Browse Source

Run debconf-updatepo to have template types added into PO files

r5527
master
Denis Barbier 19 years ago
parent
commit
0c405b299c
 1. 65
    debian/po/cs.po
 2. 69
    debian/po/da.po
 3. 65
    debian/po/de.po
 4. 65
    debian/po/es.po
 5. 97
    debian/po/fi.po
 6. 2
    debian/po/fr.po
 7. 65
    debian/po/ja.po
 8. 245
    debian/po/lt.po
 9. 69
    debian/po/nb.po
 10. 217
    debian/po/nl.po
 11. 65
    debian/po/nn.po
 12. 65
    debian/po/pl.po
 13. 65
    debian/po/pt_BR.po
 14. 65
    debian/po/ru.po
 15. 65
    debian/po/sv.po
 16. 65
    debian/po/templates.pot

65
debian/po/cs.po

@ -15,7 +15,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netcfg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 15:35-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-30 23:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-21 17:29+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <czdebian-l@debian.cz>\n"
@ -23,11 +23,13 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid "Choose the domain name."
msgstr "Zvolte doménové jméno."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid ""
@ -40,11 +42,13 @@ msgstr ""
"Èasto konèí na na .org, .net, .edu nebo .cz. Pokud stavíte domácí sí», "
"mù¾ete si nìco vymyslet, ale pou¾ijte stejnou doménu pro v¹echny poèítaèe."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Vyberte adresu DNS serveru"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid ""
@ -57,11 +61,13 @@ msgstr ""
"Nepou¾ívejte èárky. Servery budou dotazovány v poøadí, v jakém je zadáte. "
"Pokud nechcete pou¾ívat jmenné servery, nechte políèko prázdné. "
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid "Choose an interface."
msgstr "Vyberte rozhraní."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid ""
@ -72,21 +78,25 @@ msgstr ""
"Byly nalezeny následující rozhraní. Vyberte typ hlavního sí»ového rozhraní, "
"které pou¾ijete pro instalaci Debianu (pøes NFS nebo HTTP)."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "An error occured."
msgstr "Nastala chyba."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "Kdy¾ jsem zkusil aktivovat sí», nìco se pokazilo."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Zadejte jméno poèítaèe."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid ""
@ -99,11 +109,13 @@ msgstr ""
"Pokud neznáte název svého poèítaèe, zeptejte se svého sí»ového správce. "
"Jestli¾e stavíte domácí sí», mù¾ete si vymyslet témìø cokoliv."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Jméno poèítaèe \\\"${hostname}\\\" je neplatné."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid ""
@ -114,21 +126,25 @@ msgstr ""
"Název poèítaèe smí obsahovat pouze alfanumerické znaky a znaménko mínus, "
"musí být v rozmezí 2 a 63 znakù a nesmí zaèínat nebo konèit znaménkem mínus."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Vyskytla se chyba. Nelze pokraèovat."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "Feel free to retry."
msgstr "Klidnì to zkuste znovu."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid "No network interfaces were detected."
msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná sí»ová rozhraní."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid ""
@ -142,86 +158,103 @@ msgstr ""
"je¹tì nenahráli modul. Jdìte zpìt na krok 'Detekce sí»ového hardwaru a "
"zavedení pøíslu¹ného modulu'."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:61
msgid "<none>"
msgstr "<nic>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:65
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet nebo Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:69
msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
msgstr "PC-Card (PCMCIA) Ethernet nebo Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:73
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:77
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:81
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Serial-line IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:85
