You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

3179 lines
96 KiB

# Slovak translation of APT
#
# initial sk.po made from Czech translation (cs.po)
# thanks to Miroslav Kure <kurem@debian.cz>
#
# Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>, 2006.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2008, 2009, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-05-04 13:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-03 18:17+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2);\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:141
#, c-format
msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
msgstr "Balík %s verzie %s má nesplnené závislosti:\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:181 cmdline/apt-cache.cc:552 cmdline/apt-cache.cc:646
#: cmdline/apt-cache.cc:799 cmdline/apt-cache.cc:1023
#: cmdline/apt-cache.cc:1428 cmdline/apt-cache.cc:1523
#: cmdline/apt-cache.cc:1606
#, c-format
msgid "Unable to locate package %s"
msgstr "Nedá sa nájsť balík %s"
#: cmdline/apt-cache.cc:245
msgid "Total package names: "
msgstr "Celkom názvov balíkov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:247
#, fuzzy
msgid "Total package structures: "
msgstr "Celkom názvov balíkov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:287
msgid " Normal packages: "
msgstr " Normálnych balíkov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:288
msgid " Pure virtual packages: "
msgstr " Čisto virtuálnych balíkov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:289
msgid " Single virtual packages: "
msgstr " Jednoduchých virtuálnych balíkov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:290
msgid " Mixed virtual packages: "
msgstr " Zmiešaných virtuálnych balíkov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:291
msgid " Missing: "
msgstr " Chýbajúcich: "
#: cmdline/apt-cache.cc:293
msgid "Total distinct versions: "
msgstr "Celkom rôznych verzií: "
#: cmdline/apt-cache.cc:295
msgid "Total distinct descriptions: "
msgstr "Celkom rôznych popisov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:297
msgid "Total dependencies: "
msgstr "Celkom závislostí: "
#: cmdline/apt-cache.cc:300
msgid "Total ver/file relations: "
msgstr "Celkom vzťahov ver/súbor: "
#: cmdline/apt-cache.cc:302
msgid "Total Desc/File relations: "
msgstr "Celkom vzťahov popis/súbor: "
#: cmdline/apt-cache.cc:304
msgid "Total Provides mappings: "
msgstr "Celkom poskytnutých mapovaní: "
#: cmdline/apt-cache.cc:316
msgid "Total globbed strings: "
msgstr "Celkom globovaných reťazcov: "
#: cmdline/apt-cache.cc:330
msgid "Total dependency version space: "
msgstr "Celkom miesta závislých verzií: "
#: cmdline/apt-cache.cc:335
msgid "Total slack space: "
msgstr "Celkom jalového miesta: "
#: cmdline/apt-cache.cc:343
msgid "Total space accounted for: "
msgstr "Celkom priradeného miesta: "
#: cmdline/apt-cache.cc:471 cmdline/apt-cache.cc:1223
#, c-format
msgid "Package file %s is out of sync."
msgstr "Súbor balíkov %s je neaktuálny."
#: cmdline/apt-cache.cc:1299
msgid "You must give exactly one pattern"
msgstr "Musíte zadať práve jeden vzor"
#: cmdline/apt-cache.cc:1457 cmdline/apt-cache.cc:1529
msgid "No packages found"
msgstr "Neboli nájdené žiadne balíky"
#: cmdline/apt-cache.cc:1548
msgid "Package files:"
msgstr "Súbory balíka:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1555 cmdline/apt-cache.cc:1657
msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
msgstr "Vyrovnávacia pamäť je neaktuálna, nedá sa odvolať na súbor balíka"
#. Show any packages have explicit pins
#: cmdline/apt-cache.cc:1569
msgid "Pinned packages:"
msgstr "Pripevnené balíky:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1581 cmdline/apt-cache.cc:1637
msgid "(not found)"
msgstr "(nenájdené)"
#: cmdline/apt-cache.cc:1590
msgid " Installed: "
msgstr " Nainštalovaná verzia: "
#: cmdline/apt-cache.cc:1591
msgid " Candidate: "
msgstr " Kandidát: "
#: cmdline/apt-cache.cc:1619 cmdline/apt-cache.cc:1627
msgid "(none)"
msgstr "(žiadna)"
#: cmdline/apt-cache.cc:1634
msgid " Package pin: "
msgstr " Pripevnený balík:"
#. Show the priority tables
#: cmdline/apt-cache.cc:1643
msgid " Version table:"
msgstr " Tabuľka verzií:"
#: cmdline/apt-cache.cc:1754 cmdline/apt-cdrom.cc:197 cmdline/apt-config.cc:70
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225 ftparchive/apt-ftparchive.cc:584
#: cmdline/apt-get.cc:2729 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
#, c-format
msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
msgstr "%s %s pre %s skompilovaný %s %s\n"
#: cmdline/apt-cache.cc:1761
msgid ""
"Usage: apt-cache [options] command\n"
" apt-cache [options] add file1 [file2 ...]\n"
" apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...]\n"
" apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache is a low-level tool used to manipulate APT's binary\n"
"cache files, and query information from them\n"
"\n"
"Commands:\n"
" add - Add a package file to the source cache\n"
" gencaches - Build both the package and source cache\n"
" showpkg - Show some general information for a single package\n"
" showsrc - Show source records\n"
" stats - Show some basic statistics\n"
" dump - Show the entire file in a terse form\n"
" dumpavail - Print an available file to stdout\n"
" unmet - Show unmet dependencies\n"
" search - Search the package list for a regex pattern\n"
" show - Show a readable record for the package\n"
" depends - Show raw dependency information for a package\n"
" rdepends - Show reverse dependency information for a package\n"
" pkgnames - List the names of all packages in the system\n"
" dotty - Generate package graphs for GraphViz\n"
" xvcg - Generate package graphs for xvcg\n"
" policy - Show policy settings\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -p=? The package cache.\n"
" -s=? The source cache.\n"
" -q Disable progress indicator.\n"
" -i Show only important deps for the unmet command.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-cache [voľby] príkaz\n"
" apt-cache [voľby] add súbor1 [súbor2 ...]\n"
" apt-cache [voľby] showpkg balík1 [balík2 ...]\n"
" apt-cache [voľby] showsrc balík1 [balík2 ...]\n"
"\n"
"apt-cache je nízkoúrovňový nástroj na spravovanie binárnych\n"
"súborov vo vyrovnávacej pamäti APT a na ich prehľadávanie\n"
"\n"
"Príkazy:\n"
" add - Pridá súbor Packages do zdrojovej vyrovnávacej pamäti\n"
" gencaches - Zostaví vyrovnávaciu pamäť balíkov a zdrojov\n"
" showpkg - Zobrazí všeobecné údaje o balíku\n"
" showsrc - Zobrazí zdrojové záznamy\n"
" stats - Zobrazí základné štatistiky\n"
" dump - Zobrazí celý súbor v zhustenej podobe\n"
" dumpavail - Vypíše súbor dostupných balíkov na štandardný výstup\n"
" unmet - Zobrazí nesplnené závislosti\n"
" search - Prehľadá zoznam balíkov podľa regulárneho výrazu\n"
" show - Zobrazí prehľadné informácie o balíku\n"
" depends - Zobrazí základné údaje o závislostiach balíka\n"
" rdepends - Zobrazí údaje o spätných závislostiach balíka\n"
" pkgnames - Vypíše zoznam názvov všetkých balíkov v systéme\n"
" dotty - Vytvorí diagramy balíka pre GraphViz\n"
" xvcg - Vytvorí diagramy balíka pre xvcg\n"
" policy - Zobrazí nastavenia zásad\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Tento pomocník.\n"
" -p=? Vyrovnávacia pamäť balíkov.\n"
" -s=? Vyrovnávacia pamäť zdrojov.\n"
" -q Nezobrazí indikátor priebehu.\n"
" -i Pri príkaze unmet zobrazí iba dôležité závislosti.\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
"Viac informácií nájdete v manuálových stránkach apt-cache(8) a apt.conf(5).\n"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:77
msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
msgstr "Prosím, zadajte názov tohto disku, napríklad „Debian 5.0.3 Disk 1“"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:92
msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
msgstr "Vložte disk do mechaniky a stlačte Enter"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:127
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to mount '%s' to '%s'"
msgstr "Premenovanie %s na %s zlyhalo"
#: cmdline/apt-cdrom.cc:162
msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
msgstr "Zopakujte tento postup pre všetky CD v sade diskov."
#: cmdline/apt-config.cc:41
msgid "Arguments not in pairs"
msgstr "Argumenty nie sú vo dvojiciach"
#: cmdline/apt-config.cc:76
msgid ""
"Usage: apt-config [options] command\n"
"\n"
"apt-config is a simple tool to read the APT config file\n"
"\n"
"Commands:\n"
" shell - Shell mode\n"
" dump - Show the configuration\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-config [voľby] príkaz\n"
"\n"
"apt-config je jednoduchý nástroj na čítanie konfiguračného súboru APT\n"
"\n"
"Príkazy:\n"
" shell - Režim shell\n"
" dump - Zobrazí nastavenie\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Tento pomocník.\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:98
#, c-format
msgid "%s not a valid DEB package."
msgstr "%s nie je platný DEB balík."
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:232
msgid ""
"Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info\n"
"from debian packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" -t Set the temp dir\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-extracttemplates súbor1 [súbor2 ...]\n"
"\n"
"apt-extracttemplates je nástroj na vyňatie konfiguračných skriptov\n"
"a šablón z balíkov Debian\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Tento pomocník.\n"
" -t Nastaví dočasný adresár\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:267 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1030
#, c-format
msgid "Unable to write to %s"
msgstr "Do %s sa nedá zapisovať"
#: cmdline/apt-extracttemplates.cc:310
msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
msgstr "Nedá sa určiť verzia programu debconf. Je debconf nainštalovaný?"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:168 ftparchive/apt-ftparchive.cc:345
msgid "Package extension list is too long"
msgstr "Zoznam rozšírení balíka je príliš dlhý"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:170 ftparchive/apt-ftparchive.cc:187
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:210 ftparchive/apt-ftparchive.cc:260
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:274 ftparchive/apt-ftparchive.cc:296
#, c-format
msgid "Error processing directory %s"
msgstr "Chyba pri spracovávaní adresára %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:258
msgid "Source extension list is too long"
msgstr "Zoznam zdrojových rozšírení je príliš dlhý"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:375
msgid "Error writing header to contents file"
msgstr "Chyba pri zapisovaní hlavičky do súboru"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:405
#, c-format
msgid "Error processing contents %s"
msgstr "Chyba pri spracovávaní obsahu %s"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:590
msgid ""
"Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
"Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
" sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
" contents path\n"
" release path\n"
" generate config [groups]\n"
" clean config\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
"many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
"for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
"\n"
"apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
"Package file contains the contents of all the control fields from\n"
"each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
"is supported to force the value of Priority and Section.\n"
"\n"
"Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
"The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
"\n"
"The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
"tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
"override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
"appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
"Debian archive:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" --md5 Control MD5 generation\n"
" -s=? Source override file\n"
" -q Quiet\n"
" -d=? Select the optional caching database\n"
" --no-delink Enable delinking debug mode\n"
" --contents Control contents file generation\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option"
msgstr ""
"Použitie: apt-ftparchive [voľby] príkaz\n"
"Príkazy: packages binárna_cesta [súbor_override [prefix_cesty]]\n"
" sources zdrojová_cesta [súbor_override [prefix_cesty]]\n"
" contents cesta\n"
" release cesta\n"
" generate konfiguračný_súbor [skupiny]\n"
" clean konfiguračný_súbor\n"
"\n"
"apt-ftparchive generuje indexové súbory archívov Debianu. Podporuje\n"
"niekoľko režimov vytvárania - od plne automatického až po funkčnú\n"
"náhradu príkazov dpkg-scanpackages a dpkg-scansources.\n"
"\n"
"apt-ftparchive zo stromu .deb súborov vygeneruje súbory Packages. Súbor\n"
"Packages okrem všetkých riadiacich polí každého balíka obsahuje tiež jeho\n"
"veľkosť a MD5 súčet. Podporovaný je tiež súbor „override“, pomocou ktorého\n"
"môžete vynútiť hodnoty polí Priority a Section.\n"
"\n"
"Podobne vie apt-ftparchive vygenerovať zo stromu súborov .dsc súbory\n"
"Sources. Voľbou --source-override môžete určiť zdrojový súbor „override“.\n"
"\n"
"Príkazy „packages“ a „sources“ by sa mali spúšťať v koreni stromu.\n"
"Binárna_cesta by mala ukazovať na začiatok rekurzívneho hľadania\n"
"a súbor „override“ by mal obsahovať príznaky pre nahradenie. Ak je udaný\n"
"prefix_cesty, pridá sa do polí „filename“.\n"
"Skutočný príklad z archívu Debianu:\n"
" apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
" dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Tento pomocník\n"
" --md5 Vygeneruje kontrolný súčet MD5\n"
" -s=? Zdrojový súbor „override“\n"
" -q Tichý režim\n"
" -d=? Zvolí voliteľnú databázu pre vyrovnávaciu pamäť\n"
" --no-delink Povolí ladiaci režim\n"
" --contents Vygeneruje súbor Contents\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:796
msgid "No selections matched"
msgstr "Nevyhovel žiaden výber"
#: ftparchive/apt-ftparchive.cc:874
#, c-format
msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
msgstr "V súbore balíka skupiny „%s“ chýbajú niektoré súbory"
#: ftparchive/cachedb.cc:43
#, c-format
msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
msgstr "DB je narušená, súbor je premenovaný na %s.old"
#: ftparchive/cachedb.cc:61
#, c-format
msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
msgstr "DB je neaktuálna, prebieha pokus o aktualizáciu %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:72
#, fuzzy
msgid ""
"DB format is invalid. If you upgraded from an older version of apt, please "
"remove and re-create the database."
