You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

759 lines
23 KiB

# Czech messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-31 21:51-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-23 19:03+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <provoz@debian.cz>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Auto-configure network with DHCP?"
msgstr "Automaticky nastavit síť přes DHCP?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
"working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
"the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
"configure it by DHCP."
msgstr ""
"Síťování můžete nastavit buď automaticky přes DHCP, nebo ručně zadat "
"požadované informace. Pokud zvolíte DHCP a tato metoda selže (systém "
"neobdrží od místního DHCP serveru rozumné nastavení), vždy můžete přejít k "
"ručnímu nastavení sítě."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid "Domain name:"
msgstr "Název domény:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Doménové jméno je část vaší internetové adresy napravo od jména počítače. "
"Často končí na na .org, .net, .edu nebo .cz. Pokud stavíte domácí síť, "
"můžete si něco vymyslet, ale použijte stejnou doménu pro všechny počítače."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Adresy jmenných serverů:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid ""
"The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
"the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
"spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
"first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
"this field blank."
msgstr ""
"Jmenné servery slouží pro vyhledávání počítačů na síti podle jejich jmen. "
"Zadejte IP adresy (ne názvy) maximálně tří jmenných serverů oddělené "
"mezerami. Nepoužívejte čárky. Servery budou dotazovány v pořadí, v jakém je "
"zadáte. Pokud nechcete používat jmenné servery, nechte pole prázdné."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Primární síťové rozhraní:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"Váš systém má několik síťových rozhraní. Vyberte to, které chcete použít pro "
"instalaci Debianu."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "ESSID pro bezdrátové ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} je rozhraní k bezdrátové síti. Zadejte jméno (ESSID) bezdrátové "
"sítě, kterou chcete přes rozhraní ${iface} používat. Jestliže chcete použít "
"libovolnou dostupnou síť, ponechte pole prázdné."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "WEP klíč pro bezdrátové zařízení ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Pokud můžete, zadejte bezpečnostní klíč WEP pro bezdrátové zařízení "
"${iface}. Existují dvě možnosti:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Pokud je váš WEP klíč ve tvaru 'nnnn-nnnn-nn' nebo 'nnnnnnnn', kde n jsou "
"číslice, jednoduše jej přepište do pole."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Pokud je váš WEP klíč ve formě hesla, napište před něj 's:' (bez apostrofů)."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Samozřejmě, pokud WEP klíč na bezdrátové síti nepoužíváte, nezadávejte nic."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Neplatný WEP klíč"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"WEP klíč '${wepkey}' je neplatný. Pozorně si přečtete návod na další "
"obrazovce a zkuste to znovu."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Neplatné ESSID"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID \"${essid}\" je neplatné. ESSID může obsahovat libovolné znaky, ale "
"musí být kratší než 32 znaků."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Hostname:"
msgstr "Jméno počítače:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Zadejte jméno tohoto počítače."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Jméno počítače je jednoslovný název, který identifikuje váš systém v síti. "
"Pokud neznáte název svého počítače, zeptejte se svého síťového správce. "
"Jestliže stavíte domácí síť, můžete si vymyslet téměř cokoliv."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Neplatné jméno"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Jméno počítače \"${hostname}\" je neplatné."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-"
"z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may "
"not begin or end with a minus sign."
msgstr ""
"Název počítače smí obsahovat pouze číslice 0-9, písmena a-z, A-Z a znaménko "
"mínus, musí být v rozmezí 2 a 63 znaků a nesmí začínat nebo končit znaménkem "
"mínus."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Při nastavování sítě se objevila chyba a proces byl přerušen. Můžete to "
"zkusit znovu z hlavního menu instalátoru."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Nebyla nalezena žádná síťová rozhraní."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Nebyla nalezena žádná síťová rozhraní. Instalační systém nenašel síťové "
"zařízení."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Pokud máte síťovou kartu, možná pro ni budete muset nahrát jaderný modul. "
"Učinit tak můžete zpět v kroku rozpoznání síťového hardwaru."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr "Řízená (strukturovaná) síť, Náhodná (peer to peer) síť"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr "Typ bezdrátové sítě:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr ""
"Bezdrátové sítě jsou buď řízené, nebo náhodné. Pokud používáte skutečný "
"přístupový bod, je tato síť řízená. Pokud je vaším 'přístupovým bodem' jiný "
"počítač, jedná se pravděpodobně o náhodnou síť."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "Nastavení bezdrátové sítě"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Searching for wireless access points ..."