msgid "Parallel-line IP"
msgstr "Parallel-line IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:89
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Point-to-Point Protocol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:97
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN Point-to-Point Protocol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:101
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:105
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Skuteèný channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:113
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Inter-user communication vehicle"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Unknown interface"
msgstr "Neznámé rozhraní"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "Jaké je va¹e dhcp jméno poèítaèe?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
@ -233,11 +266,13 @@ msgstr ""
"modem, obèas se sem zadává èíslo úètu. Vìt¹ina u¾ivatelù mù¾e nechat toto "
"pole volné."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Jsou tyto informace správné?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid ""
@ -253,43 +288,51 @@ msgstr ""
" dhcp jméno = ${dhcp_hostname}\n"
" jmenné servery = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Nastavuje se sí» pøes DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:24
msgid "This may take a few minutes."
msgstr "Mù¾e to chvíli trvat."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Nebyl nalezen ¾ádný dhcp klient. Nelze pokraèovat."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Tento balík vy¾aduje pump nebo dhcp-client."
#. Title displayed when configuring this package
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:34
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr "Nastavení sítì pøes DHCP"
#. Item in the main menu to select this package
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr "Nastavení sítì pøes DHCP"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address?"
msgstr "IP adresa?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
@ -301,11 +344,13 @@ msgstr ""
"oddìlených teèkami. Pokud nevíte, co zde máte zadat, zeptejte se svého "
"sí»ového správce."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "Pointopoint adresa?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
@ -318,11 +363,13 @@ msgstr ""
"nevíte, co zde máte zadat, zeptejte se svého sí»ového správce. Adresa se "
"zadává jako ètyøi èísla oddìlená teèkami."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid "Netmask?"
msgstr "Sí»ová maska?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid ""
@ -334,11 +381,13 @@ msgstr ""
"neznáte pøesnou hodnotu, zeptejte se svého sí»ového správce. Maska se zadává "
"jako ètyøi èísla oddìlená teèkami."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid "Gateway?"
msgstr "Brána?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid ""
@ -354,11 +403,13 @@ msgstr ""
"je poslán pøes tento smìrovaè. Ve výjimeèných pøípadech, kdy¾ smìrovaè "
"nemáte, zde nic nevyplòujte. Správnou hodnotu ví urèitì vá¹ sí»ový správce."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr "Zadaná brána je nedosa¾itelná."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
msgid ""
@ -366,11 +417,13 @@ msgid ""
msgstr ""
"Mo¾ná jste udìlali chybu pøi zadávání IP adresy, sí»ové masky a/nebo brány."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "Je toto nastavení správné?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
@ -392,14 +445,16 @@ msgstr ""
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" jmenné servery = ${nameservers}"
#. Title displayed when configuring this package
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-static.templates:57
msgid "Static Network Configuration"
msgstr "Statické nastavení sítì"
#. Item in the main menu to select this package
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-static.templates:62
msgid "Configure a static network"
msgstr "Nastavit sí» staticky"

