You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

2472 lines
74 KiB

# Slovak translation of APT
#
# initial sk.po made from Czech translation (cs.po)
# thanks to Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-04-29 21:46-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-03 11:17+0100\n"
"Last-Translator: Peter KLFMANiK Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:135
#, c-format
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr "Balík %s verzie %s má nesplnené závislosti:\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:175 cmdline/apt-cache.cc:527 cmdline/apt-cache.cc:615
#: cmdline/apt-cache.cc:771 cmdline/apt-cache.cc:989 cmdline/apt-cache.cc:1357
#: cmdline/apt-cache.cc:1508
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Balík %s sa nedá nájsť"
#: cmdline/apt-cache.cc:232
msgid "Total Package Names : "
msgstr "Celkom názvov balíkov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:272
msgid " Normal Packages: "
msgstr " Normálnych balíkov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:273
msgid " Pure Virtual Packages: "
msgstr " Čisto virtuálnych balíkov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:274
msgid " Single Virtual Packages: "
msgstr " Jednoduchých virtuálnych balíkov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:275
msgid " Mixed Virtual Packages: "
msgstr " Zmiešaných virtuálnych balíkov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:276
msgid " Missing: "
msgstr " Chýbajúcich: "
#: cmdline/apt-cache.cc:278
msgid "Total Distinct Versions: "
msgstr "Celkom rôznych verzií: "
#: cmdline/apt-cache.cc:280
msgid "Total Dependencies: "
msgstr "Celkom závislostí: "
#: cmdline/apt-cache.cc:283
msgid "Total Ver/File relations: "
msgstr "Celkom vzťahov ver/súbor: "
#: cmdline/apt-cache.cc:285
msgid "Total Provides Mappings: "
msgstr "Celkom poskytnutých mapovaní: "
#: cmdline/apt-cache.cc:297
msgid "Total Globbed Strings: "
msgstr "Celkom globovaných reťazcov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:311
msgid "Total Dependency Version space: "
msgstr "Celkom miesta závislých verzií: "
#: cmdline/apt-cache.cc:316
msgid "Total Slack space: "
msgstr "Celkom jalového miesta: "
#: cmdline/apt-cache.cc:324
msgid "Total Space Accounted for: "
msgstr "Celkom priradeného miesta: "
#: cmdline/apt-cache.cc:446 cmdline/apt-cache.cc:1189
#, c-format
msgid "Package file %s is out of sync."
msgstr "Súbor balíkov %s je neaktuálny."
#: cmdline/apt-cache.cc:1231
msgid "You must give exactly one pattern"
msgstr "Musíte zadať práve jeden vzor"
#: cmdline/apt-cache.cc:1385
msgid "No packages found"
msgstr "Neboli nájdené žiadne balíky"
#: cmdline/apt-cache.cc:1462
msgid "Package Files:"
msgstr "Súbory balíka:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1469 cmdline/apt-cache.cc:1555
msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
msgstr "Cache je neaktuálna, nedá sa odvolať na súbor balíka"
#: cmdline/apt-cache.cc:1470
#, c-format
msgid "%4i %s\n"
msgstr "%4i %s\n"
#. Show any packages have explicit pins
#: cmdline/apt-cache.cc:1482
msgid "Pinned Packages:"
msgstr "Pripevnené balíky:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1494 cmdline/apt-cache.cc:1535
msgid "(not found)"
msgstr "(nenájdené)"
#. Installed version
#: cmdline/apt-cache.cc:1515
msgid " Installed: "
msgstr " Nainštalovaná verzia: "
#: cmdline/apt-cache.cc:1517 cmdline/apt-cache.cc:1525
msgid "(none)"
msgstr "(žiadna)"
#. Candidate Version
#: cmdline/apt-cache.cc:1522
msgid " Candidate: "
msgstr " Kandidát: "
#: cmdline/apt-cache.cc:1532
msgid " Package Pin: "
msgstr " Pripevnený balík:"
#. Show the priority tables
#: cmdline/apt-cache.cc:1541
msgid " Version Table:"
msgstr " Tabuľka verzií:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1556
#, c-format
msgid " %4i %s\n"
msgstr " %4i %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1646 cmdline/apt-cdrom.cc:731 cmdline/apt-config.cc:70
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225 ftparchive/apt-ftparchive.cc:545
#: cmdline/apt-get.cc:2260 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#, c-format
msgid "%s %s for %s %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s pre %s %s skompilovaný na %s %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1653
msgid ""
"Usage: apt-cache [options] command\n"
" apt-cache [options] add file1 [file2 ...]\n"
" apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...]\n"
" apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache is a low-level tool used to manipulate APT's binary\n"
"cache files, and query information from them\n"
"\n"
"Commands:\n"
" add - Add a package file to the source cache\n"
" gencaches - Build both the package and source cache\n"
" showpkg - Show some general information for a single package\n"
" showsrc - Show source records\n"
" stats - Show some basic statistics\n"
" dump - Show the entire file in a terse form\n"
" dumpavail - Print an available file to stdout\n"
" unmet - Show unmet dependencies\n"
" search - Search the package list for a regex pattern\n"
" show - Show a readable record for the package\n"
" depends - Show raw dependency information for a package\n"
" rdepends - Show reverse dependency information for a package\n"
" pkgnames - List the names of all packages\n"
" dotty - Generate package graphs for GraphVis\n"
" xvcg - Generate package graphs for xvcg\n"
" policy - Show policy settings\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -p=? The package cache.\n"
" -s=? The source cache.\n"
" -q Disable progress indicator.\n"
" -i Show only important deps for the unmet command.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-cache [voľby] príkaz\n"
" apt-cache [voľby] add súbor1 [súbor2 ...]\n"
" apt-cache [voľby] showpkg balík1 [balík2 ...]\n"
" apt-cache [voľby] showsrc balík1 [balík2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache je nízkoúrovňový nástroj na spravovanie binárnych\n"
"súborov vo vyrovnávacej pamäti APT a na ich prehľadávanie\n"
"\n"
"Príkazy:\n"
" add - Pridá súbor Packages do zdrojovej vyrovnávacej pamäti\n"
" gencaches - Zostaví vyrovnávaciu pamäť balíkov a zdrojov\n"
" showpkg - Zobrazí všeobecné údaje o balíku\n"
" showsrc - Zobrazí zdrojové záznamy\n"
" stats - Zobrazí základné štatistiky\n"
" dump - Zobrazí celý súbor v zhustenej podobe\n"
" dumpavail - Vypíše súbor dostupných balíkov na štandartný výstup\n"
" unmet - Zobrazí nesplnené závislosti\n"
" search - Prehľadá zoznam balíkov podľa regulárneho výrazu\n"
" show - Zobrazí prehľadné informácie o balíku\n"
" depends - Zobrazí základné údaje o závislostiach balíka\n"
" rdepends - Zobrazí údaje o spätných závislostiach balíka\n"
" pkgnames - Vypíše zoznam názvov všetkých balíkov\n"
" dotty - Vytvorí diagramy balíka pre GraphVis\n"
" xvcg - Vytvorí diagramy balíka pre xvcg\n"
" policy - Zobrazí nastavenia zásad\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda.\n"
" -p=? Vyrovnávacia pamäť balíkov.\n"
" -s=? Vyrovnávacia pamäť zdrojov.\n"
" -q Nezobrazí indikátor priebehu.\n"
" -i Pri príkaze unmet zobrazí iba dôležité závislosti.\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
"Viac informácií nájdete v manuálových stránkach apt-cache(8) a apt.conf(5).\n"
#: cmdline/apt-config.cc:41
msgid "Arguments not in pairs"
msgstr "Argumenty nie sú vo dvojiciach"
#: cmdline/apt-config.cc:76
msgid ""
"Usage: apt-config [options] command\n"
"\n"
"apt-config is a simple tool to read the APT config file\n"
"\n"
"Commands:\n"
" shell - Shell mode\n"
" dump - Show the configuration\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-config [voľby] príkaz\n"
"\n"
"apt-config je jednoduchý nástroj na čítanie konfiguračného súboru APT\n"
"\n"
"Príkazy:\n"
" shell - Shellový režim\n"
" dump - Zobrazí nastavenie\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda.\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:98
#, c-format
msgid "%s not a valid DEB package."
msgstr "%s nie je platný DEB balík."