msgstr ""
"Formát DB je neplatný. Ak ste aktualizovali staršiu verziu apt, musíte "
"odstrániť a znovu vytvoriť databázu."
#: ftparchive/cachedb.cc:77
#, c-format
msgid "Unable to open DB file %s: %s"
msgstr "Nedá sa otvoriť DB súbor %s: %s"
#: ftparchive/cachedb.cc:123 apt-inst/extract.cc:178 apt-inst/extract.cc:190
#: apt-inst/extract.cc:207 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:117
#, c-format
msgid "Failed to stat %s"
msgstr "%s sa nedá vyhodnotiť"
#: ftparchive/cachedb.cc:242
msgid "Archive has no control record"
msgstr "Archív nemá riadiaci záznam"
#: ftparchive/cachedb.cc:448
msgid "Unable to get a cursor"
msgstr "Nedá sa získať kurzor"
#: ftparchive/writer.cc:73
#, c-format
msgid "W: Unable to read directory %s\n"
msgstr "W: Adresár %s sa nedá čítať\n"
#: ftparchive/writer.cc:78
#, c-format
msgid "W: Unable to stat %s\n"
msgstr "W: %s sa nedá vyhodnotiť\n"
#: ftparchive/writer.cc:134
msgid "E: "
msgstr "E: "
#: ftparchive/writer.cc:136
msgid "W: "
msgstr "W: "
#: ftparchive/writer.cc:143
msgid "E: Errors apply to file "
msgstr "E: Chyby sa týkajú súboru "
#: ftparchive/writer.cc:161 ftparchive/writer.cc:193
#, c-format
msgid "Failed to resolve %s"
msgstr "Chyba pri preklade %s"
#: ftparchive/writer.cc:174
msgid "Tree walking failed"
msgstr "Prechod stromom zlyhal"
#: ftparchive/writer.cc:201
#, c-format
msgid "Failed to open %s"
msgstr "%s sa nedá otvoriť"
#: ftparchive/writer.cc:260
#, c-format
msgid " DeLink %s [%s]\n"
msgstr " Odlinkovanie %s [%s]\n"
#: ftparchive/writer.cc:268
#, c-format
msgid "Failed to readlink %s"
msgstr "Nie je možné vykonať readlink %s"
#: ftparchive/writer.cc:272
#, c-format
msgid "Failed to unlink %s"
msgstr "Nie je možné vykonať unlink %s"
#: ftparchive/writer.cc:279
#, c-format
msgid "*** Failed to link %s to %s"
msgstr "*** Nepodarilo sa zlinkovať %s s %s"
#: ftparchive/writer.cc:289
#, c-format
msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
msgstr " Bol dosiahnutý odlinkovací limit %sB.\n"
#: ftparchive/writer.cc:393
msgid "Archive had no package field"
msgstr "Archív neobsahuje pole „package“"
#: ftparchive/writer.cc:401 ftparchive/writer.cc:688
#, c-format
msgid " %s has no override entry\n"
msgstr " %s nemá žiadnu položku override\n"
#: ftparchive/writer.cc:464 ftparchive/writer.cc:790
#, c-format
msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
msgstr " správcom %s je %s, nie %s\n"
#: ftparchive/writer.cc:698
#, c-format
msgid " %s has no source override entry\n"
msgstr " %s nemá žiadnu položku „source override“\n"
#: ftparchive/writer.cc:702
#, c-format
msgid " %s has no binary override entry either\n"
msgstr " %s nemá žiadnu položku „binary override“\n"
#: ftparchive/contents.cc:321
#, c-format
msgid "Internal error, could not locate member %s"
msgstr "Vnútorná chyba, nedá sa nájsť časť %s"
#: ftparchive/contents.cc:358 ftparchive/contents.cc:389
msgid "realloc - Failed to allocate memory"
msgstr "realloc - Zlyhal pokus o pridelenie pamäti"
#: ftparchive/override.cc:34 ftparchive/override.cc:142
#, c-format
msgid "Unable to open %s"
msgstr "Nedá sa otvoriť %s"
#: ftparchive/override.cc:60 ftparchive/override.cc:166
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #1"
msgstr "Skomolený „override“ %s riadok %lu #1"
#: ftparchive/override.cc:74 ftparchive/override.cc:178
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #2"
msgstr "Skomolený „override“ %s riadok %lu #2"
#: ftparchive/override.cc:88 ftparchive/override.cc:191
#, c-format
msgid "Malformed override %s line %lu #3"
msgstr "Skomolený „override“ %s riadok %lu #3"
#: ftparchive/override.cc:127 ftparchive/override.cc:201
#, c-format
msgid "Failed to read the override file %s"
msgstr "Nepodarilo sa prečítať „override“ súbor %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:72
#, c-format
msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
msgstr "Neznámy kompresný algoritmus „%s“"
#: ftparchive/multicompress.cc:102
#, c-format
msgid "Compressed output %s needs a compression set"
msgstr "Komprimovaný výstup %s potrebuje kompresnú sadu"
#: ftparchive/multicompress.cc:169 methods/rsh.cc:91
msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
msgstr "Zlyhalo vytvorenie IPC rúry k podprocesu"
#: ftparchive/multicompress.cc:195
msgid "Failed to create FILE*"
msgstr "Zlyhalo vytvorenie FILE*"
#: ftparchive/multicompress.cc:198
msgid "Failed to fork"
msgstr "Volanie fork() zlyhalo"
#: ftparchive/multicompress.cc:212
msgid "Compress child"
msgstr "Komprimovať potomka"
#: ftparchive/multicompress.cc:235
#, c-format
msgid "Internal error, failed to create %s"
msgstr "Vnútorná chyba, nepodarilo sa vytvoriť %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:286
msgid "Failed to create subprocess IPC"
msgstr "Nedá sa vytvoriť podproces IPC"
#: ftparchive/multicompress.cc:321
msgid "Failed to exec compressor "
msgstr "Nepodarilo sa spustiť kompresor "
#: ftparchive/multicompress.cc:360
msgid "decompressor"
msgstr "dekompresor"
#: ftparchive/multicompress.cc:403
msgid "IO to subprocess/file failed"
msgstr "V/V operácia s podprocesom/súborom zlyhala"
#: ftparchive/multicompress.cc:455
msgid "Failed to read while computing MD5"
msgstr "Chyba čítania pri výpočte MD5"
#: ftparchive/multicompress.cc:472
#, c-format
msgid "Problem unlinking %s"
msgstr "Problém s odlinkovaním %s"
#: ftparchive/multicompress.cc:487 apt-inst/extract.cc:185
#, c-format
msgid "Failed to rename %s to %s"
msgstr "Premenovanie %s na %s zlyhalo"
#: cmdline/apt-get.cc:127
msgid "Y"
msgstr "Y"
#: cmdline/apt-get.cc:149 cmdline/apt-get.cc:1782
#, c-format
msgid "Regex compilation error - %s"
msgstr "Chyba pri preklade regulárneho výrazu - %s"
#: cmdline/apt-get.cc:244
msgid "The following packages have unmet dependencies:"
msgstr "Nasledovné balíky majú nesplnené závislosti:"
#: cmdline/apt-get.cc:334
#, c-format
msgid "but %s is installed"
msgstr "ale nainštalovaný je %s"
#: cmdline/apt-get.cc:336
#, c-format
msgid "but %s is to be installed"
msgstr "ale inštalovať sa bude %s"
#: cmdline/apt-get.cc:343
msgid "but it is not installable"
msgstr "ale sa nedá nainštalovať"
#: cmdline/apt-get.cc:345
msgid "but it is a virtual package"
msgstr "ale je to virtuálny balík"
#: cmdline/apt-get.cc:348
msgid "but it is not installed"
msgstr "ale nie je nainštalovaný"
#: cmdline/apt-get.cc:348
msgid "but it is not going to be installed"
msgstr "ale sa nebude inštalovať"
#: cmdline/apt-get.cc:353
msgid " or"
msgstr " alebo"
#: cmdline/apt-get.cc:384
msgid "The following NEW packages will be installed:"
msgstr "Nainštalujú sa nasledovné NOVÉ balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:412
msgid "The following packages will be REMOVED:"
msgstr "Nasledovné balíky sa ODSTRÁNIA:"
#: cmdline/apt-get.cc:434
msgid "The following packages have been kept back:"
msgstr "Nasledovné balíky sa ponechajú v súčasnej verzii:"
#: cmdline/apt-get.cc:457
msgid "The following packages will be upgraded:"
msgstr "Nasledovné balíky sa aktualizujú:"
#: cmdline/apt-get.cc:480
msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
msgstr "Nasledovné balíky sa DEGRADUJÚ:"
#: cmdline/apt-get.cc:500
msgid "The following held packages will be changed:"
msgstr "Nasledovné pridržané balíky sa zmenia:"
#: cmdline/apt-get.cc:553
#, c-format
msgid "%s (due to %s) "
msgstr "%s (kvôli %s) "
#: cmdline/apt-get.cc:561
msgid ""
"WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
"This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
msgstr ""
"UPOZORNENIE: Nasledovné dôležité balíky sa odstránia.\n"
"Ak presne neviete, čo robíte, tak to NEROBTE!"
#: cmdline/apt-get.cc:595
#, c-format
msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
msgstr "%lu aktualizovaných, %lu nových nainštalovaných, "
#: cmdline/apt-get.cc:599
#, c-format
msgid "%lu reinstalled, "
msgstr "%lu reinštalovaných, "
#: cmdline/apt-get.cc:601
#, c-format
msgid "%lu downgraded, "
msgstr "%lu degradovaných, "
#: cmdline/apt-get.cc:603
#, c-format
msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
msgstr "%lu na odstránenie a %lu neaktualizovaných.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:607
#, c-format
msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
msgstr "%lu iba čiastočne nainštalovaných alebo odstránených.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:680
msgid "Correcting dependencies..."
msgstr "Opravujú sa závislosti..."
