You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

756 lines
23 KiB

<
# Norwegian Bokm�l messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-31 21:51-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-26 08:22+0200\n"
"Last-Translator: Bjørn Steensrud <bjornst@powertech.no>\n"
"Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Auto-configure network with DHCP?"
msgstr "Vil du sette opp nettverket automatisk med DHCP?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
"working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
"the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
"configure it by DHCP."
msgstr ""
"Nettverket kan enten settes opp ved hjelp av en DHCP-tjener, eller ved å "
"skrive inn all informasjon manuelt. Hvis du bruker DHCP og "
"installasjonsprogrammet ikke klarer å hente et oppsett som fungerer fra DHCP-"
"tjeneren på nettverket ditt, vil du få anledning til å sette opp nettverket "
"etter forsøket på å sette det opp med DHCP."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid "Domain name:"
msgstr "Domenenavn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Domenenavnet er den delen av Internett-adressa som står til høyre for "
"vertsnavnet. Domenenavnet slutter ofte på .no, .com, .net, eller .org. Hvis "
"du nå skal sette opp et hjemmenettverk, kan du finne på et domenenavn, men "
"pass på at du bruker det samme domenenavn på alle maskinene dine."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Adresser til navnetjenerne:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid ""
"The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
"the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
"spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
"first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
"this field blank."
msgstr ""
"Navnetjenere blir brukt til å slå opp vertsnavn på nettverket. Oppgi IP-"
"adressene (ikke vertsnavnene) til opptil tre navnetjenere, adskilt med "
"mellomrom. Ikke bruk komma. Tjenerne blir brukt i den rekkefølgen du skriver "
"dem i. Dersom du ikke vil bruke navnetjenere, kan du la feltet stå tomt."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Primært nettverksgrensesnitt:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"Systemet ditt har flere nettverksgrensesnitt. Velg det som skal brukes som "
"primært nettverksgrensesnitt når du installerer Debian."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "Trådløs ESSID for ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} er et trådløst nettverksgrensesnitt. Skriv inn navnet (ESSID-en) på "
"det trådløse nettverket du vil at ${iface} skal bruke. La feltet stå tomt "
"hvis det er det samme hvilket nettverk du bruker."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "WEP-nøkkel for den trådløse enheten ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Skriv inn sikkerhetsnøkkelen for WEP hvis dette er nødvendig for det "
"trådløse grensesnittet ${iface}. Det er to måter å gjøre dette på:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Hvis WEP-nøkkelen er på formatet «nnnn-nnnn-nn» eller «nnnnnnnn», der n er "
"et tall, er det bare å skrive det inn som det er i dette feltet."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Hvis WEP-nøkkelen har format som et passord, skriv inn «s:» foran passordet."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Hvis det trådløse nettverket ikke har noen WEP-nøkkel, så la feltet stå tomt."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Ugyldig WEP-nøkkel"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"WEP-nøkkelen «${wepkey}» er ugyldig. Følg instruksjonen på neste side om "
"hvordan du på rett vis skriver inn WEP-nøkkelen, og prøv igjen."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Ugyldig ESSID"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID-en «${essid}» er ugyldig. ESSID-er kan ha opptil 32 tegn, og kan "
"inneholde all slags tegn."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Hostname:"
msgstr "Vertsnavn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Skriv inn vertsnavnet for dette systemet."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Vertsnavnet er ett ord som navngir systemet ditt på nettet. Hvis du ikke vet "
"hva vertsnavnet skal være, så snakk med nettverksadministratoren. Hvis du er "
"i ferd med å sette opp ditt eget hjemmenettverk, kan du bare finne på et "
"navn selv."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Ugyldig vertsnavn."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Vertsnavnet «${hostname}» er ugyldig."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
#, fuzzy
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-"
"z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may "
"not begin or end with a minus sign."
