You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

773 lines
29 KiB

 1. # Bulgarian messages for debian-installer.
 2. # Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as debian-installer.
 4. #
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: debian-installer\n"
 8. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 9. "POT-Creation-Date: 2004-08-31 21:51-0700\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2004-08-28 22:18+0300\n"
 11. "Last-Translator: Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>\n"
 12. "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. #. Type: boolean
 17. #. Description
 18. #: ../netcfg-common.templates:4
 19. msgid "Auto-configure network with DHCP?"
 20. msgstr "Автоматична настройка на мрежата чрез DHCP?"
 21. #. Type: boolean
 22. #. Description
 23. #: ../netcfg-common.templates:4
 24. msgid ""
 25. "Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
 26. "information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
 27. "working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
 28. "the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
 29. "configure it by DHCP."
 30. msgstr ""
 31. "Мрежата може да бъде настроена или чрез DHCP, или чрез ръчно въвеждане на "
 32. "всичката нужна информация. Ако изберете DHCP и инсталаторът не успее да "
 33. "вземе работеща настройка от DHCP сървър, ще Ви бъде дадена възможност да "
 34. "настроите Вашата мрежа ръчно след опита да я настроите чрез DHCP."
 35. #. Type: string
 36. #. Description
 37. #: ../netcfg-common.templates:14
 38. msgid "Domain name:"
 39. msgstr "Домейн:"
 40. #. Type: string
 41. #. Description
 42. #: ../netcfg-common.templates:14
 43. msgid ""
 44. "The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
 45. "host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
 46. "If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
 47. "sure you use the same domain name on all your computers."
 48. msgstr ""
 49. "Домейнът е частта от Вашия Интернет адрес, която е отдясно на пълното име на "
 50. "хоста. Често е нещо, завършващо на .com, .net, .edu или .org. Ако "
 51. "настройвате домашна мрежа, може да си измислите такъв, но се уверете, че "
 52. "използвате един и същ домейн на всички компютри."
 53. #. Type: string
 54. #. Description
 55. #: ../netcfg-common.templates:22
 56. msgid "Name server addresses:"
 57. msgstr "Адреси на DNS сървъри:"
 58. #. Type: string
 59. #. Description
 60. #: ../netcfg-common.templates:22
 61. msgid ""
 62. "The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
 63. "the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
 64. "spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
 65. "first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
 66. "this field blank."
 67. msgstr ""
 68. "DNS сървърите се използват за търсене на имена на хостове в мрежата. Моля "
 69. "въведете IP адреси (не имена на хостове) на не повече от 3 DNS сървъра, "
 70. "разделени с интервали. Не използвайте запетайки. Първият сървър в списъка ще "
 71. "бъде първият, който ще се пита. Ако не искате да използвате DNS сървър, "
 72. "просто оставете полето празно."
 73. #. Type: select
 74. #. Description
 75. #: ../netcfg-common.templates:32
 76. msgid "Primary network interface:"
 77. msgstr "Основен мрежов интерфейс:"
 78. #. Type: select
 79. #. Description
 80. #: ../netcfg-common.templates:32
 81. msgid ""
 82. "Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
 83. "primary network interface while installing Debian."
 84. msgstr ""
 85. "Вашата система има няколко мрежови интерфейса. Изберете един, който да служи "
 86. "за основен интерфейс по време на нисталирането на Debian."
 87. #. Type: string
 88. #. Description
 89. #: ../netcfg-common.templates:38
 90. msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
 91. msgstr "Безжичен ESSID за ${iface}:"
 92. #. Type: string
 93. #. Description
 94. #: ../netcfg-common.templates:38
 95. msgid ""
 96. "${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
 97. "of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
 98. "use any available network, leave this field blank."
 99. msgstr ""
 100. "${iface} е безжичен мрежов интерфейс. Моля въведете името (ESSID) на "
 101. "безжичната мрежа, която желаете да се използва. Ако искате коя да е налична "
 102. "мрежа, оставете полето празно."
