You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

765 lines
23 KiB

 1. # Catalan messages for debian-installer.
 2. # Copyright © 2002, 2003, 2004 Software in the Public Interest, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as debian-installer.
 4. # Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2002, 2003, 2004.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: netcfg\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2004-05-13 00:32-0700\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2004-04-14 02:01+0200\n"
 12. "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@debian.org>\n"
 13. "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. #. Type: boolean
 18. #. Description
 19. #: ../netcfg-common.templates:4
 20. msgid "Auto-configure network with DHCP?"
 21. msgstr "Voleu configurar la xarxa automàticament amb DHCP?"
 22. #. Type: boolean
 23. #. Description
 24. #: ../netcfg-common.templates:4
 25. msgid ""
 26. "Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
 27. "information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
 28. "working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
 29. "the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
 30. "configure it by DHCP."
 31. msgstr ""
 32. "Es pot configurar la xarxa mitjançant DHCP o introduint manualment tota la "
 33. "informació. Si decidiu usar DHCP i l'instal·lador no és capaç d'obtenir una "
 34. "configuració funcional des d'un servidor de DHCP a la vostra xarxa, tindreu "
 35. "l'oportunitat de configurar la vostra xarxa manualment després de l'intent "
 36. "de configurar-la per DHCP."
 37. #. Type: string
 38. #. Description
 39. #: ../netcfg-common.templates:14
 40. msgid "Domain name:"
 41. msgstr "Nom del domini:"
 42. #. Type: string
 43. #. Description
 44. #: ../netcfg-common.templates:14
 45. msgid ""
 46. "The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
 47. "host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
 48. "If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
 49. "sure you use the same domain name on all your computers."
 50. msgstr ""
 51. "El nom de domini és la part de la vostra adreça d'internet a la dreta del "
 52. "vostre nom d'ordinador. Sovint, aquest acaba en .com, .net, .edu o .org. Si "
 53. "esteu configurant una xarxa domèstica podeu inventar-vos un, però assegureu-"
 54. "vos de que utilitzeu el mateix nom de domini a tots els ordinadors."
 55. #. Type: string
 56. #. Description
 57. #: ../netcfg-common.templates:22
 58. msgid "Name server addresses:"
 59. msgstr "Adreces dels servidors de noms:"
 60. #. Type: string
 61. #. Description
 62. #: ../netcfg-common.templates:22
 63. msgid ""
 64. "The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
 65. "the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
 66. "spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
 67. "first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
 68. "this field blank."
 69. msgstr ""
 70. "Els servidors de noms s'utilitzen per a cercar els noms dels ordinadors a la "
 71. "xarxa. Introduïu l'adreça IP (i no els noms dels ordinadors) de fins a 3 "
 72. "servidors de noms, separats per espais. No utilitzeu comes. El primer "
 73. "servidor de la llista serà el primer en utilitzar-se. Si no voleu utilitzar "
 74. "cap servidor de noms, simplement deixeu aquest camp en blanc."
 75. #. Type: select
 76. #. Description
 77. #: ../netcfg-common.templates:32
 78. msgid "Primary network interface:"
 79. msgstr "Interfície de xarxa principal:"
 80. #. Type: select
 81. #. Description
 82. #: ../netcfg-common.templates:32
 83. msgid ""
 84. "Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
 85. "primary network interface while installing Debian."
 86. msgstr ""
 87. "El vostre sistema té múltiples interfícies de xarxa. Seleccioneu la que s'ha "
 88. "d'utilitzar com interfície primaria mentre s'instal·la Debian."
 89. #. Type: string
 90. #. Description
 91. #: ../netcfg-common.templates:38
 92. msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
 93. msgstr "ESSID wireless per a ${iface}:"
 94. #. Type: string
 95. #. Description
 96. #: ../netcfg-common.templates:38
 97. msgid ""
 98. "${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
 99. "of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
 100. "use any available network, leave this field blank."