69
debian/po/da.po

@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 15:35-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-30 23:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-26 13:56+0100\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
@ -18,11 +18,13 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid "Choose the domain name."
msgstr "Vælg domænenavn."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid ""
@ -36,11 +38,13 @@ msgstr ""
"på et hjemmenetværk kan du selv finde på et, men sørg for at alle dine "
"computere bruger samme domænenavn."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Vælg adressen på DNS-serveren"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid ""
@ -54,11 +58,13 @@ msgstr ""
"rækkefølge, de er angivet. Hvis du ikke ønsker at bruge navneservere, kan du "
"blot lade dette felt være tomt."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid "Choose an interface."
msgstr "Vælg netkort"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid ""
@ -69,21 +75,25 @@ msgstr ""
"Følgende netkort blev fundet. Vælg typen på det primære netkort, som du vil "
"bruge til at installere Debiansystemet (via NFS eller HTTP)."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "An error occured."
msgstr "Fejl!"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "Noget gik galt, da jeg forsøgte at aktivere dit netværk."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Angiv dit systems maskinnavn."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid ""
@ -97,11 +107,13 @@ msgstr ""
"netværksadministrator. Hvis du laver dit eget hjemmenetværk, kan du selv "
"finde på et navn."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Maskinnavnet \"${hostname}\" er ugyldigt."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid ""
@ -112,21 +124,25 @@ msgstr ""
"Gyldige maskinnavne indeholder kun bogstaver, tal og minustegn, er mellem 2 "
"og 63 tegn lange - og starter og slutter ikke med et minustegn."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Der skete en fejl og jeg kan ikke fortsætte."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "Feel free to retry."
msgstr "Du kan evt. forsøge igen."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid "No network interfaces were detected."
msgstr "Der blev ikke fundet nogen netkort."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid ""
@ -140,86 +156,103 @@ msgstr ""
"modul endnu ikke er blevet valgt. Gå tilbage til 'Find netværksudstyr og "
"indlæs kernedriverne til det'."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:61
msgid "<none>"
msgstr "<ingen>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:65
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet eller Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:69
msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
msgstr "PC-Card (PCMCIA) Ethernet eller Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:73
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:77
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:81
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Seriel-linje IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:85
msgid "Parallel-line IP"
msgstr "Parallel-linje IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:89
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Point-to-Point protokol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:97
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN Point-to-Point protokol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:101
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:105
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Ægte channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:113
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Inter-user communication vehicle"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Unknown interface"
msgstr "Ukendt netkort"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "Hvad er dit dhcp-værtsnavn?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
@ -231,11 +264,13 @@ msgstr ""
"kabelmodem, skal du muligvis angive et kontonummer her. De fleste andre "
"brugere kan blot lade feltet være tomt."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Er disse oplysninger korrekte?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid ""
@ -251,43 +286,51 @@ msgstr ""
" dhcp-værtsnav = ${dhcp_hostname}\n"
" navneservere = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Sætter netværket op via DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:24
msgid "This may take a few minutes."
msgstr "Det kan tage nogle minutter."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Fandt ingen dhcp-klient. Kan ikke fortsætte."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Denne pakke kræver pakken pump eller dhcp-client."
#. Title displayed when configuring this package
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:34
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr "DHCP-netværksopsætning"
#. Item in the main menu to select this package
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr "Sæt nætværket op via DHCP"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address?"
msgstr "IP-adresse?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
@ -299,11 +342,13 @@ msgstr ""
"punktummer. Hvis du ikke ved, hvad du skal bruge her, bør du spørge din "
"netværksadministrator."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "punkt-til-punkt-adresse?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
@ -316,11 +361,13 @@ msgstr ""
"til-punkt-netværk. Spørg din netværksadministrator hvis du ikke kender "
"værdien. Netmasken skal angives som fire tal adskilt af punktummer."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid "Netmask?"
msgstr "Netmaske?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid ""
@ -332,11 +379,13 @@ msgstr ""
"Spørg din netværksadministrator hvis du ikke kender værdien. Netmasken skal "
"angives som fire tal adskilt af punktummer."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid "Gateway?"
msgstr "Gateway?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid ""
@ -354,23 +403,28 @@ msgstr ""
"tomt. Hvis du ikke kender svaret på dette spørgsmål, bør du spørge din "
"netværksadministrator."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr "Den angivne gateway kan ikke nåes."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
msgid "You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Du kan have skrevet forkert, da du angav IP-adresse, netmaske og/eller "
"gateway."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "Er denne opsætning korrekt?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
@ -392,14 +446,16 @@ msgstr ""
" punkt-til-punkt = ${pointopoint}\n"
" navneservere = ${nameservers}"
#. Title displayed when configuring this package
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-static.templates:57
msgid "Static Network Configuration"
msgstr "Statisk netværksopsætning"
#. Item in the main menu to select this package
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-static.templates:62
msgid "Configure a static network"
msgstr "Sæt statisk netværk op"
@ -417,4 +473,3 @@ msgstr "S
#~ msgid "debian"
#~ msgstr "debian"