#: cmdline/apt-get.cc:683
msgid " failed."
msgstr " zlyhalo."
#: cmdline/apt-get.cc:686
msgid "Unable to correct dependencies"
msgstr "Závislosti sa nedajú opraviť"
#: cmdline/apt-get.cc:689
msgid "Unable to minimize the upgrade set"
msgstr "Sada na aktualizáciu sa nedá minimalizovať"
#: cmdline/apt-get.cc:691
msgid " Done"
msgstr " Hotovo"
#: cmdline/apt-get.cc:695
msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these."
msgstr "Opravu môžete spustiť pomocu „apt-get -f install“."
#: cmdline/apt-get.cc:698
msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
msgstr "Nesplnené závislosti. Skúste použiť -f."
#: cmdline/apt-get.cc:723
msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
msgstr "UPOZORNENIE: Pri nasledovných balíkoch sa nedá overiť vierohodnosť!"
#: cmdline/apt-get.cc:727
msgid "Authentication warning overridden.\n"
msgstr "Upozornenie o vierohodnosti bolo potlačené.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:734
msgid "Install these packages without verification [y/N]? "
msgstr "Nainštalovať tieto nekontrolované balíky [y/N]? "
#: cmdline/apt-get.cc:736
msgid "Some packages could not be authenticated"
msgstr "Nedala sa zistiť vierohodnosť niektorých balíkov"
#: cmdline/apt-get.cc:745 cmdline/apt-get.cc:900
msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
msgstr "Nastali problémy a -y bolo použité bez --force-yes"
#: cmdline/apt-get.cc:786
msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
msgstr "Vnútorná chyba, InstallPackages bolo volané s poškodenými balíkmi!"
#: cmdline/apt-get.cc:795
msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
msgstr "Je potrebné odstránenie balíka, ale funkcia Odstrániť je vypnutá."
#: cmdline/apt-get.cc:806
msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
msgstr "Vnútorná chyba, Triedenie sa neukončilo"
#: cmdline/apt-get.cc:831 cmdline/apt-get.cc:2210 cmdline/apt-get.cc:2469
#: apt-pkg/cachefile.cc:65
msgid "The list of sources could not be read."
msgstr "Nedá sa načítať zoznam zdrojov."
#: cmdline/apt-get.cc:846
msgid "How odd.. The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
msgstr ""
"Nezvyčajná udalosť... Veľkosti nesúhlasia, pošlite e-mail na apt@packages."
"debian.org"
#: cmdline/apt-get.cc:851
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB/%sB archívov.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:854
#, c-format
msgid "Need to get %sB of archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB archívov.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:859
#, c-format
msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
msgstr "Po tejto operácii sa na disku použije ďalších %sB.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:862
#, c-format
msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
msgstr "Po tejto operácii sa na disku uvoľní %sB.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:877 cmdline/apt-get.cc:880 cmdline/apt-get.cc:2308
#: cmdline/apt-get.cc:2311
#, c-format
msgid "Couldn't determine free space in %s"
msgstr "Na %s sa nedá zistiť veľkosť voľného miesta"
#: cmdline/apt-get.cc:890
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s."
msgstr "Na %s nemáte dostatok voľného miesta."
#: cmdline/apt-get.cc:906 cmdline/apt-get.cc:926
msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
msgstr "Zadané „iba triviálne“, ale toto nie je triviálna operácia."
#: cmdline/apt-get.cc:908
msgid "Yes, do as I say!"
msgstr "Áno, urob to, čo vravím!"
#: cmdline/apt-get.cc:910
#, c-format
msgid ""
"You are about to do something potentially harmful.\n"
"To continue type in the phrase '%s'\n"
" ?] "
msgstr ""
"Možno sa chystáte vykonať niečo škodlivé.\n"
"Ak chcete pokračovať, opíšte frázu „%s“\n"
" ?]"
#: cmdline/apt-get.cc:916 cmdline/apt-get.cc:935
msgid "Abort."
msgstr "Prerušené."
#: cmdline/apt-get.cc:931
msgid "Do you want to continue [Y/n]? "
msgstr "Chcete pokračovať [Y/n]? "
#: cmdline/apt-get.cc:1003 cmdline/apt-get.cc:2364 apt-pkg/algorithms.cc:1435
#, c-format
msgid "Failed to fetch %s %s\n"
msgstr "Zlyhalo stiahnutie %s %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1021
msgid "Some files failed to download"
msgstr "Niektoré súbory sa nedajú stiahnuť"
#: cmdline/apt-get.cc:1022 cmdline/apt-get.cc:2373
msgid "Download complete and in download only mode"
msgstr "Sťahovanie ukončené v režime „iba stiahnuť“"
#: cmdline/apt-get.cc:1028
msgid ""
"Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
"missing?"
msgstr ""
"Niektoré archívy sa nedajú stiahnuť. Skúste spustiť apt-get update alebo --"
"fix-missing"
#: cmdline/apt-get.cc:1032
msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
msgstr "--fix-missing a výmena nosiča nie sú momentálne podporované"
#: cmdline/apt-get.cc:1037
msgid "Unable to correct missing packages."
msgstr "Chýbajúce balíky sa nedajú opraviť."
#: cmdline/apt-get.cc:1038
msgid "Aborting install."
msgstr "Inštalácia sa prerušuje."
#: cmdline/apt-get.cc:1096
#, c-format
msgid "Note, selecting %s instead of %s\n"
msgstr "Poznámka: %s sa vyberá namiesto %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1107
#, c-format
msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
msgstr "Preskakuje sa %s, pretože je už nainštalovaný.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1117
#, fuzzy, c-format
msgid "Skipping %s, it is not installed and only upgrades are requested.\n"
msgstr "Preskakuje sa %s, pretože je už nainštalovaný.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1135
#, c-format
msgid "Package %s is not installed, so not removed\n"
msgstr "Balík %s nie je nainštalovaný, nedá sa teda odstrániť\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1146
#, c-format
msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
msgstr "Balík %s je virtuálny balík poskytovaný balíkmi:\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1159
msgid " [Installed]"
msgstr "[Inštalovaný]"
#: cmdline/apt-get.cc:1168
#, fuzzy
msgid " [Not candidate version]"
msgstr "Kandidátske verzie"
#: cmdline/apt-get.cc:1170
msgid "You should explicitly select one to install."
msgstr "Mali by ste explicitne vybrať jeden na inštaláciu."
#: cmdline/apt-get.cc:1175
#, c-format
msgid ""
"Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
"This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
"is only available from another source\n"
msgstr ""
"Balík %s nie je dostupný, ale odkazuje naň iný balík. Možno to znamená,\n"
"že balík chýba, bol zrušený alebo je dostupný iba z iného zdroja\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1194
msgid "However the following packages replace it:"
msgstr "Avšak nahrádzajú ho nasledovné balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:1197
#, c-format
msgid "Package %s has no installation candidate"
msgstr "Balík %s nemá kandidáta na inštaláciu"
#: cmdline/apt-get.cc:1217
#, c-format
msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
msgstr "Nie je možná reinštalácia %s, pretože sa nedá stiahnuť.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1225
#, c-format
msgid "%s is already the newest version.\n"
msgstr "%s je už najnovšej verzie.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1254
#, c-format
msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Nebolo nájdené vydanie „%s“ pre „%s“"
#: cmdline/apt-get.cc:1256
#, c-format
msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
msgstr "Nebola nájdená verzia „%s“ pre „%s“"
#: cmdline/apt-get.cc:1262
#, c-format
msgid "Selected version %s (%s) for %s\n"
msgstr "Zvolená verzia %s (%s) pre %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1363
#, c-format
msgid "Ignore unavailable target release '%s' of package '%s'"
msgstr "Ignorovať nedostupné cieľové vydanie „%s“ balíka „%s“"
#: cmdline/apt-get.cc:1395
#, c-format
msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
msgstr "Vyberá sa „%s“ ako zdrojový balík namiesto „%s“\n"
#. if (VerTag.empty() == false && Last == 0)
#: cmdline/apt-get.cc:1433
#, c-format
msgid "Ignore unavailable version '%s' of package '%s'"
msgstr "Ignorovať nedostupnú verziu „%s“ balíka „%s“"
#: cmdline/apt-get.cc:1449
msgid "The update command takes no arguments"
msgstr "Príkaz update neprijíma žiadne argumenty"
#: cmdline/apt-get.cc:1514
msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
msgstr "Nemajú sa odstraňovať veci, nespustí sa AutoRemover"
#: cmdline/apt-get.cc:1562
#, fuzzy
msgid ""
"The following package is automatically installed and is no longer required:"
msgid_plural ""
"The following packages were automatically installed and are no longer "
"required:"
msgstr[0] ""
"Nasledovné balíky boli nainštalované automaticky a už viac nie sú potrebné:"
msgstr[1] ""
"Nasledovné balíky boli nainštalované automaticky a už viac nie sú potrebné:"
msgstr[2] ""
"Nasledovné balíky boli nainštalované automaticky a už viac nie sú potrebné:"
#: cmdline/apt-get.cc:1566
#, fuzzy, c-format
msgid "%lu package was automatically installed and is no longer required.\n"
msgid_plural ""
"%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
msgstr[0] ""
"%lu balíkov bolo nainštalovaných automaticky a už viac nie sú potrebné.\n"
msgstr[1] ""
"%lu balíkov bolo nainštalovaných automaticky a už viac nie sú potrebné.\n"
msgstr[2] ""
"%lu balíkov bolo nainštalovaných automaticky a už viac nie sú potrebné.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1568
msgid "Use 'apt-get autoremove' to remove them."
msgstr "Na ich odstránenie použite „apt-get autoremove“."
#: cmdline/apt-get.cc:1573
msgid ""
"Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
"shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
msgstr ""
"Hmm, zdá sa, že AutoRemover niečo zničil, čo sa naozaj nemalo stať.\n"
"Prosím, pošlite hlásenie o chybe balíka apt."
#.
#. if (Packages == 1)
#. {
#. c1out << endl;
#. c1out <<
#. _("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
#. "the package is simply not installable and a bug report against\n"
#. "that package should be filed.") << endl;
#. }
#.
#: cmdline/apt-get.cc:1576 cmdline/apt-get.cc:1871
msgid "The following information may help to resolve the situation:"
msgstr "Nasledovné informácie vám možno pomôžu vyriešiť túto situáciu:"
#: cmdline/apt-get.cc:1580
msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
msgstr "Vnútorná chyba, AutoRemover niečo pokazil"
#: cmdline/apt-get.cc:1599
msgid "Internal error, AllUpgrade broke stuff"
msgstr "Vnútorná chyba, AllUpgrade pokazil veci"
#: cmdline/apt-get.cc:1654
#, c-format
msgid "Couldn't find task %s"
msgstr "Nebolo možné nájsť úlohu %s"
#: cmdline/apt-get.cc:1769 cmdline/apt-get.cc:1808
#, c-format
msgid "Couldn't find package %s"
msgstr "Balík %s sa nedá nájsť"
#: cmdline/apt-get.cc:1795
#, c-format
msgid "Note, selecting %s for regex '%s'\n"
msgstr "Poznámka: vyberá sa %s pre regulárny výraz „%s“\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1828
#, c-format
msgid "%s set to manually installed.\n"
msgstr "%s je nastavený na manuálnu inštaláciu.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:1841
msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:"
msgstr "Na opravu nasledovných môžete spustiť „apt-get -f install“:"
#: cmdline/apt-get.cc:1844
msgid ""
"Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
"solution)."
msgstr ""
"Nesplnené závislosti. Skúste spustiť „apt-get -f install“ bez balíkov (alebo "
"navrhnite riešenie)."