 103. #. Type: string
 104. #. Description
 105. #: ../netcfg-common.templates:45
 106. msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
 107. msgstr "Ключ WEP за безжично устройство ${iface}:"
 108. #. Type: string
 109. #. Description
 110. #: ../netcfg-common.templates:45
 111. msgid ""
 112. "If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
 113. "${iface}. There are two ways to do this:"
 114. msgstr ""
 115. "Ако има такава възможност, въведете WEP security key за безжичното "
 116. "устройство ${iface}. Има два начина да направите това:"
 117. #. Type: string
 118. #. Description
 119. #: ../netcfg-common.templates:45
 120. msgid ""
 121. "If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
 122. "number, just enter it as it is into this field."
 123. msgstr ""
 124. "Ако Вашият ключ WEP е във формата 'nnnn-nnnn-nn' или 'nnnnnnnn', където n е "
 125. "цифра, просто го въведете в полето, използвайки същия формат."
 126. #. Type: string
 127. #. Description
 128. #: ../netcfg-common.templates:45
 129. msgid ""
 130. "If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
 131. "'s:' (without quotes)."
 132. msgstr ""
 133. "Ако вашият ключ WEP е във формата на парола, сложете представка 's:' (без "
 134. "кавичките)."
 135. #. Type: string
 136. #. Description
 137. #: ../netcfg-common.templates:45
 138. msgid ""
 139. "Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
 140. "field blank."
 141. msgstr ""
 142. "Разбира се, ако нямате ключ WEP за Вашата безжична мрежа, оставете това поле "
 143. "празно."
 144. #. Type: error
 145. #. Description
 146. #: ../netcfg-common.templates:60
 147. msgid "Invalid WEP key"
 148. msgstr "Невалиден ключ WEP"
 149. #. Type: error
 150. #. Description
 151. #: ../netcfg-common.templates:60
 152. msgid ""
 153. "The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
 154. "next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
 155. msgstr ""
 156. "Ключът WEP '${wepkey}' е невалиден. Моля обърнете се към инструкциите от "
 157. "следващия екран, за да въведете правилно Вашия ключ WEP, и опитайте отново."
 158. #. Type: error
 159. #. Description
 160. #: ../netcfg-common.templates:67
 161. msgid "Invalid ESSID"
 162. msgstr "Невалиден ESSID"
 163. #. Type: error
 164. #. Description
 165. #: ../netcfg-common.templates:67
 166. msgid ""
 167. "The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
 168. "but may contain all kinds of characters."
 169. msgstr ""
 170. "ESSID \"${essid}\" е невалиден. ESSID може да бъде до 32 знака, но са "
 171. "позволени всякакви знаци."
 172. #. Type: string
 173. #. Description
 174. #: ../netcfg-common.templates:74
 175. msgid "Hostname:"
 176. msgstr "Име на хост:"
 177. #. Type: string
 178. #. Description
 179. #: ../netcfg-common.templates:74
 180. msgid "Please enter the hostname for this system."
 181. msgstr "Моля въведете име на хоста за тази система."
 182. #. Type: string
 183. #. Description
 184. #: ../netcfg-common.templates:74
 185. msgid ""
 186. "The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
 187. "you don't know what your hostname should be, consult your network "
 188. "administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
 189. "something up here."
 190. msgstr ""
 191. "Името на хоста е една дума, която идентифицира Вашата система пред мрежата. "
 192. "Ако не знаете какво трябва да е името на хоста, обърнете се към Вашия мрежов "
 193. "администратор. Ако настройвате собствена домашна мрежа, можете да измислите "
 194. "нещо тук."
 195. #. Type: error
 196. #. Description
 197. #: ../netcfg-common.templates:84
 198. msgid "Invalid hostname"
 199. msgstr "Невалидно име на хост"
 200. #. Type: error
 201. #. Description
 202. #: ../netcfg-common.templates:84
 203. msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
 204. msgstr "Името \"${hostname}\" е невалидно."
