
#: apt-secure.8.xml apt-cdrom.8.xml apt-config.8.xml apt.conf.5.xml
#: apt_preferences.5.xml sources.list.5.xml apt-extracttemplates.1.xml
#: apt-sortpkgs.1.xml apt-ftparchive.1.xml
msgid "See Also"
msgstr "Zobacz także"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "&apt-cache;, &apt-cdrom;, &dpkg;, &dselect;, &sources-list;, &apt-conf;, "
#| "&apt-config;, &apt-secure;, The APT User's guide in &guidesdir;, &apt-"
#| "preferences;, the APT Howto."
msgid ""
"&apt-get;, &apt-cache;, &sources-list;, &apt-conf;, &apt-config;, The APT "
"User's guide in &guidesdir;, &apt-preferences;, the APT Howto."
msgstr ""
"&apt-cache;, &apt-cdrom;, &dpkg;, &dselect;, &sources-list;, &apt-conf;, "
"&apt-config;, &apt-secure;, Przewodnik APT dla użytkowników w &guidesdir;, "
"&apt-preferences;, APT Howto."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt.8.xml apt-get.8.xml apt-cache.8.xml apt-mark.8.xml apt-cdrom.8.xml
#: apt-config.8.xml apt-extracttemplates.1.xml apt-sortpkgs.1.xml
#: apt-ftparchive.1.xml
msgid "Diagnostics"
msgstr "Diagnostyka"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<command>apt-get</command> returns zero on normal operation, decimal 100 "
#| "on error."
msgid ""
"<command>apt</command> returns zero on normal operation, decimal 100 on "
"error."
msgstr ""
"<command>apt-get</command> zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 - "
"w przypadku błędu."
#
#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refpurpose>
#: apt-get.8.xml
msgid "APT package handling utility -- command-line interface"
msgstr "Narzędzie zarządzania pakietami APT -- interfejs linii poleceń"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-get.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<command>apt-get</command> is the command-line tool for handling "
#| "packages, and may be considered the user's \"back-end\" to other tools "
#| "using the APT library. Several \"front-end\" interfaces exist, such as "
#| "&dselect;, &aptitude;, &synaptic; and &wajig;."
msgid ""
"<command>apt-get</command> is the command-line tool for handling packages, "
"and may be considered the user's \"back-end\" to other tools using the APT "
"library. Several \"front-end\" interfaces exist, such as &aptitude;, "
"&synaptic; and &wajig;."
msgstr ""
"<command>apt-get</command> jest narzędziem do zarządzania pakietami "
"działającym z linii poleceń, które może być uznane za wewnętrzne narzędzie "
"innych programów używających biblioteki APT. Istnieje wiele interfejsów "
"użytkownika, takich jak &dselect;, &aptitude;, &synaptic; oraz &wajig;."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-get.8.xml apt-cache.8.xml apt-cdrom.8.xml apt-config.8.xml
#: apt-ftparchive.1.xml
msgid ""
"Unless the <option>-h</option>, or <option>--help</option> option is given, "
"one of the commands below must be present."
msgstr ""
"Jedno z poniższych poleceń musi być użyte, chyba że została podana opcja "
"<option>-h</option> albo <option>--help</option>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"<literal>update</literal> is used to resynchronize the package index files "
"from their sources. The indexes of available packages are fetched from the "
"location(s) specified in <filename>/etc/apt/sources.list</filename>. For "
"example, when using a Debian archive, this command retrieves and scans the "
"<filename>Packages.gz</filename> files, so that information about new and "
"updated packages is available. An <literal>update</literal> should always be "
"performed before an <literal>upgrade</literal> or <literal>dist-upgrade</"
"literal>. Please be aware that the overall progress meter will be incorrect "
"as the size of the package files cannot be known in advance."
msgstr ""
"<literal>update</literal> jest używane do zsynchronizowania zawartości "
"plików indeksu pakietów z ich źródłami. Lista dostępnych pakietów jest "
"pobierana z lokalizacji określonych w pliku <filename>/etc/apt/sources.list</"
"filename>. Na przykład, gdy używane jest archiwum Debiana, to polecenie "
"pobiera i przegląda pliki <filename>Packages.gz</filename>, tak żeby "
"udostępnić informacje o nowych i uaktualnionych pakietach. Polecenie "
"<literal>update</literal> powinno być użyte zawsze przed <literal>upgrade</"
"literal> lub <literal>dist-upgrade</literal>. Należy zauważyć, że licznik "
"całkowitego postępu operacji jest błędny, ponieważ rozmiar plików "
"<filename>Packages.gz</filename> nie jest wcześniej znany."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"<literal>upgrade</literal> is used to install the newest versions of all "
"packages currently installed on the system from the sources enumerated in "
"<filename>/etc/apt/sources.list</filename>. Packages currently installed "
"with new versions available are retrieved and upgraded; under no "
"circumstances are currently installed packages removed, or packages not "
"already installed retrieved and installed. New versions of currently "
"installed packages that cannot be upgraded without changing the install "
"status of another package will be left at their current version. An "
"<literal>update</literal> must be performed first so that <command>apt-get</"
"command> knows that new versions of packages are available."
msgstr ""
"<literal>upgrade</literal> instaluje najnowsze wersje wszystkich pakietów, "
"obecnie zainstalowanych w systemie, na podstawie źródeł wymienionych w pliku "
"<filename>/etc/apt/sources.list</filename>. Zainstalowane pakiety, których "
"nowsza wersja jest dostępna, są ściągane i uaktualniane; w żadnym wypadku "
"podanie tej opcji nie spowoduje usunięcia zainstalowanego pakietu czy "
"zainstalowania nowego pakietu, wcześniej nie zainstalowanego. Pakiety, "
"których nowa wersja wymaga zmiany statusu (np. zainstalowania bądź "
"usunięcia) innego pakietu, będą pozostawione bez zmian. Aby <command>apt-"
"get</command> wiedział, że są dostępne nowe wersje pakietów, należy "
"wcześniej wykonać <literal>update</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"<literal>dist-upgrade</literal> in addition to performing the function of "
"<literal>upgrade</literal>, also intelligently handles changing dependencies "
"with new versions of packages; <command>apt-get</command> has a \"smart\" "
"conflict resolution system, and it will attempt to upgrade the most "
"important packages at the expense of less important ones if necessary. The "
"<literal>dist-upgrade</literal> command may therefore remove some packages. "
"The <filename>/etc/apt/sources.list</filename> file contains a list of "
"locations from which to retrieve desired package files. See also &apt-"
"preferences; for a mechanism for overriding the general settings for "
"individual packages."
msgstr ""
"<literal>dist-upgrade</literal> wykonuje to samo, co <literal>upgrade</"
"literal>, jednakże w inteligentny sposób wykrywa zmiany zależności w nowych "
"wersjach pakietów. <command>apt-get</command> ma wbudowany \"sprytny\" "
"system rozwiązywania konfliktów i jeśli będzie to potrzebne, podejmie próbę "
"zaktualizowania najważniejszych pakietów, kosztem tych mniej ważnych. Tak "
"więc <literal>dist-upgrade</literal> może usunąć niektóre pakiety.Plik "
"<filename>/etc/apt/sources.list</filename> zawiera listę adresów, z których "
"będą pobierane żądane pakiety. Zobacz również do &apt-preferences; - "
"znajduje się tam opis mechanizmu nadpisywania globalnych ustawień dla "
"poszczególnych pakietów."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"<literal>dselect-upgrade</literal> is used in conjunction with the "
"traditional Debian packaging front-end, &dselect;. <literal>dselect-upgrade</"
"literal> follows the changes made by &dselect; to the <literal>Status</"
"literal> field of available packages, and performs the actions necessary to "
"realize that state (for instance, the removal of old and the installation of "
"new packages)."
msgstr ""
"<literal>dselect-upgrade</literal> jest używane w połączeniu z programem "
"&dselect;, tradycyjnym narzędziem do zarządzania pakietami w systemie "
"Debian. <literal>dselect-upgrade</literal> uwzględnia zmiany zrobione "
"programem &dselect; w polu <literal>Status</literal> pliku zawierającego "
"informacje o dostępnych pakietach i wykonuje akcje potrzebne do "
"zrealizowania tych zmian (na przykład: usunięcie starych pakietów i dodanie "
"nowych)."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"<literal>install</literal> is followed by one or more packages desired for "
"installation or upgrading. Each package is a package name, not a fully "
"qualified filename (for instance, in a Debian system, <package>apt-utils</"
"package> would be the argument provided, not <filename>apt-utils_&apt-"
"product-version;_amd64.deb</filename>). All packages required by the "
"package(s) specified for installation will also be retrieved and installed. "
"The <filename>/etc/apt/sources.list</filename> file is used to locate the "
"desired packages. If a hyphen is appended to the package name (with no "
"intervening space), the identified package will be removed if it is "
"installed. Similarly a plus sign can be used to designate a package to "
"install. These latter features may be used to override decisions made by apt-"
"get's conflict resolution system."
msgstr ""
"Po <literal>install</literal> musi występować nazwa jednego lub więcej "
"pakietów przeznaczonych do zainstalowania. Każdy argument jest nazwą "
"pakietu, a nie pełną nazwą pliku, w którym się znajduje (na przykład w "
"systemie Debian, tym argumentem byłoby <package>apt-utils</package>, a nie "
"<literal>apt-utils_&apt-product-version;_amd64.deb</literal>). Wszystkie "
"pakiety, które są potrzebne do zainstalowania żądanego pakietu (lub żądanych "
"pakietów), będą także ściągnięte i zainstalowane. Plik <filename>/etc/apt/"
"sources.list</filename> zawiera listę adresów, z których będą pobierane "
"żądane pakiety. Jeżeli po nazwie pakietu pojawi się minus (bez spacji "
"pomiędzy minusem a nazwą pakietu), to ten pakiet zostanie usunięty, o ile "
"oczywiście jest zainstalowany. Podobnie znak plusa może być użyty w celu "
"zainstalowania pakietu. Ta ostatnia właściwość może być użyta do nadpisania "
"decyzji podjętych przez system rozwiązywania konfliktów programu apt-get."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"A specific version of a package can be selected for installation by "
"following the package name with an equals and the version of the package to "
"select. This will cause that version to be located and selected for install. "
"Alternatively a specific distribution can be selected by following the "
"package name with a slash and the version of the distribution or the Archive "
"name (stable, testing, unstable)."
msgstr ""
"Konkretna wersja pakietu może być wybrana do zainstalowania przez "
"umieszczenie po nazwie pakietu znaku równości, a za nim wybranej wersji "
"pakietu. Podana wersja zostanie wyszukana i wybrana do zainstalowania. "
"Również konkretna dystrybucja może być wybrana przez umieszczenie po nazwie "
"pakietu znaku ukośnika, po którym następuje wersja dystrybucji bądź nazwa "
"archiwum (stable, testing, unstable)."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Both of the version selection mechanisms can downgrade packages and must be "
"used with care."
msgstr ""
"Oba mechanizmy wyboru pakietów mogą zainstalować wcześniejsze wersje "
"pakietów niż są już zainstalowane w systemie, dlatego muszą być używane "
"ostrożnie."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"This is also the target to use if you want to upgrade one or more already-"
"installed packages without upgrading every package you have on your system. "
"Unlike the \"upgrade\" target, which installs the newest version of all "
"currently installed packages, \"install\" will install the newest version of "
"only the package(s) specified. Simply provide the name of the package(s) "
"you wish to upgrade, and if a newer version is available, it (and its "
"dependencies, as described above) will be downloaded and installed."