65
debian/po/de.po

@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 15:35-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-30 23:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-18 11:39+0200\n"
"Last-Translator: Thorsten Sauter <tsauter@gmx.net>\n"
"Language-Team: German <de@li.org>\n"
@ -18,11 +18,13 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.1\n"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid "Choose the domain name."
msgstr "Wählen Sie den Domainnamen."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid ""
@ -36,11 +38,13 @@ msgstr ""
"lokales Heimnetz aufbauen, ist es egal was Sie angeben. Diese Information "
"sollte dann aber auf allen Rechnern gleich sein."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Wählen Sie die Adresse des DNS Server"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid ""
@ -54,11 +58,13 @@ msgstr ""
"in der angegebenen Reihenfolge abgefragt. Wenn Sie keine Nameserver benutzen "
"wollen, lassen Sie diese Feld bitte einfach leer."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid "Choose an interface."
msgstr "Wählen Sie ein Interface."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid ""
@ -70,21 +76,25 @@ msgstr ""
"die Sie zur Installation des Debian-Systems (via NFS oder HTTP) benutzen "
"wollen."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "An error occured."
msgstr "Ein Fehler ist aufgetreten."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "Es ist ein Fehler bei der Aktivierung Ihres Netzwerks aufgetreten."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Geben Sie den Rechnernamen an."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid ""
@ -98,11 +108,13 @@ msgstr ""
"Netzwerkadministrator. Wenn Sie ein lokales Heimnetz aufbauen, ist es egal "
"was Sie angeben."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Der Rechnername \"${hostname}\" ist ungültig."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid ""
@ -114,22 +126,26 @@ msgstr ""
"enthalten. Er darf nur 2 bis 63 Zeichen lang sein, und nicht mit einem Minus "
"beginnen oder enden."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Ein Fehler ist aufgetreten und es wurde abgebrochen"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "Feel free to retry."
msgstr "Vielleicht versuchen Sie es noch ein Mal."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
#, fuzzy
msgid "No network interfaces were detected."
msgstr "Kein Interface wurde erkannt."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
#, fuzzy
@ -144,87 +160,104 @@ msgstr ""
"entsprechende Modul noch nicht ausgewählt worden. Gehen Sie zurück zum "
"'Configure Network Hardware'."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:61
msgid "<none>"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:65
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:69
msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:73
msgid "Token Ring"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:77
msgid "Arcnet"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:81
msgid "Serial-line IP"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:85
msgid "Parallel-line IP"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:89
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:97
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:101
msgid "Channel-to-channel"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:105
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Hypersocket"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:113
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
#, fuzzy
msgid "Unknown interface"
msgstr "Wählen Sie ein Interface."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "Was ist Ihr DHCP Hostname?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
#, fuzzy
@ -238,11 +271,13 @@ msgstr ""
"besitzen, muss hier oft eine Benutzernummer angegeben werden. Sonst lassen "
"Sie dieses Feld einfach leer."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Sind diese Informationen richtig?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid ""
@ -258,45 +293,53 @@ msgstr ""
" DHCP Hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" Nameserver = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
#, fuzzy
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Das Netzwerk wird jetzt konfiguriert"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:24
msgid "This may take a few minutes."
msgstr ""
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Kein DHCP-Client gefunden. Es kann nicht fortgefahren werden."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Diese Paket benötigt den pump- oder dhcp-Client."
#. Title displayed when configuring this package
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:34
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr ""
#. Item in the main menu to select this package
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
#, fuzzy
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr "Das Netzwerk wird jetzt konfiguriert"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address?"
msgstr "IP Nummer?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
@ -308,11 +351,13 @@ msgstr ""
"Punkte getrennte Zahlen. Wenn Sie Ihre Nummer nicht kennen, fragen Sie Ihren "
"Netzwerkadministrator."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "Point-to-Point Adresse?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
@ -326,11 +371,13 @@ msgstr ""
"Sie Ihren Netzwerkadministrator. Die Netzmaske besteht aus vier durch Punkte "
"getrennte Zahlen."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid "Netmask?"
msgstr "Netzmaske?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid ""
@ -343,11 +390,13 @@ msgstr ""
"Sie Ihren Netzwerkadministrator. Die Netzmaske besteht aus vier durch Punkte "
"getrennte Zahlen."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid "Gateway?"
msgstr "Gateway?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid ""
@ -365,11 +414,13 @@ msgstr ""
"Sie hier einfach nichts ein. Wenn Sie die richtige Antwort hier nicht "
"kennen, fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr "Der angegebene Gateway ist nicht erreichbar."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
msgid ""
@ -378,11 +429,13 @@ msgstr ""
"Sie haben bei der Eingabe von Ihrer IP Nummer, der Netzmaske und/oder des "
"Gateways einen Fehler gemacht."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "Sind diese Informationen richtig?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
@ -403,14 +456,16 @@ msgstr ""
" Gateway = ${gateway}\n"
" Nameserver = ${nameservers}"
#. Title displayed when configuring this package
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-static.templates:57
msgid "Static Network Configuration"
msgstr ""
#. Item in the main menu to select this package
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-static.templates:62
#, fuzzy
msgid "Configure a static network"