 101. msgstr ""
 102. "${iface} és una interfície de xarxa inalàmbrica. Introduïu el nom (l'ESSID) "
 103. "de la xarxa inalàmbrica que voleu que utilitze ${iface}. Si voleu utilitzar "
 104. "qualsevol altra xarxa disponible, deixeu aquest camp en blanc."
 105. #. Type: string
 106. #. Description
 107. #: ../netcfg-common.templates:45
 108. msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
 109. msgstr "Clau WEP per a la interfície inalàmbrica ${iface}:"
 110. #. Type: string
 111. #. Description
 112. #: ../netcfg-common.templates:45
 113. msgid ""
 114. "If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
 115. "${iface}. There are two ways to do this:"
 116. msgstr ""
 117. "Si s'aplica, introduïu la clau de seguretat WEP per al dispositiu inalàmbric "
 118. "${iface}. Hi ha dos maneres de fer açò:"
 119. #. Type: string
 120. #. Description
 121. #: ../netcfg-common.templates:45
 122. msgid ""
 123. "If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
 124. "number, just enter it as it is into this field."
 125. msgstr ""
 126. "Si la vostra clau WEP té el format «nnnn-nnnn-nn» o «nnnnnnnn», on n és un "
 127. "nombre, introduïu-la tal qual en el camp."
 128. #. Type: string
 129. #. Description
 130. #: ../netcfg-common.templates:45
 131. msgid ""
 132. "If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
 133. "'s:' (without quotes)."
 134. msgstr ""
 135. "Si la vostra clau WEP té el format de contrasenya, introduïu-la amb el "
 136. "prefix «s:» (sense les cometes)."
 137. #. Type: string
 138. #. Description
 139. #: ../netcfg-common.templates:45
 140. msgid ""
 141. "Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
 142. "field blank."
 143. msgstr ""
 144. "Per descomptat, si no hi ha una clau WEP per a la vostra xarxa inalàmbrica, "
 145. "deixeu aquest camp en blanc."
 146. #. Type: error
 147. #. Description
 148. #: ../netcfg-common.templates:60
 149. msgid "Invalid WEP key"
 150. msgstr "La clau WEP és invàlida"
 151. #. Type: error
 152. #. Description
 153. #: ../netcfg-common.templates:60
 154. msgid ""
 155. "The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
 156. "next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
 157. msgstr ""
 158. "La clau WEP «${wepkey}» és invàlida. Si us plau, consulteu les intruccions "
 159. "de la següent pantalla per a veure com s'introdueix la vostra clau WEP "
 160. "correctament, i torneu-ho a provar."
 161. #. Type: error
 162. #. Description
 163. #: ../netcfg-common.templates:67
 164. msgid "Invalid ESSID"
 165. msgstr "L'ESSID és invàlid"
 166. #. Type: error
 167. #. Description
 168. #: ../netcfg-common.templates:67
 169. msgid ""
 170. "The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
 171. "but may contain all kinds of characters."
 172. msgstr ""
 173. "L'ESSID «${essid} és invàlid. Els ESSID només poden contenir fins a 32 "
 174. "caràcters, però poden contenir qualsevol tipus de caràcters."
 175. #. Type: string
 176. #. Description
 177. #: ../netcfg-common.templates:74
 178. msgid "Hostname:"
 179. msgstr "Nom:"
 180. #. Type: string
 181. #. Description
 182. #: ../netcfg-common.templates:74
 183. msgid "Please enter the hostname for this system."
 184. msgstr "Si us plau, introduïu el nom que voleu assignar a aquest sistema."
 185. #. Type: string
 186. #. Description
 187. #: ../netcfg-common.templates:74
 188. msgid ""
 189. "The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
 190. "you don't know what your hostname should be, consult your network "
 191. "administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
 192. "something up here."