#: cmdline/apt-get.cc:1856
msgid ""
"Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
"requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
"distribution that some required packages have not yet been created\n"
"or been moved out of Incoming."
msgstr ""
"Niektoré balíky sa nedajú nainštalovať. To môže znamenať, že požadujete\n"
"nemožnú situáciu, alebo ak používate nestabilnú distribúciu, že\n"
"požadované balíky ešte neboli vytvorené alebo presunuté z fronty\n"
"Novoprichádzajúcich (Incoming) balíkov."
#: cmdline/apt-get.cc:1874
msgid "Broken packages"
msgstr "Poškodené balíky"
#: cmdline/apt-get.cc:1903
msgid "The following extra packages will be installed:"
msgstr "Nainštalujú sa nasledovné extra balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:1992
msgid "Suggested packages:"
msgstr "Navrhované balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:1993
msgid "Recommended packages:"
msgstr "Odporúčané balíky:"
#: cmdline/apt-get.cc:2022
msgid "Calculating upgrade... "
msgstr "Prepočítava sa aktualizácia... "
#: cmdline/apt-get.cc:2025 methods/ftp.cc:708 methods/connect.cc:112
msgid "Failed"
msgstr "Chyba"
#: cmdline/apt-get.cc:2030
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"
#: cmdline/apt-get.cc:2097 cmdline/apt-get.cc:2105
msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
msgstr "Vnútorná chyba, „problem resolver“ niečo pokazil"
#: cmdline/apt-get.cc:2129 cmdline/apt-get.cc:2162
msgid "Unable to lock the download directory"
msgstr "Adresár pre sťahovanie sa nedá zamknúť"
#: cmdline/apt-get.cc:2205
msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
msgstr "Musíte zadať aspoň jeden balík, pre ktorý sa stiahnu zdrojové texty"
#: cmdline/apt-get.cc:2237 cmdline/apt-get.cc:2489
#, c-format
msgid "Unable to find a source package for %s"
msgstr "Nedá sa nájsť zdrojový balík pre %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2286
#, c-format
msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
msgstr "Preskakuje sa už stiahnutý súbor „%s“\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2321
#, c-format
msgid "You don't have enough free space in %s"
msgstr "Na %s nemáte dostatok voľného miesta"
#: cmdline/apt-get.cc:2327
#, c-format
msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB/%sB zdrojových archívov.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2330
#, c-format
msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
msgstr "Je potrebné stiahnuť %sB zdrojových archívov.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2336
#, c-format
msgid "Fetch source %s\n"
msgstr "Stiahnuť zdroj %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2369
msgid "Failed to fetch some archives."
msgstr "Zlyhalo stiahnutie niektorých archívov."
#: cmdline/apt-get.cc:2398
#, c-format
msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
msgstr "Preskakuje sa rozbalenie už rozbaleného zdroja v %s\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2410
#, c-format
msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
msgstr "Príkaz na rozbalenie „%s“ zlyhal.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2411
#, c-format
msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
msgstr "Skontrolujte, či je nainštalovaný balík „dpkg-dev“.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2428
#, c-format
msgid "Build command '%s' failed.\n"
msgstr "Príkaz na zostavenie „%s“ zlyhal.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2448
msgid "Child process failed"
msgstr "Proces potomka zlyhal"
#: cmdline/apt-get.cc:2464
msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
msgstr ""
"Musíte zadať aspoň jeden balík, pre ktorý sa budú overovať závislosti na "
"zostavenie"
#: cmdline/apt-get.cc:2494
#, c-format
msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
msgstr "Nedajú sa získať závislosti na zostavenie %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2514
#, c-format
msgid "%s has no build depends.\n"
msgstr "%s nemá žiadne závislosti na zostavenie.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2566
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
"found"
msgstr "%s závislosť pre %s sa nemôže splniť, pretože sa nedá nájsť balík %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2619
#, c-format
msgid ""
"%s dependency for %s cannot be satisfied because no available versions of "
"package %s can satisfy version requirements"
msgstr ""
"%s závislosť pre %s sa nedá splniť, pretože sa nedá nájsť verzia balíka %s, "
"ktorá zodpovedá požiadavke na verziu"
#: cmdline/apt-get.cc:2655
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
msgstr ""
"Zlyhalo splnenie %s závislosti pre %s: Inštalovaný balík %s je príliš nový"
#: cmdline/apt-get.cc:2682
#, c-format
msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
msgstr "Zlyhalo splnenie %s závislosti pre %s: %s"
#: cmdline/apt-get.cc:2698
#, c-format
msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
msgstr "Závislosti na zostavenie %s sa nedajú splniť."
#: cmdline/apt-get.cc:2703
msgid "Failed to process build dependencies"
msgstr "Spracovanie závislostí na zostavenie zlyhalo"
#: cmdline/apt-get.cc:2734
msgid "Supported modules:"
msgstr "Podporované moduly:"
#: cmdline/apt-get.cc:2775
msgid ""
"Usage: apt-get [options] command\n"
" apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
" apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
"\n"
"apt-get is a simple command line interface for downloading and\n"
"installing packages. The most frequently used commands are update\n"
"and install.\n"
"\n"
"Commands:\n"
" update - Retrieve new lists of packages\n"
" upgrade - Perform an upgrade\n"
" install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)\n"
" remove - Remove packages\n"
" autoremove - Remove automatically all unused packages\n"
" purge - Remove packages and config files\n"
" source - Download source archives\n"
" build-dep - Configure build-dependencies for source packages\n"
" dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)\n"
" dselect-upgrade - Follow dselect selections\n"
" clean - Erase downloaded archive files\n"
" autoclean - Erase old downloaded archive files\n"
" check - Verify that there are no broken dependencies\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text.\n"
" -q Loggable output - no progress indicator\n"
" -qq No output except for errors\n"
" -d Download only - do NOT install or unpack archives\n"
" -s No-act. Perform ordering simulation\n"
" -y Assume Yes to all queries and do not prompt\n"
" -f Attempt to correct a system with broken dependencies in place\n"
" -m Attempt to continue if archives are unlocatable\n"
" -u Show a list of upgraded packages as well\n"
" -b Build the source package after fetching it\n"
" -V Show verbose version numbers\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
"See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual\n"
"pages for more information and options.\n"
" This APT has Super Cow Powers.\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-get [voľby] príkaz\n"
" apt-get [voľby] install|remove balík1 [balík2 ...]\n"
" apt-get [voľby] source balík1 [balík2 ...]\n"
"\n"
"apt-get je jednoduché rozhranie na príkazovom riadku pre sťahovanie\n"
"a inštaláciu balíkov. Najpoužívanejšími príkazmi sú update a install.\n"
"\n"
"Príkazy:\n"
" update - Získa nové zoznamy balíkov\n"
" upgrade - Vykoná aktualizáciu\n"
" install - Nainštaluje nové balíky (balík je libc6, nie libc6."
"deb)\n"
" remove - Odstráni balíky\n"
" autoremove - Automaticky odstráni všetky nepoužité balíky\n"
" purge - Odstráni a balíky a ich konfiguračné súbory\n"
" source - Stiahne zdrojové archívy\n"
" build-dep - Nastaví závislosti kompilácie pre zdrojové balíky\n"
" dist-upgrade - Aktualizácia distribúcie, viď apt-get(8)\n"
" dselect-upgrade - Riadi sa podľa výberu v dselect-e\n"
" clean - Zmaže stiahnuté archívy\n"
" autoclean - Zmaže staré stiahnuté archívy\n"
" check - Overí, či neexistujú poškodené závislosti\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Tento pomocník\n"
" -q Nezobrazí indikátor priebehu - pre záznam\n"
" -qq Zobrazí iba chyby\n"
" -d Iba stiahne - neinštaluje ani nerozbaľuje archívy\n"
" -s Žiadna akcia. Iba simuluje postupnosť pripravených akcií\n"
" -y Na všetky otázky odpovedá Áno\n"
" -f Pokúsi sa opraviť systém s poškodenými závislosťami\n"
" -m Skúsi pokračovať, aj keď sa nepodarí nájsť archívy\n"
" -u Zobrazí tiež zoznam aktualizovaných balíkov\n"
" -b Po stiahnutí zdrojového balíka ho aj skompiluje\n"
" -V Zobrazí čísla verzií\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
"Viac volieb nájdete v manuálových stránkach apt-get(8), sources.list(5)\n"
"a apt.conf(5).\n"
" Tento APT má schopnosti posvätnej kravy.\n"
#: cmdline/apt-get.cc:2944
msgid ""
"NOTE: This is only a simulation!\n"
" apt-get needs root privileges for real execution.\n"
" Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
" so don't depend on the relevance to the real current situation!"
msgstr ""
"POZN.: Toto je iba simulácia!\n"
" apt-get potrebuje na skutočné spustenie práva používateľa root.\n"
" Tiež pamätajte, že zamykanie je deaktivované, takže\n"
" sa nespoliehajte na to že to bude platiť v reálnej situácii!"
#: cmdline/acqprogress.cc:55
msgid "Hit "
msgstr "Už existuje "
#: cmdline/acqprogress.cc:79
msgid "Get:"
msgstr "Získava sa:"
#: cmdline/acqprogress.cc:110
msgid "Ign "
msgstr "Ign "
#: cmdline/acqprogress.cc:114
msgid "Err "
msgstr "Chyba "
#: cmdline/acqprogress.cc:135
#, c-format
msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
msgstr "%sB sa stiahlo za %s (%sB/s)\n"
#: cmdline/acqprogress.cc:225
#, c-format
msgid " [Working]"
msgstr " [Prebieha spracovanie]"
#: cmdline/acqprogress.cc:271
#, c-format
msgid ""
"Media change: please insert the disc labeled\n"
" '%s'\n"
"in the drive '%s' and press enter\n"
msgstr ""
"Výmena nosiča: Vložte disk s názvom\n"
" „%s“\n"
"do mechaniky „%s“ a stlačte Enter\n"
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:86
msgid "Unknown package record!"
msgstr "Neznámy záznam o balíku!"
#: cmdline/apt-sortpkgs.cc:150
msgid ""
"Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is used\n"
"to indicate what kind of file it is.\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h This help text\n"
" -s Use source file sorting\n"
" -c=? Read this configuration file\n"
" -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
msgstr ""
"Použitie: apt-sortpkgs [voľby] súbor1 [súbor2 ...]\n"
"\n"
"apt-sortpkgs je jednoduchý nástroj na zotriedenie súborov Packages.\n"
"Voľbou -s si zvolíte typ súboru.\n"
"\n"
"Voľby:\n"
" -h Tento pomocník\n"
" -s Zotriedi zdrojový súbor\n"
" -c=? Načíta tento konfiguračný súbor\n"
" -o=? Nastaví ľubovoľnú voľbu, napr. -o dir::cache=/tmp\n"
#: dselect/install:32
msgid "Bad default setting!"
msgstr "Chybné predvolené nastavenie!"
#: dselect/install:51 dselect/install:83 dselect/install:87 dselect/install:94
#: dselect/install:105 dselect/update:45
msgid "Press enter to continue."
msgstr "Stlačte Enter, ak chcete pokračovať."
#: dselect/install:91
msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
msgstr "Chcete odstrániť všetky doteraz stiahnuté .deb súbory?"
