You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

702 lines
21 KiB

#
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
#
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-20 00:11+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-20 14:23+0100\n"
"Last-Translator: Bartosz Fenski <fenio@o2.pl>\n"
"Language-Team: Polish <pddp@debian.linux.org.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Dynamic addressing (DHCP), Static addressing (manual)"
msgstr "Dynamiczne adresowanie (DHCP), statyczne adresowanie (rêczne)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:5
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Rodzaj konfiguracji sieci:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:5
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose DHCP and the installer is unable to get a working "
"configuration from a DHCP server on your network, you will be given the "
"opportunity to configure your network manually after the atempt to configure "
"it by DHCP. If unsure choose DHCP."
msgstr ""
"Ustawienia sieci mog± byæ konfigurowane albo poprzez DHCP albo rêcznie "
"wprowadzaj±c odpowiednie informacje. Je¶li wybierzesz DHCP i pobranie "
"dzia³aj±cej konfiguracji z serwera DHCP w Twojej sieci nie powiedzie siê, "
"bêdziesz mia³/mia³a mo¿liwo¶æ skonfigurowaæ ustawienia sieciowe rêcznie."
"Je¶li nie jeste¶ pewien/pewna, wybierz DHCP."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:15
msgid "Domain name:"
msgstr "Nazwa domeny:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:15
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Nazwa domeny jest czê¶ci± Twojego Internetowego adresu podawan± po prawej "
"stronie Twojej nazwy hosta. Zazwyczaj koñczy siê na .com, .net, .edu lub ."
"org. Je¶li robisz domow± sieæ, mo¿esz dowolnie dobraæ nazwê, ale pamiêtaj, "
"by u¿ywaæ tej samej nazwy domeny na wszystkich komputerach."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:23
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Adresy serwerów nazw:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:23
msgid ""
"Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
"separated by spaces. Do not use commas. The first server in the list will be "
"the first to be queried. If you don't want to use any name server, just "
"leave this field blank."
msgstr ""
"Podaj adresy IP (a nie nazwy hostów) maksymalnie trzech serwerów nazw "
"oddzielonych spacjami. Nie u¿ywaj przecinków. Serwery bêd± odpytywane w "
"kolejno¶ci podawania. Je¶li nie chcesz korzystaæ z serwerów nazw, pozostaw "
"to pole puste."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Podstawowy interfejs sieciowy:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"Twój system posiada wiele interfejsów sieciowych. Wybierz jeden, który ma "
"byæ u¿ywany jako podstawowy podczas instalacji Debiana."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "Bezprzewodowy ESSID dla ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} jest bezprzewodowym interfejsem sieciowym. Proszê wprowadziæ nazwê "
"(ESSID) bezprzewodowej sieci, której chcesz u¿yæ z ${iface}. Je¶li chcesz "
"u¿yæ jakiejkolwiek dostêpnej sieci, zostaw to pole puste."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid "WEP key for ${iface}:"
msgstr "Klucz WEP dla ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for device ${iface}. There "
"are two ways to do this:"
msgstr ""
"Je¶li istnieje mo¿liwo¶æ, wprowad¼ klucz bezpieczeñstwa WEP dla urz±dzenia "
"${iface}. S± dwa sposoby dokonania tego:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Je¶li Twój klucz WEP jest formatu 'nnnn-nnnn-nn' lub 'nnnnnnnn', gdzie n "
"jest liczb±, wprowad¼ ten numer po prostu do tego pola."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Je¶li Twój klucz WEP jest w formacie has³a, poprzed¼ go przez "
"'s:' (pomijaj±c znaki cytowania)."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Oczywi¶cie, je¶li nie posiadasz klucza WEP dla swojej sieci bezprzewodowej, "
"zostaw to pole puste."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Nieprawid³owy klucz WEP"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"Klucz WEP '${wepkey}' jest nieprawid³owy. Proszê uwa¿nie przeczytaæ "
"instrukcje opisuj±ce jak prawid³owo wprowadziæ klucz WEP, znajduj±ce siê na "
"nastêpnym ekranie, a nastêpnie spróbowaæ ponownie."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Nieprawid³owy ESSID"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID \"${essid}\" jest nieprawid³owy. ESSID mo¿e zawieraæ maksimum 32 "
"znaki, ale ka¿dego rodzaju."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Hostname:"
msgstr "Nazwa hosta:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Wprowad¼ nazwê hosta dla tego systemu."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Nazwa hosta jest pojedynczym s³owem, które identyfikuje Twój system w sieci. "
"Je¶li nie wiesz, jaka powinna byæ nazwa hosta, skontaktuj siê z "
"administratorem Twojej sieci. Je¶li samodzielnie robisz sieæ domow±, mo¿esz "
"spokojnie wpisaæ tu wymy¶lon± nazwê."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Niew³a¶ciwa nazwa hosta"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Nazwa hosta \"${hostname}\" jest nieprawid³owa."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid ""
"A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
"sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may not begin or end "
"with a minus sign."
