You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

843 lines
26 KiB

19 years ago
# translation of fi.po to Finnish
# translation of netcfg to Finnish
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2003.
19 years ago
# Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netcfg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-31 21:51-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-15 19:52+0300\n"
"Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale@debian.org>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Auto-configure network with DHCP?"
msgstr "Hae verkkoasetukset automaattisesti DHCP:llä?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
"working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
"the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
"configure it by DHCP."
msgstr ""
"Verkkoasetukset voidaan hakea automaattisesti DHCP:llä tai tehdä itse. Jos "
"valittuasi DHCP:n asennusohjelma ei saa haettua toimivia asetuksia verkkosi "
"DHCP-palvelimelta, saat uudestaan mahdollisuuden tehdä asetukset itse. Jos "
"et ole varma, käytä DHCP:tä."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid "Domain name:"
msgstr "Verkkoaluenimi:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
19 years ago
"Verkkoaluenimi on se osa Internet-osoitettasi, joka on tietokoneesi nimen "
"perässä. Se on usein jotain, joka loppuu .fi, .com, .net tai .org. Jos olet "
"pystyttämässä kotiverkkoa, voit keksiä tähän jotain, mutta varmista, että "
"käytät samaa verkkoaluenimeä kaikissa tietokoneissasi."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Nimipalvelinten osoitteet:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid ""
"The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
"the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
"spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
"first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
"this field blank."
msgstr ""
"Nimipalvelimia käytetään verkon konenimien selvittämiseen. Kirjoita IP-"
"osoitteet (ei konenimiä) korkeintaan kolmelle nimipalvelimelle välilyönnein "
"eroteltuna. Älä käytä pilkkuja. Palvelimilta kysytään siinä järjestyksessä "
"kuin syötät ne. Jos et halua käyttää mitään nimipalvelimia, voit jättää "
"tämän kentän tyhjäksi."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Primary network interface:"
19 years ago
msgstr "Ensisijainen verkkoliitäntä:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
19 years ago
"Järjestelmässä on useita verkkoliitäntöjä. Valitse mitä niistä käytetään "
"ensisijaisena verkkoliitäntänä Debiania asennettaessa."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "Langattoman verkon ESSID liitännälle ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} on langattoman verkon liitäntä. Kirjoita sen langattoman verkon "
"nimi (ESSID) jota haluat liitännän ${iface} käyttävän. Jos haluat käyttää "
"mitä tahansa käytettävissä olevaa verkkoa, jätä tämä tyhjäksi."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "Langattoman laitteen ${iface} WEP-avain:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Jos käytössä, kirjoita langattoman laitteen ${iface} WEP-salausavain. Tämän "
"voi tehdä kahdella tavalla:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Jos WEP-avain on muodossa \"nnnn-nnnn-nn\" tai \"nnnnnnnn\", missä n on "
"numero, kirjoita se sellaisenaan tähän kenttään."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Jos WEP-avain on tunnuslause, kirjoita sen eteen \"s:\" (ilman "
"lainausmerkkejä)."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Jos langattomassa verkossasi ei ole WEP-avainta, jätät tämän kentän "
"tietenkin tyhjäksi. "
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "WEP-avain ei kelpaa"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"WEP-avain ${wepkey} ei kelpaa. Noudata tarkasti seuraavan ruudun ohjeita WEP-"
"avaimen oikeasta kirjoittamisesta ja yritä uudestaan."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "ESSID ei kelpaa"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID \"${essid}\" ei kelpaa. ESSID:ssä voi olla enintään 32 merkkiä, mutta "
"voivat sisältää kaikenlaisia merkkejä. "
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Hostname:"
msgstr "Konenimi:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Tämän järjestelmän konenimi."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
19 years ago
"Konenimi toimii koneesi tunnisteena verkossa. Jos et tiedä mikä konenimen "
"pitäisi olla, kysy verkon ylläpitäjältä. Jos olet pystyttämässä omaa "
"kotiverkkoasi, voit valita nimen vapaasti."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Konenimi ei kelpaa"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Konenimi \"${hostname}\" ei kelpaa."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-"
"z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may "
"not begin or end with a minus sign."
msgstr ""
"Kelvollinen konenimi voi sisältää vain numeroita 0-9, pieniä kirjaimia a-z "
"ja miinusmerkin. Se on pituudeltaan kahden ja 63 merkin välillä eikä voi "
"alkaa tai loppua miinusmerkkiin."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "Error"
msgstr "Virhe"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Tapahtui virhe ja verkon asetusten teko on keskeytetty. Voit yrittää "
"uudestaan asennusohjelman päävalikosta."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Verkkoliitäntöjä ei havaittu"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Verkkosovittimia ei löytynyt. Tämä tarkoittaa, että asennusjärjestelmä ei "
"löytänyt verkkolaitetta."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Mahdollisesti joudut lataamaan tietyn moduulin verkkokortillesi. Jos "
"tarvittava moduuli on saatavilla, palaa takaisin verkkolaitteiden "
"tunnistukseen. "
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr ""
"Runkoverkko (hallinnoitu), verkon solmujen omin päin luoma (vertaisverkko)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr "Langattoman verkon laji:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr ""
"Langattomat verkot ovat joko hallinnoituja tai verkon solmujen omin päin "
"muodostamia (ad-hoc). Jos käytössä on tukiasema, verkko on hallinnoitu. Jos "
"toinen tietokone on \"tukiasema\", verkko saattaa olla ad-hoc."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "Langattoman verkon asetukset"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Searching for wireless access points ..."