 205. #. Type: error
 206. #. Description
 207. #: ../netcfg-common.templates:84
 208. msgid ""
 209. "A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-"
 210. "z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may "
 211. "not begin or end with a minus sign."
 212. msgstr ""
 213. "Валидно име на хост съдържа само цифрите от 0 до 9, малките букви от a до z "
 214. "и знака минус. То трябва да бъде между 2 и 63 знака дълго и да не започва "
 215. "или завършва със знака минус."
 216. #. Type: error
 217. #. Description
 218. #: ../netcfg-common.templates:93
 219. msgid "Error"
 220. msgstr "Грешка"
 221. #. Type: error
 222. #. Description
 223. #: ../netcfg-common.templates:93
 224. msgid ""
 225. "An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
 226. "You may retry it from the installation main menu."
 227. msgstr ""
 228. "Получена е грешка и процесът на настройка на мрежата е прекъснат. От "
 229. "главното инсталационно меню можете да пуснете настройката отначало."
 230. #. Type: error
 231. #. Description
 232. #: ../netcfg-common.templates:99
 233. msgid "No network interfaces detected"
 234. msgstr "Не са открити мрежови интерфейси"
 235. #. Type: error
 236. #. Description
 237. #: ../netcfg-common.templates:99
 238. msgid ""
 239. "No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
 240. "a network device."
 241. msgstr ""
 242. "Не са открити мрежови интерфейси. Инсталиращата система не откри мрежово "
 243. "устройство."
 244. #. Type: error
 245. #. Description
 246. #: ../netcfg-common.templates:99
 247. msgid ""
 248. "You may need to load a specific module for your network card, if you have "
 249. "one. For this, go back to the network hardware detection step."
 250. msgstr ""
 251. "Може да се наложи да заредите специфичен модул за Вашата мрежова карта, ако "
 252. "наистина имате такава. За това се върнете към стъпката за разпознаване на "
 253. "мрежовия хардуер."
 254. #. Type: select
 255. #. Choices
 256. #: ../netcfg-common.templates:109
 257. msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
 258. msgstr "Инфраструктурна (Managed) мрежа, Разхвърляна мрежа (peer to peer)"
 259. #. Type: select
 260. #. Description
 261. #: ../netcfg-common.templates:110
 262. msgid "Wireless network kind:"
 263. msgstr "Вид на безжичната мрежа:"
 264. #. Type: select
 265. #. Description
 266. #: ../netcfg-common.templates:110
 267. msgid ""
 268. "Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
 269. "point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
 270. "'access point', then your network may be Ad-hoc."
 271. msgstr ""
 272. "Безжичните мрежи са или managed, или ad-hoc. Ако използвате действителна "
 273. "точка на достъп от някакъв вид, Вашата мрежа е Managed. Ако друг компютър е "
 274. "Вашата точка на достъп (access point), тогава мрежата е ad-hoc."
 275. #. Type: text
 276. #. Description
 277. #: ../netcfg-common.templates:117
 278. msgid "Wireless network configuration"
 279. msgstr "Безжична мрежова настройка"
 280. #. Type: text
 281. #. Description
 282. #: ../netcfg-common.templates:121
 283. msgid "Searching for wireless access points ..."
 284. msgstr "Търсене на безжични точки на достъп..."