 193. msgstr ""
 194. "El nom del sistema és una única paraula que identifica el sistema a la "
 195. "xarxa. Si no sabeu quin hauria de ser el nom del vostre ordinador, consulteu "
 196. "amb l'administrador de la xarxa. Si esteu configurant la vostra xarxa "
 197. "domèstica, podeu inventar-vos qualsevol cosa ací."
 198. #. Type: error
 199. #. Description
 200. #: ../netcfg-common.templates:84
 201. msgid "Invalid hostname"
 202. msgstr "El nom del sistema és invàlid"
 203. #. Type: error
 204. #. Description
 205. #: ../netcfg-common.templates:84
 206. msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
 207. msgstr "El nom «${hostname}» és invàlid."
 208. #. Type: error
 209. #. Description
 210. #: ../netcfg-common.templates:84
 211. msgid ""
 212. "A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
 213. "sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may not begin or end "
 214. "with a minus sign."
 215. msgstr ""
 216. "Un nom del sistema vàlid només pot contenir caràcters alfanumèrics i el "
 217. "signe negatiu. Pot tindre entre 2 i 63 caràcters de longitud i no pot "
 218. "començar o acabar amb un signe negatiu."
 219. #. Type: error
 220. #. Description
 221. #: ../netcfg-common.templates:93
 222. msgid "Error"
 223. msgstr "Error"
 224. #. Type: error
 225. #. Description
 226. #: ../netcfg-common.templates:93
 227. msgid ""
 228. "An error occured and the network configuration process has been aborted. You "
 229. "may retry it from the installation main menu."
 230. msgstr ""
 231. "S'ha produït un error i s'ha avortat el procés de configuració de la xarxa. "
 232. "Podeu tornar a intentar-ho des del menú principal de la instal·lació."
 233. #. Type: error
 234. #. Description
 235. #: ../netcfg-common.templates:99
 236. msgid "No network interfaces detected"
 237. msgstr "No s'ha detectat cap interfície de xarxa"
 238. #. Type: error
 239. #. Description
 240. #: ../netcfg-common.templates:99
 241. msgid ""
 242. "No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
 243. "a network device."
 244. msgstr ""
 245. "No s'ha trobat cap interfície de xarxa. El sistema d'instal·lació no ha "
 246. "pogut trobar un dispositiu de xarxa."
 247. #. Type: error
 248. #. Description
 249. #: ../netcfg-common.templates:99
 250. msgid ""
 251. "You may need to load a specific module for your network card, if you have "
 252. "one. For this, go back to the network hardware detection step."
 253. msgstr ""
 254. "És possible que necessiteu carregar un mòdul específic per a la vostra "
 255. "targeta de xarxa, si teniu una. Per fer això, torneu enrere al pas de "
 256. "detecció de maquinari de xarxa."
 257. #. Type: select
 258. #. Choices
 259. #: ../netcfg-common.templates:109
 260. msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
 261. msgstr "Xarxa amb infraestructura (gestionada), Xarxa «ad-hoc» (Punt a punt)"
 262. #. Type: select
 263. #. Description
 264. #: ../netcfg-common.templates:110
 265. msgid "Wireless network kind:"
 266. msgstr "Tipus de xarxa inalàmbrica:"
 267. #. Type: select
 268. #. Description
 269. #: ../netcfg-common.templates:110
 270. msgid ""
 271. "Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
 272. "point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
 273. "'access point', then your network may be Ad-hoc."
 274. msgstr ""
 275. "Les xarxes inalàmbriques són o bé gestionades o bé «ad-hoc». Si useu "
 276. "qualsevol tipus de punt d'accés real, la vostra xarxa és gestionada. Si un "
 277. "altre ordinador és el vostre «punt d'accés», és possible que la vostra xarxa "
 278. "siga «Ad-hoc»."
 279. #. Type: text
 280. #. Description
 281. #: ../netcfg-common.templates:117
 282. msgid "Wireless network configuration"
 283. msgstr "Configuració de xarxa inalàmbrica"
 284. #. Type: text
 285. #. Description
 286. #: ../netcfg-common.templates:121
 287. msgid "Searching for wireless access points ..."
