You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

828 lines
26 KiB

# Romanian translation
# translation of ro.po to Romanian
#
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Eddy Petrisor <eddy_petrisor@yahoo.com>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: d-i_netcfg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-31 21:51-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-12 02:16+0300\n"
"Last-Translator: Eddy Petrisor <eddy_petrisor@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Romanian <Romanian>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Auto-configure network with DHCP?"
msgstr "Se autoconfigurează reţeaua cu DHCP?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
"working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
"the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
"configure it by DHCP."
msgstr ""
"Reţelistica poate fi configurată fie prin DHCP, fie manual prin introducerea "
"tuturor informaţiilor. Dacă alegeţi să utilizaţi DHCP şi instalerul nu "
"reuşeşte să obţină o configuraţie funţională de la un server de DHCP din "
"reţeaua dvs. , vi se va oferi posibilitatea să configuraţi reţeaua manual, "
"după încercarea de configurare prin DHCP."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid "Domain name:"
msgstr "Nume de domeniu:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Numele de domeniu este partea din dreapta a adresei dvs. de internet (după "
"numele calculatorului).Adesea este ceva care se termină în .com, .net, .edu, "
"sau org. Dacă configuraţi o reţea în casă, puteţi inventa ceva, dar "
"asiguraţi-vă că folosiţi acelaşi domeniu pe toate calculatoarele."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Adrese de servere de nume:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid ""
"The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
"the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
"spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
"first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
"this field blank."
msgstr ""
"Serverele de nume sunt folosite pentru a căuta numele de calculatoare din "
"reţea. Vă rugăm să introduceţi adresele de IP (nu numele de calculator) a "
"cel mult 3 servere de nume, sparate prin spaţii. Primul server din listă va "
"fi primul chestionat. Dacă nu doriţi să utilizaţi nici un server de nume, "
"lăsaţi acest câmp liber."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Interfaţa de reţea primară:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"Sistemul dvs. are mai multe interfeţe de reţea. Alegeţi-o pe aceea care va "
"fi interfaţa primară în timul instalării Debian."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "ESSID wireless pentru ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} este o interfaţa de reţea wireless (fără fir). Vă rugăm să "
"inroduceţi numele (ESSID-ul) reţelei wireless pe care doriţi ca ${iface} să "
"o folosească. Dacă doriţi să utilizaţi oricare reţea disponibilă, lăsaţi "
"acest câmp liber."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "Cheia WEP pentru dispozitivul wireless ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Dacă e cazul, vă rugăm să inroduecţi cheia de securitate WEP pentru "
"dispozitivul ${iface}. Sunt două moduri de a face acest lucru:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Dacă chiea dvs. WEP este de forma 'nnnn-nnnn-nn' sau 'nnnnnnnn', unde n este "
"un număr, introduceţi-o aşa cum este în acest câmp."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Dacă chiea dvs. WEP este sub formă de parolă, introduceţi-o precedată de "
"'s:' (fără apostrofuri)."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Desigur, dacă nu există cheie WEP pentru reţeaua dvs. wireless, lăsaţi acest "
"câmp liber."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Cheie WEP invalidă"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"Cheia WEP '${wepkey}' este invalidă. Vă rugăm să citiţi cu atenţie "
"instrucţiunile din următoarea pagină, referitoare la modul de introducere "
"corect al cheii WEP, şi încercaţi din nou."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "ESSID invalid"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID-ul \"${essid}\" este invalid. ESSID-urile pot avea maxim 32 de "
"caractere, dar pot conţine toate tipurile de caractere."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Hostname:"
msgstr "Numele calculatorului:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Vă rugăm să introduceţi numele calculatorului (pentru acest sistem)."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Numele de calculator este un cuvânt care vă identifică sistemul în reţea. "
"Dacă nu ştiţi care ar trebui să fie acesta, consutaţi-vă administratorul de "
"reţea. Dacă vă setaţi propria reţea acasă, atunci puteţi să inventaţi ceva "
"aici."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Nume de calculator invalid"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Numele \"${hostname}\" is invalid."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-"
"z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may "
"not begin or end with a minus sign."
msgstr ""
"Un nume de calculator valid poate conţine doar cifre (0-9), litere mici (a-"
"z) şi caracterul minus. Trebuie să aibă între 2 şi 63 de caractere, şi nu "
"poate să înceapă sau să se termine cu un semn minus."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "Error"
msgstr "Eroare"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"A apărut o eroare şi procesul de configurare al reţelei a fost abandonat. "
"Puteţi încerca din nou acest proces din meniul principal al instalării."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Nu s-a detectat interfaţă de reţea"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Nu s-a găsit nici o interfaţă de reţea. Sistemul de instalare nu a putut "
"găsi nici dipozitiv de reţea."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"S-ar putea să trebuiască să încărcaţi modulul specific pentru placa dvs. de "
"reţea, dacă aveţi una. Pentru acesta, întoarceţi-vă la la pasul de detecţie "
"al dispozitivelor de reţea."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr "Reţea cu infrastructură (cu management), Reţea ad-hoc (Peer to peer)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr "Tipul de reţea wireless:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr ""
"Reţelele wireless sunt fie cu management, fie ad-hoc. Dacă folosiţi vre-un "
"access point real, reţeaua este Cu management. Dacă un alt calculator este "
"'access point-ul' dvs., atunci reţeaua dvs. ar putea fi Ad-hoc."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "Configuraţie de reţea wireless"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Searching for wireless access points ..."