#: dselect/install:101
msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
msgstr ""
"Pri rozbaľovaní došlo k nejakým chybám. Balíky, ktoré boli nainštalované"
#: dselect/install:102
msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
msgstr "budú nakonfigurované. Môže to spôsobiť opakované chybové správy"
#: dselect/install:103
msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
msgstr "o nesplnených závislostiach. Je to v poriadku, dôležité sú iba"
#: dselect/install:104
msgid ""
"above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
msgstr ""
"chyby nad touto správou. Opravte ich a potom znovu spusťte [I]nštalovať"
#: dselect/update:30
msgid "Merging available information"
msgstr "Zlučujú sa dostupné informácie"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:114
msgid "Failed to create pipes"
msgstr "Vytvorenie rúry zlyhalo"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:141
msgid "Failed to exec gzip "
msgstr "Spustenie gzip zlyhalo "
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:178 apt-inst/contrib/extracttar.cc:204
msgid "Corrupted archive"
msgstr "Porušený archív"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:193
msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
msgstr "Kontrolný súčet pre tar zlyhal, archív je poškodený"
#: apt-inst/contrib/extracttar.cc:296
#, c-format
msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
msgstr "Neznáma TAR hlavička typu %u, člen %s"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:70
msgid "Invalid archive signature"
msgstr "Neplatný podpis archívu"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:78
msgid "Error reading archive member header"
msgstr "Chyba pri čítaní záhlavia prvku archívu"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:90
#, c-format
msgid "Invalid archive member header %s"
msgstr "Neplatná hlavička prvku archívu %s"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:102
msgid "Invalid archive member header"
msgstr "Neplatné záhlavie prvku archívu"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:128
msgid "Archive is too short"
msgstr "Archív je príliš krátky"
#: apt-inst/contrib/arfile.cc:132
msgid "Failed to read the archive headers"
msgstr "Chyba pri čítaní hlavičiek archívu"
#: apt-inst/filelist.cc:380
msgid "DropNode called on still linked node"
msgstr "Pokus o uvoľnenie uzla (DropNode) na stále prepojenom uzle"
#: apt-inst/filelist.cc:412
msgid "Failed to locate the hash element!"
msgstr "Hašovací prvok sa nedá nájsť!"
#: apt-inst/filelist.cc:459
msgid "Failed to allocate diversion"
msgstr "Nedá sa alokovať diverzia"
#: apt-inst/filelist.cc:464
msgid "Internal error in AddDiversion"
msgstr "Vnútorná chyba pri AddDiversion"
#: apt-inst/filelist.cc:477
#, c-format
msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
msgstr "Pokus o prepísanie diverzie, %s -> %s a %s/%s"
#: apt-inst/filelist.cc:506
#, c-format
msgid "Double add of diversion %s -> %s"
msgstr "Dvojité pridanie diverzie %s -> %s"
#: apt-inst/filelist.cc:549
#, c-format
msgid "Duplicate conf file %s/%s"
msgstr "Duplicitný konfiguračný súbor %s/%s"
#: apt-inst/dirstream.cc:41 apt-inst/dirstream.cc:46 apt-inst/dirstream.cc:49
#, c-format
msgid "Failed to write file %s"
msgstr "Zápis súboru %s zlyhal"
#: apt-inst/dirstream.cc:92 apt-inst/dirstream.cc:100
#, c-format
msgid "Failed to close file %s"
msgstr "Zatvorenie súboru %s zlyhalo"
#: apt-inst/extract.cc:93 apt-inst/extract.cc:164
#, c-format
msgid "The path %s is too long"
msgstr "Cesta %s je príliš dlhá"
#: apt-inst/extract.cc:124
#, c-format
msgid "Unpacking %s more than once"
msgstr "%s sa rozbaľuje viackrát"
#: apt-inst/extract.cc:134
#, c-format
msgid "The directory %s is diverted"
msgstr "Adresár %s je divertovaný"
#: apt-inst/extract.cc:144
#, c-format
msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
msgstr "Balík sa pokúša zapisovať do diverzného cieľa %s/%s"
#: apt-inst/extract.cc:154 apt-inst/extract.cc:297
msgid "The diversion path is too long"
msgstr "Diverzná cesta je príliš dlhá"
#: apt-inst/extract.cc:240
#, c-format
msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
msgstr "Adresár %s sa nahradí neadresárom"
#: apt-inst/extract.cc:280
msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
msgstr "Nedá sa nájsť uzol na adrese jeho hašu"
#: apt-inst/extract.cc:284
msgid "The path is too long"
msgstr "Cesta je príliš dlhá"
#: apt-inst/extract.cc:414
#, c-format
msgid "Overwrite package match with no version for %s"
msgstr "Prepísať zodpovedajúci balík bez udania verzie pre %s"
#: apt-inst/extract.cc:431
#, c-format
msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
msgstr "Súbor %s/%s prepisuje ten z balíka %s"
#. Only warn if there are no sources.list.d.
#. Only warn if there is no sources.list file.
#: apt-inst/extract.cc:464 apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:166
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:287 apt-pkg/sourcelist.cc:204
#: apt-pkg/sourcelist.cc:210 apt-pkg/acquire.cc:471 apt-pkg/init.cc:92
#: apt-pkg/init.cc:100 apt-pkg/clean.cc:33 apt-pkg/policy.cc:296
#, c-format
msgid "Unable to read %s"
msgstr "Nedá sa načítať %s"
#: apt-inst/extract.cc:491
#, c-format
msgid "Unable to stat %s"
msgstr "Nedá sa vyhodnotiť %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:51 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:57
#, c-format
msgid "Failed to remove %s"
msgstr "Odstránenie %s zlyhalo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:106 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:108
#, c-format
msgid "Unable to create %s"
msgstr "Nedá sa vytvoriť %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:114
#, c-format
msgid "Failed to stat %sinfo"
msgstr "Vyhodnotenie %sinfo zlyhalo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:119
msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
msgstr "Adresáre info a temp musia byť na tom istom súborovom systéme"
#. Build the status cache
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:135 apt-pkg/pkgcachegen.cc:947
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1032 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1037
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1181
msgid "Reading package lists"
msgstr "Načítavajú sa zoznamy balíkov"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:176
#, c-format
msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
msgstr "Nedá sa zmeniť na admin adresár %sinfo"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:197 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:351
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:444
msgid "Internal error getting a package name"
msgstr "Vnútorná chyba pri získavaní názvu balíka"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:201 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:382
msgid "Reading file listing"
msgstr "Načítava sa zoznam súborov"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:212
#, c-format
msgid ""
"Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
"then make it empty and immediately re-install the same version of the "
"package!"
msgstr ""
"Otvorenie súboru zoznamov „%sinfo/%s“ zlyhalo. Ak nemôžete obnoviť tento "
"súbor, vytvorte nový prázdny a ihneď znovu nainštalujte tú istú verziu "
"balíka!"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:225 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:238
#, c-format
msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
msgstr "Chyba pri čítaní súboru so zoznamami %sinfo/%s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:262
msgid "Internal error getting a node"
msgstr "Vnútorná chyba pri získavaní uzla"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:305
#, c-format
msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
msgstr "Zlyhalo otvorenie súboru s diverziami %sdiversions"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:320
msgid "The diversion file is corrupted"
msgstr "Diverzný súbor je porušený"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:327 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:332
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:337
#, c-format
msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
msgstr "Neplatný riadok v diverznom súbore: %s"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:358
msgid "Internal error adding a diversion"
msgstr "Vnútorná chyba pri pridávaní diverzie"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:379
msgid "The pkg cache must be initialized first"
msgstr "Vyrovnávacia pamäť balíkov sa musí najprv inicializovať"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:439
#, c-format
msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
msgstr "Chyba pri hľadaní Balíka: hlavička, pozícia %lu"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:461
#, c-format
msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
msgstr "Zlá sekcia ConfFile v stavovom súbore na pozícii %lu"
#: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:466
#, c-format
msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
msgstr "Chyba pri spracovaní MD5. Pozícia %lu"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:38 apt-inst/deb/debfile.cc:43
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť „%s“"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:50
#, c-format
msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
msgstr "Toto nie je platný DEB archív, chýba časť „%s“, „%s“ alebo „%s“"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:110
#, c-format
msgid "Couldn't change to %s"
msgstr "Nedá sa prejsť do %s"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:140
msgid "Internal error, could not locate member"
msgstr "Vnútorná chyba, nedá sa nájsť člen"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:173
msgid "Failed to locate a valid control file"
msgstr "Nedá sa nájsť platný riadiaci súbor"
#: apt-inst/deb/debfile.cc:258
msgid "Unparsable control file"
msgstr "Nespracovateľný riadiaci súbor"
#: methods/cdrom.cc:199
#, c-format
msgid "Unable to read the cdrom database %s"
msgstr "Nedá sa čítať databáza na CD-ROM %s"
#: methods/cdrom.cc:208
msgid ""
"Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
"cannot be used to add new CD-ROMs"
msgstr ""
"Pre pridanie CD do APT použije apt-cdrom. apt-get update sa nedá využiť na "
"pridávanie nových CD."
#: methods/cdrom.cc:218
msgid "Wrong CD-ROM"
msgstr "Chybné CD"
#: methods/cdrom.cc:245
#, c-format
msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
msgstr "Nedá sa odpojiť CD-ROM v %s - možno sa ešte používa."
#: methods/cdrom.cc:250
msgid "Disk not found."
msgstr "Disk sa nenašiel."
#: methods/cdrom.cc:258 methods/file.cc:79 methods/rsh.cc:264
msgid "File not found"
msgstr "Súbor sa nenašiel"
#: methods/copy.cc:43 methods/gzip.cc:141 methods/gzip.cc:150
#: methods/rred.cc:483 methods/rred.cc:492
msgid "Failed to stat"
msgstr "Vyhodnotenie zlyhalo"
#: methods/copy.cc:80 methods/gzip.cc:147 methods/rred.cc:489
msgid "Failed to set modification time"
msgstr "Zlyhalo nastavenie času zmeny"
#: methods/file.cc:44
msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
msgstr "Neplatné URI, lokálne URI nesmie začínať s //"
#. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
#: methods/ftp.cc:168
msgid "Logging in"
msgstr "Prihlasovanie"
#: methods/ftp.cc:174
msgid "Unable to determine the peer name"
msgstr "Nedá sa zistiť názov druhej strany"
#: methods/ftp.cc:179
msgid "Unable to determine the local name"
msgstr "Nedá sa zistiť lokálny názov"
#: methods/ftp.cc:210 methods/ftp.cc:238
#, c-format
msgid "The server refused the connection and said: %s"
msgstr "Server zamietol naše spojenie s chybou: %s"
#: methods/ftp.cc:216
#, c-format
msgid "USER failed, server said: %s"
msgstr "Zlyhalo zadanie používateľa, server odpovedal: %s"
#: methods/ftp.cc:223
#, c-format
msgid "PASS failed, server said: %s"
msgstr "Zlyhalo zadanie hesla, server odpovedal: %s"
#: methods/ftp.cc:243
msgid ""
"A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
"is empty."
msgstr ""
"Bol zadaný proxy server, ale nie prihlasovací skript. Acquire::ftp::"
"ProxyLogin je prázdny."
#: methods/ftp.cc:271
#, c-format
msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
msgstr "Príkaz „%s“ prihlasovacieho skriptu zlyhal, server odpovedal: %s"
#: methods/ftp.cc:297
#, c-format
msgid "TYPE failed, server said: %s"
msgstr "Zlyhalo zadanie typu, server odpovedal: %s"
#: methods/ftp.cc:335 methods/ftp.cc:446 methods/rsh.cc:183 methods/rsh.cc:226
msgid "Connection timeout"
msgstr "Uplynul čas spojenia"
#: methods/ftp.cc:341
msgid "Server closed the connection"
msgstr "Server ukončil spojenie"
#: methods/ftp.cc:344 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:714 methods/rsh.cc:190
msgid "Read error"
msgstr "Chyba pri čítaní"
#: methods/ftp.cc:351 methods/rsh.cc:197
msgid "A response overflowed the buffer."
msgstr "Odpoveď preplnila zásobník."