msgstr ""
"Jest to także akcja, której należy użyć, aby zaktualizować jeden lub więcej "
"spośród pakietów już zainstalowanych, bez aktualizowania wszystkich "
"pozostałych pakietów. W przeciwieństwie do polecenia \"upgrade\", które "
"instaluje najnowsze wersje wszystkich obecnie zainstalowanych pakietów, "
"\"install\" zainstaluje najnowsze wersje pakietu (pakietów) podanego "
"(podanych) w linii poleceń. Wystarczy podać nazwę pakietu (pakietów) do "
"zaktualizowania i jeśli nowsze wersje są dostępna, to zostaną pobrane i "
"zainstalowane (łączne z zależnościami, tak jak to opisano powyżej)."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Finally, the &apt-preferences; mechanism allows you to create an alternative "
"installation policy for individual packages."
msgstr ""
"W końcu, mechanizm &apt-preferences; pozwala określić alternatywny sposób "
"instalacji poszczególnych pakietów."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"If no package matches the given expression and the expression contains one "
"of '.', '?' or '*' then it is assumed to be a POSIX regular expression, and "
"it is applied to all package names in the database. Any matches are then "
"installed (or removed). Note that matching is done by substring so 'lo.*' "
"matches 'how-lo' and 'lowest'. If this is undesired, anchor the regular "
"expression with a '^' or '$' character, or create a more specific regular "
"expression."
msgstr ""
"Jeżeli żaden pakiet nie pasuje do podanego wyrażenia, a to wyrażenie zawiera "
"jeden z następujących znaków: \".\", \"?\" albo \"*\", to zakłada się, że "
"jest to wyrażenie regularne zgodne z POSIX-em i jest ono stosowane do "
"wszystkich nazw pakietów w bazie. Pakiety, których nazwy pasują do tego "
"wyrażenia regularnego, są instalowane (bądź usuwane). Należy zwrócić uwagę "
"na to, że dopasowywany jest podciąg, tak więc \"lo*\" pasuje zarówno do "
"\"how-lo\", jak i do \"lowest\". Jeśli jest to niepożądane, można określić "
"początek lub koniec dopasowania wyrażenia regularnego, używając znaków \"^| "
"lub \"$\", można też stworzyć bardziej specyficzne wyrażenie regularne."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"<literal>remove</literal> is identical to <literal>install</literal> except "
"that packages are removed instead of installed. Note that removing a package "
"leaves its configuration files on the system. If a plus sign is appended to "
"the package name (with no intervening space), the identified package will be "
"installed instead of removed."
msgstr ""
"<literal>remove</literal> odpowiada poleceniu <literal>install</literal> z "
"tą różnicą, że pakiety są usuwane, a nie instalowane. Jeżeli nazwa pakietu "
"zostanie poprzedzona znakiem plusa (bez rozdzielającej spacji), wskazany "
"pakiet zostanie zainstalowany zamiast zostać usunięty."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"<literal>purge</literal> is identical to <literal>remove</literal> except "
"that packages are removed and purged (any configuration files are deleted "
"too)."
msgstr ""
"<literal>purge</literal> działa tak, jak <literal>remove</literal>, z tą "
"różnicą, że pakiety są po usunięciu czyszczone (czyli usuwane są również "
"wszystkie pliki konfiguracyjne)."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"<literal>source</literal> causes <command>apt-get</command> to fetch source "
"packages. APT will examine the available packages to decide which source "
"package to fetch. It will then find and download into the current directory "
"the newest available version of that source package while respecting the "
"default release, set with the option <literal>APT::Default-Release</"
"literal>, the <option>-t</option> option or per package with the "
"<literal>pkg/release</literal> syntax, if possible."
msgstr ""
"<literal>source</literal> powoduje, że <command>apt-get</command> ściąga "
"pakiety ze źródłami. APT na podstawie listy dostępnych pakietów decyduje, "
"który pakiet źródłowy ściągnąć. Następnie szuka najnowszej dostępnej wersji "
"pakietu źródłowego i pobiera ją do bieżącego katalogu. Jeśli jest to "
"możliwe, to APT bierze pod uwagę domyślne wydanie, ustawione w <literal>APT::"
"Default-Release</literal> w pliku konfiguracyjnym albo określone w opcji "
"<option>-t</option>, albo podane przy użyciu składni <literal>pakiet/"
"wydanie</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Source packages are tracked separately from binary packages via <literal>deb-"
"src</literal> lines in the &sources-list; file. This means that you will "
"need to add such a line for each repository you want to get sources from; "
"otherwise you will probably get either the wrong (too old/too new) source "
"versions or none at all."
msgstr ""
"Pakiety źródłowe są znajdowane inaczej niż pakiety binarne: przez linie "
"<literal>deb-src</literal> w pliku &sources-list;. Oznacza to, że w pliku "
"tym należy umieścić taką linię dla każdego repozytorium, z którego będą "
"pobierane źródła. W przeciwnym wypadku albo może zostać pobrana niepoprawna "
"(zbyt stara lub zbyt nowa) wersja pakietu źródłowego, albo może nie być "
"możliwe pobranie jakiejkolwiek wersji pakietu."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"If the <option>--compile</option> option is specified then the package will "
"be compiled to a binary .deb using <command>dpkg-buildpackage</command> for "
"the architecture as defined by the <command>--host-architecture</command> "
"option. If <option>--download-only</option> is specified then the source "
"package will not be unpacked."
msgstr ""
"Jeżeli podano opcję <option>--compile</option>, to pakiet źródłowy zostanie "
"skompilowany do pakietu binarnego .deb za pomocą programu <command>dpkg-"
"buildpackage</command> dla architektury podanej w opcji <command>--host-"
"architecture</command>. Podanie opcji <option>--download-only</option> "
"spowoduje natomiast, że pakiet źródłowy nie zostanie rozpakowany."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"A specific source version can be retrieved by postfixing the source name "
"with an equals and then the version to fetch, similar to the mechanism used "
"for the package files. This enables exact matching of the source package "
"name and version, implicitly enabling the <literal>APT::Get::Only-Source</"
"literal> option."
msgstr ""
"Konkretną wersję pakietu źródłowego można ściągnąć, umieszczając po nazwie "
"pakietu źródłowego znak równości, a za nim numer wersji do ściągnięcia. "
"Działa tu taki sam mechanizm jak w przypadku pakietów binarnych. Włączone "
"zostaje dokładne dopasowywanie nazw i wersji pakietów źródłowych i pośrednio "
"włączona zostaje opcja <literal>APT::Get::Only-Source</literal>"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Note that source packages are not installed and tracked in the "
"<command>dpkg</command> database like binary packages; they are simply "
"downloaded to the current directory, like source tarballs."
msgstr ""
"Proszę zauważyć, że w odróżnieniu od pakietów binarnych, pakiety źródłowe "
"nie są instalowane i zapamiętywane w bazie danych <command>dpkg</command>, "
"ale są po prostu pobierane do bieżącego katalogu jako archiwa programu "
"<command>tar</command>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"<literal>build-dep</literal> causes apt-get to install/remove packages in an "
"attempt to satisfy the build dependencies for a source package. By default "
"the dependencies are satisfied to build the package natively. If desired a "
"host-architecture can be specified with the <option>--host-architecture</"
"option> option instead."
msgstr ""
"<literal>build-dep</literal> powoduje, że apt-get zainstaluje/usunie pakiety "
"tak, żeby spełnić zależności wymagane do zbudowania danego pakietu "
"źródłowego."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"<literal>check</literal> is a diagnostic tool; it updates the package cache "
"and checks for broken dependencies."
msgstr ""
"<literal>check</literal> jest poleceniem diagnostycznym, które odświeża "
"bufor (cache) pakietów i szuka zepsutych pakietów."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"<literal>download</literal> will download the given binary package into the "
"current directory."
msgstr ""
"<literal>download</literal> pobierze podane pakiety binarne do bieżącego "
"katalogu. "
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<literal>clean</literal> clears out the local repository of retrieved "
#| "package files. It removes everything but the lock file from "
#| "<filename>&cachedir;/archives/</filename> and <filename>&cachedir;/"
#| "archives/partial/</filename>. When APT is used as a &dselect; method, "
#| "<literal>clean</literal> is run automatically. Those who do not use "
#| "dselect will likely want to run <literal>apt-get clean</literal> from "
#| "time to time to free up disk space."
msgid ""
"<literal>clean</literal> clears out the local repository of retrieved "
"package files. It removes everything but the lock file from "
"<filename>&cachedir;/archives/</filename> and <filename>&cachedir;/archives/"
"partial/</filename>."
msgstr ""
"<literal>clean</literal> czyści lokalne repozytorium ściągniętych plików z "
"pakietami. Usuwa wszystko z wyjątkiem pliku blokady <filename>&cachedir;/"
"archives/</filename> oraz katalogu <filename>&cachedir;/archives/partial/</"
"filename>. Gdy APT jest używane jako metoda programu &dselect;, "
"<literal>clean</literal> jest uruchamiane automatycznie. Osoby nie używające "
"dselect, powinny od czasu do czasu uruchamiać <literal>apt-get clean</"
"literal>, aby zwolnić trochę miejsca na dysku."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-get.8.xml
msgid "(and the"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-get.8.xml
msgid "alias since 1.1)"
msgstr ""
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Like <literal>clean</literal>, <literal>autoclean</literal> clears out the "
"local repository of retrieved package files. The difference is that it only "
"removes package files that can no longer be downloaded, and are largely "
"useless. This allows a cache to be maintained over a long period without it "
"growing out of control. The configuration option <literal>APT::Clean-"
"Installed</literal> will prevent installed packages from being erased if it "
"is set to off."
msgstr ""
"Podobnie jak <literal>clean</literal>, <literal>autoclean</literal> czyści "
"lokalne repozytorium pobranych plików z pakietami. Różnica jest taka, że "
"<literal>autoclean</literal> usuwa tylko te pliki pakietów, które już nie "
"mogą być ściągnięte i w większości są bezużyteczne. Pozwala to na "
"utrzymywanie bufora (cache'a) przed długi czas i na uniknięcie "
"niekontrolowanego jego wzrostu. Wyłączenie opcji konfiguracyjnej "
"<literal>APT::Clean-Installed</literal> zapobiegnie usuwaniu plików "
"zawierających zainstalowane pakiety."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"<literal>autoremove</literal> is used to remove packages that were "
"automatically installed to satisfy dependencies for other packages and are "
"now no longer needed."
msgstr ""
"<literal>autoremove</literal> jest używane do usuwania pakietów, które "
"zostały zainstalowane automatycznie, żeby rozwiązać zależności w innych "
"pakietach, i nie są już potrzebne."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<literal>changelog</literal> downloads a package changelog and displays "
#| "it through <command>sensible-pager</command>. The server name and base "
#| "directory is defined in the <literal>APT::Changelogs::Server</literal> "
#| "variable (e.g. <ulink url=\"http://packages.debian.org/changelogs"
#| "\">packages.debian.org/changelogs</ulink> for Debian or <ulink url="
#| "\"http://changelogs.ubuntu.com/changelogs\">changelogs.ubuntu.com/"
#| "changelogs</ulink> for Ubuntu). By default it displays the changelog for "
#| "the version that is installed. However, you can specify the same options "
#| "as for the <option>install</option> command."
msgid ""
"<literal>changelog</literal> tries to download the changelog of a package "
"and displays it through <command>sensible-pager</command>. By default it "
"displays the changelog for the version that is installed. However, you can "
"specify the same options as for the <option>install</option> command."
msgstr ""
"<literal>changelog</literal> pobiera dziennik zmian pakietu i wyświetla go, "
"używając polecenia <command>sensible-pager</command>. Nazwa serwera i "
"katalog bazowy jest definiowany w zmiennej <literal>APT::Changelogs::Server</"
"literal> (np. <ulink url=\"http://packages.debian.org/changelogs\">packages."
"debian.org/changelogs</ulink> dla Debiana lub <ulink url=\"http://changelogs."
