You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

316 lines
11 KiB

 1. # #-#-#-#-# nn.po (debian-installer) #-#-#-#-#
 2. # translation of debian-installer.po to Norwegian Nynorsk
 3. # Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
 4. # documentation is worth reading, especially sections dedicated to
 5. # this format, e.g. by running:
 6. # info -n '(gettext)PO Files'
 7. # info -n '(gettext)Header Entry'
 8. # Some information specific to po-debconf are available at
 9. # /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
 10. # or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
 11. # Developers do not need to manually edit POT or PO files.
 12. # Gaute Hvoslef Kvalnes <gaute@verdsveven.com>, 2003
 13. #
 14. msgid ""
 15. msgstr ""
 16. "Project-Id-Version: debian-installer\n"
 17. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 18. "POT-Creation-Date: 2003-09-19 22:32+0200\n"
 19. "PO-Revision-Date: 2003-04-25 19:53+0200\n"
 20. "Last-Translator: Gaute Hvoslef Kvalnes <gaute@verdsveven.com>\n"
 21. "Language-Team: Norwegian (Nynorsk) <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
 22. "MIME-Version: 1.0\n"
 23. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 24. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 25. "X-Generator: KBabel 1.0.1\n"
 26. #. Description
 27. #: ../netcfg-common.templates:3
 28. msgid "Choose the domain name."
 29. msgstr "Vel domenenamnet."
 30. #. Description
 31. #: ../netcfg-common.templates:3
 32. msgid ""
 33. "The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
 34. "host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
 35. "If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
 36. "sure you use the same domain name on all your computers."
 37. msgstr ""
 38. "Domenenamnet er den delen av Internett-adressa som ligg til høgre for "
 39. "vertsnamnet. Domenenamnet sluttar ofte på «.no», «.com», «.net» eller «."
 40. "org». Dersom du set opp eit heimenettverk, kan du finna på eit domenenamn, "
 41. "men pass på at du brukar det same på alle datamaskinene."
 42. #. Description
 43. #: ../netcfg-common.templates:11
 44. msgid "Choose the DNS Server Addresses"
 45. msgstr "Vel adressene til DNS-tenarane"
 46. #. Description
 47. #: ../netcfg-common.templates:11
 48. msgid ""
 49. "Please enter the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, "
 50. "separated by spaces. Do not use commas. The servers will be queried in the "
 51. "order in which you enter them. If you don't want to use any name servers "
 52. "just leave this field blank."
 53. msgstr ""
 54. "Oppgi IP-adressene (ikkje vertsnamna) til opptil tre namnetenarar, delt med "
 55. "mellomrom. Bruk ikkje komma. Tenarane blir brukte i den rekkjefølgja du "
 56. "skriv dei. Dersom du ikkje vil bruka namnetenarar, kan du la feltet stå tomt."
 57. #. Description
 58. #: ../netcfg-common.templates:20
 59. msgid "Choose an interface."
 60. msgstr "Vel eit grensesnitt."
 61. #. Description
 62. #: ../netcfg-common.templates:20
 63. msgid ""
 64. "The following interfaces were detected. Choose the type of your primary "
 65. "network interface that you will need for installing the Debian system (via "
 66. "NFS or HTTP)."
 67. msgstr ""
 68. "Dei følgjande grensesnitta vart funne. Vel det primære "
 69. "nettverksgrensesnittet du vil bruka for å installera Debian-systemet (via "
 70. "NFS eller HTTP)."
 71. #. Description
 72. #: ../netcfg-common.templates:27
 73. msgid "An error occured."
 74. msgstr "Det oppstod ein feil."
 75. #. Description
 76. #: ../netcfg-common.templates:27
 77. msgid "Something went wrong when I tried to activate your network."
 78. msgstr "Noko gjekk gale då nettverket vart aktivert."
 79. #. Description
 80. #: ../netcfg-common.templates:33
 81. msgid "Enter the system's hostname."
 82. msgstr "Oppgi vertsnamnet til systemet."
 83. #. Description
 84. #: ../netcfg-common.templates:33
 85. msgid ""
 86. "The hostname is a single word that identifies your system to the network. "
 87. "If you don't know what your hostname should be, consult your network "
 88. "administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
 89. "something up here."
 90. msgstr ""
 91. "Vertsnamnet er eit namn som identifiserer systemet på nettverket. Dersom du "
 92. "ikkje veit kva vertsnamnet bør vera, bør du kontakta "
 93. "nettverksadministratoren. Dersom du set opp ditt eige heimenettverk, kan du "
 94. "finna på eit vertsnamn sjølv."
