You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

4002 lines
121 KiB

 1. # Catalan translation of APT.
 2. # Copyright © 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Software in the Public Interest, Inc.
 3. # Antoni Bella Perez <bella5@teleline.es>, 2002, 2003.
 4. # Matt Bonner <mateubonet@yahoo.com>, 2003.
 5. # Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012.
 6. # Agustí Grau <fletxa@gmail.com>, 2010.
 7. # Oriol Debian <oriol.debian@gmail.com>, 2016.
 8. msgid ""
 9. msgstr ""
 10. "Project-Id-Version: apt 1.4~beta1\n"
 11. "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
 12. "POT-Creation-Date: 2018-12-18 15:02+0100\n"
 13. "PO-Revision-Date: 2016-12-05 21:09+0100\n"
 14. "Last-Translator: Oriol Debian <oriol.debian@gmail.com>\n"
 15. "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
 16. "Language: ca\n"
 17. "MIME-Version: 1.0\n"
 18. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 19. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 20. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 21. "X-Generator: Lokalize 2.0\n"
 22. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 23. msgid "Invalid archive signature"
 24. msgstr "Signatura de l'arxiu no vàlida"
 25. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 26. msgid "Error reading archive member header"
 27. msgstr "S'ha produït un error en llegir la capçalera del membre de l'arxiu"
 28. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 29. #, c-format
 30. msgid "Invalid archive member header %s"
 31. msgstr "La capçalera %s del membre de l'arxiu no és vàlida"
 32. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 33. msgid "Invalid archive member header"
 34. msgstr "La capçalera del membre de l'arxiu no és vàlida"
 35. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 36. msgid "Archive is too short"
 37. msgstr "L'arxiu és massa petit"
 38. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 39. msgid "Failed to read the archive headers"
 40. msgstr "Ha fallat la lectura de les capçaleres de l'arxiu"
 41. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 42. #, c-format
 43. msgid "Cannot find a configured compressor for '%s'"
 44. msgstr "No s'ha pogut trobar cap compressor configurat per: «%s»"
 45. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 46. msgid "Corrupted archive"
 47. msgstr "Arxiu corromput"
 48. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 49. msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
 50. msgstr "La suma de comprovació de tar ha fallat, arxiu corromput"
 51. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 52. #, c-format
 53. msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
 54. msgstr "Capçalera TAR desconeguda del tipus %u, membre %s"
 55. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 56. #, c-format
 57. msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
 58. msgstr "Aquest no és un arxiu DEB vàlid, falta el membre «%s»"
 59. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 60. #, c-format
 61. msgid "Internal error, could not locate member %s"
 62. msgstr "Error intern, no s'ha pogut localitzar al membre %s"
 63. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 64. msgid "Unparsable control file"
 65. msgstr "El fitxer de control no es pot analitzar"
 66. #: apt-inst/dirstream.cc
 67. #, c-format
 68. msgid "Failed to write file %s"
 69. msgstr "No s'ha pogut escriure el fitxer %s"
 70. #: apt-inst/dirstream.cc
 71. #, c-format
 72. msgid "Failed to close file %s"
 73. msgstr "Ha fallat el tancament del fitxer %s"
 74. #: apt-inst/extract.cc
 75. #, c-format
 76. msgid "The path %s is too long"
 77. msgstr "La ruta %s és massa llarga"
 78. #: apt-inst/extract.cc
 79. #, c-format
 80. msgid "Unpacking %s more than once"
 81. msgstr "S'està desempaquetant %s més d'una vegada"
 82. #: apt-inst/extract.cc
 83. #, c-format
 84. msgid "The directory %s is diverted"
 85. msgstr "El directori %s està desviat"
 86. #: apt-inst/extract.cc
 87. #, c-format
 88. msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
 89. msgstr "El paquet està intentant escriure en l'objectiu desviat %s/%s"
 90. #: apt-inst/extract.cc
 91. msgid "The diversion path is too long"
 92. msgstr "La ruta de desviació és massa llarga"
 93. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/cachedb.cc
 94. #: methods/rred.cc
 95. #, c-format
 96. msgid "Failed to stat %s"
 97. msgstr "No es pot determinar l'estat de %s"
 98. #: apt-inst/extract.cc ftparchive/multicompress.cc
 99. #, c-format
 100. msgid "Failed to rename %s to %s"
 101. msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de %s a %s"
 102. #: apt-inst/extract.cc
 103. #, c-format
 104. msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
 105. msgstr "El directori %s està sent reemplaçat per un no-directori"
 106. #: apt-inst/extract.cc
 107. msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
 108. msgstr "No s'ha trobat el node dins de la taula"
 109. #: apt-inst/extract.cc
 110. msgid "The path is too long"
 111. msgstr "La ruta és massa llarga"
 112. #: apt-inst/extract.cc
 113. #, c-format
 114. msgid "Overwrite package match with no version for %s"
 115. msgstr "S'està sobreescrivint el corresponent paquet sense versió per a %s"
 116. #: apt-inst/extract.cc
 117. #, c-format
 118. msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
 119. msgstr "El fitxer %s/%s sobreescriu al que està en el paquet %s"
 120. #. Only warn if there are no sources.list.d.
 121. #. Only warn if there is no sources.list file.
 122. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 123. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 124. #: apt-pkg/init.cc apt-pkg/policy.cc apt-pkg/sourcelist.cc
 125. #, c-format
 126. msgid "Unable to read %s"
 127. msgstr "No es pot llegir %s"
 128. #: apt-inst/extract.cc
 129. #, c-format
 130. msgid "Unable to stat %s"
 131. msgstr "No es pot veure l'estat de %s"
 132. #: apt-inst/filelist.cc
 133. msgid "DropNode called on still linked node"
 134. msgstr "DropNode crida a un node que encara està enllaçat"
 135. #: apt-inst/filelist.cc
 136. msgid "Failed to locate the hash element!"
 137. msgstr "No s'ha trobat l'element disseminat!"
 138. #: apt-inst/filelist.cc
 139. msgid "Failed to allocate diversion"
 140. msgstr "No s'ha pogut assignar la desviació"
 141. #: apt-inst/filelist.cc
 142. msgid "Internal error in AddDiversion"
 143. msgstr "S'ha produït un error intern en AddDiversion"
 144. #: apt-inst/filelist.cc
 145. #, c-format
 146. msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
 147. msgstr "S'està intentant sobreescriure una desviació, %s -> %s i %s/%s"
 148. #: apt-inst/filelist.cc
 149. #, c-format
 150. msgid "Double add of diversion %s -> %s"
 151. msgstr "Afegit doble d'una desviació %s -> %s"
 152. #: apt-inst/filelist.cc
 153. #, c-format
 154. msgid "Duplicate conf file %s/%s"
 155. msgstr "Fitxer de conf. duplicat %s/%s"
 156. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 157. msgid ""
 158. "Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore "
 159. "disabled by default."
 160. msgstr ""
 161. "No es pot actualitzar d'un repositori com aquest de forma segura i per tant "
 162. "està desactivat per omissió."
 163. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 164. msgid ""
 165. "Data from such a repository can't be authenticated and is therefore "
 166. "potentially dangerous to use."
 167. msgstr ""
 168. "Les dades d'un repositori com aquest no es poden autenticar i per tant el "
 169. "seu ús és potencialment perillós."
 170. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 171. msgid ""
 172. "See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration "
 173. "details."
 174. msgstr ""
 175. "Miri la pàgina de manual apt-secure(8) per veure els detalls sobre la "
 176. "creació de repositoris i la configuració d'usuaris."
 177. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 178. #, c-format
 179. msgid "The repository '%s' is no longer signed."
 180. msgstr "El directori «%s» ja no està signat."
 181. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 182. #, c-format
 183. msgid "The repository '%s' no longer has a Release file."
 184. msgstr "El directori «%s» ja no té fitxer de publicació «Release»."
 185. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 186. msgid ""
 187. "This is normally not allowed, but the option Acquire::"
 188. "AllowDowngradeToInsecureRepositories was given to override it."
 189. msgstr ""
 190. "Normalment no està permès, però s'ha donat l'opció «Acquire::"
 191. "AllowDowngradeToInsecureRepositories» per anul·lar-ho."
 192. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 193. #, c-format
 194. msgid "The repository '%s' is not signed."
 195. msgstr "El repositori «%s» no està signat."
 196. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 197. #, c-format
 198. msgid "The repository '%s' does not have a Release file."
 199. msgstr "El repositori «%s» ja no té fitxer de publicació «Release»."
 200. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 201. #, c-format
 202. msgid "The repository '%s' provides only weak security information."
 203. msgstr "El repositori «%s» només proporciona informació de seguretat feble."
 204. #: apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/writer.cc
 205. #, c-format
 206. msgid "Failed to readlink %s"
 207. msgstr "No s'ha pogut llegir l'enllaç %s"
 208. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 209. msgid "Hash Sum mismatch"
 210. msgstr "La suma resum no concorda"
 211. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 212. msgid "Insufficient information available to perform this download securely"
 213. msgstr ""
 214. "La informació disponible és insuficient per realitzar la baixada de manera "
 215. "segura"
 216. #: apt-pkg/acquire-item.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 217. #, c-format
 218. msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
 219. msgstr "no s'ha pogut canviar el nom, %s (%s -> %s)."
 220. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 221. msgid "Size mismatch"
 222. msgstr "La mida no concorda"
 223. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 224. msgid "Invalid file format"
 225. msgstr "El format de fitxer no és vàlid"
 226. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 227. msgid "Signature error"
 228. msgstr "Hi ha hagut un error en la signatura"
 229. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 230. #: apt-pkg/acquire-item.cc methods/gpgv.cc
 231. #, c-format
 232. msgid ""
 233. "Clearsigned file isn't valid, got '%s' (does the network require "
 234. "authentication?)"
 235. msgstr ""
 236. "El fitxer signat en clar no és vàlid, s'ha obtingut «%s». Comprovi si la "
 237. "xarxa requereix autenticació."
 238. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 239. #, c-format
 240. msgid ""
 241. "An error occurred during the signature verification. The repository is not "
 242. "updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s"
 243. msgstr ""
 244. "S'ha produït un error durant la verificació de la signatura. El repositori "
 245. "no està actualitzat i s'emprarà el fitxer d'índex anterior. Error del GPG: "
 246. "%s: %s"
 247. #. Invalid signature file, reject (LP: #346386) (Closes: #627642)
 248. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 249. #, c-format
 250. msgid "GPG error: %s: %s"
 251. msgstr "S'ha produït un error amb el GPG: %s: %s"
 252. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 253. #, fuzzy, c-format
 254. #| msgid ""
 255. #| "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't "
 256. #| "support architecture '%s'"
 257. msgid ""
 258. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't have the "
 259. "component '%s' (component misspelt in sources.list?)"
 260. msgstr ""
 261. "S'omet l'ús del fitxer configurat «%s» ja que el repositori «%s» no admet "
 262. "l'arquitectura «%s»"
 263. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 264. #, c-format
 265. msgid ""
 266. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't support "
 267. "architecture '%s'"
 268. msgstr ""
 269. "S'omet l'ús del fitxer configurat «%s» ja que el repositori «%s» no admet "
 270. "l'arquitectura «%s»"
 271. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 272. #, fuzzy, c-format
 273. #| msgid ""
 274. #| "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't "
 275. #| "support architecture '%s'"
 276. msgid ""
 277. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' does not seem to "
 278. "provide it (sources.list entry misspelt?)"
 279. msgstr ""
 280. "S'omet l'ús del fitxer configurat «%s» ja que el repositori «%s» no admet "
 281. "l'arquitectura «%s»"
 282. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 283. #, c-format
 284. msgid ""
 285. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' provides only "
 286. "weak security information for it"
 287. msgstr ""
 288. "S'omet l'adquisició del fitxer configurat «%s» ja que el repositori «%s» "
 289. "només proporciona informació de seguretat feble per fer-ho"
 290. #. TRANSLATOR: The first %s is the URL of the bad Release file, the second is
 291. #. the time since then the file is invalid - formatted in the same way as in
 292. #. the download progress display (e.g. 7d 3h 42min 1s)
 293. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 294. #, c-format
 295. msgid ""
 296. "Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this "
 297. "repository will not be applied."
 298. msgstr ""
 299. "El fitxer Release per a %s ha caducat (invàlid des de %s). Les "
 300. "actualitzacions per a aquest dipòsit no s'aplicaran."
 301. #. TRANSLATOR: The first %s is the URL of the bad Release file, the second is
 302. #. the time until the file will be valid - formatted in the same way as in
 303. #. the download progress display (e.g. 7d 3h 42min 1s)
 304. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 305. #, fuzzy, c-format
 306. #| msgid ""
 307. #| "Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this "
 308. #| "repository will not be applied."
 309. msgid ""
 310. "Release file for %s is not valid yet (invalid for another %s). Updates for "
 311. "this repository will not be applied."
 312. msgstr ""
 313. "El fitxer Release per a %s ha caducat (invàlid des de %s). Les "
 314. "actualitzacions per a aquest dipòsit no s'aplicaran."
 315. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 316. #, c-format
 317. msgid "Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)"
 318. msgstr "Distribució en conflicte: %s (s'esperava %s però s'ha obtingut %s)"
 319. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 320. #, c-format
 321. msgid "Repository '%s' changed its '%s' value from '%s' to '%s'"
 322. msgstr ""
 323. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 324. #, c-format
 325. msgid "Repository '%s' changed its default priority for %s from %hi to %hi."
 326. msgstr ""
 327. #. TRANSLATOR: the "this" refers to changes in the repository like a new release or owner change
 328. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 329. #, c-format
 330. msgid ""
 331. "More information about this can be found online in the Release notes at: %s"
 332. msgstr ""
 333. #. TRANSLATOR: %s is the name of the manpage in question, e.g. apt-secure(8)
 334. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 335. #, c-format
 336. msgid ""
 337. "This must be accepted explicitly before updates for this repository can be "
 338. "applied. See %s manpage for details."
 339. msgstr ""
 340. #: apt-pkg/acquire-item.cc apt-pkg/update.cc apt-private/private-download.cc
 341. #, c-format
 342. msgid "Failed to fetch %s %s"
 343. msgstr "No s'ha pogut obtenir %s %s"
 344. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 345. #, c-format
 346. msgid ""
 347. "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
 348. "to manually fix this package. (due to missing arch)"
 349. msgstr ""
 350. "No ha estat possible localitzar un fitxer pel paquet %s. Això podria "
 351. "significar que haureu d'arreglar aquest paquet manualment (segons "
 352. "arquitectura)."
 353. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 354. #, c-format
 355. msgid "Can't find a source to download version '%s' of '%s'"
 356. msgstr "No es troba una font per baixar la versió «%s» de «%s»"
 357. #. TRANSLATOR: %s=%s is sourcename=sourceversion, e.g. apt=1.1
 358. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 359. #, c-format
 360. msgid "Changelog unavailable for %s=%s"
 361. msgstr "El registre de canvis no està disponible per a %s=%s"
 362. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 363. #, c-format
 364. msgid "The method '%s' is explicitly disabled via configuration."
 365. msgstr "El mètode «%s» està desactivat explícitament per la configuració."
 366. #: apt-pkg/acquire-worker.cc methods/connect.cc
 367. #, c-format
 368. msgid "If you meant to use Tor remember to use %s instead of %s."
 369. msgstr "Si vol usar Tor recordi d'usar «%s» en lloc de «%s»"
 370. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 371. #, c-format
 372. msgid "The method driver %s could not be found."
 373. msgstr "No s'ha pogut trobar el mètode de control %s."
 374. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 375. #, c-format
 376. msgid "Is the package %s installed?"
 377. msgstr "Està instal·lat el paquet %s?"
 378. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 379. #, c-format
 380. msgid "Method %s did not start correctly"
 381. msgstr "El mètode %s no s'ha iniciat correctament"
 382. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 383. #, c-format
 384. msgid ""
 385. "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press [Enter]."
 386. msgstr ""
 387. "Inseriu el disc amb l'etiqueta: «%s» en la unitat «%s» i premeu [Intro]."
 388. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/cdrom.cc
 389. #, c-format
 390. msgid "List directory %s is missing."
 391. msgstr "Falta el directori de llistes %s."
 392. #: apt-pkg/acquire.cc
 393. #, c-format
 394. msgid "Archives directory %s is missing."
 395. msgstr "Falta el directori d'arxius %s."
 396. #: apt-pkg/acquire.cc
 397. #, c-format
 398. msgid "Unable to lock directory %s"
 399. msgstr "No es pot blocar el directori %s"
 400. #: apt-pkg/acquire.cc
 401. #, c-format
 402. msgid "No sandbox user '%s' on the system, can not drop privileges"
 403. msgstr ""
 404. "No existeix l'usuari d'entorn segur «%s», no es poden ignorar els privilegis"
 405. #: apt-pkg/acquire.cc
 406. #, fuzzy, c-format
 407. #| msgid ""
 408. #| "Can't drop privileges for downloading as file '%s' couldn't be accessed "
 409. #| "by user '%s'."
 410. msgid ""
 411. "Download is performed unsandboxed as root as file '%s' couldn't be accessed "
 412. "by user '%s'."
 413. msgstr ""
 414. "No es poden ignorar els privilegis per descarregar mentre no es pugui "
 415. "accedir a «%s» amb l'usuari «%s»."
 416. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 417. #, c-format
 418. msgid "Clean of %s is not supported"
 419. msgstr "No està suportada la neteja de «%s» "
 420. #: apt-pkg/acquire.cc
 421. #, c-format
 422. msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
 423. msgstr "S'està obtenint el fitxer %li de %li (falten %s)"
 424. #: apt-pkg/acquire.cc
 425. #, c-format
 426. msgid "Retrieving file %li of %li"
 427. msgstr "S'està obtenint el fitxer %li de %li"
 428. #: apt-pkg/algorithms.cc
 429. #, c-format
 430. msgid ""
 431. "The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
 432. msgstr ""
 433. "El paquet %s necessita ser reinstal·lat, però no se li pot trobar un arxiu."
 434. #: apt-pkg/algorithms.cc
 435. msgid ""
 436. "Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
 437. "held packages."
 438. msgstr ""
 439. "Error, pkgProblemResolver::Resolve ha generat pauses, això pot haver estat "
 440. "causat per paquets retinguts."