"ubuntu.com/changelogs\">changelogs.ubuntu.com/changelogs</ulink> dla "
"Ubuntu). Domyślnie wyświetlany jest dziennik zmian wersji, która już jest "
"zainstalowana. Jednakże można to zmienić, używając takich samych opcji, jak "
"te dla polecenia <option>install</option>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Displays by default a deb822 formatted listing of information about all data "
"files (aka index targets) <command>apt-get update</command> would download. "
"Supports a <option>--format</option> option to modify the output format as "
"well as accepts lines of the default output to filter the records by. The "
"command is mainly used as an interface for external tools working with APT "
"to get information as well as filenames for downloaded files so they can use "
"them as well instead of downloading them again on their own. Detailed "
"documentation is omitted here and can instead be found in the file &apt-"
"acquire-additional-files; shipped by the <package>apt-doc</package> package."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt-get.8.xml apt-cache.8.xml apt-config.8.xml apt-extracttemplates.1.xml
#: apt-sortpkgs.1.xml apt-ftparchive.1.xml
msgid "options"
msgstr "opcje"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Do not consider recommended packages as a dependency for installing. "
"Configuration Item: <literal>APT::Install-Recommends</literal>."
msgstr ""
"Nie rozpatruje rekomendowanych pakietów jako zależności do instalacji. "
"Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Install-Recommends</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Consider suggested packages as a dependency for installing. Configuration "
"Item: <literal>APT::Install-Suggests</literal>."
msgstr ""
"Uznaje sugerowane pakiety za zależności do instalacji. Pozycja w pliku "
"konfiguracyjnym: <literal>APT::Install-Suggests</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Download only; package files are only retrieved, not unpacked or installed. "
"Configuration Item: <literal>APT::Get::Download-Only</literal>."
msgstr ""
"Tylko pobieranie; pliki z pakietami są tylko ściągane, ale nie rozpakowywane "
"czy instalowane. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::"
"Download-Only</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Fix; attempt to correct a system with broken dependencies in place. This "
#| "option, when used with install/remove, can omit any packages to permit "
#| "APT to deduce a likely solution. If packages are specified, these have to "
#| "completely correct the problem. The option is sometimes necessary when "
#| "running APT for the first time; APT itself does not allow broken package "
#| "dependencies to exist on a system. It is possible that a system's "
#| "dependency structure can be so corrupt as to require manual intervention "
#| "(which usually means using &dselect; or <command>dpkg --remove</command> "
#| "to eliminate some of the offending packages). Use of this option together "
#| "with <option>-m</option> may produce an error in some situations. "
#| "Configuration Item: <literal>APT::Get::Fix-Broken</literal>."
msgid ""
"Fix; attempt to correct a system with broken dependencies in place. This "
"option, when used with install/remove, can omit any packages to permit APT "
"to deduce a likely solution. If packages are specified, these have to "
"completely correct the problem. The option is sometimes necessary when "
"running APT for the first time; APT itself does not allow broken package "
"dependencies to exist on a system. It is possible that a system's dependency "
"structure can be so corrupt as to require manual intervention (which usually "
"means using <command>dpkg --remove</command> to eliminate some of the "
"offending packages). Use of this option together with <option>-m</option> "
"may produce an error in some situations. Configuration Item: <literal>APT::"
"Get::Fix-Broken</literal>."
msgstr ""
"Popraw; podejmuje próbę poprawienia zepsutych zależności. Używanie tej opcji "
"z install/remove może spowodować pominięcie któregokolwiek z pakietów "
"podanych w linii poleceń, co pozwoli programowi APT znaleźć właściwe "
"rozwiązanie problemu. Ta opcja jest czasami potrzebna przy pierwszym "
"uruchomieniu APT, który nie pozwala, aby w systemie istniały zepsute "
"zależności. Jest również prawdopodobne, że systemowa struktura zależności "
"może być tak zepsuta, że będzie wymagała ręcznej naprawy (co zazwyczaj "
"oznacza użycie &dselect; lub <command>dpkg --remove</command>w celu "
"usunięcia niektórych naruszonych pakietów). W pewnych sytuacjach użycie tej "
"opcji łącznie z <option>-m</option> może spowodować błąd. Pozycja w pliku "
"konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::Fix-Broken</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Ignore missing packages; if packages cannot be retrieved or fail the "
"integrity check after retrieval (corrupted package files), hold back those "
"packages and handle the result. Use of this option together with <option>-f</"
"option> may produce an error in some situations. If a package is selected "
"for installation (particularly if it is mentioned on the command line) and "
"it could not be downloaded then it will be silently held back. "
"Configuration Item: <literal>APT::Get::Fix-Missing</literal>."
msgstr ""
"Ignoruj brakujące pakiety. Pakiety, które nie mogą być pobrane lub nie "
"powiedzie się test spójności pakietu po jego pobraniu (plik z pakietem jest "
"uszkodzony), zostają wstrzymane. W pewnych sytuacjach użycie tej opcji "
"łącznie z <option>-f</option> może spowodować błąd. Pakiet, który jest "
"wybrany do instalacji (w szczególności jest on wymieniony w linii poleceń), "
"ale nie może zostać pobrany, zostanie pominięty. Pozycja w pliku "
"konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::Fix-Missing</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Disables downloading of packages. This is best used with <option>--ignore-"
"missing</option> to force APT to use only the .debs it has already "
"downloaded. Configuration Item: <literal>APT::Get::Download</literal>."
msgstr ""
"Wyłącza pobierania pakietów. Najlepiej stosować z <option>--ignore-missing</"
"option>, aby wymusić na APT używanie tylko tych plików .deb, które zostały "
"wcześniej ściągnięte. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::"
"Download</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Quiet; produces output suitable for logging, omitting progress indicators. "
"More q's will produce more quiet up to a maximum of 2. You can also use "
"<option>-q=#</option> to set the quiet level, overriding the configuration "
"file. Note that quiet level 2 implies <option>-y</option>; you should never "
"use -qq without a no-action modifier such as -d, --print-uris or -s as APT "
"may decide to do something you did not expect. Configuration Item: "
"<literal>quiet</literal>."
msgstr ""
"Cichy; wypisuje tylko informacje potrzebne do logowania, opuszczając "
"wskaźniki postępu. Więcej znaków q spowoduje jeszcze bardziej ciche wyjście, "
"maksimum jest 2. Można także ustawić poziom cichości za pomocą <option>-q=#</"
"option>, nadpisując tym samym opcję z pliku konfiguracyjnego. Należy "
"zauważyć, że poziom cichości równy 2 implikuje <option>-y</option>, dlatego -"
"qq nigdy nie powinno być używane bez opcji typu -d, --print-uris lub -s, "
"gdyż APT może zadecydować o zrobieniu czegoś, czego użytkownik się nie "
"spodziewa. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>quiet</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"No action; perform a simulation of events that would occur based on the "
"current system state but do not actually change the system. Locking will be "
"disabled (<option>Debug::NoLocking</option>) so the system state could "
"change while <command>apt-get</command> is running. Simulations can also be "
"executed by non-root users which might not have read access to all apt "
"configuration distorting the simulation. A notice expressing this warning "
"is also shown by default for non-root users (<option>APT::Get::Show-User-"
"Simulation-Note</option>). Configuration Item: <literal>APT::Get::Simulate</"
"literal>."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Simulated runs print out a series of lines, each representing a "
"<command>dpkg</command> operation: configure (<literal>Conf</literal>), "
"remove (<literal>Remv</literal>) or unpack (<literal>Inst</literal>). "
"Square brackets indicate broken packages, and empty square brackets indicate "
"breaks that are of no consequence (rare)."
msgstr ""
"Symulacja uruchomienia, powodująca wypisanie serii linii, z których każda "
"reprezentuje operację programu <command>dpkg</command>: konfigurowanie "
"(<literal>Conf</literal>), usunięcie (<literal>Remv</literal>) lub "
"rozpakowanie (<literal>Inst</literal>). Nawiasy kwadratowe oznaczają zepsute "
"pakiety, przy czym puste nawiasy kwadratowe oznaczają, że przyczyna zepsucia "
"pakietu nie jest znana (rzadkość)."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Automatic yes to prompts; assume \"yes\" as answer to all prompts and run "
"non-interactively. If an undesirable situation, such as changing a held "
"package, trying to install a unauthenticated package or removing an "
"essential package occurs then <literal>apt-get</literal> will abort. "
"Configuration Item: <literal>APT::Get::Assume-Yes</literal>."
msgstr ""
"Automatycznie odpowiada \"tak\" na pytania. Zakładając odpowiedź \"tak\" na "
"wszelkie pytania, uruchamia się w trybie nieinteraktywnym. Jeśli wystąpi "
"jakaś niepożądana sytuacja, na przykład zmiana wstrzymanego pakietu lub "
"usunięcie pakietu mającego status Essential, <literal>apt-get</literal> "
"przerwie działanie. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::"
"Assume-Yes</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Automatic \"no\" to all prompts. Configuration Item: <literal>APT::Get::"
"Assume-No</literal>."
msgstr ""
"Automatycznie odpowiada \"nie\" na wszystkie zapytania. Pozycja w pliku "
"konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::Assume-No</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Show upgraded packages; print out a list of all packages that are to be "
#| "upgraded. Configuration Item: <literal>APT::Get::Show-Upgraded</literal>."
msgid ""
"Do not show a list of all packages that are to be upgraded. Configuration "
"Item: <literal>APT::Get::Show-Upgraded</literal>."
msgstr ""
"Pokazuje uaktualnione pakiety. Wypisuje listę wszystkich pakietów, które "
"będą uaktualnione. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::Show-"
"Upgraded</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Show full versions for upgraded and installed packages. Configuration Item: "
"<literal>APT::Get::Show-Versions</literal>."
msgstr ""
"Wyświetla pełne wersje aktualizowanych pakietów Pozycja w pliku "
"konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::Show-Versions</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This option controls the architecture packages are built for by "
#| "<command>apt-get source --compile</command> and how cross-"
#| "builddependencies are satisfied. By default is it not set which means "
#| "that the host architecture is the same as the build architecture (which "
#| "is defined by <literal>APT::Architecture</literal>). Configuration Item: "
#| "<literal>APT::Get::Host-Architecture</literal>"
msgid ""
"This option controls the architecture packages are built for by <command>apt-"
"get source --compile</command> and how cross-builddependencies are "
"satisfied. By default is it not set which means that the host architecture "
"is the same as the build architecture (which is defined by <literal>APT::"
"Architecture</literal>). Configuration Item: <literal>APT::Get::Host-"
"Architecture</literal>."
msgstr ""
"Za pomocą tej opcji można określić architekturę pakietów budowanych przez "
"<command>apt-get source --compile</command> i sposób, w jaki są spełniane "
"międzyarchitekturowe zależności czasu budowania. Domyślnie nie jest "
"ustawiona, co oznacza, że architektura budowanych pakietów jest taka sama "
"jak architektura bieżącego komputera (definiowana przez <literal>APT::"
"Architecture</literal>). Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::"
"Host-Architecture</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This option controls the architecture packages are built for by "
#| "<command>apt-get source --compile</command> and how cross-"
#| "builddependencies are satisfied. By default is it not set which means "
#| "that the host architecture is the same as the build architecture (which "
#| "is defined by <literal>APT::Architecture</literal>). Configuration Item: "
#| "<literal>APT::Get::Host-Architecture</literal>"
msgid ""
"This option controls the activated build profiles for which a source package "
"is built by <command>apt-get source --compile</command> and how build "
"dependencies are satisfied. By default no build profile is active. More "
"than one build profile can be activated at a time by concatenating them with "
"a comma. Configuration Item: <literal>APT::Build-Profiles</literal>."
msgstr ""
"Za pomocą tej opcji można określić architekturę pakietów budowanych przez "
"<command>apt-get source --compile</command> i sposób, w jaki są spełniane "
"międzyarchitekturowe zależności czasu budowania. Domyślnie nie jest "
"ustawiona, co oznacza, że architektura budowanych pakietów jest taka sama "
"jak architektura bieżącego komputera (definiowana przez <literal>APT::"
"Architecture</literal>). Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::"
"Host-Architecture</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Compile source packages after downloading them. Configuration Item: "
"<literal>APT::Get::Compile</literal>."