msgstr ""
"Et gyldig vertsnavn kan bare inneholde tall, bokstaver og minus-tegn. Det må "
"ha mellom 2 og 63 tegn, og kan ikke begynne eller slutte med et minus-tegn."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "Error"
msgstr "Feil"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Det oppsto en feil, og nettverksoppsettet ble avbrutt. Du kan prøve på nytt "
"fra hovedmenyen i installasjonen."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Fant intet nettverksgrensesnitt"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Fant intet nettverksgrensesnitt. Det betyr at installasjonssystemet ikke "
"klarte å finne en nettverksenhet."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Det kan være du må laste en egen modul for nettverkskortet ditt, hvis du har "
"et. For å gjøre dette, gå tilbake til trinnet der installasjonsystemet "
"finner nettverksutstyr."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr ""
"Infrastruktur (Håndtert) nettverk, Ad-hoc-nettverk (mellom datamaskiner)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr "Type trådløst nettverk:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr ""
"Trådløse nettverk er enten håndterte eller ad-hoc. Hvis du bruker et "
"virkelig tilgangspunkt av en eller annen type, så er nettverket ditt "
"håndtert. Hvis en annen datamaskin er «tilgangspunktet» ditt, så er "
"nettverket ad-hoc."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "Oppsett av trådløst nettverk"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Searching for wireless access points ..."
msgstr "Søker etter trådløse tilgangspunkt ..."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:131
msgid "<none>"
msgstr "<ingen>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:135
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Trådløst ethernet (802.11x)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:139
msgid "wireless"
msgstr "trådløs"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:143
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet eller Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:147
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:151
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:155
msgid "Serial-line IP"
msgstr "IP over seriell-linje"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:159
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "IP over parallell-linje"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:163
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Punkt-til-punkt-protokoll"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:167
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-i-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:171
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN Punkt-til-punkt-protokoll"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:175
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Kanal-til-kanal"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:179
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Ekte kanal-til-kanal"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:183
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersokkel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:187
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Sambandsmiddel mellom brukere"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:191
msgid "Unknown interface"
msgstr "Ukjent grensesnitt."
#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../netcfg-common.templates:196
msgid "Configuring network ..."
msgstr "Setter opp nettverk ..."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:201
msgid "Configure the network"
msgstr "Sett opp nettverket"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "DHCP-vertsnavn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Det kan det hende du må oppgi et DHCP-vertsnavn. Hvis du bruker et "
"kabelmodem må du kanskje oppgi et kontonummer."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr "De fleste andre brukere kan la dette feltet stå tomt."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Setter opp nettverket med DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:15
msgid "This may take some time."
msgstr "Dette kan ta litt tid"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:19
msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
msgstr "Det automatisk nettverksoppsettet er utført."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Fant ingen DHCP-klient"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Fant ingen DHCP-klient. Denne pakken trenger pump eller dhcp-client."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "Avbryter oppsettet av DHCP"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration"
msgstr "Prøv å sette opp nettverket automatisk en gang til"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
msgstr ""
"Prøv å sette opp nettverket automatisk en gang til med et DHCP-vertsnavn"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Configure network manually"
msgstr "Sett opp nettverket manuelt"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "${wifireconf}"
msgstr "${wifireconf}"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Do not configure the network at this time"
msgstr "Ikke sett opp nettverket nå"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Metode for oppsett av nettverk:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
#, fuzzy
msgid ""
"From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
"succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure "
"the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent "
"by the client, so you can also choose to retry DHCP network "
"autoconfiguration with a hostname that you provide."
msgstr ""
"Herfra kan du velge å starte det automatiske oppsettet av DHCP (noe som kan "
"være lurt hvis DHCP-tjeneren bruker lang tid på å svare) eller du kan sette "
"opp nettverket manuelt. Noen DHCP-tjenere krever et DHCP-vertsnavn som skal "
"sendes til "
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid "Network autoconfiguration failed"
msgstr "Automatisk oppsett av nettverket feilet"
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid ""
"Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
"DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
msgstr ""
"Nettverket bruker sannsynligvis ikke DHCP-protokollen. Alternativt kan DHCP-"
"tjeneren være treg, eller nettverkskortet er i dårlig form."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid "Continue without a default route?"
msgstr "Fortsett uten standard rute (eng: route)?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
"Har utført automatisk oppsett av nettverket. Likevel ble det ikke satt en "
"standard route: Systemet kjenner ikke hvordan det skal kommunisere på "
"Internett. Dette gjør nettinstallasjon umulig om du ikke har offesielle "
"Debian CD-er, en Netinst CD, eller pakker tilgjengelig på lokalnettet."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Man bør ikke fortsette uten en standard route: kontakt lokal "
"nettverksadministrator om problemet."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:60
msgid "Reconfigure the wireless network"
msgstr "Sett opp det trådløse nettverket på nytt"