 441. #: apt-pkg/algorithms.cc
 442. msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
 443. msgstr ""
 444. "No es poden corregir els problemes, teniu paquets retinguts que estan "
 445. "trencats."
 446. #: apt-pkg/cachefile.cc
 447. msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
 448. msgstr ""
 449. "No s'han pogut analitzar o obrir les llistes de paquets o el fitxer d'estat."
 450. #: apt-pkg/cachefile.cc
 451. msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
 452. msgstr ""
 453. "Potser voldreu executar apt-get update per a corregir aquests problemes"
 454. #: apt-pkg/cachefile.cc methods/mirror.cc
 455. msgid "The list of sources could not be read."
 456. msgstr "No s'ha pogut llegir la llista de les fonts."
 457. #: apt-pkg/cachefilter.cc apt-private/private-output.cc
 458. #, c-format
 459. msgid "Regex compilation error - %s"
 460. msgstr "S'ha produït un error de compilació de l'expressió regular - %s"
 461. #: apt-pkg/cacheset.cc
 462. #, c-format
 463. msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
 464. msgstr "No s'ha trobat la versió puntual «%s» per a «%s»"
 465. #: apt-pkg/cacheset.cc
 466. #, c-format
 467. msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
 468. msgstr "No s'ha trobat la versió «%s» per a «%s»"
 469. #: apt-pkg/cacheset.cc
 470. #, c-format
 471. msgid "Couldn't find task '%s'"
 472. msgstr "No s'ha pogut trobar la tasca «%s»"
 473. #: apt-pkg/cacheset.cc
 474. #, c-format
 475. msgid "Couldn't find any package by regex '%s'"
 476. msgstr "No s'ha pogut trobar el paquet a través de l'expressió regular «%s»"
 477. #: apt-pkg/cacheset.cc
 478. #, c-format
 479. msgid "Couldn't find any package by glob '%s'"
 480. msgstr "No s'ha pogut trobar cap paquet a través de l'expressió regular «%s»"
 481. #: apt-pkg/cacheset.cc apt-private/private-show.cc
 482. #, c-format
 483. msgid "Unable to locate package %s"
 484. msgstr "No s'ha trobat el paquet %s"
 485. #: apt-pkg/cacheset.cc
 486. #, c-format
 487. msgid "Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual"
 488. msgstr ""
 489. "No s'han pogut seleccionar les versions del paquet «%s» ja que és purament "
 490. "virtual"
 491. #: apt-pkg/cacheset.cc
 492. #, c-format
 493. msgid "Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual"
 494. msgstr ""
 495. "No s'ha pogut seleccionar la versió més nova del paquet «%s» ja que és "
 496. "purament virtual"
 497. #: apt-pkg/cacheset.cc
 498. #, c-format
 499. msgid "Can't select candidate version from package %s as it has no candidate"
 500. msgstr ""
 501. "No s'ha pogut seleccionar la versió candidata del paquet %s ja que no té "
 502. "candidata"
 503. #: apt-pkg/cacheset.cc
 504. #, c-format
 505. msgid "Can't select installed version from package %s as it is not installed"
 506. msgstr ""
 507. "No s'ha pogut seleccionar la versió instal·lada del paquet %s ja que no està "
 508. "instal·lada"
 509. #: apt-pkg/cacheset.cc
 510. #, c-format
 511. msgid ""
 512. "Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has "
 513. "neither of them"
 514. msgstr ""
 515. "No s'han pogut seleccionar la versió instal·lada ni la candidata del paquet "
 516. "«%s» ja que no estan disponibles cap de les dues"
 517. #: apt-pkg/cdrom.cc
 518. #, c-format
 519. msgid "Line %u too long in source list %s."
 520. msgstr "La línia %u és massa llarga en la llista de fonts %s."
 521. #: apt-pkg/cdrom.cc
 522. msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
 523. msgstr "S'està desmuntant el CD-ROM…\n"
 524. #: apt-pkg/cdrom.cc
 525. #, c-format
 526. msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
 527. msgstr "S'està utilitzant el punt de muntatge de CD-ROM %s\n"
 528. #: apt-pkg/cdrom.cc
 529. msgid "Waiting for disc...\n"
 530. msgstr "S'està esperant al disc…\n"
 531. #: apt-pkg/cdrom.cc
 532. msgid "Mounting CD-ROM...\n"
 533. msgstr "S'està muntant el CD-ROM…\n"
 534. #: apt-pkg/cdrom.cc
 535. msgid "Identifying... "
 536. msgstr "S'està identificant…"
 537. #: apt-pkg/cdrom.cc
 538. #, c-format
 539. msgid "Stored label: %s\n"
 540. msgstr "S'ha emmagatzemat l'etiqueta: %s\n"
 541. #: apt-pkg/cdrom.cc
 542. msgid "Scanning disc for index files...\n"
 543. msgstr "S'està analitzant el disc per a fitxers d'índex…\n"
 544. #: apt-pkg/cdrom.cc
 545. #, c-format
 546. msgid ""
 547. "Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and "
 548. "%zu signatures\n"
 549. msgstr ""
 550. "S'han trobat %zu índexos de paquets, %zu índexos de fonts, %zu índex de "
 551. "traduccions i %zu signatures\n"
 552. #: apt-pkg/cdrom.cc
 553. msgid ""
 554. "Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
 555. "wrong architecture?"
 556. msgstr ""
 557. "No s'ha trobat cap fitxer de paquets, potser no és un disc de Debian o la "
 558. "arquitectura és incorrecta?"
 559. #: apt-pkg/cdrom.cc
 560. #, c-format
 561. msgid "Found label '%s'\n"
 562. msgstr "S'ha trobat l'etiqueta «%s»\n"
 563. #: apt-pkg/cdrom.cc
 564. msgid "That is not a valid name, try again.\n"
 565. msgstr "Aquest no és un nom vàlid, torneu-ho a provar.\n"
 566. #: apt-pkg/cdrom.cc
 567. #, c-format
 568. msgid ""
 569. "This disc is called: \n"
 570. "'%s'\n"
 571. msgstr ""
 572. "El disc es diu:\n"
 573. "«%s»\n"
 574. #: apt-pkg/cdrom.cc
 575. msgid "Copying package lists..."
 576. msgstr "S'estan copiant les llistes de paquets…"
 577. #: apt-pkg/cdrom.cc
 578. msgid "Writing new source list\n"
 579. msgstr "S'està escrivint una nova llista de fonts\n"
 580. #: apt-pkg/cdrom.cc
 581. msgid "Source list entries for this disc are:\n"
 582. msgstr "Les entrades de la llista de fonts per a aquest disc són:\n"
 583. #: apt-pkg/clean.cc
 584. #, c-format
 585. msgid "Unable to change to %s"
 586. msgstr "No es pot canviar a %s"
 587. #: apt-pkg/clean.cc
 588. #, c-format
 589. msgid "Unable to stat %s."
 590. msgstr "No es pot veure l'estat de %s."
 591. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 592. #, c-format
 593. msgid "Unable to stat the mount point %s"
 594. msgstr "No es pot obtenir informació del punt de muntatge %s"
 595. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 596. msgid "Failed to stat the cdrom"
 597. msgstr "No s'ha pogut fer «stat» del cdrom"
 598. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 599. #, c-format
 600. msgid ""
 601. "Command line option '%c' [from %s] is not understood in combination with the "
 602. "other options."
 603. msgstr ""
 604. "No s'admet l'opció de la línia d'ordres «%c» [de %s] en combinació amb "
 605. "altres opcions"
 606. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 607. #, c-format
 608. msgid ""
 609. "Command line option %s is not understood in combination with the other "
 610. "options"
 611. msgstr ""
 612. "No s'admet l'opció de la línia d'ordres %s en combinació amb altres opcions"
 613. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 614. #, c-format
 615. msgid "Command line option %s is not boolean"
 616. msgstr "No és lògica l'opció de la línia d'ordres %s"
 617. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 618. #, c-format
 619. msgid "Option %s requires an argument."
 620. msgstr "L'opció de la línia d'ordres %s precisa un paràmetre."
 621. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 622. #, c-format
 623. msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
 624. msgstr "Opció %s: Paràmetre de configuració ha de ser en la forma =<val>"
 625. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 626. #, c-format
 627. msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
 628. msgstr "L'opció %s precisa un paràmetre numèric, no '%s'"
 629. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 630. #, c-format
 631. msgid "Option '%s' is too long"
 632. msgstr "L'opció '%s' és massa llarga"
 633. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 634. #, c-format
 635. msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
 636. msgstr "El sentit %s no s'entén, proveu «true» (vertader) o «false» (fals)."
 637. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 638. #, c-format
 639. msgid "Invalid operation %s"
 640. msgstr "Operació no vàlida %s"
 641. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 642. #, c-format
 643. msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
 644. msgstr "Abreujament de tipus no reconegut: «%c»"
 645. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 646. #, c-format
 647. msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
 648. msgstr "Error sintàctic %s:%u: No comença el camp amb un nom."
 649. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 650. #, c-format
 651. msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
 652. msgstr "Error sintàctic %s:%u: Etiqueta malformada"
 653. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 654. #, c-format
 655. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
 656. msgstr "Error sintàctic %s:%u Text extra després del valor"
 657. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 658. #, c-format
 659. msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
 660. msgstr "Error sintàctic %s:%u: Es permeten directrius només al nivell més alt"
 661. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 662. #, c-format
 663. msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
 664. msgstr "Error sintàctic %s:%u: Hi ha masses fitxers include niats"
 665. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 666. #, c-format
 667. msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
 668. msgstr "Error sintàctic %s:%u: Inclòs des d'aquí"
 669. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 670. #, c-format
 671. msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
 672. msgstr "Error sintàctic %s:%u: Directriu no suportada «%s»"
 673. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 674. #, c-format
 675. msgid "Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument"
 676. msgstr ""
 677. "Error sintàctic %s:%u: la directiva clear requereix un arbre d'opcions com a "
 678. "argument"
 679. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 680. #, c-format
 681. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
 682. msgstr "Error sintàctic %s:%u: Text extra al final del fitxer"
 683. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 684. #, c-format
 685. msgid "Problem unlinking the file %s"
 686. msgstr "Ha hagut un problema en desenllaçar el fitxer %s"
 687. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 688. #, c-format
 689. msgid "Not using locking for read only lock file %s"
 690. msgstr ""
 691. "No s'empren bloquejos per a llegir el fitxer de blocat de sols lectura %s"
 692. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 693. #, c-format
 694. msgid "Could not open lock file %s"
 695. msgstr "No es pot resoldre el fitxer de blocat %s"
 696. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 697. #, c-format
 698. msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
 699. msgstr "No s'empren bloquejos per al fitxer de blocat %s de muntar nfs"
 700. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 701. #, c-format
 702. msgid "Could not get lock %s"
 703. msgstr "No s'ha pogut blocar %s"
 704. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 705. #, c-format
 706. msgid "List of files can't be created as '%s' is not a directory"
 707. msgstr "No es pot crear la llista de fitxers perquè «%s» no és un directori"
 708. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 709. #, c-format
 710. msgid "Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file"
 711. msgstr "S'està descartant «%s» al directori «%s» perquè no és un fitxer normal"
 712. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 713. #, c-format
 714. msgid "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension"
 715. msgstr ""
 716. "S'està descartant «%s» al directori «%s» perquè no té extensió del nom de "
 717. "fitxer"
 718. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 719. #, c-format
 720. msgid ""
 721. "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension"
 722. msgstr ""
 723. "S'està descartant «%s» al directori «%s» perquè té una extensió del nom de "
 724. "fitxer invàlida"
 725. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc apt-pkg/deb/debsystem.cc
 726. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 727. #, c-format
 728. msgid "Waited for %s but it wasn't there"
 729. msgstr "Esperava %s però no hi era"
 730. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 731. #, c-format
 732. msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
 733. msgstr "El sub-procés %s ha rebut una violació de segment."
 734. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 735. #, c-format
 736. msgid "Sub-process %s received signal %u."
 737. msgstr "El sub-procés %s ha rebut un senyal %u."
 738. #. we forward the statuscode, so don't generate a message on the fd in this case
 739. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 740. #, c-format
 741. msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
 742. msgstr "El sub-procés %s ha retornat un codi d'error (%u)"
 743. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 744. #, c-format
 745. msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
 746. msgstr "El sub-procés %s ha sortit inesperadament"
 747. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 748. msgid "Read error"
 749. msgstr "Error de lectura"
 750. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 751. msgid "Write error"
 752. msgstr "Error d'escriptura"
 753. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 754. #, c-format
 755. msgid "Problem closing the gzip file %s"
 756. msgstr "Ha hagut un problema en tancar el fitxer gzip %s"
 757. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 758. msgid "Unexpected end of file"
 759. msgstr "Fi de fitxer no esperat"
 760. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 761. msgid "Failed to create subprocess IPC"
 762. msgstr "No s'ha pogut crear el subprocés IPC"
 763. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 764. msgid "Failed to exec compressor "
 765. msgstr "No s'ha pogut executar el compressor "
 766. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 767. #, c-format
 768. msgid "Could not open file %s"
 769. msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer %s"
 770. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 771. #, c-format
 772. msgid "Could not open file descriptor %d"
 773. msgstr "No s'ha pogut obrir el descriptor del fitxer %d"
 774. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 775. #, c-format
 776. msgid "read, still have %llu to read but none left"
 777. msgstr "llegits, falten %llu per llegir, però no queda res"
 778. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 779. #, c-format
 780. msgid "write, still have %llu to write but couldn't"
 781. msgstr "escrits, falten %llu per escriure però no s'ha pogut"
 782. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 783. #, c-format
 784. msgid "Problem closing the file %s"
 785. msgstr "Ha hagut un problema en tancar el fitxer %s"
 786. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 787. #, c-format
 788. msgid "Problem renaming the file %s to %s"
 789. msgstr "Ha hagut un problema en reanomenar el fitxer %s a %s"
 790. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 791. msgid "Problem syncing the file"
 792. msgstr "Ha hagut un problema en sincronitzar el fitxer"
 793. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 794. #, c-format
 795. msgid "Unable to mkstemp %s"
 796. msgstr "No es pot crear el fitxer temporal %s"
 797. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 798. #, c-format
 799. msgid "Unable to write to %s"
 800. msgstr "No es pot escriure en %s"
 801. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 802. msgid "Can't mmap an empty file"
 803. msgstr "No es pot transferir un fitxer buit a memòria"
 804. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 805. #, c-format
 806. msgid "Couldn't make mmap of %llu bytes"
 807. msgstr "No s'ha pogut crear un mapa de memòria de %llu octets"
 808. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 809. #, c-format
 810. msgid "Couldn't duplicate file descriptor %i"
 811. msgstr "No s'ha pogut duplicar el descriptor del fitxer %i"
 812. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 813. msgid "Unable to close mmap"
 814. msgstr "No es pot tancar el mmap"
 815. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 816. msgid "Unable to synchronize mmap"
 817. msgstr "No es pot sincronitzar el mmap"
 818. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 819. #, c-format
 820. msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
 821. msgstr "No s'ha pogut crear un mapa de memòria de %lu octets"
 822. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 823. msgid "Failed to truncate file"
 824. msgstr "No s'ha pogut truncar el fitxer %s"
 825. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 826. #, c-format
 827. msgid ""
 828. "Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Start. "
 829. "Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
 830. msgstr ""
 831. "No hi ha espai per al «Dynamic MMap». Incrementeu la mida d'APT::Cache-"
 832. "Start. Valor actual: %lu. (man 5 apt.conf)"
 833. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 834. #, c-format
 835. msgid ""
 836. "Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already "
 837. "reached."
 838. msgstr ""
 839. "No s'ha pogut incrementar la mida del MMap ja que el limit de %lu bytes ja "
 840. "s'ha superat."
 841. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 842. msgid ""
 843. "Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user."
 844. msgstr ""
 845. "No s'ha pogut incrementar la mida del MMap ja que el creixement automàtic "
 846. "està deshabilitat per l'usuari."
 847. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 848. #, c-format
 849. msgid "%c%s... Error!"
 850. msgstr "%c%s… Error!"
 851. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 852. #, c-format
 853. msgid "%c%s... Done"
 854. msgstr "%c%s… Fet"
 855. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 856. msgid "..."
 857. msgstr "…"
 858. #. Print the spinner
 859. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 860. #, c-format
 861. msgid "%c%s... %u%%"
 862. msgstr "%c%s… %u%%"
 863. #. TRANSLATOR: d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
 864. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 865. #, c-format
 866. msgid "%lid %lih %limin %lis"
 867. msgstr "%lid %lih %limin %lis"
 868. #. TRANSLATOR: h means hours, min means minutes, s means seconds
 869. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 870. #, c-format
 871. msgid "%lih %limin %lis"
 872. msgstr "%lih %limin %lis"
 873. #. TRANSLATOR: min means minutes, s means seconds
 874. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 875. #, c-format
 876. msgid "%limin %lis"
 877. msgstr "%limin %lis"
 878. #. TRANSLATOR: s means seconds
 879. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 880. #, c-format
 881. msgid "%lis"
 882. msgstr "%lis"
 883. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 884. #, c-format
 885. msgid "Selection %s not found"
 886. msgstr "No s'ha trobat la selecció %s"
 887. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 888. #. a file like main/binary-amd64/Packages; another identifier like Contents;
 889. #. filename and linenumber of the sources.list entry currently parsed
 890. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 891. #, c-format
 892. msgid "Target %s wants to acquire the same file (%s) as %s from source %s"
 893. msgstr "L'objectiu %s vol obtenir el mateix fitxer (%s) que %s de l'origen %s"
 894. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 895. #. a file like main/binary-amd64/Packages; filename and linenumber of
 896. #. two sources.list entries
 897. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 898. #, c-format
 899. msgid "Target %s (%s) is configured multiple times in %s and %s"
 900. msgstr "L'objectiu %s (%s) està configurat diverses vegades en %s i %s"
 901. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 902. #, c-format
 903. msgid "Unable to parse Release file %s"
 904. msgstr "No es pot analitzar el fitxer Release %s"
 905. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 906. #, c-format
 907. msgid "No sections in Release file %s"
 908. msgstr "No hi ha seccions al fitxer Release %s"
 909. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 910. #, c-format
 911. msgid "No Hash entry in Release file %s"
 912. msgstr "No hi ha una entrada Hash al fitxer Release %s"
 913. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 914. #, c-format
 915. msgid ""
 916. "No Hash entry in Release file %s which is considered strong enough for "
 917. "security purposes"
 918. msgstr ""
 919. "No existeix una entrada Resum «Hash» en l'arxiu «Release» %s que es "
 920. "considera suficientment fort per raons de seguretat"
 921. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 922. #, c-format
 923. msgid "Invalid '%s' entry in Release file %s"
 924. msgstr "El camp «%s» al fitxer Release %s és invàlid"
 925. #. TRANSLATOR: The first is an option name from sources.list manpage, the other two URI and Suite
 926. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 927. #, c-format
 928. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s"
 929. msgstr ""
 930. "S'han establert valors en conflicte per a l'opció %s segons l'origen %s %s"
 931. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 932. #, c-format
 933. msgid "Invalid value set for option %s regarding source %s %s (%s)"
 934. msgstr ""
 935. "S'han establert valors no vàlids per a l'opció %s segons l'origen %s %s (%s)"
 936. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 937. #, c-format
 938. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s: %s != %s"
 939. msgstr ""
 940. "S'han establert valors en conflicte per a l'opció %s segons l'origen %s %s: "
 941. "%s != %s"
 942. #: apt-pkg/deb/debrecords.cc apt-pkg/tagfile.cc
 943. #, c-format
 944. msgid "Unable to parse package file %s (%d)"
 945. msgstr "No es pot analitzar el fitxer del paquet %s (%d)"
 946. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 947. #, fuzzy, c-format
 948. #| msgid ""
 949. #| "Unable to lock the administration directory (%s), is another process "
 950. #| "using it?"