msgstr ""
"Skompiluj pakiety źródłowe po ich ściągnięciu. Pozycja w pliku "
"konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::Compile</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Ignore package holds; this causes <command>apt-get</command> to ignore a "
"hold placed on a package. This may be useful in conjunction with "
"<literal>dist-upgrade</literal> to override a large number of undesired "
"holds. Configuration Item: <literal>APT::Ignore-Hold</literal>."
msgstr ""
"Ignoruje status hold (wstrzymany) pakietów. Ta opcja powoduje, że "
"<command>apt-get</command> zignoruje status hold pakietów. Może to być "
"użyteczne w połączeniu z <literal>dist-upgrade</literal> do unieważnienia "
"dużej liczby niepożądanych wstrzymań. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: "
"<literal>APT::Ignore-Hold</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Allow installing new packages when used in conjunction with "
"<literal>upgrade</literal>. This is useful if the update of a installed "
"package requires new dependencies to be installed. Instead of holding the "
"package back <literal>upgrade</literal> will upgrade the package and install "
"the new dependencies. Note that <literal>upgrade</literal> with this option "
"will never remove packages, only allow adding new ones. Configuration Item: "
"<literal>APT::Get::Upgrade-Allow-New</literal>."
msgstr ""
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Do not upgrade packages; when used in conjunction with <literal>install</"
"literal>, <literal>no-upgrade</literal> will prevent packages on the command "
"line from being upgraded if they are already installed. Configuration Item: "
"<literal>APT::Get::Upgrade</literal>."
msgstr ""
"Nie aktualizuje pakietów. Użyte w połączeniu z <literal>install</literal>, "
"<literal>no-upgrade</literal> spowoduje, że pakiety, które są już "
"zainstalowane, nie zostaną zaktualizowane. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: "
"<literal>APT::Get::Upgrade</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Do not install new packages; when used in conjunction with <literal>install</"
"literal>, <literal>only-upgrade</literal> will install upgrades for already "
"installed packages only and ignore requests to install new packages. "
"Configuration Item: <literal>APT::Get::Only-Upgrade</literal>."
msgstr ""
"Nie instaluje nowych pakietów. Użyte w połączeniu z <literal>install</"
"literal>, <literal>only-upgrade</literal> spowoduje zaktualizowanie pakietów "
"już zainstalowanych i zignorowanie żądań instalowania nowych pakietów. "
"Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::Only-Upgrade</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Force yes; this is a dangerous option that will cause apt to continue "
#| "without prompting if it is doing something potentially harmful. It should "
#| "not be used except in very special situations. Using <literal>force-yes</"
#| "literal> can potentially destroy your system! Configuration Item: "
#| "<literal>APT::Get::force-yes</literal>."
msgid ""
"This is a dangerous option that will cause apt to continue without prompting "
"if it is doing downgrades. It should not be used except in very special "
"situations. Using it can potentially destroy your system! Configuration "
"Item: <literal>APT::Get::allow-downgrades</literal>. Introduced in APT 1.1."
msgstr ""
"Wymuszenie. Jest to niebezpieczna opcja, która powoduje, że apt-get "
"kontynuuje swoje działanie bez żadnej interakcji z użytkownikiem, nawet "
"jeśli robi coś, co może być szkodliwe. Nie powinna być używana, z wyjątkiem "
"bardzo szczególnych sytuacji. Używanie <literal>force-yes</literal> może "
"zniszczyć Twój system! Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::"
"force-yes</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Force yes; this is a dangerous option that will cause apt to continue "
#| "without prompting if it is doing something potentially harmful. It should "
#| "not be used except in very special situations. Using <literal>force-yes</"
#| "literal> can potentially destroy your system! Configuration Item: "
#| "<literal>APT::Get::force-yes</literal>."
msgid ""
"Force yes; this is a dangerous option that will cause apt to continue "
"without prompting if it is removing essentials. It should not be used except "
"in very special situations. Using it can potentially destroy your system! "
"Configuration Item: <literal>APT::Get::allow-remove-essential</literal>. "
"Introduced in APT 1.1."
msgstr ""
"Wymuszenie. Jest to niebezpieczna opcja, która powoduje, że apt-get "
"kontynuuje swoje działanie bez żadnej interakcji z użytkownikiem, nawet "
"jeśli robi coś, co może być szkodliwe. Nie powinna być używana, z wyjątkiem "
"bardzo szczególnych sytuacji. Używanie <literal>force-yes</literal> może "
"zniszczyć Twój system! Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::"
"force-yes</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Force yes; this is a dangerous option that will cause apt to continue "
#| "without prompting if it is doing something potentially harmful. It should "
#| "not be used except in very special situations. Using <literal>force-yes</"
#| "literal> can potentially destroy your system! Configuration Item: "
#| "<literal>APT::Get::force-yes</literal>."
msgid ""
"Force yes; this is a dangerous option that will cause apt to continue "
"without prompting if it is changing held packages. It should not be used "
"except in very special situations. Using it can potentially destroy your "
"system! Configuration Item: <literal>APT::Get::allow-change-held-packages</"
"literal>. Introduced in APT 1.1."
msgstr ""
"Wymuszenie. Jest to niebezpieczna opcja, która powoduje, że apt-get "
"kontynuuje swoje działanie bez żadnej interakcji z użytkownikiem, nawet "
"jeśli robi coś, co może być szkodliwe. Nie powinna być używana, z wyjątkiem "
"bardzo szczególnych sytuacji. Używanie <literal>force-yes</literal> może "
"zniszczyć Twój system! Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::"
"force-yes</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Force yes; this is a dangerous option that will cause apt to continue "
#| "without prompting if it is doing something potentially harmful. It should "
#| "not be used except in very special situations. Using <literal>force-yes</"
#| "literal> can potentially destroy your system! Configuration Item: "
#| "<literal>APT::Get::force-yes</literal>."
msgid ""
"Force yes; this is a dangerous option that will cause apt to continue "
"without prompting if it is doing something potentially harmful. It should "
"not be used except in very special situations. Using <literal>force-yes</"
"literal> can potentially destroy your system! Configuration Item: "
"<literal>APT::Get::force-yes</literal>. This is deprecated and replaced by "
"<option>--allow-downgrades</option>, <option>--allow-remove-essential</"
"option>, <option>--allow-change-held-packages</option> in 1.1."
msgstr ""
"Wymuszenie. Jest to niebezpieczna opcja, która powoduje, że apt-get "
"kontynuuje swoje działanie bez żadnej interakcji z użytkownikiem, nawet "
"jeśli robi coś, co może być szkodliwe. Nie powinna być używana, z wyjątkiem "
"bardzo szczególnych sytuacji. Używanie <literal>force-yes</literal> może "
"zniszczyć Twój system! Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::"
"force-yes</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Instead of fetching the files to install their URIs are printed. Each URI "
"will have the path, the destination file name, the size and the expected MD5 "
"hash. Note that the file name to write to will not always match the file "
"name on the remote site! This also works with the <literal>source</literal> "
"and <literal>update</literal> commands. When used with the <literal>update</"
"literal> command the MD5 and size are not included, and it is up to the user "
"to decompress any compressed files. Configuration Item: <literal>APT::Get::"
"Print-URIs</literal>."
msgstr ""
"Nie ściąga pakietów do zainstalowania, tylko wypisuje ich URI. Każdy URI "
"składa się z lokalizacji, nazwy pliku przeznaczenia, rozmiaru oraz "
"oczekiwanej sumy kontrolnej MD5. Należy zauważyć, że nazwa pliku "
"przeznaczenia nie musi być taka sama jak nazwa zdalnego pliku! Działa to "
"także z poleceniami <literal>source</literal> i <literal>update</literal>. "
"Używane z poleceniem <literal>update</literal>, nie wypisuje sum MD5 i "
"rozmiaru, a także w gestii użytkownika leży wtedy rozpakowywanie spakowanych "
"plików. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::Print-URIs</"
"literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Use purge instead of remove for anything that would be removed. An asterisk "
"(\"*\") will be displayed next to packages which are scheduled to be purged. "
"<option>remove --purge</option> is equivalent to the <option>purge</option> "
"command. Configuration Item: <literal>APT::Get::Purge</literal>."
msgstr ""
"Używa polecenia purge (wyczyść), zamiast remove (usuń) dla wszystkiego, co "
"miałoby zostać usunięte. Obok pakietów, które są przeznaczone do "
"wyczyszczenia, wyświetlana jest gwiazdka (\"*\"). <option>remove --purge</"
"option> jest odpowiednikiem polecenia <option>purge</option>. Pozycja w "
"pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::Purge</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Re-install packages that are already installed and at the newest version. "
"Configuration Item: <literal>APT::Get::ReInstall</literal>."
msgstr ""
"Ponownie instaluje pakiety, których najnowsza wersja już jest zainstalowana "
"Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::ReInstall</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"This option is on by default; use <literal>--no-list-cleanup</literal> to "
"turn it off. When it is on, <command>apt-get</command> will automatically "
"manage the contents of <filename>&statedir;/lists</filename> to ensure that "
"obsolete files are erased. The only reason to turn it off is if you "
"frequently change your sources list. Configuration Item: <literal>APT::Get::"
"List-Cleanup</literal>."
msgstr ""
"Ta opcja jest domyślnie włączona, można ją wyłączyć używając <literal>--no-"
"list-cleanup</literal>. Jeżeli jest włączona, <command>apt-get</command> "
"będzie automatycznie zarządzał zawartością <filename>&statedir;/lists</"
"filename>,tak aby przestarzałe pliki były usuwane. Jedynym powodem dla jej "
"wyłączenia mogłyby być częste zmiany w sources.list. Pozycja w pliku "
"konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::List-Cleanup</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"This option controls the default input to the policy engine; it creates a "
"default pin at priority 990 using the specified release string. This "
"overrides the general settings in <filename>/etc/apt/preferences</"
"filename>. Specifically pinned packages are not affected by the value of "
"this option. In short, this option lets you have simple control over which "
"distribution packages will be retrieved from. Some common examples might be "
"<option>-t '2.1*'</option>, <option>-t unstable</option> or <option>-t sid</"
"option>. Configuration Item: <literal>APT::Default-Release</literal>; see "
"also the &apt-preferences; manual page."
msgstr ""
"Ta opcja tworzy domyślny pin o priorytecie 990, używając podanego łańcucha "
"znaków oznaczającego wersję dystrybucji. Nadpisuje to ogólne ustawienia z "
"pliku <filename>/etc/apt/preferences</filename>. Opcja nie zmienia pinu "
"pakietów, które mają własne (szczegółowe) ustawienia w powyższym pliku "
"preferencji. W skrócie - ta opcja pozwala pozwala na prostą kontrolę, z "
"których dystrybucji będą pobierane pakiety. Przykłady: <option>-t '2.1*'</"
"option>, <option>-t unstable</option> lub <option>-t sid</option> Pozycja w "
"pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Default-Release</literal>; zobacz także "
"stronę podręcznika &apt-preferences;."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Only perform operations that are 'trivial'. Logically this can be considered "
"related to <option>--assume-yes</option>; where <option>--assume-yes</"
"option> will answer yes to any prompt, <option>--trivial-only</option> will "
"answer no. Configuration Item: <literal>APT::Get::Trivial-Only</literal>."
msgstr ""
"Wykonuje tylko \"banalne\" (ang. \"trivial\") operacje. Tę opcję można "
"porównać z <option>--assume-yes</option>, ale tam gdzie <option>--assume-"
"yes</option> odpowiedziałoby \"tak\" na pytanie, <option>--trivial-only</"
"option> odpowie \"nie\". Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::"
"Get::Trivial-Only</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"If any packages are to be removed apt-get immediately aborts without "
"prompting. Configuration Item: <literal>APT::Get::Remove</literal>."
msgstr ""
"Jeżeli jakikolwiek pakiet miałby zostać usunięty, apt-get natychmiast kończy "
"działanie. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::Remove</"
"literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"If the command is either <literal>install</literal> or <literal>remove</"
"literal>, then this option acts like running the <literal>autoremove</"
"literal> command, removing unused dependency packages. Configuration Item: "
"<literal>APT::Get::AutomaticRemove</literal>."
msgstr ""
"Jeżeli polecenie to albo <literal>install</literal>, albo <literal>remove</"
"literal>, to ta opcja działa tak, jak uruchomienie polecenia "
"<literal>autoremove</literal> i usuwa pakiety mające nieużywane już "
"zależności. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::"
"AutomaticRemove</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Only has meaning for the <literal>source</literal> and <literal>build-dep</"
"literal> commands. Indicates that the given source names are not to be "
"mapped through the binary table. This means that if this option is "
"specified, these commands will only accept source package names as "
"arguments, rather than accepting binary package names and looking up the "
"corresponding source package. Configuration Item: <literal>APT::Get::Only-"
"Source</literal>."
msgstr ""
"Ma znaczenie tylko dla poleceń <literal>source</literal> i <literal>build-"
"dep</literal>. Wskazuje na to, że podane nazwy pakietów źródłowych nie "
"powinny być mapowane w tabeli pakietów binarnych. Oznacza to, że gdy podano "
"tę opcję, to powyższe polecenia zaakceptują tylko nazwy pakietów źródłowych."