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:232
msgid ""
"Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info\n"
"from debian packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" -t Set the temp dir\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-extracttemplates súbor1 [súbor2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates je nástroj na vyňatie konfiguračných skriptov\n"
"a šablón z debian balíkov\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda.\n"
" -t Nastaví dočasný adresár\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:267 apt-pkg/pkgcachegen.cc:699
#, c-format
msgid "Unable to write to %s"
msgstr "Do %s sa nedá zapisovať"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:310
msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
msgstr "Nedá sa určiť verzia programu debconf. Je debconf nainštalovaný?"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:163 ftparchive/apt-ftparchive.cc:337
msgid "Package extension list is too long"
msgstr "Zoznam rozšírení balíka je príliš dlhý"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:165 ftparchive/apt-ftparchive.cc:179
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:202 ftparchive/apt-ftparchive.cc:252
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:266 ftparchive/apt-ftparchive.cc:288
#, c-format
msgid "Error Processing directory %s"
msgstr "Chyba pri spracovávaní adresára %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:250
msgid "Source extension list is too long"
msgstr "Zoznam zdrojových rozšírení je príliš dlhý"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:367
msgid "Error writing header to contents file"
msgstr "Chyba pri zapisovaní hlavičky do súboru"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:397
#, c-format
msgid "Error Processing Contents %s"
msgstr "Chyba pri spracovávaní obsahu %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:551
msgid ""
"Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
"Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
" sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
" contents path\n"
" release path\n"
" generate config [groups]\n"
" clean config\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
"many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
"for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
"Package file contains the contents of all the control fields from\n"
"each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
"is supported to force the value of Priority and Section.\n"
"\n"
"Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
"The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
"\n"
"The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
"tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
"override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
"appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
"Debian archive:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" --md5 Control MD5 generation\n"
" -s=? Source override file\n"
" -q Quiet\n"
" -d=? Select the optional caching database\n"
" --no-delink Enable delinking debug mode\n"
" --contents Control contents file generation\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitary configuration option"
msgstr ""
"Použitie: apt-ftparchive [voľby] príkaz\n"
"Príkazy: packages binárna_cesta [súbor_override [prefix_cesty]]\n"
" sources zdrojová_cesta [súbor_override [prefix_cesty]]\n"
" contents cesta\n"
" release cesta\n"
" generate konfiguračný_súbor [skupiny]\n"
" clean konfiguračný_súbor\n"
"\n"
"apt-ftparchive generuje indexové súbory archívov Debianu. Podporuje\n"
"niekoľko režimov vytvárania - od plne automatického až po funkčnú\n"
"náhradu príkazov dpkg-scanpackages a dpkg-scansources.\n"
"\n"
"apt-ftparchive zo stromu .deb súborov vygeneruje súbory Packages. Súbor\n"
"Packages okrem všetkých riadiacich polí každého balíka obsahuje tiež jeho\n"
"veľkosť a MD5 súčet. Podporovaný je tiež súbor override, pomocou ktorého\n"
"môžete vynútiť hodnoty polí Priority a Section.\n"
"\n"
"Podobne vie apt-ftparchive vygenerovať zo stromu súborov .dsc súbory\n"
"Sources. Voľbou --source-override môžete určiť zdrojový súbor override.\n"
"\n"
"Príkazy 'packages' a 'sources' by sa mali spúšťať v koreni stromu.\n"
"Binárna_cesta by mala ukazovať na začiatok rekurzívneho hľadania\n"
"a súbor override by mal obsahovať príznaky pre prepis. Ak je udaný\n"
"prefix_cesty, pridá sa do polí Filename.\n"
"Skutočný príklad z archívu Debianu:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda\n"
" --md5 Vygeneruje kontrolný MD5 súčet\n"
" -s=? Zdrojový súbor override\n"
" -q Tichý režim\n"
" -d=? Zvolí voliteľnú databázu pre vyrovnávaciu pamäť\n"
" --no-delink Povolí ladiaci režim\n"
" --contents Vygeneruje súbor Contents\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:757
msgid "No selections matched"
msgstr "Nevyhovel žiaden výber"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:830
#, c-format
msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
msgstr "V balíkovom súbore skupiny `%s' chýbajú niektoré súbory"
#: ftparchive/cachedb.cc:45
#, c-format
msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
msgstr "DB je narušená, súbor je premenovaný na %s.old"
#: ftparchive/cachedb.cc:63
#, c-format
msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
msgstr "DB je neaktuálna, prebieha pokus o aktualizáciu %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:73
#, c-format
msgid "Unable to open DB file %s"
msgstr "DB súbor %s sa nedá otvoriť"
#: ftparchive/cachedb.cc:114
#, c-format
msgid "File date has changed %s"
msgstr "Dátum súboru sa zmenil %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:155
msgid "Archive has no control record"
msgstr "Archív nemá riadiaci záznam"
#: ftparchive/cachedb.cc:267
msgid "Unable to get a cursor"
msgstr "Nedá sa získať kurzor"
#: ftparchive/writer.cc:79
#, c-format
msgid "W: Unable to read directory %s\n"
msgstr "W: Adresár %s sa nedá čítať\n"
#: ftparchive/writer.cc:84
#, c-format
msgid "W: Unable to stat %s\n"
msgstr "W: %s sa nedá vyhodnotiť\n"
#: ftparchive/writer.cc:126
msgid "E: "
msgstr "E: "
#: ftparchive/writer.cc:128
msgid "W: "
msgstr "W: "
#: ftparchive/writer.cc:135
msgid "E: Errors apply to file "
msgstr "E: Chyby sa týkajú súboru "
#: ftparchive/writer.cc:152 ftparchive/writer.cc:182
#, c-format
msgid "Failed to resolve %s"
msgstr "Chyba pri zisťovaní %s"
#: ftparchive/writer.cc:164
msgid "Tree walking failed"
msgstr "Priechod stromom zlyhal"
#: ftparchive/writer.cc:189
#, c-format
msgid "Failed to open %s"
msgstr "%s sa nedá otvoriť"
#: ftparchive/writer.cc:246
#, c-format
msgid " DeLink %s [%s]\n"
msgstr "Odlinkovanie %s [%s]\n"
#: ftparchive/writer.cc:254
#, c-format
msgid "Failed to readlink %s"
msgstr "Linka %s sa nedá čítať"
#: ftparchive/writer.cc:258
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s"
msgstr "%s sa nedá odlinkovať"
#: ftparchive/writer.cc:265
#, c-format
msgid "*** Failed to link %s to %s"
msgstr "*** Nepodarilo sa zlinkovať %s s %s"
#: ftparchive/writer.cc:275
#, c-format
msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
msgstr " Bol dosiahnutý odlinkovací limit %sB.\n"
#: ftparchive/writer.cc:358 apt-inst/extract.cc:181 apt-inst/extract.cc:193
#: apt-inst/extract.cc:210 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:121
#, c-format
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "%s sa nedá vyhodnotiť"
#: ftparchive/writer.cc:378
msgid "Archive had no package field"
msgstr "Archív neobsahuje pole package"
#: ftparchive/writer.cc:386 ftparchive/writer.cc:595
#, c-format
msgid " %s has no override entry\n"
msgstr " %s nemá žiadnu položku pre override\n"
#: ftparchive/writer.cc:429 ftparchive/writer.cc:677
#, c-format
msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
msgstr " správcom %s je %s, nie %s\n"
#: ftparchive/contents.cc:346 ftparchive/contents.cc:377
msgid "realloc - Failed to allocate memory"
msgstr "realloc - Zlyhal pokus o pridelenie pamäti"
#: ftparchive/override.cc:38 ftparchive/override.cc:146
#, c-format
msgid "Unable to open %s"
msgstr "%s sa nedá otvoriť"
#: ftparchive/override.cc:64 ftparchive/override.cc:170
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #1"
msgstr "Skomolený súbor %s, riadok %lu #1"
#: ftparchive/override.cc:78 ftparchive/override.cc:182
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #2"
msgstr "Skomolený súbor %s, riadok %lu #2"
#: ftparchive/override.cc:92 ftparchive/override.cc:195
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #3"
msgstr "Skomolený súbor %s, riadok %lu #3"
#: ftparchive/override.cc:131 ftparchive/override.cc:205
#, c-format
msgid "Failed to read the override file %s"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať override súbor %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:75
#, c-format
msgid "Unknown Compresison Algorithm '%s'"
msgstr "Neznámy kompresný algoritmus '%s'"
#: ftparchive/multicompress.cc:105
#, c-format
msgid "Compressed output %s needs a compression set"