#: methods/ftp.cc:368 methods/ftp.cc:380
msgid "Protocol corruption"
msgstr "Narušenie protokolu"
#: methods/ftp.cc:452 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:753 methods/rsh.cc:232
msgid "Write error"
msgstr "Chyba pri zápise"
#: methods/ftp.cc:693 methods/ftp.cc:699 methods/ftp.cc:735
msgid "Could not create a socket"
msgstr "Nedá sa vytvoriť socket"
#: methods/ftp.cc:704
msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
msgstr "Nedá sa pripojiť dátový socket, uplynul čas spojenia"
#: methods/ftp.cc:710
msgid "Could not connect passive socket."
msgstr "Nedá sa pripojiť pasívny socket."
#: methods/ftp.cc:728
msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
msgstr "getaddrinfo nezískal počúvajúci socket"
#: methods/ftp.cc:742
msgid "Could not bind a socket"
msgstr "Nedá sa nadviazať socket"
#: methods/ftp.cc:746
msgid "Could not listen on the socket"
msgstr "Na sockete sa nedá počúvať"
#: methods/ftp.cc:753
msgid "Could not determine the socket's name"
msgstr "Názov socketu sa nedá zistiť"
#: methods/ftp.cc:785
msgid "Unable to send PORT command"
msgstr "Príkaz PORT sa nedá odoslať"
#: methods/ftp.cc:795
#, c-format
msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
msgstr "Neznáma rodina adries %u (AF_*)"
#: methods/ftp.cc:804
#, c-format
msgid "EPRT failed, server said: %s"
msgstr "Zlyhalo zadanie EPRT, server odpovedal: %s"
#: methods/ftp.cc:824
msgid "Data socket connect timed out"
msgstr "Uplynulo spojenie dátového socketu"
#: methods/ftp.cc:831
msgid "Unable to accept connection"
msgstr "Spojenie sa nedá prijať"
#: methods/ftp.cc:870 methods/http.cc:1002 methods/rsh.cc:303
msgid "Problem hashing file"
msgstr "Problém s hašovaním súboru"
#: methods/ftp.cc:883
#, c-format
msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
msgstr "Súbor sa nedá stiahnuť, server odpovedal „%s“"
#: methods/ftp.cc:898 methods/rsh.cc:322
msgid "Data socket timed out"
msgstr "Uplynula doba dátového socketu"
#: methods/ftp.cc:928
#, c-format
msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
msgstr "Prenos dát zlyhal, server odpovedal „%s“"
#. Get the files information
#: methods/ftp.cc:1005
msgid "Query"
msgstr "Dotaz"
#: methods/ftp.cc:1117
msgid "Unable to invoke "
msgstr "Nedá sa vyvolať "
#: methods/connect.cc:70
#, c-format
msgid "Connecting to %s (%s)"
msgstr "Pripája sa k %s (%s)"
#: methods/connect.cc:81
#, c-format
msgid "[IP: %s %s]"
msgstr "[IP: %s %s]"
#: methods/connect.cc:90
#, c-format
msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
msgstr "Nedá sa vytvoriť socket pre %s (f=%u t=%u p=%u)"
#: methods/connect.cc:96
#, c-format
msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
msgstr "Nedá sa nadviazať spojenie na %s:%s (%s)."
#: methods/connect.cc:104
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
msgstr "Nedá sa pripojiť k %s:%s (%s), uplynul čas spojenia"
#: methods/connect.cc:122
#, c-format
msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
msgstr "Nedá sa pripojiť k %s:%s (%s)."
#. We say this mainly because the pause here is for the
#. ssh connection that is still going
#: methods/connect.cc:150 methods/rsh.cc:425
#, c-format
msgid "Connecting to %s"
msgstr "Pripája sa k %s"
#: methods/connect.cc:169 methods/connect.cc:188
#, c-format
msgid "Could not resolve '%s'"
msgstr "Nie je možné preložiť „%s“"
#: methods/connect.cc:194
#, c-format
msgid "Temporary failure resolving '%s'"
msgstr "Dočasné zlyhanie pri preklade „%s“"
#: methods/connect.cc:197
#, c-format
msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
msgstr "Niečo veľmi zlé sa prihodilo pri preklade „%s:%s“ (%i - %s)"
#: methods/connect.cc:244
#, c-format
msgid "Unable to connect to %s:%s:"
msgstr "Nedá sa pripojiť k %s:%s:"
#. TRANSLATOR: %s is the trusted keyring parts directory
#: methods/gpgv.cc:78
#, fuzzy, c-format
msgid "No keyring installed in %s."
msgstr "Inštalácia sa prerušuje."
#: methods/gpgv.cc:104
msgid "E: Too many keyrings should be passed to gpgv. Exiting."
msgstr ""
#: methods/gpgv.cc:121
msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
msgstr ""
"CHYBA: zoznam argumentov z Acquire::gpgv::Options je príliš dlhý. Ukončuje "
"sa."
#: methods/gpgv.cc:237
msgid ""
"Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
msgstr "Vnútorná chyba: Správna signatúra, ale sa nedá zistiť odtlačok kľúča?!"
#: methods/gpgv.cc:242
msgid "At least one invalid signature was encountered."
msgstr "Bola zistená aspoň jedna nesprávna signatúra."
#: methods/gpgv.cc:246
#, c-format
msgid "Could not execute '%s' to verify signature (is gpgv installed?)"
msgstr "Nedá sa spustiť „%s“ na kontrolu signatúry (je nainštalované gpgv?)"
#: methods/gpgv.cc:251
msgid "Unknown error executing gpgv"
msgstr "Neznáma chyba pri spustení gpgv"
#: methods/gpgv.cc:285 methods/gpgv.cc:292
msgid "The following signatures were invalid:\n"
msgstr "Nasledovné signatúry sú neplatné:\n"
#: methods/gpgv.cc:299
msgid ""
"The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
"available:\n"
msgstr ""
"Nasledovné signatúry sa nedajú overiť, pretože nie je dostupný verejný "
"kľúč:\n"
#: methods/gzip.cc:64
#, c-format
msgid "Couldn't open pipe for %s"
msgstr "Nedá sa otvoriť rúra pre %s"
#: methods/gzip.cc:109
#, c-format
msgid "Read error from %s process"
msgstr "Chyba pri čítaní z procesu %s"
#: methods/http.cc:385
msgid "Waiting for headers"
msgstr "Čaká sa na hlavičky"
#: methods/http.cc:531
#, c-format
msgid "Got a single header line over %u chars"
msgstr "Získal sa jeden riadok hlavičky cez %u znakov"
#: methods/http.cc:539
msgid "Bad header line"
msgstr "Chybná hlavička"
#: methods/http.cc:558 methods/http.cc:565
msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
msgstr "HTTP server poslal neplatnú hlavičku odpovede"
#: methods/http.cc:594
msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
msgstr "HTTP server poslal neplatnú hlavičku Content-Length"
#: methods/http.cc:609
msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
msgstr "HTTP server poslal neplatnú hlavičku Content-Range"
#: methods/http.cc:611
msgid "This HTTP server has broken range support"
msgstr "Tento HTTP server má poškodenú podporu rozsahov"
#: methods/http.cc:635
msgid "Unknown date format"
msgstr "Neznámy formát dátumu"
#: methods/http.cc:793
msgid "Select failed"
msgstr "Výber zlyhal"
#: methods/http.cc:798
msgid "Connection timed out"
msgstr "Uplynul čas spojenia"
#: methods/http.cc:821
msgid "Error writing to output file"
msgstr "Chyba zápisu do výstupného súboru"
#: methods/http.cc:852
msgid "Error writing to file"
msgstr "Chyba zápisu do súboru"
#: methods/http.cc:880
msgid "Error writing to the file"
msgstr "Chyba zápisu do tohto súboru"
#: methods/http.cc:894
msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
msgstr "Chyba pri čítaní zo servera. Druhá strana ukončila spojenie"
#: methods/http.cc:896
msgid "Error reading from server"
msgstr "Chyba pri čítaní zo servera"
#: methods/http.cc:987 apt-pkg/contrib/mmap.cc:281
msgid "Failed to truncate file"
msgstr "Nepodarilo sa skrátiť súbor"
#: methods/http.cc:1156
msgid "Bad header data"
msgstr "Zlé dátové záhlavie"
#: methods/http.cc:1173 methods/http.cc:1228
msgid "Connection failed"
msgstr "Spojenie zlyhalo"
#: methods/http.cc:1320
msgid "Internal error"
msgstr "Vnútorná chyba"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:77
msgid "Can't mmap an empty file"
msgstr "Nedá sa vykonať mmap prázdneho súboru"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:89
#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't duplicate file descriptor %i"
msgstr "Nedá sa otvoriť rúra pre %s"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:97 apt-pkg/contrib/mmap.cc:250
#, c-format
msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
msgstr "Nedá sa urobiť mmap %lu bajtov"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:124
#, fuzzy
msgid "Unable to close mmap"
msgstr "Nedá sa otvoriť %s"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:152 apt-pkg/contrib/mmap.cc:180
#, fuzzy
msgid "Unable to synchronize mmap"
msgstr "Nedá sa vyvolať "
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:300
#, c-format
msgid ""
"Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Limit. "
"Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
msgstr ""
"Nedostatok miesta pre dynamický MMap. Prosím, zväčšite veľkosť APT::Cache-"
"Limit. Aktuálna hodnota: %lu. (man 5 apt.conf)"
#: apt-pkg/contrib/mmap.cc:395
#, c-format
msgid ""
"The size of a MMap has already reached the defined limit of %lu bytes,abort "
"the try to grow the MMap."
msgstr ""
#. d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:371
#, c-format
msgid "%lid %lih %limin %lis"
msgstr "%li d %li h %li min %li s"
#. h means hours, min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:378
#, c-format
msgid "%lih %limin %lis"
msgstr "%li h %li min %li s"
#. min means minutes, s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:385
#, c-format
msgid "%limin %lis"
msgstr "%li min %li s"
#. s means seconds
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:390
#, c-format
msgid "%lis"
msgstr "%li s"
#: apt-pkg/contrib/strutl.cc:1083
#, c-format
msgid "Selection %s not found"
msgstr "Voľba %s nenájdená"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:452
#, c-format
msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
msgstr "Nerozpoznaná skratka typu: „%c“"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:510
#, c-format
msgid "Opening configuration file %s"
msgstr "Otvára sa konfiguračný súbor %s"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:678
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Blok začína bez názvu."
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:697
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Skomolená značka"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:714
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Za hodnotou nasledujú chybné údaje"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:754
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
msgstr ""
"Syntaktická chyba %s:%u: Direktívy sa dajú vykonať len na najvyššej úrovni"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:761
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Príliš mnoho vnorených prepojení (include)"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:765 apt-pkg/contrib/configuration.cc:770
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Zahrnuté odtiaľ"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:774
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Nepodporovaná direktíva „%s“"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:777
#, fuzzy, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: clear directive requires an option tree as argument"
msgstr ""
"Syntaktická chyba %s:%u: Direktívy sa dajú vykonať len na najvyššej úrovni"
#: apt-pkg/contrib/configuration.cc:827
#, c-format
msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
msgstr "Syntaktická chyba %s:%u: Na konci súboru sú chybné údaje"
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:153
#, c-format
msgid "%c%s... Error!"
msgstr "%c%s... Chyba!"