msgstr ""
"Prawid³owa nazwa hosta mo¿e zawieraæ tylko znaki alfanumeryczne oraz znak "
"minus. Musi mieæ od 2 do 63 znaków i nie mo¿e siê zaczynaæ ani koñczyæ "
"znakiem minus."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "Error"
msgstr "B³±d"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occured and the network configuration process has been aborted. You "
"may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Wyst±pi³ b³±d i proces konfiguracji sieci zosta³ przerwany. Mo¿na go ponowiæ "
"korzystaj±c z menu g³ównego instalatora."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Nie wykryto ¿adnych interfejsów sieciowych"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Nie wykryto ¿adnych interfejsów. Oznacza to, ¿e system instalacyjny nie móg³ "
"znale¼æ ¿adnego urz±dzenia sieciowego."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Je¶li rzeczywi¶cie posiadasz kartê sieciow±, mo¿liwe, ¿e trzeba wczytaæ "
"specyficzny modu³. Aby tego dokonaæ, wróæ do kroku wykrywania sprzêtu "
"sieciowego."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr "Sieæ zarz±dzalna, Ad-hoc (punkt do punktu)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr "Rodzaj sieci bezprzewodowej:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network is Ad-hoc."
msgstr ""
"Sieci bezprzewodowe s± albo zarz±dzalne albo typu ad-hoc. Je¶li u¿ywasz "
"jakiego¶ prawdziwego punktu dostêpowego, Twoja sieæ jest zarz±dzalna. "
"Je¶li inny komputer jest punktem dostêpowym, wtedy jest to sieæ "
"typu ad-hoc."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "<none>"
msgstr "<brak>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Bezprzewodowy ethernet (802.11x)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:125
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet lub Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:129
msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
msgstr "PC-Card (PCMCIA) Ethernet lub Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:133
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:137
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:141
msgid "Serial-line IP"
msgstr "IP po linii szeregowej"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:145
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "IP po lini równoleg³ej"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:149
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Point-to-Point Protocol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:153
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:157
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN Point-to-Point Protocol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:161
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:165
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Real channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:169
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:173
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Inter-user communication vehicle"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:177
msgid "Unknown interface"
msgstr "Nieznany interfejs"
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-common.templates:182
msgid "Network Configuration"
msgstr "Konfiguracja sieci"
#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../netcfg-common.templates:187
msgid "Configuring network ..."
msgstr "Konfigurowanie sieci ..."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:192
msgid "Configure the network"
msgstr "Konfiguruj sieæ"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "nazwa hosta DHCP:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Mo¿liwe, ¿e musisz podaæ nazwê hosta DHCP. Je¶li korzystasz z modemu "
"kablowego, mo¿e byæ konieczne podanie numeru dostêpowego. "
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr "Wiêkszo¶æ u¿ytkowników powinna pozostawiæ to pole puste."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12 ../netcfg-static.templates:53
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Czy podane informacje s± prawid³owe?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12 ../netcfg-static.templates:53
msgid "Currently configured network parameters:"
msgstr "Aktualnie skonfigurowane parametry sieci:"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:12
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" interfejs = ${interface}\n"
" nazwa hosta = ${hostname}\n"
" domena = ${domain}\n"
" nazwa hosta dhcp = ${dhcp_hostname}\n"
" serwery nazw = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Konfiguruj sieæ przez DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:27
msgid "This may take some time."