 951. msgid ""
 952. "Unable to acquire the dpkg frontend lock (%s), is another process using it?"
 953. msgstr ""
 954. "No s'ha pogut bloquejar el directori d'administració (%s), hi ha cap altre "
 955. "procés utilitzant-lo?"
 956. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 957. #, fuzzy, c-format
 958. #| msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
 959. msgid "Unable to acquire the dpkg frontend lock (%s), are you root?"
 960. msgstr "No es pot blocar el directori d'administració (%s), sou root?"
 961. #. TRANSLATORS: the %s contains the recovery command, usually
 962. #. dpkg --configure -a
 963. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 964. #, c-format
 965. msgid ""
 966. "dpkg was interrupted, you must manually run '%s' to correct the problem. "
 967. msgstr ""
 968. "S'ha interromput el dpkg, hauríeu d'executar manualment «%s» per a corregir "
 969. "el problema."
 970. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 971. #, c-format
 972. msgid ""
 973. "Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
 974. "it?"
 975. msgstr ""
 976. "No s'ha pogut bloquejar el directori d'administració (%s), hi ha cap altre "
 977. "procés utilitzant-lo?"
 978. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 979. #, c-format
 980. msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
 981. msgstr "No es pot blocar el directori d'administració (%s), sou root?"
 982. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 983. msgid "Not locked"
 984. msgstr "No blocat"
 985. #. we don't care for the difference
 986. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 987. #, c-format
 988. msgid "Preparing %s"
 989. msgstr "S'està preparant el paquet %s"
 990. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 991. #, c-format
 992. msgid "Preparing to configure %s"
 993. msgstr "S'està preparant per a configurar el paquet %s"
 994. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 995. #, c-format
 996. msgid "Preparing for removal of %s"
 997. msgstr "S'està preparant per a la supressió del paquet %s"
 998. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 999. #, c-format
 1000. msgid "Preparing to completely remove %s"
 1001. msgstr "S'està preparant per a suprimir completament el paquet %s"
 1002. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1003. #, c-format
 1004. msgid "Noting disappearance of %s"
 1005. msgstr "S'està anotant la desaparició de %s"
 1006. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1007. #, c-format
 1008. msgid "Running post-installation trigger %s"
 1009. msgstr "S'està executant l'activador de postinstal·lació %s"
 1010. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1011. #, c-format
 1012. msgid "Installed %s"
 1013. msgstr "S'ha instal·lat el paquet %s"
 1014. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1015. #, c-format
 1016. msgid "Configuring %s"
 1017. msgstr "S'està configurant el paquet %s"
 1018. #. FIXME: use a better string after freeze
 1019. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1020. #, c-format
 1021. msgid "Directory '%s' missing"
 1022. msgstr "Manca el directori «%s»"
 1023. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc apt-pkg/edsp.cc
 1024. #, c-format
 1025. msgid "Could not open file '%s'"
 1026. msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer «%s»"
 1027. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1028. #, c-format
 1029. msgid "Unpacking %s"
 1030. msgstr "S'està desempaquetant %s"
 1031. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1032. #, c-format
 1033. msgid "Installing %s"
 1034. msgstr "S'està instal·lant %s"
 1035. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1036. #, c-format
 1037. msgid "Removing %s"
 1038. msgstr "S'està suprimint el paquet %s"
 1039. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1040. #, c-format
 1041. msgid "Completely removing %s"
 1042. msgstr "S'ha suprimit completament %s"
 1043. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1044. #, c-format
 1045. msgid "Completely removed %s"
 1046. msgstr "S'ha suprimit completament el paquet %s"
 1047. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1048. #, c-format
 1049. msgid "Can not write log (%s)"
 1050. msgstr "No es pot escriure en el fitxer de registre (%s)"
 1051. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1052. msgid "Is /dev/pts mounted?"
 1053. msgstr "Comprovi que «/dev/pts» està muntat"
 1054. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1055. msgid "Operation was interrupted before it could finish"
 1056. msgstr "S'ha interromput l'operació abans que pogués finalitzar"
 1057. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1058. msgid "No apport report written because MaxReports is reached already"
 1059. msgstr "No s'ha escrit cap informe perquè ja s'ha superat MaxReports"
 1060. #. check if its not a follow up error
 1061. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1062. msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
 1063. msgstr "S'han produït problemes de depències, es deixa sense configurar"
 1064. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1065. msgid ""
 1066. "No apport report written because the error message indicates its a followup "
 1067. "error from a previous failure."
 1068. msgstr ""
 1069. "No s'ha escrit cap informe perquè el missatge d'error indica que és un error "
 1070. "de seguiment de una fallida anterior."
 1071. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1072. msgid ""
 1073. "No apport report written because the error message indicates a disk full "
 1074. "error"
 1075. msgstr ""
 1076. "No s'ha escrit cap informe perquè el missatge d'error indica una fallida per "
 1077. "disc ple"
 1078. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1079. msgid ""
 1080. "No apport report written because the error message indicates a out of memory "
 1081. "error"
 1082. msgstr ""
 1083. "No s'ha escrit cap informe perquè el missatge d'error indica una fallida per "
 1084. "falta de memòria"
 1085. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1086. msgid ""
 1087. "No apport report written because the error message indicates an issue on the "
 1088. "local system"
 1089. msgstr ""
 1090. "No s'ha escrit cap informe perquè el missatge d'error indica una fallida en "
 1091. "el sistema local"
 1092. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1093. msgid ""
 1094. "No apport report written because the error message indicates a dpkg I/O error"
 1095. msgstr ""
 1096. "No s'ha escrit cap informe perquè el missatge d'error indica d'una fallida "
 1097. "d'E/S del dpkg"
 1098. #: apt-pkg/depcache.cc
 1099. msgid "Building dependency tree"
 1100. msgstr "S'està construint l'arbre de dependències"
 1101. #: apt-pkg/depcache.cc
 1102. msgid "Candidate versions"
 1103. msgstr "Versions candidates"
 1104. #: apt-pkg/depcache.cc
 1105. msgid "Dependency generation"
 1106. msgstr "Dependències que genera"
 1107. #: apt-pkg/depcache.cc
 1108. msgid "Reading state information"
 1109. msgstr "S'està llegint la informació de l'estat"
 1110. #: apt-pkg/depcache.cc
 1111. #, c-format
 1112. msgid "Failed to open StateFile %s"
 1113. msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'estat %s"
 1114. #: apt-pkg/depcache.cc
 1115. #, c-format
 1116. msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
 1117. msgstr "No s'ha pogut escriure el fitxer d'estat temporal %s"
 1118. #: apt-pkg/edsp.cc
 1119. msgid "Send scenario to solver"
 1120. msgstr "Envia l'escenari al resoledor"
 1121. #: apt-pkg/edsp.cc
 1122. msgid "Send request to solver"
 1123. msgstr "Envia la petició al resoledor"
 1124. #: apt-pkg/edsp.cc
 1125. msgid "Prepare for receiving solution"
 1126. msgstr "Prepara per a rebre una solució"
 1127. #: apt-pkg/edsp.cc
 1128. msgid "External solver failed without a proper error message"
 1129. msgstr "El resoledor extern ha fallat sense un missatge d'error adient"
 1130. #: apt-pkg/edsp.cc
 1131. msgid "Execute external solver"
 1132. msgstr "Executa un resoledor extern"
 1133. #: apt-pkg/edsp.cc
 1134. msgid "Execute external planner"
 1135. msgstr "Executa un planificador extern"
 1136. #: apt-pkg/edsp.cc
 1137. msgid "Send request to planner"
 1138. msgstr "Envia la petició al planificador"
 1139. #: apt-pkg/edsp.cc
 1140. msgid "Send scenario to planner"
 1141. msgstr "Envia l'escenari al planificador"
 1142. #: apt-pkg/edsp.cc
 1143. msgid "External planner failed without a proper error message"
 1144. msgstr "El planificador extern ha fallat sense un missatge d'error adient"
 1145. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1146. #, c-format
 1147. msgid "Wrote %i records.\n"
 1148. msgstr "S'han escrit %i registres.\n"
 1149. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1150. #, c-format
 1151. msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
 1152. msgstr "S'han escrit %i registres, on falten %i fitxers.\n"
 1153. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1154. #, c-format
 1155. msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
 1156. msgstr "S'han escrit %i registres, on hi ha %i fitxers no coincidents\n"
 1157. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1158. #, c-format
 1159. msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
 1160. msgstr ""
 1161. "S'han escrit %i registres, on falten %i fitxers i hi ha %i fitxers no "
 1162. "coincidents\n"
 1163. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1164. #, c-format
 1165. msgid "Can't find authentication record for: %s"
 1166. msgstr "No s'ha pogut trobar el registre d'autenticatió per a: %s"
 1167. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1168. #, c-format
 1169. msgid "Hash mismatch for: %s"
 1170. msgstr "El resum no coincideix per a: %s"
 1171. #: apt-pkg/init.cc
 1172. #, c-format
 1173. msgid "Packaging system '%s' is not supported"
 1174. msgstr "El sistema d'empaquetament «%s» no està suportat"
 1175. #: apt-pkg/init.cc
 1176. msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
 1177. msgstr "No es pot determinar un tipus de sistema d'empaquetament adequat."
 1178. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1179. #, c-format
 1180. msgid "Progress: [%3li%%]"
 1181. msgstr "Progrés: [%3li%%]"
 1182. #. send status information that we are about to fork dpkg
 1183. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1184. msgid "Running dpkg"
 1185. msgstr "S'està executant dpkg"
 1186. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1187. #, c-format
 1188. msgid ""
 1189. "Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf "
 1190. "under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
 1191. msgstr ""
 1192. "No s'ha pogut realitzar la configuració immediata de «%s». Vegeu man 5 apt."
 1193. "conf, sota APT::Immediate-Configure per a més detalls. (%d)"
 1194. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1195. #, c-format
 1196. msgid "Could not configure '%s'. "
 1197. msgstr "No s'ha pogut configurar «%s»."
 1198. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1199. #, c-format
 1200. msgid ""
 1201. "This installation run will require temporarily removing the essential "
 1202. "package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
 1203. "you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
 1204. msgstr ""
 1205. "Aquesta instal·lació requereix suprimir temporalment el paquet essencial %s "
 1206. "per qüestió d'un bucle de Conflictes/Pre-dependències. Això sol ser una cosa "
 1207. "dolenta, però si realment desitgeu fer-la, activeu l'opció APT::Force-"
 1208. "LoopBreak."
 1209. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1210. msgid "Empty package cache"
 1211. msgstr "Memòria cau de paquets és buida"
 1212. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1213. msgid "The package cache file is corrupted"
 1214. msgstr "El fitxer de memòria cau de paquets està corromput"
 1215. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1216. msgid "The package cache file is an incompatible version"
 1217. msgstr "El fitxer de memòria cau de paquets és una versió incompatible"
 1218. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1219. #, c-format
 1220. msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
 1221. msgstr "Aquest APT no suporta el sistema de versions «%s»"
 1222. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1223. #, c-format
 1224. msgid "The package cache was built for different architectures: %s vs %s"
 1225. msgstr ""
 1226. "La memòria cau de paquets fou creada per a una arquitectura diferent: %s "
 1227. "contra %s"
 1228. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1229. msgid "The package cache file is corrupted, it has the wrong hash"
 1230. msgstr ""
 1231. "El fitxer de memòria cau de paquets està corromput, té un resum «hash» "
 1232. "incorrecte"
 1233. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1234. msgid "Depends"
 1235. msgstr "Depèn"
 1236. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1237. msgid "PreDepends"
 1238. msgstr "Predepèn"
 1239. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1240. msgid "Suggests"
 1241. msgstr "Suggereix"
 1242. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1243. msgid "Conflicts"
 1244. msgstr "Entra en conflicte"
 1245. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1246. msgid "Recommends"
 1247. msgstr "Recomana"
 1248. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1249. msgid "Replaces"
 1250. msgstr "Reemplaça"
 1251. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1252. msgid "Breaks"
 1253. msgstr "Trenca"
 1254. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1255. msgid "Enhances"
 1256. msgstr "Millora"
 1257. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1258. msgid "Obsoletes"
 1259. msgstr "Fa obsolet"
 1260. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1261. msgid "important"
 1262. msgstr "important"
 1263. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1264. msgid "required"
 1265. msgstr "requerit"
 1266. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1267. msgid "standard"
 1268. msgstr "estàndard"
 1269. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1270. msgid "extra"
 1271. msgstr "extra"
 1272. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1273. msgid "optional"
 1274. msgstr "opcional"
 1275. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1276. msgid "Cache has an incompatible versioning system"
 1277. msgstr "La memòria cau té un sistema de versions incompatible"
 1278. #. TRANSLATOR: The first placeholder is a package name,
 1279. #. the other two should be copied verbatim as they include debug info
 1280. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1281. #, c-format
 1282. msgid "Error occurred while processing %s (%s%d)"
 1283. msgstr "S'ha produït un error en processar %s (%s%d)"
 1284. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1285. msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
 1286. msgstr ""
 1287. "Uau, heu excedit el nombre de paquets que aquest APT és capaç de gestionar."
 1288. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1289. msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
 1290. msgstr ""
 1291. "Uau, heu excedit el nombre de versions que aquest APT és capaç de gestionar."
 1292. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1293. msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
 1294. msgstr ""
 1295. "Uau, heu excedit el nombre de descripcions que aquest APT és capaç de "
 1296. "gestionar. "
 1297. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1298. msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
 1299. msgstr ""
 1300. "Uau, heu excedit el nombre de dependències que aquest APT és capaç de "
 1301. "gestionar."
 1302. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1303. msgid "Reading package lists"
 1304. msgstr "S'està llegint la llista de paquets"
 1305. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1306. msgid "IO Error saving source cache"
 1307. msgstr "Error d'E/S en desar la memòria cau de la font"
 1308. #: apt-pkg/pkgrecords.cc
 1309. #, c-format
 1310. msgid "Index file type '%s' is not supported"
 1311. msgstr "El tipus de fitxer índex «%s» no està suportat"
 1312. #: apt-pkg/policy.cc
 1313. #, c-format
 1314. msgid ""
 1315. "The value '%s' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not "
 1316. "available in the sources"
 1317. msgstr ""
 1318. "El valor «%s» és invàlid per a APT:Default-Release donat que aquest "
 1319. "llançament no és disponible a les fonts"
 1320. #: apt-pkg/policy.cc
 1321. #, c-format
 1322. msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
 1323. msgstr "Registre no vàlid al fitxer de preferències %s, paquet sense capçalera"
 1324. #: apt-pkg/policy.cc
 1325. #, c-format
 1326. msgid "Did not understand pin type %s"
 1327. msgstr "No s'ha entès el pin de tipus %s"
 1328. #: apt-pkg/policy.cc
 1329. #, c-format
 1330. msgid "%s: Value %s is outside the range of valid pin priorities (%d to %d)"
 1331. msgstr ""
 1332. "%s: El valor %s està fora del rang de les prioritats de pin vàlid (%d a %d)"
 1333. #: apt-pkg/policy.cc
 1334. msgid "No priority (or zero) specified for pin"
 1335. msgstr "No hi ha prioritat especificada per al pin (o és zero)"
 1336. #. TRANSLATOR: %u is a line number, the first %s is a filename of a file with the extension "second %s" and the third %s is a unique identifier for bugreports
 1337. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1338. #, c-format
 1339. msgid "Malformed entry %u in %s file %s (%s)"
 1340. msgstr "L'entrada %u està mal formada en %s en el fitxer %s (%s)"
 1341. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1342. #, c-format
 1343. msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
 1344. msgstr "La línia %u és malformada en la llista de fonts %s (tipus)"
 1345. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1346. #, c-format
 1347. msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
 1348. msgstr "El tipus «%s» no és conegut en la línia %u de la llista de fonts %s"
 1349. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1350. #, c-format
 1351. msgid "Malformed stanza %u in source list %s (type)"
 1352. msgstr "La línia %u està mal formada en la llista de fonts %s (tipus)"
 1353. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1354. #, c-format
 1355. msgid "Type '%s' is not known on stanza %u in source list %s"
 1356. msgstr "Es desconeix el tipus «%s» en la línia %u de la llista de fonts %s"
 1357. #: apt-pkg/sourcelist.cc apt-private/private-install.cc
 1358. #, c-format
 1359. msgid "Unsupported file %s given on commandline"
 1360. msgstr "S'ha subministrat el fitxer no admès %s en la línia d'ordres"
 1361. #: apt-pkg/srcrecords.cc
 1362. msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
 1363. msgstr "Heu de posar algunes URI 'font' en el vostre sources.list"
 1364. #: apt-pkg/tagfile.cc
 1365. #, c-format
 1366. msgid "Cannot convert %s to integer: out of range"
 1367. msgstr "No s'ha pogut convertir %s a sencer: fora de rang"
 1368. #: apt-pkg/update.cc
 1369. msgid ""
 1370. "Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones "
 1371. "used instead."
