You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

719 lines
26 KiB

# translation of bg.po to Bulgarian
#
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-20 00:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-05 17:45+0200\n"
"Last-Translator: Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Dynamic addressing (DHCP), Static addressing (manual)"
msgstr "Динамично адресиране (DHCP), статично адресиране (ръчно)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:5
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Метод за настройка на мрежата:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:5
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose DHCP and the installer is unable to get a working "
"configuration from a DHCP server on your network, you will be given the "
"opportunity to configure your network manually after the atempt to configure "
"it by DHCP. If unsure choose DHCP."
msgstr ""
"Мрежата може да бъде настроена или чрез DHCP, или чрез ръчно въвеждане на "
"всичката нужна информация. Ако изберете DHCP и инсталаторът не успее да "
"вземе работеща настройка от DHCP сървър, ще Ви бъде дадена възможност да "
"настроите Вашата мрежа ръчно след опита да я настроите чрез DHCP. Ако не сте "
"уверен, изберете DHCP."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:15
msgid "Domain name:"
msgstr "Домейн:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:15
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Домейнът е частта от Вашия Интернет адрес, която е отдясно на пълното име на "
"хоста. Често е нещо, завършващо на .com, .net, .edu или .org. Ако "
"настройвате домашна мрежа, може да си измислите такъв, но се уверете, че "
"използвате един и същ домейн на всички компютри."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:23
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Адреси на DNS сървъри:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:23
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The first server in the list will be "
"the first to be queried. If you don't want to use any name server, just "
"leave this field blank."
msgstr ""
"Моля въведете IP адреси (не имена на хостове) на не повече от 3 DNS сървъра, "
"разделени с интервали. Не използвайте запетайки. Първият сървър в списъка ще "
"бъде първият, който ще се пита. Ако не искате да използвате DNS сървър, "
"просто оставете полето празно."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Основен мрежов интерфейс:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"Вашата система има няколко мрежови интерфейса. Изберете един, който да служи "
"за основен интерфейс по време на нисталирането на Debian."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "Безжичен ESSID за ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} е безжичен мрежов интерфейс. Моля въведете името (ESSID) на "
"безжичната мрежа, която желаете да се използва. Ако искате коя да е налична "
"мрежа, оставете полето празно."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid "WEP key for ${iface}:"
msgstr "Ключ WEP за ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for device ${iface}. There "
"are two ways to do this:"
msgstr ""
"Ако има такава възможност, въведете WEP security key за устройство ${iface}. "
"Има два начина да направите това:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Ако Вашият ключ WEP е във формата 'nnnn-nnnn-nn' или 'nnnnnnnn', където n е "
"цифра, просто го въведете в полето, използвайки същия формат."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Ако вашият ключ WEP е във формата на парола, сложете представка 's:' (без "
"кавичките)."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Разбира се, ако нямате ключ WEP за Вашата безжична мрежа, оставете това поле "
"празно."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Невалиден ключ WEP"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"Ключът WEP '${wepkey}' е невалиден. Моля обърнете се към инструкциите от "
"следващия екран, за да въведете правилно Вашия ключ WEP, и опитайте отново."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Невалиден ESSID"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID \"${essid}\" е невалиден. ESSID може да бъде до 32 знака, но са "
"позволени всякакви знаци."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Hostname:"
msgstr "Име на хост:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Моля въведете име на хоста за тази система."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Името на хоста е една дума, която идентифицира Вашата система пред мрежата. "
"Ако не знаете какво трябва да е името на хоста, обърнете се към Вашия мрежов "
"администратор. Ако настройвате собствена домашна мрежа, можете да измислите "
"нещо тук."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Невалидно име на хост"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Името \"${hostname}\" е невалидно."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may not begin or end "
"with a minus sign."
msgstr ""
"Валидно име на хост е такова, което съдържа само букви от латинската азбука, "
"цифри и знака минус. То трябва да бъде между 2 и 63 знака дълго и да не "
"започва или завършва със знака минус."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "Error"
msgstr "Грешка"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occured and the network configuration process has been aborted. You "
"may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Получена е грешка и процесът на настройка на мрежата е прекъснат. От "
"главното инсталационно меню можете да пуснете настройката отначало."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Не са открити мрежови интерфейси"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Не са открити мрежови интерфейси. Инсталиращата система не откри мрежово "
"устройство."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Може да се наложи да заредите специфичен модул за Вашата мрежова карта, ако "
"наистина имате такава. За това се върнете към стъпката за разпознаване на "
"мрежовия хардуер."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr ""
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr ""
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network is Ad-hoc."