msgstr "Hledají se bezdrátové přístupové body ..."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:131
msgid "<none>"
msgstr "<nic>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:135
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Bezdrátový ethernet (802.11x)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:139
msgid "wireless"
msgstr "bezdrát"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:143
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet nebo Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:147
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:151
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:155
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Serial-line IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:159
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "Parallel-port IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:163
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Point-to-Point Protocol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:167
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:171
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN Point-to-Point Protocol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:175
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:179
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Skutečný channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:183
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:187
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Inter-user communication vehicle"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:191
msgid "Unknown interface"
msgstr "Neznámé rozhraní"
#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../netcfg-common.templates:196
msgid "Configuring network ..."
msgstr "Nastavuje se síť ..."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:201
msgid "Configure the network"
msgstr "Nastavit síť"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "DHCP jméno:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Možná budete muset zadat DHCP jméno počítače. Pokud používáte kabelový "
"modem, někdy se sem zadává číslo účtu."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr "Většina uživatelů nemusí vyplňovat nic."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Nastavuje se síť přes DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:15
msgid "This may take some time."
msgstr "Může to chvíli trvat."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:19
msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
msgstr "Automatické nastavení sítě bylo úspěšné"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Nebyl nalezen DHCP klient"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Nebyl nalezen DHCP klient. Tento balík vyžaduje pump nebo dhcp-client."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "Proces nastavení DHCP se přeruší."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration"
msgstr "Zkusit znovu automatické nastavení sítě"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
msgstr "Zkusit znovu automatické nastavení sítě s DHCP jménem"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Configure network manually"
msgstr "Nastavit síť ručně"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "${wifireconf}"
msgstr "${wifireconf}"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Do not configure the network at this time"
msgstr "Nyní síť nenastavovat"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Způsob nastavení sítě:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid ""
"From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
"succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure "
"the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent "
"by the client, so you can also choose to retry DHCP network "
"autoconfiguration with a hostname that you provide."
msgstr ""
"Nyní můžete znovu zkusit nastavit síť přes DHCP (což může fungovat, pokud má "
"váš DHCP server pomalejší odpovědi), nebo můžete síť nastavit ručně. Některé "
"DHCP servery přidělují adresy pouze po zadání konkrétního DHCP jména "
"klienta, takže můžete vyzkoušet i tuto variantu."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid "Network autoconfiguration failed"
msgstr "Automatické nastavení sítě selhalo"
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid ""
"Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
"DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
msgstr ""
"To může být díky pomalému DHCP serveru, nefunkčním síťovým prvkům, nebo "
"jednoduše vaše síť DHCP nepodporuje."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid "Continue without a default route?"
msgstr "Pokračovat bez implicitního směrování?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
"Automatické nastavení sítě bylo úspěšné, avšak nebylo nastaveno implicitní "
"směrování: systém tak neví, jak komunikovat s počítači na Internetu. Pokud "
"nemáte všechny potřebné debianí balíky na místní síti nebo na CD-ROM, je "
"pravděpodobné, že se instalaci nepodaří dokončit."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Pokud si nejste jisti, můžete pokračovat dále a v případě potíží se "
"jednosuše vrátit zpět na krok nastavení sítě."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:60
msgid "Reconfigure the wireless network"
msgstr "Znovu nastavit bezdrátovou síť"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:65
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "Nastavit síť s dynamickými adresami (DHCP)"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address:"
msgstr "IP adresa:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP adresa je pro každý počítač jedinečná a skládá se ze čtyř čísel "
"oddělených tečkami. Pokud nevíte, co zde máte zadat, zeptejte se svého "
"síťového správce."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Zkomolená IP adresa"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgstr ""
"Zadaná IP adresa je zkomolená. Měla by být ve tvaru x.x.x.x, kde každé x je "
"číslo menší nebo rovno 255. Zkuste to znovu."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Point-to-point adresa:"