 285. #. Type: text
 286. #. Description
 287. #: ../netcfg-common.templates:131
 288. msgid "<none>"
 289. msgstr "<няма>"
 290. #. Type: text
 291. #. Description
 292. #: ../netcfg-common.templates:135
 293. msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
 294. msgstr "Безжичен Ethernet (802.11x)"
 295. #. Type: text
 296. #. Description
 297. #: ../netcfg-common.templates:139
 298. msgid "wireless"
 299. msgstr "безжичен"
 300. #. Type: text
 301. #. Description
 302. #: ../netcfg-common.templates:143
 303. msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
 304. msgstr "Ethernet (10Mbps) или Fast Ethernet (100Mbps)"
 305. #. Type: text
 306. #. Description
 307. #: ../netcfg-common.templates:147
 308. msgid "Token Ring"
 309. msgstr "Token Ring"
 310. #. Type: text
 311. #. Description
 312. #: ../netcfg-common.templates:151
 313. msgid "Arcnet"
 314. msgstr "Arcnet"
 315. #. Type: text
 316. #. Description
 317. #: ../netcfg-common.templates:155
 318. msgid "Serial-line IP"
 319. msgstr "IP през сериен порт"
 320. #. Type: text
 321. #. Description
 322. #: ../netcfg-common.templates:159
 323. msgid "Parallel-port IP"
 324. msgstr "IP през паралелен порт"
 325. #. Type: text
 326. #. Description
 327. #: ../netcfg-common.templates:163
 328. msgid "Point-to-Point Protocol"
 329. msgstr "Point-to-Point Protocol (PPP)"
 330. #. Type: text
 331. #. Description
 332. #: ../netcfg-common.templates:167
 333. msgid "IPv6-in-IPv4"
 334. msgstr "IPv6-в-IPv4"
 335. #. Type: text
 336. #. Description
 337. #: ../netcfg-common.templates:171
 338. msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
 339. msgstr "ISDN Point-to-Point Protocol"
 340. #. Type: text
 341. #. Description
 342. #: ../netcfg-common.templates:175
 343. msgid "Channel-to-channel"
 344. msgstr "Channel-to-channel"
 345. #. Type: text
 346. #. Description
 347. #: ../netcfg-common.templates:179
 348. msgid "Real channel-to-channel"
 349. msgstr "Real channel-to-channel"
 350. #. Type: text
 351. #. Description
 352. #: ../netcfg-common.templates:183
 353. msgid "Hypersocket"
 354. msgstr "Hypersocket"
 355. #. Type: text
 356. #. Description
 357. #: ../netcfg-common.templates:187
 358. msgid "Inter-user communication vehicle"
 359. msgstr "Inter-user communication vehicle"
 360. #. Type: text
 361. #. Description
 362. #: ../netcfg-common.templates:191
 363. msgid "Unknown interface"
 364. msgstr "Неизвестен интерфейс"
 365. #. Type: text
 366. #. Description
 367. #. Prebaseconfig progress bar item
 368. #: ../netcfg-common.templates:196
 369. msgid "Configuring network ..."
 370. msgstr "Настройка на мрежата..."
 371. #. Type: text
 372. #. Description
 373. #. Item in the main menu to select this package
 374. #: ../netcfg-common.templates:201
 375. msgid "Configure the network"
 376. msgstr "Настройка на мрежата"
 377. #. Type: string
 378. #. Description
 379. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 380. msgid "DHCP hostname:"
 381. msgstr "DHCP сървър:"
 382. #. Type: string
 383. #. Description
 384. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 385. msgid ""
 386. "You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
 387. "might need to specify an account number here."
 388. msgstr ""
 389. "Може да е нужно да доставите име на DHCP сървър. Ако използвате кабелен "
 390. "модем, може да се наложи да предоставите номер на акаунт."
 391. #. Type: string
 392. #. Description
 393. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 394. msgid "Most other users can just leave this blank."
 395. msgstr "Повечето други потребители може да оставят това поле празно."
 396. #. Type: text
 397. #. Description
 398. #: ../netcfg-dhcp.templates:11
 399. msgid "Configuring the network with DHCP"
 400. msgstr "Настройка на мрежата чрез DHCP"
 401. #. Type: text
 402. #. Description
 403. #: ../netcfg-dhcp.templates:15
 404. msgid "This may take some time."
 405. msgstr "Това може да отнеме известно време."