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "<none>"
msgstr "<няма>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Безжичен Ethernet (802.11x)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:125
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet (10Mbps) или Fast Ethernet (100Mbps)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:129
msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
msgstr "PC-Card (PCMCIA) Ethernet или Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:133
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:137
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:141
msgid "Serial-line IP"
msgstr "IP през сериен порт"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:145
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "IP през паралелен порт"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:149
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Point-to-Point Protocol (PPP)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:153
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-в-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:157
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN Point-to-Point Protocol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:161
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:165
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Real channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:169
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:173
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Inter-user communication vehicle"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:177
msgid "Unknown interface"
msgstr "Неизвестен интерфейс"
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-common.templates:182
msgid "Network Configuration"
msgstr "Мрежова Настройка"
#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../netcfg-common.templates:187
msgid "Configuring network ..."
msgstr "Настройка на мрежата..."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:192
msgid "Configure the network"
msgstr "Настройка на мрежата"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "DHCP сървър:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Може да е нужно да доставите име на DHCP сървър. Ако използвате кабелен "
"модем, може да се наложи да предоставите номер на акаунт."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr "Повечето други потребители може да оставят това поле празно."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12 ../netcfg-static.templates:53
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Вярна ли е тази информация?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12 ../netcfg-static.templates:53
msgid "Currently configured network parameters:"
msgstr "Текущите настроени параметри на мрежата:"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
"интерфейс = ${interface}\n"
"име на хост = ${hostname}\n"
"домейн = ${domain}\n"
"DHCP хост = ${dhcp_hostname}\n"
"DNS сървъри = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Настройка на мрежата чрез DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:27
msgid "This may take some time."
msgstr "Това може да отнеме известно време."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Няма намерен DHCP клиент"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Не беше намерен DHCP клиент. Този пакет изисква pump или dhcp-client."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "Процесът на настройка на DHCP ще бъде прекъснат."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
msgid "Do you want to retry DHCP network configuration?"
msgstr "Искате ли да пробвате отново да настроите мрежата чрез DHCP?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
msgid ""
"No IP address was found during automatic network configuration with DHCP. "
"DHCP servers are sometimes really slow. If you wish, you can retry."
msgstr ""
"Не беше получен IP адрес по време на мрежовата настройка чрез DHCP. DHCP-"
"сървърите понякога са наистина бавни. Ако искате, можете да пробвате пак."
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:46
msgid "Dynamic network configuration (DHCP)"
msgstr "Динамична мрежова настройка (DHCP)"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:51
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "Настройка на мрежата, използвайки динамично адресиране (DHCP)"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address:"
msgstr "IP адрес:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP адресът е уникален за Вашия компютър и се състои от 4 числа, разделени с "
"точка. Ако не знаете какво точно да сложите тук, обърнете се към Вашия "
"мрежов администратор."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Некоректен IP адрес"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgstr ""
"IP-адресът, който сте дали, е неправилен. Той трябва да бъде във формата 'x."
"x.x.x', където всяко 'x' е не по-голямо от 255. Моля опитайте отново."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Адрес за Point-to-Point:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Адресът за point-to-point се използва за определяне на другата крайна точка "
"в мрежата от тип point-to-point. Обърнете се към Вашия мрежов администратор, "
"ако не знаете тази стойност. Адресът за point-to-point трябва да бъде "
"въведен като 4 числа, разделени с точка."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid "Netmask:"
msgstr "Мрежова маска:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Мрежовата маска се използва за определяне кои машини са локални за Вашата "
"мрежа. Обърнете се към Вашия мрежов администратор, ако не знаете стойността. "
"Мрежовата маска трябва да бъде въведена като 4 числа, разделени с точка."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid "Gateway:"
msgstr "Шлюз:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid ""
"The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
"indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
"that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
"this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
"you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
"question, consult your network administrator."
msgstr ""
"Шлюзът е IP адрес (4 числа, разделени с точка), който е шлюзовият "
"маршрутизатор, наричан още подразбиращ се маршрутизатор. Всичкият трафик, "
"който излиза извън локалната мрежа (напр. към Интернет), се изпраща през "
"този маршрутизатор. В редки случаи може да нямате маршрутизатор; тогава може "
"да оставите полето празно. Ако не знаете правилния отговор на този въпрос, "
"обърнете се към Вашия мрежов администратор."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Unreachable gateway"
msgstr "Недостижим шлюз"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "Адресът на шлюза, който сте въвели, не може да бъде достигнат."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Може да сте направили грешка, докато сте въвеждали Вашия IP адрес, мрежова "
"маска и/или шлюз."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
"интерфейс = ${interface}\n"
"име на хост = ${hostname}\n"
"домейн = ${domain}\n"
"IP адрес = ${ipaddress}\n"
"мрежова маска = ${netmask}\n"
"шлюз = ${gateway}\n"
"Точка-Точка = ${pointopoint}\n"
"DNS сървъри = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-static.templates:68
msgid "Static network configuration"
msgstr "Статична мрежова настройка"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-static.templates:73
msgid "Configure a network using static addressing"
msgstr "Настройка на мрежа чрез статични адреси"
#~ msgid "Error while activating the network"
#~ msgstr "Грешка при активирането на мрежата"
#~ msgid "An error occurred while activating the network."
#~ msgstr "Получи се грешка при активирането на мрежата."
#~ msgid "Interface:"
#~ msgstr "Интерфейс:"
#~ msgid ""
#~ "Please choose the interface you want to configure. All currently detected "
#~ "interfaces on your system are shown below. Please choose the type of your "
#~ "primary network interface. This interface will be used for installing the "
#~ "Debian system (via NFS or HTTP)."
#~ msgstr ""
#~ "Моля изберете интерфейса, който искате да настройвате. Всички открити "
#~ "интерфейси във Вашата система са изброени по-долу. Моля изберете типа на "
#~ "Вашия основен мрежов интерфейс. Този интерфейс ще бъде използван за "
#~ "инсталирането на Debian (чрез NFS или HTTP)."