65
debian/po/es.po

@ -29,7 +29,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netcfg VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 15:35-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-30 23:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-23 2:00+0100\n"
"Last-Translator: Javier Fernandez-Sanguino Peña <jfs@computer.org>\n"
"Language-Team: Spanish <es@li.org>\n"
@ -37,11 +37,13 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid "Choose the domain name."
msgstr "Escoga el nombre de dominio."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid ""
@ -56,11 +58,13 @@ msgstr ""
"pero asegurese de que utiliza el mismo nombre de dominio en todos sus "
"ordenadores."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Escoga la dirección del servidor de DNS"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid ""
@ -74,11 +78,13 @@ msgstr ""
"servidores serán preguntados en el orden en que se introduzcan. Si no quiere "
"utilizar ningún servidor de nombres deje este campo en blanco."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid "Choose an interface."
msgstr "Escoja una interfaz."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid ""
@ -89,21 +95,25 @@ msgstr ""
"Se detectaron las siguientes interfaces. Escoga el tipo de su interfaz de "
"red primeria que utilizará para instalar su sistema Debian (vía NFS o HTTP)."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "An error occured."
msgstr "Se produjo un error"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "Se produjo un error al intentar activar su red."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Introduzca el nombre del host."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid ""
@ -116,11 +126,13 @@ msgstr ""
"Si no sabe qué nombre debería tener, consulte a su administrador de red. Si "
"está configurando una red doméstica, puede inventarse el valor del nombre."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "El nombre de host «${hostname}» no es válido"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid ""
@ -132,22 +144,26 @@ msgstr ""
"signo menos, debe tener entre 2 y 63 caracteres, y no puede empezar o "
"terminar con el signo menos."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Se produjo un error y es imposible continuar."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "Feel free to retry."
msgstr "Intentelo de nuevo si así lo desea."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
#, fuzzy
msgid "No network interfaces were detected."
msgstr "No se detectó ninguna interfaz."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid ""
@ -162,87 +178,104 @@ msgstr ""
"para ésta. Vuelva a la sección 'Configure su hardware de red y cargar "
"drivers para éste'."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:61
msgid "<none>"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:65
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:69
msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:73
msgid "Token Ring"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:77
msgid "Arcnet"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:81
msgid "Serial-line IP"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:85
msgid "Parallel-line IP"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:89
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:97
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:101
msgid "Channel-to-channel"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:105
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Hypersocket"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:113
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
#, fuzzy
msgid "Unknown interface"
msgstr "Escoja una interfaz."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "¿Cuál es su nombre de host DHCP?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
#, fuzzy
@ -256,11 +289,13 @@ msgstr ""
"usuarios de cable módem. Si usted es un usuario de cable modem, puede "
"necesitar un número de cuenta aquí. Si no lo es, deje éste en blanco."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Is this information correct?"
msgstr "¿Es esta información correcta?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid ""
@ -276,45 +311,53 @@ msgstr ""
" nombre de dhcp = ${dhcp_hostname}\n"
" servidores de nombres = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
#, fuzzy
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Ahora se configurará su red."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:24
msgid "This may take a few minutes."
msgstr ""
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "No se encontró un cliente de DHCP. No se puede proseguir."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:28
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Este paquete require pump o dhcp-client."
#. Title displayed when configuring this package
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:34
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr ""
#. Item in the main menu to select this package
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
#, fuzzy
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr "Ahora se configurará su red."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address?"
msgstr "¿Dirección IP?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
@ -326,11 +369,13 @@ msgstr ""
"separados por puntos. Si no sabe qué usar aquí, consulte a su administrador "
"de red."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "¿Dirección punto a punto?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
@ -344,11 +389,13 @@ msgstr ""
"La dirección punto a punto debe ser introducida como cuatro números "
"separados por puntos."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid "Netmask?"
msgstr "¿Máscara de red?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid ""
@ -360,11 +407,13 @@ msgstr ""
"su red. Consulte a su administrador de red si no conoce el valor. La máscara "
"de red debería introducirse como cuatro números separados por puntos."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid "Gateway?"
msgstr "¿Pasarela?"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid ""
@ -382,11 +431,13 @@ msgstr ""
"router; si es así lo puede dejar en blanco. Si no sabe la respuesta correcta "
"a esta pregunta, consulte a su administrador de red."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr "No se puede alcanzar a la pasarela que introdujo."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
msgid ""
@ -395,11 +446,13 @@ msgstr ""
"Puede haberse equivocado al introducir la dirección IP, máscara de red y/o "
"pasarela."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "¿Es esta configuración correcta?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
@ -421,14 +474,16 @@ msgstr ""
" punto a punto = ${pointopoint}\n"
" servidores de nombres = ${nameservers}"
#. Title displayed when configuring this package
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-static.templates:57
msgid "Static Network Configuration"
msgstr ""
#. Item in the main menu to select this package
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-static.templates:62
#, fuzzy
msgid "Configure a static network"

