You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

767 lines
24 KiB

# Slovak messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-31 21:51-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-30 16:22+0200\n"
"Last-Translator: Peter KLFMANiK Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Auto-configure network with DHCP?"
msgstr "Nastaviť sieť automaticky pomocou DHCP?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
"working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
"the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
"configure it by DHCP."
msgstr ""
"Sieť môže byť nastavená automaticky pomocou DHCP, alebo manuálne po vložení "
"požadovaných informácií. Ak si zvolíte DHCP a inštalačný program nedostane "
"správne sieťové nastavenia z DHCP servera na vašej sieti, po pokuse o "
"konfiguráciu pomocou DHCP dostanete príležitosť na manuálne nastavenie."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid "Domain name:"
msgstr "Názov domény:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Názov domény je časť vašej internetovej adresy napravo od mena počítača. "
"Často končí na .org, .net, .edu alebo .sk. Ak nastavujete domácu sieť, "
"môžete si niečo vymyslieť, ale používajte rovnakú doménu pre všetky vaše "
"počítače."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Adresy DNS serverov:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid ""
"The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
"the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
"spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
"first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
"this field blank."
msgstr ""
"Vami zadané DNS servery sa použijú na zisťovanie mien a názvov počítačov na "
"sieti. Zadajte IP adresy (nie názvy) maximálne troch DNS serverov, "
"oddelených medzerami. Nepoužívajte čiarky. Prvý server v zozname bude prvým, "
"ktorý bude použitý pre DNS požiadavky. Ak nechcete používať žiaden DNS "
"server, nechajte toto pole prázdne."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Základné sieťové rozhranie:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"Váš systém má viac sieťových rozhraní. Vyberte to z nich, ktoré chcete "
"použiť ako základné sieťové rozhranie počas inštalácie Debianu."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "ESSID pre bezdrôtové ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} je rozhranie pre bezdrôtovú sieť. Zadajte názov (ESSID) bezdrôtovej "
"siete, ktorú chcete používať cez rozhranie ${iface}. Ak chcete používať "
"ľubovoľnú dostupnú sieť, nič nevzplňujte."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "WEP kľúč pre bezdrôtové zariadenie ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Ak môžete, zadajte WEP bezpečnostný kľúč pre bezdrôtové zariadenie ${iface}. "
"Sú na to dve možnosti:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Ak je váš WEP kľúč v tvare 'nnnn-nnnn-nn' alebo 'nnnnnnnn', kde n je číslo, "
"jednoducho ho prepíšte tak ako je."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Ak je váš WEP kľúč v tvare hesla, napíšte pred neho 's:' (bez apostrofov)."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Samozrejme, ak na vašej bezdrôtovej sieti nepoužívate WEP kľúč, nemusíte nič "
"vyplňovať."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Neplatný WEP kľúč"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"WEP kľúč '${wepkey}' je neplatný. Pozorne si prečítajte pokyny na správne "
"zadanie vášho WEP kľúča na nasledovnej obrazovke a skúste to znova."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Neplatné ESSID"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID \"${essid}\" je neplatné. ESSID môže obsahovať maximálne 32 znakov, "
"ktoré môžu bzť ľubovoľné."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Hostname:"
msgstr "Názov počítača:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Vložte názov počítača pre tento systém."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Názov počítača je jednoslovné pomenovanie, ktoré identifikuje váš systém v "
"sieti. Ak neviete, aký by mal byť názov vášho počítača, kontaktujte správcu "
"vašej siete. Ak nastavujete domácu sieť, môžete si niečo vymyslieť."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Neplatný názov počítača"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Názov počítača \"${hostname}\" je neplatný."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-"
"z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may "
"not begin or end with a minus sign."
msgstr ""
"Názov počítača môže obsahovať iba číslice 0-9, malé písmená a-z a znamienko "
"mínus. Musí byť v rozmedzí od 2 do 63 znakov a nesmie začínať alebo končiť "
"znamienkom mínus."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Pri nastavovaní siete nastala chyba a proces bol prerušený. Môžete to znova "
"skúsiť z hlavného menu inštalačného programu."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Neboli rozpoznané žiadne sieťové rozhrania"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Neboli nájdené žiadne sieťové rozhrania. Inštalačný program nenašiel žiadne "
"sieťové zariadenie."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Ak máte sieťovú kartu, možno pre ňu potrebujete načítať špecifický modul. "
"Môžete to urobiť pri návrate späť do kroku rozpoznania sieťových zariadení."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr "Riadená (štruktúrovaná) sieť, Náhodná (peer to peer) sieť"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr "Typ bezdrôtovej siete:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr ""
"Bezdrôtové siete sú riadené alebo náhodné. Ak používate skutočný prístupový "
"bod, je táto sieť riadená (managed). Ak je vašim 'prístupovým bodom' priamo "
"iný počítač, jedná sa o náhodnú sieť (ad-hoc)."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "Nastavenie bezdrôtovej siete"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Searching for wireless access points ..."
msgstr "Hľadajú sa bezdrôtové prístupové body ..."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:131
msgid "<none>"
msgstr "<nič>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:135
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Bezdrôtový ethernet (802.11x)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:139
msgid "wireless"
msgstr "bezdrôtový"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:143
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet alebo Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:147
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:151
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:155
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Serial-line IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:159
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "Parallel-port IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:163
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Point-to-Point Protocol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:167
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:171
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN Point-to-Point Protocol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:175
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:179
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Skutočný channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:183
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:187
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Inter-user communication vehicle"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:191
msgid "Unknown interface"
msgstr "Neznáme rozhranie"
#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../netcfg-common.templates:196
msgid "Configuring network ..."