msgstr "Komprimovaný výstup %s potrebuje kompresnú sadu"
#: ftparchive/multicompress.cc:172 methods/rsh.cc:91
msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
msgstr "Zlyhalo vytvorenie medziprocesovej rúry k podprocesu"
#: ftparchive/multicompress.cc:198
msgid "Failed to create FILE*"
msgstr "Zlyhalo vytvorenie FILE*"
#: ftparchive/multicompress.cc:201
msgid "Failed to fork"
msgstr "Volanie fork() zlyhalo"
#: ftparchive/multicompress.cc:215
msgid "Compress Child"
msgstr "Komprimovať potomka"
#: ftparchive/multicompress.cc:238
#, c-format
msgid "Internal Error, Failed to create %s"
msgstr "Interná chyba, nepodarilo sa vytvoriť %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:289
msgid "Failed to create subprocess IPC"
msgstr "Nedá sa vytvoriť podproces IPC"
#: ftparchive/multicompress.cc:324
msgid "Failed to exec compressor "
msgstr "Nepodarilo sa spustiť kompresor "
#: ftparchive/multicompress.cc:363
msgid "decompressor"
msgstr "dekompresor"
#: ftparchive/multicompress.cc:406
msgid "IO to subprocess/file failed"
msgstr "V/V operácia s podprocesom/súborom zlyhala"
#: ftparchive/multicompress.cc:458
msgid "Failed to read while computing MD5"
msgstr "Chyba čítania pri výpočte MD5"
#: ftparchive/multicompress.cc:475
#, c-format
msgid "Problem unlinking %s"
msgstr "Problém s odlinkovaním %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:490 apt-inst/extract.cc:188
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s"
msgstr "Premenovanie %s na %s zlyhalo"
#: cmdline/apt-get.cc:118
msgid "Y"
msgstr "Y"
#: cmdline/apt-get.cc:140 cmdline/apt-get.cc:1422
#, c-format
msgid "Regex compilation error - %s"
msgstr "Chyba pri preklade regulárneho výrazu - %s"
#: cmdline/apt-get.cc:235
msgid "The following packages have unmet dependencies:"
msgstr "Nasledovné balíky majú nesplnené závislosti:"
#: cmdline/apt-get.cc:325
#, c-format
msgid "but %s is installed"
msgstr "ale nainštalovaný je %s"
#: cmdline/apt-get.cc:327
#, c-format
msgid "but %s is to be installed"
msgstr "ale inštalovať sa bude %s"
#: cmdline/apt-get.cc:334
msgid "but it is not installable"
msgstr "ale sa nedá nainštalovať"
#: cmdline/apt-get.cc:336
msgid "but it is a virtual package"
msgstr "ale je to virtuálny balík"
#: cmdline/apt-get.cc:339
msgid "but it is not installed"
msgstr "ale nie je nainštalovaný"
#: cmdline/apt-get.cc:339
msgid "but it is not going to be installed"
msgstr "ale sa nebude inštalovať"
#: cmdline/apt-get.cc:344
msgid " or"
msgstr " alebo"
#: cmdline/apt-get.cc:373
msgid "The following NEW packages will be installed:"
msgstr "Nainštalujú sa nasledovné NOVÉ balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:399
msgid "The following packages will be REMOVED:"
msgstr "Nasledovné balíky sa ODSTRÁNIA:"
#: cmdline/apt-get.cc:421
msgid "The following packages have been kept back:"
msgstr "Nasledovné balíky sa ponechajú v súčasnej verzii:"
#: cmdline/apt-get.cc:442
msgid "The following packages will be upgraded:"
msgstr "Nasledovné balíky sa aktualizujú:"
#: cmdline/apt-get.cc:463
msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
msgstr "Nasledovné balíky sa DEGRADUJÚ:"
#: cmdline/apt-get.cc:483
msgid "The following held packages will be changed:"
msgstr "Nasledovné pridržané balíky sa zmenia:"
#: cmdline/apt-get.cc:536
#, c-format
msgid "%s (due to %s) "
msgstr "%s (kvôli %s) "
#: cmdline/apt-get.cc:544
msgid ""
"WARNING: The following essential packages will be removed\n"
"This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
msgstr ""
"UPOZORNENIE: Nasledovné dôležité balíky sa odstránia.\n"
"Ak presne neviete, čo robíte, tak to NEROBTE!"
#: cmdline/apt-get.cc:574
#, c-format
msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
msgstr "%lu aktualizovaných, %lu nových inštalovaných, "
#: cmdline/apt-get.cc:578
#, c-format
msgid "%lu reinstalled, "
msgstr "%lu reinštalovaných, "
#: cmdline/apt-get.cc:580
#, c-format
msgid "%lu downgraded, "
msgstr "%lu degradovaných, "
#: cmdline/apt-get.cc:582
#, c-format
msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
msgstr "%lu na odstránenie a %lu neaktualizovaných.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:586
#, c-format
msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
msgstr "%lu iba čiastočne nainštalovaných alebo odstránených.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:646
msgid "Correcting dependencies..."
msgstr "Opravujú sa závislosti..."
#: cmdline/apt-get.cc:649
msgid " failed."
msgstr " zlyhalo."
#: cmdline/apt-get.cc:652
msgid "Unable to correct dependencies"
msgstr "Závislosti sa nedajú opraviť"
#: cmdline/apt-get.cc:655
msgid "Unable to minimize the upgrade set"
msgstr "Sada pre aktualizáciu sa nedá minimalizovať"
#: cmdline/apt-get.cc:657
msgid " Done"
msgstr " Hotovo"
#: cmdline/apt-get.cc:661
msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these."
msgstr "Na opravu môžete spustiť `apt-get -f install'."
#: cmdline/apt-get.cc:664
msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
msgstr "Nesplnené závislosti. Skúste použiť -f."
#: cmdline/apt-get.cc:718
msgid "Packages need to be removed but Remove is disabled."
msgstr "Je potrebné odstránenie balíka, ale funkcia Odstrániť je vypnutá."
#: cmdline/apt-get.cc:744 cmdline/apt-get.cc:1716 cmdline/apt-get.cc:1749
msgid "Unable to lock the download directory"
msgstr "Adresár pre sťahovanie sa nedá zamknúť"
#: cmdline/apt-get.cc:754 cmdline/apt-get.cc:1797 cmdline/apt-get.cc:2008
#: apt-pkg/cachefile.cc:67
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "Nedá sa načítať zoznam zdrojov."
#: cmdline/apt-get.cc:774
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB/%sB archívov.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:777
#, c-format
msgid "Need to get %sB of archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB archívov.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:782
#, c-format
msgid "After unpacking %sB of additional disk space will be used.\n"
msgstr "Po rozbalení sa na disku použije ďalších %sB.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:785
#, c-format
msgid "After unpacking %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "Po rozbalení sa na disku uvoľní %sB.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:802
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s."
msgstr "Na %s nemáte dostatok voľného miesta."
#: cmdline/apt-get.cc:811
msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
msgstr "Nastali problémy a -y bolo použité bez --force-yes"
#: cmdline/apt-get.cc:817 cmdline/apt-get.cc:837
msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
msgstr "Zadané 'iba triviálne', ale toto nie je triviálna operácia."
#: cmdline/apt-get.cc:819
msgid "Yes, do as I say!"
msgstr "Áno, urob to, čo vravím!"
#: cmdline/apt-get.cc:821
#, c-format
msgid ""
"You are about to do something potentially harmful\n"
"To continue type in the phrase '%s'\n"
" ?] "
msgstr ""
"Možno sa chystáte vykonať niečo škodlivé\n"
"Pre pokračovanie opíšte frázu '%s'\n"
" ?]"
#: cmdline/apt-get.cc:827 cmdline/apt-get.cc:846
msgid "Abort."
msgstr "Prerušené."
#: cmdline/apt-get.cc:842
msgid "Do you want to continue? [Y/n] "
msgstr "Chcete pokračovať? [Y/n] "
#: cmdline/apt-get.cc:911 cmdline/apt-get.cc:1281 cmdline/apt-get.cc:1906
#, c-format
msgid "Failed to fetch %s %s\n"
msgstr "Zlyhalo stiahnutie %s %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:929
msgid "Some files failed to download"
msgstr "Niektoré súbory sa nedajú stiahnuť"
#: cmdline/apt-get.cc:930 cmdline/apt-get.cc:1915
msgid "Download complete and in download only mode"
msgstr "Sťahovanie ukončené v režime \"iba stiahnuť\""
#: cmdline/apt-get.cc:936
msgid ""
"Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
"missing?"
msgstr ""
"Niektoré archívy sa nedajú stiahnuť. Skúste spustiť apt-get update alebo --fix-missing"
#: cmdline/apt-get.cc:940
msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
msgstr "--fix-missing a výmena média nie sú momentálne podporované"
#: cmdline/apt-get.cc:945
msgid "Unable to correct missing packages."
msgstr "Chýbajúce balíky sa nedajú opraviť."
#: cmdline/apt-get.cc:946
msgid "Aborting Install."
msgstr "Inštalácia sa prerušuje."
#: cmdline/apt-get.cc:979
#, c-format
msgid "Note, selecting %s instead of %s\n"
msgstr "Poznámka: %s sa vyberá namiesto %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:989
#, c-format
msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
msgstr "Preskakuje sa %s, pretože je už nainštalovaný.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1007
#, c-format
msgid "Package %s is not installed, so not removed\n"
msgstr "Balík %s nie je nainštalovaný, nedá sa teda odstrániť\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1018
#, c-format
msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
msgstr "Balík %s je virtuálny balík poskytovaný:\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1030
msgid " [Installed]"
msgstr "[Inštalovaný]"
#: cmdline/apt-get.cc:1035
msgid "You should explicitly select one to install."
msgstr "Mali by ste explicitne vybrať jeden na inštaláciu."