"Nie będą akceptować nazw pakietów binarnych ani wyszukiwać odpowiadających "
"im pakietów źródłowych. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::"
"Only-Source</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Download only the diff, dsc, or tar file of a source archive. Configuration "
"Item: <literal>APT::Get::Diff-Only</literal>, <literal>APT::Get::Dsc-Only</"
"literal>, and <literal>APT::Get::Tar-Only</literal>."
msgstr ""
"Ściągnij tylko plik diff, dsc albo tar pakietu źródłowego. Pozycje w pliku "
"konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::Diff-Only</literal>, <literal>APT::Get::"
"Dsc-Only</literal> oraz <literal>APT::Get::Tar-Only</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Only process architecture-dependent build-dependencies. Configuration Item: "
"<literal>APT::Get::Arch-Only</literal>."
msgstr ""
"Przetwarza tylko te pakiety z zależnościami wymaganymi do zbudowania pakietu "
"ze źródeł (build-dependencies), które są zależnie od architektury "
"komputera. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Get::Arch-Only</"
"literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Ignore if packages can't be authenticated and don't prompt about it. This "
"can be useful while working with local repositories, but is a huge security "
"risk if data authenticity isn't ensured in another way by the user itself. "
"The usage of the <option>Trusted</option> option for &sources-list; entries "
"should usually be preferred over this global override. Configuration Item: "
"<literal>APT::Get::AllowUnauthenticated</literal>."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Forbid the update command to acquire unverifiable data from configured "
"sources. APT will fail at the update command for repositories without valid "
"cryptographically signatures. See also &apt-secure; for details on the "
"concept and the implications. Configuration Item: <literal>Acquire::"
"AllowInsecureRepositories</literal>."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Show user friendly progress information in the terminal window when packages "
"are installed, upgraded or removed. For a machine parsable version of this "
"data see README.progress-reporting in the apt doc directory. Configuration "
"Items: <literal>Dpkg::Progress</literal> and <literal>Dpkg::Progress-Fancy</"
"literal>."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"Adds the given file as a source for metadata. Can be repeated to add "
"multiple files. See <option>--with-source</option> description in &apt-"
"cache; for further details."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt-get.8.xml apt-cache.8.xml apt-key.8.xml apt-mark.8.xml apt.conf.5.xml
#: apt_preferences.5.xml
msgid "Files"
msgstr "Pliki"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-get.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "&apt-cache;, &apt-cdrom;, &dpkg;, &dselect;, &sources-list;, &apt-conf;, "
#| "&apt-config;, &apt-secure;, The APT User's guide in &guidesdir;, &apt-"
#| "preferences;, the APT Howto."
msgid ""
"&apt-cache;, &apt-cdrom;, &dpkg;, &sources-list;, &apt-conf;, &apt-config;, "
"&apt-secure;, The APT User's guide in &guidesdir;, &apt-preferences;, the "
"APT Howto."
msgstr ""
"&apt-cache;, &apt-cdrom;, &dpkg;, &dselect;, &sources-list;, &apt-conf;, "
"&apt-config;, &apt-secure;, Przewodnik APT dla użytkowników w &guidesdir;, "
"&apt-preferences;, APT Howto."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-get.8.xml
msgid ""
"<command>apt-get</command> returns zero on normal operation, decimal 100 on "
"error."
msgstr ""
"<command>apt-get</command> zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 - "
"w przypadku błędu."
#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refpurpose>
#: apt-cache.8.xml
msgid "query the APT cache"
msgstr "odpytanie bufora APT"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-cache.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<command>apt-cache</command> performs a variety of operations on APT's "
#| "package cache. <command>apt-cache</command> does not manipulate the state "
#| "of the system but does provide operations to search and generate "
#| "interesting output from the package metadata."
msgid ""
"<command>apt-cache</command> performs a variety of operations on APT's "
"package cache. <command>apt-cache</command> does not manipulate the state of "
"the system but does provide operations to search and generate interesting "
"output from the package metadata. The metadata is acquired and updated via "
"the 'update' command of e.g. <command>apt-get</command>, so that it can be "
"outdated if the last update is too long ago, but in exchange <command>apt-"
"cache</command> works independently of the availability of the configured "
"sources (e.g. offline)."
msgstr ""
"<command>apt-cache</command> wykonuje różnorodne operacje na buforze (cache) "
"pakietów programu APT. <command>apt-cache</command> nie zmienia stanu "
"systemu, ale dostarcza mechanizmów przeszukiwania metadanych pakietów i "
"generowania interesującego wyjścia."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>gencaches</literal> creates APT's package cache. This is done "
"implicitly by all commands needing this cache if it is missing or outdated."
msgstr ""
"<literal>gencaches</literal> tworzy bufor (cache) APT pakietów. Wywoływane "
"jest automatycznie przez wszystkie polecenia potrzebujące bufora, jeśli nie "
"istnieje lub jest przestarzały."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term><option><replaceable>
#: apt-cache.8.xml
msgid "&synopsis-pkg;"
msgstr "&synopsis-pkg;"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>showpkg</literal> displays information about the packages listed on "
"the command line. Remaining arguments are package names. The available "
"versions and reverse dependencies of each package listed are listed, as well "
"as forward dependencies for each version. Forward (normal) dependencies are "
"those packages upon which the package in question depends; reverse "
"dependencies are those packages that depend upon the package in question. "
"Thus, forward dependencies must be satisfied for a package, but reverse "
"dependencies need not be. For instance, <command>apt-cache showpkg "
"libreadline2</command> would produce output similar to the following:"
msgstr ""
"<literal>showpkg</literal> wyświetla informacje na temat pakietów podanych w "
"linii poleceń. Pozostałymi argumentami są nazwy pakietów. Wyświetlane są "
"dostępne wersje oraz odwrotne zależności każdego z podanych pakietów, jak "
"również zwykłe zależności dla każdej z wersji Normalne (zwykłe) zależności "
"to są pakiety, od których dany pakiet zależy, odwrotne zależności stanowią "
"te pakiety, które zależą od danego pakietu. Tak więc, pakiet musi spełniać "
"normalne zależności, ale odwrotnych zależności - nie musi. Na przykład, "
"<command>apt-cache showpkg libreadline2</command> wypisze wyjście podobne do "
"poniższego:"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><informalexample><programlisting>
#: apt-cache.8.xml
#, no-wrap
msgid ""
"Package: libreadline2\n"
"Versions: 2.1-12(/var/state/apt/lists/foo_Packages),\n"
"Reverse Depends: \n"
" libreadlineg2,libreadline2\n"
" libreadline2-altdev,libreadline2\n"
"Dependencies:\n"
"2.1-12 - libc5 (2 5.4.0-0) ncurses3.0 (0 (null))\n"
"Provides:\n"
"2.1-12 - \n"
"Reverse Provides: \n"
msgstr ""
"Package: libreadline2\n"
"Versions: 2.1-12(/var/state/apt/lists/foo_Packages),\n"
"Reverse Depends: \n"
" libreadlineg2,libreadline2\n"
" libreadline2-altdev,libreadline2\n"
"Dependencies:\n"
"2.1-12 - libc5 (2 5.4.0-0) ncurses3.0 (0 (null))\n"
"Provides:\n"
"2.1-12 - \n"
"Reverse Provides: \n"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"Thus it may be seen that libreadline2, version 2.1-12, depends on libc5 and "
"ncurses3.0 which must be installed for libreadline2 to work. In turn, "
"libreadlineg2 and libreadline2-altdev depend on libreadline2. If "
"libreadline2 is installed, libc5 and ncurses3.0 (and ldso) must also be "
"installed; libreadlineg2 and libreadline2-altdev do not have to be "
"installed. For the specific meaning of the remainder of the output it is "
"best to consult the apt source code."
msgstr ""
"Jak widać libreadline2 w wersji 2.1-12 zależy od libc5 i ncurses3.0, które "
"muszą być zainstalowane, aby libreadline2 działała. Z kolei libreadlineg2 i "
"libreadline2-altdev zależą od libreadline2. Jeżeli libreadline2 jest "
"zainstalowany, to libc5 i ncurses3.0 (i ldso) muszą być także zainstalowane; "
"natomiast libreadlineg2 oraz libreadline2-altdev nie muszą być "
"zainstalowane. W celu zrozumienia, co oznaczają pozostałe linie, najlepiej "
"przejrzeć kod źródłowy programu apt."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>stats</literal> displays some statistics about the cache. No "
"further arguments are expected. Statistics reported are:"
msgstr ""
"<literal>stats</literal> wyświetla statystyki dotyczące bufora pakietów. "
"Nie wymaga żadnych argumentów. Wypisywane są następujące statystyki:"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>Total package names</literal> is the number of package names found "
"in the cache."
msgstr ""
"<literal>Całkowita liczba nazw pakietów (Total package names)</literal> - "
"liczba nazw pakietów znajdujących się w buforze."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>Normal packages</literal> is the number of regular, ordinary "
"package names; these are packages that bear a one-to-one correspondence "
"between their names and the names used by other packages for them in "
"dependencies. The majority of packages fall into this category."
msgstr ""
"<literal>Zwykłe pakiety (Normal packages)</literal> jest to liczba zwykłych, "
"regularnych nazw pakietów; są to pakiety, dla których istnieje relacja "
"\"jeden do jednego\" między ich nazwami a nazwami używanymi przez inne "
"pakiety jako zależności. Większość pakietów należy do tej kategorii."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>Pure virtual packages</literal> is the number of packages that "
"exist only as a virtual package name; that is, packages only \"provide\" the "
"virtual package name, and no package actually uses the name. For instance, "
"\"mail-transport-agent\" in the Debian system is a pure virtual package; "
"several packages provide \"mail-transport-agent\", but there is no package "
"named \"mail-transport-agent\"."
msgstr ""
"<literal>Czyste pakiety wirtualne (Pure virtual packages)</literal> określa "
"liczbę pakietów, które istnieją tylko jako nazwa pakietu wirtualnego; to "
"jest pewne pakiety \"dostarczają\" tej nazwy wirtualnej, ale żaden pakiet "
"nie używa tej nazwy. Na przykład \"mail-transport-agent\" w systemie Debian "
"jest czystym pakietem wirtualnym; kilka pakietów dostarcza \"mail-transport-"
"agenta\", ale żaden pakiet nie nazywa się \"mail-transport-agent\"."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>Single virtual packages</literal> is the number of packages with "
"only one package providing a particular virtual package. For example, in the "
"Debian system, \"X11-text-viewer\" is a virtual package, but only one "
"package, xless, provides \"X11-text-viewer\"."