msgstr "Se caută acces-point-uri wireless ..."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:131
msgid "<none>"
msgstr "<nici una>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:135
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Wireless ethernet (802.11x)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:139
msgid "wireless"
msgstr "wireless (radio)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:143
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet sau Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:147
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:151
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:155
msgid "Serial-line IP"
msgstr "IP prin linie serială"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:159
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "IP prin port paralel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:163
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Protocol Punct-la Punct"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:167
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-în-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:171
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "Protocol ISDN Punct-la Punct"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:175
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Canal-la-canal"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:179
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Canal-la-canal real"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:183
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:187
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Vehicul de comunicare inter-utilizator"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:191
msgid "Unknown interface"
msgstr "Interfaţă necunoscută"
#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../netcfg-common.templates:196
msgid "Configuring network ..."
msgstr "Se configurează reţeaua ..."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:201
msgid "Configure the network"
msgstr "Configurează reţeaua"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "Numele de calculator DHCP:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"S-ar putea să trebuiască să introduceţi un nume de calculator (DHCP). Dacă "
"folosiţi modem prin cablu s-ar putea să trebuiască să specificaţi un număr "
"de cont aici."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr "Majoritatea utilizatorilor pot lăsa acest câmp liber."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Se configurează reţeaua cu DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:15
msgid "This may take some time."
msgstr "Aceasta poate dura ceva timp."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:19
msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
msgstr "Autoconfigurarea reţelei a reuşit"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Nu s-a găsit client DHCP"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
"Nu s-a găsit nici un client DHCP. Acest pachet are nevoie de pump sau de "
"dhcp-client."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "Procesul de configurare DHCP va fi abandonat."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration"
msgstr "Reîncearcă autoconfigurarea reţelei"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
msgstr "Reîncearcă autoconfigurarea reţelei cu un nume DHCP"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Configure network manually"
msgstr "Configurează reţeaua manual"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "${wifireconf}"
msgstr "${wifireconf}"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Do not configure the network at this time"
msgstr "Nu configura reţeaua acum"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Metoda de configurare a reţelei:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid ""
"From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
"succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure "
"the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent "
"by the client, so you can also choose to retry DHCP network "
"autoconfiguration with a hostname that you provide."
msgstr ""
"Aic puteţi să alegeţi să reîncercaţi auto-configurarea nfigurarea reţelei "
"prin DHCP(care s-ar putea să reuşească dacă serverul dvs.dhcp are nevoie de "
"mult timp pentru a răspunde) sau să configuraţireţeaua manual. Unele servere "
"DHCP necesită să se specifice un nume DHCP de către client, deci puteţi să "
"alegeţi să introduceţi un asemenea nume înainte de a reîncerca DHCP."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid "Network autoconfiguration failed"
msgstr "Autoconfigurarea reţelei a eşuat"
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid ""
"Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
"DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
msgstr ""
"Reţeaua dumneavostră probabil nu foloseşteprotocolul DHCP. Există şi "
"posibilitatea ca serverul să fie lent sau o placa de reţea care nu "
"funcţionează corect să încetinească sistemul."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid "Continue without a default route?"
msgstr "Se continuă fără o rută implicită?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
"Autoconfigurarea reţelei a reuşit. Totuşi, nu s-a setat o rută implicită: "
"sistemul nu ştie cum să comunice cu alte calculatoare de pe Internet. Acest "
"lucru duce la imposibilitatea de a continua instalarea în cazul în care nu "
"aveţi primul CD oficial Debian, un CD de tip Netinst sau pachete disponibile "
"pe reţeaua locală."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Dacă nu sunteţi sigur, ar trebui să nu continuaţi fară o rută implicită: "
"contactaţi administratorul reţelei localeîn legătură cu această problemă."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:60
msgid "Reconfigure the wireless network"
msgstr "Reconfigurează reţeaua wireless"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:65
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "Configurează reţeaua dinamic folosind adresare dinamică (DHCP)"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address:"
msgstr "Adresă IP:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"Adresa IP este unică pentru calculatorul dvs. şi constă în patru numere "
"separate de puncte. Dacă nu ştiţi ce să folosiţi aici, consultaţi-vă "
"administratorul de reţea."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Adresă IP malformată"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgstr ""
"Adresă IP introdusă de dvs. este malformată. Ar trebui să fie sub forma x.x."
