You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

734 lines
22 KiB

# translation of debian-installer_tools_netcfg_da.po to Danish
# translation of da.po to Danish
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Translators, please read /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2003, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-23 09:39-0800\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-23 19:17+0100\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Dynamic addressing (DHCP), Static addressing (manual)"
msgstr "Dynamisk adressering (DHCP), statisk adressering (manuel)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:5
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Netv�rksops�tnings-metode:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:5
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose DHCP and the installer is unable to get a working "
"configuration from a DHCP server on your network, you will be given the "
"opportunity to configure your network manually after the atempt to configure "
"it by DHCP. If unsure choose DHCP."
msgstr ""
"Netv�rket kan enten s�ttes op med DHCP eller ved manuelt at angive alle "
"oplysningerne. Hvis du v�lger DHCP, og installationsprogrammet ikke kan f� "
"en brugbar ops�tning fra din DHCP-server p� dit netv�rk, f�r du mulighed for "
"at s�tte netv�rket op manuelt, efter at det er fors�gt at s�tte det op med "
"DHCP. Hvis du er usikker, s� v�lg DHCP."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:15
msgid "Domain name:"
msgstr "Dom�nenavn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:15
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Dom�nenavnet er den del af din internetadresse, der er til h�jre for dit "
"maskinnavn. Det ender oftest p� .com, .net, .edu, .org eller .dk. Hvis du er "
"p� et hjemmenetv�rk kan du selv finde p� et, men s�rg for at alle dine "
"computere bruger samme dom�nenavn."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:24
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Navneserver-adresser:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:24
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The first server in the list will be "
"the first to be queried. If you don't want to use any name server, just "
"leave this field blank."
msgstr ""
"Angiv IP-adressen (ikke v�rtsnavne) p� op til tre navneservere adskilt med "
"mellemrum. Brug ikke kommaer. Den f�rste server i listen vil blive "
"forespurgt f�rst. Hvis du ikke �nsker at bruge navneservere, kan du blot "
"lade dette felt st� tomt."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Prim�rt netkort:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"Dit system har flere netkort. V�lg det, der skal bruges som det prim�re "
"netkort under installationen af Debian."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:39
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "Tr�dl�s ESSID til ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:39
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} er et tr�dl�st netkort. Angiv navnet (s�kaldt ESSID) p� det tr�dl�se "
"netv�rk, du vil have ${iface} til at bruge. Hvis du vil bruge ethvert "
"tilg�ngeligt netv�rk, skal du ikke skrive noget her."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:46
msgid "WEP key for ${iface}:"
msgstr "WEP-n�gle for ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:46
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for device ${iface}. There "
"are two ways to do this:"
msgstr ""
"Angiv WEB-sikkerhedsn�gle for enheden ${iface}, hvis der er s�dan en. Der er "
"to m�der at g�re dette p�:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:46
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Din WEB-n�gle har et af formaterne 'nnnn-nnnn-nn' eller 'nnnnnnnn', hvor n "
"er tal. Skriv det blot som det er i dette felt."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:46
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Din WEP-n�gle er angivet som et adgangskodeord. Skriv \"s:\" foran "
"(uden g�se�jnene)."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:46
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Hvis der ikke er nogen WEP-n�gle til dit tr�dl�se netv�rk, skal du blot "
"lade feltet st� tomt."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:61
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Ugyldig WEP-n�gle"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:61
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"WEP-n�glen \"${webkey}\" er ugyldig. L�s omhyggeligt instruktionerne p� "
"n�ste side om hvordan du angiver din WEP-n�gle korrekt, og pr�v igen."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:68
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Ugyldig ESSID"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:68
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID'en \"${essid}\" er ugyldig. ESSID'er m� h�jst v�re p� 32 tegn og kan "
"indeholde alle slags tegn."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:75
msgid "Hostname:"
msgstr "V�rtsnavn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:75
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Angiv dette systems v�rtsnavn."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:75
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"V�rtsnavnet er et enkelt ord, der identificerer dit system p� netv�rket. "
"Hvis du ikke ved, hvad dit v�rtsnavn b�r v�re, b�r du sp�rge din "
"netv�rksadministrator. Hvis du laver dit eget hjemmenetv�rk, kan du selv "
"finde p� et navn."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:85
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Ugyldigt v�rtsnavn"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:85
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Navnet \"${hostname}\" er ugyldigt."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:85
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may not begin or end "
"with a minus sign."
