Browse Source

- Added Czech translation

- Moved to Standards-Version: 3.6.1; no changes required

r4622
master
Alastair McKinstry 19 years ago
parent
commit
58a62eefb8
  1. 5
      debian/changelog
  2. 2
      debian/control
  3. 408
      debian/po/cs.po

5
debian/changelog

@ -3,7 +3,8 @@ netcfg (0.25) UNRELEASED; urgency=low
* Alastair McKinstry
- Change references to "Configure network hardware" to "Detect hardware"
- remove unnecessary menutest scripts
- Move changelog to UTF-8, needed for Standards-Version 3.6.0
- Move changelog to UTF-8
- Moved to Standards-Version: 3.6.1
* ANdré Luís Lopes
- Update Brazilian Portuguese (pt_BR) debconf template translations.
* Martin Sjögren
@ -36,6 +37,8 @@ netcfg (0.25) UNRELEASED; urgency=low
* Denis Barbier
- Add comments in templates files to tell which strings are titles
and menu entries. These comments are removed by po2debconf.
* Miroslav Kure
- Added Czech translation.
-- Martin Sjogren <sjogren@debian.org> Sun, 28 Sep 2003 15:15:34 +0200

2
debian/control

@ -4,7 +4,7 @@ Priority: optional
Maintainer: Debian Install System Team <debian-boot@lists.debian.org>
Uploaders: David Kimdon <dwhedon@debian.org>, Tollef Fog Heen <tfheen@debian.org>, Matt Kraai <kraai@debian.org>
Build-Depends: debhelper (>= 4.1.13), dpkg-dev (>= 1.9.0), libdebconfclient-dev, libdebian-installer4-dev, po-debconf (>= 0.5.0)
Standards-Version: 3.6.0
Standards-Version: 3.6.1
Package: netcfg-dhcp
Architecture: i386 sparc alpha m68k arm powerpc mips mipsel hppa ia64