#: cmdline/apt-get.cc:1040
#, c-format
msgid ""
"Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
"This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
"is only available from another source\n"
msgstr ""
"Balík %s nie je dostupný, ale odkazuje naň iný balík. Možno to znamená,\n"
"že balík chýba, bol zrušený, alebo je dostupný iba z iného zdroja\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1059
msgid "However the following packages replace it:"
msgstr "Avšak nahrádzajú ho nasledovné balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:1062
#, c-format
msgid "Package %s has no installation candidate"
msgstr "Balík %s nemá kandidáta na inštaláciu"
#: cmdline/apt-get.cc:1082
#, c-format
msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
msgstr "Nie je možná reinštalácia %s, pretože sa nedá stiahnuť.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1090
#, c-format
msgid "%s is already the newest version.\n"
msgstr "%s je už najnovšej verzie.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1117
#, c-format
msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Nebolo nájdené vydanie '%s' pre '%s'"
#: cmdline/apt-get.cc:1119
#, c-format
msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Nebola nájdená verzia '%s' pre '%s'"
#: cmdline/apt-get.cc:1125
#, c-format
msgid "Selected version %s (%s) for %s\n"
msgstr "Zvolená verzia %s (%s) pre %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1235
msgid "The update command takes no arguments"
msgstr "Príkaz update neprijíma žiadne argumenty"
#: cmdline/apt-get.cc:1248
msgid "Unable to lock the list directory"
msgstr "Adresár zoznamov sa nedá zamknúť"
#: cmdline/apt-get.cc:1300
msgid ""
"Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones "
"used instead."
msgstr ""
"Niektoré indexové súbory sa nepodarilo stiahnuť, boli ignorované, alebo sa "
"použili staršie verzie."
#: cmdline/apt-get.cc:1319
msgid "Internal Error, AllUpgrade broke stuff"
msgstr "Vnútorná chyba, AllUpgrade pokazil veci"
#: cmdline/apt-get.cc:1409 cmdline/apt-get.cc:1445
#, c-format
msgid "Couldn't find package %s"
msgstr "Balík %s sa nedá nájsť"
#: cmdline/apt-get.cc:1432
#, c-format
msgid "Note, selecting %s for regex '%s'\n"
msgstr "Poznámka: vyberá sa %s pre regulárny výraz '%s'\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1462
msgid "You might want to run `apt-get -f install' to correct these:"
msgstr "Na opravu nasledovných môžete spustiť `apt-get -f install':"
#: cmdline/apt-get.cc:1465
msgid ""
"Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
"solution)."
msgstr ""
"Nesplnené závislosti. Skúste spustiť 'apt-get -f install' bez balíkov (alebo "
"navrhnite riešenie)."
#: cmdline/apt-get.cc:1477
msgid ""
"Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
"requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
"distribution that some required packages have not yet been created\n"
"or been moved out of Incoming."
msgstr ""
"Niektoré balíky sa nedajú nainštalovať. To môže znamenať, že požadujete\n"
"nemožnú situáciu, alebo ak používate nestabilnú distribúciu, že\n"
"požadované balíky ešte neboli vytvorené alebo presunuté z fronty\n"
"Novoprichádzajúcich (Incoming) balíkov."
#: cmdline/apt-get.cc:1485
msgid ""
"Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
"the package is simply not installable and a bug report against\n"
"that package should be filed."
msgstr ""
"Pretože ste požiadali iba o jednoduchú operáciu, je takmer isté, že\n"
"balík nie je inštalovateľný a mali by ste zaslať hlásenie o chybe\n"
"(bug report) pre daný balík."
#: cmdline/apt-get.cc:1490
msgid "The following information may help to resolve the situation:"
msgstr "Nasledovné informácie vám možno pomôžu vyriešiť túto situáciu:"
#: cmdline/apt-get.cc:1493
msgid "Broken packages"
msgstr "Poškodené balíky"
#: cmdline/apt-get.cc:1519
msgid "The following extra packages will be installed:"
msgstr "Nainštalujú sa nasledovné extra balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:1590
msgid "Suggested packages:"
msgstr "Navrhované balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:1591
msgid "Recommended packages:"
msgstr "Odporúčané balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:1611
msgid "Calculating Upgrade... "
msgstr "Prepočítava sa aktualizácia... "
#: cmdline/apt-get.cc:1614 methods/ftp.cc:702 methods/connect.cc:99
msgid "Failed"
msgstr "Chyba"
#: cmdline/apt-get.cc:1619
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"
#: cmdline/apt-get.cc:1792
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
msgstr "Musíte zadať aspoň jeden balík, pre ktorý sa stiahnu zdrojové texty"
#: cmdline/apt-get.cc:1819 cmdline/apt-get.cc:2026
#, c-format
msgid "Unable to find a source package for %s"
msgstr "Nedá sa nájsť zdrojový balík pre %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1866
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s"
msgstr "Na %s nemáte dostatok voľného miesta"
#: cmdline/apt-get.cc:1871
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB/%sB zdrojových archívov.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1874
#, c-format
msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB zdrojových archívov.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1880
#, c-format
msgid "Fetch Source %s\n"
msgstr "Stiahnuť zdroj %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1911
msgid "Failed to fetch some archives."
msgstr "Zlyhalo stiahnutie niektorých archívov."
#: cmdline/apt-get.cc:1939
#, c-format
msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
msgstr "Preskakuje sa rozbalenie už rozbaleného zdroja v %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1951
#, c-format
msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
msgstr "Príkaz pre rozbalenie '%s' zlyhal.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1968
#, c-format
msgid "Build command '%s' failed.\n"
msgstr "Príkaz pre zostavenie '%s' zlyhal.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1987
msgid "Child process failed"
msgstr "Proces potomka zlyhal"
#: cmdline/apt-get.cc:2003
msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
msgstr ""
"Musíte zadať aspoň jeden balík, pre ktorý sa budú overovať "
"závislosti na zostavenie"
#: cmdline/apt-get.cc:2031
#, c-format
msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
msgstr "Nedajú sa získať závislosti pre zostavenie %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2051
#, c-format
msgid "%s has no build depends.\n"
msgstr "%s nemá žiadne závislosti pre zostavenie.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2103
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
"found"
msgstr "%s závislosť pre %s sa nemôže splniť, pretože sa nedá nájsť balík %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2155
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because no available versions of "
"package %s can satisfy version requirements"
msgstr ""
"%s závislosť pre %s sa nedá splniť, protože sa nedá nájsť verzia balíku "
"%s, ktorá zodpovedá požiadavke na verziu"
#: cmdline/apt-get.cc:2190
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
msgstr ""
"Zlyhalo splnenie %s závislosti pre %s: Inštalovaný balík %s je príliš nový"
#: cmdline/apt-get.cc:2215
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
msgstr "Zlyhalo splnenie %s závislosti pre %s: %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2229
#, c-format
msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
msgstr "Závislosti pre zostavenie %s sa nedajú splniť."