 288. msgstr "S'estan cercant els punts d'accés inalàmbrics..."
 289. #. Type: text
 290. #. Description
 291. #: ../netcfg-common.templates:125
 292. msgid "<none>"
 293. msgstr "<cap>"
 294. #. Type: text
 295. #. Description
 296. #: ../netcfg-common.templates:129
 297. msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
 298. msgstr "Ethernet Wireless (802.11x)"
 299. #. Type: text
 300. #. Description
 301. #: ../netcfg-common.templates:133
 302. msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
 303. msgstr "Ethernet o ethernet ràpida"
 304. #. Type: text
 305. #. Description
 306. #: ../netcfg-common.templates:137
 307. msgid "Token Ring"
 308. msgstr "Token Ring"
 309. #. Type: text
 310. #. Description
 311. #: ../netcfg-common.templates:141
 312. msgid "Arcnet"
 313. msgstr "Arcnet"
 314. #. Type: text
 315. #. Description
 316. #: ../netcfg-common.templates:145
 317. msgid "Serial-line IP"
 318. msgstr "IP per línia sèrie"
 319. #. Type: text
 320. #. Description
 321. #: ../netcfg-common.templates:149
 322. msgid "Parallel-port IP"
 323. msgstr "IP per port paral·lel"
 324. #. Type: text
 325. #. Description
 326. #: ../netcfg-common.templates:153
 327. msgid "Point-to-Point Protocol"
 328. msgstr "Protocol Punt-a-Punt (PPP)"
 329. #. Type: text
 330. #. Description
 331. #: ../netcfg-common.templates:157
 332. msgid "IPv6-in-IPv4"
 333. msgstr "IPv6-en-IPv4"
 334. #. Type: text
 335. #. Description
 336. #: ../netcfg-common.templates:161
 337. msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
 338. msgstr "Protocol Punt-a-Punt de XDSI"
 339. #. Type: text
 340. #. Description
 341. #: ../netcfg-common.templates:165
 342. msgid "Channel-to-channel"
 343. msgstr "Canal-a-canal"
 344. #. Type: text
 345. #. Description
 346. #: ../netcfg-common.templates:169
 347. msgid "Real channel-to-channel"
 348. msgstr "Canal-a-canal real"
 349. # La veritat, no se si s'ha de traduir moltes d'aquestes...
 350. #. Type: text
 351. #. Description
 352. #: ../netcfg-common.templates:173
 353. msgid "Hypersocket"
 354. msgstr "Hipersòcol"
 355. #. Type: text
 356. #. Description
 357. #: ../netcfg-common.templates:177
 358. msgid "Inter-user communication vehicle"
 359. msgstr "Vehicle de comunicació entre usuaris"
 360. #. Type: text
 361. #. Description
 362. #: ../netcfg-common.templates:181
 363. msgid "Unknown interface"
 364. msgstr "Interfície desconeguda"
 365. #. Type: text
 366. #. Description
 367. #. Prebaseconfig progress bar item
 368. #: ../netcfg-common.templates:186
 369. msgid "Configuring network ..."
 370. msgstr "S'està configurant la xarxa..."
 371. #. Type: text
 372. #. Description
 373. #. Item in the main menu to select this package
 374. #: ../netcfg-common.templates:191
 375. msgid "Configure the network"
 376. msgstr "Configura la xarxa"
 377. #. Type: string
 378. #. Description
 379. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 380. msgid "DHCP hostname:"
 381. msgstr "Nom de l'ordinador DHCP:"
 382. #. Type: string
 383. #. Description
 384. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 385. msgid ""
 386. "You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
 387. "might need to specify an account number here."
 388. msgstr ""
 389. "És possible que necessiteu donar un nom de l'ordinador DHCP. Si esteu "
 390. "utilitzant un mòdem de cable, és possible que tingueu que especificar un "
 391. "nombre de compte ací."
