You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

4338 lines
128 KiB

 1. # Slovak translation of APT
 2. #
 3. # initial sk.po made from Czech translation (cs.po)
 4. # thanks to Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
 5. #
 6. # Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>, 2006.
 7. # Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
 8. #
 9. msgid ""
 10. msgstr ""
 11. "Project-Id-Version: apt 1.0.5\n"
 12. "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
 13. "POT-Creation-Date: 2018-12-18 15:02+0100\n"
 14. "PO-Revision-Date: 2012-06-28 20:49+0100\n"
 15. "Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
 16. "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
 17. "Language: sk\n"
 18. "MIME-Version: 1.0\n"
 19. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 20. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 21. "Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2);\n"
 22. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 23. msgid "Invalid archive signature"
 24. msgstr "Neplatný podpis archívu"
 25. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 26. msgid "Error reading archive member header"
 27. msgstr "Chyba pri čítaní záhlavia prvku archívu"
 28. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 29. #, c-format
 30. msgid "Invalid archive member header %s"
 31. msgstr "Neplatná hlavička prvku archívu %s"
 32. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 33. msgid "Invalid archive member header"
 34. msgstr "Neplatné záhlavie prvku archívu"
 35. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 36. msgid "Archive is too short"
 37. msgstr "Archív je príliš krátky"
 38. #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 39. msgid "Failed to read the archive headers"
 40. msgstr "Chyba pri čítaní hlavičiek archívu"
 41. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 42. #, fuzzy, c-format
 43. msgid "Cannot find a configured compressor for '%s'"
 44. msgstr "Nebolo možné nájsť autentifikačný záznam pre: %s"
 45. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 46. msgid "Corrupted archive"
 47. msgstr "Porušený archív"
 48. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 49. msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
 50. msgstr "Kontrolný súčet pre tar zlyhal, archív je poškodený"
 51. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc
 52. #, c-format
 53. msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
 54. msgstr "Neznáma TAR hlavička typu %u, člen %s"
 55. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 56. #, c-format
 57. msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
 58. msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť „%s“"
 59. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 60. #, c-format
 61. msgid "Internal error, could not locate member %s"
 62. msgstr "Vnútorná chyba, nedá sa nájsť časť %s"
 63. #: apt-inst/deb/debfile.cc
 64. msgid "Unparsable control file"
 65. msgstr "Nespracovateľný riadiaci súbor"
 66. #: apt-inst/dirstream.cc
 67. #, c-format
 68. msgid "Failed to write file %s"
 69. msgstr "Zápis súboru %s zlyhal"
 70. #: apt-inst/dirstream.cc
 71. #, c-format
 72. msgid "Failed to close file %s"
 73. msgstr "Zatvorenie súboru %s zlyhalo"
 74. #: apt-inst/extract.cc
 75. #, c-format
 76. msgid "The path %s is too long"
 77. msgstr "Cesta %s je príliš dlhá"
 78. #: apt-inst/extract.cc
 79. #, c-format
 80. msgid "Unpacking %s more than once"
 81. msgstr "%s sa rozbaľuje viackrát"
 82. #: apt-inst/extract.cc
 83. #, c-format
 84. msgid "The directory %s is diverted"
 85. msgstr "Adresár %s je divertovaný"
 86. #: apt-inst/extract.cc
 87. #, c-format
 88. msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
 89. msgstr "Balík sa pokúša zapisovať do diverzného cieľa %s/%s"
 90. #: apt-inst/extract.cc
 91. msgid "The diversion path is too long"
 92. msgstr "Diverzná cesta je príliš dlhá"
 93. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/cachedb.cc
 94. #: methods/rred.cc
 95. #, c-format
 96. msgid "Failed to stat %s"
 97. msgstr "%s sa nedá vyhodnotiť"
 98. #: apt-inst/extract.cc ftparchive/multicompress.cc
 99. #, c-format
 100. msgid "Failed to rename %s to %s"
 101. msgstr "Premenovanie %s na %s zlyhalo"
 102. #: apt-inst/extract.cc
 103. #, c-format
 104. msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
 105. msgstr "Adresár %s sa nahradí neadresárom"
 106. #: apt-inst/extract.cc
 107. msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
 108. msgstr "Nedá sa nájsť uzol na adrese jeho hašu"
 109. #: apt-inst/extract.cc
 110. msgid "The path is too long"
 111. msgstr "Cesta je príliš dlhá"
 112. #: apt-inst/extract.cc
 113. #, c-format
 114. msgid "Overwrite package match with no version for %s"
 115. msgstr "Prepísať zodpovedajúci balík bez udania verzie pre %s"
 116. #: apt-inst/extract.cc
 117. #, c-format
 118. msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
 119. msgstr "Súbor %s/%s prepisuje ten z balíka %s"
 120. #. Only warn if there are no sources.list.d.
 121. #. Only warn if there is no sources.list file.
 122. #: apt-inst/extract.cc apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 123. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 124. #: apt-pkg/init.cc apt-pkg/policy.cc apt-pkg/sourcelist.cc
 125. #, c-format
 126. msgid "Unable to read %s"
 127. msgstr "Nedá sa načítať %s"
 128. #: apt-inst/extract.cc
 129. #, c-format
 130. msgid "Unable to stat %s"
 131. msgstr "Nedá sa vyhodnotiť %s"
 132. #: apt-inst/filelist.cc
 133. msgid "DropNode called on still linked node"
 134. msgstr "Pokus o uvoľnenie uzla (DropNode) na stále prepojenom uzle"
 135. #: apt-inst/filelist.cc
 136. msgid "Failed to locate the hash element!"
 137. msgstr "Hašovací prvok sa nedá nájsť!"
 138. #: apt-inst/filelist.cc
 139. msgid "Failed to allocate diversion"
 140. msgstr "Nedá sa alokovať diverzia"
 141. #: apt-inst/filelist.cc
 142. msgid "Internal error in AddDiversion"
 143. msgstr "Vnútorná chyba pri AddDiversion"
 144. #: apt-inst/filelist.cc
 145. #, c-format
 146. msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
 147. msgstr "Pokus o prepísanie diverzie, %s -> %s a %s/%s"
 148. #: apt-inst/filelist.cc
 149. #, c-format
 150. msgid "Double add of diversion %s -> %s"
 151. msgstr "Dvojité pridanie diverzie %s -> %s"
 152. #: apt-inst/filelist.cc
 153. #, c-format
 154. msgid "Duplicate conf file %s/%s"
 155. msgstr "Duplicitný konfiguračný súbor %s/%s"
 156. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 157. msgid ""
 158. "Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore "
 159. "disabled by default."
 160. msgstr ""
 161. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 162. msgid ""
 163. "Data from such a repository can't be authenticated and is therefore "
 164. "potentially dangerous to use."
 165. msgstr ""
 166. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 167. msgid ""
 168. "See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration "
 169. "details."
 170. msgstr ""
 171. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 172. #, fuzzy, c-format
 173. msgid "The repository '%s' is no longer signed."
 174. msgstr "Adresár %s je divertovaný"
 175. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 176. #, fuzzy, c-format
 177. msgid "The repository '%s' no longer has a Release file."
 178. msgstr "Adresár %s je divertovaný"
 179. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 180. msgid ""
 181. "This is normally not allowed, but the option Acquire::"
 182. "AllowDowngradeToInsecureRepositories was given to override it."
 183. msgstr ""
 184. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 185. #, fuzzy, c-format
 186. msgid "The repository '%s' is not signed."
 187. msgstr "Adresár %s je divertovaný"
 188. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 189. #, fuzzy, c-format
 190. msgid "The repository '%s' does not have a Release file."
 191. msgstr "Adresár %s je divertovaný"
 192. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 193. #, fuzzy, c-format
 194. msgid "The repository '%s' provides only weak security information."
 195. msgstr "Adresár %s je divertovaný"
 196. #: apt-pkg/acquire-item.cc ftparchive/writer.cc
 197. #, c-format
 198. msgid "Failed to readlink %s"
 199. msgstr "Nie je možné vykonať readlink %s"
 200. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 201. msgid "Hash Sum mismatch"
 202. msgstr "Nezhoda kontrolných haš súčtov"
 203. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 204. msgid "Insufficient information available to perform this download securely"
 205. msgstr ""
 206. #: apt-pkg/acquire-item.cc apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 207. #, c-format
 208. msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
 209. msgstr "premenovanie zlyhalo, %s (%s -> %s)."
 210. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 211. msgid "Size mismatch"
 212. msgstr "Veľkosti sa nezhodujú"
 213. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 214. #, fuzzy
 215. msgid "Invalid file format"
 216. msgstr "Neplatná operácia %s"
 217. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 218. #, fuzzy
 219. msgid "Signature error"
 220. msgstr "Chyba pri zápise"
 221. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 222. #: apt-pkg/acquire-item.cc methods/gpgv.cc
 223. #, c-format
 224. msgid ""
 225. "Clearsigned file isn't valid, got '%s' (does the network require "
 226. "authentication?)"
 227. msgstr ""
 228. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 229. #, fuzzy, c-format
 230. msgid ""
 231. "An error occurred during the signature verification. The repository is not "
 232. "updated and the previous index files will be used. GPG error: %s: %s"
 233. msgstr ""
 234. "Počas overovania podpisu sa vyskytla chyba. Repozitár nie je aktualizovaný a "
 235. "použijú sa predošlé indexové súbory. Chyba GPG: %s: %s\n"
 236. #. Invalid signature file, reject (LP: #346386) (Closes: #627642)
 237. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 238. #, c-format
 239. msgid "GPG error: %s: %s"
 240. msgstr "Chyba GPG: %s: %s"
 241. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 242. #, c-format
 243. msgid ""
 244. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't have the "
 245. "component '%s' (component misspelt in sources.list?)"
 246. msgstr ""
 247. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 248. #, c-format
 249. msgid ""
 250. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't support "
 251. "architecture '%s'"
 252. msgstr ""
 253. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 254. #, c-format
 255. msgid ""
 256. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' does not seem to "
 257. "provide it (sources.list entry misspelt?)"
 258. msgstr ""
 259. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 260. #, c-format
 261. msgid ""
 262. "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' provides only "
 263. "weak security information for it"
 264. msgstr ""
 265. #. TRANSLATOR: The first %s is the URL of the bad Release file, the second is
 266. #. the time since then the file is invalid - formatted in the same way as in
 267. #. the download progress display (e.g. 7d 3h 42min 1s)
 268. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 269. #, c-format
 270. msgid ""
 271. "Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this "
 272. "repository will not be applied."
 273. msgstr ""
 274. "Súbor Release pre %s vypršal (neplatný od %s). Aktualizácie tohto zdroja "
 275. "softvéru sa nepoužijú."
 276. #. TRANSLATOR: The first %s is the URL of the bad Release file, the second is
 277. #. the time until the file will be valid - formatted in the same way as in
 278. #. the download progress display (e.g. 7d 3h 42min 1s)
 279. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 280. #, fuzzy, c-format
 281. #| msgid ""
 282. #| "Release file for %s is expired (invalid since %s). Updates for this "
 283. #| "repository will not be applied."
 284. msgid ""
 285. "Release file for %s is not valid yet (invalid for another %s). Updates for "
 286. "this repository will not be applied."
 287. msgstr ""
 288. "Súbor Release pre %s vypršal (neplatný od %s). Aktualizácie tohto zdroja "
 289. "softvéru sa nepoužijú."
 290. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 291. #, c-format
 292. msgid "Conflicting distribution: %s (expected %s but got %s)"
 293. msgstr "V konflikte s distribúciou: %s (očakávalo sa %s ale dostali sme %s)"
 294. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 295. #, c-format
 296. msgid "Repository '%s' changed its '%s' value from '%s' to '%s'"
 297. msgstr ""
 298. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 299. #, c-format
 300. msgid "Repository '%s' changed its default priority for %s from %hi to %hi."
 301. msgstr ""
 302. #. TRANSLATOR: the "this" refers to changes in the repository like a new release or owner change
 303. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 304. #, c-format
 305. msgid ""
 306. "More information about this can be found online in the Release notes at: %s"
 307. msgstr ""
 308. #. TRANSLATOR: %s is the name of the manpage in question, e.g. apt-secure(8)
 309. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 310. #, c-format
 311. msgid ""
 312. "This must be accepted explicitly before updates for this repository can be "
 313. "applied. See %s manpage for details."
 314. msgstr ""
 315. #: apt-pkg/acquire-item.cc apt-pkg/update.cc apt-private/private-download.cc
 316. #, c-format
 317. msgid "Failed to fetch %s %s"
 318. msgstr "Zlyhalo stiahnutie %s %s"
 319. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 320. #, c-format
 321. msgid ""
 322. "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
 323. "to manually fix this package. (due to missing arch)"
 324. msgstr ""
 325. "Nedá sa nájsť súbor s balíkom %s. To by mohlo znamenať, že tento balík je "
 326. "potrebné opraviť manuálne (kvôli chýbajúcej architektúre)."
 327. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 328. #, c-format
 329. msgid "Can't find a source to download version '%s' of '%s'"
 330. msgstr "Nie je možné nájsť zdroj na stiahnutie verzie „%s“ balíka „%s“"
 331. #. TRANSLATOR: %s=%s is sourcename=sourceversion, e.g. apt=1.1
 332. #: apt-pkg/acquire-item.cc
 333. #, fuzzy, c-format
 334. msgid "Changelog unavailable for %s=%s"
 335. msgstr "Záznam zmien %s (%s)"
 336. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 337. #, c-format
 338. msgid "The method '%s' is explicitly disabled via configuration."
 339. msgstr ""
 340. #: apt-pkg/acquire-worker.cc methods/connect.cc
 341. #, c-format
 342. msgid "If you meant to use Tor remember to use %s instead of %s."
 343. msgstr ""
 344. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 345. #, c-format
 346. msgid "The method driver %s could not be found."
 347. msgstr "Nedá sa nájsť ovládač spôsobu %s."
 348. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 349. #, fuzzy, c-format
 350. msgid "Is the package %s installed?"
 351. msgstr "Skontrolujte, či je nainštalovaný balík „dpkg-dev“.\n"
 352. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 353. #, c-format
 354. msgid "Method %s did not start correctly"
 355. msgstr "Spôsob %s nebol správne spustený"
 356. #: apt-pkg/acquire-worker.cc
 357. #, fuzzy, c-format
 358. msgid ""
 359. "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press [Enter]."
 360. msgstr "Vložte disk nazvaný „%s“ do mechaniky „%s“ a stlačte Enter."
 361. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/cdrom.cc
 362. #, c-format
 363. msgid "List directory %s is missing."
 364. msgstr "Adresár zoznamov %s chýba."
 365. #: apt-pkg/acquire.cc
 366. #, c-format
 367. msgid "Archives directory %s is missing."
 368. msgstr "Archívny adresár %s chýba."
 369. #: apt-pkg/acquire.cc
 370. #, c-format
 371. msgid "Unable to lock directory %s"
 372. msgstr "Adresár %s sa nedá zamknúť"
 373. #: apt-pkg/acquire.cc
 374. #, c-format
 375. msgid "No sandbox user '%s' on the system, can not drop privileges"
 376. msgstr ""
 377. #: apt-pkg/acquire.cc
 378. #, c-format
 379. msgid ""
 380. "Download is performed unsandboxed as root as file '%s' couldn't be accessed "
 381. "by user '%s'."
 382. msgstr ""
 383. #: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc
 384. #, fuzzy, c-format
 385. msgid "Clean of %s is not supported"
 386. msgstr "Indexový súbor typu „%s“ nie je podporovaný"
 387. #: apt-pkg/acquire.cc
 388. #, c-format
 389. msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
 390. msgstr "Sťahuje sa %li. súbor z %li (zostáva %s)"
 391. #: apt-pkg/acquire.cc
 392. #, c-format
 393. msgid "Retrieving file %li of %li"
 394. msgstr "Sťahuje sa %li. súbor z %li"
 395. #: apt-pkg/algorithms.cc
 396. #, c-format
 397. msgid ""
 398. "The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
 399. msgstr "Je nutné preinštalovať balík %s, ale nedá sa nájsť jeho archív."
 400. #: apt-pkg/algorithms.cc
 401. msgid ""
 402. "Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
 403. "held packages."
 404. msgstr ""
 405. "Chyba, pkgProblemResolver::Resolve vytvára poruchy, čo môže být spôsobené "
 406. "pridržanými balíkmi."
 407. #: apt-pkg/algorithms.cc
 408. msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
 409. msgstr "Problémy sa nedajú opraviť, niektoré balíky držíte v poškodenom stave."
 410. #: apt-pkg/cachefile.cc
 411. msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
 412. msgstr "Zoznamy balíkov alebo stavový súbor sa nedajú spracovať alebo otvoriť."
 413. #: apt-pkg/cachefile.cc
 414. msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
 415. msgstr "Na opravu týchto problémov môžete skúsiť spustiť apt-get update"
 416. #: apt-pkg/cachefile.cc methods/mirror.cc
 417. msgid "The list of sources could not be read."
 418. msgstr "Nedá sa načítať zoznam zdrojov."
 419. #: apt-pkg/cachefilter.cc apt-private/private-output.cc
 420. #, c-format
 421. msgid "Regex compilation error - %s"
 422. msgstr "Chyba pri preklade regulárneho výrazu - %s"
 423. #: apt-pkg/cacheset.cc
 424. #, c-format
 425. msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
 426. msgstr "Nebolo nájdené vydanie „%s“ pre „%s“"
 427. #: apt-pkg/cacheset.cc
 428. #, c-format
 429. msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
 430. msgstr "Nebola nájdená verzia „%s“ pre „%s“"
 431. #: apt-pkg/cacheset.cc
 432. #, c-format
 433. msgid "Couldn't find task '%s'"
 434. msgstr "Nebolo možné nájsť úlohu „%s“"
 435. #: apt-pkg/cacheset.cc
 436. #, c-format
 437. msgid "Couldn't find any package by regex '%s'"
 438. msgstr "Nebol nájdený žiaden balík zodpovedajúci regulárnemu výrazu „%s“"
 439. #: apt-pkg/cacheset.cc
 440. #, fuzzy, c-format
 441. msgid "Couldn't find any package by glob '%s'"
 442. msgstr "Nebol nájdený žiaden balík zodpovedajúci regulárnemu výrazu „%s“"
 443. #: apt-pkg/cacheset.cc apt-private/private-show.cc
 444. #, c-format
 445. msgid "Unable to locate package %s"
 446. msgstr "Nedá sa nájsť balík %s"
 447. #: apt-pkg/cacheset.cc
 448. #, c-format
 449. msgid "Can't select versions from package '%s' as it is purely virtual"
 450. msgstr "Nie je možné vybrať verzie z balíka „%s“, pretože je čisto virtuálny"
 451. #: apt-pkg/cacheset.cc
 452. #, c-format
 453. msgid "Can't select newest version from package '%s' as it is purely virtual"
 454. msgstr ""
 455. "Nie je možné vybrať najnovšiu verziu z balíka „%s“, pretože je čisto "
 456. "virtuálny"
 457. #: apt-pkg/cacheset.cc
 458. #, c-format
 459. msgid "Can't select candidate version from package %s as it has no candidate"
 460. msgstr ""
 461. "Nie je možné vybrať kandidátsku verziu z balíka „%s“, pretože nemá kandidáta"
 462. #: apt-pkg/cacheset.cc
 463. #, c-format
 464. msgid "Can't select installed version from package %s as it is not installed"
 465. msgstr ""
 466. "Nie je možné vybrať nainštalovanú verziu z balíka „%s“, pretože nie je "
 467. "nainštalovaný"
 468. #: apt-pkg/cacheset.cc
 469. #, c-format
 470. msgid ""
 471. "Can't select installed nor candidate version from package '%s' as it has "
 472. "neither of them"
 473. msgstr ""
 474. "Nie je možné vybrať nainštalované ani kandidátske verzie z balíka „%s“, "
 475. "pretože nemá žiadnu z nich"
 476. #: apt-pkg/cdrom.cc
 477. #, c-format
 478. msgid "Line %u too long in source list %s."