#: cmdline/apt-get.cc:2233
msgid "Failed to process build dependencies"
msgstr "Spracovanie závislostí pre zostavenie zlyhalo"
#: cmdline/apt-get.cc:2265
msgid "Supported Modules:"
msgstr "Podporované moduly:"
#: cmdline/apt-get.cc:2306
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
" apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
" apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-get is a simple command line interface for downloading and\n"
"installing packages. The most frequently used commands are update\n"
"and install.\n"
"\n"
"Commands:\n"
" update - Retrieve new lists of packages\n"
" upgrade - Perform an upgrade\n"
" install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)\n"
" remove - Remove packages\n"
" source - Download source archives\n"
" build-dep - Configure build-dependencies for source packages\n"
" dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)\n"
" dselect-upgrade - Follow dselect selections\n"
" clean - Erase downloaded archive files\n"
" autoclean - Erase old downloaded archive files\n"
" check - Verify that there are no broken dependencies\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -qq No output except for errors\n"
" -d Download only - do NOT install or unpack archives\n"
" -s No-act. Perform ordering simulation\n"
" -y Assume Yes to all queries and do not prompt\n"
" -f Attempt to continue if the integrity check fails\n"
" -m Attempt to continue if archives are unlocatable\n"
" -u Show a list of upgraded packages as well\n"
" -b Build the source package after fetching it\n"
" -V Show verbose version numbers\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual\n"
"pages for more information and options.\n"
" This APT has Super Cow Powers.\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-get [voľby] príkaz\n"
" apt-get [voľby] install|remove balík1 [balík2 ...]\n"
" apt-get [voľby] source balík1 [balík2 ...]\n"
"\n"
"apt-get je jednoduché rozhranie v príkazovom riadku pre sťahovanie\n"
"a inštaláciu balíkov. Najpoužívanejšími príkazmi sú update a install.\n"
"\n"
"Príkazy:\n"
" update - Získa zoznam nových balíkov\n"
" upgrade - Vykoná aktualizáciu\n"
" install - Nainštaluje nové balíky (balík je libc6, nie libc6.deb)\n"
" remove - Odstráni balíky\n"
" source - Stiahne zdrojové archívy\n"
" build-dep - Nastaví závislosti pre zostavenie pre zdrojové balíky\n"
" dist-upgrade - Aktualizácia distribúcie, viď apt-get(8)\n"
" dselect-upgrade - Riadi sa podľa výberu v dselect-e\n"
" clean - Zmaže stiahnuté archívy\n"
" autoclean - Zmaže staré stiahnuté archívy\n"
" check - Overí, či nejestvujú poškodené závislosti\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda\n"
" -q Nezobrazí indikátor priebehu - pre záznam\n"
" -qq Zobrazí iba chyby\n"
" -d Iba stiahne - neinštaluje ani nerozbaľuje archívy\n"
" -s Iba napodobňuje prevádzané akcie\n"
" -y Na všetky otázky odpovedá Áno\n"
" -f Skúsi pokračovať, aj keď zlyhá kontrola integrity\n"
" -m Skúsi pokračovať, aj keď sa nepodarí nájsť archívy\n"
" -u Zobrazí tiež zoznam aktualizovaných balíkov\n"
" -b Po stiahnutí zdrojového balíka ho aj skompiluje\n"
" -V Zobrazí čísla verzií\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
"Viac volieb nájdete v manuálových stránkách apt-get(8), sources.list(5)\n"
"a apt.conf(5).\n"
" Toto APT má schopnosti posvätnej kravy.\n"
#: cmdline/acqprogress.cc:55
msgid "Hit "
msgstr "Už existuje "
#: cmdline/acqprogress.cc:79
msgid "Get:"
msgstr "Získava sa:"
#: cmdline/acqprogress.cc:110
msgid "Ign "
msgstr "Ign "
#: cmdline/acqprogress.cc:114
msgid "Err "
msgstr "Chyba "
#: cmdline/acqprogress.cc:135
#, c-format
msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
msgstr "%sB sa stiahlo za %s (%sB/s)\n"
#: cmdline/acqprogress.cc:225
#, c-format
msgid " [Working]"
msgstr " [Spracúva sa]"
#: cmdline/acqprogress.cc:271
#, c-format
msgid ""
"Media Change: Please insert the disc labeled\n"
" '%s'\n"
"in the drive '%s' and press enter\n"
msgstr ""
"Výmena média: Vložte disk nazvaný\n"
" '%s'\n"
"do mechaniky '%s' a stlačte Enter\n"
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:86
msgid "Unknown package record!"
msgstr "Neznámy záznam o balíku!"
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:150
msgid ""
"Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is used\n"
"to indicate what kind of file it is.\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" -s Use source file sorting\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-sortpkgs [voľby] súbor1 [súbor2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs je jednoduchý nástroj na zotriedenie súborov Packages.\n"
"Voľbou -s si zvolíte typ súboru.\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Táto nápoveda\n"
" -s Zotriedi zdrojový súbor\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
#: dselect/install:32
msgid "Bad default setting!"
msgstr "Chybné štandartné nastavenie!"
#: dselect/install:51 dselect/install:83 dselect/install:87 dselect/install:93
#: dselect/install:104 dselect/update:45
msgid "Press enter to continue."
msgstr "Stlačte Enter, ak chcete pokračovať."
#: dselect/install:100
msgid "Some errors occurred while unpacking. I'm going to configure the"
msgstr "Pri rozbaľovaní došlo k nejakým chybám. Teraz sa nastavia"
#: dselect/install:101
msgid "packages that were installed. This may result in duplicate errors"
msgstr "balíky, ktoré sa nainštalovali. Môže to spôsobiť chybové správy"
#: dselect/install:102
msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
msgstr "o nesplnených závislostiach. Je to v poriadku, dôležité sú iba"
#: dselect/install:103
msgid ""
"above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
msgstr "chyby nad touto správou. Opravte ich a potom znovu spusťte [I]nštalovať"
#: dselect/update:30
msgid "Merging Available information"
msgstr "Zlučujú sa dostupné informácie"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:116
msgid "Failed to create pipes"
msgstr "Vytvorenie rúry zlyhalo"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:141
msgid "Failed to exec gzip "
msgstr "Spustenie gzip zlyhalo "
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:178 apt-inst/contrib/extracttar.cc:204
msgid "Corrupted archive"
msgstr "Porušený archív"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:193
msgid "Tar Checksum failed, archive corrupted"
msgstr "Kontrolný súčet pre tar zlyhal, archív je poškodený"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:296
#, c-format
msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
msgstr "Neznáma hlavička TARu typ %u, člen %s"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:73
msgid "Invalid archive signature"
msgstr "Neplatný podpis archívu"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:81
msgid "Error reading archive member header"
msgstr "Chyba pri čítaní záhlavia prvku archívu"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:93 apt-inst/contrib/arfile.cc:105
msgid "Invalid archive member header"
msgstr "Neplatné záhlavie prvku archívu"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:131
msgid "Archive is too short"
msgstr "Archív je príliš krátky"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:135
msgid "Failed to read the archive headers"
msgstr "Chyba pri čítaní hlavičiek archívu"
#: apt-inst/filelist.cc:384
msgid "DropNode called on still linked node"
msgstr "Pokus o uvoľnenie uzla (DropNode) na stále prepojenom uzle"
#: apt-inst/filelist.cc:416
msgid "Failed to locate the hash element!"
msgstr "Hashovací prvok sa nedá nájsť!"
#: apt-inst/filelist.cc:463
msgid "Failed to allocate diversion"
msgstr "Nedá sa alokovať diverzia"
#: apt-inst/filelist.cc:468
msgid "Internal Error in AddDiversion"
msgstr "Vnútorná chyba pri AddDiversion"
#: apt-inst/filelist.cc:481
#, c-format
msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
msgstr "Pokus o prepísanie diverzie, %s -> %s a %s/%s"
#: apt-inst/filelist.cc:510
#, c-format
msgid "Double add of diversion %s -> %s"
msgstr "Dvojité pridanie diverzie %s -> %s"
#: apt-inst/filelist.cc:553
#, c-format
msgid "Duplicate conf file %s/%s"
msgstr "Duplicitný konfiguračný súbor %s/%s"
#: apt-inst/dirstream.cc:45 apt-inst/dirstream.cc:50 apt-inst/dirstream.cc:53
#, c-format
msgid "Failed write file %s"
msgstr "Zápis do súboru %s zlyhal"
#: apt-inst/dirstream.cc:80 apt-inst/dirstream.cc:88
#, c-format
msgid "Failed to close file %s"
msgstr "Zatvorenie súboru %s zlyhalo"
#: apt-inst/extract.cc:96 apt-inst/extract.cc:167
#, c-format
msgid "The path %s is too long"
msgstr "Cesta %s je príliš dlhá"
#: apt-inst/extract.cc:127
#, c-format
msgid "Unpacking %s more than once"
msgstr "%s sa rozbaľuje viackrát"
#: apt-inst/extract.cc:137
#, c-format
msgid "The directory %s is diverted"
msgstr "Adresár %s je divertovaný"
#: apt-inst/extract.cc:147
#, c-format
msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
msgstr "Balík sa pokúša zapisovať do diverzného cieľa %s/%s"
#: apt-inst/extract.cc:157 apt-inst/extract.cc:300
msgid "The diversion path is too long"
msgstr "Diverzná cesta je príliš dlhá"
#: apt-inst/extract.cc:243
#, c-format
msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
msgstr "Adresár %s sa nahradí neadresárom"
#: apt-inst/extract.cc:283
msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
msgstr "Nedá sa nájsť uzol v jeho hashovacej oblasti"
#: apt-inst/extract.cc:287
msgid "The path is too long"
msgstr "Cesta je príliš dlhá"
#: apt-inst/extract.cc:417
#, c-format
msgid "Overwrite package match with no version for %s"
msgstr "Prepísať zodpovedajúci balík bez udania verzie pre %s"
#: apt-inst/extract.cc:434
#, c-format
msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
msgstr "Súbor %s/%s prepisuje ten z balíka %s"
#: apt-inst/extract.cc:467 apt-pkg/contrib/configuration.cc:709
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:153 apt-pkg/acquire.cc:416 apt-pkg/clean.cc:38
#, c-format
msgid "Unable to read %s"
msgstr "%s sa nedá čítať"
#: apt-inst/extract.cc:494
#, c-format
msgid "Unable to stat %s"
msgstr "%s sa nedá vyhodnotiť"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:55 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:61
#, c-format
msgid "Failed to remove %s"
msgstr "Odstránenie %s zlyhalo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:110 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:112
#, c-format
msgid "Unable to create %s"
msgstr "%s sa nedá vytvoriť"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:118
#, c-format
msgid "Failed to stat %sinfo"
msgstr "Vyhodnotenie %sinfo zlyhalo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:123
msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
msgstr "Adresáre info a temp musia byť na tom istom súborovom systéme"
#. Build the status cache
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:139 apt-pkg/pkgcachegen.cc:643
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:701 apt-pkg/pkgcachegen.cc:706
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:829
msgid "Reading Package Lists"
msgstr "Načítavajú sa zoznamy balíkov"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:180
#, c-format
msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
msgstr "Nedá sa zmeniť na admin adresár %sinfo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:201 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:355
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:448
msgid "Internal Error getting a Package Name"
msgstr "Vnútorná chyba pri získavaní názvu balíka"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:205
msgid "Reading File Listing"
msgstr "Načítavam výpis súborov"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:216
#, c-format
msgid ""
"Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
"then make it empty and immediately re-install the same version of the "
"package!"