 95. #. Description
 96. #: ../netcfg-common.templates:41
 97. msgid "The hostname \"${hostname}\" is invalid."
 98. msgstr "Vertsnamnet «${hostname}» er ugyldig."
 99. #. Description
 100. #: ../netcfg-common.templates:41
 101. msgid ""
 102. "A valid hostname may contain only alphanumeric characters and the minus "
 103. "sign, be between 2 and 63 characters long, and cannot begin or end with a "
 104. "minus sign."
 105. msgstr ""
 106. "Eit gyldig vertsnamn kan berre innehalda alfanumeriske teikn og "
 107. "minusteiknet. Det må vera mellom 2 og 63 teikn langt, og kan ikkje starta "
 108. "eller slutta med eit minusteikn."
 109. #. Description
 110. #: ../netcfg-common.templates:48
 111. msgid "An error occured and I cannot continue."
 112. msgstr "Ein feil oppstod, kan ikkje halda fram."
 113. #. Description
 114. #: ../netcfg-common.templates:48
 115. msgid "Feel free to retry."
 116. msgstr "Prøv gjerne på nytt."
 117. #. Description
 118. #: ../netcfg-common.templates:53
 119. msgid "No interfaces were detected."
 120. msgstr "Fann ingen grensesnitt."
 121. #. Description
 122. #: ../netcfg-common.templates:53
 123. #, fuzzy
 124. msgid ""
 125. "No network interfaces were found. That means that the installation system "
 126. "was unable to find a network device. If you do have a network card, then it "
 127. "is possible that the module for it hasn't been selected yet. Go back to "
 128. "'Detect network hardware and load kernel drivers for it'."
 129. msgstr ""
 130. "Installasjonssystemet klarte ikkje finna nokon nettverkseining. Dersom du "
 131. "har eit nettverkskort, kan det henda modulen for kortet ikkje er valt. Gå "
 132. "tilbake til «Oppsett av nettverksmaskinvare»."
 133. #. Description
 134. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 135. msgid "What is your dhcp hostname?"
 136. msgstr "Kva er DHCP-vertsnamnet?"
 137. #. Description
 138. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 139. #, fuzzy
 140. msgid ""
 141. "You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
 142. "might need to specify an account number here. Most other users can just "
 143. "leave this blank."
 144. msgstr ""
 145. "Av og til kan det vera nødvendig å oppgi eit DHCP-vertsnamn, til dømes "
 146. "dersom du brukar kabelmodem. I så fall kan det henda du må oppgi eit "
 147. "kontonummer her. Viss ikkje, kan du la feltet stå tomt."
 148. #. Description
 149. #: ../netcfg-dhcp.templates:11
 150. msgid "Is this information correct?"
 151. msgstr "Er denne informasjonen rett?"
 152. #. Description
 153. #: ../netcfg-dhcp.templates:11
 154. msgid ""
 155. " interface = ${interface}\n"
 156. " hostname = ${hostname}\n"
 157. " domain = ${domain}\n"
 158. " dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
 159. " nameservers = ${nameservers}"
 160. msgstr ""
 161. " grensesnitt = ${interface}\n"
 162. " vertsnamn = ${hostname}\n"
 163. " domene = ${domain}\n"
 164. " DHCP-vertsnamn = ${dhcp_hostname}\n"
 165. " namnetenarar = ${nameservers}"
 166. #. Description
 167. #: ../netcfg-dhcp.templates:20
 168. msgid "I will now configure the network."
 169. msgstr "Nettverket blir no sett opp."
 170. #. Description
 171. #: ../netcfg-dhcp.templates:20
 172. msgid "This may take some time. It shouldn't take more than a minute or two."
 173. msgstr "Dette kan ta litt tid, men neppe meir enn eit minutt eller to."
 174. #. Description
 175. #: ../netcfg-dhcp.templates:25
 176. msgid "No dhcp client found. I cannot continue."
 177. msgstr "Fann ingen DHCP-klient. Kan ikkje halda fram."
 178. #. Description
 179. #: ../netcfg-dhcp.templates:25
 180. msgid "This package requires pump or dhcp-client."
 181. msgstr "Denne pakken treng pump eller dhcp-client."
 182. #. Description
 183. #: ../netcfg-static.templates:3
 184. msgid "IP address?"
 185. msgstr "IP-adresse?"