msgstr ""
"<literal>Pojedyncze pakiety wirtualne (Single virtual packages)</literal> - "
"liczba pakietów, dla których istnieje tylko jeden pakiet, który dostarcza "
"danego pakietu wirtualnego. Na przykład, w systemie Debian \"X11-text-viewer"
"\" jest pakietem wirtualnym, ale tylko jeden pakiet, mianowicie \"xless\","
"dostarcza \"X11-text-viewer\"."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>Mixed virtual packages</literal> is the number of packages that "
"either provide a particular virtual package or have the virtual package name "
"as the package name. For instance, in the Debian system, \"debconf\" is both "
"an actual package, and provided by the debconf-tiny package."
msgstr ""
"<literal>Mieszane pakiety wirtualne (Mixed virtual packages)</literal> - "
"liczba pakietów, które albo dostarczają poszczególnych pakietów wirtualnych, "
"albo nazywają się tak, jak nazwa pakietu wirtualnego. Na przykład w "
"systemie Debian \"debconf\" jest zarówno zwykłym pakietem, jak i jest "
"pakietem dostarczanym przez pakiet \"debconf-tiny\"."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>Missing</literal> is the number of package names that were "
"referenced in a dependency but were not provided by any package. Missing "
"packages may be an evidence if a full distribution is not accessed, or if a "
"package (real or virtual) has been dropped from the distribution. Usually "
"they are referenced from Conflicts or Breaks statements."
msgstr ""
"<literal>Brakujące (Missing)</literal> jest liczbą nazw pakietów, do których "
"odnoszą się jakieś zależności, ale które nie są spełnione przez żaden z "
"dostępnych pakietów. Brakujące pakiety mogą być dowodem, że nie ma dostępu "
"do całej dystrybucji albo że pakiet (rzeczywisty lub wirtualny) został "
"usunięty z dystrybucji. Zazwyczaj odniesienia takie znajdują się w "
"zależnościach typu \"Conflicts\" lub \"Breaks\"."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<literal>Total distinct</literal> versions is the number of package "
#| "versions found in the cache; this value is therefore at least equal to "
#| "the number of total package names. If more than one distribution is being "
#| "accessed (for instance, \"stable\" and \"unstable\"), this value can be "
#| "considerably larger than the number of total package names."
msgid ""
"<literal>Total distinct</literal> versions is the number of package versions "
"found in the cache. If more than one distribution is being accessed (for "
"instance, \"stable\" and \"unstable\"), this value can be considerably "
"larger than the number of total package names."
msgstr ""
"<literal>Całkowita liczba różnych wersji (Total distinct versions)</literal> "
"jest to liczba wersji pakietów znajdujących się w buforze, tak więc ta "
"wartość jest co najmniej równa liczbie wszystkich nazw pakietów. Jeżeli "
"pobierane są pakiety z więcej niż jednej dystrybucji (na przykład zarówno ze "
"\"stable\", jak i z \"unstable\"), wartość ta może być znacznie większa niż "
"liczba wszystkich nazw pakietów."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para><itemizedlist><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>Total dependencies</literal> is the number of dependency "
"relationships claimed by all of the packages in the cache."
msgstr ""
"<literal>Całkowite zależności (Total dependencies)</literal> to liczba "
"więzów zależności wymaganych przez wszystkie pakiety w buforze."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<literal>showsrc</literal> displays all the source package records that "
#| "match the given package names. All versions are shown, as well as all "
#| "records that declare the name to be a binary package."
msgid ""
"<literal>showsrc</literal> displays all the source package records that "
"match the given package names. All versions are shown, as well as all "
"records that declare the name to be a binary package. Use <option>--only-"
"source</option> to display only source package names."
msgstr ""
"<literal>showsrc</literal> wyświetla wszystkie pakiety źródłowe, które "
"odpowiadają podanym nazwom pakietów. Wyświetlone zostaną wszystkie wersje "
"tych pakietów oraz pakiety, których podana nazwa odpowiada nazwie pakietu "
"binarnego."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>dump</literal> shows a short listing of every package in the cache. "
"It is primarily for debugging."
msgstr ""
"<literal>dump</literal> pokazuje krótką listę wszystkich pakietów w buforze. "
"Jest używany głównie w celu odpluskwiania."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>dumpavail</literal> prints out an available list to stdout. This is "
"suitable for use with &dpkg; and is used by the &dselect; method."
msgstr ""
"<literal>dumpavail</literal> wypisuje na standardowe wyjście (stdout) listę "
"dostępnych pakietów. Jest to polecenie odpowiednie do użycia z programem "
"&dpkg; i jest używane w metodzie &dselect; tego programu."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>unmet</literal> displays a summary of all unmet dependencies in the "
"package cache."
msgstr ""
"<literal>unmet</literal> pokazuje podsumowanie wszystkich niespełnionych "
"zależności w buforze pakietów"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>show</literal> performs a function similar to <command>dpkg --print-"
"avail</command>; it displays the package records for the named packages."
msgstr ""
"<literal>show</literal> spełnia funkcje podobne do <command>dpkg --print-"
"avail</command>; pokazuje szczegółowe informacje o podanych pakietach."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term><option><replaceable>
#: apt-cache.8.xml
msgid "&synopsis-regex;"
msgstr "&synopsis-regex;"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<literal>search</literal> performs a full text search on all available "
#| "package lists for the POSIX regex pattern given, see &regex;. It "
#| "searches the package names and the descriptions for an occurrence of the "
#| "regular expression and prints out the package name and the short "
#| "description, including virtual package names. If <option>--full</option> "
#| "is given then output identical to <literal>show</literal> is produced for "
#| "each matched package, and if <option>--names-only</option> is given then "
#| "the long description is not searched, only the package name is."
msgid ""
"<literal>search</literal> performs a full text search on all available "
"package lists for the POSIX regex pattern given, see &regex;. It searches "
"the package names and the descriptions for an occurrence of the regular "
"expression and prints out the package name and the short description, "
"including virtual package names. If <option>--full</option> is given then "
"output identical to <literal>show</literal> is produced for each matched "
"package, and if <option>--names-only</option> is given then the long "
"description is not searched, only the package name and provided packages are."
msgstr ""
"<literal>search</literal> wykonuje pełne wyszukiwanie podanego wzorca "
"będącego wyrażeniem regularnym POSIX (patrz &regex;) we wszystkich "
"dostępnych listach pakietów. Przeszukuje nazwy pakietów (w tym pakietów "
"wirtualnych) i ich szczegółowe (długie) opisy, szukając w nich podanego "
"wyrażenia regularnego i wypisuje nazwę pakietu i jego krótki opis. Jeżeli "
"podana jest opcja <option>--full</option>, to wtedy dla każdego znalezionego "
"pakietu informacje na wyjściu są podobne do tego, co pokazuje polecenie "
"<literal>show</literal>. Jeżeli podano opcję <option>--names-only</option>, "
"to są przeszukiwane tylko nazwy pakietów, bez ich długich opisów."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"Separate arguments can be used to specify multiple search patterns that are "
"and'ed together."
msgstr ""
"Oddzielne argumenty mogą być używane do podania kilku wzorców, które będą "
"traktowane jakby były połączone spójnikiem logicznym \"i\"."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>depends</literal> shows a listing of each dependency a package has "
"and all the possible other packages that can fulfill that dependency."
msgstr ""
"<literal>depends</literal> wyświetla listę wszystkich zależności danego "
"pakietu i wszystkie możliwe pakiety, które mogą spełnić te zależności."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>rdepends</literal> shows a listing of each reverse dependency a "
"package has."
msgstr ""
"<literal>rdepends</literal> pokazuje listę wszystkich odwrotnych zależności "
"danego pakietu."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml
msgid "<optional><replaceable>&synopsis-prefix;</replaceable></optional>"
msgstr "<optional><replaceable>&synopsis-prefix;</replaceable></optional>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"This command prints the name of each package APT knows. The optional "
"argument is a prefix match to filter the name list. The output is suitable "
"for use in a shell tab complete function and the output is generated "
"extremely quickly. This command is best used with the <option>--generate</"
"option> option."
msgstr ""
"To polecenie wyświetla nazwy wszystkich pakietów znanych systemowi APT. "
"Opcjonalnym argumentem jest przedrostek nazwy pakietów. Wynik jest "
"odpowiedni do użycia z funkcją powłoki (shella) uzupełniania nazw za pomocą "
"klawisza tabulacji i jest wypisywany bardzo szybko. Tego polecenia najlepiej "
"używać z opcją <option>--generate</option>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"Note that a package which APT knows of is not necessarily available to "
"download, installable or installed, e.g. virtual packages are also listed in "
"the generated list."
msgstr ""
"Proszę zauważyć, że to, iż pakiet jest znany systemowi APT, niekoniecznie "
"oznacza, że jest dostępny do pobrania i zainstalowania albo zainstalowany. "
"Może być np. pakietem wirtualnym, które także są wypisane w wygenerowanej "
"liście."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>dotty</literal> takes a list of packages on the command line and "
"generates output suitable for use by dotty from the <ulink url=\"http://www."
"research.att.com/sw/tools/graphviz/\">GraphViz</ulink> package. The result "
"will be a set of nodes and edges representing the relationships between the "
"packages. By default the given packages will trace out all dependent "
"packages; this can produce a very large graph. To limit the output to only "
"the packages listed on the command line, set the <literal>APT::Cache::"
"GivenOnly</literal> option."
msgstr ""
"<literal>dotty</literal> bierze jako argument listę pakietów i generuje "
"wyjście odpowiednie dla programu dotty z pakietu <ulink url=\"http://www."
"research.att.com/sw/tools/graphviz/\">GraphViz</ulink>. Wynikiem będzie "
"zbiór wierzchołków i krawędzi reprezentujących powiązania między pakietami. "
"Domyślnie podane pakiety wyśledzą wszystkie pakiety zależne. Może to "
"spowodować wypisanie bardzo dużego grafu. Aby wypisać powiązania tylko "
"pomiędzy pakietami podanymi w linii poleceń, należy użyć opcji <literal>APT::"
"Cache::GivenOnly</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"The resulting nodes will have several shapes; normal packages are boxes, "
"pure virtual packages are triangles, mixed virtual packages are diamonds, "
"missing packages are hexagons. Orange boxes mean recursion was stopped (leaf "
"packages), blue lines are pre-depends, green lines are conflicts."
msgstr ""
"Wynikowe wierzchołki będą miały różnorakie kształty: zwykłe pakiety są "
"prostokątami, czyste pakiety wirtualne to trójkąty, mieszane pakiety "
"wirtualne są rombami, sześciokąty oznaczają brakujące pakiety . Pomarańczowe "
"prostokąty oznaczają koniec rekurencji (liście), niebieskie linie to pre-"
"zależności, linie zielone to konflikty."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid "Caution, dotty cannot graph larger sets of packages."
msgstr "Uwaga: dotty nie potrafi narysować większego zbioru pakietów."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"The same as <literal>dotty</literal>, only for xvcg from the <ulink url="
"\"http://rw4.cs.uni-sb.de/users/sander/html/gsvcg1.html\">VCG tool</ulink>."
msgstr ""
"Robi to samo, co <literal>dotty</literal>, tylko dla xvcg z <ulink url="
"\"http://rw4.cs.uni-sb.de/users/sander/html/gsvcg1.html\">narzędzia VCG</"
"ulink>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-cache.8.xml
msgid "<optional><replaceable>&synopsis-pkg;</replaceable>…</optional>"
msgstr "<optional><replaceable>&synopsis-pkg;</replaceable>…</optional>"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>policy</literal> is meant to help debug issues relating to the "
"preferences file. With no arguments it will print out the priorities of each "
"source. Otherwise it prints out detailed information about the priority "
"selection of the named package."