 479. msgstr "Riadok %u v zozname zdrojov %s je príliš dlhý."
 480. #: apt-pkg/cdrom.cc
 481. msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
 482. msgstr "CD-ROM sa odpája...\n"
 483. #: apt-pkg/cdrom.cc
 484. #, c-format
 485. msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
 486. msgstr "Použije sa prípojný bod CD-ROM %s\n"
 487. #: apt-pkg/cdrom.cc
 488. msgid "Waiting for disc...\n"
 489. msgstr "Čaká sa na disk...\n"
 490. #: apt-pkg/cdrom.cc
 491. msgid "Mounting CD-ROM...\n"
 492. msgstr "Pripája sa CD-ROM...\n"
 493. #: apt-pkg/cdrom.cc
 494. msgid "Identifying... "
 495. msgstr "Identifikuje sa..."
 496. #: apt-pkg/cdrom.cc
 497. #, c-format
 498. msgid "Stored label: %s\n"
 499. msgstr "Uložená menovka: %s \n"
 500. #: apt-pkg/cdrom.cc
 501. msgid "Scanning disc for index files...\n"
 502. msgstr "Na disku sa hľadajú indexové súbory...\n"
 503. #: apt-pkg/cdrom.cc
 504. #, c-format
 505. msgid ""
 506. "Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and "
 507. "%zu signatures\n"
 508. msgstr ""
 509. "Nájdených %zu indexov balíkov, %zu indexov zdrojových balíkov, %zu indexov "
 510. "prekladov a %zu signatúr\n"
 511. #: apt-pkg/cdrom.cc
 512. msgid ""
 513. "Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
 514. "wrong architecture?"
 515. msgstr ""
 516. "Nepodarilo sa nájsť žiadne súbory balíkov, možno toto nie je disk s Debianom "
 517. "alebo je pre nesprávnu architektúru?"
 518. #: apt-pkg/cdrom.cc
 519. #, c-format
 520. msgid "Found label '%s'\n"
 521. msgstr "Nájdená menovka: „%s“\n"
 522. #: apt-pkg/cdrom.cc
 523. msgid "That is not a valid name, try again.\n"
 524. msgstr "Neplatný názov, skúste znova.\n"
 525. #: apt-pkg/cdrom.cc
 526. #, c-format
 527. msgid ""
 528. "This disc is called: \n"
 529. "'%s'\n"
 530. msgstr ""
 531. "Názov tohto disku je: \n"
 532. "„%s“\n"
 533. #: apt-pkg/cdrom.cc
 534. msgid "Copying package lists..."
 535. msgstr "Kopírujú sa zoznamy balíkov..."
 536. #: apt-pkg/cdrom.cc
 537. msgid "Writing new source list\n"
 538. msgstr "Zapisuje sa nový zoznam zdrojov\n"
 539. #: apt-pkg/cdrom.cc
 540. msgid "Source list entries for this disc are:\n"
 541. msgstr "Položky zoznamu zdrojov pre tento disk sú:\n"
 542. #: apt-pkg/clean.cc
 543. #, c-format
 544. msgid "Unable to change to %s"
 545. msgstr "Nedá sa prejsť do %s"
 546. #: apt-pkg/clean.cc
 547. #, c-format
 548. msgid "Unable to stat %s."
 549. msgstr "Nie je možné vykonať stat %s."
 550. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 551. #, c-format
 552. msgid "Unable to stat the mount point %s"
 553. msgstr "Prípojný bod %s sa nedá vyhodnotiť"
 554. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
 555. msgid "Failed to stat the cdrom"
 556. msgstr "Nedá sa vykonať stat() CD-ROM"
 557. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 558. #, fuzzy, c-format
 559. msgid ""
 560. "Command line option '%c' [from %s] is not understood in combination with the "
 561. "other options."
 562. msgstr "Parameter príkazového riadka „%c“ [z %s] je neznámy"
 563. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 564. #, fuzzy, c-format
 565. msgid ""
 566. "Command line option %s is not understood in combination with the other "
 567. "options"
 568. msgstr "Nezrozumiteľný parameter %s na príkazovom riadku"
 569. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 570. #, c-format
 571. msgid "Command line option %s is not boolean"
 572. msgstr "Parameter príkazového riadku %s nie je pravdivostná hodnota"
 573. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 574. #, c-format
 575. msgid "Option %s requires an argument."
 576. msgstr "Voľba %s vyžaduje argument."
 577. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 578. #, c-format
 579. msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
 580. msgstr "Parameter %s: Zadanie konfiguračnej položky musí obsahovať =<hodn>."
 581. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 582. #, c-format
 583. msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
 584. msgstr "Voľba %s vyžaduje ako argument celé číslo (integer), nie „%s“"
 585. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 586. #, c-format
 587. msgid "Option '%s' is too long"
 588. msgstr "Voľba „%s“ je príliš dlhá"
 589. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 590. #, c-format
 591. msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
 592. msgstr "Nezrozumiteľný význam %s, skúste true alebo false. "
 593. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc
 594. #, c-format
 595. msgid "Invalid operation %s"
 596. msgstr "Neplatná operácia %s"
 597. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 598. #, c-format
 599. msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
 600. msgstr "Nerozpoznaná skratka typu: „%c“"
 601. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 602. #, c-format
 603. msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
 604. msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Blok začína bez názvu."
 605. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 606. #, c-format
 607. msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
 608. msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Skomolená značka"
 609. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 610. #, c-format
 611. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
 612. msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Za hodnotou nasledujú chybné údaje"
 613. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 614. #, c-format
 615. msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
 616. msgstr ""
 617. "Syntaktická chyba %s:%u: Direktívy sa dajú vykonať len na najvyššej úrovni"
 618. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 619. #, c-format
 620. msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
 621. msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Príliš mnoho vnorených prepojení (include)"
 622. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 623. #, c-format
 624. msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
 625. msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Zahrnuté odtiaľ"
 626. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 627. #, c-format
 628. msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
 629. msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Nepodporovaná direktíva „%s“"
 630. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 631. #, c-format
 632. msgid "Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument"
 633. msgstr ""
 634. "Syntaktická chyba %s:%u: direktíva clear vyžaduje ako argument strom volieb"
 635. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc
 636. #, c-format
 637. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
 638. msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Na konci súboru sú chybné údaje"
 639. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 640. #, c-format
 641. msgid "Problem unlinking the file %s"
 642. msgstr "Problém pri odstraňovaní súboru %s"
 643. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 644. #, c-format
 645. msgid "Not using locking for read only lock file %s"
 646. msgstr "Zamykanie pre súbor zámku %s, ktorý je iba na čítanie, sa nepoužíva"
 647. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 648. #, c-format
 649. msgid "Could not open lock file %s"
 650. msgstr "Súbor zámku %s sa nedá otvoriť"
 651. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 652. #, c-format
 653. msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
 654. msgstr "Zamykanie pre súbor zámku %s pripojený cez NFS sa nepoužíva"
 655. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 656. #, c-format
 657. msgid "Could not get lock %s"
 658. msgstr "Zámok %s sa nedá získať"
 659. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 660. #, c-format
 661. msgid "List of files can't be created as '%s' is not a directory"
 662. msgstr "Zoznam súborov nemožno vytvoriť, pretože „%s“ nie je adresár"
 663. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 664. #, c-format
 665. msgid "Ignoring '%s' in directory '%s' as it is not a regular file"
 666. msgstr "Ignoruje sa „%s“ v adresári „%s“, pretože to nie je obyčajný súbor"
 667. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 668. #, c-format
 669. msgid "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has no filename extension"
 670. msgstr "Ignoruje sa „%s“ v adresári „%s“, pretože nemá príponu názvu súboru"
 671. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 672. #, c-format
 673. msgid ""
 674. "Ignoring file '%s' in directory '%s' as it has an invalid filename extension"
 675. msgstr ""
 676. "Ignoruje sa „%s“ v adresári „%s“, pretože má neplatnú príponu názvu súboru"
 677. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc apt-pkg/deb/debsystem.cc
 678. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 679. #, c-format
 680. msgid "Waited for %s but it wasn't there"
 681. msgstr "Čakalo sa na %s, ale nebolo to tam"
 682. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 683. #, c-format
 684. msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
 685. msgstr "Podproces %s obdržal chybu segmentácie."
 686. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 687. #, c-format
 688. msgid "Sub-process %s received signal %u."
 689. msgstr "Podproces %s dostal signál %u."
 690. #. we forward the statuscode, so don't generate a message on the fd in this case
 691. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 692. #, c-format
 693. msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
 694. msgstr "Podproces %s vrátil chybový kód (%u)"
 695. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc apt-pkg/contrib/gpgv.cc
 696. #, c-format
 697. msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
 698. msgstr "Podproces %s neočakávane skončil"
 699. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 700. msgid "Read error"
 701. msgstr "Chyba pri čítaní"
 702. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 703. msgid "Write error"
 704. msgstr "Chyba pri zápise"
 705. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 706. #, c-format
 707. msgid "Problem closing the gzip file %s"
 708. msgstr "Problém pri zatváraní gzip súboru %s"
 709. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 710. msgid "Unexpected end of file"
 711. msgstr ""
 712. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 713. msgid "Failed to create subprocess IPC"
 714. msgstr "Nedá sa vytvoriť podproces IPC"
 715. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 716. msgid "Failed to exec compressor "
 717. msgstr "Nepodarilo sa spustiť kompresor "
 718. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 719. #, c-format
 720. msgid "Could not open file %s"
 721. msgstr "Nedá sa otvoriť súbor %s"
 722. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 723. #, c-format
 724. msgid "Could not open file descriptor %d"
 725. msgstr "Nedá sa otvoriť popisovač súboru %d"
 726. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 727. #, c-format
 728. msgid "read, still have %llu to read but none left"
 729. msgstr "čítanie, treba prečítať ešte %llu, ale už nič neostáva"
 730. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 731. #, c-format
 732. msgid "write, still have %llu to write but couldn't"
 733. msgstr "zápis, treba zapísať ešte %llu, no nedá sa to"
 734. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 735. #, c-format
 736. msgid "Problem closing the file %s"
 737. msgstr "Problém pri zatváraní súboru %s"
 738. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 739. #, c-format
 740. msgid "Problem renaming the file %s to %s"
 741. msgstr "Problém pri synchronizovaní súboru %s na %s"
 742. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc
 743. msgid "Problem syncing the file"
 744. msgstr "Problém pri synchronizovaní súboru"
 745. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 746. #, fuzzy, c-format
 747. msgid "Unable to mkstemp %s"
 748. msgstr "Nedá sa vyhodnotiť %s"
 749. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc cmdline/apt-extracttemplates.cc
 750. #, c-format
 751. msgid "Unable to write to %s"
 752. msgstr "Do %s sa nedá zapisovať"
 753. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 754. msgid "Can't mmap an empty file"
 755. msgstr "Nedá sa vykonať mmap prázdneho súboru"
 756. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 757. #, c-format
 758. msgid "Couldn't make mmap of %llu bytes"
 759. msgstr "Nedá sa urobiť mmap %llu bajtov"
 760. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 761. #, c-format
 762. msgid "Couldn't duplicate file descriptor %i"
 763. msgstr "Nedá sa duplikovať popisovač súboru %i"
 764. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 765. msgid "Unable to close mmap"
 766. msgstr "Nedá sa zatvoriť mmap"
 767. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 768. msgid "Unable to synchronize mmap"
 769. msgstr "Nedá sa synchronizovať mmap"
 770. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 771. #, c-format
 772. msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
 773. msgstr "Nedá sa urobiť mmap %lu bajtov"
 774. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 775. msgid "Failed to truncate file"
 776. msgstr "Nepodarilo sa skrátiť súbor"
 777. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 778. #, c-format
 779. msgid ""
 780. "Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Start. "
 781. "Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
 782. msgstr ""
 783. "Nedostatok miesta pre dynamický MMap. Prosím, zväčšite veľkosť APT::Cache-"
 784. "Start. Aktuálna hodnota: %lu. (man 5 apt.conf)"
 785. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 786. #, c-format
 787. msgid ""
 788. "Unable to increase the size of the MMap as the limit of %lu bytes is already "
 789. "reached."
 790. msgstr ""
 791. "Napodarilo sa zväčšiť veľkosť MMap, pretože limit %lu už bol dosiahnutý."
 792. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc
 793. msgid ""
 794. "Unable to increase size of the MMap as automatic growing is disabled by user."
 795. msgstr ""
 796. "Napodarilo sa zväčšiť veľkosť MMap, pretože automatické zväčovanie vypol "
 797. "používateľ."
 798. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 799. #, c-format
 800. msgid "%c%s... Error!"
 801. msgstr "%c%s... Chyba!"
 802. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 803. #, c-format
 804. msgid "%c%s... Done"
 805. msgstr "%c%s... Hotovo"
 806. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 807. msgid "..."
 808. msgstr ""
 809. #. Print the spinner
 810. #: apt-pkg/contrib/progress.cc
 811. #, fuzzy, c-format
 812. msgid "%c%s... %u%%"
 813. msgstr "%c%s... Hotovo"
 814. #. TRANSLATOR: d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
 815. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 816. #, c-format
 817. msgid "%lid %lih %limin %lis"
 818. msgstr "%li d %li h %li min %li s"
 819. #. TRANSLATOR: h means hours, min means minutes, s means seconds
 820. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 821. #, c-format
 822. msgid "%lih %limin %lis"
 823. msgstr "%li h %li min %li s"
 824. #. TRANSLATOR: min means minutes, s means seconds
 825. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 826. #, c-format
 827. msgid "%limin %lis"
 828. msgstr "%li min %li s"
 829. #. TRANSLATOR: s means seconds
 830. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 831. #, c-format
 832. msgid "%lis"
 833. msgstr "%li s"
 834. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc
 835. #, c-format
 836. msgid "Selection %s not found"
 837. msgstr "Voľba %s nenájdená"
 838. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 839. #. a file like main/binary-amd64/Packages; another identifier like Contents;
 840. #. filename and linenumber of the sources.list entry currently parsed
 841. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 842. #, c-format
 843. msgid "Target %s wants to acquire the same file (%s) as %s from source %s"
 844. msgstr ""
 845. #. TRANSLATOR: an identifier like Packages; Releasefile key indicating
 846. #. a file like main/binary-amd64/Packages; filename and linenumber of
 847. #. two sources.list entries
 848. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 849. #, c-format
 850. msgid "Target %s (%s) is configured multiple times in %s and %s"
 851. msgstr ""
 852. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 853. #, c-format
 854. msgid "Unable to parse Release file %s"
 855. msgstr "Nedá spracovať súbor Release %s"
 856. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 857. #, c-format
 858. msgid "No sections in Release file %s"
 859. msgstr "Žiadne sekcie v Release súbore %s"
 860. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 861. #, c-format
 862. msgid "No Hash entry in Release file %s"
 863. msgstr "Chýba položka „Hash“ v súbore Release %s"
 864. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 865. #, c-format
 866. msgid ""
 867. "No Hash entry in Release file %s which is considered strong enough for "
 868. "security purposes"
 869. msgstr ""
 870. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 871. #, c-format
 872. msgid "Invalid '%s' entry in Release file %s"
 873. msgstr "Chýba položka „%s“ v súbore Release %s"
 874. #. TRANSLATOR: The first is an option name from sources.list manpage, the other two URI and Suite
 875. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 876. #, c-format
 877. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s"
 878. msgstr ""
 879. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 880. #, c-format
 881. msgid "Invalid value set for option %s regarding source %s %s (%s)"
 882. msgstr ""
 883. #: apt-pkg/deb/debmetaindex.cc
 884. #, c-format
 885. msgid "Conflicting values set for option %s regarding source %s %s: %s != %s"
 886. msgstr ""
 887. #: apt-pkg/deb/debrecords.cc apt-pkg/tagfile.cc
 888. #, c-format
 889. msgid "Unable to parse package file %s (%d)"
 890. msgstr "Súbor %s sa nedá spracovať (%d)"
 891. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 892. #, fuzzy, c-format
 893. #| msgid ""
 894. #| "Unable to lock the administration directory (%s), is another process "
 895. #| "using it?"
 896. msgid ""
 897. "Unable to acquire the dpkg frontend lock (%s), is another process using it?"
 898. msgstr "Nedá sa zamknúť adresár na správu (%s), používa ho iný proces?"
 899. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 900. #, fuzzy, c-format
 901. #| msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
 902. msgid "Unable to acquire the dpkg frontend lock (%s), are you root?"
 903. msgstr "Nedá sa zamknúť adresár na správu (%s), ste root?"
 904. #. TRANSLATORS: the %s contains the recovery command, usually
 905. #. dpkg --configure -a
 906. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 907. #, c-format
 908. msgid ""
 909. "dpkg was interrupted, you must manually run '%s' to correct the problem. "
 910. msgstr "dpkg bol prerušený, musíte ručne opraviť problém spustením „%s“. "
 911. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 912. #, c-format
 913. msgid ""
 914. "Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
 915. "it?"
 916. msgstr "Nedá sa zamknúť adresár na správu (%s), používa ho iný proces?"
 917. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 918. #, c-format
 919. msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
 920. msgstr "Nedá sa zamknúť adresár na správu (%s), ste root?"
 921. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc
 922. msgid "Not locked"
 923. msgstr "Nie je zamknuté"
 924. #. we don't care for the difference
 925. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 926. #, c-format
 927. msgid "Preparing %s"
 928. msgstr "Pripravuje sa %s"
 929. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 930. #, c-format
 931. msgid "Preparing to configure %s"
 932. msgstr "Pripravuje sa nastavenie %s"
 933. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 934. #, c-format
 935. msgid "Preparing for removal of %s"
 936. msgstr "Pripravuje sa odstránenie %s"
 937. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 938. #, c-format
 939. msgid "Preparing to completely remove %s"
 940. msgstr "Pripravuje sa úplné odstránenie %s"
 941. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 942. #, c-format
 943. msgid "Noting disappearance of %s"
 944. msgstr "Zaznamenali sme zmiznutie %s"
 945. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 946. #, c-format
 947. msgid "Running post-installation trigger %s"
 948. msgstr "Vykonáva sa spúšťač post-installation %s"
 949. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 950. #, c-format
 951. msgid "Installed %s"
 952. msgstr "Nainštalovaný balík %s"
 953. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 954. #, c-format
 955. msgid "Configuring %s"
 956. msgstr "Nastavuje sa %s"
 957. #. FIXME: use a better string after freeze
 958. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 959. #, c-format
 960. msgid "Directory '%s' missing"
 961. msgstr "Adresár „%s“ chýba"
 962. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc apt-pkg/edsp.cc
 963. #, c-format
 964. msgid "Could not open file '%s'"
 965. msgstr "Nedá sa otvoriť súbor „%s“"
 966. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 967. #, c-format
 968. msgid "Unpacking %s"
 969. msgstr "Rozbaľuje sa %s"
 970. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 971. #, c-format
 972. msgid "Installing %s"
 973. msgstr "Inštaluje sa %s"
 974. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 975. #, c-format
 976. msgid "Removing %s"
 977. msgstr "Odstraňuje sa %s"
 978. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 979. #, c-format
 980. msgid "Completely removing %s"
 981. msgstr "Úplne sa odstraňuje %s"
 982. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 983. #, c-format
 984. msgid "Completely removed %s"
 985. msgstr "Balík „%s“ je úplne odstránený"
 986. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 987. #, fuzzy, c-format
 988. msgid "Can not write log (%s)"
 989. msgstr "Do %s sa nedá zapisovať"
 990. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 991. msgid "Is /dev/pts mounted?"
 992. msgstr ""
 993. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 994. msgid "Operation was interrupted before it could finish"
 995. msgstr "Operácia bola prerušená predtým, než sa stihla dokončiť"
 996. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 997. msgid "No apport report written because MaxReports is reached already"
 998. msgstr "Nezapíše sa správa apport, pretože už bol dosiahnutý limit MaxReports"
 999. #. check if its not a follow up error
 1000. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1001. msgid "dependency problems - leaving unconfigured"
 1002. msgstr "problém so závislosťami - ponecháva sa nenakonfigurované"
 1003. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1004. msgid ""
 1005. "No apport report written because the error message indicates its a followup "
 1006. "error from a previous failure."