 1372. msgstr ""
 1373. "Alguns índex no s'han pogut baixar. S'han descartat, o en el seu lloc s'han "
 1374. "emprat els antics."
 1375. #: apt-pkg/upgrade.cc
 1376. msgid "Calculating upgrade"
 1377. msgstr "S'està calculant l'actualització"
 1378. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed before unchanged files in 'apt-get update'
 1379. #: apt-private/acqprogress.cc
 1380. #, c-format
 1381. msgid "Hit:%lu %s"
 1382. msgstr "Obj:%lu %s"
 1383. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files processed in 'apt-get update'
 1384. #. Potentially replaced later by "Hit:", "Ign:" or "Err:" if something (bad) happens
 1385. #: apt-private/acqprogress.cc
 1386. #, c-format
 1387. msgid "Get:%lu %s"
 1388. msgstr "Bai:%lu %s"
 1389. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1390. #. which failed to download, but the error is ignored (compare "Err:")
 1391. #: apt-private/acqprogress.cc
 1392. #, c-format
 1393. msgid "Ign:%lu %s"
 1394. msgstr "Ign:%lu %s"
 1395. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1396. #. which failed to download and the error is critical (compare "Ign:")
 1397. #: apt-private/acqprogress.cc
 1398. #, c-format
 1399. msgid "Err:%lu %s"
 1400. msgstr "Err:%lu %s"
 1401. #: apt-private/acqprogress.cc
 1402. #, c-format
 1403. msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
 1404. msgstr "S'ha baixat %sB en %s (%sB/s)\n"
 1405. #: apt-private/acqprogress.cc
 1406. msgid " [Working]"
 1407. msgstr " [Treballant]"
 1408. #: apt-private/acqprogress.cc
 1409. #, c-format
 1410. msgid ""
 1411. "Media change: please insert the disc labeled\n"
 1412. " '%s'\n"
 1413. "in the drive '%s' and press [Enter]\n"
 1414. msgstr ""
 1415. "Canvi de medi: inseriu el disc amb l'etiqueta\n"
 1416. " «%s»\n"
 1417. "en la unitat «%s» i premeu [Intro]\n"
 1418. #: apt-private/acqprogress.cc
 1419. msgid ""
 1420. "Do you want to accept these changes and continue updating from this "
 1421. "repository?"
 1422. msgstr ""
 1423. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1424. msgid "Correcting dependencies..."
 1425. msgstr "S'estan corregint les dependències…"
 1426. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1427. msgid " failed."
 1428. msgstr " ha fallat."
 1429. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1430. msgid "Unable to correct dependencies"
 1431. msgstr "No es poden corregir les dependències"
 1432. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1433. msgid "Unable to minimize the upgrade set"
 1434. msgstr "No es pot minimitzar el joc de versions revisades"
 1435. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1436. msgid " Done"
 1437. msgstr " Fet"
 1438. #: apt-private/private-cachefile.cc apt-private/private-install.cc
 1439. msgid "You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these."
 1440. msgstr "Potser voldreu executar «apt --fix-broken install» per a corregir-ho."
 1441. #: apt-private/private-cachefile.cc apt-private/private-install.cc
 1442. msgid ""
 1443. "Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or "
 1444. "specify a solution)."
 1445. msgstr ""
 1446. "Dependències insatisfetes. Proveu amb «apt --fix-broken install» sense "
 1447. "paquets (o especifiqueu una solució)."
 1448. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-search.cc
 1449. msgid "Sorting"
 1450. msgstr "Ordenant"
 1451. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1452. #, c-format
 1453. msgid "Note, selecting '%s' for task '%s'\n"
 1454. msgstr "Nota: s'està seleccionant «%s» per a la tasca «%s»\n"
 1455. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1456. #, c-format
 1457. msgid "Note, selecting '%s' for glob '%s'\n"
 1458. msgstr ""
 1459. "Tingues en compte que s'està seleccionant «%s» per a l'expressió regular "
 1460. "genèrica «%s»\n"
 1461. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1462. #, c-format
 1463. msgid "Note, selecting '%s' for regex '%s'\n"
 1464. msgstr "Nota: s'està seleccionant «%s» per a l'expressió regular «%s»\n"
 1465. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1466. #, c-format
 1467. msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
 1468. msgstr "El paquet %s és un paquet virtual proveït per:\n"
 1469. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1470. msgid " [Installed]"
 1471. msgstr " [Instal·lat]"
 1472. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1473. msgid " [Not candidate version]"
 1474. msgstr "[Versió no candidata]"
 1475. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1476. msgid "You should explicitly select one to install."
 1477. msgstr "Necessiteu seleccionar-ne un explícitament per a instal·lar-lo."
 1478. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1479. #, c-format
 1480. msgid ""
 1481. "Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
 1482. "This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
 1483. "is only available from another source\n"
 1484. msgstr ""
 1485. "El paquet %s no té versió disponible, però un altre paquet\n"
 1486. "en fa referència. Això normalment vol dir que el paquet falta,\n"
 1487. "s'ha tornat obsolet o només és disponible des d'una altra font.\n"
 1488. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1489. msgid "However the following packages replace it:"
 1490. msgstr "Tot i que els següents paquets el reemplacen:"
 1491. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1492. #, c-format
 1493. msgid "Package '%s' has no installation candidate"
 1494. msgstr "El paquet «%s» no té candidat d'instal·lació"
 1495. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1496. #, c-format
 1497. msgid "Virtual packages like '%s' can't be removed\n"
 1498. msgstr "Els paquets virtuals com «%s» no es poden suprimir\n"
 1499. #. TRANSLATORS: Note, this is not an interactive question
 1500. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1501. #, c-format
 1502. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed. Did you mean '%s'?\n"
 1503. msgstr ""
 1504. "El paquet «%s» no està instal·lat, així doncs no es suprimirà. Volíeu dir "
 1505. "«%s»?\n"
 1506. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1507. #, c-format
 1508. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed\n"
 1509. msgstr "El paquet «%s» no està instal·lat, així doncs no es suprimirà\n"
 1510. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1511. #, c-format
 1512. msgid "Note, selecting '%s' instead of '%s'\n"
 1513. msgstr "Nota: s'està seleccionant «%s» en lloc de «%s»\n"
 1514. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1515. msgid "Most used commands:"
 1516. msgstr "Ordres més utilitzades:"
 1517. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1518. #, c-format
 1519. msgid "See %s for more information about the available commands."
 1520. msgstr "Vegi %s per a més informació sobre les ordres disponibles."
 1521. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1522. msgid ""
 1523. "Configuration options and syntax is detailed in apt.conf(5).\n"
 1524. "Information about how to configure sources can be found in sources.list(5).\n"
 1525. "Package and version choices can be expressed via apt_preferences(5).\n"
 1526. "Security details are available in apt-secure(8).\n"
 1527. msgstr ""
 1528. "Les opcions i sintaxi de configuració es detallen en apt.conf(5).\n"
 1529. "Pot trobar informació sobre com configurar les fonts en sources.list(5).\n"
 1530. "Les eleccions de versió i de paquets es poden expressar per mitjà de "
 1531. "apt_preferences(5).\n"
 1532. "Els detalls de la seguretat estan disponibles en apt-secure(8).\n"
 1533. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1534. msgid "This APT has Super Cow Powers."
 1535. msgstr "Aquest APT té superpoders bovins."
 1536. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1537. msgid "This APT helper has Super Meep Powers."
 1538. msgstr "Aquest Ajudant d'APT té poders de Super Plor."
 1539. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1540. msgid ""
 1541. "--force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow "
 1542. "instead."
 1543. msgstr ""
 1544. "--force-yes està en desús, en el seu lloc utilitzi una de les opcions que "
 1545. "comencen per --allow."
 1546. #: apt-private/private-depends.cc apt-private/private-download.cc
 1547. #: apt-private/private-show.cc cmdline/apt-mark.cc
 1548. msgid "No packages found"
 1549. msgstr "No s'han trobat paquets"
 1550. #: apt-private/private-download.cc
 1551. msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
 1552. msgstr "AVÍS: No es poden autenticar els següents paquets!"
 1553. #: apt-private/private-download.cc
 1554. msgid "Authentication warning overridden.\n"
 1555. msgstr "S'ha descartat l'avís d'autenticació.\n"
 1556. #: apt-private/private-download.cc
 1557. msgid "Some packages could not be authenticated"
 1558. msgstr "No s'ha pogut autenticar alguns paquets"
 1559. #: apt-private/private-download.cc
 1560. msgid "Install these packages without verification?"
 1561. msgstr "Voleu instal·lar aquests paquets sense verificar-los?"
 1562. #: apt-private/private-download.cc
 1563. msgid ""
 1564. "There were unauthenticated packages and -y was used without --allow-"
 1565. "unauthenticated"
 1566. msgstr ""
 1567. "Hi ha paquets sense autenticació i s'ha emprat -y sense --allow-"
 1568. "unauthenticated (permetre no autenticats)"
 1569. #: apt-private/private-download.cc
 1570. #, c-format
 1571. msgid "Couldn't determine free space in %s"
 1572. msgstr "No s'ha pogut determinar l'espai lliure en %s"
 1573. #: apt-private/private-download.cc
 1574. #, c-format
 1575. msgid "You don't have enough free space in %s."
 1576. msgstr "No teniu prou espai lliure en %s."
 1577. #: apt-private/private-download.cc
 1578. msgid "Unable to lock the download directory"
 1579. msgstr "No és possible blocar el directori de descàrrega"
 1580. #: apt-private/private-install.cc
 1581. msgid ""
 1582. "Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
 1583. "requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
 1584. "distribution that some required packages have not yet been created\n"
 1585. "or been moved out of Incoming."
 1586. msgstr ""
 1587. "No s'han pogut instal·lar alguns paquets. Això pot ser degut a que heu\n"
 1588. "demanat una situació impossible o que esteu emprant la distribució\n"
 1589. "«unstable» i alguns paquets requerits encara no han estat creats o bé\n"
 1590. "encara no els hi han introduït des d'«Incoming»."
 1591. #.
 1592. #. if (Packages == 1)
 1593. #. {
 1594. #. c1out << std::endl;
 1595. #. c1out <<
 1596. #. _("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
 1597. #. "the package is simply not installable and a bug report against\n"
 1598. #. "that package should be filed.") << std::endl;
 1599. #. }
 1600. #.
 1601. #: apt-private/private-install.cc
 1602. msgid "The following information may help to resolve the situation:"
 1603. msgstr "La informació següent pot ajudar-vos a resoldre la situació:"
 1604. #: apt-private/private-install.cc
 1605. msgid "Broken packages"
 1606. msgstr "Paquets trencats"
 1607. #: apt-private/private-install.cc
 1608. msgid ""
 1609. "Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
 1610. "missing?"
 1611. msgstr ""
 1612. "No es poden baixar alguns arxius, proveu a executar apt-get update o "
 1613. "intenteu-ho amb --fix-missing."
 1614. #: apt-private/private-install.cc
 1615. msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
 1616. msgstr ""
 1617. "S'ha produït un error intern, s'ha cridat a InstallPackages amb paquets "
 1618. "trencats!"
 1619. #: apt-private/private-install.cc
 1620. msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
 1621. msgstr ""
 1622. "Els paquets necessiten ser suprimits però s'ha inhabilitat la supressió."
 1623. #: apt-private/private-install.cc
 1624. msgid ""
 1625. "Essential packages were removed and -y was used without --allow-remove-"
 1626. "essential."
 1627. msgstr ""
 1628. "S'han eliminats paquets essencials i s'ha usat -y sense --allow-remove-"
 1629. "essencial (permetre eliminar essencials)"
 1630. #: apt-private/private-install.cc
 1631. msgid "Packages were downgraded and -y was used without --allow-downgrades."
 1632. msgstr ""
 1633. "Els paquets s'han revertit i s'ha usat -y sense --allow-downgrades (permetre "
 1634. "revertir)."
 1635. #: apt-private/private-install.cc
 1636. msgid ""
 1637. "Held packages were changed and -y was used without --allow-change-held-"
 1638. "packages."
 1639. msgstr ""
 1640. "Es van canviar els paquets retinguts i es va utilitzar -y sense --allow-"
 1641. "change-held-packages."
 1642. #: apt-private/private-install.cc
 1643. msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
 1644. msgstr "S'ha produït un error intern, l'ordenació no ha acabat"
 1645. #: apt-private/private-install.cc
 1646. msgid "How odd... The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
 1647. msgstr ""
 1648. "Què estrany… les mides no coincideixen, informeu a apt@packages.debian.org"
 1649. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1650. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1651. #: apt-private/private-install.cc
 1652. #, c-format
 1653. msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
 1654. msgstr "S'ha d'obtenir %sB/%sB d'arxius.\n"
 1655. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1656. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1657. #: apt-private/private-install.cc
 1658. #, c-format
 1659. msgid "Need to get %sB of archives.\n"
 1660. msgstr "S'ha d'obtenir %sB d'arxius.\n"
 1661. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1662. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1663. #: apt-private/private-install.cc
 1664. #, c-format
 1665. msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
 1666. msgstr ""
 1667. "Després d'aquesta operació s'empraran %sB d'espai en disc addicional.\n"
 1668. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1669. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1670. #: apt-private/private-install.cc
 1671. #, c-format
 1672. msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
 1673. msgstr "Després d'aquesta operació s'alliberaran %sB d'espai en disc.\n"
 1674. #: apt-private/private-install.cc
 1675. msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
 1676. msgstr "S'ha especificat «Trivial Only» però aquesta operació no és trivial."
 1677. #. TRANSLATOR: This string needs to be typed by the user as a confirmation, so be
 1678. #. careful with hard to type or special characters (like non-breaking spaces)
 1679. #: apt-private/private-install.cc
 1680. msgid "Yes, do as I say!"
 1681. msgstr "Sí, fes el que et dic!"
 1682. #: apt-private/private-install.cc
 1683. #, c-format
 1684. msgid ""
 1685. "You are about to do something potentially harmful.\n"
 1686. "To continue type in the phrase '%s'\n"
 1687. " ?] "
 1688. msgstr ""
 1689. "Esteu a punt de fer quelcom potencialment nociu.\n"
 1690. "Per continuar escriviu la frase «%s»\n"
 1691. " ?] "
 1692. #: apt-private/private-install.cc
 1693. msgid "Abort."
 1694. msgstr "Avortat."
 1695. #: apt-private/private-install.cc
 1696. msgid "Do you want to continue?"
 1697. msgstr "Voleu continuar?"
 1698. #: apt-private/private-install.cc
 1699. msgid "Some files failed to download"
 1700. msgstr "Alguns fitxers no s'han pogut baixar"
 1701. #: apt-private/private-install.cc apt-private/private-source.cc
 1702. msgid "Download complete and in download only mode"
 1703. msgstr "Baixada completa i en mode de només baixada"
 1704. #: apt-private/private-install.cc
 1705. msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
 1706. msgstr "--fix-missing i els medi intercanviables actualment no estan suportats"
 1707. #: apt-private/private-install.cc
 1708. msgid "Unable to correct missing packages."
 1709. msgstr "No es poden corregir els paquets que falten."
 1710. #: apt-private/private-install.cc
 1711. msgid "Aborting install."
 1712. msgstr "S'està avortant la instal·lació."
 1713. #: apt-private/private-install.cc
 1714. msgid ""
 1715. "The following package disappeared from your system as\n"
 1716. "all files have been overwritten by other packages:"
 1717. msgid_plural ""
 1718. "The following packages disappeared from your system as\n"
 1719. "all files have been overwritten by other packages:"
 1720. msgstr[0] ""
 1721. "El següent paquet ha desaparegut del vostre sistema ja\n"
 1722. "que tots els fitxers s'han sobreescrit per altres paquets:"
 1723. msgstr[1] ""
 1724. "El següents paquets han desaparegut del vostre sistema ja\n"
 1725. "que tots els fitxers s'han sobreescrit per altres paquets:"
 1726. #: apt-private/private-install.cc
 1727. msgid "Note: This is done automatically and on purpose by dpkg."
 1728. msgstr "Nota: Això ho fa el dpkg automàticament i a propòsit."
 1729. #: apt-private/private-install.cc
 1730. msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
 1731. msgstr ""
 1732. "Es suposa que no hauriem de suprimir coses, no es pot iniciar el supressor "
 1733. "automàtic"
 1734. #: apt-private/private-install.cc
 1735. msgid ""
 1736. "Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
 1737. "shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
 1738. msgstr ""
 1739. "Sembla que el supressor automàtic ha destruït alguna cosa que no deuria. Si "
 1740. "us plau, envieu un informe d'error per a l'apt."
 1741. #: apt-private/private-install.cc
 1742. msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
 1743. msgstr "S'ha produït un error intern, el supressor automàtic ha trencat coses"
 1744. #: apt-private/private-install.cc
 1745. msgid ""
 1746. "The following package was automatically installed and is no longer required:"
 1747. msgid_plural ""
 1748. "The following packages were automatically installed and are no longer "
 1749. "required:"
 1750. msgstr[0] ""
 1751. "El paquet següent s'ha instal·lat automàticament i ja no serà necessari:"
 1752. msgstr[1] ""
 1753. "El paquets següents s'han instal·lat automàticament i ja no serà necessaris:"
 1754. #: apt-private/private-install.cc
 1755. #, c-format
 1756. msgid "%lu package was automatically installed and is no longer required.\n"
 1757. msgid_plural ""
 1758. "%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
 1759. msgstr[0] ""
 1760. "El paquet %lu es va instal·lar automàticament i ja no és necessari:\n"
 1761. msgstr[1] ""
 1762. "Els paquets %lu es van instal·lar automàticament i ja no són necessaris:\n"
 1763. #: apt-private/private-install.cc
 1764. #, c-format
 1765. msgid "Use '%s' to remove it."
 1766. msgid_plural "Use '%s' to remove them."
