You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

418 lines
13 KiB

# #-#-#-#-# nn.po (debian-installer) #-#-#-#-#
# translation of debian-installer.po to Norwegian Nynorsk
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Gaute Hvoslef Kvalnes <gaute@verdsveven.com>, 2003
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-04 15:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-04-25 19:53+0200\n"
"Last-Translator: Gaute Hvoslef Kvalnes <gaute@verdsveven.com>\n"
"Language-Team: Norwegian (Nynorsk) <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.1\n"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid "Choose the domain name."
msgstr "Vel domenenamnet."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Domenenamnet er den delen av Internett-adressa som ligg til høgre for "
"vertsnamnet. Domenenamnet sluttar ofte på «.no», «.com», «.net» eller «."
"org». Dersom du set opp eit heimenettverk, kan du finna på eit domenenamn, "
"men pass på at du brukar det same på alle datamaskinene."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Vel adressene til DNS-tenarane"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
"order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
"just leave this field blank."
msgstr ""
"Oppgi IP-adressene (ikkje vertsnamna) til opptil tre namnetenarar, delt med "
"mellomrom. Bruk ikkje komma. Tenarane blir brukte i den rekkjefølgja du "
"skriv dei. Dersom du ikkje vil bruka namnetenarar, kan du la feltet stå tomt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid "Choose an interface."
msgstr "Vel eit grensesnitt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid ""
"The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
"Dei følgjande grensesnitta vart funne. Vel det primære "
"nettverksgrensesnittet du vil bruka for å installera Debian-systemet (via "
"NFS eller HTTP)."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "An error occured."
msgstr "Det oppstod ein feil."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "Noko gjekk gale då nettverket vart aktivert."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Oppgi vertsnamnet til systemet."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. "
"If you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Vertsnamnet er eit namn som identifiserer systemet på nettverket. Dersom du "
"ikkje veit kva vertsnamnet bør vera, bør du kontakta "
"nettverksadministratoren. Dersom du set opp ditt eige heimenettverk, kan du "
"finna på eit vertsnamn sjølv."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Vertsnamnet «${hostname}» er ugyldig."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
"Eit gyldig vertsnamn kan berre innehalda alfanumeriske teikn og "
"minusteiknet. Det må vera mellom 2 og 63 teikn langt, og kan ikkje starta "
"eller slutta med eit minusteikn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Ein feil oppstod, kan ikkje halda fram."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "Feel free to retry."
msgstr "Prøv gjerne på nytt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
#, fuzzy
msgid "No network interfaces were detected."
msgstr "Fann ingen grensesnitt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
#, fuzzy
msgid ""
"No network interfaces were found. That means that the installation system "
"was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Detect network hardware and load kernel drivers for it'."
msgstr ""
"Installasjonssystemet klarte ikkje finna nokon nettverkseining. Dersom du "
"har eit nettverkskort, kan det henda modulen for kortet ikkje er valt. Gå "
"tilbake til «Oppsett av nettverksmaskinvare»."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:61
msgid "<none>"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:65
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:69
msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:73
msgid "Token Ring"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:77
msgid "Arcnet"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:81
msgid "Serial-line IP"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:85
msgid "Parallel-line IP"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:89
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:97
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:101
msgid "Channel-to-channel"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:105
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Hypersocket"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:113
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
#, fuzzy
msgid "Unknown interface"
msgstr "Vel eit grensesnitt."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "Kva er DHCP-vertsnamnet?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
#, fuzzy
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here. Most other users can just "
"leave this blank."
msgstr ""
"Av og til kan det vera nødvendig å oppgi eit DHCP-vertsnamn, til dømes "
"dersom du brukar kabelmodem. I så fall kan det henda du må oppgi eit "
"kontonummer her. Viss ikkje, kan du la feltet stå tomt."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Er denne informasjonen rett?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" grensesnitt = ${interface}\n"
" vertsnamn = ${hostname}\n"
" domene = ${domain}\n"
" DHCP-vertsnamn = ${dhcp_hostname}\n"
" namnetenarar = ${nameservers}"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "I will now configure the network."
msgstr "Nettverket blir no sett opp."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr "Dette kan ta litt tid, men neppe meir enn eit minutt eller to."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Fann ingen DHCP-klient. Kan ikkje halda fram."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Denne pakken treng pump eller dhcp-client."
#. Title displayed when configuring this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr ""
#. Item in the main menu to select this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:36
#, fuzzy
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr "Nettverket blir no sett opp."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address?"
msgstr "IP-adresse?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP-adressa er unik for denne datamaskina og er bygd opp av fire tal skilde "
"med mellomrom. Dersom du ikkje veit kva du skal bruka her, bør du ta kontakt "
"med nettverksadministratoren."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "Punkt-til-punkt-adresse?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
"to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"Punkt-til-punkt-adressa blir brukt til å finna det andre endepunktet i punkt-"
"til-punkt-nettverket. Ta kontakt med nettverksadministratoren dersom du "
"ikkje veit kva for verdi du skal bruka. Punkt-til-punkt-adressa skal "
"skrivast som fire tal med punktum mellom."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid "Netmask?"
msgstr "Nettmaske?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Nettmaska blir brukt til å avgjera kva for maskiner som er på det lokale "
"nettverket. Ta kontakt med nettverksadministratoren dersom du ikkje veit kva "
"for verdi du skal bruka. Nettmaska skal skrivast som fire tal med punktum "
"mellom."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid "Gateway?"
msgstr "Portnar?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid ""
"This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the "
"gateway router, also known as the default router. All traffic that goes "
"outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this "
"router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you "
"can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
"consult your network administrator."
msgstr ""
"Dette er ei IP-adresse (fire tal skilde med punktum) som høyrer til portnar-"
"rutaren, òg kalla standardrutar. All trafikk som går ut av lokalnettet (til "
"dømes til Internett) blir sendt gjennom denne rutaren. I sjeldne tilfelle "
"kan det henda du ikkje har nokon rutar. I så fall skal feltet stå tomt. "
"Dersom du ikkje veit kva du bør svara, kan du ta kontakt med "
"nettverksadministratoren."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr "Det går ikkje an å koma fram til portnaren du oppgav."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr "Du kan ha oppgitt feil IP-adresse, nettmaske og/eller portnaradresse."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "Er desse innstillingane rette?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" grensesnitt = ${interface}\n"
" vertsnamn = ${hostname}\n"
" domene = ${domain}\n"
" ip-adresse...${ipadress}\n"
" nettmaske = ${netmask}\n"
" portnar = ${gateway}\n"
" punk-til-punkt= ${pointopoint}\n"
" namnetenarar = ${nameservers}"
#. Title displayed when configuring this package
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:57
msgid "Static Network Configuration"
msgstr ""
#. Item in the main menu to select this package
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:62
#, fuzzy
msgid "Configure a static network"
msgstr "Nettverket blir no sett opp."