 1007. msgstr ""
 1008. "Nezapíše sa správa apport, pretože chybová správa indikuje, že je to chyba v "
 1009. "nadväznosti na predošlé zlyhanie."
 1010. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1011. msgid ""
 1012. "No apport report written because the error message indicates a disk full "
 1013. "error"
 1014. msgstr ""
 1015. "Nezapíše sa správa apport, pretože chybová správa indikuje, že je disk "
 1016. "zaplnený"
 1017. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1018. msgid ""
 1019. "No apport report written because the error message indicates a out of memory "
 1020. "error"
 1021. msgstr ""
 1022. "Nezapíše sa správa apport, pretože chybová správa indikuje chybu nedostatku "
 1023. "pamäte"
 1024. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1025. #, fuzzy
 1026. msgid ""
 1027. "No apport report written because the error message indicates an issue on the "
 1028. "local system"
 1029. msgstr ""
 1030. "Nezapíše sa správa apport, pretože chybová správa indikuje, že je disk "
 1031. "zaplnený"
 1032. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc
 1033. msgid ""
 1034. "No apport report written because the error message indicates a dpkg I/O error"
 1035. msgstr ""
 1036. "Nezapíše sa správa apport, pretože chybová správa indikuje V/V chybu dpkg"
 1037. #: apt-pkg/depcache.cc
 1038. msgid "Building dependency tree"
 1039. msgstr "Vytvára sa strom závislostí"
 1040. #: apt-pkg/depcache.cc
 1041. msgid "Candidate versions"
 1042. msgstr "Kandidátske verzie"
 1043. #: apt-pkg/depcache.cc
 1044. msgid "Dependency generation"
 1045. msgstr "Generovanie závislostí"
 1046. #: apt-pkg/depcache.cc
 1047. msgid "Reading state information"
 1048. msgstr "Načítavajú sa stavové informácie"
 1049. #: apt-pkg/depcache.cc
 1050. #, c-format
 1051. msgid "Failed to open StateFile %s"
 1052. msgstr "Nie je možné otvoriť StateFile %s"
 1053. #: apt-pkg/depcache.cc
 1054. #, c-format
 1055. msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
 1056. msgstr "Nie je možné zapísať dočasný StateFile %s"
 1057. #: apt-pkg/edsp.cc
 1058. msgid "Send scenario to solver"
 1059. msgstr "Poslať scénár riešiteľovi"
 1060. #: apt-pkg/edsp.cc
 1061. msgid "Send request to solver"
 1062. msgstr "Poslať požiadavku riešiteľovi"
 1063. #: apt-pkg/edsp.cc
 1064. msgid "Prepare for receiving solution"
 1065. msgstr "Pripraviť sa na prijatie riešenia"
 1066. #: apt-pkg/edsp.cc
 1067. msgid "External solver failed without a proper error message"
 1068. msgstr "Externý riešiteľ zlyhal bez uvedenia chybovej správy"
 1069. #: apt-pkg/edsp.cc
 1070. msgid "Execute external solver"
 1071. msgstr "Spustiť externého riešiteľa"
 1072. #: apt-pkg/edsp.cc
 1073. #, fuzzy
 1074. msgid "Execute external planner"
 1075. msgstr "Spustiť externého riešiteľa"
 1076. #: apt-pkg/edsp.cc
 1077. #, fuzzy
 1078. msgid "Send request to planner"
 1079. msgstr "Poslať požiadavku riešiteľovi"
 1080. #: apt-pkg/edsp.cc
 1081. #, fuzzy
 1082. msgid "Send scenario to planner"
 1083. msgstr "Poslať scénár riešiteľovi"
 1084. #: apt-pkg/edsp.cc
 1085. #, fuzzy
 1086. msgid "External planner failed without a proper error message"
 1087. msgstr "Externý riešiteľ zlyhal bez uvedenia chybovej správy"
 1088. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1089. #, c-format
 1090. msgid "Wrote %i records.\n"
 1091. msgstr "Zapísaných %i záznamov.\n"
 1092. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1093. #, c-format
 1094. msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
 1095. msgstr "Zapísaných %i záznamov s %i chýbajúcimi súbormi.\n"
 1096. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1097. #, c-format
 1098. msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
 1099. msgstr "Zapísaných %i záznamov s %i chybnými súbormi\n"
 1100. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1101. #, c-format
 1102. msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
 1103. msgstr "Zapísaných %i záznamov s %i chýbajúcimi a %i chybnými súbormi\n"
 1104. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1105. #, c-format
 1106. msgid "Can't find authentication record for: %s"
 1107. msgstr "Nebolo možné nájsť autentifikačný záznam pre: %s"
 1108. #: apt-pkg/indexcopy.cc
 1109. #, c-format
 1110. msgid "Hash mismatch for: %s"
 1111. msgstr "Nezhoda kontrolných haš súčtov: %s"
 1112. #: apt-pkg/init.cc
 1113. #, c-format
 1114. msgid "Packaging system '%s' is not supported"
 1115. msgstr "Systém balíkov „%s“ nie je podporovaný"
 1116. #: apt-pkg/init.cc
 1117. msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
 1118. msgstr "Nedá sa určiť vhodný typ systému balíkov"
 1119. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1120. #, c-format
 1121. msgid "Progress: [%3li%%]"
 1122. msgstr ""
 1123. #. send status information that we are about to fork dpkg
 1124. #: apt-pkg/install-progress.cc
 1125. msgid "Running dpkg"
 1126. msgstr "Spúšťa sa dpkg"
 1127. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1128. #, c-format
 1129. msgid ""
 1130. "Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf "
 1131. "under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
 1132. msgstr ""
 1133. "Nebolo možné vykonať okamžitú konfiguráciu „%s“. Pozri prosím podrobnosti v "
 1134. "man 5 apt.conf pod APT::Immediate-Configure (%d)"
 1135. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1136. #, c-format
 1137. msgid "Could not configure '%s'. "
 1138. msgstr "Nedá sa nakonfigurovať „%s“."
 1139. #: apt-pkg/packagemanager.cc
 1140. #, c-format
 1141. msgid ""
 1142. "This installation run will require temporarily removing the essential "
 1143. "package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
 1144. "you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
 1145. msgstr ""
 1146. "Tento beh inštalácie si vyžiada dočasné odstránenie kľúčového balíka %s "
 1147. "kvôli slučke v Conflicts/Pre-Depends. Často je to nevhodné, ale ak to chcete "
 1148. "naozaj urobiť, aktivujte možnosť APT::Force-LoopBreak."
 1149. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1150. msgid "Empty package cache"
 1151. msgstr "Vyrovnávacia pamäť balíkov je prázdna"
 1152. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1153. msgid "The package cache file is corrupted"
 1154. msgstr "Súbor vyrovnávacej pamäti balíkov je poškodený"
 1155. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1156. msgid "The package cache file is an incompatible version"
 1157. msgstr "Súbor vyrovnávacej pamäti balíkov je nezlučiteľnej verzie"
 1158. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1159. #, c-format
 1160. msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
 1161. msgstr "Tento APT nepodporuje systém na správu verzií „%s“"
 1162. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1163. #, fuzzy, c-format
 1164. msgid "The package cache was built for different architectures: %s vs %s"
 1165. msgstr "Súbor vyrovnávacej pamäti balíkov bol vytvorený pre inú architektúru"
 1166. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1167. #, fuzzy
 1168. msgid "The package cache file is corrupted, it has the wrong hash"
 1169. msgstr "Súbor vyrovnávacej pamäti balíkov je poškodený, je príliš malý"
 1170. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1171. msgid "Depends"
 1172. msgstr "Závisí na"
 1173. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1174. msgid "PreDepends"
 1175. msgstr "Predzávisí na"
 1176. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1177. msgid "Suggests"
 1178. msgstr "Navrhuje"
 1179. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1180. msgid "Conflicts"
 1181. msgstr "Koliduje s"
 1182. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1183. msgid "Recommends"
 1184. msgstr "Odporúča"
 1185. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1186. msgid "Replaces"
 1187. msgstr "Nahrádza"
 1188. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1189. msgid "Breaks"
 1190. msgstr "Kazí"
 1191. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1192. msgid "Enhances"
 1193. msgstr "Rozširuje"
 1194. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1195. msgid "Obsoletes"
 1196. msgstr "Zneplatňuje"
 1197. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1198. msgid "important"
 1199. msgstr "dôležitý"
 1200. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1201. msgid "required"
 1202. msgstr "požadovaný"
 1203. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1204. msgid "standard"
 1205. msgstr "štandardný"
 1206. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1207. msgid "extra"
 1208. msgstr "extra"
 1209. #: apt-pkg/pkgcache.cc
 1210. msgid "optional"
 1211. msgstr "voliteľný"
 1212. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1213. msgid "Cache has an incompatible versioning system"
 1214. msgstr "Vyrovnávacia pamäť má nezlučiteľný systém na správu verzií"
 1215. #. TRANSLATOR: The first placeholder is a package name,
 1216. #. the other two should be copied verbatim as they include debug info
 1217. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1218. #, c-format
 1219. msgid "Error occurred while processing %s (%s%d)"
 1220. msgstr "Vyskytla sa chyba pri spracovávaní %s (%s%d)"
 1221. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1222. msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
 1223. msgstr ""
 1224. "Fíha, prekročili ste počet názvov balíkov, ktoré toto APT zvládne spracovať."
 1225. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1226. msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
 1227. msgstr "Fíha, prekročili ste počet verzií, ktoré toto APT zvládne spracovať."
 1228. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1229. msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
 1230. msgstr "Fíha, prekročili ste počet popisov, ktoré toto APT zvládne spracovať."
 1231. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1232. msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
 1233. msgstr ""
 1234. "Fíha, prekročili ste počet závislostí, ktoré toto APT zvládne spracovať."
 1235. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1236. msgid "Reading package lists"
 1237. msgstr "Načítavajú sa zoznamy balíkov"
 1238. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc
 1239. msgid "IO Error saving source cache"
 1240. msgstr "V/V chyba pri ukladaní zdrojovej vyrovnávacej pamäti"
 1241. #: apt-pkg/pkgrecords.cc
 1242. #, c-format
 1243. msgid "Index file type '%s' is not supported"
 1244. msgstr "Indexový súbor typu „%s“ nie je podporovaný"
 1245. #: apt-pkg/policy.cc
 1246. #, c-format
 1247. msgid ""
 1248. "The value '%s' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not "
 1249. "available in the sources"
 1250. msgstr ""
 1251. "„%s“ nie je platná hodnota pre APT::Default-Release, pretože také vydanie "
 1252. "nie je dostupné v zdrojoch"
 1253. #: apt-pkg/policy.cc
 1254. #, c-format
 1255. msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
 1256. msgstr "Neplatný záznam v súbore nastavení %s, chýba hlavička Package"
 1257. #: apt-pkg/policy.cc
 1258. #, c-format
 1259. msgid "Did not understand pin type %s"
 1260. msgstr "Nezrozumiteľné pridržanie typu %s"
 1261. #: apt-pkg/policy.cc
 1262. #, c-format
 1263. msgid "%s: Value %s is outside the range of valid pin priorities (%d to %d)"
 1264. msgstr ""
 1265. #: apt-pkg/policy.cc
 1266. msgid "No priority (or zero) specified for pin"
 1267. msgstr "Nebola zadaná žiadna (alebo nulová) priorita na pridržanie"
 1268. #. TRANSLATOR: %u is a line number, the first %s is a filename of a file with the extension "second %s" and the third %s is a unique identifier for bugreports
 1269. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1270. #, fuzzy, c-format
 1271. msgid "Malformed entry %u in %s file %s (%s)"
 1272. msgstr "Skomolený „override“ %s riadok %llu #1"
 1273. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1274. #, c-format
 1275. msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
 1276. msgstr "Skomolený riadok %u v zozname zdrojov %s (typ)"
 1277. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1278. #, c-format
 1279. msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
 1280. msgstr "Typ „%s“ je neznámy na riadku %u v zozname zdrojov %s"
 1281. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1282. #, fuzzy, c-format
 1283. msgid "Malformed stanza %u in source list %s (type)"
 1284. msgstr "Skomolený riadok %u v zozname zdrojov %s (typ)"
 1285. #: apt-pkg/sourcelist.cc
 1286. #, fuzzy, c-format
 1287. msgid "Type '%s' is not known on stanza %u in source list %s"
 1288. msgstr "Typ „%s“ je neznámy na riadku %u v zozname zdrojov %s"
 1289. #: apt-pkg/sourcelist.cc apt-private/private-install.cc
 1290. #, c-format
 1291. msgid "Unsupported file %s given on commandline"
 1292. msgstr ""
 1293. #: apt-pkg/srcrecords.cc
 1294. msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
 1295. msgstr "Do sources.list musíte zadať nejaký „source“ (zdrojový) URI"
 1296. #: apt-pkg/tagfile.cc
 1297. #, c-format
 1298. msgid "Cannot convert %s to integer: out of range"
 1299. msgstr ""
 1300. #: apt-pkg/update.cc
 1301. msgid ""
 1302. "Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones "
 1303. "used instead."
 1304. msgstr ""
 1305. "Niektoré indexové súbory sa nepodarilo stiahnuť. Boli ignorované alebo sa "
 1306. "použili staršie verzie."
 1307. #: apt-pkg/upgrade.cc
 1308. msgid "Calculating upgrade"
 1309. msgstr "Prepočítava sa aktualizácia"
 1310. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed before unchanged files in 'apt-get update'
 1311. #: apt-private/acqprogress.cc
 1312. #, c-format
 1313. msgid "Hit:%lu %s"
 1314. msgstr "Už existuje:%lu %s"
 1315. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files processed in 'apt-get update'
 1316. #. Potentially replaced later by "Hit:", "Ign:" or "Err:" if something (bad) happens
 1317. #: apt-private/acqprogress.cc
 1318. #, c-format
 1319. msgid "Get:%lu %s"
 1320. msgstr "Získava sa:%lu %s"
 1321. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1322. #. which failed to download, but the error is ignored (compare "Err:")
 1323. #: apt-private/acqprogress.cc
 1324. #, c-format
 1325. msgid "Ign:%lu %s"
 1326. msgstr ""
 1327. #. TRANSLATOR: Very short word to be displayed for files in 'apt-get update'
 1328. #. which failed to download and the error is critical (compare "Ign:")
 1329. #: apt-private/acqprogress.cc
 1330. #, c-format
 1331. msgid "Err:%lu %s"
 1332. msgstr "Chyba:%lu %s"
 1333. #: apt-private/acqprogress.cc
 1334. #, c-format
 1335. msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
 1336. msgstr "%sB sa stiahlo za %s (%sB/s)\n"
 1337. #: apt-private/acqprogress.cc
 1338. msgid " [Working]"
 1339. msgstr " [Prebieha spracovanie]"
 1340. #: apt-private/acqprogress.cc
 1341. #, fuzzy, c-format
 1342. msgid ""
 1343. "Media change: please insert the disc labeled\n"
 1344. " '%s'\n"
 1345. "in the drive '%s' and press [Enter]\n"
 1346. msgstr ""
 1347. "Výmena nosiča: Vložte disk s názvom\n"
 1348. " „%s“\n"
 1349. "do mechaniky „%s“ a stlačte Enter\n"
 1350. #: apt-private/acqprogress.cc
 1351. msgid ""
 1352. "Do you want to accept these changes and continue updating from this "
 1353. "repository?"
 1354. msgstr ""
 1355. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1356. msgid "Correcting dependencies..."
 1357. msgstr "Opravujú sa závislosti..."
 1358. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1359. msgid " failed."
 1360. msgstr " zlyhalo."
 1361. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1362. msgid "Unable to correct dependencies"
 1363. msgstr "Závislosti sa nedajú opraviť"
 1364. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1365. msgid "Unable to minimize the upgrade set"
 1366. msgstr "Sada na aktualizáciu sa nedá minimalizovať"
 1367. #: apt-private/private-cachefile.cc
 1368. msgid " Done"
 1369. msgstr " Hotovo"
 1370. #: apt-private/private-cachefile.cc apt-private/private-install.cc
 1371. msgid "You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these."
 1372. msgstr "Možno to budete chcieť napraviť spustením „apt --fix-broken install“."
 1373. #: apt-private/private-cachefile.cc apt-private/private-install.cc
 1374. msgid ""
 1375. "Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or "
 1376. "specify a solution)."
 1377. msgstr ""
 1378. "Nesplnené závislosti. Skúste spustiť „apt --fix-broken install“ bez balíkov "
 1379. "(alebo navrhnite riešenie)."
 1380. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-search.cc
 1381. msgid "Sorting"
 1382. msgstr ""
 1383. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1384. #, c-format
 1385. msgid "Note, selecting '%s' for task '%s'\n"
 1386. msgstr "Poznámka: vyberá sa „%s“ pre úlohu „%s“\n"
 1387. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1388. #, fuzzy, c-format
 1389. msgid "Note, selecting '%s' for glob '%s'\n"
 1390. msgstr "Poznámka: vyberá sa „%s“ pre regulárny výraz „%s“\n"
 1391. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1392. #, c-format
 1393. msgid "Note, selecting '%s' for regex '%s'\n"
 1394. msgstr "Poznámka: vyberá sa „%s“ pre regulárny výraz „%s“\n"
 1395. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1396. #, c-format
 1397. msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
 1398. msgstr "Balík %s je virtuálny balík poskytovaný balíkmi:\n"
 1399. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1400. #, fuzzy
 1401. msgid " [Installed]"
 1402. msgstr " [Nainštalovaný]"
 1403. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1404. msgid " [Not candidate version]"
 1405. msgstr " [Nie je kandidátska verzia]"
 1406. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1407. msgid "You should explicitly select one to install."
 1408. msgstr "Mali by ste explicitne vybrať jeden na inštaláciu."
 1409. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1410. #, c-format
 1411. msgid ""
 1412. "Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
 1413. "This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
 1414. "is only available from another source\n"
 1415. msgstr ""
 1416. "Balík %s nie je dostupný, ale odkazuje naň iný balík. Možno to znamená,\n"
 1417. "že balík chýba, bol zrušený alebo je dostupný iba z iného zdroja\n"
 1418. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1419. msgid "However the following packages replace it:"
 1420. msgstr "Avšak nahrádzajú ho nasledovné balíky:"
 1421. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1422. #, c-format
 1423. msgid "Package '%s' has no installation candidate"
 1424. msgstr "Balík „%s“ nemá kandidáta na inštaláciu"
 1425. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1426. #, c-format
 1427. msgid "Virtual packages like '%s' can't be removed\n"
 1428. msgstr "Virtuálne balíky ako „%s“ nemožno odstrániť\n"
 1429. #. TRANSLATORS: Note, this is not an interactive question
 1430. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1431. #, c-format
 1432. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed. Did you mean '%s'?\n"
 1433. msgstr ""
 1434. "Balík „%s“ nie je nainštalovaný, nedá sa teda odstrániť. Mali ste na mysli "
 1435. "„%s“?\n"
 1436. #: apt-private/private-cacheset.cc apt-private/private-install.cc
 1437. #, c-format
 1438. msgid "Package '%s' is not installed, so not removed\n"
 1439. msgstr "Balík „%s“ nie je nainštalovaný, nedá sa teda odstrániť\n"
 1440. #: apt-private/private-cacheset.cc
 1441. #, c-format
 1442. msgid "Note, selecting '%s' instead of '%s'\n"
 1443. msgstr "Poznámka: „%s“ sa vyberá namiesto „%s“\n"
 1444. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1445. msgid "Most used commands:"
 1446. msgstr ""
 1447. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1448. #, c-format
 1449. msgid "See %s for more information about the available commands."
 1450. msgstr ""
 1451. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1452. msgid ""
 1453. "Configuration options and syntax is detailed in apt.conf(5).\n"
 1454. "Information about how to configure sources can be found in sources.list(5).\n"
 1455. "Package and version choices can be expressed via apt_preferences(5).\n"
 1456. "Security details are available in apt-secure(8).\n"
 1457. msgstr ""
 1458. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1459. msgid "This APT has Super Cow Powers."