 1767. msgstr[0] "Empreu «%s» per a suprimir-lo."
 1768. msgstr[1] "Empreu «%s» per a suprimir-los."
 1769. #: apt-private/private-install.cc
 1770. msgid "The following additional packages will be installed:"
 1771. msgstr "S'instal·laran els següents paquets extres:"
 1772. #: apt-private/private-install.cc
 1773. msgid "Suggested packages:"
 1774. msgstr "Paquets suggerits:"
 1775. #: apt-private/private-install.cc
 1776. msgid "Recommended packages:"
 1777. msgstr "Paquets recomanats:"
 1778. #: apt-private/private-install.cc
 1779. #, c-format
 1780. msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
 1781. msgstr ""
 1782. "S'està ometent %s, ja està instal·lat i l'actualització no està establerta.\n"
 1783. #: apt-private/private-install.cc
 1784. #, c-format
 1785. msgid "Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.\n"
 1786. msgstr ""
 1787. "S'està ometent '%s', no està instal·lat i només es demana l'actualització.\n"
 1788. #: apt-private/private-install.cc
 1789. #, c-format
 1790. msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
 1791. msgstr "No es possible la reinstal·lació del paquet %s, no es pot baixar.\n"
 1792. #. TRANSLATORS: First string is package name, second is version
 1793. #: apt-private/private-install.cc
 1794. #, c-format
 1795. msgid "%s is already the newest version (%s).\n"
 1796. msgstr "%s ja està en la versió més recent (%s).\n"
 1797. #: apt-private/private-install.cc cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 1798. #, c-format
 1799. msgid "%s set to manually installed.\n"
 1800. msgstr "S'ha marcat %s com instal·lat manualment.\n"
 1801. #: apt-private/private-install.cc
 1802. #, c-format
 1803. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s'\n"
 1804. msgstr "Versió seleccionada «%s» (%s) per a «%s»\n"
 1805. #: apt-private/private-install.cc
 1806. #, c-format
 1807. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'\n"
 1808. msgstr "Versió seleccionada «%s» (%s) per a «%s» degut a «%s»\n"
 1809. #: apt-private/private-list.cc
 1810. msgid "Listing"
 1811. msgstr "Llistant"
 1812. #: apt-private/private-list.cc
 1813. #, c-format
 1814. msgid "There is %i additional version. Please use the '-a' switch to see it"
 1815. msgid_plural ""
 1816. "There are %i additional versions. Please use the '-a' switch to see them."
 1817. msgstr[0] "Hi ha %i versió addicional. Utilitzi l'opció «-a» per veure-les"
 1818. msgstr[1] "Hi han %i versions addicionals. Utilitzi l'opció «-a» per veure-les"
 1819. #. TRANSLATORS: placeholder is a binary name like apt or apt-get
 1820. #: apt-private/private-main.cc
 1821. #, c-format
 1822. msgid ""
 1823. "NOTE: This is only a simulation!\n"
 1824. " %s needs root privileges for real execution.\n"
 1825. " Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
 1826. " so don't depend on the relevance to the real current situation!\n"
 1827. msgstr ""
 1828. "Nota: Això només és una simulació!\n"
 1829. " L'%s necessita privilegis de root per a l'execució real.\n"
 1830. " Tingueu en ment que el bloqueig està desactivat,\n"
 1831. " per tant, no es depèn de la situació actual real.\n"
 1832. #: apt-private/private-output.cc apt-private/private-show.cc
 1833. msgid "unknown"
 1834. msgstr "desconegut"
 1835. #: apt-private/private-output.cc
 1836. #, c-format
 1837. msgid "[installed,upgradable to: %s]"
 1838. msgstr "[Instal·lat, actualitzable a: %s]"
 1839. #: apt-private/private-output.cc
 1840. msgid "[installed,local]"
 1841. msgstr "[instal·lat,local]"
 1842. #: apt-private/private-output.cc
 1843. msgid "[installed,auto-removable]"
 1844. msgstr "[instal·lat, auto-eliminable]"
 1845. #: apt-private/private-output.cc
 1846. msgid "[installed,automatic]"
 1847. msgstr "[instal·lat,automàtic]"
 1848. #: apt-private/private-output.cc
 1849. msgid "[installed]"
 1850. msgstr "[instal·lat]"
 1851. #: apt-private/private-output.cc
 1852. #, c-format
 1853. msgid "[upgradable from: %s]"
 1854. msgstr "[actualitzable des de: %s]"
 1855. #: apt-private/private-output.cc
 1856. msgid "[residual-config]"
 1857. msgstr "[configuració-residual]"
 1858. #: apt-private/private-output.cc
 1859. #, c-format
 1860. msgid "but %s is installed"
 1861. msgstr "però està instal·lat %s"
 1862. #: apt-private/private-output.cc
 1863. #, c-format
 1864. msgid "but %s is to be installed"
 1865. msgstr "però s'instal·larà %s"
 1866. #: apt-private/private-output.cc
 1867. msgid "but it is not installable"
 1868. msgstr "però no és instal·lable"
 1869. #: apt-private/private-output.cc
 1870. msgid "but it is a virtual package"
 1871. msgstr "però és un paquet virtual"
 1872. #: apt-private/private-output.cc
 1873. msgid "but it is not going to be installed"
 1874. msgstr "però no serà instal·lat"
 1875. #: apt-private/private-output.cc
 1876. msgid "but it is not installed"
 1877. msgstr "però no està instal·lat"
 1878. #: apt-private/private-output.cc
 1879. msgid " or"
 1880. msgstr " o"
 1881. #: apt-private/private-output.cc
 1882. msgid "The following packages have unmet dependencies:"
 1883. msgstr "Els següents paquets tenen dependències sense satisfer:"
 1884. #: apt-private/private-output.cc
 1885. msgid "The following NEW packages will be installed:"
 1886. msgstr "S'instal·laran els paquets NOUS següents:"
 1887. #: apt-private/private-output.cc
 1888. msgid "The following packages will be REMOVED:"
 1889. msgstr "Es SUPRIMIRAN els paquets següents:"
 1890. #: apt-private/private-output.cc
 1891. msgid "The following packages have been kept back:"
 1892. msgstr "S'han mantingut els paquets següents:"
 1893. #: apt-private/private-output.cc
 1894. msgid "The following packages will be upgraded:"
 1895. msgstr "S'actualitzaran els paquets següents:"
 1896. #: apt-private/private-output.cc
 1897. msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
 1898. msgstr "Es DESACTUALITZARAN els paquets següents:"
 1899. #: apt-private/private-output.cc
 1900. msgid "The following held packages will be changed:"
 1901. msgstr "Es canviaran els paquets retinguts següents:"
 1902. #: apt-private/private-output.cc
 1903. #, c-format
 1904. msgid "%s (due to %s)"
 1905. msgstr "%s (per %s)"
 1906. #: apt-private/private-output.cc
 1907. msgid ""
 1908. "WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
 1909. "This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
 1910. msgstr ""
 1911. "AVÍS: Es suprimiran els paquets essencials següents.\n"
 1912. "Això NO s'ha de fer a menys que sapigueu exactament el que esteu fent!"
 1913. #: apt-private/private-output.cc
 1914. #, c-format
 1915. msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
 1916. msgstr "%lu actualitzats, %lu nous a instal·lar, "
 1917. #: apt-private/private-output.cc
 1918. #, c-format
 1919. msgid "%lu reinstalled, "
 1920. msgstr "%lu reinstal·lats, "
 1921. #: apt-private/private-output.cc
 1922. #, c-format
 1923. msgid "%lu downgraded, "
 1924. msgstr "%lu desactualitzats, "
 1925. #: apt-private/private-output.cc
 1926. #, c-format
 1927. msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
 1928. msgstr "%lu a suprimir i %lu no actualitzats.\n"
 1929. #: apt-private/private-output.cc
 1930. #, c-format
 1931. msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
 1932. msgstr "%lu no instal·lats o suprimits completament.\n"
 1933. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to Y[es]
 1934. #. e.g. "Do you want to continue? [Y/n] "
 1935. #. The user has to answer with an input matching the
 1936. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1937. #: apt-private/private-output.cc
 1938. msgid "[Y/n]"
 1939. msgstr "[S/n]"
 1940. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to N[o]
 1941. #. e.g. "Should this file be removed? [y/N] "
 1942. #. The user has to answer with an input matching the
 1943. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1944. #: apt-private/private-output.cc
 1945. msgid "[y/N]"
 1946. msgstr "[s/N]"
 1947. #. TRANSLATOR: "Yes" answer printed for a yes/no question if --assume-yes is set
 1948. #: apt-private/private-output.cc
 1949. msgid "Y"
 1950. msgstr "S"
 1951. #. TRANSLATOR: "No" answer printed for a yes/no question if --assume-no is set
 1952. #: apt-private/private-output.cc
 1953. msgid "N"
 1954. msgstr "N"
 1955. #: apt-private/private-search.cc
 1956. msgid "You must give at least one search pattern"
 1957. msgstr "Heu de donar com a mínim un patró de cerca"
 1958. #: apt-private/private-search.cc
 1959. msgid "Full Text Search"
 1960. msgstr "Buscar en tot el text"
 1961. #: apt-private/private-show.cc
 1962. #, c-format
 1963. msgid "There is %i additional record. Please use the '-a' switch to see it"
 1964. msgid_plural ""
 1965. "There are %i additional records. Please use the '-a' switch to see them."
 1966. msgstr[0] "Hi ha %i registre addicional. Utilitzi l'opció «-a» per veure'l."
 1967. msgstr[1] ""
 1968. "Hi han %i registres addicionals. Utilitzi l'opció «-a» per veure'ls."
 1969. #: apt-private/private-show.cc
 1970. msgid "not a real package (virtual)"
 1971. msgstr "no és un paquet real (virtual)"
 1972. #: apt-private/private-show.cc
 1973. msgid "Package files:"
 1974. msgstr "Fitxers de paquets:"
 1975. #: apt-private/private-show.cc
 1976. msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
 1977. msgstr ""
 1978. "Memòria cau no sincronitzada, no es pot fer x-ref a un fitxer del paquet"
 1979. #. Show any packages have explicit pins
 1980. #: apt-private/private-show.cc
 1981. msgid "Pinned packages:"
 1982. msgstr "Paquets etiquetats:"
 1983. #. Print the package name and the version we are forcing to
 1984. #: apt-private/private-show.cc
 1985. #, c-format
 1986. msgid "%s -> %s with priority %d\n"
 1987. msgstr "%s -> %s amb prioritat %d\n"
 1988. #: apt-private/private-show.cc
 1989. msgid " Installed: "
 1990. msgstr " Instal·lat: "
 1991. #: apt-private/private-show.cc
 1992. msgid " Candidate: "
 1993. msgstr " Candidat: "
 1994. #: apt-private/private-show.cc
 1995. msgid "(none)"
 1996. msgstr "(cap)"
 1997. #. Show the priority tables
 1998. #: apt-private/private-show.cc
 1999. msgid " Version table:"
 2000. msgstr " Taula de versió:"
 2001. #: apt-private/private-source.cc
 2002. #, c-format
 2003. msgid "Can not find a package for architecture '%s'"
 2004. msgstr "No s'ha pogut trobar el paquet per l'arquitectura «%s»"
 2005. #: apt-private/private-source.cc
 2006. #, c-format
 2007. msgid "Can not find a package '%s' with version '%s'"
 2008. msgstr "No s'ha pogut trobar el paquet «%s» amb versió «%s»"
 2009. #: apt-private/private-source.cc
 2010. #, c-format
 2011. msgid "Can not find a package '%s' with release '%s'"
 2012. msgstr "No s'ha pogut trobar el paquet «%s» amb publicació «%s»"
 2013. #: apt-private/private-source.cc
 2014. #, c-format
 2015. msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
 2016. msgstr "S'està agafant «%s» com a paquet font en lloc de '%s'\n"
 2017. #: apt-private/private-source.cc
 2018. #, c-format
 2019. msgid "Can not find version '%s' of package '%s'"
 2020. msgstr "No s'ha pogut trobar la versió «%s» del paquet «%s»"
 2021. #: apt-private/private-source.cc
 2022. msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
 2023. msgstr "Haureu d'especificar un paquet de codi font per a baixar"
 2024. #: apt-private/private-source.cc
 2025. #, c-format
 2026. msgid "Unable to find a source package for %s"
 2027. msgstr "No es pot trobar un paquet de fonts per a %s"
 2028. #: apt-private/private-source.cc
 2029. #, c-format
 2030. msgid ""
 2031. "NOTICE: '%s' packaging is maintained in the '%s' version control system at:\n"
 2032. "%s\n"
 2033. msgstr ""
 2034. "Avís: L'empaquetat de «%s» és mantingut amb el sistema de control de\n"
 2035. "versions «%s» a:\n"
 2036. "%s\n"
 2037. #: apt-private/private-source.cc
 2038. #, c-format
 2039. msgid ""
 2040. "Please use:\n"
 2041. "%s\n"
 2042. "to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package.\n"
 2043. msgstr ""
 2044. "Empreu:\n"
 2045. "%s\n"
 2046. "per obtenir les últimes actualitzacions (possiblement no publicades) del "
 2047. "paquet.\n"
 2048. #: apt-private/private-source.cc
 2049. #, c-format
 2050. msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
 2051. msgstr "S'està ometent el fitxer ja baixat «%s»\n"
 2052. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 2053. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 2054. #: apt-private/private-source.cc
 2055. #, c-format
 2056. msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
 2057. msgstr "Es necessita baixar %sB/%sB d'arxius font.\n"
 2058. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 2059. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 2060. #: apt-private/private-source.cc
 2061. #, c-format
 2062. msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
 2063. msgstr "Es necessita baixar %sB d'arxius font.\n"
 2064. #: apt-private/private-source.cc
 2065. #, c-format
 2066. msgid "Fetch source %s\n"
 2067. msgstr "Obtén el font %s\n"
 2068. #: apt-private/private-source.cc
 2069. msgid "Failed to fetch some archives."
 2070. msgstr "No s'ha pogut baixar alguns arxius."
 2071. #: apt-private/private-source.cc
 2072. #, c-format
 2073. msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
 2074. msgstr ""
 2075. "S'està ometent el desempaquetament de les fonts que ja ho estan en %s\n"
 2076. #: apt-private/private-source.cc
 2077. #, c-format
 2078. msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
 2079. msgstr "L'ordre de desempaquetar «%s» ha fallat.\n"
 2080. #: apt-private/private-source.cc
 2081. msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
 2082. msgstr "Comproveu si el paquet «dpkgdev» està instal·lat.\n"
 2083. #: apt-private/private-source.cc
 2084. #, c-format
 2085. msgid "Build command '%s' failed.\n"
 2086. msgstr "L'ordre de construir «%s» ha fallat.\n"
 2087. #: apt-private/private-source.cc
 2088. #, c-format
 2089. msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
 2090. msgstr ""
 2091. "No es pot obtenir informació sobre les dependències de construcció per a %s"
 2092. #: apt-private/private-source.cc
 2093. #, c-format
 2094. msgid "%s has no build depends.\n"
 2095. msgstr "%s no té dependències de construcció.\n"
 2096. #: apt-private/private-source.cc
 2097. #, c-format
 2098. msgid ""
 2099. "No architecture information available for %s. See apt.conf(5) APT::"
 2100. "Architectures for setup"
 2101. msgstr ""
 2102. "No hi ha informació d'arquitectura disponible per a %s. Vegeu apt.conf(5) "
 2103. "APT::Architectures per a configurar-ho"
 2104. #: apt-private/private-source.cc
 2105. msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
 2106. msgstr ""
 2107. "S'ha d'especificar un paquet per a verificar les dependències de construcció "
 2108. "per a"
 2109. #: apt-private/private-source.cc
 2110. #, c-format
 2111. msgid "Note, using directory '%s' to get the build dependencies\n"
 2112. msgstr ""
 2113. "Tingues en compte que s'està utilitzant «%s» per obtenir les dependències de "
 2114. "compilació\n"
 2115. #: apt-private/private-source.cc
 2116. #, c-format
 2117. msgid "Note, using file '%s' to get the build dependencies\n"
 2118. msgstr ""
 2119. "Tingues en compte que s'està fent servir el fitxer «%s» per obtenir les "
 2120. "dependències de construcció\n"
 2121. #: apt-private/private-source.cc
 2122. msgid "Failed to process build dependencies"
 2123. msgstr "No es poden processar les dependències de construcció"
 2124. #: apt-private/private-sources.cc
 2125. #, c-format
 2126. msgid "Failed to parse %s. Edit again? "
 2127. msgstr "No s'ha pogut analitzar %s. Vol tornar-lo a editar? "
 2128. #: apt-private/private-sources.cc
 2129. #, c-format
 2130. msgid "Your '%s' file changed, please run 'apt-get update'.\n"
 2131. msgstr "El fitxer «%s» ha canviat, executi «apt-get update».\n"
 2132. #: apt-private/private-unmet.cc
 2133. #, c-format
 2134. msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
 2135. msgstr "El paquet %s versió %s té una dependència sense satisfer:\n"
 2136. #: apt-private/private-update.cc
 2137. msgid "The update command takes no arguments"
 2138. msgstr "L'ordre update no pren arguments"
 2139. #. TRANSLATOR: the first two are manpage references, the last the URI from a sources.list
 2140. #: apt-private/private-update.cc
 2141. #, c-format
 2142. msgid ""
 2143. "Usage of %s should be preferred over embedding login information directly in "
 2144. "the %s entry for '%s'"
 2145. msgstr ""
 2146. #: apt-private/private-update.cc
 2147. #, c-format
 2148. msgid "%i package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.\n"
 2149. msgid_plural ""
 2150. "%i packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.\n"
 2151. msgstr[0] ""
 2152. "Es pot actualitzar %i paquet. Executi «apt list --upgradable» per veure'l.\n"
 2153. msgstr[1] ""
 2154. "Es poden actualitzar %i paquets. Executi «apt list --upgradable» per "
 2155. "veure'ls.\n"
 2156. #: apt-private/private-update.cc
 2157. msgid "All packages are up to date."
 2158. msgstr "Tots els paquets estan actualitzats."