msgstr ""
"<literal>policy</literal> jest pomyślane w celu debugowania zagadnień "
"związanych z plikiem preferencji. Jeżeli nie podano żadnych opcji, wypisane "
"zostaną informacje o priorytecie każdego źródła. W przeciwnym wypadku, "
"wypisuje szczegółowe informacje o priorytecie danego pakietu."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>apt-cache</literal>'s <literal>madison</literal> command attempts "
"to mimic the output format and a subset of the functionality of the Debian "
"archive management tool, <literal>madison</literal>. It displays available "
"versions of a package in a tabular format. Unlike the original "
"<literal>madison</literal>, it can only display information for the "
"architecture for which APT has retrieved package lists (<literal>APT::"
"Architecture</literal>)."
msgstr ""
"polecenie <literal>madison</literal> z <literal>apt-cache</literal> próbuje "
"naśladować format wyjścia i część funkcjonalności programu <literal>madison</"
"literal> - narzędzia zarządzania archiwum Debiana. Wyświetla dostępne wersje "
"pakietów w formacie tabeli. W przeciwieństwie do oryginału, może wyświetlić "
"informacje tylko dla tych architektur, dla których APT pobrało listy "
"pakietów (<literal>APT::Architecture</literal>)."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"Select the file to store the package cache. The package cache is the primary "
"cache used by all operations. Configuration Item: <literal>Dir::Cache::"
"pkgcache</literal>."
msgstr ""
"Podaje nazwę pliku to przechowywania bufora pakietów, który jest podstawowym "
"buforem używanym we wszystkich operacjach. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: "
"<literal>Dir::Cache::pkgcache</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"Select the file to store the source cache. The source is used only by "
"<literal>gencaches</literal> and it stores a parsed version of the package "
"information from remote sources. When building the package cache the source "
"cache is used to avoid reparsing all of the package files. Configuration "
"Item: <literal>Dir::Cache::srcpkgcache</literal>."
msgstr ""
"Podaje nazwę pliku to przechowywania bufora źródeł. Jest używany tylko przez "
"akcję <literal>gencaches</literal> i przechowuje sparsowaną wersję "
"informacji o pakietach pobraną ze zdalnych źródeł. Podczas budowania bufora "
"pakietów, bufor źródeł jest używany w celu uniknięcia ponownego parsowania "
"wszystkich plików pakietów. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>Dir::"
"Cache::srcpkgcache</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"Quiet; produces output suitable for logging, omitting progress indicators. "
"More q's will produce more quietness up to a maximum of 2. You can also use "
"<option>-q=#</option> to set the quietness level, overriding the "
"configuration file. Configuration Item: <literal>quiet</literal>."
msgstr ""
"Cichy; wypisuje tylko informacje potrzebne do logowania, opuszczając "
"wskaźniki postępu. Więcej znaków q spowoduje jeszcze bardziej ciche wyjście, "
"maksimum jest 2. Można także ustawić poziom cichości za pomocą <option>-q=#</"
"option>,nadpisując tym samym opcję z pliku konfiguracyjnego. Pozycja w "
"pliku konfiguracyjnym: <literal>quiet</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"Print only important dependencies; for use with <literal>unmet</literal> and "
"<literal>depends</literal>. Causes only Depends and Pre-Depends relations to "
"be printed. Configuration Item: <literal>APT::Cache::Important</literal>."
msgstr ""
"Wyświetla tylko ważne zależności; do używania z akcjami <literal>unmet</"
"literal> o <literal>depends</literal>. Powoduje wypisanie tylko zależności "
"typu Depends i Pre-Depends. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::"
"Cache::Important</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Per default the <literal>depends</literal> and <literal>rdepends</"
#| "literal> print all dependencies. This can be tweaked with these flags "
#| "which will omit the specified dependency type. Configuration Item: "
#| "<literal>APT::Cache::Show<replaceable>DependencyType</replaceable></"
#| "literal> e.g. <literal>APT::Cache::ShowRecommends</literal>."
msgid ""
"Per default the <command>depends</command> and <command>rdepends</command> "
"print all dependencies. This can be tweaked with these flags which will omit "
"the specified dependency type. Configuration Item: <literal>APT::Cache::"
"Show<replaceable>DependencyType</replaceable></literal> e.g. <literal>APT::"
"Cache::ShowRecommends</literal>."
msgstr ""
"Domyślnie <literal>depends</literal> i <literal>rdepends</literal> wypisują "
"wszystkie zależności. Można to zmienić, używając tych flag, które spowodują "
"pominięcie podanych typów zależności. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: "
"<literal>APT::Cache::Show<replaceable>TypZależności</replaceable></literal>, "
"na przykład <literal>APT::Cache::ShowRecommends</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"Per default <command>depends</command> and <command>rdepends</command> print "
"only dependencies explicitly expressed in the metadata. With this flag it "
"will also show dependencies implicitly added based on the encountered data. "
"A <literal>Conflicts: foo</literal> e.g. expresses implicitly that this "
"package also conflicts with the package foo from any other architecture. "
"Configuration Item: <literal>APT::Cache::ShowImplicit</literal>."
msgstr ""
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"Print full package records when searching. Configuration Item: "
"<literal>APT::Cache::ShowFull</literal>."
msgstr ""
"Podczas szukania wypisuj pełną informację o pakiecie. Pozycja w pliku "
"konfiguracyjnym: <literal>APT::Cache::ShowFull</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"Print full records for all available versions. This is the default; to turn "
"it off, use <option>--no-all-versions</option>. If <option>--no-all-"
"versions</option> is specified, only the candidate version will be displayed "
"(the one which would be selected for installation). This option is only "
"applicable to the <literal>show</literal> command. Configuration Item: "
"<literal>APT::Cache::AllVersions</literal>."
msgstr ""
"Akcja show wypisuje wszystkie rekordy dla wszystkich dostępnych wersji. Jest "
"to opcja domyślna, aby ją wyłączyć, proszę użyć <option>--no-all-versions</"
"option>. Jeżeli podano <option>--no-all-versions</option>, to będzie "
"wyświetlana tylko wersja-kandydat (czyli ta, która byłaby wybrana do "
"instalacji). Ta opcja ma znaczenie tylko dla polecenia <literal>show</"
"literal>. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Cache::AllVersions</"
"literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"Perform automatic package cache regeneration, rather than use the cache as "
"it is. This is the default; to turn it off, use <option>--no-generate</"
"option>. Configuration Item: <literal>APT::Cache::Generate</literal>."
msgstr ""
"Automatycznie odbudowuje bufor pakietów, zamiast używać istniejącego "
"bufora. Ta opcja jest domyślnie włączona, aby ją wyłączyć, należy użyć "
"<option>--no-generate</option>. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: "
"<literal>APT::Cache::Generate</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Only search on the package names, not the long descriptions. "
#| "Configuration Item: <literal>APT::Cache::NamesOnly</literal>."
msgid ""
"Only search on the package and provided package names, not the long "
"descriptions. Configuration Item: <literal>APT::Cache::NamesOnly</literal>."
msgstr ""
"Przeszukaj tylko nazwy pakietów, pomijając szczegółowe opisy. Pozycja w "
"pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Cache::NamesOnly</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"Make <literal>pkgnames</literal> print all names, including virtual packages "
"and missing dependencies. Configuration Item: <literal>APT::Cache::"
"AllNames</literal>."
msgstr ""
"Powoduje, że akcja <literal>pkgnames</literal> wypisze nazwy wszystkich "
"pakietów, łącznie z pakietami wirtualnymi oraz pakietami mającymi brakujące "
"zależności. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: <literal>APT::Cache::AllNames</"
"literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"Make <literal>depends</literal> and <literal>rdepends</literal> recursive so "
"that all packages mentioned are printed once. Configuration Item: "
"<literal>APT::Cache::RecurseDepends</literal>."
msgstr ""
"Powoduje, że zależności w poleceniach <literal>depends</literal> i "
"<literal>rdepends</literal> będą zależnościami rekurencyjnymi, tak że "
"wszystkie wymienione pakiety zostaną wypisane tylko raz. Pozycja w pliku "
"konfiguracyjnym: <literal>APT::Cache::RecurseDepends</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"Limit the output of <literal>depends</literal> and <literal>rdepends</"
"literal> to packages which are currently installed. Configuration Item: "
"<literal>APT::Cache::Installed</literal>."
msgstr ""
"Ogranicza wyjście poleceń <literal>depends</literal> i <literal>rdepends</"
"literal> tylko do pakietów, które są obecnie zainstalowane. Pozycja w pliku "
"konfiguracyjnym: <literal>APT::Cache::Installed</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"Adds the given file as a source for metadata. Can be repeated to add "
"multiple files. Supported are currently <literal>*.deb</literal>, "
"<literal>*.dsc</literal>, <literal>*.changes</literal>, <literal>Sources</"
"literal> and <literal>Packages</literal> files as well as source package "
"directories. Files are matched based on their name only, not their content!"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<literal>Sources</literal> and <literal>Packages</literal> can be compressed "
"in any format apt supports as long as they have the correct extension. If "
"you need to store multiple of these files in one directory you can prefix a "
"name of your choice with the last character being an underscore "
"(\"<literal>_</literal>\"). Example: my.example_Packages.xz"
msgstr ""
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-cache.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Use source index field ordering. Configuration Item: <literal>APT::"
#| "SortPkgs::Source</literal>."
msgid ""
"Note that these sources are treated as trusted (see &apt-secure;). "
"Configuration Item: <literal>APT::Sources::With</literal>."
msgstr ""
"Używa kolejności pól indeksu pliku Source. Pozycja w pliku konfiguracji: "
"<literal>APT::SortPkgs::Source</literal>."
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid "&apt-conf;, &sources-list;, &apt-get;"
msgstr "&apt-conf;, &sources-list;, &apt-get;"
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-cache.8.xml
msgid ""
"<command>apt-cache</command> returns zero on normal operation, decimal 100 "
"on error."
msgstr ""
"<command>apt-cache</command> zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 "
"- w przypadku błędu."
#
#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refpurpose>
#: apt-key.8.xml
msgid "APT key management utility"
msgstr "Narzędzie zarządzanie kluczami APT"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-key.8.xml
msgid ""
"<command>apt-key</command> is used to manage the list of keys used by apt to "
"authenticate packages. Packages which have been authenticated using these "
"keys will be considered trusted."
msgstr ""
"<command>apt-key</command> jest używane do zarządzania listami kluczy "
"używanych przez APT do sprawdzania autentyczności pakietów. Pakiety, których "
"autentyczność została sprawdzona przy użyciu tych kluczy, są uznawane za "
"zaufane."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-key.8.xml
msgid ""
"Note that if usage of <command>apt-key</command> is desired the additional "
"installation of the GNU Privacy Guard suite (packaged in <package>gnupg</"
"package>) is required. For this reason alone the programmatic usage "
"(especially in package maintainerscripts!) is strongly discouraged. Further "
"more the output format of all commands is undefined and can and does change "
"whenever the underlying commands change. <command>apt-key</command> will try "
"to detect such usage and generates warnings on stderr in these cases."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt-key.8.xml
msgid "Commands"
msgstr "Polecenia"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-key.8.xml
msgid ""
"Add a new key to the list of trusted keys. The key is read from the "
"filename given with the parameter &synopsis-param-filename; or if the "
"filename is <literal>-</literal> from standard input."
msgstr ""
"Dodaje nowy klucz do listy zaufanych kluczy. Klucz jest czytany z pliku "
"podanego jako parametr &synopsis-param-filename; lub ze standardowego "
"wejścia, jeśli zamiast nazwy pliku podano <literal>-</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-key.8.xml
msgid ""
"It is critical that keys added manually via <command>apt-key</command> are "
"verified to belong to the owner of the repositories they claim to be for "
"otherwise the &apt-secure; infrastructure is completely undermined."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-key.8.xml
msgid ""
"Instead of using this command a keyring can be placed directly in the "
"<filename>/etc/apt/trusted.gpg.d/</filename> directory with a descriptive "
"name (same rules for filename apply as for &apt-conf; files) and "
"\"<literal>gpg</literal>\" as file extension."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-key.8.xml
msgid "Remove a key from the list of trusted keys."