97
debian/po/fi.po

@ -15,7 +15,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netcfg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-17 15:35-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-30 23:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-20 19:10+0300\n"
"Last-Translator: Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
@ -23,11 +23,13 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid "Choose the domain name."
msgstr "Valitse toimialueesi nimi."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid ""
@ -41,11 +43,13 @@ msgstr ""
"olet pystyttämässä kotiverkkoa, voit keksiä tähän jotain, mutta varmista, "
"että käytät samaa toimialueen nimeä kaikissa tietokoneissasi."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Valitse DNS-palvelinten osoitteet"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid ""
@ -59,11 +63,13 @@ msgstr ""
"kysytään siinä järjestyksessä kuin syötät ne. Jos et halua käyttää mitään "
"nimipalvelimia, voit jättää tämän kentän tyhjäksi."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid "Choose an interface."
msgstr "Valitse sovitin."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid ""
@ -75,21 +81,25 @@ msgstr ""
"tyyppi eli se, jota tarvitset Debian-järjestelmän asentamiseen (NFS:n tai "
"HTTP:n kautta)."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "An error occured."
msgstr "Tapahtui virhe."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "Jotain meni pieleen yritettäessä aktivoida verkkoasi."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Syötä järjestelmän isäntänimi."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid ""
@ -102,11 +112,13 @@ msgstr ""
"Jos et tiedä mikä isäntänimesi pitäisi olla, kysy verkkoylläpitäjältäsi. "
"Jos olet pystyttämässä omaa kotiverkkoasi, voit keksiä tähän jotain."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Isäntänimi \"${hostname}\" ei kelpaa."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid ""
@ -118,21 +130,25 @@ msgstr ""
"on pituudeltaan kahden ja 63 merkin välillä ja ei voi alkaa tai loppua "
"miinusmerkkiin."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Tapahtui virhe eikä jatkaminen onnistu."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "Feel free to retry."
msgstr "Voit vapaasti yrittää uudelleen."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid "No network interfaces were detected."
msgstr "Verkkosovittimia ei havaittu."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid ""
@ -146,99 +162,121 @@ msgstr ""
"että sille ei ole vielä valittu moduulia. Mene takaisin kohtaan \"Tunnista "
"verkkokortti ja lataa ytimen moduulit sille\"."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:61
msgid "<none>"
msgstr "<ei mitään>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:65
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet tai Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:69
msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
msgstr "PC-Card(PCMCIA)-Ethernet tai -Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:73
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:77
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:81
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Sarjalinja-IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:85
msgid "Parallel-line IP"
msgstr "Rinnakkaislinja-IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:89
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Point-to-Point-protokolla"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:97
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN-Point-to-Point-protokolla"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:101
msgid "Channel-to-channel"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:105
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Oikea channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:109