 186. #. Description
 187. #: ../netcfg-static.templates:3
 188. msgid ""
 189. "The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
 190. "separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
 191. "network administrator."
 192. msgstr ""
 193. "IP-adressa er unik for denne datamaskina og er bygd opp av fire tal skilde "
 194. "med mellomrom. Dersom du ikkje veit kva du skal bruka her, bør du ta kontakt "
 195. "med nettverksadministratoren."
 196. #. Description
 197. #: ../netcfg-static.templates:10
 198. msgid "Pointopoint address?"
 199. msgstr "Punkt-til-punkt-adresse?"
 200. #. Description
 201. #: ../netcfg-static.templates:10
 202. msgid ""
 203. "The pointopoint address is used to determine the other endpoint of the point "
 204. "to point network. Consult your network administrator if you do not know the "
 205. "value. The pointopoint address should be entered as four numbers separated "
 206. "by periods."
 207. msgstr ""
 208. "Punkt-til-punkt-adressa blir brukt til å finna det andre endepunktet i punkt-"
 209. "til-punkt-nettverket. Ta kontakt med nettverksadministratoren dersom du "
 210. "ikkje veit kva for verdi du skal bruka. Punkt-til-punkt-adressa skal "
 211. "skrivast som fire tal med punktum mellom."
 212. #. Description
 213. #: ../netcfg-static.templates:19
 214. msgid "Netmask?"
 215. msgstr "Nettmaske?"
 216. #. Description
 217. #: ../netcfg-static.templates:19
 218. msgid ""
 219. "The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
 220. "Consult your network administrator if you do not know the value. The "
 221. "netmask should be entered as four numbers separated by periods."
 222. msgstr ""
 223. "Nettmaska blir brukt til å avgjera kva for maskiner som er på det lokale "
 224. "nettverket. Ta kontakt med nettverksadministratoren dersom du ikkje veit kva "
 225. "for verdi du skal bruka. Nettmaska skal skrivast som fire tal med punktum "
 226. "mellom."
 227. #. Description
 228. #: ../netcfg-static.templates:27
 229. msgid "Gateway?"
 230. msgstr "Portnar?"
 231. #. Description
 232. #: ../netcfg-static.templates:27
 233. msgid ""
 234. "This is an IP address (four numbers separated by periods) that indicates the "
 235. "gateway router, also known as the default router. All traffic that goes "
 236. "outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through this "
 237. "router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, you "
 238. "can leave this blank. If you don't know the proper answer to this question, "
 239. "consult your network administrator."
 240. msgstr ""
 241. "Dette er ei IP-adresse (fire tal skilde med punktum) som høyrer til portnar-"
 242. "rutaren, òg kalla standardrutar. All trafikk som går ut av lokalnettet (til "
 243. "dømes til Internett) blir sendt gjennom denne rutaren. I sjeldne tilfelle "
 244. "kan det henda du ikkje har nokon rutar. I så fall skal feltet stå tomt. "
 245. "Dersom du ikkje veit kva du bør svara, kan du ta kontakt med "
 246. "nettverksadministratoren."
 247. #. Description
 248. #: ../netcfg-static.templates:37
 249. msgid "The gateway you entered is unreachable."
 250. msgstr "Det går ikkje an å koma fram til portnaren du oppgav."
 251. #. Description
 252. #: ../netcfg-static.templates:37
 253. msgid ""
 254. "You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
 255. msgstr "Du kan ha oppgitt feil IP-adresse, nettmaske og/eller portnaradresse."
 256. #. Description
 257. #: ../netcfg-static.templates:44
 258. msgid "Is this configuration correct?"
 259. msgstr "Er desse innstillingane rette?"
 260. #. Description
 261. #: ../netcfg-static.templates:44
 262. msgid ""
 263. " interface = ${interface}\n"
 264. " hostname = ${hostname}\n"
 265. " domain = ${domain}\n"
 266. " ipaddress = ${ipaddress}\n"
 267. " netmask = ${netmask}\n"
 268. " gateway = ${gateway}\n"
 269. " pointopoint = ${pointopoint}\n"
 270. " nameservers = ${nameservers}"
 271. msgstr ""
 272. " grensesnitt = ${interface}\n"
 273. " vertsnamn = ${hostname}\n"
 274. " domene = ${domain}\n"
 275. " ip-adresse...${ipadress}\n"
 276. " nettmaske = ${netmask}\n"
 277. " portnar = ${gateway}\n"
 278. " punk-til-punkt= ${pointopoint}\n"
 279. " namnetenarar = ${nameservers}"