 1460. msgstr "Tento APT má schopnosti posvätnej kravy."
 1461. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1462. msgid "This APT helper has Super Meep Powers."
 1463. msgstr ""
 1464. #: apt-private/private-cmndline.cc
 1465. msgid ""
 1466. "--force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow "
 1467. "instead."
 1468. msgstr ""
 1469. #: apt-private/private-depends.cc apt-private/private-download.cc
 1470. #: apt-private/private-show.cc cmdline/apt-mark.cc
 1471. msgid "No packages found"
 1472. msgstr "Neboli nájdené žiadne balíky"
 1473. #: apt-private/private-download.cc
 1474. msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
 1475. msgstr "UPOZORNENIE: Pri nasledovných balíkoch sa nedá overiť vierohodnosť!"
 1476. #: apt-private/private-download.cc
 1477. msgid "Authentication warning overridden.\n"
 1478. msgstr "Upozornenie o vierohodnosti bolo potlačené.\n"
 1479. #: apt-private/private-download.cc
 1480. msgid "Some packages could not be authenticated"
 1481. msgstr "Nedala sa zistiť vierohodnosť niektorých balíkov"
 1482. #: apt-private/private-download.cc
 1483. msgid "Install these packages without verification?"
 1484. msgstr "Nainštalovať tieto nekontrolované balíky?"
 1485. #: apt-private/private-download.cc
 1486. #, fuzzy
 1487. msgid ""
 1488. "There were unauthenticated packages and -y was used without --allow-"
 1489. "unauthenticated"
 1490. msgstr "Nastali problémy a -y bolo použité bez --force-yes"
 1491. #: apt-private/private-download.cc
 1492. #, c-format
 1493. msgid "Couldn't determine free space in %s"
 1494. msgstr "Na %s sa nedá zistiť veľkosť voľného miesta"
 1495. #: apt-private/private-download.cc
 1496. #, c-format
 1497. msgid "You don't have enough free space in %s."
 1498. msgstr "Na %s nemáte dostatok voľného miesta."
 1499. #: apt-private/private-download.cc
 1500. msgid "Unable to lock the download directory"
 1501. msgstr "Adresár pre sťahovanie sa nedá zamknúť"
 1502. #: apt-private/private-install.cc
 1503. msgid ""
 1504. "Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
 1505. "requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
 1506. "distribution that some required packages have not yet been created\n"
 1507. "or been moved out of Incoming."
 1508. msgstr ""
 1509. "Niektoré balíky sa nedajú nainštalovať. To môže znamenať, že požadujete\n"
 1510. "nemožnú situáciu, alebo ak používate nestabilnú distribúciu, že\n"
 1511. "požadované balíky ešte neboli vytvorené alebo presunuté z fronty\n"
 1512. "Novoprichádzajúcich (Incoming) balíkov."
 1513. #.
 1514. #. if (Packages == 1)
 1515. #. {
 1516. #. c1out << std::endl;
 1517. #. c1out <<
 1518. #. _("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
 1519. #. "the package is simply not installable and a bug report against\n"
 1520. #. "that package should be filed.") << std::endl;
 1521. #. }
 1522. #.
 1523. #: apt-private/private-install.cc
 1524. msgid "The following information may help to resolve the situation:"
 1525. msgstr "Nasledovné informácie vám možno pomôžu vyriešiť túto situáciu:"
 1526. #: apt-private/private-install.cc
 1527. msgid "Broken packages"
 1528. msgstr "Poškodené balíky"
 1529. #: apt-private/private-install.cc
 1530. msgid ""
 1531. "Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
 1532. "missing?"
 1533. msgstr ""
 1534. "Niektoré archívy sa nedajú stiahnuť. Skúste spustiť apt-get update alebo --"
 1535. "fix-missing"
 1536. #: apt-private/private-install.cc
 1537. msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
 1538. msgstr "Vnútorná chyba, InstallPackages bolo volané s poškodenými balíkmi!"
 1539. #: apt-private/private-install.cc
 1540. msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
 1541. msgstr "Je potrebné odstránenie balíka, ale funkcia Odstrániť je vypnutá."
 1542. #: apt-private/private-install.cc
 1543. #, fuzzy
 1544. msgid ""
 1545. "Essential packages were removed and -y was used without --allow-remove-"
 1546. "essential."
 1547. msgstr "Nastali problémy a -y bolo použité bez --force-yes"
 1548. #: apt-private/private-install.cc
 1549. #, fuzzy
 1550. msgid "Packages were downgraded and -y was used without --allow-downgrades."
 1551. msgstr "Nastali problémy a -y bolo použité bez --force-yes"
 1552. #: apt-private/private-install.cc
 1553. msgid ""
 1554. "Held packages were changed and -y was used without --allow-change-held-"
 1555. "packages."
 1556. msgstr ""
 1557. #: apt-private/private-install.cc
 1558. msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
 1559. msgstr "Vnútorná chyba, Triedenie sa neukončilo"
 1560. #: apt-private/private-install.cc
 1561. msgid "How odd... The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
 1562. msgstr ""
 1563. "Nezvyčajná udalosť... Veľkosti nesúhlasia, pošlite e-mail na apt@packages."
 1564. "debian.org"
 1565. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1566. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1567. #: apt-private/private-install.cc
 1568. #, c-format
 1569. msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
 1570. msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB/%sB archívov.\n"
 1571. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1572. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1573. #: apt-private/private-install.cc
 1574. #, c-format
 1575. msgid "Need to get %sB of archives.\n"
 1576. msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB archívov.\n"
 1577. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1578. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1579. #: apt-private/private-install.cc
 1580. #, c-format
 1581. msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
 1582. msgstr "Po tejto operácii sa na disku použije ďalších %sB.\n"
 1583. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1584. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1585. #: apt-private/private-install.cc
 1586. #, c-format
 1587. msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
 1588. msgstr "Po tejto operácii sa na disku uvoľní %sB.\n"
 1589. #: apt-private/private-install.cc
 1590. msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
 1591. msgstr "Zadané „iba triviálne“, ale toto nie je triviálna operácia."
 1592. #. TRANSLATOR: This string needs to be typed by the user as a confirmation, so be
 1593. #. careful with hard to type or special characters (like non-breaking spaces)
 1594. #: apt-private/private-install.cc
 1595. msgid "Yes, do as I say!"
 1596. msgstr "Áno, urob to, čo vravím!"
 1597. #: apt-private/private-install.cc
 1598. #, c-format
 1599. msgid ""
 1600. "You are about to do something potentially harmful.\n"
 1601. "To continue type in the phrase '%s'\n"
 1602. " ?] "
 1603. msgstr ""
 1604. "Možno sa chystáte vykonať niečo škodlivé.\n"
 1605. "Ak chcete pokračovať, opíšte frázu „%s“\n"
 1606. " ?]"
 1607. #: apt-private/private-install.cc
 1608. msgid "Abort."
 1609. msgstr "Prerušené."
 1610. #: apt-private/private-install.cc
 1611. msgid "Do you want to continue?"
 1612. msgstr "Chcete pokračovať?"
 1613. #: apt-private/private-install.cc
 1614. msgid "Some files failed to download"
 1615. msgstr "Niektoré súbory sa nedajú stiahnuť"
 1616. #: apt-private/private-install.cc apt-private/private-source.cc
 1617. msgid "Download complete and in download only mode"
 1618. msgstr "Sťahovanie ukončené v režime „iba stiahnuť“"
 1619. #: apt-private/private-install.cc
 1620. msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
 1621. msgstr "--fix-missing a výmena nosiča nie sú momentálne podporované"
 1622. #: apt-private/private-install.cc
 1623. msgid "Unable to correct missing packages."
 1624. msgstr "Chýbajúce balíky sa nedajú opraviť."
 1625. #: apt-private/private-install.cc
 1626. msgid "Aborting install."
 1627. msgstr "Inštalácia sa prerušuje."
 1628. #: apt-private/private-install.cc
 1629. msgid ""
 1630. "The following package disappeared from your system as\n"
 1631. "all files have been overwritten by other packages:"
 1632. msgid_plural ""
 1633. "The following packages disappeared from your system as\n"
 1634. "all files have been overwritten by other packages:"
 1635. msgstr[0] ""
 1636. "Nasledovný balík zmizol z vášho systému, pretože\n"
 1637. "všetky súbory boli prepísané inými balíkmi:"
 1638. msgstr[1] ""
 1639. "Nasledovné balíky zmizli z vášho systému, pretože\n"
 1640. "všetky súbory boli prepísané inými balíkmi:"
 1641. msgstr[2] ""
 1642. "Nasledovné balíky zmizli z vášho systému, pretože\n"
 1643. "všetky súbory boli prepísané inými balíkmi:"
 1644. #: apt-private/private-install.cc
 1645. msgid "Note: This is done automatically and on purpose by dpkg."
 1646. msgstr "Pozn.: Toto robí dpkg automaticky a zámerne."
 1647. #: apt-private/private-install.cc
 1648. msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
 1649. msgstr "Nemajú sa odstraňovať veci, nespustí sa AutoRemover"
 1650. #: apt-private/private-install.cc
 1651. msgid ""
 1652. "Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
 1653. "shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
 1654. msgstr ""
 1655. "Hmm, zdá sa, že AutoRemover niečo zničil, čo sa naozaj nemalo stať.\n"
 1656. "Prosím, pošlite hlásenie o chybe balíka apt."
 1657. #: apt-private/private-install.cc
 1658. msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
 1659. msgstr "Vnútorná chyba, AutoRemover niečo pokazil"
 1660. #: apt-private/private-install.cc
 1661. msgid ""
 1662. "The following package was automatically installed and is no longer required:"
 1663. msgid_plural ""
 1664. "The following packages were automatically installed and are no longer "
 1665. "required:"
 1666. msgstr[0] ""
 1667. "Nasledovný balík bol nainštalovaný automaticky a už viac nie je potrebný:"
 1668. msgstr[1] ""
 1669. "Nasledovné balíky boli nainštalované automaticky a už viac nie sú potrebné:"
 1670. msgstr[2] ""
 1671. "Nasledovné balíky boli nainštalované automaticky a už viac nie sú potrebné:"
 1672. #: apt-private/private-install.cc
 1673. #, c-format
 1674. msgid "%lu package was automatically installed and is no longer required.\n"
 1675. msgid_plural ""
 1676. "%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
 1677. msgstr[0] ""
 1678. "%lu balík bol nainštalovaný automaticky a už viac nie je potrebný.\n"
 1679. msgstr[1] ""
 1680. "%lu balíkov bolo nainštalovaných automaticky a už viac nie sú potrebné.\n"
 1681. msgstr[2] ""
 1682. "%lu balíkov bolo nainštalovaných automaticky a už viac nie sú potrebné.\n"
 1683. #: apt-private/private-install.cc
 1684. #, c-format
 1685. msgid "Use '%s' to remove it."
 1686. msgid_plural "Use '%s' to remove them."
 1687. msgstr[0] "Na jeho odstránenie použite „%s“."
 1688. msgstr[1] "Na ich odstránenie použite „%s“."
 1689. msgstr[2] "Na ich odstránenie použite „%s“."
 1690. #: apt-private/private-install.cc
 1691. #, fuzzy
 1692. msgid "The following additional packages will be installed:"
 1693. msgstr "Nainštalujú sa nasledovné extra balíky:"
 1694. #: apt-private/private-install.cc
 1695. msgid "Suggested packages:"
 1696. msgstr "Navrhované balíky:"
 1697. #: apt-private/private-install.cc
 1698. msgid "Recommended packages:"
 1699. msgstr "Odporúčané balíky:"
 1700. #: apt-private/private-install.cc
 1701. #, c-format
 1702. msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
 1703. msgstr "Preskakuje sa %s, pretože je už nainštalovaný.\n"
 1704. #: apt-private/private-install.cc
 1705. #, c-format
 1706. msgid "Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.\n"
 1707. msgstr ""
 1708. "Preskakuje sa %s, nie je nainštalovaný a bola vy6iadan8 iba aktualizácia.\n"
 1709. #: apt-private/private-install.cc
 1710. #, c-format
 1711. msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
 1712. msgstr "Nie je možná reinštalácia %s, pretože sa nedá stiahnuť.\n"
 1713. #. TRANSLATORS: First string is package name, second is version
 1714. #: apt-private/private-install.cc
 1715. #, fuzzy, c-format
 1716. msgid "%s is already the newest version (%s).\n"
 1717. msgstr "%s je už najnovšej verzie.\n"
 1718. #: apt-private/private-install.cc cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 1719. #, c-format
 1720. msgid "%s set to manually installed.\n"
 1721. msgstr "%s je označený ako manuálne nainštalovaný.\n"
 1722. #: apt-private/private-install.cc
 1723. #, c-format
 1724. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s'\n"
 1725. msgstr "Vybraná verzia „%s“ (%s) pre „%s“\n"
 1726. #: apt-private/private-install.cc
 1727. #, c-format
 1728. msgid "Selected version '%s' (%s) for '%s' because of '%s'\n"
 1729. msgstr "Vybraná verzia „%s“ (%s) pre „%s“ kvôli „%s“\n"
 1730. #: apt-private/private-list.cc
 1731. msgid "Listing"
 1732. msgstr ""
 1733. #: apt-private/private-list.cc
 1734. #, c-format
 1735. msgid "There is %i additional version. Please use the '-a' switch to see it"
 1736. msgid_plural ""
 1737. "There are %i additional versions. Please use the '-a' switch to see them."
 1738. msgstr[0] ""
 1739. msgstr[1] ""
 1740. msgstr[2] ""
 1741. #. TRANSLATORS: placeholder is a binary name like apt or apt-get
 1742. #: apt-private/private-main.cc
 1743. #, c-format
 1744. msgid ""
 1745. "NOTE: This is only a simulation!\n"
 1746. " %s needs root privileges for real execution.\n"
 1747. " Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
 1748. " so don't depend on the relevance to the real current situation!\n"
 1749. msgstr ""
 1750. "POZN.: Toto je iba simulácia!\n"
 1751. " %s potrebuje na skutočné spustenie práva používateľa root.\n"
 1752. " Tiež pamätajte, že zamykanie je deaktivované, takže\n"
 1753. " sa nespoliehajte na to že to bude platiť v reálnej situácii!\n"
 1754. #: apt-private/private-output.cc apt-private/private-show.cc
 1755. msgid "unknown"
 1756. msgstr ""
 1757. #: apt-private/private-output.cc
 1758. #, fuzzy, c-format
 1759. msgid "[installed,upgradable to: %s]"
 1760. msgstr " [Nainštalovaný]"
 1761. #: apt-private/private-output.cc
 1762. #, fuzzy
 1763. msgid "[installed,local]"
 1764. msgstr " [Nainštalovaný]"
 1765. #: apt-private/private-output.cc
 1766. msgid "[installed,auto-removable]"
 1767. msgstr ""
 1768. #: apt-private/private-output.cc
 1769. #, fuzzy
 1770. msgid "[installed,automatic]"
 1771. msgstr " [Nainštalovaný]"
 1772. #: apt-private/private-output.cc
 1773. #, fuzzy
 1774. msgid "[installed]"
 1775. msgstr " [Nainštalovaný]"
 1776. #: apt-private/private-output.cc
 1777. #, c-format
 1778. msgid "[upgradable from: %s]"
 1779. msgstr ""
 1780. #: apt-private/private-output.cc
 1781. msgid "[residual-config]"
 1782. msgstr ""
 1783. #: apt-private/private-output.cc
 1784. #, c-format
 1785. msgid "but %s is installed"
 1786. msgstr "ale nainštalovaný je %s"
 1787. #: apt-private/private-output.cc
 1788. #, c-format
 1789. msgid "but %s is to be installed"
 1790. msgstr "ale inštalovať sa bude %s"
 1791. #: apt-private/private-output.cc
 1792. msgid "but it is not installable"
 1793. msgstr "ale sa nedá nainštalovať"
 1794. #: apt-private/private-output.cc
 1795. msgid "but it is a virtual package"
 1796. msgstr "ale je to virtuálny balík"
 1797. #: apt-private/private-output.cc
 1798. msgid "but it is not going to be installed"
 1799. msgstr "ale sa nebude inštalovať"
 1800. #: apt-private/private-output.cc
 1801. msgid "but it is not installed"
 1802. msgstr "ale nie je nainštalovaný"
 1803. #: apt-private/private-output.cc
 1804. msgid " or"
 1805. msgstr " alebo"
 1806. #: apt-private/private-output.cc
 1807. msgid "The following packages have unmet dependencies:"
 1808. msgstr "Nasledovné balíky majú nesplnené závislosti:"
 1809. #: apt-private/private-output.cc
 1810. msgid "The following NEW packages will be installed:"
 1811. msgstr "Nainštalujú sa nasledovné NOVÉ balíky:"
 1812. #: apt-private/private-output.cc
 1813. msgid "The following packages will be REMOVED:"
 1814. msgstr "Nasledovné balíky sa ODSTRÁNIA:"
 1815. #: apt-private/private-output.cc
 1816. msgid "The following packages have been kept back:"
 1817. msgstr "Nasledovné balíky sa ponechajú v súčasnej verzii:"
 1818. #: apt-private/private-output.cc
 1819. msgid "The following packages will be upgraded:"
 1820. msgstr "Nasledovné balíky sa aktualizujú:"
 1821. #: apt-private/private-output.cc
 1822. msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
 1823. msgstr "Nasledovné balíky sa DEGRADUJÚ:"
 1824. #: apt-private/private-output.cc
 1825. msgid "The following held packages will be changed:"
 1826. msgstr "Nasledovné pridržané balíky sa zmenia:"
 1827. #: apt-private/private-output.cc
 1828. #, c-format
 1829. msgid "%s (due to %s)"
 1830. msgstr "%s (kvôli %s)"
 1831. #: apt-private/private-output.cc
 1832. msgid ""
 1833. "WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
 1834. "This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
 1835. msgstr ""
 1836. "UPOZORNENIE: Nasledovné dôležité balíky sa odstránia.\n"
 1837. "Ak presne neviete, čo robíte, tak to NEROBTE!"
 1838. #: apt-private/private-output.cc
 1839. #, c-format
 1840. msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
 1841. msgstr "%lu aktualizovaných, %lu nových nainštalovaných, "
 1842. #: apt-private/private-output.cc
 1843. #, c-format
 1844. msgid "%lu reinstalled, "
 1845. msgstr "%lu reinštalovaných, "
 1846. #: apt-private/private-output.cc
 1847. #, c-format
 1848. msgid "%lu downgraded, "
 1849. msgstr "%lu degradovaných, "
 1850. #: apt-private/private-output.cc
 1851. #, c-format
 1852. msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
 1853. msgstr "%lu na odstránenie a %lu neaktualizovaných.\n"
 1854. #: apt-private/private-output.cc
 1855. #, c-format
 1856. msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
 1857. msgstr "%lu iba čiastočne nainštalovaných alebo odstránených.\n"
 1858. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to Y[es]
 1859. #. e.g. "Do you want to continue? [Y/n] "
 1860. #. The user has to answer with an input matching the
 1861. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1862. #: apt-private/private-output.cc
 1863. msgid "[Y/n]"
 1864. msgstr ""
 1865. #. TRANSLATOR: Yes/No question help-text: defaulting to N[o]
 1866. #. e.g. "Should this file be removed? [y/N] "
 1867. #. The user has to answer with an input matching the
 1868. #. YESEXPR/NOEXPR defined in your l10n.