 392. #. Type: string
 393. #. Description
 394. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 395. msgid "Most other users can just leave this blank."
 396. msgstr "La major part dels altres usuaris poden deixar això en blanc."
 397. #. Type: boolean
 398. #. Description
 399. #: ../netcfg-dhcp.templates:12 ../netcfg-static.templates:53
 400. msgid "Is this information correct?"
 401. msgstr "És aquesta informació correcta?"
 402. #. Type: boolean
 403. #. Description
 404. #: ../netcfg-dhcp.templates:12 ../netcfg-static.templates:53
 405. msgid "Currently configured network parameters:"
 406. msgstr "Paràmetres de la xarxa actualment configurada:"
 407. #. Type: boolean
 408. #. Description
 409. #: ../netcfg-dhcp.templates:12
 410. msgid ""
 411. " interface = ${interface}\n"
 412. " hostname = ${hostname}\n"
 413. " domain = ${domain}\n"
 414. " dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
 415. " nameservers = ${nameservers}"
 416. msgstr ""
 417. " interfície = ${interface}\n"
 418. " nom de l'ordinador = ${hostname}\n"
 419. " domini = ${domain}\n"
 420. " nom de dhcp = ${dhcp_hostname}\n"
 421. " servidors de noms = ${nameservers}"
 422. #. Type: text
 423. #. Description
 424. #: ../netcfg-dhcp.templates:23
 425. msgid "Configuring the network with DHCP"
 426. msgstr "S'està configurant la xarxa amb DHCP"
 427. #. Type: text
 428. #. Description
 429. #: ../netcfg-dhcp.templates:27
 430. msgid "This may take some time."
 431. msgstr "Això pot trigar un temps."
 432. #. Type: text
 433. #. Description
 434. #: ../netcfg-dhcp.templates:31
 435. #, fuzzy
 436. msgid "Network autoconfiguration has succeeded!"
 437. msgstr "Configuració de xarxa estàtica"
 438. #. Type: error
 439. #. Description
 440. #: ../netcfg-dhcp.templates:35
 441. msgid "No DHCP client found"
 442. msgstr "No s'ha trobat cap client DHCP"
 443. #. Type: error
 444. #. Description
 445. #: ../netcfg-dhcp.templates:35
 446. msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
 447. msgstr ""
 448. "No s'ha trobat cap client DHCP. Aquest paquet requereix pump o dhcp-client."
 449. #. Type: error
 450. #. Description
 451. #: ../netcfg-dhcp.templates:35
 452. msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
 453. msgstr "S'avortarà el procés de configuració per DHCP."
 454. #. Type: select
 455. #. Choices
 456. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 457. #, fuzzy
 458. msgid "Retry network autoconfiguration"
 459. msgstr "Configuració de xarxa estàtica"
 460. #. Type: select
 461. #. Choices
 462. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 463. #, fuzzy
 464. msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
 465. msgstr "Configuració dinàmica de la xarxa (DHCP)"
 466. #. Type: select
 467. #. Choices
 468. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 469. #, fuzzy
 470. msgid "Configure network manually"
 471. msgstr "Configura la xarxa"
 472. #. Type: select
 473. #. Choices
 474. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 475. msgid "${wifireconf}"
 476. msgstr ""
 477. #. Type: select
 478. #. Choices
 479. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 480. #, fuzzy
 481. msgid "Do not configure the network at this time"
 482. msgstr "Configura la xarxa"
 483. #. Type: select
 484. #. Description
 485. #: ../netcfg-dhcp.templates:44
 486. #, fuzzy
 487. msgid "Next network configuration step:"
 488. msgstr "Mètode de configuració de la xarxa:"
 489. #. Type: select
 490. #. Description
 491. #: ../netcfg-dhcp.templates:44
 492. msgid ""
 493. "Network autoconfiguration failed. This is typically due to a slow DHCP "
 494. "server on the network, so you probably want to try again. You may also "
 495. "specify a DHCP hostname to send to the server if you think it needs one. "
 496. "Otherwise, you may configure the network manually, or choose not to "
 497. "configure it at all right now."