408
debian/po/cs.po

@ -0,0 +1,408 @@
#
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
#
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netcfg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-04 15:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-08 16:00+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
"Language-Team: Czech <czdebian-l@debian.cz>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid "Choose the domain name."
msgstr "Zvolte doménové jméno."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Doménové jméno je èást va¹í internetové adresy napravo od jména poèítaèe. "
"Èasto konèí na na .org, .net, .edu nebo .cz. Pokud stavíte domácí sí», "
"mù¾ete si nìco vymyslet, ale pou¾ijte stejnou doménu pro v¹echny poèítaèe."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Vyberte adresu DNS serveru"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
"order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
"just leave this field blank."
msgstr ""
"Zadejte IP adresy (ne názvy) a¾ tøí jmenných serverù oddìlené mezerami. "
"Nepou¾ívejte èárky. Servery budou dotazovány v poøadí, v jakém je zadáte. "
"Pokud nechcete pou¾ívat jmenné servery, nechte políèko prázdné. "
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid "Choose an interface."
msgstr "Vyberte rozhraní."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid ""
"The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
"Byly nalezeny následující rozhraní. Vyberte typ hlavního sí»ového "
"rozhraní, které pou¾ijete pro instalaci Debianu (pøes NFS nebo HTTP)."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "An error occured."
msgstr "Nastala chyba."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "Kdy¾ jsem zkusil aktivovat sí», nìco se pokazilo."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Zadejte jméno poèítaèe."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. "
"If you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Jméno poèítaèe je jednoslovný název, který identifikuje vá¹ systém v síti. "
"Pokud neznáte název svého poèítaèe, zeptejte se svého sí»ového správce. "
"Jestli¾e stavíte domácí sí», mù¾ete si vymyslet témìø cokoliv."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Jméno poèítaèe \\\"${hostname}\\\" je neplatné."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
"Název poèítaèe smí obsahovat pouze alfanumerické znaky a znaménko mínus, "
"musí být v rozmezí 2 a 63 znakù a nesmí zaèínat nebo konèit znaménkem "
"mínus."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Vyskytla se chyba. Nelze pokraèovat."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "Feel free to retry."
msgstr "Klidnì to zkuste znovu."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid "No network interfaces were detected."
msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná sí»ová rozhraní."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
msgid ""
"No network interfaces were found. That means that the installation system "
"was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Detect network hardware and load kernel drivers for it'."
msgstr ""
"Nebyla nalezena ¾ádná sí»ová rozhraní. To znamená, ¾e instalaèní systém "
"nena¹el sí»ové zaøízení. Pokud máte sí»ovou kartu, je mo¾né, ¾e jste pro "
"ni je¹tì nenahráli modul. Jdìte zpìt na krok 'Detekce sí»ového hardwaru "
"a zavedení pøíslu¹ného modulu'."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:61
msgid "<none>"
msgstr "<nic>"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:65
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet nebo Fast Ethernet"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:69
msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
msgstr "PC-Card (PCMCIA) Ethernet nebo Token Ring"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:73
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:77
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:81
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Serial-line IP"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:85
msgid "Parallel-line IP"
msgstr "Parallel-line IP"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:89
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Point-to-Point Protocol"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:97
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN Point-to-Point Protocol"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:101
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Channel-to-channel"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:105
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Skuteèný channel-to-channel"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:113
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Inter-user communication vehicle"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Unknown interface"
msgstr "Neznámé rozhraní"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "Jaké je va¹e dhcp jméno poèítaèe?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here. Most other users can just "
"leave this blank."
msgstr ""
"Mo¾ná budete muset zadat DHCP jméno poèítaèe. Pokud pou¾íváte kabelový "
"modem, obèas se sem zadává èíslo úètu. Vìt¹ina u¾ivatelù mù¾e nechat toto "
"pole volné."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Jsou tyto informace správné?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" rozhraní = ${interface}\n"
" jméno poèítaèe = ${hostname}\n"
" doména = ${domain}\n"
" dhcp jméno = ${dhcp_hostname}\n"
" jmenné servery = ${nameservers}"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "I will now configure the network."
msgstr "Pokusím se nastavit sí»."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "Mù¾e to nìjakou dobu trvat, ale obvykle ménì ne¾ jednu nebo dvì minuty."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Nebyl nalezen ¾ádný dhcp klient. Nelze pokraèovat."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Tento balík vy¾aduje pump nebo dhcp-client."
#. Title displayed when configuring this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr "Nastavení sítì pøes DHCP"
#. Item in the main menu to select this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:36
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr "Nastavení sítì pøes DHCP"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address?"
msgstr "IP adresa?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP adresa je pro ka¾dý poèítaè jedineèná a skládá se ze ètyø èísel "
"oddìlených teèkami. Pokud nevíte, co zde máte zadat, zeptejte se svého "
"sí»ového správce."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "Pointopoint adresa?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
"to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"Pointopoint adresa slou¾í k urèení druhého konce point to point sítì. "
"Pokud nevíte, co zde máte zadat, zeptejte se svého sí»ového správce. "
"Adresa se zadává jako ètyøi èísla oddìlená teèkami."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid "Netmask?"
msgstr "Sí»ová maska?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Sí»ová maska slou¾í k urèení, které poèítaèe patøí k lokální síti. Pokud "
"neznáte pøesnou hodnotu, zeptejte se svého sí»ového správce. Maska se "
"zadává jako ètyøi èísla oddìlená teèkami."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid "Gateway?"
msgstr "Brána?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid ""
"This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the "
"gateway router, also known as the default router. All traffic that goes "
"outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this "
"router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you "
"can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
"consult your network administrator."
msgstr ""
"Brána je IP adresa (ètyøi èísla oddìlená teèkami), která urèuje standardní "
"smìrovaè. Ve¹kerý provoz, který jde mimo va¹i LAN (napøíklad do Internetu), "
"je poslán pøes tento smìrovaè. Ve výjimeèných pøípadech, kdy¾ smìrovaè "
"nemáte, zde nic nevyplòujte. Správnou hodnotu ví urèitì vá¹ sí»ový "
"správce."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr "Zadaná brána je nedosa¾itelná."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Mo¾ná jste udìlali chybu pøi zadávání IP adresy, sí»ové masky a/nebo "
"brány."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "Je toto nastavení správné?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" rozhraní = ${interface}\n"
" jméno poèítaèe = ${hostname}\n"
" doména = ${domain}\n"
" IP adresa = ${ipaddress}\n"
" sí»ová maska = ${netmask}\n"
" brána = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" jmenné servery = ${nameservers}"
#. Title displayed when configuring this package
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:57
msgid "Static Network Configuration"
msgstr "Statické nastavení sítì"
#. Item in the main menu to select this package
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:62
msgid "Configure a static network"
msgstr "Nastavit sí» staticky"
Loading…
Cancel
Save