msgstr "Etsitään langattomia tukiasemia ..."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:131
msgid "<none>"
msgstr "<ei mitään>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:135
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Langaton ethernet (802.11x)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:139
msgid "wireless"
msgstr "langaton"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:143
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet tai Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:147
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:151
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:155
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Sarjalinja-IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:159
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "Rinnakkaisportin IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:163
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Kaksipisteyhteyskäytäntö (point-to-point)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:167
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:171
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN-kaksipisteyhteyskäytäntö (point-to-point)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:175
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:179
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Oikea channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:183
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:187
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Inter-user communication vehicle"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:191
msgid "Unknown interface"
msgstr "Tuntematon sovitin"
#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../netcfg-common.templates:196
msgid "Configuring network ..."
msgstr "Tehdään verkkoasetukset ..."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:201
msgid "Configure the network"
msgstr "Tee verkkoasetukset"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "DHCP:n konenimi:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Sinun kenties tarvitsee syöttää DHCP-konenimi. Jos käytät kaapelimodeemia, "
"sinun kenties tarvitsee kirjoittaa käyttäjätunnuksen numero."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr "Useimmiten tämän voi jättää tyhjäksi."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Tehdään verkkoasetukset DHCP:llä"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:15
msgid "This may take some time."
msgstr "Tämä voi kestää hetken aikaa."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:19
msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
msgstr "Verkkoasetukset saatiin tehtyä automaattisesti"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client found"
msgstr "DHCP-asiakasohjelmaa ei löytynyt"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
"DHCP-asiakasohjelmaa ei löydy. Tämä paketti vaatii pump:n tai dhcp-client:n."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "Verkkoasetusten haku automaattisesti keskeytetään"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration"
msgstr "Yritä uudestaan verkkoasetusten tekoa automaattisesti"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
msgstr ""
"Yritä uudestaan verkkoasetusten tekoa automaattisesti käyttäen DHCP-konenimeä"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Configure network manually"
msgstr "Tee verkkoasetukset käsin"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "${wifireconf}"
msgstr "${wifireconf}"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Do not configure the network at this time"
msgstr "Älä tee verkkoasetuksia tällä kertaa"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Verkkoasetusten tekotapa:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid ""
"From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
"succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure "
"the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent "
"by the client, so you can also choose to retry DHCP network "
"autoconfiguration with a hostname that you provide."
msgstr ""
"Tässä voit yrittää uudelleen verkon asetusten tekoa automaattisesti DHCP:llä "
"(se voi toimia jos DHCP-palvelin vastaa hitaasti) tai tehdä verkon asetukset "
"itse. Jotkin DHCP-palvelimet vaativat asiakkaan lähettämän konenimen, joten "
"voit kokeilla myös verkon asetusten tekoa automaattiseti DHCP:llä antamasi "
"konenimen kera."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid "Network autoconfiguration failed"
msgstr "Verkkoasetusten teko automaattisesti epäonnistui"
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid ""
"Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
"DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
msgstr ""
"Verkko ei luultavasti käytä DHCP-protokollaa, tai sitten DHCP-palvelin "
"saattaa olla hidas tai jokin verkon laite ei toimi kunnolla."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid "Continue without a default route?"
msgstr "Jatketaanko ilman oletusreittiä?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
"Verkon asetusten teko automaattisesti onnistui. Oletusreittiä ei kuitenkaan "
"asetettu: järjestelmä ei tiedä miten ollaan yhteydessä Internetin koneiden "
"kanssa. Tämän takia asennuksen jatkaminen on mahdotonta paitsi jos käytössä "
"on ensimmäinen virallinen Debian-romppu, \"Netinst\"-romppu tai "
"asennuspaketit ovat saatavilla paikallisverkosta."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Jos olet epävarma, ei pitäisi jatkaa ilman oletusreittiä: ota yhteys verkon "
"vastuuhenkilöön tässä asiassa. "
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:60
msgid "Reconfigure the wireless network"
msgstr "Tee uudestaan langattoman verkon asetukset"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:65
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "Hae verkkoasetukset automaattisesti (DHCP)"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address:"
msgstr "IP-osoite:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP-osoite on yksikäsitteinen tunniste verkon tietokoneille ja sisältää neljä "
"lukua eroteltuna pisteillä. Jos et tiedä mitä käyttää tässä, kysy verkkosi "
"ylläpitäjältä."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Väärämuotoinen IP-osoite"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgstr ""
"Antamasi IP-osoite on väärän muotoinen. Sen pitäisi olla muodossa x.x.x.x "
"missä jokainen x on enintään 255. Yritä uudelleen."