 498. msgstr ""
 499. #. Type: text
 500. #. Description
 501. #: ../netcfg-dhcp.templates:53
 502. #, fuzzy
 503. msgid "Reconfigure the wireless network"
 504. msgstr "Configura la xarxa"
 505. #. Type: text
 506. #. Description
 507. #. Title displayed when configuring this package
 508. #: ../netcfg-dhcp.templates:58
 509. msgid "Dynamic network configuration (DHCP)"
 510. msgstr "Configuració dinàmica de la xarxa (DHCP)"
 511. #. Type: text
 512. #. Description
 513. #. Item in the main menu to select this package
 514. #: ../netcfg-dhcp.templates:63
 515. msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
 516. msgstr "Configura la xarxa utilitzant adreçament dinàmic (DHCP)"
 517. #. Type: string
 518. #. Description
 519. #: ../netcfg-static.templates:3
 520. msgid "IP address:"
 521. msgstr "Adreça IP:"
 522. #. Type: string
 523. #. Description
 524. #: ../netcfg-static.templates:3
 525. msgid ""
 526. "The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
 527. "separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
 528. "network administrator."
 529. msgstr ""
 530. "L'adreça IP és única per al vostre sistema i consisteix en quatre números "
 531. "separats per punts. Si no sabeu què ficar ací, consulteu al vostre "
 532. "administrador de xarxa."
 533. #. Type: error
 534. #. Description
 535. #: ../netcfg-static.templates:10
 536. msgid "Malformed IP address"
 537. msgstr "L'adreça IP és malformada"
 538. #. Type: error
 539. #. Description
 540. #: ../netcfg-static.templates:10
 541. msgid ""
 542. "The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
 543. "where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
 544. msgstr ""
 545. "L'adreça IP que heu proveït és malformada. Haura d'estar en el format x.x.x."
 546. "x on cada «x» no és més gran que 255. Si us plau, proveu de nou."
 547. #. Type: string
 548. #. Description
 549. #: ../netcfg-static.templates:16
 550. msgid "Point-to-point address:"
 551. msgstr "Adreça punt-a-punt:"
 552. #. Type: string
 553. #. Description
 554. #: ../netcfg-static.templates:16
 555. msgid ""
 556. "The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
 557. "point to point network. Consult your network administrator if you do not "
 558. "know the value. The point-to-point address should be entered as four "
 559. "numbers separated by periods."
 560. msgstr ""
 561. "L'adreça punt-a-punt s'utilitza per a determinar l'altre extrem de la xarxa "
 562. "punt-a-punt. Consulteu al vostre administrador de xarxa si no sabeu el "
 563. "valor. L'adreça punt-a-punt s'ha d'introduir com quatre números separats per "
 564. "punts."
 565. #. Type: string
 566. #. Description
 567. #: ../netcfg-static.templates:25
 568. msgid "Netmask:"
 569. msgstr "Màscara de xarxa:"
 570. #. Type: string
 571. #. Description
 572. #: ../netcfg-static.templates:25
 573. msgid ""
 574. "The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
 575. "Consult your network administrator if you do not know the value. The "
 576. "netmask should be entered as four numbers separated by periods."
 577. msgstr ""
 578. "La màscara de xarxa s'utilitza per determinar quins ordinadors són locals a "
 579. "la vostra xarxa. Si no sabeu el valor, consulteu el vostre administrador de "
 580. "xarxa. La màscara de xarxa s'ha d'introduir com quatre números separats per "
 581. "punts."
 582. #. Type: string
 583. #. Description
 584. #: ../netcfg-static.templates:33
 585. msgid "Gateway:"
 586. msgstr "Pasarel·la:"
 587. #. Type: string
 588. #. Description
 589. #: ../netcfg-static.templates:33
 590. msgid ""
 591. "The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
 592. "indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
 593. "that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
 594. "this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
 595. "you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
 596. "question, consult your network administrator."