 1869. #: apt-private/private-output.cc
 1870. msgid "[y/N]"
 1871. msgstr ""
 1872. #. TRANSLATOR: "Yes" answer printed for a yes/no question if --assume-yes is set
 1873. #: apt-private/private-output.cc
 1874. msgid "Y"
 1875. msgstr ""
 1876. #. TRANSLATOR: "No" answer printed for a yes/no question if --assume-no is set
 1877. #: apt-private/private-output.cc
 1878. msgid "N"
 1879. msgstr ""
 1880. #: apt-private/private-search.cc
 1881. msgid "You must give at least one search pattern"
 1882. msgstr "Musíte zadať aspoň jeden vyhľadávací vzor"
 1883. #: apt-private/private-search.cc
 1884. msgid "Full Text Search"
 1885. msgstr ""
 1886. #: apt-private/private-show.cc
 1887. #, c-format
 1888. msgid "There is %i additional record. Please use the '-a' switch to see it"
 1889. msgid_plural ""
 1890. "There are %i additional records. Please use the '-a' switch to see them."
 1891. msgstr[0] ""
 1892. msgstr[1] ""
 1893. msgstr[2] ""
 1894. #: apt-private/private-show.cc
 1895. msgid "not a real package (virtual)"
 1896. msgstr ""
 1897. #: apt-private/private-show.cc
 1898. msgid "Package files:"
 1899. msgstr "Súbory balíka:"
 1900. #: apt-private/private-show.cc
 1901. msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
 1902. msgstr "Vyrovnávacia pamäť je neaktuálna, nedá sa odvolať na súbor balíka"
 1903. #. Show any packages have explicit pins
 1904. #: apt-private/private-show.cc
 1905. msgid "Pinned packages:"
 1906. msgstr "Pripevnené balíky:"
 1907. #. Print the package name and the version we are forcing to
 1908. #: apt-private/private-show.cc
 1909. #, c-format
 1910. msgid "%s -> %s with priority %d\n"
 1911. msgstr ""
 1912. #: apt-private/private-show.cc
 1913. msgid " Installed: "
 1914. msgstr " Nainštalovaná verzia: "
 1915. #: apt-private/private-show.cc
 1916. msgid " Candidate: "
 1917. msgstr " Kandidát: "
 1918. #: apt-private/private-show.cc
 1919. msgid "(none)"
 1920. msgstr "(žiadna)"
 1921. #. Show the priority tables
 1922. #: apt-private/private-show.cc
 1923. msgid " Version table:"
 1924. msgstr " Tabuľka verzií:"
 1925. #: apt-private/private-source.cc
 1926. #, fuzzy, c-format
 1927. msgid "Can not find a package for architecture '%s'"
 1928. msgstr "Nebol nájdený žiaden balík zodpovedajúci regulárnemu výrazu „%s“"
 1929. #: apt-private/private-source.cc
 1930. #, fuzzy, c-format
 1931. msgid "Can not find a package '%s' with version '%s'"
 1932. msgstr "Nebol nájdený žiaden balík zodpovedajúci regulárnemu výrazu „%s“"
 1933. #: apt-private/private-source.cc
 1934. #, fuzzy, c-format
 1935. msgid "Can not find a package '%s' with release '%s'"
 1936. msgstr "Nebol nájdený žiaden balík zodpovedajúci regulárnemu výrazu „%s“"
 1937. #: apt-private/private-source.cc
 1938. #, c-format
 1939. msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
 1940. msgstr "Vyberá sa „%s“ ako zdrojový balík namiesto „%s“\n"
 1941. #: apt-private/private-source.cc
 1942. #, fuzzy, c-format
 1943. msgid "Can not find version '%s' of package '%s'"
 1944. msgstr "Ignorovať nedostupnú verziu „%s“ balíka „%s“"
 1945. #: apt-private/private-source.cc
 1946. msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
 1947. msgstr "Musíte zadať aspoň jeden balík, pre ktorý sa stiahnu zdrojové texty"
 1948. #: apt-private/private-source.cc
 1949. #, c-format
 1950. msgid "Unable to find a source package for %s"
 1951. msgstr "Nedá sa nájsť zdrojový balík pre %s"
 1952. #: apt-private/private-source.cc
 1953. #, c-format
 1954. msgid ""
 1955. "NOTICE: '%s' packaging is maintained in the '%s' version control system at:\n"
 1956. "%s\n"
 1957. msgstr ""
 1958. "POZN.: tvorba balíka „%s“ sa spravuje v sytéme na riadenie revízií „%s“ na "
 1959. "adrese:\n"
 1960. "%s\n"
 1961. #: apt-private/private-source.cc
 1962. #, c-format
 1963. msgid ""
 1964. "Please use:\n"
 1965. "%s\n"
 1966. "to retrieve the latest (possibly unreleased) updates to the package.\n"
 1967. msgstr ""
 1968. "Prosím, použite:\n"
 1969. "%s\n"
 1970. "ak chcete získať najnovšie (a pravdepodobne zatiaľ nevydané) aktualizácie "
 1971. "balíka.\n"
 1972. #: apt-private/private-source.cc
 1973. #, c-format
 1974. msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
 1975. msgstr "Preskakuje sa už stiahnutý súbor „%s“\n"
 1976. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1977. #. in the replacement strings, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1978. #: apt-private/private-source.cc
 1979. #, c-format
 1980. msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
 1981. msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB/%sB zdrojových archívov.\n"
 1982. #. TRANSLATOR: The required space between number and unit is already included
 1983. #. in the replacement string, so %sB will be correctly translate in e.g. 1,5 MB
 1984. #: apt-private/private-source.cc
 1985. #, c-format
 1986. msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
 1987. msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB zdrojových archívov.\n"
 1988. #: apt-private/private-source.cc
 1989. #, c-format
 1990. msgid "Fetch source %s\n"
 1991. msgstr "Stiahnuť zdroj %s\n"
 1992. #: apt-private/private-source.cc
 1993. msgid "Failed to fetch some archives."
 1994. msgstr "Zlyhalo stiahnutie niektorých archívov."
 1995. #: apt-private/private-source.cc
 1996. #, c-format
 1997. msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
 1998. msgstr "Preskakuje sa rozbalenie už rozbaleného zdroja v %s\n"
 1999. #: apt-private/private-source.cc
 2000. #, c-format
 2001. msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
 2002. msgstr "Príkaz na rozbalenie „%s“ zlyhal.\n"
 2003. #: apt-private/private-source.cc
 2004. msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
 2005. msgstr "Skontrolujte, či je nainštalovaný balík „dpkg-dev“.\n"
 2006. #: apt-private/private-source.cc
 2007. #, c-format
 2008. msgid "Build command '%s' failed.\n"
 2009. msgstr "Príkaz na zostavenie „%s“ zlyhal.\n"
 2010. #: apt-private/private-source.cc
 2011. #, c-format
 2012. msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
 2013. msgstr "Nedajú sa získať závislosti na zostavenie %s"
 2014. #: apt-private/private-source.cc
 2015. #, c-format
 2016. msgid "%s has no build depends.\n"
 2017. msgstr "%s nemá žiadne závislosti na zostavenie.\n"
 2018. #: apt-private/private-source.cc
 2019. #, c-format
 2020. msgid ""
 2021. "No architecture information available for %s. See apt.conf(5) APT::"
 2022. "Architectures for setup"
 2023. msgstr ""
 2024. "Informácie o architektúre nie sú dostupné pre %s. Informácie o nastavení "
 2025. "nájdete v apt.conf(5) APT::Architectures"
 2026. #: apt-private/private-source.cc
 2027. msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
 2028. msgstr ""
 2029. "Musíte zadať aspoň jeden balík, pre ktorý sa budú overovať závislosti na "
 2030. "zostavenie"
 2031. #: apt-private/private-source.cc
 2032. #, c-format
 2033. msgid "Note, using directory '%s' to get the build dependencies\n"
 2034. msgstr ""
 2035. #: apt-private/private-source.cc
 2036. #, fuzzy, c-format
 2037. msgid "Note, using file '%s' to get the build dependencies\n"
 2038. msgstr "Spracovanie závislostí na zostavenie zlyhalo"
 2039. #: apt-private/private-source.cc
 2040. msgid "Failed to process build dependencies"
 2041. msgstr "Spracovanie závislostí na zostavenie zlyhalo"
 2042. #: apt-private/private-sources.cc
 2043. #, fuzzy, c-format
 2044. msgid "Failed to parse %s. Edit again? "
 2045. msgstr "Premenovanie %s na %s zlyhalo"
 2046. #: apt-private/private-sources.cc
 2047. #, c-format
 2048. msgid "Your '%s' file changed, please run 'apt-get update'.\n"
 2049. msgstr ""
 2050. #: apt-private/private-unmet.cc
 2051. #, c-format
 2052. msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
 2053. msgstr "Balík %s verzie %s má nesplnené závislosti:\n"
 2054. #: apt-private/private-update.cc
 2055. msgid "The update command takes no arguments"
 2056. msgstr "Príkaz update neprijíma žiadne argumenty"
 2057. #. TRANSLATOR: the first two are manpage references, the last the URI from a sources.list
 2058. #: apt-private/private-update.cc
 2059. #, c-format
 2060. msgid ""
 2061. "Usage of %s should be preferred over embedding login information directly in "
 2062. "the %s entry for '%s'"
 2063. msgstr ""
 2064. #: apt-private/private-update.cc
 2065. #, c-format
 2066. msgid "%i package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.\n"
 2067. msgid_plural ""
 2068. "%i packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.\n"
 2069. msgstr[0] ""
 2070. msgstr[1] ""
 2071. msgstr[2] ""
 2072. #: apt-private/private-update.cc
 2073. msgid "All packages are up to date."
 2074. msgstr ""
 2075. #: cmdline/apt-cache.cc
 2076. #, fuzzy
 2077. msgid "apt-cache stats does not take any arguments"
 2078. msgstr "Príkaz update neprijíma žiadne argumenty"
 2079. #: cmdline/apt-cache.cc
 2080. msgid "Total package names: "
 2081. msgstr "Celkom názvov balíkov: "
 2082. #: cmdline/apt-cache.cc
 2083. msgid "Total package structures: "
 2084. msgstr "Celkom štruktúr balíkov: "
 2085. #: cmdline/apt-cache.cc
 2086. msgid " Normal packages: "
 2087. msgstr " Normálnych balíkov: "
 2088. #: cmdline/apt-cache.cc
 2089. msgid " Pure virtual packages: "
 2090. msgstr " Čisto virtuálnych balíkov: "
 2091. #: cmdline/apt-cache.cc
 2092. msgid " Single virtual packages: "
 2093. msgstr " Jednoduchých virtuálnych balíkov: "
 2094. #: cmdline/apt-cache.cc
 2095. msgid " Mixed virtual packages: "
 2096. msgstr " Zmiešaných virtuálnych balíkov: "
 2097. #: cmdline/apt-cache.cc
 2098. msgid " Missing: "
 2099. msgstr " Chýbajúcich: "
 2100. #: cmdline/apt-cache.cc
 2101. msgid "Total distinct versions: "
 2102. msgstr "Celkom rôznych verzií: "
 2103. #: cmdline/apt-cache.cc
 2104. msgid "Total distinct descriptions: "
 2105. msgstr "Celkom rôznych popisov: "
 2106. #: cmdline/apt-cache.cc
 2107. msgid "Total dependencies: "
 2108. msgstr "Celkom závislostí: "
 2109. #: cmdline/apt-cache.cc
 2110. msgid "Total ver/file relations: "
 2111. msgstr "Celkom vzťahov ver/súbor: "
 2112. #: cmdline/apt-cache.cc
 2113. msgid "Total Desc/File relations: "
 2114. msgstr "Celkom vzťahov popis/súbor: "
 2115. #: cmdline/apt-cache.cc
 2116. msgid "Total Provides mappings: "
 2117. msgstr "Celkom poskytnutých mapovaní: "
 2118. #: cmdline/apt-cache.cc
 2119. msgid "Total globbed strings: "
 2120. msgstr "Celkom globovaných reťazcov: "
 2121. #: cmdline/apt-cache.cc
 2122. msgid "Total slack space: "
 2123. msgstr "Celkom jalového miesta: "
 2124. #: cmdline/apt-cache.cc
 2125. msgid "Total space accounted for: "
 2126. msgstr "Celkom priradeného miesta: "
 2127. #: cmdline/apt-cache.cc
 2128. msgid "This command is deprecated. Please use 'apt-mark showauto' instead."
 2129. msgstr ""
 2130. "Tento príkaz je zavrhovaný. Prosím, použite namiesto neho „apt-mark "
 2131. "showauto“."
 2132. #: cmdline/apt-cache.cc
 2133. msgid ""
 2134. "Usage: apt-cache [options] command\n"
 2135. " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2136. "\n"
 2137. "apt-cache queries and displays available information about installed\n"
 2138. "and installable packages. It works exclusively on the data acquired\n"
 2139. "into the local cache via the 'update' command of e.g. apt-get. The\n"
 2140. "displayed information may therefore be outdated if the last update was\n"
 2141. "too long ago, but in exchange apt-cache works independently of the\n"
 2142. "availability of the configured sources (e.g. offline).\n"
 2143. msgstr ""
 2144. #: cmdline/apt-cache.cc
 2145. msgid "Show source records"
 2146. msgstr "Zobrazí zdrojové záznamy"
 2147. #: cmdline/apt-cache.cc
 2148. msgid "Search the package list for a regex pattern"
 2149. msgstr "Prehľadá zoznam balíkov podľa regulárneho výrazu"
 2150. #: cmdline/apt-cache.cc
 2151. msgid "Show raw dependency information for a package"
 2152. msgstr "Zobrazí základné údaje o závislostiach balíka"
 2153. #: cmdline/apt-cache.cc
 2154. msgid "Show reverse dependency information for a package"
 2155. msgstr "Zobrazí údaje o spätných závislostiach balíka"
 2156. #: cmdline/apt-cache.cc
 2157. msgid "Show a readable record for the package"
 2158. msgstr "Zobrazí prehľadné informácie o balíku"
 2159. #: cmdline/apt-cache.cc
 2160. msgid "List the names of all packages in the system"
 2161. msgstr "Vypíše zoznam názvov všetkých balíkov v systéme"
 2162. #: cmdline/apt-cache.cc
 2163. msgid "Show policy settings"
 2164. msgstr "Zobrazí nastavenia zásad"
 2165. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2166. msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
 2167. msgstr "Prosím, zadajte názov tohto disku, napríklad „Debian 5.0.3 Disk 1“"
 2168. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2169. #, fuzzy
 2170. msgid "Please insert a Disc in the drive and press [Enter]"
 2171. msgstr "Vložte disk do mechaniky a stlačte Enter"
 2172. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2173. #, c-format
 2174. msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
 2175. msgstr "Pripojenie „%s“ na „%s“ zlyhalo"
 2176. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2177. msgid ""
 2178. "No CD-ROM could be auto-detected or found using the default mount point.\n"
 2179. "You may try the --cdrom option to set the CD-ROM mount point.\n"
 2180. "See 'man apt-cdrom' for more information about the CD-ROM auto-detection and "
 2181. "mount point."
 2182. msgstr ""
 2183. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2184. msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
 2185. msgstr "Zopakujte tento postup pre všetky CD v sade diskov."
 2186. #: cmdline/apt-cdrom.cc
 2187. msgid ""
 2188. "Usage: apt-cdrom [options] command\n"
 2189. "\n"
 2190. "apt-cdrom is used to add CDROM's, USB flashdrives and other removable\n"
 2191. "media types as package sources to APT. The mount point and device\n"
 2192. "information is taken from apt.conf(5), udev(7) and fstab(5).\n"
 2193. msgstr ""
 2194. #: cmdline/apt-config.cc
 2195. msgid "Arguments not in pairs"
 2196. msgstr "Argumenty nie sú vo dvojiciach"
 2197. #: cmdline/apt-config.cc
 2198. #, fuzzy
 2199. msgid ""
 2200. "Usage: apt-config [options] command\n"
 2201. "\n"
 2202. "apt-config is an interface to the configuration settings used by\n"
 2203. "all APT tools, mainly intended for debugging and shell scripting.\n"
 2204. msgstr ""
 2205. "Použitie: apt-config [voľby] príkaz\n"
 2206. "\n"
 2207. "apt-config je jednoduchý nástroj na čítanie konfiguračného súboru APT\n"
 2208. #: cmdline/apt-config.cc
 2209. msgid "get configuration values via shell evaluation"
 2210. msgstr ""
 2211. #: cmdline/apt-config.cc
 2212. msgid "show the active configuration setting"
 2213. msgstr ""
 2214. #: cmdline/apt-dump-solver.cc
 2215. msgid ""
 2216. "Usage: apt-dump-solver\n"
 2217. "\n"
 2218. "apt-dump-solver is an interface to store an EDSP scenario in\n"
 2219. "a file and optionally forwards it to another solver.\n"
 2220. msgstr ""
 2221. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2222. #, fuzzy
 2223. msgid ""
 2224. "Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
 2225. "\n"
 2226. "apt-extracttemplates is used to extract config and template files\n"
 2227. "from debian packages. It is used mainly by debconf(1) to prompt for\n"
 2228. "configuration questions before installation of packages.\n"
 2229. msgstr ""
 2230. "Použitie: apt-extracttemplates súbor1 [súbor2 ...]\n"
 2231. "\n"
 2232. "apt-extracttemplates je nástroj na vyňatie konfiguračných skriptov\n"
 2233. "a šablón z balíkov Debian\n"
 2234. "\n"
 2235. "Voľby:\n"
 2236. " -h Tento pomocník.\n"
 2237. " -t Nastaví dočasný adresár\n"
 2238. " -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
 2239. " -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
 2240. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc
 2241. msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
 2242. msgstr "Nedá sa určiť verzia programu debconf. Je debconf nainštalovaný?"
 2243. #: cmdline/apt-get.cc
 2244. #, c-format
 2245. msgid "Couldn't find package %s"
 2246. msgstr "Balík %s sa nedá nájsť"
 2247. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2248. #, c-format
 2249. msgid "%s set to automatically installed.\n"
 2250. msgstr "%s je označený ako automaticky nainštalovaný.\n"
 2251. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt-mark.cc
 2252. msgid ""
 2253. "This command is deprecated. Please use 'apt-mark auto' and 'apt-mark manual' "
 2254. "instead."
 2255. msgstr ""
 2256. "Tento príkaz je zavrhovaný. Prosím, použite namiesto neho „apt-mark auto“ a "
 2257. "„apt-mark manual“."