 2159. #: cmdline/apt-cache.cc
 2160. msgid "apt-cache stats does not take any arguments"
 2161. msgstr "apt-cache stats no pren cap argument"
 2162. #: cmdline/apt-cache.cc
 2163. msgid "Total package names: "
 2164. msgstr "Nombre total de paquets: "
 2165. #: cmdline/apt-cache.cc
 2166. msgid "Total package structures: "
 2167. msgstr "Nombre total d'estructures de paquets: "
 2168. #: cmdline/apt-cache.cc
 2169. msgid " Normal packages: "
 2170. msgstr " Paquets normals: "
 2171. #: cmdline/apt-cache.cc
 2172. msgid " Pure virtual packages: "
 2173. msgstr " Paquets virtuals purs: "
 2174. #: cmdline/apt-cache.cc
 2175. msgid " Single virtual packages: "
 2176. msgstr " Paquets virtuals únics: "
 2177. #: cmdline/apt-cache.cc
 2178. msgid " Mixed virtual packages: "
 2179. msgstr " Paquets virtuals mixtes: "
 2180. #: cmdline/apt-cache.cc
 2181. msgid " Missing: "
 2182. msgstr " Falten: "
 2183. #: cmdline/apt-cache.cc
 2184. msgid "Total distinct versions: "
 2185. msgstr "Nombre total de versions diferents: "
 2186. #: cmdline/apt-cache.cc
 2187. msgid "Total distinct descriptions: "
 2188. msgstr "Nombre total de descripcions diferents: "
 2189. #: cmdline/apt-cache.cc
 2190. msgid "Total dependencies: "
 2191. msgstr "Nombre total de dependències: "
 2192. #: cmdline/apt-cache.cc
 2193. msgid "Total ver/file relations: "
 2194. msgstr "Nombre total de relacions versió/fitxer: "
 2195. #: cmdline/apt-cache.cc
 2196. msgid "Total Desc/File relations: "
 2197. msgstr "Nombre total de relacions descripció/fitxer: "
 2198. #: cmdline/apt-cache.cc
 2199. msgid "Total Provides mappings: "
 2200. msgstr "Nombre total dels mapes aportats: "
 2201. #: cmdline/apt-cache.cc
 2202. msgid "Total globbed strings: "
 2203. msgstr "Nombre total de cadenes globals: "
 2204. #: cmdline/apt-cache.cc
 2205. msgid "Total slack space: "
 2206. msgstr "Nombre total de l'espai desaprofitat: "
 2207. #: cmdline/apt-cache.cc
 2208. msgid "Total space accounted for: "
 2209. msgstr "Nombre total de l'espai atribuït a: "
 2210. #: cmdline/apt-cache.cc
 2211. msgid "This command is deprecated. Please use 'apt-mark showauto' instead."
 2212. msgstr ""
 2213. "Aquesta ordre és desaconsellada. Empreu «apt-mark showauto» en el seu lloc."
 2214. #: cmdline/apt-cache.cc
 2215. msgid ""
 2216. "Usage: apt-cache [options] command\n"
 2217. " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2218. "\n"
 2219. "apt-cache queries and displays available information about installed\n"
 2220. "and installable packages. It works exclusively on the data acquired\n"
 2221. "into the local cache via the 'update' command of e.g. apt-get. The\n"
 2222. "displayed information may therefore be outdated if the last update was\n"
 2223. "too long ago, but in exchange apt-cache works independently of the\n"
 2224. "availability of the configured sources (e.g. offline).\n"
 2225. msgstr ""
 2226. "Forma d'ús: apt-cache [opcions] ordre\n"
 2227. " apt-cache [opcions] show paq1 [paq2 ...]\n"
 2228. "\n"
 2229. "apt-cache sol·licita i mostra la informació disponible sobre els paquets\n"
 2230. "instal·lats i els instal·lables. Funciona exclusivament amb les dades "
 2231. "obtingudes\n"
 2232. "en la memòria cau local mitjançant l'ordre «update», p.ex. «apt-get». Per "
 2233. "tant, \n"
 2234. "la informació mostrada pot estar desactualitzada si l'última actualització\n"
 2235. "es va fer fa molt, però a canvi apt-cache funciona independentment de la\n"
 2236. "disponibilitat de les fonts configurades (p.ex., sense connexió).\n"
 2237. #: cmdline/apt-cache.cc
 2238. msgid "Show source records"
 2239. msgstr "Mostra un registre d'un paquet font"
 2240. #: cmdline/apt-cache.cc
 2241. msgid "Search the package list for a regex pattern"
 2242. msgstr "Cerca en la llista de paquets per un patró d'expressió regular"
 2243. #: cmdline/apt-cache.cc
 2244. msgid "Show raw dependency information for a package"
 2245. msgstr "Mostra informació de dependències (en cru) d'un paquet"
 2246. #: cmdline/apt-cache.cc
 2247. msgid "Show reverse dependency information for a package"
 2248. msgstr "Mostra informació de dependències inverses d'un paquet"
 2249. #: cmdline/apt-cache.cc
 2250. msgid "Show a readable record for the package"
 2251. msgstr "Mostra un registre llegible pel paquet"
 2252. #: cmdline/apt-cache.cc
 2253. msgid "List the names of all packages in the system"
 2254. msgstr "Llista els noms de tots els paquets del sistema"
 2255. #: cmdline/apt-cache.cc
 2256. msgid "Show policy settings"
 2257. msgstr "Mostra la configuració de política"
 2258. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2259. msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
 2260. msgstr "Doneu un nom per a aquest disc, com per exemple «Debian 5.0.3 Disc 1»"
 2261. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2262. msgid "Please insert a Disc in the drive and press [Enter]"
 2263. msgstr "Inseriu un disc en la unitat i premeu [Intro]"
 2264. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2265. #, c-format
 2266. msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
 2267. msgstr "No s'ha pogut muntar «%s» a «%s»"
 2268. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2269. msgid ""
 2270. "No CD-ROM could be auto-detected or found using the default mount point.\n"
 2271. "You may try the --cdrom option to set the CD-ROM mount point.\n"
 2272. "See 'man apt-cdrom' for more information about the CD-ROM auto-detection and "
 2273. "mount point."
 2274. msgstr ""
 2275. "No s'ha pogut detectar cap CD-ROM automàticament o mitjançant el punt de "
 2276. "muntatge predeterminat.\n"
 2277. "Pot intentar l'opció --cdrom per establir el punt de muntatge del CD-ROM.\n"
 2278. "Vegi «man apt-cdrom» para més informació sobre l'autodetecció i el punt de "
 2279. "muntatge del CD-ROM."
 2280. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2281. msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
 2282. msgstr "Repetiu aquest procés per a la resta de CD del vostre joc."
 2283. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2284. msgid ""
 2285. "Usage: apt-cdrom [options] command\n"
 2286. "\n"
 2287. "apt-cdrom is used to add CDROM's, USB flashdrives and other removable\n"
 2288. "media types as package sources to APT. The mount point and device\n"
 2289. "information is taken from apt.conf(5), udev(7) and fstab(5).\n"
 2290. msgstr ""
 2291. "Forma d'ús: apt-cdrom [opcions] ordre\n"
 2292. "\n"
 2293. "apt-cdrom s'utilitza per afegir CDROM's, memòries flaix USB i altres tipus "
 2294. "de\n"
 2295. "mitjans desmuntables com a orígens de paquets a APT. El punt de muntatge i "
 2296. "la \n"
 2297. "informació sobre el dispositiu s'obtenen de apt.conf(5), udev(7) i "
 2298. "fstab(5).\n"
 2299. #: cmdline/apt-config.cc
 2300. msgid "Arguments not in pairs"
 2301. msgstr "Els arguments no són en parells"
 2302. #: cmdline/apt-config.cc
 2303. msgid ""
 2304. "Usage: apt-config [options] command\n"
 2305. "\n"
 2306. "apt-config is an interface to the configuration settings used by\n"
 2307. "all APT tools, mainly intended for debugging and shell scripting.\n"
 2308. msgstr ""
 2309. "Forma d'ús: apt-config [opcions] ordre\n"
 2310. "\n"
 2311. "apt-config és una interfície per configurar les opcions usades per \n"
 2312. "totes les eines APT, destinada principalment a la depuració i \n"
 2313. "les seqüències d'intèrpret d'ordres.\n"
 2314. #: cmdline/apt-config.cc
 2315. msgid "get configuration values via shell evaluation"
 2316. msgstr ""
 2317. "obtenir valors de configuració mitjançant l'avaluació de l'intèrpret d'ordres"
 2318. #: cmdline/apt-config.cc
 2319. msgid "show the active configuration setting"
 2320. msgstr "mostrar la configuració activa establerta"
 2321. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 2322. msgid ""
 2323. "Usage: apt-dump-solver\n"
 2324. "\n"
 2325. "apt-dump-solver is an interface to store an EDSP scenario in\n"
 2326. "a file and optionally forwards it to another solver.\n"
 2327. msgstr ""
 2328. "Forma d'ús: apt-dump-solver\n"
 2329. "\n"
 2330. "apt-dump-solver és una interfície per emmagatzemar un escenari EDSP en un "
 2331. "fitxer i opcionalment enviar-lo a un altre resolutor.\n"
 2332. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2333. msgid ""
 2334. "Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
 2335. "\n"
 2336. "apt-extracttemplates is used to extract config and template files\n"
 2337. "from debian packages. It is used mainly by debconf(1) to prompt for\n"
 2338. "configuration questions before installation of packages.\n"
 2339. msgstr ""
 2340. "Forma d'ús: apt-extracttemplates fitxer1 [fitxer2 ...]\n"
 2341. "\n"
 2342. "apt-extracttemplates és una eina per a extreure informació dels \n"
 2343. "fitxers de configuració i plantilla dels paquets debian.\n"
 2344. "L'usa bàsicament debconf(1) per fer preguntes sobre la configuració\n"
 2345. "abans d'instal·lar els paquets\n"
 2346. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2347. msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
 2348. msgstr "No es pot determinar la versió de debconf. Està instal·lat debconf?"
 2349. #: cmdline/apt-get.cc
 2350. #, c-format
 2351. msgid "Couldn't find package %s"
 2352. msgstr "No s'ha pogut trobar el paquet %s"
 2353. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2354. #, c-format
 2355. msgid "%s set to automatically installed.\n"
 2356. msgstr "S'ha marcat %s com instal·lat automàticament.\n"
 2357. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2358. msgid ""
 2359. "This command is deprecated. Please use 'apt-mark auto' and 'apt-mark manual' "
 2360. "instead."
 2361. msgstr ""
 2362. "Aquesta ordre és desaconsellada. Empreu «apt-mark auto» i «apt-mark manual» "
 2363. "en el seu lloc."
 2364. #: cmdline/apt-get.cc
 2365. msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
 2366. msgstr ""
 2367. "S'ha produït un error intern, el solucionador de problemes ha trencat coses"
 2368. #: cmdline/apt-get.cc
 2369. msgid "Supported modules:"
 2370. msgstr "Mòduls suportats:"
 2371. #: cmdline/apt-get.cc
 2372. msgid ""
 2373. "Usage: apt-get [options] command\n"
 2374. " apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2375. " apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2376. "\n"
 2377. "apt-get is a command line interface for retrieval of packages\n"
 2378. "and information about them from authenticated sources and\n"
 2379. "for installation, upgrade and removal of packages together\n"
 2380. "with their dependencies.\n"
 2381. msgstr ""
 2382. "Forma d'ús: apt-get [opcions] ordre\n"
 2383. " apt-get [opcions] install|remove paq1 [paq2 …]\n"
 2384. " apt-get [opcions] source paq1 [paq2 …]\n"
 2385. "\n"
 2386. "apt-get és una interfície de línia d'ordres per baixar paquets\n"
 2387. "i obtenir-ne informació d'orígens segurs. També per instal·lació,\n"
 2388. "actualització i eliminació de paquets conjuntament amb les seves\n"
 2389. "dependències.\n"
 2390. #: cmdline/apt-get.cc
 2391. msgid "Retrieve new lists of packages"
 2392. msgstr "Obtén llistes noves dels paquets"
 2393. #: cmdline/apt-get.cc
 2394. msgid "Perform an upgrade"
 2395. msgstr "Realitza una actualització"
 2396. #: cmdline/apt-get.cc
 2397. msgid "Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)"
 2398. msgstr "Instal·la nous paquets (el paquet és libc6, no libc6.deb)"
 2399. #: cmdline/apt-get.cc
 2400. msgid "Remove packages"
 2401. msgstr "Suprimeix paquets"
 2402. #: cmdline/apt-get.cc
 2403. msgid "Remove packages and config files"
 2404. msgstr "Suprimeix i purga paquets"
 2405. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt.cc
 2406. msgid "Remove automatically all unused packages"
 2407. msgstr "Suprimeix automàticament tots els paquets en desús"
 2408. #: cmdline/apt-get.cc
 2409. msgid "Distribution upgrade, see apt-get(8)"
 2410. msgstr "Actualitza la distribució, vegeu apt-get(8)"
 2411. #: cmdline/apt-get.cc
 2412. msgid "Follow dselect selections"
 2413. msgstr "Segueix les seleccions del dselect"
 2414. #: cmdline/apt-get.cc
 2415. msgid "Configure build-dependencies for source packages"
 2416. msgstr "Configura dependències de construcció pels paquets font"
 2417. #: cmdline/apt-get.cc
 2418. msgid "Erase downloaded archive files"
 2419. msgstr "Suprimeix els fitxers d'arxiu baixats"
 2420. #: cmdline/apt-get.cc
 2421. msgid "Erase old downloaded archive files"
 2422. msgstr "Suprimeix els fitxers d'arxiu antics baixats"
 2423. #: cmdline/apt-get.cc
 2424. msgid "Verify that there are no broken dependencies"
 2425. msgstr "Verifica que no hi hagi dependències trencades"
 2426. #: cmdline/apt-get.cc
 2427. msgid "Download source archives"
 2428. msgstr "Baixa arxius font"
 2429. #: cmdline/apt-get.cc
 2430. msgid "Download the binary package into the current directory"
 2431. msgstr "Baixa el paquet binari al directori actual"
 2432. #: cmdline/apt-get.cc
 2433. msgid "Download and display the changelog for the given package"
 2434. msgstr "Baixa i mostra el registre de canvis del paquet"
 2435. #: cmdline/apt-helper.cc
 2436. msgid "Need one URL as argument"
 2437. msgstr "Es necessita un URL com a argument"
 2438. #: cmdline/apt-helper.cc
 2439. msgid "Must specify at least one pair url/filename"
 2440. msgstr "Haureu d'especificar com a mínim un parell de url/nom_de_fitxer"
 2441. #: cmdline/apt-helper.cc
 2442. msgid "Download Failed"
 2443. msgstr "Ha fallat la baixada"
 2444. #: cmdline/apt-helper.cc
 2445. #, c-format
 2446. msgid "GetSrvRec failed for %s"
 2447. msgstr "Ha fallat GetSrvRec per %s"
 2448. #: cmdline/apt-helper.cc
 2449. msgid ""
 2450. "Usage: apt-helper [options] command\n"
 2451. " apt-helper [options] cat-file file ...\n"
 2452. " apt-helper [options] download-file uri target-path\n"
 2453. "\n"
 2454. "apt-helper bundles a variety of commands for shell scripts to use\n"
 2455. "e.g. the same proxy configuration or acquire system as APT would.\n"
 2456. msgstr ""
 2457. "Forma d'ús: apt-helper [opcions] ordre\n"
 2458. " apt-helper [opcions] fitxer-cat fitxer ...\n"
 2459. " apt-helper [opcions] fitxer-descarrega uri ruta-destí\n"
 2460. "\n"
 2461. "apt-helper reuneix un conjunt d'ordres perquè s'utilitzin en seqüències\n"
 2462. "d'intèrpret d'ordres. Per exemple la mateixa configuració de proxy \n"
 2463. "o el mateix sistema que APT.\n"
 2464. #: cmdline/apt-helper.cc
 2465. msgid "download the given uri to the target-path"
 2466. msgstr "descarrega la uri proporcionada a la ruta de destinació"
 2467. #: cmdline/apt-helper.cc
 2468. msgid "lookup a SRV record (e.g. _http._tcp.ftp.debian.org)"
 2469. msgstr "buscar un registre SRV (per exemple, _http._tcp.ftp.debian.org)"
 2470. #: cmdline/apt-helper.cc
 2471. msgid "concatenate files, with automatic decompression"
 2472. msgstr "concatenar fitxers, amb descompressió automàtica"
 2473. #: cmdline/apt-helper.cc
 2474. msgid "detect proxy using apt.conf"
 2475. msgstr "detecta el servidor intermediari usant apt.conf"
 2476. #: cmdline/apt-helper.cc
 2477. msgid "wait for system to be online"
 2478. msgstr ""
 2479. #: cmdline/apt-helper.cc
 2480. msgid "drop privileges before running given command"
 2481. msgstr ""
 2482. #: cmdline/apt-internal-planner.cc
 2483. msgid ""
 2484. "Usage: apt-internal-planner\n"
 2485. "\n"
 2486. "apt-internal-planner is an interface to use the current internal\n"
 2487. "installation planner for the APT family like an external one,\n"
 2488. "for debugging or the like.\n"
 2489. msgstr ""
 2490. "Forma d'ús: apt-internal-planner\n"
 2491. "\n"
 2492. "apt-internal-planner és una interfície per usar el planificador\n"
 2493. "intern actual d'instal·lació. Tant per la família APT com per una\n"
 2494. "externa, per depuració i d'altres.\n"
 2495. #: cmdline/apt-internal-solver.cc
 2496. msgid ""
 2497. "Usage: apt-internal-solver\n"
 2498. "\n"
 2499. "apt-internal-solver is an interface to use the current internal\n"
 2500. "resolver for the APT family like an external one, for debugging or\n"
 2501. "the like.\n"
 2502. msgstr ""
 2503. "Forma d'ús: apt-internal-solver\n"
 2504. "\n"
 2505. "apt-internal-solver és una interfície per usar el resolutor\n"
 2506. "intern actual. Tant per la família APT com per una externa, \n"
 2507. "per depuració i d'altres.\n"
 2508. #: cmdline/apt-mark.cc
 2509. #, c-format
 2510. msgid "%s can not be marked as it is not installed.\n"
 2511. msgstr "%s no es pot marcar perquè no està instal·lat.\n"
 2512. #: cmdline/apt-mark.cc
 2513. #, c-format
 2514. msgid "%s was already set to manually installed.\n"
 2515. msgstr "%s ja estava marcat com instal·lat manualment.\n"
 2516. #: cmdline/apt-mark.cc
 2517. #, c-format
 2518. msgid "%s was already set to automatically installed.\n"
 2519. msgstr "%s ja estava marcat com instal·lat automàticament.\n"
 2520. #: cmdline/apt-mark.cc
 2521. #, c-format
 2522. msgid "%s was already set on hold.\n"
 2523. msgstr "%s ja estava retingut.\n"
 2524. #: cmdline/apt-mark.cc
 2525. #, c-format
 2526. msgid "%s was already not hold.\n"
 2527. msgstr "%s ja estava no retingut.\n"
 2528. #: cmdline/apt-mark.cc
 2529. msgid "Executing dpkg failed. Are you root?"