#: apt-pkg/contrib/progress.cc:155
#, c-format
msgid "%c%s... Done"
msgstr "%c%s... Hotovo"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:77
#, c-format
msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
msgstr "Parameter príkazového riadka „%c“ [z %s] je neznámy"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:103 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:111
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:119
#, c-format
msgid "Command line option %s is not understood"
msgstr "Nezrozumiteľný parameter %s na príkazovom riadku"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:124
#, c-format
msgid "Command line option %s is not boolean"
msgstr "Parameter príkazového riadku %s nie je pravdivostná hodnota"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:165 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:186
#, c-format
msgid "Option %s requires an argument."
msgstr "Voľba %s vyžaduje argument."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:200 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:206
#, c-format
msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
msgstr "Parameter %s: Zadanie konfiguračnej položky musí obsahovať =<hodn>."
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:236
#, c-format
msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
msgstr "Voľba %s vyžaduje ako argument celé číslo (integer), nie „%s“"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:267
#, c-format
msgid "Option '%s' is too long"
msgstr "Voľba „%s“ je príliš dlhá"
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:300
#, c-format
msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
msgstr "Nezrozumiteľný význam %s, skúste true alebo false. "
#: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:350
#, c-format
msgid "Invalid operation %s"
msgstr "Neplatná operácia %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:52
#, c-format
msgid "Unable to stat the mount point %s"
msgstr "Prípojný bod %s sa nedá vyhodnotiť"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:162 apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:196
#: apt-pkg/acquire.cc:477 apt-pkg/acquire.cc:502 apt-pkg/clean.cc:39
#, c-format
msgid "Unable to change to %s"
msgstr "Nedá sa prejsť do %s"
#: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:204
msgid "Failed to stat the cdrom"
msgstr "Nedá sa vykonať stat() CD-ROM"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:152
#, c-format
msgid "Not using locking for read only lock file %s"
msgstr "Zamykanie pre súbor zámku %s, ktorý je iba na čítanie, sa nepoužíva"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:157
#, c-format
msgid "Could not open lock file %s"
msgstr "Súbor zámku %s sa nedá otvoriť"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:175
#, c-format
msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
msgstr "Zamykanie pre súbor zámku %s pripojený cez NFS sa nepoužíva"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:179
#, c-format
msgid "Could not get lock %s"
msgstr "Zámok %s sa nedá získať"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:615
#, c-format
msgid "Waited for %s but it wasn't there"
msgstr "Čakalo sa na %s, ale nebolo to tam"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:627
#, c-format
msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
msgstr "Podproces %s obdržal chybu segmentácie."
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:629
#, c-format
msgid "Sub-process %s received signal %u."
msgstr "Podproces %s dostal signál %u."
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:633
#, c-format
msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
msgstr "Podproces %s vrátil chybový kód (%u)"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:635
#, c-format
msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
msgstr "Podproces %s neočakávane skončil"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:679
#, c-format
msgid "Could not open file %s"
msgstr "Nedá sa otvoriť súbor %s"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:735
#, c-format
msgid "read, still have %lu to read but none left"
msgstr "čítanie, stále treba prečítať %lu, ale už nič neostáva"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:765
#, c-format
msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
msgstr "zápis, stále treba zapísať %lu, no nedá sa to"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:840
msgid "Problem closing the file"
msgstr "Problém pri zatváraní súboru"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:846
msgid "Problem unlinking the file"
msgstr "Problém pri odstraňovaní súboru"
#: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:857
msgid "Problem syncing the file"
msgstr "Problém pri synchronizovaní súboru"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:139
msgid "Empty package cache"
msgstr "Vyrovnávacia pamäť balíkov je prázdna"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:145
msgid "The package cache file is corrupted"
msgstr "Súbor vyrovnávacej pamäti balíkov je poškodený"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:150
msgid "The package cache file is an incompatible version"
msgstr "Súbor vyrovnávacej pamäti balíkov je nezlučiteľnej verzie"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:155
#, c-format
msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
msgstr "Tento APT nepodporuje systém na správu verzií „%s“"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:160
msgid "The package cache was built for a different architecture"
msgstr "Súbor vyrovnávacej pamäti balíkov bol vytvorený pre inú architektúru"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:287
msgid "Depends"
msgstr "Závisí na"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:287
msgid "PreDepends"
msgstr "Predzávisí na"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:287
msgid "Suggests"
msgstr "Navrhuje"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:288
msgid "Recommends"
msgstr "Odporúča"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:288
msgid "Conflicts"
msgstr "Koliduje s"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:288
msgid "Replaces"
msgstr "Nahrádza"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:289
msgid "Obsoletes"
msgstr "Zneplatňuje"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:289
msgid "Breaks"
msgstr "Kazí"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:289
msgid "Enhances"
msgstr "Rozširuje"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:300
msgid "important"
msgstr "dôležitý"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:300
msgid "required"
msgstr "požadovaný"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:300
msgid "standard"
msgstr "štandardný"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:301
msgid "optional"
msgstr "voliteľný"
#: apt-pkg/pkgcache.cc:301
msgid "extra"
msgstr "extra"
#: apt-pkg/depcache.cc:124 apt-pkg/depcache.cc:153
msgid "Building dependency tree"
msgstr "Vytvára sa strom závislostí"
#: apt-pkg/depcache.cc:125
msgid "Candidate versions"
msgstr "Kandidátske verzie"
#: apt-pkg/depcache.cc:154
msgid "Dependency generation"
msgstr "Generovanie závislostí"
#: apt-pkg/depcache.cc:174 apt-pkg/depcache.cc:207 apt-pkg/depcache.cc:211
msgid "Reading state information"
msgstr "Načítavajú sa stavové informácie"
#: apt-pkg/depcache.cc:236
#, c-format
msgid "Failed to open StateFile %s"
msgstr "Nie je možné otvoriť StateFile %s"
#: apt-pkg/depcache.cc:242
#, c-format
msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
msgstr "Nie je možné zapísať dočasný StateFile %s"
#: apt-pkg/depcache.cc:851
#, c-format
msgid "Internal error, group '%s' has no installable pseudo package"
msgstr ""
#: apt-pkg/tagfile.cc:102
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (1)"
msgstr "Súbor %s sa nedá spracovať (1)"
#: apt-pkg/tagfile.cc:189
#, c-format
msgid "Unable to parse package file %s (2)"
msgstr "Súbor %s sa nedá spracovať (2)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:92
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] unparseable)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (spracovanie dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:95
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([option] too short)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:106
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] is not an assignment)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (spracovanie dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:112
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] has no key)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (spracovanie dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:115
#, fuzzy, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s ([%s] key %s has no value)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (spracovanie dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:128
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (URI)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:130
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:133
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (spracovanie URI)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:139
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (absolútny dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:146
#, c-format
msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
msgstr "Skomolený riadok %lu v zozname zdrojov %s (spracovanie dist)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:244
#, c-format
msgid "Opening %s"
msgstr "Otvára sa %s"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:261 apt-pkg/cdrom.cc:438
#, c-format
msgid "Line %u too long in source list %s."
msgstr "Riadok %u v zozname zdrojov %s je príliš dlhý."
#: apt-pkg/sourcelist.cc:281
#, c-format
msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
msgstr "Skomolený riadok %u v zozname zdrojov %s (typ)"
#: apt-pkg/sourcelist.cc:285
#, c-format
msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
msgstr "Typ „%s“ je neznámy na riadku %u v zozname zdrojov %s"
#: apt-pkg/packagemanager.cc:331 apt-pkg/packagemanager.cc:615
#, c-format
msgid ""
"Could not perform immediate configuration on '%s'.Please see man 5 apt.conf "
"under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
msgstr ""
"Nebolo možné vykonať okamžitú konfiguráciu „%s“. Pozri prosím podrobnosti v "
"man 5 apt.conf pod APT::Immediate-Configure (%d)"
#: apt-pkg/packagemanager.cc:452
#, c-format
msgid ""
"This installation run will require temporarily removing the essential "
"package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
"you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
msgstr ""
"Tento beh inštalácie si vyžiada dočasné odstránenie kľúčového balíka %s "
"kvôli slučke v Conflicts/Pre-Depends. Často je to nevhodné, ale ak to chcete "
"naozaj urobiť, aktivujte možnosť APT::Force-LoopBreak."
#: apt-pkg/packagemanager.cc:495
#, c-format
msgid ""
"Could not perform immediate configuration on already unpacked '%s'.Please "
"see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details."
msgstr ""
"Nebolo možné vykonať okamžitú konfiguráciu už rozbaleného „%s“. Pozri prosím "
"podrobnosti v man 5 apt.conf pod APT::Immediate-Configure"
#: apt-pkg/pkgrecords.cc:32
#, c-format
msgid "Index file type '%s' is not supported"
msgstr "Indexový súbor typu „%s“ nie je podporovaný"
#: apt-pkg/algorithms.cc:292
#, c-format
msgid ""
"The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
msgstr "Je nutné preinštalovať balík %s, ale nedá sa nájsť jeho archív."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1182
msgid ""
"Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
"held packages."
msgstr ""
"Chyba, pkgProblemResolver::Resolve vytvára poruchy, čo môže být spôsobené "
"pridržanými balíkmi."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1184
msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
msgstr "Problémy sa nedajú opraviť, niektoré balíky držíte v poškodenom stave."
#: apt-pkg/algorithms.cc:1461 apt-pkg/algorithms.cc:1463
msgid ""
"Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones "
"used instead."
msgstr ""
"Niektoré indexové súbory sa nepodarilo stiahnuť, boli ignorované alebo sa "
"použili staršie verzie."
#: apt-pkg/acquire.cc:79
#, fuzzy, c-format
msgid "List directory %spartial is missing."
msgstr "Adresár zoznamov %spartial chýba."
#: apt-pkg/acquire.cc:83
#, fuzzy, c-format
msgid "Archives directory %spartial is missing."
msgstr "Archívny adresár %spartial chýba."
#: apt-pkg/acquire.cc:91
#, fuzzy, c-format
msgid "Unable to lock directory %s"
msgstr "Adresár zoznamov sa nedá zamknúť"
#. only show the ETA if it makes sense
#. two days
#: apt-pkg/acquire.cc:878
#, c-format
msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
msgstr "Sťahuje sa %li. súbor z %li (zostáva %s)"
#: apt-pkg/acquire.cc:880
#, c-format
msgid "Retrieving file %li of %li"
msgstr "Sťahuje sa %li. súbor z %li"
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:110
#, c-format
msgid "The method driver %s could not be found."
msgstr "Nedá sa nájsť ovládač spôsobu %s."
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:159
#, c-format
msgid "Method %s did not start correctly"
msgstr "Spôsob %s nebol správne spustený"
#: apt-pkg/acquire-worker.cc:413
#, c-format
msgid "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press enter."
msgstr "Vložte disk nazvaný „%s“ do mechaniky „%s“ a stlačte Enter."
#: apt-pkg/init.cc:135
#, c-format
msgid "Packaging system '%s' is not supported"
msgstr "Systém balíkov „%s“ nie je podporovaný"
#: apt-pkg/init.cc:151
msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
msgstr "Nedá sa určiť vhodný typ systému balíkov"
#: apt-pkg/clean.cc:56
#, c-format
msgid "Unable to stat %s."
msgstr "Nie je možné vykonať stat %s."
#: apt-pkg/srcrecords.cc:44
msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
msgstr "Do sources.list musíte zadať nejaký „source“ (zdrojový) URI"
#: apt-pkg/cachefile.cc:71
msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
msgstr "Zoznamy balíkov alebo stavový súbor sa nedajú spracovať alebo otvoriť."