msgstr ""
"Gyldige v�rtsnavne indeholder kun bogstaver, tal og minustegn. Det skal v�re "
"mellem 2 og 63 tegn langt, og m� ikke begynde eller ende med et minustegn."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:94
msgid "Error"
msgstr "Fejl"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:94
msgid ""
"An error occured and the network configuration process has been aborted. You "
"may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Der opstod en fejl og netv�rks-ops�tningen er blevet afbrudt. Du kan fors�ge "
"igen fra installationens hovedmenu."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:100
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Der blev ikke fundet nogen netkort"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:100
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Der blev ikke fundet nogen netkort. Installationssystemet var ikke i stand "
"til at finde nogen netv�rksenhed."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:100
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Det kan v�re n�dvendigt at indl�se et bestemt modul til dit netkort, hvis du "
"virkelig har s�dan et. For at g�re dette, skal du g� tilbage til trinnet for "
"s�gning efter netv�rksudstyr."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "<none>"
msgstr "<ingen>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:113
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Tr�dl�st netv�rk (802.11x)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet eller Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
msgstr "PC-Card (PCMCIA) Ethernet eller Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:125
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:129
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:133
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Seriel-linje IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:137
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "Parallel-port IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:141
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Point-to-Point protokol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:145
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:149
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN Point-to-Point protokol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:153
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:157
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "�gte channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:161
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:165
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Inter-user communication vehicle"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:169
msgid "Unknown interface"
msgstr "Ukendt netkort"
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-common.templates:174
msgid "Network Configuration"
msgstr "Netv�rksops�tning"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:178
msgid "Configuring network .."
msgstr "S�t netv�rket op .."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:183
msgid "Configure the network"
msgstr "S�t netv�rket op"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "DHCP-v�rtsnavn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Du kan v�re n�dt til at angive et DHCP-v�rtsnavn. Hvis du bruger et "
"kabelmodem, skal du muligvis angive et kontonummer her."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr " De fleste andre brugere kan blot lade feltet v�re tomt."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12 ../netcfg-static.templates:53
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Er disse oplysninger korrekte?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12 ../netcfg-static.templates:53
msgid "Currently configured network parameters:"
msgstr "Aktuel netv�rksops�tning:"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" netkort = ${interface}\n"
" maskinnavn = ${hostname}\n"
" dom�ne = ${domain}\n"
" dhcp-v�rtsnav = ${dhcp_hostname}\n"
" navneservere = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "S�tter netv�rket op via DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:27
msgid "This may take some time."
msgstr "Det kan tage nogen tid."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Fandt ingen DHCP-klient"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Fandt ingen DHCP-klient. Denne pakke kr�ver pakken pump eller dhcp-client."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "Ops�tningen af DHCP afbrydes."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
msgid "Do you want to retry DHCP network configuration?"
msgstr "Vil du fors�ge DHCP-netv�rksops�tningen igen?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
msgid ""
"No IP address was offered during DHCP network configuration. DHCP servers "
"are sometimes really slow. If you wish, you can retry."
msgstr ""
"Det blev ikke givet nogen IP-adresse under DHCP-netv�rksops�tningen. Nogle "
"gange kan DHCP-servere v�re meget langsomme. Hvis du vil, kan du pr�ve igen."
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:46
msgid "Dynamic network configuration (DHCP)"
msgstr "Dynamisk netv�rksops�tning (DHCP)"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:51
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "S�t n�tv�rket op med dynamisk adressering (DHCP)"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address:"
msgstr "IP-adresse:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP-adressen er unik for din computer og best�r af fire numre adskilt af "
"punktummer. Hvis du ikke ved, hvad du skal bruge her, b�r du sp�rge din "
"netv�rksadministrator."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Forkert udformet IP-adresse"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgstr ""
"Den IP-adresse, du angav, er forkert udformet. Den skal have formatet x.x.x.x, "
"hvor hvert 'x' er et tal mellem 0 og 255. Pr�v igen."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Punkt-til-punkt-adresse:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Punkt-til-punkt-adressen bruges til at definere den anden ende af et punkt-"
"til-punkt-netv�rk. Sp�rg din netv�rksadministrator hvis du ikke kender "
"v�rdien. Netmasken skal angives som fire tal adskilt af punktummer."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid "Netmask:"
msgstr "Netmaske:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Netmasken bruges til at afg�re hvilke maskiner der er lokale p� dit netv�rk. "
"Sp�rg din netv�rksadministrator hvis du ikke kender v�rdien. Netmasken skal "
"angives som fire tal adskilt af punktummer."