msgstr ""
"Otvorenie súboru zoznamov '%sinfo/%s' zlyhalo. Ak nemôžete obnoviť tento "
"súbor, vytvorte ho nový prázdny a ihneď znovu nainštalujte tú istú verziu "
"balíka!"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:229 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:242
#, c-format
msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
msgstr "Chyba pri čítaní súboru so zoznamami %sinfo/%s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:266
msgid "Internal Error getting a Node"
msgstr "Vnútorná chyba pri získavaní uzla"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:309
#, c-format
msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
msgstr "Zlyhalo otvorenie súboru s diverziami %sdiversions"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:324
msgid "The diversion file is corrupted"
msgstr "Diverzný súbor je porušený"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:331 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:336
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:341
#, c-format
msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
msgstr "Neplatný riadok v diverznom súbore: %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:362
msgid "Internal Error adding a diversion"
msgstr "Vnútorná chyba pri pridávaní diverzie"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:383
msgid "The pkg cache must be initialize first"
msgstr "Vyrovnávacia pamäť balíkov sa najprv musí inicializovať"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:386
msgid "Reading File List"
msgstr "Načítavam zoznam súborov"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:443
#, c-format
msgid "Failed to find a Package: Header, offset %lu"
msgstr "Chyba pri hľadaní Balíka: Hlavička, offset %lu"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:465
#, c-format
msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
msgstr "Zlá sekcia ConfFile v stavovom súbore na pozícii %lu"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:470
#, c-format
msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
msgstr "Chyba pri spracovaní MD5. Offset %lu"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:55
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť '%s'"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:72
#, c-format
msgid "Internal Error, could not locate member %s"
msgstr "Vnútorná chyba, nedá sa nájsť časť %s"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:104
#, c-format
msgid "Couldn't change to %s"
msgstr "Nedá sa prejsť do %s"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:125
msgid "Internal Error, could not locate member"
msgstr "Vnútorná chyba, nedá sa nájsť člen"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:158
msgid "Failed to locate a valid control file"
msgstr "Nedá sa nájsť platný riadiaci súbor"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:243
msgid "Unparsible control file"
msgstr "Nespracovateľný riadiaci súbor"
#: methods/cdrom.cc:113
#, c-format
msgid "Unable to read the cdrom database %s"
msgstr "Nedá sa čítať databáza na cdrom %s"
#: methods/cdrom.cc:122
msgid ""
"Please use apt-cdrom to make this CD recognized by APT. apt-get update "
"cannot be used to add new CDs"
msgstr ""
"Pre pridanie CD do APT použijte apt-cdrom. apt-get update sa nedá využiť "
"na pridávanie nových CD."
#: methods/cdrom.cc:130 methods/cdrom.cc:168
msgid "Wrong CD"
msgstr "Chybné CD"
#: methods/cdrom.cc:163
#, c-format
msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
msgstr "Nedá sa odpojiť CD-ROM v %s - možno sa ešte používa."
#: methods/cdrom.cc:177 methods/file.cc:77
msgid "File not found"
msgstr "Súbor nenájdený"
#: methods/copy.cc:42 methods/gzip.cc:133 methods/gzip.cc:142
msgid "Failed to stat"
msgstr "Vyhodnotenie zlyhalo"
#: methods/copy.cc:79 methods/gzip.cc:139
msgid "Failed to set modification time"
msgstr "Zlyhalo nastavenie času zmeny"
#: methods/file.cc:42
msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
msgstr "Neplatné URI, lokálne URI nesmie začínať s //"
#. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
#: methods/ftp.cc:162
msgid "Logging in"
msgstr "Prihlasovanie"
#: methods/ftp.cc:168
msgid "Unable to determine the peer name"
msgstr "Nedá sa zistiť názov druhej strany"
#: methods/ftp.cc:173
msgid "Unable to determine the local name"
msgstr "Nedá sa zistiť lokálny názov"
#: methods/ftp.cc:204 methods/ftp.cc:232
#, c-format
msgid "Server refused our connection and said: %s"
msgstr "Server zamietol naše spojenie s chybou: %s"
#: methods/ftp.cc:210
#, c-format
msgid "USER failed, server said: %s"
msgstr "USER zlyhal, server odpovedal: %s"
#: methods/ftp.cc:217
#, c-format
msgid "PASS failed, server said: %s"
msgstr "PASS zlyhal, server odpovedal: %s"
#: methods/ftp.cc:237
msgid ""
"A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
"is empty."
msgstr ""
"Bol zadaný proxy server, ale nie prihlasovací skript. Acquire::ftp::ProxyLogin "
"je prázdny."
#: methods/ftp.cc:265
#, c-format
msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
msgstr "Príkaz '%s' prihlasovacieho skriptu zlyhal, server odpovedal: %s"
#: methods/ftp.cc:291
#, c-format
msgid "TYPE failed, server said: %s"
msgstr "TYPE zlyhal, server odpovedal: %s"
#: methods/ftp.cc:329 methods/ftp.cc:440 methods/rsh.cc:183 methods/rsh.cc:226
msgid "Connection timeout"
msgstr "Uplynul čas spojenia"
#: methods/ftp.cc:335
msgid "Server closed the connection"
msgstr "Server ukončil spojenie"
#: methods/ftp.cc:338 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:452 methods/rsh.cc:190
msgid "Read error"
msgstr "Chyba pri čítaní"
#: methods/ftp.cc:345 methods/rsh.cc:197
msgid "A response overflowed the buffer."
msgstr "Odpoveď preplnila zásobník."
#: methods/ftp.cc:362 methods/ftp.cc:374
msgid "Protocol corruption"
msgstr "Narušenie protokolu"
#: methods/ftp.cc:446 methods/rsh.cc:232
msgid "Write Error"
msgstr "Chyba pri zápise"
#: methods/ftp.cc:687 methods/ftp.cc:693 methods/ftp.cc:729
msgid "Could not create a socket"
msgstr "Nedá sa vytvoriť socket"
#: methods/ftp.cc:698
msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
msgstr "Nedá sa pripojiť dátový socket, uplynul čas spojenia"
#: methods/ftp.cc:704
msgid "Could not connect passive socket."
msgstr "Nedá sa pripojiť pasívny socket."
#: methods/ftp.cc:722
msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
msgstr "getaddrinfo nezískal počúvajúci socket"
#: methods/ftp.cc:736
msgid "Could not bind a socket"
msgstr "Nedá sa nadviazať socket"
#: methods/ftp.cc:740
msgid "Could not listen on the socket"
msgstr "Na sockete sa nedá počúvať"
#: methods/ftp.cc:747
msgid "Could not determine the socket's name"
msgstr "Názov socketu sa nedá zistiť"
#: methods/ftp.cc:779
msgid "Unable to send PORT command"
msgstr "Príkaz PORT sa nedá odoslať"
#: methods/ftp.cc:789
#, c-format
msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
msgstr "Neznáma rodina adries %u (AF_*)"
#: methods/ftp.cc:798
#, c-format
msgid "EPRT failed, server said: %s"
msgstr "EPRT zlyhal, server odpovedal: %s"
#: methods/ftp.cc:818
msgid "Data socket connect timed out"
msgstr "Uplynulo spojenie dátového socketu"
#: methods/ftp.cc:825
msgid "Unable to accept connection"
msgstr "Spojenie sa nedá prijať"
#: methods/ftp.cc:864 methods/http.cc:912 methods/rsh.cc:303
msgid "Problem hashing file"
msgstr "Problém s hashovaním súboru"
#: methods/ftp.cc:877
#, c-format
msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
msgstr "Súbor sa nedá stiahnuť, server odpovedal '%s'"
#: methods/ftp.cc:892 methods/rsh.cc:322
msgid "Data socket timed out"
msgstr "Uplynula doba dátového socketu"
#: methods/ftp.cc:922
#, c-format
msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
msgstr "Prenos dát zlyhal, server odpovedal '%s'"
#. Get the files information
#: methods/ftp.cc:997
msgid "Query"
msgstr "Dotaz"
#: methods/ftp.cc:1104
msgid "Unable to invoke "
msgstr "Nedá sa vyvolať "
#: methods/connect.cc:64
#, c-format
msgid "Connecting to %s (%s)"
msgstr "Pripája sa k %s (%s)"
#: methods/connect.cc:71
#, c-format
msgid "[IP: %s %s]"
msgstr "[IP: %s %s]"
#: methods/connect.cc:80
#, c-format
msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
msgstr "Nedá sa vytvoriť socket pre %s (f=%u t=%u p=%u)"
#: methods/connect.cc:86
#, c-format
msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
msgstr "Nedá sa nadviazať spojenie na %s:%s (%s)."
