You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

304 lines
11 KiB

# translation of debian-installer.po to Norwegian bokmål
# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Bjørn Steensrud <bjornst@powertech.no>, 2003
# Herman Robak <herman@skolelinux.no>, 2003
# Hans Fredrik Nordhaug <hans.fredrik@nordhaug.no>, 2003
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-17 07:00-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-03 08:45+0100\n"
"Last-Translator: Hans Fredrik Nordhaug <hans.fredrik@nordhaug.no>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid "Choose the domain name."
msgstr "Velg domenenavn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Domenenavnet er den delen av Internet-adressemn din som står til høyre for "
"vertsnavnet. Det er ofte noe som slutter med .no, .com, .net, eller .org. "
"Hvis du nå setter opp et hjemme-nett, kan du finne på noe, men pass på at du "
"bruker samme domenenavn på alle maskinene dine."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Velg adresser for DNS-tjenerne"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
"order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
"just leave this field blank."
msgstr ""
"Tast inn IP-adresser (ikke vertsnavn) for opptil 3 navnetjenere, atskilt med "
"mellomrom. Ikke bruk komma. Tjenerne blir spurt i den rekkefølgen du taster "
"dem inn. Hvis du ikke vil bruke noen navnetjenere, bare la feltet stå tomt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid "Choose an interface."
msgstr "Velg et (nett)grensesnitt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid ""
"The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
"Følgende grensesnitt ble oppdaget. Velg type for ditt hoved-nettgrensesnitt "
"som du vil trenge for å installere Debian-systemet (via NFS eller HTTP)."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "An error occured."
msgstr "Det oppsto en feil."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "Noe gikk galt da jeg forsøkte å aktivere nettet ditt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Tast inn systemets vertsnavn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. "
"If you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Vertsnavnet er ett ord som navngir systemet ditt overfor nettet. Hvis du "
"ikke vet hva vertsnavnet bør være, så snakk med din nettverksadministrator. "
"Hvis du er i ferd med å sette opp ditt eget hjemmenett kan du bare finne på "
"noe her."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Vertsnavnet «${hostname}» er ugyldig."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
"Et gyldig vertsnavn må bare inneholde tall, bostaver og minus-tegn, være "
"mellom 2 og 63 tegn langt, og kan ikke begynne eller slutte med et minus-"
"tegn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Det oppsto en feil og jeg kan ikke fortsette."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "Feel free to retry."
msgstr "Prøv omigjen om du vil."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid "No interfaces were detected."
msgstr "Kunne ikke oppdage noen grensesnitt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid ""
"No network interfaces were found. That means that the installation system "
"was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Configure network hardware'."
msgstr ""
"Fant ingen nettverksgrensesnitt. Det betyr at installasjonssystemet ikke "
"klarte å finne en nettverksenhet. Hvis du har et nettverkskort i maskinen "
"kan det hende at modulen for dette ikke er valgt ennå. Gå tilbake til «Sett "
"opp nettverks-maskinvare»."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "Hva er ditt DHCP-vertsnavn?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"In some situations, you may need to supply a DHCP host name. These "
"situations are rare. Most commonly, it applies to cable modem users. If you "
"are a cable modem user, you might need to specify an account number here. "
"Otherwise, you can just leave this blank."
msgstr ""
"I noen situasjoner kan det være at du må oppgi et DHCP-vertsnavn. Slike "
"situasjoner er sjeldne. Som regel dreier det seg om kabelmodem-brukere. "
"Hvis du bruker kabelmodem må du kanskje oppgi et kontonummer her. Ellers "
"kan du la det stå åpent."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Er disse opplysningene riktige?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" grensesnitt = ${interface}\n"
" vertsnavn = ${hostname}\n"
" domene = ${domain}\n"
" dhcp vertsnavn = ${dhcp_hostname}\n"
" navnetjenere = ${nameservers}"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:21
msgid "I will now configure the network."
msgstr "Jeg skal nå sette opp nettverket."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:21
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "Dette kan ta litt tid. Det burde ikke ta mer enn et minutt eller to."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:26
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Fant ingen dhcp-klient. Jeg kan ikke fortsette."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:26
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Denne pakken trenger punp eller dhcp-klient."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address?"
msgstr "IP-adresse?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP-adressen er entydig for din maskin og består av fire tall atskilt med "
"punktum. Spør din nettverksadministrator hvis du ikke vet hva du skal bruke "
"her."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "Punktilpunkt-adresse?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
"to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"Punktilpunkt-adressen brukes for å finne den andre enden av et punkt-til-"
"punkt-nett. Spør din nettverksadministrator hvis du ikke vet verdien. "
"Punktilpunkt-adressen skal oppgis som fire tall atskilt med punktum."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid "Netmask?"
msgstr "Nettmaske?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Nettmasken brukes til å bestemme hvilke maskiner som hører til ditt lokale "
"nettverk. Spør din nettverksadministrator hvis du ikke kjenner v erdien. "
"Nettmasken skal oppgis som fire tall atskilt med punktum."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid "Gateway?"
msgstr "Portner?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid ""
"This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the "
"gateway router, also known as the default router. All traffic that goes "
"outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this "
"router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you "
"can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
"consult your network administrator."
msgstr ""
"Dette er en IP-adresse (fire tall atskilt med punktum) som tilhører portner-"
"ruteren, også kalt default ruter. All trafikk som går ut av lokalnettet (f."
"eks. til Internet) sendes gjennom denne ruteren. I sjeldne tilfeller kan det "
"være at du ikke har noen, la det da stå åpent. Hvis du ikke kjenner rett "
"svar på dette spørsmålet, snakk med din nettverksadministrator."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr "Det går ikke an å komme fram til portneren du oppga."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr "Du kan ha oppgitt feil IP-adresse, nettmaske og/eller portneradresse."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "Er disse innstillingene riktige?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" grensesnitt = ${interface}\n"
" vertsnavn = ${hostname}\n"
" domene = ${domain}\n"
" ipdaresse....${ipadress}\n"
" netmaske = ${netmask}\n"
" portner = ${gateway}\n"
" punktilpunkt = ${pointopoint}\n"
" navnetjenere = ${nameservers}"