 2258. #: cmdline/apt-get.cc
 2259. msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
 2260. msgstr "Vnútorná chyba, „problem resolver“ niečo pokazil"
 2261. #: cmdline/apt-get.cc
 2262. msgid "Supported modules:"
 2263. msgstr "Podporované moduly:"
 2264. #: cmdline/apt-get.cc
 2265. #, fuzzy
 2266. msgid ""
 2267. "Usage: apt-get [options] command\n"
 2268. " apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2269. " apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2270. "\n"
 2271. "apt-get is a command line interface for retrieval of packages\n"
 2272. "and information about them from authenticated sources and\n"
 2273. "for installation, upgrade and removal of packages together\n"
 2274. "with their dependencies.\n"
 2275. msgstr ""
 2276. "Použitie: apt-get [voľby] príkaz\n"
 2277. " apt-get [voľby] install|remove balík1 [balík2 ...]\n"
 2278. " apt-get [voľby] source balík1 [balík2 ...]\n"
 2279. "\n"
 2280. "apt-get je jednoduché rozhranie na príkazovom riadku na sťahovanie\n"
 2281. "a inštaláciu balíkov. Najpoužívanejšími príkazmi sú update a install.\n"
 2282. #: cmdline/apt-get.cc
 2283. msgid "Retrieve new lists of packages"
 2284. msgstr "Získa nové zoznamy balíkov"
 2285. #: cmdline/apt-get.cc
 2286. msgid "Perform an upgrade"
 2287. msgstr "Vykoná aktualizáciu"
 2288. #: cmdline/apt-get.cc
 2289. msgid "Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)"
 2290. msgstr "Nainštaluje nové balíky (balík je libc6, nie libc6.deb)"
 2291. #: cmdline/apt-get.cc
 2292. msgid "Remove packages"
 2293. msgstr "Odstráni balíky"
 2294. #: cmdline/apt-get.cc
 2295. msgid "Remove packages and config files"
 2296. msgstr "Odstráni a balíky a ich konfiguračné súbory"
 2297. #: cmdline/apt-get.cc cmdline/apt.cc
 2298. msgid "Remove automatically all unused packages"
 2299. msgstr "Automaticky odstráni všetky nepoužité balíky"
 2300. #: cmdline/apt-get.cc
 2301. msgid "Distribution upgrade, see apt-get(8)"
 2302. msgstr "Aktualizácia distribúcie, pozri apt-get(8)"
 2303. #: cmdline/apt-get.cc
 2304. msgid "Follow dselect selections"
 2305. msgstr "Riadi sa podľa výberu v dselect"
 2306. #: cmdline/apt-get.cc
 2307. msgid "Configure build-dependencies for source packages"
 2308. msgstr "Nastaví závislosti kompilácie pre zdrojové balíky"
 2309. #: cmdline/apt-get.cc
 2310. msgid "Erase downloaded archive files"
 2311. msgstr "Zmaže stiahnuté archívy"
 2312. #: cmdline/apt-get.cc
 2313. msgid "Erase old downloaded archive files"
 2314. msgstr "Zmaže staré stiahnuté archívy"
 2315. #: cmdline/apt-get.cc
 2316. msgid "Verify that there are no broken dependencies"
 2317. msgstr "Overí, či neexistujú poškodené závislosti"
 2318. #: cmdline/apt-get.cc
 2319. msgid "Download source archives"
 2320. msgstr "Stiahne zdrojové archívy"
 2321. #: cmdline/apt-get.cc
 2322. msgid "Download the binary package into the current directory"
 2323. msgstr ""
 2324. #: cmdline/apt-get.cc
 2325. msgid "Download and display the changelog for the given package"
 2326. msgstr ""
 2327. #: cmdline/apt-helper.cc
 2328. msgid "Need one URL as argument"
 2329. msgstr ""
 2330. #: cmdline/apt-helper.cc
 2331. #, fuzzy
 2332. msgid "Must specify at least one pair url/filename"
 2333. msgstr "Musíte zadať aspoň jeden balík, pre ktorý sa stiahnu zdrojové texty"
 2334. #: cmdline/apt-helper.cc
 2335. msgid "Download Failed"
 2336. msgstr ""
 2337. #: cmdline/apt-helper.cc
 2338. #, c-format
 2339. msgid "GetSrvRec failed for %s"
 2340. msgstr ""
 2341. #: cmdline/apt-helper.cc
 2342. msgid ""
 2343. "Usage: apt-helper [options] command\n"
 2344. " apt-helper [options] cat-file file ...\n"
 2345. " apt-helper [options] download-file uri target-path\n"
 2346. "\n"
 2347. "apt-helper bundles a variety of commands for shell scripts to use\n"
 2348. "e.g. the same proxy configuration or acquire system as APT would.\n"
 2349. msgstr ""
 2350. #: cmdline/apt-helper.cc
 2351. msgid "download the given uri to the target-path"
 2352. msgstr ""
 2353. #: cmdline/apt-helper.cc
 2354. msgid "lookup a SRV record (e.g. _http._tcp.ftp.debian.org)"
 2355. msgstr ""
 2356. #: cmdline/apt-helper.cc
 2357. msgid "concatenate files, with automatic decompression"
 2358. msgstr ""
 2359. #: cmdline/apt-helper.cc
 2360. msgid "detect proxy using apt.conf"
 2361. msgstr ""
 2362. #: cmdline/apt-helper.cc
 2363. msgid "wait for system to be online"
 2364. msgstr ""
 2365. #: cmdline/apt-helper.cc
 2366. msgid "drop privileges before running given command"
 2367. msgstr ""
 2368. #: cmdline/apt-internal-planner.cc
 2369. #, fuzzy
 2370. msgid ""
 2371. "Usage: apt-internal-planner\n"
 2372. "\n"
 2373. "apt-internal-planner is an interface to use the current internal\n"
 2374. "installation planner for the APT family like an external one,\n"
 2375. "for debugging or the like.\n"
 2376. msgstr ""
 2377. "Použitie: apt-internal-solver\n"
 2378. "\n"
 2379. "apt-internal-solver je rozhranie na použitie aktuálneho vnútorného\n"
 2380. "riešiteľa ako vonkajší pre rodinu APT na ladenie a pod.\n"
 2381. "\n"
 2382. "Voľby:\n"
 2383. " -h Tento pomocník.\n"
 2384. " -q Výstup vhodný do záznamu - bez indikátora priebehu\n"
 2385. " -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
 2386. " -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
 2387. #: cmdline/apt-internal-solver.cc
 2388. #, fuzzy
 2389. msgid ""
 2390. "Usage: apt-internal-solver\n"
 2391. "\n"
 2392. "apt-internal-solver is an interface to use the current internal\n"
 2393. "resolver for the APT family like an external one, for debugging or\n"
 2394. "the like.\n"
 2395. msgstr ""
 2396. "Použitie: apt-internal-solver\n"
 2397. "\n"
 2398. "apt-internal-solver je rozhranie na použitie aktuálneho vnútorného\n"
 2399. "riešiteľa ako vonkajší pre rodinu APT na ladenie a pod.\n"
 2400. "\n"
 2401. "Voľby:\n"
 2402. " -h Tento pomocník.\n"
 2403. " -q Výstup vhodný do záznamu - bez indikátora priebehu\n"
 2404. " -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
 2405. " -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
 2406. #: cmdline/apt-mark.cc
 2407. #, c-format
 2408. msgid "%s can not be marked as it is not installed.\n"
 2409. msgstr "%s nemožno označiť, pretože nie je nainštalovaný.\n"
 2410. #: cmdline/apt-mark.cc
 2411. #, c-format
 2412. msgid "%s was already set to manually installed.\n"
 2413. msgstr "%s už bol označený ako manuálne nainštalovaný.\n"
 2414. #: cmdline/apt-mark.cc
 2415. #, c-format
 2416. msgid "%s was already set to automatically installed.\n"
 2417. msgstr "%s už bol označený ako automaticky nainštalovaný.\n"
 2418. #: cmdline/apt-mark.cc
 2419. #, c-format
 2420. msgid "%s was already set on hold.\n"
 2421. msgstr "%s bol už nastavený na podržanie.\n"
 2422. #: cmdline/apt-mark.cc
 2423. #, c-format
 2424. msgid "%s was already not hold.\n"
 2425. msgstr "%s bol už nastavený na nepodržanie.\n"
 2426. #: cmdline/apt-mark.cc
 2427. msgid "Executing dpkg failed. Are you root?"
 2428. msgstr "Vykonanie dpkg zlyhalo. Ste root?"
 2429. #: cmdline/apt-mark.cc
 2430. #, c-format
 2431. msgid "%s set on hold.\n"
 2432. msgstr "%s je označený na podržanie.\n"
 2433. #: cmdline/apt-mark.cc
 2434. #, c-format
 2435. msgid "Canceled hold on %s.\n"
 2436. msgstr "Zrušené podržanie %s.\n"
 2437. #: cmdline/apt-mark.cc
 2438. #, c-format
 2439. msgid "Selected %s for purge.\n"
 2440. msgstr ""
 2441. #: cmdline/apt-mark.cc
 2442. #, c-format
 2443. msgid "Selected %s for removal.\n"
 2444. msgstr ""
 2445. #: cmdline/apt-mark.cc
 2446. #, c-format
 2447. msgid "Selected %s for installation.\n"
 2448. msgstr ""
 2449. #: cmdline/apt-mark.cc
 2450. #, fuzzy
 2451. msgid ""
 2452. "Usage: apt-mark [options] {auto|manual} pkg1 [pkg2 ...]\n"
 2453. "\n"
 2454. "apt-mark is a simple command line interface for marking packages\n"
 2455. "as manually or automatically installed. It can also be used to\n"
 2456. "manipulate the dpkg(1) selection states of packages, and to list\n"
 2457. "all packages with or without a certain marking.\n"
 2458. msgstr ""
 2459. "Použitie: apt-mark [voľby] {auto|manual} balík1 [balík2 ...]\n"
 2460. "\n"
 2461. "apt-mark je jednoduché rozhranie príkazového riadka na označovanie\n"
 2462. "balíkov ako manuálne alebo automaticky nainštalované.\n"
 2463. "Tiež dokáže označenia vypisovať.\n"
 2464. #: cmdline/apt-mark.cc
 2465. msgid "Mark the given packages as automatically installed"
 2466. msgstr "Označí uvedené balíky ako automaticky nainštalované"
 2467. #: cmdline/apt-mark.cc
 2468. msgid "Mark the given packages as manually installed"
 2469. msgstr "Označí uvedené balíky ako manuálne nainštalované"
 2470. #: cmdline/apt-mark.cc
 2471. msgid "Mark a package as held back"
 2472. msgstr ""
 2473. #: cmdline/apt-mark.cc
 2474. msgid "Unset a package set as held back"
 2475. msgstr ""
 2476. #: cmdline/apt-mark.cc
 2477. msgid "Print the list of automatically installed packages"
 2478. msgstr ""
 2479. #: cmdline/apt-mark.cc
 2480. msgid "Print the list of manually installed packages"
 2481. msgstr ""
 2482. #: cmdline/apt-mark.cc
 2483. msgid "Print the list of packages on hold"
 2484. msgstr ""
 2485. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2486. msgid "Unknown package record!"
 2487. msgstr "Neznámy záznam o balíku!"
 2488. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc
 2489. msgid ""
 2490. "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 2491. "\n"
 2492. "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package information files.\n"
 2493. "By default it sorts by binary package information, but the -s option\n"
 2494. "can be used to switch to source package ordering instead.\n"
 2495. msgstr ""
 2496. #: cmdline/apt.cc
 2497. msgid ""
 2498. "Usage: apt [options] command\n"
 2499. "\n"
 2500. "apt is a commandline package manager and provides commands for\n"
 2501. "searching and managing as well as querying information about packages.\n"
 2502. "It provides the same functionality as the specialized APT tools,\n"
 2503. "like apt-get and apt-cache, but enables options more suitable for\n"
 2504. "interactive use by default.\n"
 2505. msgstr ""
 2506. #. query
 2507. #: cmdline/apt.cc
 2508. msgid "list packages based on package names"
 2509. msgstr ""
 2510. #: cmdline/apt.cc
 2511. #, fuzzy
 2512. msgid "search in package descriptions"
 2513. msgstr "Načítavajú sa zoznamy balíkov"
 2514. #: cmdline/apt.cc
 2515. msgid "show package details"
 2516. msgstr ""
 2517. #. package stuff
 2518. #: cmdline/apt.cc
 2519. #, fuzzy
 2520. msgid "install packages"
 2521. msgstr "Pripevnené balíky:"
 2522. #: cmdline/apt.cc
 2523. #, fuzzy
 2524. msgid "remove packages"
 2525. msgstr "Poškodené balíky"
 2526. #. system wide stuff
 2527. #: cmdline/apt.cc
 2528. #, fuzzy
 2529. msgid "update list of available packages"
 2530. msgstr "ale je to virtuálny balík"
 2531. #: cmdline/apt.cc
 2532. msgid "upgrade the system by installing/upgrading packages"
 2533. msgstr ""
 2534. #: cmdline/apt.cc
 2535. msgid "upgrade the system by removing/installing/upgrading packages"
 2536. msgstr ""
 2537. #. misc
 2538. #: cmdline/apt.cc
 2539. #, fuzzy
 2540. msgid "edit the source information file"
 2541. msgstr "Načítavajú sa stavové informácie"
 2542. #: dselect/install
 2543. msgid "Bad default setting!"
 2544. msgstr "Chybné predvolené nastavenie!"
 2545. #: dselect/install dselect/update
 2546. #, fuzzy
 2547. msgid "Press [Enter] to continue."
 2548. msgstr "Stlačte Enter, ak chcete pokračovať."
 2549. #: dselect/install
 2550. msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
 2551. msgstr "Chcete odstrániť všetky doteraz stiahnuté .deb súbory?"
 2552. #: dselect/install
 2553. msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
 2554. msgstr ""
 2555. "Pri rozbaľovaní došlo k nejakým chybám. Balíky, ktoré boli nainštalované"
 2556. #: dselect/install
 2557. msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
 2558. msgstr "budú nakonfigurované. Môže to spôsobiť opakované chybové správy"
 2559. #: dselect/install
 2560. msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
 2561. msgstr "o nesplnených závislostiach. Je to v poriadku, dôležité sú iba"
 2562. #: dselect/install
 2563. msgid ""
 2564. "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
 2565. msgstr ""
 2566. "chyby nad touto správou. Opravte ich a potom znovu spusťte [I]nštalovať"
 2567. #: dselect/update
 2568. msgid "Merging available information"
 2569. msgstr "Zlučujú sa dostupné informácie"
 2570. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2571. msgid "Package extension list is too long"
 2572. msgstr "Zoznam rozšírení balíka je príliš dlhý"
 2573. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2574. #, c-format
 2575. msgid "Error processing directory %s"
 2576. msgstr "Chyba pri spracovávaní adresára %s"
 2577. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2578. msgid "Source extension list is too long"
 2579. msgstr "Zoznam zdrojových rozšírení je príliš dlhý"
 2580. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2581. msgid "Error writing header to contents file"
 2582. msgstr "Chyba pri zapisovaní hlavičky do súboru"
 2583. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2584. #, c-format
 2585. msgid "Error processing contents %s"
 2586. msgstr "Chyba pri spracovávaní obsahu %s"
 2587. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2588. msgid ""
 2589. "Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
 2590. "Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2591. " sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
 2592. " contents path\n"
 2593. " release path\n"
 2594. " generate config [groups]\n"
 2595. " clean config\n"
 2596. "\n"
 2597. "apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
 2598. "many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
 2599. "for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
 2600. "\n"
 2601. "apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
 2602. "Package file contains the contents of all the control fields from\n"
 2603. "each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
 2604. "is supported to force the value of Priority and Section.\n"
 2605. "\n"
 2606. "Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
 2607. "The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
 2608. "\n"
 2609. "The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
 2610. "tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
 2611. "override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
 2612. "appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
 2613. "Debian archive:\n"
 2614. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2615. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2616. "\n"
 2617. "Options:\n"
 2618. " -h This help text\n"
 2619. " --md5 Control MD5 generation\n"
 2620. " -s=? Source override file\n"
 2621. " -q Quiet\n"
 2622. " -d=? Select the optional caching database\n"
 2623. " --no-delink Enable delinking debug mode\n"
 2624. " --contents Control contents file generation\n"
 2625. " -c=? Read this configuration file\n"
 2626. " -o=? Set an arbitrary configuration option"
 2627. msgstr ""
 2628. "Použitie: apt-ftparchive [voľby] príkaz\n"
 2629. "Príkazy: packages binárna_cesta [súbor_override [prefix_cesty]]\n"
 2630. " sources zdrojová_cesta [súbor_override [prefix_cesty]]\n"
 2631. " contents cesta\n"
 2632. " release cesta\n"
 2633. " generate konfiguračný_súbor [skupiny]\n"
 2634. " clean konfiguračný_súbor\n"
 2635. "\n"
 2636. "apt-ftparchive generuje indexové súbory archívov Debianu. Podporuje\n"
 2637. "niekoľko režimov vytvárania - od plne automatického až po funkčnú\n"
 2638. "náhradu príkazov dpkg-scanpackages a dpkg-scansources.\n"
 2639. "\n"
 2640. "apt-ftparchive zo stromu .deb súborov vygeneruje súbory Packages. Súbor\n"
 2641. "Packages okrem všetkých riadiacich polí každého balíka obsahuje tiež jeho\n"
 2642. "veľkosť a MD5 súčet. Podporovaný je tiež súbor „override“, pomocou ktorého\n"
 2643. "môžete vynútiť hodnoty polí Priority a Section.\n"
 2644. "\n"
 2645. "Podobne vie apt-ftparchive vygenerovať zo stromu súborov .dsc súbory\n"
 2646. "Sources. Voľbou --source-override môžete určiť zdrojový súbor „override“.\n"
 2647. "\n"
 2648. "Príkazy „packages“ a „sources“ by sa mali spúšťať v koreni stromu.\n"
 2649. "Binárna_cesta by mala ukazovať na začiatok rekurzívneho hľadania\n"
 2650. "a súbor „override“ by mal obsahovať príznaky pre nahradenie. Ak je udaný\n"
 2651. "prefix_cesty, pridá sa do polí „filename“.\n"
 2652. "Skutočný príklad z archívu Debianu:\n"
 2653. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 2654. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 2655. "\n"
 2656. "Voľby:\n"
 2657. " -h Tento pomocník\n"
 2658. " --md5 Vygeneruje kontrolný súčet MD5\n"
 2659. " -s=? Zdrojový súbor „override“\n"
 2660. " -q Tichý režim\n"
 2661. " -d=? Zvolí voliteľnú databázu pre vyrovnávaciu pamäť\n"
 2662. " --no-delink Povolí ladiaci režim\n"
 2663. " --contents Vygeneruje súbor Contents\n"
 2664. " -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
 2665. " -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu"
 2666. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2667. msgid "No selections matched"
 2668. msgstr "Nevyhovel žiaden výber"
 2669. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc
 2670. #, c-format
 2671. msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
 2672. msgstr "V súbore balíka skupiny „%s“ chýbajú niektoré súbory"
 2673. #: ftparchive/cachedb.cc
 2674. #, c-format
 2675. msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
 2676. msgstr "DB je narušená, súbor je premenovaný na %s.old"
 2677. #: ftparchive/cachedb.cc
 2678. #, c-format
 2679. msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
 2680. msgstr "DB je neaktuálna, prebieha pokus o aktualizáciu %s"
 2681. #: ftparchive/cachedb.cc
 2682. msgid ""
 2683. "DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
 2684. "remove and re-create the database."
 2685. msgstr ""
 2686. "Formát DB je neplatný. Ak ste aktualizovali staršiu verziu apt, musíte "
 2687. "odstrániť a znovu vytvoriť databázu."