 2530. msgstr "L'execució del dpkg ha fallat. Sou root?"
 2531. #: cmdline/apt-mark.cc
 2532. #, c-format
 2533. msgid "%s set on hold.\n"
 2534. msgstr "S'ha marcat %s com retingut.\n"
 2535. #: cmdline/apt-mark.cc
 2536. #, c-format
 2537. msgid "Canceled hold on %s.\n"
 2538. msgstr "S'ha cancel·lat la marca de retenció en %s.\n"
 2539. #: cmdline/apt-mark.cc
 2540. #, c-format
 2541. msgid "Selected %s for purge.\n"
 2542. msgstr "Seleccionat %s per purgar.\n"
 2543. #: cmdline/apt-mark.cc
 2544. #, c-format
 2545. msgid "Selected %s for removal.\n"
 2546. msgstr "Seleccionat %s per eliminar.\n"
 2547. #: cmdline/apt-mark.cc
 2548. #, c-format
 2549. msgid "Selected %s for installation.\n"
 2550. msgstr "Seleccionat %s per instal·lar.\n"
 2551. #: cmdline/apt-mark.cc
 2552. msgid ""
 2553. "Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2554. "\n"
 2555. "apt-mark is a simple command line interface for marking packages\n"
 2556. "as manually or automatically installed. It can also be used to\n"
 2557. "manipulate the dpkg(1) selection states of packages, and to list\n"
 2558. "all packages with or without a certain marking.\n"
 2559. msgstr ""
 2560. "Forma d'ús: apt-mark [opcions] {auto|manual} paq1 [paq2 ...]\n"
 2561. "\n"
 2562. "apt-mark és una senzilla interfície de línia d'ordres per marcar paquets\n"
 2563. "com instal·lables tant manualment com automàticament. També es pot utilitzar "
 2564. "per\n"
 2565. "manipular els estats de selecció de paquets de dpkg(1) i per llistar\n"
 2566. "tots els paquets amb o sense una marca determinada.\n"
 2567. #: cmdline/apt-mark.cc
 2568. msgid "Mark the given packages as automatically installed"
 2569. msgstr "Marca els paquets proporcionats com instal·lables automàticament"
 2570. #: cmdline/apt-mark.cc
 2571. msgid "Mark the given packages as manually installed"
 2572. msgstr "Marca els paquets proporcionats com instal·lables manualment"
 2573. #: cmdline/apt-mark.cc
 2574. msgid "Mark a package as held back"
 2575. msgstr "Marca el paquet com retingut"
 2576. #: cmdline/apt-mark.cc
 2577. msgid "Unset a package set as held back"
 2578. msgstr "Desmarca un paquet marcat com retingut"
 2579. #: cmdline/apt-mark.cc
 2580. msgid "Print the list of automatically installed packages"
 2581. msgstr "Mostra la llista dels paquets instal·lats automàticament"
 2582. #: cmdline/apt-mark.cc
 2583. msgid "Print the list of manually installed packages"
 2584. msgstr "Mostra la llista dels paquets instal·lats manualment"
 2585. #: cmdline/apt-mark.cc
 2586. msgid "Print the list of packages on hold"
 2587. msgstr "Mostra la llista dels paquets retinguts"
 2588. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2589. msgid "Unknown package record!"
 2590. msgstr "Registre del paquet desconegut!"
 2591. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2592. msgid ""
 2593. "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 2594. "\n"
 2595. "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package information files.\n"
 2596. "By default it sorts by binary package information, but the -s option\n"
 2597. "can be used to switch to source package ordering instead.\n"
 2598. msgstr ""
 2599. "Forma d'ús: apt-sortpkgs [opcions] fitxer1 [fitxer2 ...]\n"
 2600. "\n"
 2601. "apt-sortpkgs és una senzilla eina per ordenar els fitxers\n"
 2602. "d'informació dels paquets. De forma predeterminada, ordena a través\n"
 2603. "de la informació del paquet binari, però es pot utilitzar l'opció\n"
 2604. "-s per ordenar a través del l'origen.\n"
 2605. #: cmdline/apt.cc
 2606. msgid ""
 2607. "Usage: apt [options] command\n"
 2608. "\n"
 2609. "apt is a commandline package manager and provides commands for\n"
 2610. "searching and managing as well as querying information about packages.\n"
 2611. "It provides the same functionality as the specialized APT tools,\n"
 2612. "like apt-get and apt-cache, but enables options more suitable for\n"
 2613. "interactive use by default.\n"
 2614. msgstr ""
 2615. "Forma d'ús: apt [opcions] ordre\n"
 2616. "\n"
 2617. "apt és un gestor de paquets de línia d'ordres que proporciona ordres\n"
 2618. "per a la cerca i gestió així com la sol·licitud d'informació sobre\n"
 2619. "els paquets. Proporciona la mateixa funcionalitat que les eines\n"
 2620. "APT especialitzades, com apt-get i apt-cache, però permet opcions \n"
 2621. "més apropiades per a un ús interactiu de forma predeterminada.\n"
 2622. #. query
 2623. #: cmdline/apt.cc
 2624. msgid "list packages based on package names"
 2625. msgstr "llista els paquets segons els noms"
 2626. #: cmdline/apt.cc
 2627. msgid "search in package descriptions"
 2628. msgstr "cerca en les descripcions dels paquets"
 2629. #: cmdline/apt.cc
 2630. msgid "show package details"
 2631. msgstr "mostra detalls del paquet"
 2632. #. package stuff
 2633. #: cmdline/apt.cc
 2634. msgid "install packages"
 2635. msgstr "instal·la paquets"
 2636. #: cmdline/apt.cc
 2637. msgid "remove packages"
 2638. msgstr "elimina paquets"
 2639. #. system wide stuff
 2640. #: cmdline/apt.cc
 2641. msgid "update list of available packages"
 2642. msgstr "actualitza la llista dels paquets disponibles"
 2643. #: cmdline/apt.cc
 2644. msgid "upgrade the system by installing/upgrading packages"
 2645. msgstr "actualitza el sistema instal·lant/actualitzant paquets"
 2646. #: cmdline/apt.cc
 2647. msgid "upgrade the system by removing/installing/upgrading packages"
 2648. msgstr "actualitza el sistema eliminant/instal·lant/actualitzant paquets"
 2649. #. misc
 2650. #: cmdline/apt.cc
 2651. msgid "edit the source information file"
 2652. msgstr "edita el fitxer d'informació d'origen"
 2653. #: dselect/install
 2654. msgid "Bad default setting!"
 2655. msgstr "Paràmetre per defecte incorrecte!"
 2656. #: dselect/install dselect/update
 2657. msgid "Press [Enter] to continue."
 2658. msgstr "Premeu [Intro] per a continuar."
 2659. #: dselect/install
 2660. msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
 2661. msgstr "Voleu suprimir els paquets .deb baixats prèviament?"
 2662. #: dselect/install
 2663. msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
 2664. msgstr ""
 2665. "S'han produït alguns errors en desempaquetar. Els paquets que s'han "
 2666. "instal·lat"
 2667. #: dselect/install
 2668. msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
 2669. msgstr "seran configurats. Això pot provocar errors duplicats"
 2670. #: dselect/install
 2671. msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
 2672. msgstr ""
 2673. "o errors causats per dependències sense satisfer. Això està bé, només els "
 2674. "errors"
 2675. #: dselect/install
 2676. msgid ""
 2677. "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
 2678. msgstr ""
 2679. "anteriors a aquest missatge són importants. Corregiu-los i torneu a executar "
 2680. "[I]nstal·la una altra vegada"
 2681. #: dselect/update
 2682. msgid "Merging available information"
 2683. msgstr "S'està fusionant la informació disponible"
 2684. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2685. msgid "Package extension list is too long"
 2686. msgstr "La llista de les extensions dels paquets és massa llarga"
 2687. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2688. #, c-format
 2689. msgid "Error processing directory %s"
 2690. msgstr "S'ha produït un error en processar el directori %s"
 2691. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2692. msgid "Source extension list is too long"
 2693. msgstr "La llista d'extensions de les fonts és massa llarga"
 2694. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2695. msgid "Error writing header to contents file"
 2696. msgstr "S'ha produït un error en escriure la capçalera al fitxer de continguts"
 2697. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2698. #, c-format
 2699. msgid "Error processing contents %s"
 2700. msgstr "S'ha produït un error en processar el fitxer de continguts %s"
 2701. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2702. msgid ""
 2703. "Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
 2704. "Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2705. " sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2706. " contents path\n"
 2707. " release path\n"
 2708. " generate config [groups]\n"
 2709. " clean config\n"
 2710. "\n"
 2711. "apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
 2712. "many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
 2713. "for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
 2714. "\n"
 2715. "apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
 2716. "Package file contains the contents of all the control fields from\n"
 2717. "each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
 2718. "is supported to force the value of Priority and Section.\n"
 2719. "\n"
 2720. "Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
 2721. "The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
 2722. "\n"
 2723. "The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
 2724. "tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
 2725. "override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
 2726. "appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
 2727. "Debian archive:\n"
 2728. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2729. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2730. "\n"
 2731. "Options:\n"
 2732. " -h This help text\n"
 2733. " --md5 Control MD5 generation\n"
 2734. " -s=? Source override file\n"
 2735. " -q Quiet\n"
 2736. " -d=? Select the optional caching database\n"
 2737. " --no-delink Enable delinking debug mode\n"
 2738. " --contents Control contents file generation\n"
 2739. " -c=? Read this configuration file\n"
 2740. " -o=? Set an arbitrary configuration option"
 2741. msgstr ""
 2742. "Forma d'ús: apt-ftparchive [opcions] ordre\n"
 2743. "Ordres: packages camí_binaris [fitxer_substitucions prefix_camí]]\n"
 2744. " sources camí_fonts [fitxer_substitucions [prefix_camí]]\n"
 2745. " contents camí\n"
 2746. " release camí\n"
 2747. " generate config [grups]\n"
 2748. " clean config\n"
 2749. "\n"
 2750. "apt-ftparchive genera fitxers d'índex per als arxius de Debian.\n"
 2751. "Gestiona molts estils per a generar-los, des dels completament automàtics\n"
 2752. "als substituts funcionals per dpkg-scanpackages i dpkg-scansources.\n"
 2753. "\n"
 2754. "apt-ftparchive genera fitxers Package des d'un arbre de .deb. El\n"
 2755. "fitxer Package conté tots els camps de control de cada paquet així com\n"
 2756. "la suma MD5 i la mida del fitxer. Es suporten els fitxers de substitució\n"
 2757. "per a forçar el valor de Prioritat i Secció.\n"
 2758. "\n"
 2759. "D'un mode semblant, apt-ftparchive genera fitxers Sources des d'un arbre\n"
 2760. "de .dsc. Es pot utilitzar l'opció --source-override per a especificar un\n"
 2761. "fitxer de substitucions de src.\n"
 2762. "\n"
 2763. "L'ordre «packages» i «sources» hauria d'executar-se en l'arrel de\n"
 2764. "l'arbre. CamíBinaris hauria de ser el punt base de la recerca recursiva\n"
 2765. "i el fitxer de substitucions hauria de contenir senyaladors de substitució.\n"
 2766. "Prefixcamí s'afegeix als camps del nom de fitxer si està present.\n"
 2767. "Exemple d'ús a l'arxiu de Debian:\n"
 2768. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2769. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2770. "\n"
 2771. "Opcions:\n"
 2772. " -h Aquest text d'ajuda\n"
 2773. " --md5 Generació del control MD5\n"
 2774. " -s=? Fitxer de substitucions per a fonts\n"
 2775. " -q Silenciós\n"
 2776. " -d=? Selecciona la base de dades de memòria cau opcional\n"
 2777. " --no-delink Habilita el mode de depuració delink\n"
 2778. " --contents Genera el fitxer amb els continguts de control\n"
 2779. " -c=? Llegeix aquest fitxer de configuració\n"
 2780. " -o=? Estableix una opció de configuració arbitrària"
 2781. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2782. msgid "No selections matched"
 2783. msgstr "No s'ha trobat cap selecció"
 2784. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2785. #, c-format
 2786. msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
 2787. msgstr "No es troben alguns fitxers dins del grup de fitxers del paquet `%s'"
 2788. #: ftparchive/cachedb.cc
 2789. #, c-format
 2790. msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
 2791. msgstr "La base de dades està corrompuda, fitxer renomenat a %s.old"
 2792. #: ftparchive/cachedb.cc
 2793. #, c-format
 2794. msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
 2795. msgstr "La BD és vella, s'està intentant actualitzar %s"
 2796. #: ftparchive/cachedb.cc
 2797. msgid ""
 2798. "DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
 2799. "remove and re-create the database."
 2800. msgstr ""
 2801. "El format de la base de dades és invàlid. Si heu actualitzat des d'una "
 2802. "versió més antiga de l'apt, suprimiu i torneu a crear la base de dades."
 2803. #: ftparchive/cachedb.cc
 2804. #, c-format
 2805. msgid "Unable to open DB file %s: %s"
 2806. msgstr "No es pot obrir el fitxer de DB %s: %s"
 2807. #: ftparchive/cachedb.cc
 2808. msgid "Failed to read .dsc"
 2809. msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer .dsc"
 2810. #: ftparchive/cachedb.cc
 2811. msgid "Archive has no control record"
 2812. msgstr "Arxiu sense registre de control"
 2813. #: ftparchive/cachedb.cc
 2814. msgid "Unable to get a cursor"
 2815. msgstr "No es pot aconseguir un cursor"
 2816. #: ftparchive/contents.cc
 2817. msgid "realloc - Failed to allocate memory"
 2818. msgstr "realloc - No s'ha pogut assignar espai en memòria"
 2819. #: ftparchive/multicompress.cc
 2820. #, c-format
 2821. msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
 2822. msgstr "Algorisme de compressió desconegut '%s'"
 2823. #: ftparchive/multicompress.cc
 2824. #, c-format
 2825. msgid "Compressed output %s needs a compression set"
 2826. msgstr "La sortida comprimida %s necessita un joc de compressió"
 2827. #: ftparchive/multicompress.cc methods/rsh.cc
 2828. msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
 2829. msgstr "No s'ha pogut crear el conducte IPC al subprocés"
 2830. #: ftparchive/multicompress.cc
 2831. msgid "Failed to fork"
 2832. msgstr "No s'ha pogut bifurcar"
 2833. #: ftparchive/multicompress.cc
 2834. msgid "Compress child"
 2835. msgstr "Comprimeix el fil"
 2836. #: ftparchive/multicompress.cc
 2837. #, c-format
 2838. msgid "Internal error, failed to create %s"
 2839. msgstr "S'ha produït un error intern, no s'ha pogut crear %s"
 2840. #: ftparchive/multicompress.cc
 2841. msgid "IO to subprocess/file failed"
 2842. msgstr "Ha fallat l'E/S del subprocés sobre el fitxer"
 2843. #: ftparchive/multicompress.cc
 2844. msgid "Failed to read while computing MD5"
 2845. msgstr "No s'ha pogut llegir mentre es calculava la suma MD5"
 2846. #: ftparchive/override.cc
 2847. #, c-format
 2848. msgid "Unable to open %s"
 2849. msgstr "No es pot obrir %s"
 2850. #. skip spaces
 2851. #. find end of word
 2852. #: ftparchive/override.cc
 2853. #, c-format
 2854. msgid "Malformed override %s line %llu (%s)"
 2855. msgstr "Hi ha una sobreescriptura mal formada %s en la línia %llu (%s)"
 2856. #: ftparchive/override.cc
 2857. #, c-format
 2858. msgid "Failed to read the override file %s"
 2859. msgstr "No s'ha pogut llegir la línia predominant del fitxer %s"
 2860. #: ftparchive/override.cc
 2861. #, c-format
 2862. msgid "Malformed override %s line %llu #1"
 2863. msgstr "Línia predominant %s malformada %llu núm 1"
 2864. #: ftparchive/override.cc
 2865. #, c-format
 2866. msgid "Malformed override %s line %llu #2"
 2867. msgstr "Línia predominant %s malformada %llu núm 2"
 2868. #: ftparchive/override.cc
 2869. #, c-format
 2870. msgid "Malformed override %s line %llu #3"
 2871. msgstr "Línia predominant %s malformada %llu núm 3"
 2872. #: ftparchive/writer.cc
 2873. #, c-format
 2874. msgid "W: Unable to read directory %s\n"
 2875. msgstr "A: No es pot llegir el directori %s\n"
 2876. #: ftparchive/writer.cc
 2877. #, c-format
 2878. msgid "W: Unable to stat %s\n"
 2879. msgstr "A: No es pot veure l'estat %s\n"
 2880. #: ftparchive/writer.cc
 2881. msgid "E: "
 2882. msgstr "E: "
 2883. #: ftparchive/writer.cc
 2884. msgid "W: "
 2885. msgstr "A: "
 2886. #: ftparchive/writer.cc
 2887. msgid "E: Errors apply to file "
 2888. msgstr "E: Els errors s'apliquen al fitxer "
 2889. #: ftparchive/writer.cc
 2890. #, c-format
 2891. msgid "Failed to resolve %s"
 2892. msgstr "No s'ha pogut resoldre %s"
 2893. #: ftparchive/writer.cc
 2894. msgid "Tree walking failed"
 2895. msgstr "L'arbre està fallant"
 2896. #: ftparchive/writer.cc
 2897. #, c-format
 2898. msgid "Failed to open %s"
 2899. msgstr "No s'ha pogut obrir %s"
 2900. #: ftparchive/writer.cc
 2901. #, c-format
 2902. msgid " DeLink %s [%s]\n"
 2903. msgstr " DeLink %s [%s]\n"
 2904. #: ftparchive/writer.cc
 2905. #, c-format
 2906. msgid "*** Failed to link %s to %s"
 2907. msgstr "*** No s'ha pogut enllaçar %s a %s"
 2908. #: ftparchive/writer.cc
 2909. #, c-format
 2910. msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
 2911. msgstr " DeLink s'ha arribat al límit de %sB.\n"
 2912. #: ftparchive/writer.cc
 2913. msgid "Archive had no package field"
 2914. msgstr "Arxiu sense el camp paquet"
 2915. #: ftparchive/writer.cc
 2916. #, c-format
 2917. msgid " %s has no override entry\n"
 2918. msgstr " %s no té una entrada dominant\n"
 2919. #: ftparchive/writer.cc
 2920. #, c-format
 2921. msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
 2922. msgstr " el mantenidor de %s és %s, no %s\n"
 2923. #: ftparchive/writer.cc
 2924. #, c-format
 2925. msgid " %s has no source override entry\n"
 2926. msgstr " %s no té una entrada dominant de font\n"
 2927. #: ftparchive/writer.cc
 2928. #, c-format
 2929. msgid " %s has no binary override entry either\n"
 2930. msgstr " %s no té una entrada dominant de binari\n"
 2931. #: methods/basehttp.cc
 2932. msgid "Waiting for headers"
 2933. msgstr "S'estan esperant les capçaleres"
 2934. #: methods/basehttp.cc
 2935. msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
 2936. msgstr "El servidor HTTP ha enviat una capçalera de resposta no vàlida"
 2937. #: methods/basehttp.cc
 2938. msgid "Bad header line"
 2939. msgstr "Línia de capçalera incorrecta"
 2940. #: methods/basehttp.cc
 2941. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
 2942. msgstr "El servidor HTTP ha enviat una capçalera de Content-Length no vàlida"
 2943. #: methods/basehttp.cc
 2944. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
 2945. msgstr "El servidor HTTP ha enviat una capçalera de Content-Range no vàlida"
 2946. #: methods/basehttp.cc
 2947. msgid "This HTTP server has broken range support"
 2948. msgstr "Aquest servidor HTTP té el suport d'abast trencat"
 2949. #: methods/basehttp.cc
 2950. msgid "Unknown date format"
 2951. msgstr "Format de la data desconegut"
 2952. #: methods/basehttp.cc
 2953. msgid "Bad header data"
 2954. msgstr "Capçalera de dades no vàlida"
 2955. #: methods/basehttp.cc
 2956. msgid "Connection failed"
 2957. msgstr "Ha fallat la connexió"
 2958. #: methods/basehttp.cc methods/ftp.cc methods/http.cc
 2959. #, c-format
 2960. msgid "File has unexpected size (%llu != %llu). Mirror sync in progress?"