 597. msgstr ""
 598. "La pasarel·la és una adreça IP (quatre números separats per punts) que "
 599. "indica el router pasarel·la, també conegut com el router per defecte. Tot el "
 600. "tràfic que va fora de la vostra LAN (per exemple, a Internet) s'envia a "
 601. "través d'aquest router. En algunes circunstàncies no habituals, és possible "
 602. "no tenir un router; en aquest cas, podeu deixar açò en blanc. Si no sabeu la "
 603. "resposta adequada per a aquesta pregunta, consulteu al vostre administrador "
 604. "de xarxa."
 605. #. Type: error
 606. #. Description
 607. #: ../netcfg-static.templates:44
 608. msgid "Unreachable gateway"
 609. msgstr "Pasarel·la inaccessible"
 610. #. Type: error
 611. #. Description
 612. #: ../netcfg-static.templates:44
 613. msgid "The gateway address you entered is unreachable."
 614. msgstr "L'adreça de pasarel·la que heu introduït és inaccessible."
 615. #. Type: error
 616. #. Description
 617. #: ../netcfg-static.templates:44
 618. msgid ""
 619. "You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
 620. msgstr ""
 621. "Pot ser heu comés un error en introduir la vostra adreça IP, màscara de "
 622. "xarxa i/o pasarel·la."
 623. #. Type: boolean
 624. #. Description
 625. #: ../netcfg-static.templates:53
 626. msgid ""
 627. " interface = ${interface}\n"
 628. " hostname = ${hostname}\n"
 629. " domain = ${domain}\n"
 630. " ipaddress = ${ipaddress}\n"
 631. " netmask = ${netmask}\n"
 632. " gateway = ${gateway}\n"
 633. " pointopoint = ${pointopoint}\n"
 634. " nameservers = ${nameservers}"
 635. msgstr ""
 636. " interfície = ${interface}\n"
 637. " nom de l'ordinador = ${hostname}\n"
 638. " domini = ${domain}\n"
 639. " adreça IP = ${ipaddress}\n"
 640. " màscara de xarxa = ${netmask}\n"
 641. " pasarel·la = ${gateway}\n"
 642. " punt a punt = ${pointtopoint}\n"
 643. " servidors de noms = ${nameservers}"
 644. #. Type: text
 645. #. Description
 646. #. Item in the main menu to select this package
 647. #: ../netcfg-static.templates:68
 648. msgid "Configure a network using static addressing"
 649. msgstr "Configura una xarxa utilitzant adreçament estàtic"
 650. #~ msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
 651. #~ msgstr "Ethernet PC-Card (PCMCIA) o Token Ring"
 652. #~ msgid "Do you want to retry DHCP network configuration?"
 653. #~ msgstr "Voleu tornar a provar la configuració de la xarxa per DHCP?"
 654. #~ msgid ""
 655. #~ "No IP address was found during automatic network configuration with DHCP. "
 656. #~ "DHCP servers are sometimes really slow. If you wish, you can retry."
 657. #~ msgstr ""
 658. #~ "No s'ha trobat cap adreça IP durant la configuració de la xarxa per DHCP. "
 659. #~ "A vegades, els servidors DHCP són molt lents. Si voleu, podeu tornar a "
 660. #~ "provar."
 661. #~ msgid "Network Configuration"
 662. #~ msgstr "Configuració de la xarxa"
 663. #~ msgid "Dynamic addressing (DHCP), Static addressing (manual)"
 664. #~ msgstr "Adreçament dinàmic (DHCP), adreçament estàtic (manual)"
 665. #~ msgid "Error while activating the network"
 666. #~ msgstr "S'ha produït un error en activar la xarxa"
 667. #~ msgid "An error occurred while activating the network."
 668. #~ msgstr "S'ha produït un error en activar la xarxa."