"x.x, unde fiecare 'x' nu este mai mare decât 255. Vă rugăm să încercaţi din "
"nou."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Adresă punct-la-punct:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Adresa IP este unică pentru calculatorul dvs. şi constă în patru numere "
"separate de puncte. Consultaţi-vă administratorul de reţea dacă nu "
"cunoaşteţi valoarea. Adresa punct-la-punct: ar trebui să fie introdusă ca "
"patru numere separate prin puncte."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid "Netmask:"
msgstr "Masca de reţea:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Masca de reţea este folosită pentru a determina care maşini sunt în reţeaua "
"dvs. locală. Consultaţi-vă administratorul de reţea dacă nu cunoaşteţi "
"valoarea. Masca de reţea ar trebui să fie introdusă ca patru numere "
"separate prin puncte."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid "Gateway:"
msgstr "Gateway:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid ""
"The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
"indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
"that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
"this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
"you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
"question, consult your network administrator."
msgstr ""
"Gateway-ul este o adresă IP (patru numere separate de puncte) care indică "
"spre poarta de rutare (gateway router), cunoscut şi sub numele de ruter "
"implicit. Tot traficul în afara reţelei dvs. (de exemplu, către internet) "
"este trimis prin acest ruter. În puţine circumstanţe, este posibil să nu "
"aveţi ruter; în acest caz, puteţi lăsa acest câmp liber. Dacă nu cunoaşteţi "
"răspunsul corect la intrebare, consultaţi-vă administratorul de reţea."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Unreachable gateway"
msgstr "Gateway inaccesibil"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "Adresa de gateway introdusă este inaccesibilă."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Este posibil să fi comis o eroare când aţi introdus adresa dvs. de IP, masca "
"de reţea şi/sau gateway-ul."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Este această informaţie corectă?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Currently configured network parameters:"
msgstr "Parametrii de reţea configuraţi în prezent:"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" interfaţa = ${interface}\n"
" adresă de IP = ${ipaddress}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" punct-la-punct = ${pointopoint}\n"
" servere de nume = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-static.templates:66
msgid "Configure a network using static addressing"
msgstr "Configurează reţeaua folosind adresare statică"
#, fuzzy
#~ msgid "Configure the network statically?"
#~ msgstr "Configurează reţeaua manual"
#~ msgid ""
#~ "${IFACE} does not seem to be connected to any sort of network. This could "
#~ "be due to a missing network cable or network adapter malfunction. You can "
#~ "either forego configuring the network until you reboot into Debian and "
#~ "use the etherconf utility, or configure the network statically. You can "
#~ "also go back and choose a different interface."
#~ msgstr ""
#~ "Interfaţa ${IFACE} pare a nu fi conectată la nici un fel de reţea. Cauza "
#~ "ar putea fi un cablu de reţea care lipseşte sau o defecţiune a plăcii de "
#~ "reţea. Puteţi fie să treceţi mai departe şi să configuraţi reţeaua până "
#~ "reporniţi în Debian cu utilitarul etherconf, fie să configuraţi reţeaua "
#~ "static. Puteţi să alegeţi, de asemenea, să vă întoarceţi şi să alegeţi o "
#~ "altă interfaţă."
#~ msgid "Continue without configuring the network?"
#~ msgstr "Se continuă fără a configura reţeaua?"
#~ msgid "Dynamic network configuration (DHCP)"
#~ msgstr "Configurare dinamică a reţelei (DHCP)"
#~ msgid ""
#~ " interface = ${interface}\n"
#~ " hostname = ${hostname}\n"
#~ " domain = ${domain}\n"
#~ " dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
#~ " nameservers = ${nameservers}"
#~ msgstr ""
#~ " interfaţa = ${interface}\n"
#~ " nume de calculator = ${hostname}\n"
#~ " domeniu = ${domain}\n"
#~ " numele calcuatorului dhcp = ${dhcp_hostname}\n"
#~ " servere de nume = ${nameservers}"
#~ msgid "Next network configuration step:"
#~ msgstr "Următorul pas în configurarea reţelei:"
#~ msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
#~ msgstr "PC-Card (PCMCIA) Ethernet sau Token Ring"
#~ msgid "Do you want to retry DHCP network configuration?"
#~ msgstr "Doriţi să reîncecaţi configurarea reţelei prin DHCP?"
#~ msgid ""
#~ "No IP address was found during automatic network configuration with DHCP. "
#~ "DHCP servers are sometimes really slow. If you wish, you can retry."
#~ msgstr ""
#~ "Nu s-a găsit nici o adresă IP în timpul configurării automate cu DHCP. "
#~ "Uneori serverele DHCP sunt foarte lente. Dacă doriţi, puteţi să încercaţi "
#~ "din nou."