You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

315 lines
11 KiB

# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Translators, please read /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2002-10-20 23:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-10-22 18:24+0200\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid "Choose the domain name."
msgstr "V�lg dom�nenavn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Dom�nenavnet er den del af din internetadresse, der er til h�jre for dit "
"maskinnavn. Det ender oftest p� .com, .net, .edu, .org eller .dk. Hvis du er "
"p� et hjemmenetv�rk kan du selv finde p� et, men s�rg for at alle dine "
"computere bruger samme dom�nenavn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "V�lg adressen p� DNS-serveren"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
"order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
"just leave this field blank."
msgstr ""
"Angiv IP-adressen (ikke v�rtsnavne) p� op til tre navneservere adskilt med "
"mellemrum. Brug ikke kommaer. Serverne vil blive forespurgt i den "
"r�kkef�lge, de er angivet. Hvis du ikke �nsker at bruge navneservere, kan du "
"blot lade dette felt v�re tomt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid "Choose an interface."
msgstr "V�lg netkort"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid ""
"The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
"F�lgende netkort blev fundet. V�lg typen p� det prim�re netkort, som du vil "
"bruge til at installere Debiansystemet (via NFS eller HTTP)."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "An error occured."
msgstr "Fejl!"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "Noget gik galt, da jeg fors�gte at aktivere dit netv�rk."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Angiv dit systems maskinnavn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. "
"If you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Maskinnavnet er et enkelt ord, der identificerer dit system p� netv�rket. "
"Hvis du ikke ved, hvad dit maskinnavn b�r v�re, b�r du sp�rge din "
"netv�rksadministrator. Hvis du laver dit eget hjemmenetv�rk, kan du selv "
"finde p� et navn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Maskinnavnet \"${hostname}\" er ugyldigt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
"Gyldige maskinnavne indeholder kun bogstaver, tal og minustegn, er "
"mellem 2 og 63 tegn lange - og starter og slutter ikke med et "
"minustegn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Der skete en fejl og jeg kan ikke forts�tte."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "Feel free to retry."
msgstr "Du kan evt. fors�ge igen."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid "No interfaces were detected."
msgstr "Der blev ikke fundet nogen netkort."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid ""
"No network interfaces were found. That means that the installation system "
"was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Configure network hardware'."
msgstr ""
"Der blev ikke fundet nogen netkort. Det vil sige at installationssystemet ikke "
"kunne finde et netkort. Hvis du har et netkort, kan det v�re at "
"dets modul endnu ikke er blevet valgt. G� tilbage til 'S�t netv�rksudstyr op'."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "Hvad er dit dhcp-v�rtsnavn?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"In some situations, you may need to supply a DHCP host name. These "
"situations are rare. Most commonly, it applies to cable modem users. If you "
"are a cable modem user, you might need to specify an account number here. "
"Otherwise, you can just leave this blank."
msgstr ""
"I nogle situationer er det n�dvendigt at angive et DHCP-v�rtsnavn. Det er "
"dog sj�ldent n�dvendigt. Oftest g�lder det brugere af kabelmodemmer. "
"Hvis du bruger kabelmodem, skal du muligvis angive et kontonummer her. "
"Ellers kan du blot lade feltet v�re tomt."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Er disse oplysninger korrekte?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" netkort = ${interface}\n"
" maskinnavn = ${hostname}\n"
" dom�ne = ${domain}\n"
" dhcp-v�rtsnav = ${dhcp_hostname}\n"
" navneservere = ${nameservers}"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:21
msgid "I will now configure the network."
msgstr "Jeg vil nu s�tte netv�rket op."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:21
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "Det kan tage nogen tid. Det b�r dog ikke tage mere end et par minutter."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:26
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Fandt ingen dhcp-klient. Kan ikke forts�tte."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:26
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Denne pakke kr�ver pakken pump eller dhcp-client."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address?"
msgstr "IP-adresse?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP-adressen er unik for din computer og best�r af fire numre adskilt af "
"punktummer. Hvis du ikke ved, hvad du skal bruge her, b�r du sp�rge din "
"netv�rksadministrator."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "punkt-til-punkt-adresse?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
"to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"Punkt-til-punkt-adressen bruges til at definere den anden ende af et "
"punkt-til-punkt-netv�rk. Sp�rg din netv�rksadministrator hvis du ikke kender "
"v�rdien. Netmasken skal angives som fire tal adskilt af punktummer."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:18
msgid "Netmask?"
msgstr "Netmaske?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:18
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Netmasken bruges til at afg�re hvilke maskiner der er lokale p� dit netv�rk. "
"Sp�rg din netv�rksadministrator hvis du ikke kender v�rdien. Netmasken skal "
"angives som fire tal adskilt af punktummer."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:26
msgid "Gateway?"
msgstr "Gateway?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:26
msgid ""
"This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the "
"gateway router, also known as the default router. All traffic that goes "
"outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this "
"router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you "
"can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
"consult your network administrator."
msgstr ""
"Dette er en IP-adresse (fire numre adskilt af punktummer), der angiver din "
"gateway, ogs� kaldet standard-routeren. Al trafik, der skal ud fra dit "
"lokale netv�rk (for eksempel til Internettet) sendes gennem denne. Kun i "
"sj�ldne tilf�lde har du ingen router. I s� fald kan du lade dette felt v�re "
"tomt. Hvis du ikke kender svaret p� dette sp�rgsm�l, b�r du sp�rge din "
"netv�rksadministrator."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:36
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr "Den angivne gateway kan ikke n�es."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:36
msgid "You may have made an error entering your ipaddress, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Du kan have skrevet forkert, da du angav IP-adresse, netmaske og/eller "
"gateway."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:43
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "Er denne ops�tning korrekt?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:43
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" netkort = ${interface}\n"
" maskinnavn = ${hostname}\n"
" dom�ne = ${domain}\n"
" IP-adresse = ${ipaddress}\n"
" netmaske = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" punkt-til-punkt = ${pointopoint}\n"
" navneservere = ${nameservers}"
#~ msgid "${ifchoices}"
#~ msgstr "${ifchoices}"
#~ msgid "debian"
#~ msgstr "debian"