msgstr "To mo¿e chwilê potrwaæ."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Nie odnaleziono klienta DHCP"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Nie odnaleziono klienta DHCP. Ten pakiet wymaga pump lub dhcp-client."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:31
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "Proces konfiguracji DHCP zostanie przerwany."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
msgid "Do you want to retry DHCP network configuration?"
msgstr "Czy chcesz powtórzyæ konfiguracje sieci poprzez DHCP?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:39
msgid ""
"No IP address was found during automatic network configuration with DHCP. "
"DHCP servers are sometimes really slow. If you wish, you can retry."
msgstr ""
"¯aden adres IP nie zosta³ znaleziony podczas konfiguracji sieci poprzez "
"DHCP. Serwery DHCP s± czasami bardzo wolne. Je¶li chcesz mo¿esz spróbowaæ "
"ponownie."
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:46
msgid "Dynamic network configuration (DHCP)"
msgstr "Dynamiczna konfiguracja sieci (DHCP)"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:51
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "Konfiguruj sieæ za pomoc± dynamicznego adresowania (DHCP)"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address:"
msgstr "Adres IP:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"Adres IP jest unikalnym identyfikatorem Twojego komputera i sk³ada siê z "
"czterech czê¶ci rozdzielonych kropkami. Je¶li nie wiesz, co masz wpisaæ, "
"skontaktuj siê z administratorem Twojej sieci."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Nieprawid³owy adres IP"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgstr ""
"Wprowadzony adres IP jest nieprawid³owy. Powinien byæ podany w formie x.x.x."
"x, gdzie ka¿dy 'x' jest nie wiêkszy ni¿ 255. Proszê spróbowaæ ponownie."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Adres drugiego koñca (sieæ punkt-punkt):"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Adres drugiego koñca okre¶la drugi koniec sieci typu punkt-punkt. Je¶li nie "
"wiesz co wpisaæ, skontaktuj siê z administratorem sieci. Ten adres powinien "
"byæ wpisany jako cztery liczby rozdzielone kropkami."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid "Netmask:"
msgstr "Maska sieci:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Maska sieci okre¶la, które komputery s± lokalne w Twojej sieci. Je¶li nie "
"wiesz co wpisaæ, skontaktuj siê z administratorem sieci. Maska sieci powinna "
"byæ wpisana jako cztery liczby rozdzielone kropkami."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid "Gateway:"
msgstr "Brama sieciowa:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid ""
"The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
"indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
"that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
"this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
"you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
"question, consult your network administrator."
msgstr ""
"Brama sieciowa to adres IP (cztery liczby rozdzielone kropkami), który "
"wskazuje na router dostêpowy, zwany tak¿e domy¶lnym routerem. Ca³y ruch "
"skierowany poza Twój LAN (np. do Internetu) przechodzi w³a¶nie przez ten "
"router. W rzadkich przypadkach mo¿e nie byæ routera - wtedy mo¿esz spokojnie "
"zostawiæ to pole puste. Je¶li nie wiesz co wpisaæ, skontaktuj siê z "
"administratorem sieci."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Unreachable gateway"
msgstr "Brama sieciowa nieosi±galna"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "Podana brama sieciowa jest nieosi±galna."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Upewnij siê, ¿e wpisa³e¶ poprawny adres IP, maskê sieci i/lub bramê sieciow±."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" hostname = ${hostname}\n"
" domain = ${domain}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" interfejs = ${interface}\n"
" nazwa hosta = ${hostname}\n"
" domena = ${domain}\n"
" adres IP = ${ipaddress}\n"
" maska sieci = ${netmask}\n"
" brama sieciowa = ${gateway}\n"
" adres punkt-punkt = ${pointopoint}\n"
" serwery nazw = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#. Title displayed when configuring this package
#: ../netcfg-static.templates:68
msgid "Static network configuration"
msgstr "Statyczna konfiguracja sieci"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-static.templates:73
msgid "Configure a network using static addressing"
msgstr "Konfiguruj sieæ opart± na adresach statycznych"