 406. #. Type: text
 407. #. Description
 408. #: ../netcfg-dhcp.templates:19
 409. msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
 410. msgstr "Автоматичната мрежова настройка успя"
 411. #. Type: error
 412. #. Description
 413. #: ../netcfg-dhcp.templates:23
 414. msgid "No DHCP client found"
 415. msgstr "Няма намерен DHCP клиент"
 416. #. Type: error
 417. #. Description
 418. #: ../netcfg-dhcp.templates:23
 419. msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
 420. msgstr "Не беше намерен DHCP клиент. Този пакет изисква pump или dhcp-client."
 421. #. Type: error
 422. #. Description
 423. #: ../netcfg-dhcp.templates:23
 424. msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
 425. msgstr "Процесът на настройка на DHCP ще бъде прекъснат."
 426. #. Type: select
 427. #. Choices
 428. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 429. msgid "Retry network autoconfiguration"
 430. msgstr "Нов опит за автоматична мрежова настройка"
 431. #. Type: select
 432. #. Choices
 433. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 434. msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
 435. msgstr "Нов опит за автоматична мрежова настройка, използвайки DHCP hostname"
 436. #. Type: select
 437. #. Choices
 438. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 439. msgid "Configure network manually"
 440. msgstr "Ръчна настройка на мрежата"
 441. #. Type: select
 442. #. Choices
 443. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 444. msgid "${wifireconf}"
 445. msgstr "${wifireconf}"
 446. #. Type: select
 447. #. Choices
 448. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 449. msgid "Do not configure the network at this time"
 450. msgstr "Без настройка на мрежата засега"
 451. #. Type: select
 452. #. Description
 453. #: ../netcfg-dhcp.templates:32
 454. msgid "Network configuration method:"
 455. msgstr "Начин за мрежова настройка:"
 456. #. Type: select
 457. #. Description
 458. #: ../netcfg-dhcp.templates:32
 459. msgid ""
 460. "From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
 461. "succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure "
 462. "the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent "
 463. "by the client, so you can also choose to retry DHCP network "
 464. "autoconfiguration with a hostname that you provide."
 465. msgstr ""
 466. "От тук може да изберете да опитате пак автоматична мрежова настройка чрез "
 467. "DHCP (което може да сработи, ако Вашият DHCP сървър му отнема повече време, "
 468. "за да отговори) или да настроите ръчно мрежата. Някои DHCP сървъри изискват "
 469. "DHCP име на хост да бъде изпратено от клиента, така че може да изберете да "
 470. "опитате пак автоматична мрежова настройка чрез DHCP и с име на хост, което "
 471. "Вие зададете."
 472. #. Type: note
 473. #. Description
 474. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 475. msgid "Network autoconfiguration failed"
 476. msgstr "Грешка по време на автоматичната мрежова настройка"
 477. #. Type: note
 478. #. Description
 479. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 480. msgid ""
 481. "Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
 482. "DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
 483. msgstr ""
 484. "Вашата мрежа вероятно не използва протокола DHCP. Възможно е DHCP сървърът "
 485. "да е бавен или някой мрежов хардуер да не работи правилно."
 486. #. Type: boolean
 487. #. Description
 488. #: ../netcfg-dhcp.templates:48
 489. msgid "Continue without a default route?"
 490. msgstr "Продължаване без подразбиращ се маршрут (default route)?"
 491. #. Type: boolean
 492. #. Description
 493. #: ../netcfg-dhcp.templates:48
 494. msgid ""
 495. "The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
 496. "set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
 497. "This will make it impossible to continue with the installation unless you "
 498. "have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
 499. "available on the local network."
 500. msgstr ""
 501. "Автоматичната мрежова настройка е успешна. Обаче не е зададен подразбиращ се "
 502. "маршрут (default route): системата не знае как да общува с хостове в "
 503. "Интернет. Това ще направи невъзможно продължаването на инсталацията освен "
 504. "ако имате първия официален Debian компактдиск, компактдиск 'Netinst' или "
 505. "пакети, налични в локалната мрежа."