 2961. msgstr ""
 2962. #: methods/basehttp.cc
 2963. #, c-format
 2964. msgid ""
 2965. "Automatically disabled %s due to incorrect response from server/proxy. (man "
 2966. "5 apt.conf)"
 2967. msgstr ""
 2968. "S'ha desactivat automàticament %s a causa d'una resposta incorrecta del "
 2969. "servidor o del servidor intermedi. (man 5 apt.conf)"
 2970. #: methods/basehttp.cc
 2971. msgid "Internal error"
 2972. msgstr "Error intern"
 2973. #: methods/cdrom.cc
 2974. #, c-format
 2975. msgid "Unable to read the cdrom database %s"
 2976. msgstr "No es pot llegir la base de dades del cdrom %s"
 2977. #: methods/cdrom.cc
 2978. msgid ""
 2979. "Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
 2980. "cannot be used to add new CD-ROMs"
 2981. msgstr ""
 2982. "Si us plau, useu apt-cdrom per a que aquest CD sigui reconegut per APT. No "
 2983. "pot emprar-se apt-get update per afegir-ne de nous"
 2984. #: methods/cdrom.cc
 2985. msgid "Wrong CD-ROM"
 2986. msgstr "CD erroni"
 2987. #: methods/cdrom.cc
 2988. #, c-format
 2989. msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
 2990. msgstr "No es pot muntar el CD-ROM en %s, potser estigui encara en ús."
 2991. #: methods/cdrom.cc
 2992. msgid "Disk not found."
 2993. msgstr "No s'ha trobat el disc"
 2994. #: methods/cdrom.cc methods/file.cc methods/rsh.cc
 2995. msgid "File not found"
 2996. msgstr "Fitxer no trobat"
 2997. #. TRANSLATOR: %s is e.g. Tor's ".onion" which would likely fail or leak info (RFC7686)
 2998. #: methods/connect.cc
 2999. #, c-format
 3000. msgid "Direct connection to %s domains is blocked by default."
 3001. msgstr "Les connexions directes als dominis %s estan bloquejades per defecte."
 3002. #: methods/connect.cc
 3003. #, c-format
 3004. msgid "[IP: %s %s]"
 3005. msgstr "[IP: %s %s]"
 3006. #: methods/connect.cc
 3007. #, fuzzy, c-format
 3008. #| msgid "Connecting to %s (%s)"
 3009. msgid "Connected to %s (%s)"
 3010. msgstr "S'està connectant amb %s (%s)"
 3011. #: methods/connect.cc methods/http.cc
 3012. #, c-format
 3013. msgid "Connecting to %s (%s)"
 3014. msgstr "S'està connectant amb %s (%s)"
 3015. #: methods/connect.cc
 3016. #, c-format
 3017. msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
 3018. msgstr "No s'ha pogut crear un sòcol per a %s (f=%u t=%u p=%u)"
 3019. #: methods/connect.cc
 3020. #, c-format
 3021. msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
 3022. msgstr "No es pot iniciar la connexió amb %s:%s (%s)."
 3023. #: methods/connect.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 3024. msgid "Failed"
 3025. msgstr "Ha fallat"
 3026. #: methods/connect.cc
 3027. #, c-format
 3028. msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
 3029. msgstr "No s'ha pogut connectar amb %s:%s (%s)."
 3030. #: methods/connect.cc
 3031. #, c-format
 3032. msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
 3033. msgstr "No s'ha pogut connectar amb %s:%s (%s), temps de connexió excedit"
 3034. #. We say this mainly because the pause here is for the
 3035. #. ssh connection that is still going
 3036. #: methods/connect.cc methods/rsh.cc
 3037. #, c-format
 3038. msgid "Connecting to %s"
 3039. msgstr "S'està connectant amb %s"
 3040. #: methods/connect.cc
 3041. #, c-format
 3042. msgid "Could not resolve '%s'"
 3043. msgstr "No s'ha pogut resoldre «%s»"
 3044. #: methods/connect.cc
 3045. #, c-format
 3046. msgid "Temporary failure resolving '%s'"
 3047. msgstr "S'ha produït un error temporal en resoldre «%s»"
 3048. #: methods/connect.cc
 3049. #, c-format
 3050. msgid "System error resolving '%s:%s'"
 3051. msgstr "Hi ha hagut un error de sistema en resoldre «%s:%s»"
 3052. #: methods/connect.cc
 3053. #, c-format
 3054. msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
 3055. msgstr "Ha passat alguna cosa estranya en resoldre «%s:%s» (%i - %s)"
 3056. #: methods/connect.cc
 3057. #, c-format
 3058. msgid "Unable to connect to %s:%s:"
 3059. msgstr "No es pot connectar amb %s:%s:"
 3060. #: methods/copy.cc
 3061. msgid "Failed to stat"
 3062. msgstr "L'estat ha fallat"
 3063. #: methods/file.cc
 3064. msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
 3065. msgstr "URI no vàlid, els URI locals no han de començar per //"
 3066. #. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
 3067. #: methods/ftp.cc
 3068. msgid "Logging in"
 3069. msgstr "S'està accedint a"
 3070. #: methods/ftp.cc
 3071. msgid "Unable to determine the peer name"
 3072. msgstr "No es pot determinar el nom de la màquina distant"
 3073. #: methods/ftp.cc
 3074. msgid "Unable to determine the local name"
 3075. msgstr "No es pot determinar el nom local"
 3076. #: methods/ftp.cc
 3077. #, c-format
 3078. msgid "The server refused the connection and said: %s"
 3079. msgstr "El servidor ha rebutjat la nostra connexió i ha dit: %s"
 3080. #: methods/ftp.cc
 3081. #, c-format
 3082. msgid "USER failed, server said: %s"
 3083. msgstr "USER ha fallat, el servidor ha dit: %s"
 3084. #: methods/ftp.cc
 3085. #, c-format
 3086. msgid "PASS failed, server said: %s"
 3087. msgstr "PASS ha fallat, el servidor ha dit: %s"
 3088. #: methods/ftp.cc
 3089. msgid ""
 3090. "A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
 3091. "is empty."
 3092. msgstr ""
 3093. "S'ha especificat un servidor intermediari però no un script d'accés, "
 3094. "Acquire::ftp::ProxyLogin està buit."
 3095. #: methods/ftp.cc
 3096. #, c-format
 3097. msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
 3098. msgstr "L'ordre «%s» del guió d'accés ha fallat, el servidor ha dit: %s"
 3099. #: methods/ftp.cc
 3100. #, c-format
 3101. msgid "TYPE failed, server said: %s"
 3102. msgstr "TYPE ha fallat, el servidor ha dit: %s"
 3103. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 3104. msgid "Connection timeout"
 3105. msgstr "Temps de connexió finalitzat"
 3106. #: methods/ftp.cc
 3107. msgid "Server closed the connection"
 3108. msgstr "El servidor ha tancat la connexió"
 3109. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 3110. msgid "A response overflowed the buffer."
 3111. msgstr "Una resposta ha desbordat la memòria intermèdia."
 3112. #: methods/ftp.cc
 3113. msgid "Protocol corruption"
 3114. msgstr "Protocol corromput"
 3115. #: methods/ftp.cc
 3116. msgid "Could not create a socket"
 3117. msgstr "No s'ha pogut crear un sòcol"
 3118. #: methods/ftp.cc
 3119. msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
 3120. msgstr "No s'ha pogut connectar amb el sòcol de dades, connexió finalitzada"
 3121. #: methods/ftp.cc
 3122. msgid "Could not connect passive socket."
 3123. msgstr "No s'ha pogut connectar amb el sòcol passiu."
 3124. #: methods/ftp.cc
 3125. msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
 3126. msgstr "gettaddrinfo no es pot obtenir un sòcol que escolte"
 3127. # abastar? huh? jm
 3128. #: methods/ftp.cc
 3129. msgid "Could not bind a socket"
 3130. msgstr "No s'ha pogut vincular a un connector"
 3131. #: methods/ftp.cc
 3132. msgid "Could not listen on the socket"
 3133. msgstr "No s'ha pogut escoltar sobre el sòcol"
 3134. #: methods/ftp.cc
 3135. msgid "Could not determine the socket's name"
 3136. msgstr "No s'ha pogut determinar el nom del sòcol"
 3137. #: methods/ftp.cc
 3138. msgid "Unable to send PORT command"
 3139. msgstr "No es pot enviar l'ordre PORT"
 3140. #: methods/ftp.cc
 3141. #, c-format
 3142. msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
 3143. msgstr "La família d'adreces %u és desconeguda (AF_*)"
 3144. #: methods/ftp.cc
 3145. #, c-format
 3146. msgid "EPRT failed, server said: %s"
 3147. msgstr "EPRT ha fallat, el servidor ha dit: %s"
 3148. #: methods/ftp.cc
 3149. msgid "Data socket connect timed out"
 3150. msgstr "S'ha esgotat el temps de connexió al sòcol de dades"
 3151. #: methods/ftp.cc
 3152. msgid "Unable to accept connection"
 3153. msgstr "No es pot acceptar la connexió"
 3154. #: methods/ftp.cc methods/http.cc methods/rsh.cc
 3155. msgid "Problem hashing file"
 3156. msgstr "Problema escollint el fitxer"
 3157. #: methods/ftp.cc
 3158. #, c-format
 3159. msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
 3160. msgstr "No és possible obtenir el fitxer, el servidor ha dit '%s'"
 3161. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 3162. msgid "Data socket timed out"
 3163. msgstr "S'ha esgotat el temps d'espera per al sòcol de dades"
 3164. #: methods/ftp.cc
 3165. #, c-format
 3166. msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
 3167. msgstr "Ha fallat la transferència de dades, el servidor ha dit '%s'"
 3168. #. Get the files information
 3169. #: methods/ftp.cc
 3170. msgid "Query"
 3171. msgstr "Consulta"
 3172. #: methods/ftp.cc
 3173. msgid "Unable to invoke "
 3174. msgstr "No es pot invocar"
 3175. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 3176. #: methods/gpgv.cc
 3177. #, c-format
 3178. msgid ""
 3179. "Signed file isn't valid, got '%s' (does the network require authentication?)"
 3180. msgstr ""
 3181. "El fitxer signat en clar no és vàlid, s'ha obtingut «%s». Comprovi si la "
 3182. "xarxa requereix autenticació."
 3183. #: methods/gpgv.cc
 3184. msgid "At least one invalid signature was encountered."
 3185. msgstr "S'ha trobat almenys una signatura invàlida."
 3186. #: methods/gpgv.cc
 3187. msgid ""
 3188. "Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
 3189. msgstr ""
 3190. "Error intern: La signatura és correcta, però no s'ha pogut determinar "
 3191. "l'empremta digital de la clau!"
 3192. #: methods/gpgv.cc
 3193. msgid "Could not execute 'apt-key' to verify signature (is gnupg installed?)"
 3194. msgstr ""
 3195. "No s'ha pogut executar el «apt-key» per a verificar la signatura (està "
 3196. "instal·lat el gnupg?)"
 3197. #: methods/gpgv.cc
 3198. msgid "Unknown error executing apt-key"
 3199. msgstr "S'ha produït un error desconegut en executar el apt-key"
 3200. #. TRANSLATORS: The second %s is the reason and is untranslated for repository owners.
 3201. #: methods/gpgv.cc
 3202. #, c-format
 3203. msgid "Signature by key %s uses weak digest algorithm (%s)"
 3204. msgstr "La signatura per la clau %s usa un algoritme de repte dèbil (%s)"
 3205. #: methods/gpgv.cc
 3206. msgid "The following signatures were invalid:\n"
 3207. msgstr "Les signatures següents són invàlides:\n"
 3208. #: methods/gpgv.cc
 3209. msgid ""
 3210. "The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
 3211. "available:\n"
 3212. msgstr ""
 3213. "Les signatures següents no s'han pogut verificar perquè la clau pública no "
 3214. "està disponible:\n"
 3215. #: methods/http.cc
 3216. msgid "Error writing to the file"
 3217. msgstr "S'ha produït un error en escriure al fitxer"
 3218. #: methods/http.cc
 3219. msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
 3220. msgstr ""
 3221. "S'ha produït un error en llegir, el servidor remot ha tancat la connexió"
 3222. #: methods/http.cc
 3223. msgid "Error reading from server"
 3224. msgstr "S'ha produït un error en llegir des del servidor"
 3225. #: methods/http.cc
 3226. msgid "Error writing to file"
 3227. msgstr "S'ha produït un error en escriure al fitxer"
 3228. #: methods/http.cc
 3229. msgid "Select failed"
 3230. msgstr "Ha fallat la selecció"
 3231. #: methods/http.cc
 3232. msgid "Connection timed out"
 3233. msgstr "Connexió finalitzada"
 3234. #: methods/http.cc
 3235. msgid "Error writing to output file"
 3236. msgstr "S'ha produït un error en escriure al fitxer de sortida"
 3237. #: methods/rred.cc
 3238. msgid "Failed to set modification time"
 3239. msgstr "No s'ha pogut establir el temps de modificació"
 3240. #: methods/rsh.cc
 3241. msgid "Connection closed prematurely"
 3242. msgstr "La connexió s'ha tancat prematurament"
 3243. #: methods/store.cc
 3244. msgid "Empty files can't be valid archives"
 3245. msgstr "Els fitxers buits no poden ser arxius vàlids"
 3246. #~ msgid "Removed %s"
 3247. #~ msgstr "S'ha suprimit el paquet %s"
 3248. #~ msgid "Package file %s is out of sync."
 3249. #~ msgstr "El fitxer %s del paquet està desincronitzat."
 3250. #~ msgid ""
 3251. #~ "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
 3252. #~ msgstr ""
 3253. #~ "L'índex dels fitxers en el paquet està corromput. El fitxer no existeix: "
 3254. #~ "camp per al paquet %s."
 3255. #~ msgid "No mirror file '%s' found "
 3256. #~ msgstr "No s'ha trobat el fitxer rèplica «%s»"
 3257. #~ msgid "Can not read mirror file '%s'"
 3258. #~ msgstr "No es pot llegir el fitxer rèplica «%s»"
 3259. #~ msgid "No entry found in mirror file '%s'"
 3260. #~ msgstr "No s'ha trobat l'entrada en el fitxer de rèplica «%s»"
 3261. #~ msgid "[Mirror: %s]"
 3262. #~ msgstr "[Rèplica: %s]"
 3263. #~ msgid "Opening configuration file %s"
 3264. #~ msgstr "S'està obrint el fitxer de configuració %s"
 3265. #~ msgid "Opening %s"
 3266. #~ msgstr "S'està obrint %s"
 3267. #~ msgid ""
 3268. #~ "Unable to find expected entry '%s' in Release file (Wrong sources.list "
 3269. #~ "entry or malformed file)"
 3270. #~ msgstr ""
 3271. #~ "No s'ha trobat l'entrada «%s» esperada, al fitxer Release (entrada "
 3272. #~ "errònia al sources.list o fitxer malformat)"
 3273. #~ msgid "Unmet dependencies. Try using --fix-broken."
 3274. #~ msgstr "Dependències sense satisfer. Proveu-ho emprant --fix-broken."
 3275. #~ msgid "You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these:"
 3276. #~ msgstr "Potser voldreu executar «apt --fix-broken install» per corregir-ho:"