You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

412 lines
12 KiB

# Swedish translation for netcfg
# Copyright (C) 2002 David Kimdon
# This file is distributed under the same license as the netcfg package.
# David Weinehall <tao@kernel.org>, 2002.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netcfg 0.20\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-04 15:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-11-27 15:20+0100\n"
"Last-Translator: David Weinehall <tao@kernel.org>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid "Choose the domain name."
msgstr "Välj domännamn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:3
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Domännamnet är den del av din internetadress som finns på höger sida av "
"värdnamnet. Domännamnet slutar oftast med .com, .net, .edu, .org eller .se. "
"Om du installerar ett nätverk för hemmabruk kan du hitta på någonting, men "
"se till att du använder samma domännamn på alla dina datorer."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid "Choose the DNS Server Addresses"
msgstr "Välj adresser till namnservrar"
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:11
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
"order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
"just leave this field blank."
msgstr ""
"Ange IP-adressen (inte värdnamnen) för upp till 3 namnservrar, åtskilda av "
"blanksteg. Använd inte komman. Servrarna kommer att utfrågas i den ordning "
"du anger dem. Om du inte vill använda några namnservrar, kan du lämna fältet "
"tomt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid "Choose an interface."
msgstr "Välj ett nätverkskort."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:20
msgid ""
"The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
"network interface that you will need for installing the Debian system (via "
"NFS or HTTP)."
msgstr ""
"Följande nätverkskort har hittats. Välj typen av nätverkskort du vill "
"använda för att installera Debiansystemet (via NFS eller HTTP)."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "An error occured."
msgstr "Ett fel uppstod."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:27
msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
msgstr "Någonting gick fel vid aktiveringen av ditt nätverk."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid "Enter the system's hostname."
msgstr "Ange systemets värdnamn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:33
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. "
"If you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Värdnamnet är ett ord som identifierar ditt system på nätverket. Om du inte "
"vet vad ditt värdnamn skall vara bör du fråga din nätverksadministratör. Om "
"du installerar ett nätverk för hemmabruk kan du hitta på ett namn."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Värdnamnet \"${hostname}\" är ogiltigt."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:41
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
"minus sign."
msgstr ""
"Giltiga värdnamn får endast bestå av alfanumeriska tecken samt minustecken, "
"måste vara mellan 2 och 63 tecken långt, och får inte börja eller sluta med "
"ett minustecken."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "An error occured and I cannot continue."
msgstr "Ett fel uppstod. Kan inte fortsätta."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:48
msgid "Feel free to retry."
msgstr "Om du vill kan du försöka igen."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
#, fuzzy
msgid "No network interfaces were detected."
msgstr "Inga nätverkskort kunde hittas."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:53
#, fuzzy
msgid ""
"No network interfaces were found. That means that the installation system "
"was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
"is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
"'Detect network hardware and load kernel drivers for it'."
msgstr ""
"Installationsprogrammet kunde inte hitta några nätverkskort. Om du har ett "
"nätverkskort kan det vara så att dess modul inte är vald. Gå tillbaka till "
"menyn 'Konfigurera nätverkshårdvara'."
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:61
msgid "<none>"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:65
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:69
msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:73
msgid "Token Ring"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:77
msgid "Arcnet"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:81
msgid "Serial-line IP"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:85
msgid "Parallel-line IP"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:89
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:97
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:101
msgid "Channel-to-channel"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:105
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Hypersocket"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:113
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr ""
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
#, fuzzy
msgid "Unknown interface"
msgstr "Välj ett nätverkskort."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "What is your dhcp hostname?"
msgstr "Vad är ditt dhcp-värdnamn?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
#, fuzzy
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here. Most other users can just "
"leave this blank."
msgstr ""
"I vissa situationer kan du behöva ange ett DHCP-värdnamn. Detta är dock "
"ovanligt. Oftast gäller det de som använder kabelmodem. Om du använder dig "
"av ett kabelmodem, kan du behöva ange ett kontonummer här. I annat fall kan "
"du lämna fältet tomt."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Är dessa inställningar korrekta?"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" nätverkskort = ${interface}\n"
" värdnamn = ${hostname}\n"
" domän = ${domain}\n"
" dhcp-värdnamn = ${dhcp_hostname}\n"
" namnservrar = ${nameservers}"
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "I will now configure the network."
msgstr "Nätverket kommer nu att konfigureras."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:20
msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
msgstr ""
"Det här kan ta ett tag. Det bör dock inte ta längre än ett par minuter."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
msgstr "Inga DHCP-klienter funna. Kan inte fortsätta."
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:25
msgid "This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Det här paketet kräver paketen pump eller dhcp-client."
#. Title displayed when configuring this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "DHCP Network Configuration"
msgstr ""
#. Item in the main menu to select this package
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:36
#, fuzzy
msgid "Configure the network via DHCP"
msgstr "Nätverket kommer nu att konfigureras."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address?"
msgstr "IP-adress?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP-adressen är unik för din dator och består av fyra nummer åtskilda av "
"punkter. Om du inte vet vad du skall ange här bör du fråga din "
"nätverksadministratör."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Pointopoint address?"
msgstr "Punkt-till-punkt-adress?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
"to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
"value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
"by periods."
msgstr ""
"Punkt-till-punkt-adressen används för att bestämma den andra ändpunkten i "
"ett punkt-till-punkt-nätverk. Om du inte vet vad du skall ange här bör du "
"fråga din nätverksadministratör. Punkt-till-punkt-adressen skall anges som "
"fyra nummer åtskilda av punkter."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid "Netmask?"
msgstr "Nätmask?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:19
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Nätmasken används för att bestämma vilka maskiner som är lokala på ditt "
"nätverk. Om du inte vet vad du skall ange här bör du fråga din "
"nätverksadministratör. Nätmasken anges som fyra nummer åtskilda av punkter."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid "Gateway?"
msgstr "Gateway?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:27
msgid ""
"This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the "
"gateway router, also known as the default router. All traffic that goes "
"outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this "
"router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you "
"can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
"consult your network administrator."
msgstr ""
"Det här är en IP-adress (fyra nummer åtskilda av punkter) som anger din "
"gateway, även kallad standard-routern. All trafik som skall ut från ditt "
"lokala nätverk (exempelvis sådan som skall till Internet) sänds via den "
"routern. I ovanliga fall finns ingen router, i sådana all lämnar du det här "
"fältet tomt. Om du inte vet vad du skall ange här bör du fråga din "
"nätverksadministratör."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
msgid "The gateway you entered is unreachable."
msgstr "Den gateway du angav kan inte nås."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:37
#, fuzzy
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Du kan ha skrivit fel när du angav din IP-adress, nätmask och/eller gateway."
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Is this configuration correct?"
msgstr "Är de här inställningarna korrekta?"
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" nätverkskort = ${interface}\n"
" värdnamn = ${hostname}\n"
" domän = ${domain}\n"
" IP-adress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" punkt-till-punkt = ${pointopoint}\n"
" namnservrar = ${nameservers}"
#. Title displayed when configuring this package
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:57
msgid "Static Network Configuration"
msgstr ""
#. Item in the main menu to select this package
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:62
#, fuzzy
msgid "Configure a static network"
msgstr "Nätverket kommer nu att konfigureras."