 506. #. Type: boolean
 507. #. Description
 508. #: ../netcfg-dhcp.templates:48
 509. msgid ""
 510. "If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
 511. "your local network administrator about this problem."
 512. msgstr ""
 513. "Ако не сте сигурен, не трябва да продължавате без подразбиращ се маршрут "
 514. "(default rout): свържете се с Вашия мрежов администратор относно този "
 515. "проблем."
 516. #. Type: text
 517. #. Description
 518. #: ../netcfg-dhcp.templates:60
 519. msgid "Reconfigure the wireless network"
 520. msgstr "Пренастройка на безжичната мрежа"
 521. #. Type: text
 522. #. Description
 523. #. Item in the main menu to select this package
 524. #: ../netcfg-dhcp.templates:65
 525. msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
 526. msgstr "Настройка на мрежата, използвайки динамично адресиране (DHCP)"
 527. #. Type: string
 528. #. Description
 529. #: ../netcfg-static.templates:3
 530. msgid "IP address:"
 531. msgstr "IP адрес:"
 532. #. Type: string
 533. #. Description
 534. #: ../netcfg-static.templates:3
 535. msgid ""
 536. "The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
 537. "separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
 538. "network administrator."
 539. msgstr ""
 540. "IP адресът е уникален за Вашия компютър и се състои от 4 числа, разделени с "
 541. "точка. Ако не знаете какво точно да сложите тук, обърнете се към Вашия "
 542. "мрежов администратор."
 543. #. Type: error
 544. #. Description
 545. #: ../netcfg-static.templates:10
 546. msgid "Malformed IP address"
 547. msgstr "Некоректен IP адрес"
 548. #. Type: error
 549. #. Description
 550. #: ../netcfg-static.templates:10
 551. msgid ""
 552. "The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
 553. "where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
 554. msgstr ""
 555. "IP-адресът, който сте дали, е неправилен. Той трябва да бъде във формата 'x."
 556. "x.x.x', където всяко 'x' е не по-голямо от 255. Моля опитайте отново."
 557. #. Type: string
 558. #. Description
 559. #: ../netcfg-static.templates:16
 560. msgid "Point-to-point address:"
 561. msgstr "Адрес за Point-to-Point:"
 562. #. Type: string
 563. #. Description
 564. #: ../netcfg-static.templates:16
 565. msgid ""
 566. "The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
 567. "point to point network. Consult your network administrator if you do not "
 568. "know the value. The point-to-point address should be entered as four "
 569. "numbers separated by periods."
 570. msgstr ""
 571. "Адресът за point-to-point се използва за определяне на другата крайна точка "
 572. "в мрежата от тип point-to-point. Обърнете се към Вашия мрежов администратор, "
 573. "ако не знаете тази стойност. Адресът за point-to-point трябва да бъде "
 574. "въведен като 4 числа, разделени с точка."
 575. #. Type: string
 576. #. Description
 577. #: ../netcfg-static.templates:25
 578. msgid "Netmask:"
 579. msgstr "Мрежова маска:"
 580. #. Type: string
 581. #. Description
 582. #: ../netcfg-static.templates:25
 583. msgid ""
 584. "The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
 585. "Consult your network administrator if you do not know the value. The "
 586. "netmask should be entered as four numbers separated by periods."
 587. msgstr ""
 588. "Мрежовата маска се използва за определяне кои машини са локални за Вашата "
 589. "мрежа. Обърнете се към Вашия мрежов администратор, ако не знаете стойността. "
 590. "Мрежовата маска трябва да бъде въведена като 4 числа, разделени с точка."