msgstr "Usuwa klucz z listy zaufanych kluczy."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-key.8.xml
msgid "Output the key &synopsis-param-keyid; to standard output."
msgstr "Wyświetla klucz &synopsis-param-keyid; na standardowym wyjściu."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-key.8.xml
msgid "Output all trusted keys to standard output."
msgstr "Wypisuje na standardowe wyjście wszystkie zaufane klucze."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-key.8.xml
#, fuzzy
#| msgid "List trusted keys."
msgid "List trusted keys with fingerprints."
msgstr "Wyświetla listę zaufanych kluczy."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-key.8.xml
msgid ""
"Pass advanced options to gpg. With <command>adv --recv-key</command> you can "
"e.g. download key from keyservers directly into the the trusted set of keys. "
"Note that there are <emphasis>no</emphasis> checks performed, so it is easy "
"to completely undermine the &apt-secure; infrastructure if used without care."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><term>
#: apt-key.8.xml
msgid "(deprecated)"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-key.8.xml
msgid ""
"Update the local keyring with the archive keyring and remove from the local "
"keyring the archive keys which are no longer valid. The archive keyring is "
"shipped in the <literal>archive-keyring</literal> package of your "
"distribution, e.g. the &keyring-package; package in &keyring-distro;."
msgstr ""
"Aktualizuje lokalną składnicę kluczy używając składnicy kluczy archiwum i "
"usuwa z lokalnej składnicy niepoprawne klucze archiwum. Składnica kluczy "
"archiwum jest dostarczana przez pakiet <literal>archive-keyring</literal> "
"Twojej dystrybucji, np. pakiet &keyring-package; w systemach &keyring-"
"distro;."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-key.8.xml
msgid ""
"Note that a distribution does not need to and in fact should not use this "
"command any longer and instead ship keyring files in the <filename>/etc/apt/"
"trusted.gpg</filename> directory directly as this avoids a dependency on "
"<package>gnupg</package> and it is easier to manage keys by simply adding "
"and removing files for maintainers and users alike."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-key.8.xml
msgid ""
"Perform an update working similarly to the <command>update</command> command "
"above, but get the archive keyring from a URI instead and validate it "
"against a master key. This requires an installed &wget; and an APT build "
"configured to have a server to fetch from and a master keyring to validate. "
"APT in Debian does not support this command, relying on <command>update</"
"command> instead, but Ubuntu's APT does."
msgstr ""
"Aktualizuje składnicę kluczy, działając podobnie do powyższego polecenia "
"<command>update</command>, z tą różnicą, że pobiera składnicę kluczy "
"archiwum z URI i waliduje go względem klucza głównego. Wymaga "
"zainstalowanego programu &wget; oraz podanego (podczas budowania APT) "
"serwera, z którego główny klucz będzie pobrany. APT w Debianie nie obsługuje "
"tego polecenia i opiera się zamiast niego na poleceniu <command>update</"
"command>, ale APT w Ubuntu je obsługuje."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt-key.8.xml apt-mark.8.xml apt-cdrom.8.xml
msgid "Options"
msgstr "Opcje"
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-key.8.xml
msgid ""
"Note that options need to be defined before the commands described in the "
"previous section."
msgstr ""
"Proszę zauważyć, że poniższe opcje muszą być podane przed poleceniami "
"opisanymi w poprzednim rozdziale."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-key.8.xml
msgid ""
"With this option it is possible to specify a particular keyring file the "
"command should operate on. The default is that a command is executed on the "
"<filename>trusted.gpg</filename> file as well as on all parts in the "
"<filename>trusted.gpg.d</filename> directory, though <filename>trusted.gpg</"
"filename> is the primary keyring which means that e.g. new keys are added to "
"this one."
msgstr ""
"Opcja pozwala na podanie pliku składnicy kluczy publicznych używanego w "
"programie. Domyślnie program używa pliku <filename>trusted.gpg</filename> "
"oraz wszystkich plików częściowych w katalogu <filename>trusted.gpg.d</"
"filename>. <filename>trusted.gpg</filename> jest jednakże podstawową "
"składnicą kluczy, co oznacza na przykład to, że nowe klucze będą dodawane "
"właśnie tam."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-key.8.xml
msgid "&apt-get;, &apt-secure;"
msgstr "&apt-get;, &apt-secure;"
#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refpurpose>
#: apt-mark.8.xml
msgid "show, set and unset various settings for a package"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-mark.8.xml
msgid ""
"<command>apt-mark</command> can be used as a unified front-end to set "
"various settings for a package, such as marking a package as being "
"automatically/manually installed or changing <command>dpkg</command> "
"selections such as hold, install, deinstall and purge which are respected e."
"g. by <command>apt-get dselect-upgrade</command> or <command>aptitude</"
"command>."
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt-mark.8.xml
msgid "Automatically and Manually Installed Packages"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-mark.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "When you request that a package is installed, and as a result other "
#| "packages are installed to satisfy its dependencies, the dependencies are "
#| "marked as being automatically installed. Once these automatically "
#| "installed packages are no longer depended on by any manually installed "
#| "packages, they will be removed by e.g. <command>apt-get</command> or "
#| "<command>aptitude</command>."
msgid ""
"When you request that a package is installed, and as a result other packages "
"are installed to satisfy its dependencies, the dependencies are marked as "
"being automatically installed, while the package you installed explicitly is "
"marked as manually installed. Once an automatically installed package is no "
"longer depended on by any manually installed package it is considered no "
"longer needed and e.g. <command>apt-get</command> or <command>aptitude</"
"command> will at least suggest removing them."
msgstr ""
"Kiedy użytkownik zażąda zainstalowania pakietu, to zazwyczaj instalowane są "
"również inne pakiety, zależące od żądanego pakietu. Te zależne pakiety są "
"oznaczane jako zainstalowane automatycznie. Kiedy takie automatycznie "
"zainstalowane pakiety nie są już potrzebne (czyli żaden inny pakiet od nich "
"nie zależy), zostaną usunięte na przykład przez <command>apt-get</command> "
"lub <command>aptitude</command>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-mark.8.xml
msgid ""
"<literal>auto</literal> is used to mark a package as being automatically "
"installed, which will cause the package to be removed when no more manually "
"installed packages depend on this package."
msgstr ""
"<literal>auto</literal> jest używane do zaznaczania pakietu jako "
"zainstalowanego automatycznie, co spowoduje jego usunięcie, w sytuacji gdy "
"żaden inny ręcznie zainstalowany pakiet nie będzie od niego zależał."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-mark.8.xml
msgid ""
"<literal>manual</literal> is used to mark a package as being manually "
"installed, which will prevent the package from being automatically removed "
"if no other packages depend on it."
msgstr ""
"<literal>manual</literal> jest używane do zaznaczania pakietu jako "
"zainstalowanego ręcznie, co go uchroni przed automatycznym usunięciem, w "
"sytuacji gdy żaden inny pakiet nie będzie od niego zależał."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-mark.8.xml
msgid ""
"<literal>showauto</literal> is used to print a list of automatically "
"installed packages with each package on a new line. All automatically "
"installed packages will be listed if no package is given. If packages are "
"given only those which are automatically installed will be shown."
msgstr ""
"<literal>showauto</literal> jest używane do wypisania listy wszystkich "
"pakietów zainstalowanych automatycznie. Każdy pakiet jest wypisywany w "
"osobnej linii. Jeśli nie podano żadnej nazwy pakietu, to zostaną wypisane "
"wszystkie zainstalowane automatycznie pakiety. Jeśli podano nazwy pakietów, "
"to zostaną wypisane tylko te z nich, które są automatycznie zainstalowane."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-mark.8.xml
msgid ""
"<literal>showmanual</literal> can be used in the same way as "
"<literal>showauto</literal> except that it will print a list of manually "
"installed packages instead."
msgstr ""
"<literal>showmanual</literal> może zostać użyte w dokładnie taki sam sposób, "
"jak <literal>showauto</literal> z tym wyjątkiem, że wypisze listę ręcznie "
"zainstalowanych pakietów."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><refsect2><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-mark.8.xml
msgid ""
"Read/Write package stats from the filename given with the parameter "
"&synopsis-param-filename; instead of from the default location, which is "
"<filename>extended_status</filename> in the directory defined by the "
"Configuration Item: <literal>Dir::State</literal>."
msgstr ""
"Informacje o stanie pakietów są czytane z (lub zapisywane do) pliku "
"przekazanego w parametrze &synopsis-param-filename; zamiast z pliku "
"domyślnego, którym jest <filename>extended_status</filename> w katalogu "
"określonym w pliku konfiguracyjnym w pozycji<literal>Dir::State</literal>."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt-mark.8.xml
msgid "Prevent Changes for a Package"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-mark.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<literal>manual</literal> is used to mark a package as being manually "
#| "installed, which will prevent the package from being automatically "
#| "removed if no other packages depend on it."
msgid ""
"<literal>hold</literal> is used to mark a package as held back, which will "
"prevent the package from being automatically installed, upgraded or removed."
msgstr ""
"<literal>manual</literal> jest używane do zaznaczania pakietu jako "
"zainstalowanego ręcznie, co go uchroni przed automatycznym usunięciem, w "
"sytuacji gdy żaden inny pakiet nie będzie od niego zależał."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-mark.8.xml
msgid ""
"<literal>unhold</literal> is used to cancel a previously set hold on a "
"package to allow all actions again."
msgstr ""
"<literal>unhold</literal> jest używane do usunięcia stanu wstrzymania "
"pakietu ustawionego poprzednio i pozwolenia na wykonywanie wszystkich akcji "
"na tym pakiecie."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: apt-mark.8.xml
msgid ""
"<literal>showhold</literal> is used to print a list of packages on hold in "
"the same way as for the other show commands."
msgstr ""
"<literal>showhold</literal> jest używane do wypisania listy wszystkich "
"pakietów wstrzymanych, w taki sam sposób jak pozostałe polecenia \"show\"."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><title>
#: apt-mark.8.xml
msgid "Schedule Packages for Install, Remove and Purge"
msgstr ""
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-mark.8.xml
msgid ""
"Some front-ends like <command>apt-get dselect-upgrade</command> can be used "
"to apply previously scheduled changes to the install state of packages. Such "
"changes can be scheduled with the <option>install</option>, <option>remove</"
"option> (also known as <option>deinstall</option>) and <option>purge</"
"option> commands. Packages with a specific selection can be displayed with "
"<option>showinstall</option>, <option>showremove</option> and "
"<option>showpurge</option> respectively. More information about these so "
"called dpkg selections can be found in &dpkg;."
msgstr ""
#
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-mark.8.xml
msgid ""
"<command>apt-mark</command> returns zero on normal operation, non-zero on "
"error."
msgstr ""
"<command>apt-mark</command> zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, "
"wartość niezerową - w przypadku błędu."
#. type: Content of: <refentry><refnamediv><refpurpose>
#: apt-secure.8.xml
msgid "Archive authentication support for APT"
msgstr "Wsparcie APT dla autentykacji archiwum."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>
#: apt-secure.8.xml
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Starting with version 0.6, <command>apt</command> contains code that does "
#| "signature checking of the Release file for all archives. This ensures "
#| "that packages in the archive can't be modified by people who have no "
#| "access to the Release file signing key."
msgid ""
"Starting with version 0.6, <command>APT</command> contains code that does "
"signature checking of the Release file for all repositories. This ensures "
"that data like packages in the archive can't be modified by people who have "
"no access to the Release file signing key. Starting with version 1.1 "
"<command>APT</command> requires repositories to provide recent "
"authentication information for unimpeded usage of the repository."
msgstr ""
"Począwszy od wersji 0.6 <command>apt</command> zawiera kod sprawdzający "
"sygnatury plików \"Release\" wszystkich archiwów. Zapewnia to, że pakiety w "
"archiwum nie mogą być zmieniane przez ludzi nie mających dostępu do klucza "
"używanego do podpisywania plików \"Release\"."
#. type: Content of: <refentry><refsect1><para>