msgstr "Nastavujem sieť ..."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:201
msgid "Configure the network"
msgstr "Nastavenie siete"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "DHCP názov počítača:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Možno budete musieť zadať DHCP meno počítača. Ak používate káblový modem, "
"asi bude potrebné zadať číslo účtu."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr "Väčšina používateľov nemusí nič zadávať."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Nastavujem sieť pomocou DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:15
msgid "This may take some time."
msgstr "Môže to chvíľu trvať."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:19
msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
msgstr "Automatické nastavenie siete prebehlo úspešne"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Nenašiel sa žiaden DHCP klient"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
"Nebol nájdený žiaden DHCP klient. Tento balík vyžaduje pump alebo dhcp-"
"client."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "Priebeh DHCP nastavenia bude prerušený."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration"
msgstr "Zopakovať automatické nastavenie siete"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
msgstr "Zopakovať automatické nastavenie siete s DHCP názvom počítača"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Configure network manually"
msgstr "Nastaviť sieť manuálne"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "${wifireconf}"
msgstr "${wifireconf}"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Do not configure the network at this time"
msgstr "Nenastavovať (teraz) sieť"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Spôsob nastavenia siete:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid ""
"From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
"succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure "
"the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent "
"by the client, so you can also choose to retry DHCP network "
"autoconfiguration with a hostname that you provide."
msgstr ""
"Teraz si môžete zvoliť medzi zopakovaním automatického nastavenia siete "
"pomocou DHCP (môže to fungovať, ak má server dlhšie odozvy) a manuálnym "
"nastavením siete. Niektoré DHCP servery vyžadujú určenie DHCP názvu "
"počítača, takže musíte zadať názov počítača, kým sa znovu pokúsite o "
"nastavenie siete pomocou DHCP."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid "Network autoconfiguration failed"
msgstr "Automatické nastavenie siete zlyhalo"
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid ""
"Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
"DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
msgstr ""
"Na vašej sieti sa pravdepodobne nepoužíva DHCP. Príčinou neúspechu môže byť "
"aj zaťaženie DHCP servera alebo chyba niektorého sieťového prvku."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid "Continue without a default route?"
msgstr "Pokračovať bez prednastaveného smerovania?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
"Automatické nastavenie siete prebehlo úspešne. Avšak nebolo nastavené "
"smerovanie: systém teda nevie, ako má komunikovať s počítačmi na Internete. "
"Nebude možné dokončiť inštaláciu, pokiaľ nemáte prvé oficiálne Debian CD, "
"'Netinst' CD alebo balíky dostupné na lokálnej sieti."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Ak si nie ste istí, nemali by ste pokračovať bez prednastaveného smerovania. "
"Informujte o tomto probléme vášho správcu siete."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:60
msgid "Reconfigure the wireless network"
msgstr "Znovunastavenie bezdrôtovej siete"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:65
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "Nastavenie siete s dynamickými adresami (DHCP)"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address:"
msgstr "IP adresa:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP adresa je jedinečná pre každý počítač a skladá sa zo štyroch čísiel "
"oddelených bodkami. Ak neviete, akú IP adresu máte použiť, kontaktujte "
"správcu vašej siete."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Nesprávna IP adresa"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgstr ""
"Vami zadaná IP adresa je nesprávna. Mala by byť v tvare x.x.x.x, kde žiadne "
"'x' nie je väčšie ako 255. Skúste to znova."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Point-to-point adresa:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Point-to-point adresa slúži na určenie opačného konca point to point siete. "
"Kontaktujte správcu vašej siete, ak neviete, čo máte zadať. Point-to-point "
"adresa sa zadáva ako štyri čísla oddelené bodkami."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid "Netmask:"
msgstr "Sieťová maska:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Sieťová maska slúži na určenie počítačov, ktoré patria k lokálnej sieti. "
"Kontaktujte správcu vašej siete, ak neviete, čo máte zadať. Sieťová maska sa "
"zadáva ako štyri čísla oddelené bodkami."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid "Gateway:"
msgstr "Brána:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid ""
"The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
"indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
"that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
"this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
"you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
"question, consult your network administrator."
msgstr ""
"Brána je IP adresa (štyri čísla oddelené bodkami), ktorá určuje smerovač. "
"Celá prevádzka, ktorá ide mimo vašej lokálnej siete (napríklad do "
"Internetu), je zasielaná cez tento smerovač. Vo výnimočných prípadoch, keď "
"smerovač nemáte, môžete nechať toto pole prázdne. Kontaktujte správcu vašej "
"siete, ak neviete, čo máte zadať."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Unreachable gateway"
msgstr "Nedosiahnuteľná brána"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "Zadaná adresa brány je nedosiahnuteľná."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Možno ste urobili chybu pri zadávaní IP adresy, sieťovej masky a/alebo brány."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Sú tieto informácie správne?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Currently configured network parameters:"
msgstr "Aktuálne nastavené parametre siete:"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" rozhranie = ${interface}\n"
" IP adresa = ${ipaddress}\n"
" sieťová maska = ${netmask}\n"
" brána = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" DNS servery = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-static.templates:66