 591. #. Type: string
 592. #. Description
 593. #: ../netcfg-static.templates:33
 594. msgid "Gateway:"
 595. msgstr "Шлюз:"
 596. #. Type: string
 597. #. Description
 598. #: ../netcfg-static.templates:33
 599. msgid ""
 600. "The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
 601. "indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
 602. "that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
 603. "this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
 604. "you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
 605. "question, consult your network administrator."
 606. msgstr ""
 607. "Шлюзът е IP адрес (4 числа, разделени с точка), който е шлюзовият "
 608. "маршрутизатор, наричан още подразбиращ се маршрутизатор. Всичкият трафик, "
 609. "който излиза извън локалната мрежа (напр. към Интернет), се изпраща през "
 610. "този маршрутизатор. В редки случаи може да нямате маршрутизатор; тогава може "
 611. "да оставите полето празно. Ако не знаете правилния отговор на този въпрос, "
 612. "обърнете се към Вашия мрежов администратор."
 613. #. Type: error
 614. #. Description
 615. #: ../netcfg-static.templates:44
 616. msgid "Unreachable gateway"
 617. msgstr "Недостижим шлюз"
 618. #. Type: error
 619. #. Description
 620. #: ../netcfg-static.templates:44
 621. msgid "The gateway address you entered is unreachable."
 622. msgstr "Адресът на шлюза, който сте въвели, не може да бъде достигнат."
 623. #. Type: error
 624. #. Description
 625. #: ../netcfg-static.templates:44
 626. msgid ""
 627. "You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
 628. msgstr ""
 629. "Може да сте направили грешка, докато сте въвеждали Вашия IP адрес, мрежова "
 630. "маска и/или шлюз."
 631. #. Type: boolean
 632. #. Description
 633. #: ../netcfg-static.templates:53
 634. msgid "Is this information correct?"
 635. msgstr "Вярна ли е тази информация?"
 636. #. Type: boolean
 637. #. Description
 638. #: ../netcfg-static.templates:53
 639. msgid "Currently configured network parameters:"
 640. msgstr "Текущите настроени параметри на мрежата:"
 641. #. Type: boolean
 642. #. Description
 643. #: ../netcfg-static.templates:53
 644. msgid ""
 645. " interface = ${interface}\n"
 646. " ipaddress = ${ipaddress}\n"
 647. " netmask = ${netmask}\n"
 648. " gateway = ${gateway}\n"
 649. " pointopoint = ${pointopoint}\n"
 650. " nameservers = ${nameservers}"
 651. msgstr ""
 652. "интерфейс = ${interface}\n"
 653. "IP адрес = ${ipaddress}\n"
 654. "мрежова маска = ${netmask}\n"
 655. "шлюз = ${gateway}\n"
 656. "Точка-Точка = ${pointopoint}\n"
 657. "DNS сървъри = ${nameservers}"
 658. #. Type: text
 659. #. Description
 660. #. Item in the main menu to select this package
 661. #: ../netcfg-static.templates:66
 662. msgid "Configure a network using static addressing"
 663. msgstr "Настройка на мрежа чрез статични адреси"
 664. #~ msgid "Configure the network statically?"
 665. #~ msgstr "Ръчна настройка на мрежата?"
 666. #~ msgid ""
 667. #~ "${IFACE} does not seem to be connected to any sort of network. This could "
 668. #~ "be due to a missing network cable or network adapter malfunction. You can "
 669. #~ "either forego configuring the network until you reboot into Debian and "
 670. #~ "use the etherconf utility, or configure the network statically. You can "
 671. #~ "also go back and choose a different interface."
 672. #~ msgstr ""
 673. #~ "${IFACE} изглежда не е свързан към никаква мрежа. Това може да е "
 674. #~ "причинено от липсващ мрежов кабел или грешно функциониращ мрежов адаптер. "
 675. #~ "Можете или да прескочите настройката на мрежата до рестартирането в "
 676. #~ "Debian и да използвате инструмента etherconf, или да настроите мрежата "
 677. #~ "статично. Можете също да се върнете назад и да изберете друг интерфейс."