#: methods/connect.cc:92
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
msgstr "Nedá sa pripojiť k %s:%s (%s), uplynul čas spojenia"
#: methods/connect.cc:104
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
msgstr "Nedá sa pripojiť k %s:%s (%s)."
#. We say this mainly because the pause here is for the
#. ssh connection that is still going
#: methods/connect.cc:132 methods/rsh.cc:425
#, c-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Pripája sa k %s"
#: methods/connect.cc:163
#, c-format
msgid "Could not resolve '%s'"
msgstr "Nedá sa zistiť '%s'"
#: methods/connect.cc:167
#, c-format
msgid "Temporary failure resolving '%s'"
msgstr "Dočasné zlyhanie pri zisťovaní '%s'"
#: methods/connect.cc:169
#, c-format
msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i)"
msgstr "Niečo veľmi zlé sa prihodilo pri zisťovaní '%s:%s' (%i)"
#: methods/connect.cc:216
#, c-format
msgid "Unable to connect to %s %s:"
msgstr "Nedá sa pripojiť k %s %s:"
#: methods/gzip.cc:57
#, c-format
msgid "Couldn't open pipe for %s"
msgstr "Nedá sa otvoriť rúra pre %s"
#: methods/gzip.cc:102
#, c-format
msgid "Read error from %s process"
msgstr "Chyba pri čítaní z procesu %s"
#: methods/http.cc:340
msgid "Waiting for headers"
msgstr "Čaká sa na hlavičky"
#: methods/http.cc:486
#, c-format
msgid "Got a single header line over %u chars"
msgstr "Získal sa jeden riadok hlavičky cez %u znakov"
#: methods/http.cc:494
msgid "Bad header line"
msgstr "Chybná hlavička"
#: methods/http.cc:513 methods/http.cc:520
msgid "The http server sent an invalid reply header"
msgstr "Http server poslal neplatnú hlavičku odpovede"
#: methods/http.cc:549
msgid "The http server sent an invalid Content-Length header"
msgstr "Http server poslal neplatnú hlavičku Content-Length"
#: methods/http.cc:564
msgid "The http server sent an invalid Content-Range header"
msgstr "Http server poslal neplatnú hlavičku Content-Range"
#: methods/http.cc:566
msgid "This http server has broken range support"
msgstr "Tento http server má poškodenú podporu rozsahov"
#: methods/http.cc:590
msgid "Unknown date format"
msgstr "Neznámy formát dátumu"
#: methods/http.cc:733
msgid "Select failed"
msgstr "Výber zlyhal"
#: methods/http.cc:738
msgid "Connection timed out"
msgstr "Uplynul čas spojenia"
#: methods/http.cc:761
msgid "Error writing to output file"
msgstr "Chyba zápisu do výstupného súboru"
#: methods/http.cc:789
msgid "Error writing to file"
msgstr "Chyba zápisu do súboru"
#: methods/http.cc:814
msgid "Error writing to the file"
msgstr "Chyba zápisu do súboru"
#: methods/http.cc:828
msgid "Error reading from server Remote end closed connection"
msgstr "Chyba pri čítaní zo servera. Druhá strana ukončila spojenie"
#: methods/http.cc:830
msgid "Error reading from server"
msgstr "Chyba pri čítaní zo servera"
#: methods/http.cc:1061
msgid "Bad header Data"
msgstr "Zlé dátové záhlavie"
#: methods/http.cc:1078
msgid "Connection failed"
msgstr "Spojenie zlyhalo"
#: methods/http.cc:1169
msgid "Internal error"
msgstr "Vnútorná chyba"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:82
msgid "Can't mmap an empty file"
msgstr "Nedá sa vykonať mmap prázdneho súboru"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:87
#, c-format
msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
msgstr "Nedá sa urobiť mmap %lu bajtov"
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:941
#, c-format
msgid "Selection %s not found"
msgstr "Voľba %s nenájdená"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:395
#, c-format
msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
msgstr "Nerozpoznaná skratka typu: '%c'"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:453
#, c-format
msgid "Opening configuration file %s"
msgstr "Otvára sa konfiguračný súbor %s"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:471
#, c-format
msgid "Line %d too long (max %d)"
msgstr "Riadok %d je príliš dlhý (nanajvýš %d)"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:567
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Blok začína bez názvu."
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:586
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Malformed Tag"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Skomolená značka"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:603
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Za hodnotou nasledujú chybné údaje"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:643
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
msgstr ""
"Syntaktická chyba %s:%u: Direktívy sa dajú vykonať len na najvyššej úrovni"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:650
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Príliš mnoho vnorených prepojení (include)"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:654 apt-pkg/contrib/configuration.cc:659
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Zahrnuté odtiaľ"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:663
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Nepodporovaná direktíva '%s'"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:697
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Na konci súboru sú chybné údaje"
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:154
#, c-format
msgid "%c%s... Error!"
msgstr "%c%s... Chyba!"
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:156
#, c-format
msgid "%c%s... Done"
msgstr "%c%s... Hotovo"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:80
#, c-format
msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
msgstr "Parameter príkazového riadku '%c' [z %s] je neznámy"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:106 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:114
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:122
#, c-format
msgid "Command line option %s is not understood"
msgstr "Nezrozumiteľný parameter %s v príkazovom riadku"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:127
#, c-format
msgid "Command line option %s is not boolean"
msgstr "Parameter príkazového riadku %s nie je pravdivostná hodnota"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:166 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:187
#, c-format
msgid "Option %s requires an argument."
msgstr "Voľba %s vyžaduje argument."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:201 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:207
#, c-format
msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
msgstr "Parameter %s: Zadanie konfiguračnej položky musí obsahovať =<hodn>."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:237
#, c-format
msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
msgstr "Voľba %s vyžaduje ako argument celé číslo (integer), nie '%s'"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:268
#, c-format
msgid "Option '%s' is too long"
msgstr "Voľba '%s' je príliš dlhá"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:301
#, c-format
msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
msgstr "Nezrozumiteľný význam %s, skúste true alebo false. "
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:351
#, c-format
msgid "Invalid operation %s"
msgstr "Neplatná operácia %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:55
#, c-format
msgid "Unable to stat the mount point %s"
msgstr "Prípojný bod %s sa nedá vyhodnotiť"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:149 apt-pkg/acquire.cc:422 apt-pkg/clean.cc:44
#, c-format
msgid "Unable to change to %s"
msgstr "Nedá sa prejsť do %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:190
msgid "Failed to stat the cdrom"
msgstr "Nedá sa vyhodnotiť cdrom"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:80
#, c-format
msgid "Not using locking for read only lock file %s"
msgstr "Zamykanie pre zámkový súbor %s, ktorý je iba na čítanie, sa nepoužíva"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:85
#, c-format
msgid "Could not open lock file %s"
msgstr "Zámkový súbor %s sa nedá otvoriť"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:103
#, c-format
msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
msgstr "Zamykanie pre zámkový súbor %s pripojený cez nfs sa nepoužíva"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:107
#, c-format
msgid "Could not get lock %s"
msgstr "Zámok %s sa nedá získať"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:358
#, c-format
msgid "Waited, for %s but it wasn't there"
msgstr "Čakalo sa na %s, ale nebolo to tam"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:368
#, c-format
msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
msgstr "Podproces %s obdržal chybu segmentácie."