 2688. #: ftparchive/cachedb.cc
 2689. #, c-format
 2690. msgid "Unable to open DB file %s: %s"
 2691. msgstr "Nedá sa otvoriť DB súbor %s: %s"
 2692. #: ftparchive/cachedb.cc
 2693. #, fuzzy
 2694. msgid "Failed to read .dsc"
 2695. msgstr "Nie je možné vykonať readlink %s"
 2696. #: ftparchive/cachedb.cc
 2697. msgid "Archive has no control record"
 2698. msgstr "Archív nemá riadiaci záznam"
 2699. #: ftparchive/cachedb.cc
 2700. msgid "Unable to get a cursor"
 2701. msgstr "Nedá sa získať kurzor"
 2702. #: ftparchive/contents.cc
 2703. msgid "realloc - Failed to allocate memory"
 2704. msgstr "realloc - Zlyhal pokus o pridelenie pamäti"
 2705. #: ftparchive/multicompress.cc
 2706. #, c-format
 2707. msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
 2708. msgstr "Neznámy kompresný algoritmus „%s“"
 2709. #: ftparchive/multicompress.cc
 2710. #, c-format
 2711. msgid "Compressed output %s needs a compression set"
 2712. msgstr "Komprimovaný výstup %s potrebuje kompresnú sadu"
 2713. #: ftparchive/multicompress.cc methods/rsh.cc
 2714. msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
 2715. msgstr "Zlyhalo vytvorenie IPC rúry k podprocesu"
 2716. #: ftparchive/multicompress.cc
 2717. msgid "Failed to fork"
 2718. msgstr "Volanie fork() zlyhalo"
 2719. #: ftparchive/multicompress.cc
 2720. msgid "Compress child"
 2721. msgstr "Komprimovať potomka"
 2722. #: ftparchive/multicompress.cc
 2723. #, c-format
 2724. msgid "Internal error, failed to create %s"
 2725. msgstr "Vnútorná chyba, nepodarilo sa vytvoriť %s"
 2726. #: ftparchive/multicompress.cc
 2727. msgid "IO to subprocess/file failed"
 2728. msgstr "V/V operácia s podprocesom/súborom zlyhala"
 2729. #: ftparchive/multicompress.cc
 2730. msgid "Failed to read while computing MD5"
 2731. msgstr "Chyba čítania pri výpočte MD5"
 2732. #: ftparchive/override.cc
 2733. #, c-format
 2734. msgid "Unable to open %s"
 2735. msgstr "Nedá sa otvoriť %s"
 2736. #. skip spaces
 2737. #. find end of word
 2738. #: ftparchive/override.cc
 2739. #, fuzzy, c-format
 2740. msgid "Malformed override %s line %llu (%s)"
 2741. msgstr "Skomolený „override“ %s riadok %llu #1"
 2742. #: ftparchive/override.cc
 2743. #, c-format
 2744. msgid "Failed to read the override file %s"
 2745. msgstr "Nepodarilo sa prečítať „override“ súbor %s"
 2746. #: ftparchive/override.cc
 2747. #, c-format
 2748. msgid "Malformed override %s line %llu #1"
 2749. msgstr "Skomolený „override“ %s riadok %llu #1"
 2750. #: ftparchive/override.cc
 2751. #, c-format
 2752. msgid "Malformed override %s line %llu #2"
 2753. msgstr "Skomolený „override“ %s riadok %llu #2"
 2754. #: ftparchive/override.cc
 2755. #, c-format
 2756. msgid "Malformed override %s line %llu #3"
 2757. msgstr "Skomolený „override“ %s riadok %llu #3"
 2758. #: ftparchive/writer.cc
 2759. #, c-format
 2760. msgid "W: Unable to read directory %s\n"
 2761. msgstr "W: Adresár %s sa nedá čítať\n"
 2762. #: ftparchive/writer.cc
 2763. #, c-format
 2764. msgid "W: Unable to stat %s\n"
 2765. msgstr "W: %s sa nedá vyhodnotiť\n"
 2766. #: ftparchive/writer.cc
 2767. msgid "E: "
 2768. msgstr "E: "
 2769. #: ftparchive/writer.cc
 2770. msgid "W: "
 2771. msgstr "W: "
 2772. #: ftparchive/writer.cc
 2773. msgid "E: Errors apply to file "
 2774. msgstr "E: Chyby sa týkajú súboru "
 2775. #: ftparchive/writer.cc
 2776. #, c-format
 2777. msgid "Failed to resolve %s"
 2778. msgstr "Chyba pri preklade %s"
 2779. #: ftparchive/writer.cc
 2780. msgid "Tree walking failed"
 2781. msgstr "Prechod stromom zlyhal"
 2782. #: ftparchive/writer.cc
 2783. #, c-format
 2784. msgid "Failed to open %s"
 2785. msgstr "%s sa nedá otvoriť"
 2786. #: ftparchive/writer.cc
 2787. #, c-format
 2788. msgid " DeLink %s [%s]\n"
 2789. msgstr " Odlinkovanie %s [%s]\n"
 2790. #: ftparchive/writer.cc
 2791. #, c-format
 2792. msgid "*** Failed to link %s to %s"
 2793. msgstr "*** Nepodarilo sa zlinkovať %s s %s"
 2794. #: ftparchive/writer.cc
 2795. #, c-format
 2796. msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
 2797. msgstr " Bol dosiahnutý odlinkovací limit %sB.\n"
 2798. #: ftparchive/writer.cc
 2799. msgid "Archive had no package field"
 2800. msgstr "Archív neobsahuje pole „package“"
 2801. #: ftparchive/writer.cc
 2802. #, c-format
 2803. msgid " %s has no override entry\n"
 2804. msgstr " %s nemá žiadnu položku override\n"
 2805. #: ftparchive/writer.cc
 2806. #, c-format
 2807. msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
 2808. msgstr " správcom %s je %s, nie %s\n"
 2809. #: ftparchive/writer.cc
 2810. #, c-format
 2811. msgid " %s has no source override entry\n"
 2812. msgstr " %s nemá žiadnu položku „source override“\n"
 2813. #: ftparchive/writer.cc
 2814. #, c-format
 2815. msgid " %s has no binary override entry either\n"
 2816. msgstr " %s nemá žiadnu položku „binary override“\n"
 2817. #: methods/basehttp.cc
 2818. msgid "Waiting for headers"
 2819. msgstr "Čaká sa na hlavičky"
 2820. #: methods/basehttp.cc
 2821. msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
 2822. msgstr "HTTP server poslal neplatnú hlavičku odpovede"
 2823. #: methods/basehttp.cc
 2824. msgid "Bad header line"
 2825. msgstr "Chybná hlavička"
 2826. #: methods/basehttp.cc
 2827. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
 2828. msgstr "HTTP server poslal neplatnú hlavičku Content-Length"
 2829. #: methods/basehttp.cc
 2830. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
 2831. msgstr "HTTP server poslal neplatnú hlavičku Content-Range"
 2832. #: methods/basehttp.cc
 2833. msgid "This HTTP server has broken range support"
 2834. msgstr "Tento HTTP server má poškodenú podporu rozsahov"
 2835. #: methods/basehttp.cc
 2836. msgid "Unknown date format"
 2837. msgstr "Neznámy formát dátumu"
 2838. #: methods/basehttp.cc
 2839. msgid "Bad header data"
 2840. msgstr "Zlé dátové záhlavie"
 2841. #: methods/basehttp.cc
 2842. msgid "Connection failed"
 2843. msgstr "Spojenie zlyhalo"
 2844. #: methods/basehttp.cc methods/ftp.cc methods/http.cc
 2845. #, c-format
 2846. msgid "File has unexpected size (%llu != %llu). Mirror sync in progress?"
 2847. msgstr ""
 2848. #: methods/basehttp.cc
 2849. #, c-format
 2850. msgid ""
 2851. "Automatically disabled %s due to incorrect response from server/proxy. (man "
 2852. "5 apt.conf)"
 2853. msgstr ""
 2854. #: methods/basehttp.cc
 2855. msgid "Internal error"
 2856. msgstr "Vnútorná chyba"
 2857. #: methods/cdrom.cc
 2858. #, c-format
 2859. msgid "Unable to read the cdrom database %s"
 2860. msgstr "Nedá sa čítať databáza na CD-ROM %s"
 2861. #: methods/cdrom.cc
 2862. msgid ""
 2863. "Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
 2864. "cannot be used to add new CD-ROMs"
 2865. msgstr ""
 2866. "Pre pridanie CD do APT použije apt-cdrom. apt-get update sa nedá využiť na "
 2867. "pridávanie nových CD."
 2868. #: methods/cdrom.cc
 2869. msgid "Wrong CD-ROM"
 2870. msgstr "Chybné CD"
 2871. #: methods/cdrom.cc
 2872. #, c-format
 2873. msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
 2874. msgstr "Nedá sa odpojiť CD-ROM v %s - možno sa ešte používa."
 2875. #: methods/cdrom.cc
 2876. msgid "Disk not found."
 2877. msgstr "Disk sa nenašiel."
 2878. #: methods/cdrom.cc methods/file.cc methods/rsh.cc
 2879. msgid "File not found"
 2880. msgstr "Súbor sa nenašiel"
 2881. #. TRANSLATOR: %s is e.g. Tor's ".onion" which would likely fail or leak info (RFC7686)
 2882. #: methods/connect.cc
 2883. #, c-format
 2884. msgid "Direct connection to %s domains is blocked by default."
 2885. msgstr ""
 2886. #: methods/connect.cc
 2887. #, c-format
 2888. msgid "[IP: %s %s]"
 2889. msgstr "[IP: %s %s]"
 2890. #: methods/connect.cc
 2891. #, fuzzy, c-format
 2892. #| msgid "Connecting to %s (%s)"
 2893. msgid "Connected to %s (%s)"
 2894. msgstr "Pripája sa k %s (%s)"
 2895. #: methods/connect.cc methods/http.cc
 2896. #, c-format
 2897. msgid "Connecting to %s (%s)"
 2898. msgstr "Pripája sa k %s (%s)"
 2899. #: methods/connect.cc
 2900. #, c-format
 2901. msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
 2902. msgstr "Nedá sa vytvoriť socket pre %s (f=%u t=%u p=%u)"
 2903. #: methods/connect.cc
 2904. #, c-format
 2905. msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
 2906. msgstr "Nedá sa nadviazať spojenie na %s:%s (%s)."
 2907. #: methods/connect.cc methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2908. msgid "Failed"
 2909. msgstr "Chyba"
 2910. #: methods/connect.cc
 2911. #, c-format
 2912. msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
 2913. msgstr "Nedá sa pripojiť k %s:%s (%s)."
 2914. #: methods/connect.cc
 2915. #, c-format
 2916. msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
 2917. msgstr "Nedá sa pripojiť k %s:%s (%s), uplynul čas spojenia"
 2918. #. We say this mainly because the pause here is for the
 2919. #. ssh connection that is still going
 2920. #: methods/connect.cc methods/rsh.cc
 2921. #, c-format
 2922. msgid "Connecting to %s"
 2923. msgstr "Pripája sa k %s"
 2924. #: methods/connect.cc
 2925. #, c-format
 2926. msgid "Could not resolve '%s'"
 2927. msgstr "Nie je možné preložiť „%s“"
 2928. #: methods/connect.cc
 2929. #, c-format
 2930. msgid "Temporary failure resolving '%s'"
 2931. msgstr "Dočasné zlyhanie pri preklade „%s“"
 2932. #: methods/connect.cc
 2933. #, fuzzy, c-format
 2934. msgid "System error resolving '%s:%s'"
 2935. msgstr "Niečo veľmi zlé sa prihodilo pri preklade „%s:%s“ (%i - %s)"
 2936. #: methods/connect.cc
 2937. #, c-format
 2938. msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
 2939. msgstr "Niečo veľmi zlé sa prihodilo pri preklade „%s:%s“ (%i - %s)"
 2940. #: methods/connect.cc
 2941. #, c-format
 2942. msgid "Unable to connect to %s:%s:"
 2943. msgstr "Nedá sa pripojiť k %s:%s:"
 2944. #: methods/copy.cc
 2945. msgid "Failed to stat"
 2946. msgstr "Vyhodnotenie zlyhalo"
 2947. #: methods/file.cc
 2948. msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
 2949. msgstr "Neplatné URI, lokálne URI nesmie začínať s //"
 2950. #. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
 2951. #: methods/ftp.cc
 2952. msgid "Logging in"
 2953. msgstr "Prihlasovanie"
 2954. #: methods/ftp.cc
 2955. msgid "Unable to determine the peer name"
 2956. msgstr "Nedá sa zistiť názov druhej strany"
 2957. #: methods/ftp.cc
 2958. msgid "Unable to determine the local name"
 2959. msgstr "Nedá sa zistiť lokálny názov"
 2960. #: methods/ftp.cc
 2961. #, c-format
 2962. msgid "The server refused the connection and said: %s"
 2963. msgstr "Server zamietol naše spojenie s chybou: %s"
 2964. #: methods/ftp.cc
 2965. #, c-format
 2966. msgid "USER failed, server said: %s"
 2967. msgstr "Zlyhalo zadanie používateľa, server odpovedal: %s"
 2968. #: methods/ftp.cc
 2969. #, c-format
 2970. msgid "PASS failed, server said: %s"
 2971. msgstr "Zlyhalo zadanie hesla, server odpovedal: %s"
 2972. #: methods/ftp.cc
 2973. msgid ""
 2974. "A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
 2975. "is empty."
 2976. msgstr ""
 2977. "Bol zadaný proxy server, ale nie prihlasovací skript. Acquire::ftp::"
 2978. "ProxyLogin je prázdny."
 2979. #: methods/ftp.cc
 2980. #, c-format
 2981. msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
 2982. msgstr "Príkaz „%s“ prihlasovacieho skriptu zlyhal, server odpovedal: %s"
 2983. #: methods/ftp.cc
 2984. #, c-format
 2985. msgid "TYPE failed, server said: %s"
 2986. msgstr "Zlyhalo zadanie typu, server odpovedal: %s"
 2987. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2988. msgid "Connection timeout"
 2989. msgstr "Uplynul čas spojenia"
 2990. #: methods/ftp.cc
 2991. msgid "Server closed the connection"
 2992. msgstr "Server ukončil spojenie"
 2993. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 2994. msgid "A response overflowed the buffer."
 2995. msgstr "Odpoveď preplnila zásobník."
 2996. #: methods/ftp.cc
 2997. msgid "Protocol corruption"
 2998. msgstr "Narušenie protokolu"
 2999. #: methods/ftp.cc
 3000. msgid "Could not create a socket"
 3001. msgstr "Nedá sa vytvoriť socket"
 3002. #: methods/ftp.cc
 3003. msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
 3004. msgstr "Nedá sa pripojiť dátový socket, uplynul čas spojenia"
 3005. #: methods/ftp.cc
 3006. msgid "Could not connect passive socket."
 3007. msgstr "Nedá sa pripojiť pasívny socket."
 3008. #: methods/ftp.cc
 3009. msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
 3010. msgstr "getaddrinfo nezískal počúvajúci socket"
 3011. #: methods/ftp.cc
 3012. msgid "Could not bind a socket"
 3013. msgstr "Nedá sa nadviazať socket"
 3014. #: methods/ftp.cc
 3015. msgid "Could not listen on the socket"
 3016. msgstr "Na sockete sa nedá počúvať"
 3017. #: methods/ftp.cc
 3018. msgid "Could not determine the socket's name"
 3019. msgstr "Názov socketu sa nedá zistiť"
 3020. #: methods/ftp.cc
 3021. msgid "Unable to send PORT command"
 3022. msgstr "Príkaz PORT sa nedá odoslať"
 3023. #: methods/ftp.cc
 3024. #, c-format
 3025. msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
 3026. msgstr "Neznáma rodina adries %u (AF_*)"
 3027. #: methods/ftp.cc
 3028. #, c-format
 3029. msgid "EPRT failed, server said: %s"
 3030. msgstr "Zlyhalo zadanie EPRT, server odpovedal: %s"
 3031. #: methods/ftp.cc
 3032. msgid "Data socket connect timed out"
 3033. msgstr "Uplynulo spojenie dátového socketu"
 3034. #: methods/ftp.cc
 3035. msgid "Unable to accept connection"
 3036. msgstr "Spojenie sa nedá prijať"
 3037. #: methods/ftp.cc methods/http.cc methods/rsh.cc
 3038. msgid "Problem hashing file"
 3039. msgstr "Problém s hašovaním súboru"
 3040. #: methods/ftp.cc
 3041. #, c-format
 3042. msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
 3043. msgstr "Súbor sa nedá stiahnuť, server odpovedal „%s“"
 3044. #: methods/ftp.cc methods/rsh.cc
 3045. msgid "Data socket timed out"
 3046. msgstr "Uplynula doba dátového socketu"
 3047. #: methods/ftp.cc
 3048. #, c-format
 3049. msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
 3050. msgstr "Prenos dát zlyhal, server odpovedal „%s“"
 3051. #. Get the files information
 3052. #: methods/ftp.cc
 3053. msgid "Query"
 3054. msgstr "Dotaz"
 3055. #: methods/ftp.cc
 3056. msgid "Unable to invoke "
 3057. msgstr "Nedá sa vyvolať "
 3058. #. TRANSLATORS: %s is a single techy word like 'NODATA'
 3059. #: methods/gpgv.cc
 3060. #, c-format
 3061. msgid ""
 3062. "Signed file isn't valid, got '%s' (does the network require authentication?)"
 3063. msgstr ""
 3064. #: methods/gpgv.cc
 3065. msgid "At least one invalid signature was encountered."
 3066. msgstr "Bola zistená aspoň jedna nesprávna signatúra."
 3067. #: methods/gpgv.cc
 3068. msgid ""
 3069. "Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
 3070. msgstr "Vnútorná chyba: Správna signatúra, ale sa nedá zistiť odtlačok kľúča?!"
 3071. #: methods/gpgv.cc
 3072. msgid "Could not execute 'apt-key' to verify signature (is gnupg installed?)"
 3073. msgstr ""
 3074. "Nedá sa spustiť „apt-key“ kvôli overeniu podpisu (je nainštalované gnupg?)"
 3075. #: methods/gpgv.cc
 3076. msgid "Unknown error executing apt-key"
 3077. msgstr "Neznáma chyba pri spustení apt-key"
 3078. #. TRANSLATORS: The second %s is the reason and is untranslated for repository owners.
 3079. #: methods/gpgv.cc
 3080. #, c-format
 3081. msgid "Signature by key %s uses weak digest algorithm (%s)"
 3082. msgstr ""
 3083. #: methods/gpgv.cc
 3084. msgid "The following signatures were invalid:\n"
 3085. msgstr "Nasledovné signatúry sú neplatné:\n"
 3086. #: methods/gpgv.cc
 3087. msgid ""
 3088. "The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
 3089. "available:\n"
 3090. msgstr ""
 3091. "Nasledovné signatúry sa nedajú overiť, pretože nie je dostupný verejný "
 3092. "kľúč:\n"
 3093. #: methods/http.cc
 3094. msgid "Error writing to the file"
 3095. msgstr "Chyba zápisu do tohto súboru"
 3096. #: methods/http.cc
 3097. msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
 3098. msgstr "Chyba pri čítaní zo servera. Druhá strana ukončila spojenie"
 3099. #: methods/http.cc
 3100. msgid "Error reading from server"
 3101. msgstr "Chyba pri čítaní zo servera"
 3102. #: methods/http.cc
 3103. msgid "Error writing to file"
 3104. msgstr "Chyba zápisu do súboru"
 3105. #: methods/http.cc
 3106. msgid "Select failed"
 3107. msgstr "Výber zlyhal"
 3108. #: methods/http.cc
 3109. msgid "Connection timed out"
 3110. msgstr "Uplynul čas spojenia"
 3111. #: methods/http.cc
 3112. msgid "Error writing to output file"
 3113. msgstr "Chyba zápisu do výstupného súboru"
 3114. #: methods/rred.cc
 3115. msgid "Failed to set modification time"
 3116. msgstr "Zlyhalo nastavenie času zmeny"
 3117. #: methods/rsh.cc
 3118. msgid "Connection closed prematurely"
 3119. msgstr "Spojenie bolo predčasne ukončené"
 3120. #: methods/store.cc
 3121. msgid "Empty files can't be valid archives"
 3122. msgstr "Prázdne súbory nemôžu byť platné archívy"
 3123. #~ msgid "Removed %s"
 3124. #~ msgstr "Odstránený balík %s"
 3125. #~ msgid "Package file %s is out of sync."
 3126. #~ msgstr "Súbor balíkov %s je neaktuálny."
 3127. #~ msgid ""
 3128. #~ "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
 3129. #~ msgstr ""
 3130. #~ "Indexové súbory balíka sú narušené. Chýba pole Filename: pre balík %s."
 3131. #~ msgid "No mirror file '%s' found "
 3132. #~ msgstr "Na zrkadle nebol nájdený súbor „%s“"
 3133. #~ msgid "Can not read mirror file '%s'"
 3134. #~ msgstr "Nepodarilo sa prečítať súbor „%s“ na zrkadle"
 3135. #, fuzzy
 3136. #~ msgid "No entry found in mirror file '%s'"
 3137. #~ msgstr "Nepodarilo sa prečítať súbor „%s“ na zrkadle"
 3138. #~ msgid "[Mirror: %s]"
 3139. #~ msgstr "[Zrkadlo: %s]"
 3140. #~ msgid "Opening configuration file %s"
 3141. #~ msgstr "Otvára sa konfiguračný súbor %s"
 3142. #~ msgid "Opening %s"
 3143. #~ msgstr "Otvára sa %s"
 3144. #~ msgid ""
 3145. #~ "Unable to find expected entry '%s' in Release file (Wrong sources.list "
 3146. #~ "entry or malformed file)"
 3147. #~ msgstr ""
 3148. #~ "Nepodarilo sa nájsť očakávanú položku „%s“ v súbore Release (Nesprávna "
 3149. #~ "položka sources.list alebo chybný formát súboru)"
 3150. #~ msgid "Unmet dependencies. Try using --fix-broken."
 3151. #~ msgstr "Nesplnené závislosti. Skúste použiť --fix-broken."