#: apt-pkg/cachefile.cc:75
msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
msgstr "Na opravu týchto problémov môžete skúsiť spustiť apt-get update"
#: apt-pkg/policy.cc:333
#, c-format
msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
msgstr "Neplatný záznam v súbore nastavení %s, chýba hlavička Package"
#: apt-pkg/policy.cc:355
#, c-format
msgid "Did not understand pin type %s"
msgstr "Nezrozumiteľné pridržanie typu %s"
#: apt-pkg/policy.cc:363
msgid "No priority (or zero) specified for pin"
msgstr "Nebola zadaná žiadna (alebo nulová) priorita na pridržanie"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:75
msgid "Cache has an incompatible versioning system"
msgstr "Vyrovnávacia pamäť má nezlučiteľný systém na správu verzií"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:131
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewPackage)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:146
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (UsePackage1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:180
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewFileDesc1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:210
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (UsePackage2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:214
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewFileVer1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:234
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion1)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewVersion1)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:238
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (UsePackage3)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:242
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion2)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (NewVersion2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:266
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
msgstr "Vyskytla sa chyba pri spracovávaní %s (NewFileDesc2)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:273
msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
msgstr ""
"Fíha, prekročili ste počet názvov balíkov, ktoré toto APT zvládne spracovať."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:276
msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
msgstr "Fíha, prekročili ste počet verzií, ktoré toto APT zvládne spracovať."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:279
msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
msgstr "Fíha, prekročili ste počet popisov, ktoré toto APT zvládne spracovať."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:282
msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
msgstr ""
"Fíha, prekročili ste počet závislostí, ktoré toto APT zvládne spracovať."
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:310
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (FindPkg)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:323
#, c-format
msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
msgstr "Chyba pri spracovávaní %s (CollectFileProvides)"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:329
#, c-format
msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
msgstr "Pri spracovaní závislostí nebol nájdený balík %s %s"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:860
#, c-format
msgid "Couldn't stat source package list %s"
msgstr "Nedá sa vyhodnotiť zoznam zdrojových balíkov %s"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:962
msgid "Collecting File Provides"
msgstr "Collecting File poskytuje"
#: apt-pkg/pkgcachegen.cc:1122 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1129
msgid "IO Error saving source cache"
msgstr "V/V chyba pri ukladaní zdrojovej vyrovnávacej pamäti"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:128
#, c-format
msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
msgstr "premenovanie zlyhalo, %s (%s -> %s)."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:432
msgid "MD5Sum mismatch"
msgstr "Nezhoda kontrolných MD5 súčtov"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:693 apt-pkg/acquire-item.cc:1469
msgid "Hash Sum mismatch"
msgstr "Nezhoda kontrolných haš súčtov"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1150
msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
msgstr "Nie sú dostupné žiadne verejné kľúče ku kľúčom s nasledovnými ID:\n"
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1260
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
"to manually fix this package. (due to missing arch)"
msgstr ""
"Nedá sa nájsť súbor s balíkom %s. To by mohlo znamenať, že tento balík je "
"potrebné opraviť manuálne (kvôli chýbajúcej architektúre)."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1319
#, c-format
msgid ""
"I wasn't able to locate file for the %s package. This might mean you need to "
"manually fix this package."
msgstr ""
"Nedá sa nájsť súbor s balíkom %s. Asi budete musieť opraviť tento balík "
"manuálne."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1374
#, c-format
msgid ""
"The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
msgstr "Indexové súbory balíka sú narušené. Chýba pole Filename: pre balík %s."
#: apt-pkg/acquire-item.cc:1461
msgid "Size mismatch"
msgstr "Veľkosti sa nezhodujú"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:40
#, c-format
msgid "Unable to parse Release file %s"
msgstr "Nedá spracovať súbor Release %s"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:47
#, c-format
msgid "No sections in Release file %s"
msgstr "Žiadne sekcie v Release súbore %s"
#: apt-pkg/indexrecords.cc:81
#, c-format
msgid "No Hash entry in Release file %s"
msgstr "Chýba položka Hash v súbore Release %s"
#: apt-pkg/vendorlist.cc:66
#, c-format
msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
msgstr "Blok výrobcu %s neobsahuje otlačok (fingerprint)"
#: apt-pkg/cdrom.cc:518
#, c-format
msgid ""
"Using CD-ROM mount point %s\n"
"Mounting CD-ROM\n"
msgstr ""
"Použije sa CD-ROM prípojný bod %s\n"
"Pripája sa CD-ROM\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:527 apt-pkg/cdrom.cc:615
msgid "Identifying.. "
msgstr "Identifikuje sa.."
#: apt-pkg/cdrom.cc:552
#, c-format
msgid "Stored label: %s\n"
msgstr "Uložená menovka: %s \n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:559 apt-pkg/cdrom.cc:827
msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
msgstr "CD-ROM sa odpája...\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:578
#, c-format
msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
msgstr "Použije sa prípojný bod CD-ROM %s\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:596
msgid "Unmounting CD-ROM\n"
msgstr "CD-ROM sa odpája\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:600
msgid "Waiting for disc...\n"
msgstr "Čaká sa na disk...\n"
#. Mount the new CDROM
#: apt-pkg/cdrom.cc:608
msgid "Mounting CD-ROM...\n"
msgstr "Pripája sa CD-ROM...\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:626
msgid "Scanning disc for index files..\n"
msgstr "Na disku sa hľadajú indexové súbory..\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:666
#, c-format
msgid ""
"Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and %"
"zu signatures\n"
msgstr ""
"Nájdených %zu indexov balíkov, %zu indexov zdrojových balíkov, %zu indexov "
"prekladov a %zu signatúr\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:677
msgid ""
"Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
"wrong architecture?"
msgstr ""
"Nepodarilo sa nájsť žiadne súbory balíkov, možno toto nie je disk s Debianom "
"alebo je pre nesprávnu architektúru?"
#: apt-pkg/cdrom.cc:703
#, c-format
msgid "Found label '%s'\n"
msgstr "Nájdená menovka: „%s“\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:732
msgid "That is not a valid name, try again.\n"
msgstr "Neplatný názov, skúste znova.\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:748
#, c-format
msgid ""
"This disc is called: \n"
"'%s'\n"
msgstr ""
"Názov tohto disku je: \n"
"„%s“\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:752
msgid "Copying package lists..."
msgstr "Kopírujú sa zoznamy balíkov..."
#: apt-pkg/cdrom.cc:778
msgid "Writing new source list\n"
msgstr "Zapisuje sa nový zoznam zdrojov\n"
#: apt-pkg/cdrom.cc:787
msgid "Source list entries for this disc are:\n"
msgstr "Položky zoznamu zdrojov pre tento disk sú:\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:263 apt-pkg/indexcopy.cc:835
#, c-format
msgid "Wrote %i records.\n"
msgstr "Zapísaných %i záznamov.\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:265 apt-pkg/indexcopy.cc:837
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
msgstr "Zapísaných %i záznamov s %i chýbajúcimi súbormi.\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:268 apt-pkg/indexcopy.cc:840
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
msgstr "Zapísaných %i záznamov s %i chybnými súbormi\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:271 apt-pkg/indexcopy.cc:843
#, c-format
msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
msgstr "Zapísaných %i záznamov s %i chýbajúcimi a %i chybnými súbormi\n"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:530
#, c-format
msgid "Skipping nonexistent file %s"
msgstr "Preskakuje sa neexistujúci súbor %s"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:536
#, c-format
msgid "Can't find authentication record for: %s"
msgstr "Nebolo možné nájsť autentifikačný záznam pre: %s"
#: apt-pkg/indexcopy.cc:542
#, c-format
msgid "Hash mismatch for: %s"
msgstr "Nezhoda kontrolných haš súčtov: %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:49
#, c-format
msgid "Installing %s"
msgstr "Inštaluje sa %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:50 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:737
#, c-format
msgid "Configuring %s"
msgstr "Nastavuje sa %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:51 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:744
#, c-format
msgid "Removing %s"
msgstr "Odstraňuje sa %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:52
#, c-format
msgid "Completely removing %s"
msgstr "Úplne sa odstraňuje %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:53
#, c-format
msgid "Running post-installation trigger %s"
msgstr "Vykonáva sa spúšťač post-installation %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:581
#, c-format
msgid "Directory '%s' missing"
msgstr "Adresár „%s“ chýba"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:596 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:609
#, fuzzy, c-format
msgid "Could not open file '%s'"
msgstr "Nedá sa otvoriť súbor %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:730
#, c-format
msgid "Preparing %s"
msgstr "Pripravuje sa %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:731
#, c-format
msgid "Unpacking %s"
msgstr "Rozbaľuje sa %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:736
#, c-format
msgid "Preparing to configure %s"
msgstr "Pripravuje sa nastavenie %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:738
#, c-format
msgid "Installed %s"
msgstr "Nainštalovaný balík %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:743
#, c-format
msgid "Preparing for removal of %s"
msgstr "Pripravuje sa odstránenie %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:745
#, c-format
msgid "Removed %s"
msgstr "Odstránený balík %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:750
#, c-format
msgid "Preparing to completely remove %s"
msgstr "Pripravuje sa úplné odstránenie %s"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:751
#, c-format
msgid "Completely removed %s"
msgstr "Balík „%s“ je úplne odstránený"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:955
msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
msgstr ""
"Nedá sa zapísať záznam, volanie openpty() zlyhalo (/dev/pts nie je "
"pripojený?)\n"
#: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:986
msgid "Running dpkg"
msgstr "Spúšťa sa dpkg"
#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:70
#, c-format
msgid ""
"Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
"it?"
msgstr "Nedá sa zamknúť adresár na správu (%s), používa ho iný proces?"
#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:73
#, c-format
msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
msgstr "Nedá sa zamknúť adresár na správu (%s), ste root?"
#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:82
msgid ""
"dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct "
"the problem. "
msgstr ""
"dpkg bol prerušený, musíte ručne opraviť problém spustením „dpkg --configure "
"-a“. "
#: apt-pkg/deb/debsystem.cc:100
msgid "Not locked"
msgstr "Nie je zamknuté"
#: methods/rred.cc:465
#, c-format
msgid ""
"Could not patch %s with mmap and with file operation usage - the patch seems "
"to be corrupt."
msgstr ""
#: methods/rred.cc:470
#, c-format
msgid ""
"Could not patch %s with mmap (but no mmap specific fail) - the patch seems "
"to be corrupt."
msgstr ""
#: methods/rsh.cc:330
msgid "Connection closed prematurely"
msgstr "Spojenie bolo predčasne ukončené"
#~ msgid "Malformed line %u in source list %s (vendor id)"
#~ msgstr "Skomolený riadok %u v zozname zdrojov %s (id výrobcu)"
#~ msgid "Couldn't access keyring: '%s'"
#~ msgstr "Zväzok kľúčov „%s“ je nedostupný."
#~ msgid "Could not patch file"
#~ msgstr "Nedá sa upraviť súbor"
#~ msgid " %4i %s\n"
#~ msgstr " %4i %s\n"
#~ msgid "No source package '%s' picking '%s' instead\n"
#~ msgstr "Zdrojový balík „%s“ neexistuje, namiesto neho sa použije „%s“\n"
#~ msgid "%4i %s\n"
#~ msgstr "%4i %s\n"
#~ msgid "Processing triggers for %s"
#~ msgstr "Spracovávajú sa spúšťače %s"
#~ msgid "Dynamic MMap ran out of room"
#~ msgstr "Dynamickému MMap došlo miesto"
#~ msgid ""
#~ "Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
#~ "the package is simply not installable and a bug report against\n"
#~ "that package should be filed."
#~ msgstr ""
#~ "Pretože ste požiadali iba o jednoduchú operáciu, je takmer isté, že\n"
#~ "balík nie je inštalovateľný a mali by ste zaslať hlásenie o chybe\n"
#~ "(bug report) pre daný balík."