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:371
#, c-format
msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
msgstr "Podproces %s vrátil chybový kód (%u)"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:373
#, c-format
msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
msgstr "Podproces %s neočakávane skončil"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:417
#, c-format
msgid "Could not open file %s"
msgstr "Súbor %s sa nedá otvoriť súbor"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:473
#, c-format
msgid "read, still have %lu to read but none left"
msgstr "čítanie, stále treba prečítať %lu, ale už nič neostáva"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:491
msgid "Write error"
msgstr "Chyba pri zápise"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:503
#, c-format
msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
msgstr "zápis, stále treba zapísať %lu, no nedá sa to"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:578
msgid "Problem closing the file"
msgstr "Problém pri zatváraní súboru"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:584
msgid "Problem unlinking the file"
msgstr "Problém pri odstraňovaní súboru"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:595
msgid "Problem syncing the file"
msgstr "Problém pri synchronizovaní súboru"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:126
msgid "Empty package cache"
msgstr "Vyrovnávacia pamäť balíkov je prázdna"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:132
msgid "The package cache file is corrupted"
msgstr "Súbor vyrovnávacej pamäti balíkov je poškodený"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:137
msgid "The package cache file is an incompatible version"
msgstr "Súbor vyrovnávacej pamäti balíkov je nezlučiteľnej verzie"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:142
#, c-format
msgid "This APT does not support the Versioning System '%s'"
msgstr "Tento APT nepodporuje systém pre správu verzií '%s'"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:147
msgid "The package cache was built for a different architecture"
msgstr "Súbor vyrovnávacej pamäti balíkov bol vytvorený pre inú architektúru"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:218
msgid "Depends"
msgstr "Závisí na"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:218
msgid "PreDepends"
msgstr "Predzávisí na"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:218
msgid "Suggests"
msgstr "Navrhuje"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:219
msgid "Recommends"
msgstr "Odporúča"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:219
msgid "Conflicts"
msgstr "Koliduje s"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:219
msgid "Replaces"
msgstr "Nahrádza"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:220
msgid "Obsoletes"
msgstr "Zneplatňuje"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:231
msgid "important"
msgstr "dôležitý"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:231
msgid "required"
msgstr "požadovaný"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:231
msgid "standard"
msgstr "štandartný"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:232
msgid "optional"
msgstr "voliteľný"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:232
msgid "extra"
msgstr "extra"
#: apt-pkg/depcache.cc:60 apt-pkg/depcache.cc:89
msgid "Building Dependency Tree"
msgstr "Vytvára sa strom závislostí"
#: apt-pkg/depcache.cc:61
msgid "Candidate Versions"
msgstr "Kandidátske verzie"
#: apt-pkg/depcache.cc:90
msgid "Dependency Generation"
msgstr "Generovanie závislostí"
#: apt-pkg/tagfile.cc:71
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (1)"
msgstr "Súbor %s sa nedá spracovať (1)"
#: apt-pkg/tagfile.cc:158
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (2)"
msgstr "Súbor %s sa nedá spracovať (2)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:88
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (URI)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:90
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:93
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (spracovanie URI)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:99
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (Absolute dist)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (Absolútny dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:106
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (spracovanie dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:183 apt-pkg/sourcelist.cc:207
#, c-format
msgid "Vendor block %s is invalid"
msgstr "Blok výrobcu %s je neplatný"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:235
#, c-format
msgid "Opening %s"
msgstr "Otvára sa %s"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:249
#, c-format
msgid "Line %u too long in source list %s."
msgstr "Riadok %u v zozname zdrojov %s je príliš dlhý."
#: apt-pkg/sourcelist.cc:266
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
msgstr "Skomolený riadok %u v zozname zdrojov %s (typ)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:270
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known in on line %u in source list %s"
msgstr "Typ '%s' je neznámy na riadku %u v zdrojovom zozname %s"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:279 apt-pkg/sourcelist.cc:282
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (vendor id)"
msgstr "Skomolený riadok %u v zozname zdrojov %s (id výrobcu)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:296
#, c-format
msgid "Unknown vendor ID '%s' in line %u of source list %s"
msgstr "Neznáme ID výrobcu '%s' na riadku %u v zdrojovom zozname %s"
#: apt-pkg/packagemanager.cc:402
#, c-format
msgid ""
"This installation run will require temporarily removing the essential "
"package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
"you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
msgstr ""
"Tento beh inštalácie si vyžiada dočasné odstránenie kľúčového balíka "
"%s kvôli slučke v Conflicts/Pre-Depends. Často je to nevhodné, ale ak "
"to chcete naozaj urobiť, aktivujte možnosť APT::Force-LoopBreak."
#: apt-pkg/pkgrecords.cc:37
#, c-format
msgid "Index file type '%s' is not supported"
msgstr "Indexový typ súboru '%s' nie je podporovaný"
#: apt-pkg/algorithms.cc:238
#, c-format
msgid ""
"The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr "Je nutné preinštalovať balík %s, ale nemôžem pre neho nájsť archív."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1056
msgid ""
"Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
"held packages."
msgstr ""
"Chyba, pkgProblemResolver::Resolve vytvára poruchy, čo môže být spôsobené "
"pridržanými balíkmi."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1058
msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
msgstr "Problémy sa nedajú opraviť, niektoré balíky držíte v narušenom stave."
#: apt-pkg/acquire.cc:61
#, c-format
msgid "Lists directory %spartial is missing."
msgstr "Adresár zoznamov %spartial chýba."
#: apt-pkg/acquire.cc:65
#, c-format
msgid "Archive directory %spartial is missing."
msgstr "Archívny adresár %spartial chýba."
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:112
#, c-format
msgid "The method driver %s could not be found."
msgstr "Nedá sa nájsť ovládač spôsobu %s."
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:161
#, c-format
msgid "Method %s did not start correctly"
msgstr "Spôsob %s nebol správne spustený"
#: apt-pkg/init.cc:119
#, c-format
msgid "Packaging system '%s' is not supported"
msgstr "Balíčkovací systém '%s' nie je podporovaný"
#: apt-pkg/init.cc:135
msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
msgstr "Nedá sa určiť vhodný typ balíčkovacieho systému"
#: apt-pkg/clean.cc:61
#, c-format
msgid "Unable to stat %s."
msgstr "Nedá sa vyhodnotiť %s."
#: apt-pkg/srcrecords.cc:49
msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
msgstr "Do sources.list musíte zadať nejaké 'zdrojové' URI"
#: apt-pkg/cachefile.cc:73
msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
msgstr ""
"Zoznamy balíkov alebo stavový súbor sa nedajú spracovať alebo otvoriť."
#: apt-pkg/cachefile.cc:77
msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
msgstr "Na opravu týchto problémov môžete skúsiť spustiť apt-get update"
#: apt-pkg/policy.cc:269
msgid "Invalid record in the preferences file, no Package header"
msgstr "Neplatný záznam v súbore preferencií, žiadne záhlavie balíka"
#: apt-pkg/policy.cc:291
#, c-format
msgid "Did not understand pin type %s"
msgstr "Nezrozumiteľné pripevnenie typu %s"
#: apt-pkg/policy.cc:299
msgid "No priority (or zero) specified for pin"
msgstr "Pre pripevnenie nebola zadaná žiadna (alebo nulová) priorita"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:74
msgid "Cache has an incompatible versioning system"
msgstr "Vyrovnávacia pamäť má nezlučiteľný systém na správu verzií"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:117
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (NewPackage)"
msgstr "Pri spracovaní %s sa objavila chyba (NewPackage)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:129
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (UsePackage1)"
msgstr "Pri spracovaní %s sa objavila chyba (UsePackage1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:150
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (UsePackage2)"
msgstr "Pri spracovaní %s sa objavila chyba (UsePackage2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:154
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (NewFileVer1)"
msgstr "Pri spracovaní %s sa objavila chyba (NewFileVer1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:184
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (NewVersion1)"
msgstr "Pri spracovaní %s sa objavila chyba (NewVersion1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:188
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (UsePackage3)"
msgstr "Pri spracovaní %s sa objavila chyba (UsePackage3)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:192
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (NewVersion2)"
msgstr "Pri spracovaní %s sa objavila chyba (NewVersion2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:207
msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
msgstr ""
"Fíha, prekročili ste počet názvov balíkov, ktoré toto APT zvládne spracovať."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:210
msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
msgstr "Fíha, prekročili ste počet verzií, ktoré toto APT zvládne spracovať."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:213
msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
msgstr ""
"Fíha, prekročili ste počet závislostí, ktoré toto APT zvládne spracovať."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:241
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (FindPkg)"
msgstr "Chyba pri spracovaní %s (FindPkg)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:254
#, c-format
msgid "Error occured while processing %s (CollectFileProvides)"
msgstr "Pri spracovaní %s sa objavila chyba (CollectFileProvides)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:260
#, c-format
msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
msgstr "Pri spracovaní závislostí nebol nájdený balík %s %s"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:574
#, c-format
msgid "Couldn't stat source package list %s"
msgstr "Nedá sa vyhodnotiť zoznam zdrojových balíkov %s"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:658
msgid "Collecting File Provides"
msgstr "Collecting File poskytuje"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:774 apt-pkg/pkgcachegen.cc:781
msgid "IO Error saving source cache"
msgstr "V/V chyba pri ukladaní zdrojovej vyrovnávacej pamäte"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:124
#, c-format
msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
msgstr "premenovanie zlyhalo, %s (%s -> %s)."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:353
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
"to manually fix this package. (due to missing arch)"
msgstr ""
"Nedá sa nájsť súbor s balíkom %s. To by mohlo znamenať, že tento balík "
"je potrebné opraviť manuálne (kvôli chýbajúcej architektúre)."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:388
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate file for the %s package. This might mean you need to "
"manually fix this package."
msgstr ""
"Nedá sa nájsť súbor s balíkom %s. Asi budete musieť opraviť tento balík "
"manuálne."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:419
#, c-format
msgid ""
"The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgstr ""
"Indexové súbory balíka sú narušené. Chýba pole Filename: pre balík %s."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:501
msgid "Size mismatch"
msgstr "Veľkosti sa nezhodujú"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:511
msgid "MD5Sum mismatch"
msgstr "Nezhoda MD5 súčtov"
#: methods/rsh.cc:264
msgid "File Not Found"
msgstr "Súbor nebol nájdený"
#: methods/rsh.cc:330
msgid "Connection closed prematurely"
msgstr "Spojenie bolo predčasne ukončené"