 3152. #~ msgid "You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these:"
 3153. #~ msgstr ""
 3154. #~ "Možno to budete chcieť napraviť spustením „apt --fix-broken install“:"
 3155. #~ msgid "(not found)"
 3156. #~ msgstr "(nenájdené)"
 3157. #~ msgid " Package pin: "
 3158. #~ msgstr " Pripevnený balík:"
 3159. #~ msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
 3160. #~ msgstr "Nie sú dostupné žiadne verejné kľúče ku kľúčom s nasledovnými ID:\n"
 3161. #, fuzzy
 3162. #~ msgid "The repository is insufficiently signed by key %s (%s)"
 3163. #~ msgstr "Adresár %s je divertovaný"
 3164. #~ msgid ""
 3165. #~ "%s dependency for %s can't be satisfied because %s is not allowed on '%s' "
 3166. #~ "packages"
 3167. #~ msgstr ""
 3168. #~ "%s závislosť pre %s nemožno splniť, pretože %s nie je povolené na "
 3169. #~ "balíkoch „%s“"
 3170. #~ msgid ""
 3171. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
 3172. #~ "found"
 3173. #~ msgstr "%s závislosť pre %s nemožno splniť, pretože sa nedá nájsť balík %s"
 3174. #~ msgid ""
 3175. #~ "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
 3176. #~ msgstr ""
 3177. #~ "Zlyhalo splnenie %s závislosti pre %s: Inštalovaný balík %s je príliš nový"
 3178. #~ msgid ""
 3179. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because candidate version of "
 3180. #~ "package %s can't satisfy version requirements"
 3181. #~ msgstr ""
 3182. #~ "%s závislosť pre %s nemožno splniť, pretože kandidátska verzia balíka %s, "
 3183. #~ "nedokáže splniť požiadavky na verziu"
 3184. #~ msgid ""
 3185. #~ "%s dependency for %s cannot be satisfied because package %s has no "
 3186. #~ "candidate version"
 3187. #~ msgstr ""
 3188. #~ "%s závislosť pre %s nemožno splniť, pretože balík %s nemá kandidátsku "
 3189. #~ "verziu"
 3190. #~ msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
 3191. #~ msgstr "Zlyhalo splnenie %s závislosti pre %s: %s"
 3192. #~ msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
 3193. #~ msgstr "Závislosti na zostavenie %s nemožno splniť."
 3194. #~ msgid "Problem unlinking %s"
 3195. #~ msgstr "Problém s odlinkovaním %s"
 3196. #~ msgid "Failed to unlink %s"
 3197. #~ msgstr "Nie je možné vykonať unlink %s"
 3198. #~ msgid ""
 3199. #~ "Usage: apt-cache [options] command\n"
 3200. #~ " apt-cache [options] show pkg1 [pkg2 ...]\n"
 3201. #~ "\n"
 3202. #~ "apt-cache is a low-level tool used to query information\n"
 3203. #~ "from APT's binary cache files\n"
 3204. #~ msgstr ""
 3205. #~ "Použitie: apt-cache [voľby] príkaz\n"
 3206. #~ " apt-cache [voľby] show balík1 [balík2 ...]\n"
 3207. #~ "\n"
 3208. #~ "apt-cache je nízkoúrovňový nástroj na zisťovanie informácií\n"
 3209. #~ "z binárnych súborov vyrovnávacej pamäti APT\n"
 3210. #~ msgid ""
 3211. #~ "Options:\n"
 3212. #~ " -h This help text.\n"
 3213. #~ " -p=? The package cache.\n"
 3214. #~ " -s=? The source cache.\n"
 3215. #~ " -q Disable progress indicator.\n"
 3216. #~ " -i Show only important deps for the unmet command.\n"
 3217. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3218. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3219. #~ "See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
 3220. #~ msgstr ""
 3221. #~ "Voľby:\n"
 3222. #~ " -h Tento pomocník.\n"
 3223. #~ " -p=? Vyrovnávacia pamäť balíkov.\n"
 3224. #~ " -s=? Vyrovnávacia pamäť zdrojov.\n"
 3225. #~ " -q Nezobrazí indikátor priebehu.\n"
 3226. #~ " -i Pri príkaze unmet zobrazí iba dôležité závislosti.\n"
 3227. #~ " -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
 3228. #~ " -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
 3229. #~ "Ďalšie informácie nájdete v manuálových stránkach apt-cache(8)\n"
 3230. #~ "a apt.conf(5).\n"
 3231. #, fuzzy
 3232. #~ msgid ""
 3233. #~ "Options:\n"
 3234. #~ " -h This help text\n"
 3235. #~ " -d CD-ROM mount point\n"
 3236. #~ " -r Rename a recognized CD-ROM\n"
 3237. #~ " -m No mounting\n"
 3238. #~ " -f Fast mode, don't check package files\n"
 3239. #~ " -a Thorough scan mode\n"
 3240. #~ " --no-auto-detect Do not try to auto detect drive and mount point\n"
 3241. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3242. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3243. #~ "See fstab(5)\n"
 3244. #~ msgstr ""
 3245. #~ "Voľby:\n"
 3246. #~ " -h Tento text pomocníka.\n"
 3247. #~ " -q Výstup vhodný do záznamu - bez indikátora priebehu\n"
 3248. #~ " -qq Nevypisovať nič, len chyby\n"
 3249. #~ " -s Nevykonávať zmeny. Iba vypísať, čo by sa urobilo.\n"
 3250. #~ " -f čítanie/zápis označenia auto/manálne v uvedenom súbore\n"
 3251. #~ " -c=? Načítať tento konfiguračný súbor\n"
 3252. #~ " -o=? Nastaviť ľubovoľný konfiguračnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
 3253. #~ "Ďalšie informácie nájdete na manuálových stránkach apt-mark(8) a apt."
 3254. #~ "conf(5)."
 3255. #~ msgid ""
 3256. #~ "Options:\n"
 3257. #~ " -h This help text.\n"
 3258. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3259. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3260. #~ msgstr ""
 3261. #~ "Voľby:\n"
 3262. #~ " -h Tento pomocník.\n"
 3263. #~ " -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
 3264. #~ " -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
 3265. #~ msgid ""
 3266. #~ "Options:\n"
 3267. #~ " -h This help text.\n"
 3268. #~ " -q Loggable output - no progress indicator\n"
 3269. #~ " -qq No output except for errors\n"
 3270. #~ " -s No-act. Just prints what would be done.\n"
 3271. #~ " -f read/write auto/manual marking in the given file\n"
 3272. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3273. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3274. #~ "See the apt-mark(8) and apt.conf(5) manual pages for more information."
 3275. #~ msgstr ""
 3276. #~ "Voľby:\n"
 3277. #~ " -h Tento text pomocníka.\n"
 3278. #~ " -q Výstup vhodný do záznamu - bez indikátora priebehu\n"
 3279. #~ " -qq Nevypisovať nič, len chyby\n"
 3280. #~ " -s Nevykonávať zmeny. Iba vypísať, čo by sa urobilo.\n"
 3281. #~ " -f čítanie/zápis označenia auto/manálne v uvedenom súbore\n"
 3282. #~ " -c=? Načítať tento konfiguračný súbor\n"
 3283. #~ " -o=? Nastaviť ľubovoľný konfiguračnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
 3284. #~ "Ďalšie informácie nájdete na manuálových stránkach apt-mark(8) a apt."
 3285. #~ "conf(5)."
 3286. #~ msgid ""
 3287. #~ "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 3288. #~ "\n"
 3289. #~ "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is "
 3290. #~ "used\n"
 3291. #~ "to indicate what kind of file it is.\n"
 3292. #~ "\n"
 3293. #~ "Options:\n"
 3294. #~ " -h This help text\n"
 3295. #~ " -s Use source file sorting\n"
 3296. #~ " -c=? Read this configuration file\n"
 3297. #~ " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 3298. #~ msgstr ""
 3299. #~ "Použitie: apt-sortpkgs [voľby] súbor1 [súbor2 ...]\n"
 3300. #~ "\n"
 3301. #~ "apt-sortpkgs je jednoduchý nástroj na zotriedenie súborov Packages.\n"
 3302. #~ "Voľbou -s si zvolíte typ súboru.\n"
 3303. #~ "\n"
 3304. #~ "Voľby:\n"
 3305. #~ " -h Tento pomocník\n"
 3306. #~ " -s Zotriedi zdrojový súbor\n"
 3307. #~ " -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
 3308. #~ " -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
 3309. #~ msgid "Child process failed"
 3310. #~ msgstr "Proces potomka zlyhal"
 3311. #, fuzzy
 3312. #~ msgid "Must specifc at least one srv record"
 3313. #~ msgstr "Musíte zadať aspoň jeden balík, pre ktorý sa stiahnu zdrojové texty"
 3314. #~ msgid "Failed to create pipes"
 3315. #~ msgstr "Vytvorenie rúry zlyhalo"
 3316. #~ msgid "Failed to exec gzip "
 3317. #~ msgstr "Spustenie gzip zlyhalo "
 3318. #~ msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
 3319. #~ msgstr "%s %s pre %s skompilovaný %s %s\n"
 3320. #~ msgid "Failed to create FILE*"
 3321. #~ msgstr "Zlyhalo vytvorenie FILE*"
 3322. #, fuzzy
 3323. #~ msgid "Malformed stanza %u in source list %s (URI parse)"
 3324. #~ msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (spracovanie URI)"
 3325. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)"
 3326. #~ msgstr ""
 3327. #~ "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (nie je možné spracovať "
 3328. #~ "[option])"
 3329. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)"
 3330. #~ msgstr ""
 3331. #~ "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s ([option] je príliš krátke)"
 3332. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)"
 3333. #~ msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s ([%s] nie je priradenie)"
 3334. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)"
 3335. #~ msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s ([%s] nemá kľúč)"
 3336. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)"
 3337. #~ msgstr ""
 3338. #~ "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s ([%s] kľúč %s nemá hodnotu)"
 3339. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
 3340. #~ msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (URI)"
 3341. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
 3342. #~ msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (dist)"
 3343. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
 3344. #~ msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (spracovanie URI)"
 3345. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
 3346. #~ msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (absolútny dist)"
 3347. #~ msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
 3348. #~ msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (spracovanie dist)"
 3349. #~ msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
 3350. #~ msgstr "Pri spracovaní závislostí nebol nájdený balík %s %s"
 3351. #~ msgid "Couldn't stat source package list %s"
 3352. #~ msgstr "Nedá sa vyhodnotiť zoznam zdrojových balíkov %s"
 3353. #~ msgid "Collecting File Provides"
 3354. #~ msgstr "Collecting File poskytuje"
 3355. #, fuzzy
 3356. #~ msgid "Does not start with a cleartext signature"
 3357. #~ msgstr "Súbor %s nezačína podpísanou správou v čistom texte (clearsigned)"
 3358. #~ msgid "Unable to find hash sum for '%s' in Release file"
 3359. #~ msgstr "Nepodarilo sa nájsť haš „%s“ v súbore Release"
 3360. #~ msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
 3361. #~ msgstr "Blok výrobcu %s neobsahuje otlačok (fingerprint)"
 3362. #~ msgid "Total dependency version space: "
 3363. #~ msgstr "Celkom miesta závislých verzií: "
 3364. #~ msgid "You don't have enough free space in %s"
 3365. #~ msgstr "Na %s nemáte dostatok voľného miesta"
 3366. #~ msgid "Done"
 3367. #~ msgstr "Hotovo"
 3368. #~ msgid "No keyring installed in %s."
 3369. #~ msgstr "V %s nie je nainštalovaný žiaden zväzok kľúčov."
 3370. #, fuzzy
 3371. #~ msgid "Internal error, Upgrade broke stuff"
 3372. #~ msgstr "Vnútorná chyba, AllUpgrade pokazil veci"
 3373. #~ msgid "%s not a valid DEB package."
 3374. #~ msgstr "%s nie je platný balík DEB."
 3375. #~ msgid ""
 3376. #~ "Using CD-ROM mount point %s\n"
 3377. #~ "Mounting CD-ROM\n"
 3378. #~ msgstr ""
 3379. #~ "Použije sa CD-ROM prípojný bod %s\n"
 3380. #~ "Pripája sa CD-ROM\n"
 3381. #~ msgid ""
 3382. #~ "Could not patch %s with mmap and with file operation usage - the patch "
 3383. #~ "seems to be corrupt."
 3384. #~ msgstr ""
 3385. #~ "Nepodarilo sa záplatovať %s pomocou mmap a pomocou operácie so súborom - "
 3386. #~ "zdá sa, že záplata je poškodená."
 3387. #~ msgid ""
 3388. #~ "Could not patch %s with mmap (but no mmap specific fail) - the patch "
 3389. #~ "seems to be corrupt."
 3390. #~ msgstr ""
 3391. #~ "Nepodarilo sa záplatovať %s pomocou mmap (ale nevyskytla sa chyba "
 3392. #~ "týkajúca sa mmap) - zdá sa, že záplata je poškodená."
 3393. #~ msgid "Ignore unavailable target release '%s' of package '%s'"
 3394. #~ msgstr "Ignorovať nedostupné cieľové vydanie „%s“ balíka „%s“"
 3395. #~ msgid "Downloading %s %s"
 3396. #~ msgstr "Sťahuje sa %s %s"
 3397. #~ msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
 3398. #~ msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť „%s“, „%s“ alebo „%s“"
 3399. #~ msgid "MD5Sum mismatch"
 3400. #~ msgstr "Nezhoda kontrolných MD5 súčtov"
 3401. #~ msgid ""
 3402. #~ "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you "
 3403. #~ "need to manually fix this package."
 3404. #~ msgstr ""
 3405. #~ "Nedá sa nájsť súbor s balíkom %s. Asi budete musieť opraviť tento balík "
 3406. #~ "manuálne."
 3407. #~ msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
 3408. #~ msgstr ""
 3409. #~ "Nedá sa zapísať záznam, volanie openpty() zlyhalo (/dev/pts nie je "
 3410. #~ "pripojený?)\n"
 3411. #~ msgid "Skipping nonexistent file %s"
 3412. #~ msgstr "Preskakuje sa neexistujúci súbor %s"
 3413. #~ msgid "Failed to remove %s"
 3414. #~ msgstr "Odstránenie %s zlyhalo"
 3415. #~ msgid "Unable to create %s"
 3416. #~ msgstr "Nedá sa vytvoriť %s"
 3417. #~ msgid "Failed to stat %sinfo"
 3418. #~ msgstr "Vyhodnotenie %sinfo zlyhalo"
 3419. #~ msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
 3420. #~ msgstr "Adresáre info a temp musia byť na tom istom súborovom systéme"
 3421. #~ msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
 3422. #~ msgstr "Nedá sa zmeniť na admin adresár %sinfo"
 3423. #~ msgid "Internal error getting a package name"
 3424. #~ msgstr "Vnútorná chyba pri získavaní názvu balíka"
 3425. #~ msgid "Reading file listing"
 3426. #~ msgstr "Načítava sa zoznam súborov"
 3427. #~ msgid ""
 3428. #~ "Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
 3429. #~ "then make it empty and immediately re-install the same version of the "
 3430. #~ "package!"
 3431. #~ msgstr ""
 3432. #~ "Otvorenie súboru zoznamov „%sinfo/%s“ zlyhalo. Ak nemôžete obnoviť tento "
 3433. #~ "súbor, vytvorte nový prázdny a ihneď znovu nainštalujte tú istú verziu "
 3434. #~ "balíka!"
 3435. #~ msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
 3436. #~ msgstr "Chyba pri čítaní súboru so zoznamami %sinfo/%s"
 3437. #~ msgid "Internal error getting a node"
 3438. #~ msgstr "Vnútorná chyba pri získavaní uzla"
 3439. #~ msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
 3440. #~ msgstr "Zlyhalo otvorenie súboru s diverziami %sdiversions"
 3441. #~ msgid "The diversion file is corrupted"
 3442. #~ msgstr "Diverzný súbor je porušený"
 3443. #~ msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
 3444. #~ msgstr "Neplatný riadok v diverznom súbore: %s"
 3445. #~ msgid "Internal error adding a diversion"
 3446. #~ msgstr "Vnútorná chyba pri pridávaní diverzie"
 3447. #~ msgid "The pkg cache must be initialized first"
 3448. #~ msgstr "Vyrovnávacia pamäť balíkov sa musí najprv inicializovať"
 3449. #~ msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
 3450. #~ msgstr "Chyba pri hľadaní Balíka: hlavička, pozícia %lu"
 3451. #~ msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
 3452. #~ msgstr "Zlá sekcia ConfFile v stavovom súbore na pozícii %lu"
 3453. #~ msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
 3454. #~ msgstr "Chyba pri spracovaní MD5. Pozícia %lu"
 3455. #~ msgid "Couldn't change to %s"
 3456. #~ msgstr "Nedá sa prejsť do %s"
 3457. #~ msgid "Failed to locate a valid control file"
 3458. #~ msgstr "Nedá sa nájsť platný riadiaci súbor"
 3459. #~ msgid "Couldn't open pipe for %s"
 3460. #~ msgstr "Nedá sa otvoriť rúra pre %s"
 3461. #~ msgid "Read error from %s process"
 3462. #~ msgstr "Chyba pri čítaní z procesu %s"
 3463. #~ msgid "Got a single header line over %u chars"
 3464. #~ msgstr "Získal sa jeden riadok hlavičky cez %u znakov"
 3465. #~ msgid "Note: This is done automatic and on purpose by dpkg."
 3466. #~ msgstr "Pozn.: Toto robí dpkg automaticky a zámerne."
 3467. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #1"
 3468. #~ msgstr "Skomolený „override“ %s riadok %lu #1"
 3469. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #2"
 3470. #~ msgstr "Skomolený „override“ %s riadok %lu #2"
 3471. #~ msgid "Malformed override %s line %lu #3"
 3472. #~ msgstr "Skomolený „override“ %s riadok %lu #3"
 3473. #~ msgid "decompressor"
 3474. #~ msgstr "dekompresor"
 3475. #~ msgid "read, still have %lu to read but none left"
 3476. #~ msgstr "čítanie, stále treba prečítať %lu, ale už nič neostáva"
 3477. #~ msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
 3478. #~ msgstr "zápis, stále treba zapísať %lu, no nedá sa to"
 3479. #~ msgid ""
 3480. #~ "Could not perform immediate configuration on already unpacked '%s'. "
 3481. #~ "Please see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details."
 3482. #~ msgstr ""
 3483. #~ "Nebolo možné vykonať okamžitú konfiguráciu už rozbaleného „%s“. Pozri "
 3484. #~ "prosím podrobnosti v man 5 apt.conf pod APT::Immediate-Configure"
 3485. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
 3486. #~ msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewPackage)"
 3487. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
 3488. #~ msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (UsePackage1)"
 3489. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
 3490. #~ msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewFileDesc1)"
 3491. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
 3492. #~ msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (UsePackage2)"
 3493. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
 3494. #~ msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewFileVer1)"
 3495. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion%d)"
 3496. #~ msgstr "Vyskytla sa chyba pri spracovávaní %s (NewVersion%d)"
 3497. #~ msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
 3498. #~ msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (UsePackage3)"
 3499. #~ msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
 3500. #~ msgstr "Vyskytla sa chyba pri spracovávaní %s (NewFileDesc2)"
 3501. #~ msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
 3502. #~ msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (FindPkg)"
 3503. #~ msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
 3504. #~ msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (CollectFileProvides)"
 3505. #~ msgid "Internal error, could not locate member"
 3506. #~ msgstr "Vnútorná chyba, nedá sa nájsť člen"
 3507. #~ msgid "Internal error, group '%s' has no installable pseudo package"
 3508. #~ msgstr "Vnútorná chyba, skupina „%s“ nemá žiaden inštalovateľný pseudobalík"
 3509. #~ msgid "Release file expired, ignoring %s (invalid since %s)"
 3510. #~ msgstr "Platnosť súboru Release vypršala, ignoruje sa %s (neplatný od %s)"