Browse Source

Addedd lithuanian translation send in by Kestutis Biliunas

r5386
master
Bart Cornelis 19 years ago
parent
commit
0933889007
  1. 3
      debian/changelog
  2. 304
      debian/po/lt.po

3
debian/changelog

@ -6,6 +6,7 @@ netcfg (0.28) UNRELEASED; urgency=low
- Update Japanese translation (ja.po)
* Bart Cornelis
- Updated dutch translation (nl.po)
- added lituanian (lt.po) translation from Kestutis Biliunas
* Tommi Vainikainen
- Add Finnish (fi.po) translation
* Miroslav Kure
@ -13,7 +14,7 @@ netcfg (0.28) UNRELEASED; urgency=low
* Petter Reinholdtsen
- Updated nb.po.
-- Bart Cornelis <cobaco@bartLaptop> Sun, 19 Oct 2003 17:14:31 +0200
-- Bart Cornelis <cobaco@linux.be> Sat, 25 Oct 2003 02:05:33 +0200
netcfg (0.27) unstable; urgency=low

304
debian/po/lt.po

@ -0,0 +1,304 @@
# Lithuanian messages for netcfg.
# Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>, 2003
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netcfg 0.25\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-09-19 22:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-25 02:11+0300\n"
"Last-Translator: Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid "Choose the domain name."
msgstr "Pasirinkite srities vardą (domain name)."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Srities vardas - tai jūsų internetinio adreso dalis, esanti dešiniau jūsų "
"kompiuterio vardo. Tankiausiai tai yra .com, .net, .edu ar ,org. Jei jūs "
"įrenginėjate namų tinklą, galite nurodyti kažką savo, bet įsitikinkite, kad "
"jūs naudojate tą patį srities vardą visuose savo kompiuteriuose."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Pasirinkite DNS serverių adresus"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
"order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
"just leave this field blank."
msgstr ""
"Prašau įvesti iki 3-jų serverių IP adresus (ne kompiuterių vardus), atskirdami "
"tarpais. Nenaudokite kablelių. Serveriai bus apklausiami jų nurodymo eiles tvarka. "
"Jei jūs nenorite naudoti jokio serverio, tai palikite šį lauką tuščią."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid "Choose an interface."
msgstr "Pasirinkite tinklo sąsają."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid ""
"The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
"Nustatytos sekančios esamos tinklo sąsajos. Pasirinkite jūsų pirminės tinklo "
"sąsajos tipą, kuri bus reikalinga Debian'o sistemos diegimui (per NFS ar HTTP)."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "An error occured."
msgstr "Įvyko klaida."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "Kažkas vyksta neteisingai, kuomet bandau aktyvuoti jūsų tinklą."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Įveskite sistemos kompiuterio vardą."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. "
"If you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Kompiuterio vardas - tai vienas žodis, kuris identifikuoja jūsų kompiuterį tinkle. "
"Jei nežinote, koks jūsų kompiuterio vardas turėtų būti, pasitarkite su jūsų "
"tinklo administratoriumi. Jei jūs įrenginėjate savo nuosavą namų tinklą, "
"įveskite ką nors pagal savo skonį."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Kompiuterio vardas \"${hostname}\" netinkamas."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
"Tinkamą kompiuterio vardą gali sudaryti tik raidžių ir skaitmenų simboliai, bei "
"minuso ženklas. Jis turi būtį nuo 2-jų iki 63-jų simbolių ilgio, ir negali prasidėti "
"ar baigtis minuso ženklu."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Įvyko klaida ir aš nebegaliu tęsti."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "Feel free to retry."
msgstr "Jūs galite drąsiai bandyti pakartoti."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid "No interfaces were detected."
msgstr "Tinklo sąsajų neaptikta."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid ""
"No network interfaces were found. That means that the installation system "
"was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Detect network hardware and load kernel drivers for it'."
msgstr ""
"Tinko sąsajų nerasta. Tai reiškia, kad diegimo sistemai nepavyko rasti tinklo "
"įrenginio. Jei jūs turite tinklo plokštę, tai gal būt jai nebuvo pasirinktas modulis. "
"Grįžkite atgal į \"Tinklo įrangos paieška\" ir įkelkite branduolio tvarkykles skirtas "
"šiai tinklo plokštei."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "Koks jūsų dhcp kompiuterio vardas?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here. Most other users can just "
"leave this blank."
msgstr ""
"Jums gali reikėti pateikti DHCP kompiuterio vardą. Jei jūs naudojate kabelinį modemą, "
"tai gali tekti čia nurodyti paskyros (account) numerį. Dauguma kitų naudotojų gali "
"palikti tuščią."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Ar ši informacija teisinga?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp·hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "I will now configure the network."
msgstr "Dabar aš konfigūruosiu tinklą."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "Tai truks tam tikrą laiko tarpą. Ne daugiau kaip vieną ar dvi minutes."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Nerastas dhcp klientas. Negaliu tęsti."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Šiam paketui reikia, kad būtų įdiegtas paketas pump arba dhcp-client."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address?"
msgstr "IP adresas?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"Jūsų kompiuterio IP adresas yra unikalus ir sudarytas iš keturių skaičių, "
"atskirtų taškais. Jei jūs nežinote, ką čia reikia nurodyti, pasikonsultuokite "
"su savo tinklo administratoriumi."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "Ryšio (pointopoint) adresas?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
"to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"Ryšio adresas nurodo kito galinio taško adresą, esant iš taško į tašką (point "
"to point) tinklui. Pasitarkite·su·savo·tinklo·administratoriumi,·jei·nežinote·šio "
"adreso. Ryšio adresas turi būti įvestas, kaip keturi skaičiai, atskirti taškais."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid "Netmask?"
msgstr "Tinklo trafaretas (netmask)?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Tinklo trafaretas apibrėžia, kurie kompiuteriai yra lokalūs jūsų tinkle. "
"Pasitarkite su savo tinklo administratoriumi, jei nežinote šios reikšmės. "
"Tinklo trafaretas turi būti įvestas, kaip keturi skaičiai, atskirti taškais."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid "Gateway?"
msgstr "Tinklų sąsaja (gateway)?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid ""
"This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the "
"gateway router, also known as the default router. All traffic that goes "
"outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this "
"router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you "
"can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
"consult your network administrator."
msgstr ""
"Šis IP adresas (keturi skaičiai atskirti taškais) nurodo tinklų sąsajos kelvedį, "
"taip pat vadinamą numatytuoju kelvedžių (default router). Visa informacija "
"išeinanti į jūsų lokalaus tinklo išorę (pvz. į internetą), yra siunčiama per šį "
"kelvedį. Kartais jūs galite neturėti kelvedžio, tokiu atveju palikite tuščią. Jei "
"nežinote tinkamo atsakymo, pasitarkite su savo tinklo administratoriumi."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr "Jūsų nurodyta tinklų·sąsaja (gateway) nepasiekiama."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Jūs gal būt padarėte klaidą įvedant IP adresą, tinklo trafaretą ir/ar tinklų sąsają."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "Ar ši konfigūracija teisinga?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
Loading…
Cancel
Save