You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

769 lines
23 KiB

 1. # Welsh messages for debian-installer.
 2. # Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as debian-installer.
 4. #
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: debian-installer\n"
 8. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 9. "POT-Creation-Date: 2004-08-31 21:51-0700\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2004-08-27 17:13+0200\n"
 11. "Last-Translator: Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>\n"
 12. "Language-Team: Welsh <daf@muse.19inch.net>\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. #. Type: boolean
 17. #. Description
 18. #: ../netcfg-common.templates:4
 19. msgid "Auto-configure network with DHCP?"
 20. msgstr "Cyflunio'r rhwydwaith efo DHCP yn awtomatig"
 21. #. Type: boolean
 22. #. Description
 23. #: ../netcfg-common.templates:4
 24. msgid ""
 25. "Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
 26. "information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
 27. "working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
 28. "the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
 29. "configure it by DHCP."
 30. msgstr ""
 31. "Gellir cyflunio rhwydweithio un ai drwy DHCP neu gan rhoi'r holl wybodaeth â "
 32. "llaw. Os ydych chi'n dewis DHCP ond dyw'r sefydlydd yn methu cyrchu "
 33. "cyfluniad sy'n gweithio o weinydd DHCP ar eich rhwydwaith, cewch gyfle i "
 34. "gyflunio eith rhwydwaith â llaw ar ôl ceisio ei gyflunio drwy DHCP."
 35. #. Type: string
 36. #. Description
 37. #: ../netcfg-common.templates:14
 38. msgid "Domain name:"
 39. msgstr "Enw parth:"
 40. #. Type: string
 41. #. Description
 42. #: ../netcfg-common.templates:14
 43. msgid ""
 44. "The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
 45. "host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
 46. "If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
 47. "sure you use the same domain name on all your computers."
 48. msgstr ""
 49. "Yr enw parth yw rhan eich cyfeiriad Rhyngrwyd i'r dde o'ch enw gwesteiwr. "
 50. "Mae e'n aml yn rhywbeth sy'n gorffen efo .com, .net, .edu, neu .org. Os "
 51. "ydych chi'n cyflunio rhwydwaith cartref, gallwch ddefnyddio beth a hoffech, "
 52. "ond sicrhewch eich bod chi'n defnyddio'r un parth ar eich cyfrifiaduron i "
 53. "gyd."
 54. #. Type: string
 55. #. Description
 56. #: ../netcfg-common.templates:22
 57. msgid "Name server addresses:"
 58. msgstr "Cyfeiriadau gweinyddion enw:"
 59. #. Type: string
 60. #. Description
 61. #: ../netcfg-common.templates:22
 62. msgid ""
 63. "The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
 64. "the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
 65. "spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
 66. "first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
 67. "this field blank."
 68. msgstr ""
 69. "Caiff y gweinyddion enw eu defnyddio i chwilio am enwau gwesteiwyr ar y "
 70. "rhwydwaith. Os gwelwch yn dda, rhowch gyfeiriadau IP (nid enwau gwesteiwr) "
 71. "hyd at 3 gweinydd enw, wedi eu gwahannu gan fylchau. Peidiwch a defnyddio "
 72. "coma. Gofynnir y gweinydd cyntaf yn y rhestr yn gyntaf. Os nad ydych chi "
 73. "eisiau defnyddio unrhyw weinydd enw, gadewch y maes yma yn wag."
 74. #. Type: select
 75. #. Description
 76. #: ../netcfg-common.templates:32
 77. msgid "Primary network interface:"
 78. msgstr "Rhyngwyneb rhwydwaith cynradd:"
 79. #. Type: select
 80. #. Description
 81. #: ../netcfg-common.templates:32
 82. msgid ""
 83. "Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
 84. "primary network interface while installing Debian."
 85. msgstr ""
 86. "Mae gan eich system fwy nag un rhyngwyneb rhwydwaith. Dewiswch yr un i'w "
 87. "ddefnyddio fel y rhyngwyneb rhwydwaith cynradd wrth sefydlu Debian."
 88. #. Type: string
 89. #. Description
 90. #: ../netcfg-common.templates:38
 91. msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
 92. msgstr "ESSID Diwifren ar gyfer ${iface}:"
 93. #. Type: string
 94. #. Description
 95. #: ../netcfg-common.templates:38
 96. msgid ""
 97. "${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
 98. "of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
 99. "use any available network, leave this field blank."
 100. msgstr ""
 101. "Mae ${iface} yn rhyngwyneb rhwydwaith diwifren. Os gwelwch yn dda, rhowch "
 102. "enw (ESSID) y rhwydwaith diwifren hoffech ${iface} ddefnyddio. Os hoffech "
 103. "ddefnyddio unrhyw rhwydwaith sydd ar gael, gadewch y maes hwn yn wag."
 104. #. Type: string
 105. #. Description
 106. #: ../netcfg-common.templates:45
 107. msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
 108. msgstr "Allwedd WEP ar gyfer y ddyfais diwifren ${iface}:"
 109. #. Type: string
 110. #. Description
 111. #: ../netcfg-common.templates:45
 112. msgid ""
 113. "If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
 114. "${iface}. There are two ways to do this:"
 115. msgstr ""
 116. "Os yw'n briodol, rhowch yr allwedd diogelwch WEP ar gyfer y ddyfais diwifren "
 117. "${iface} os gwelwch yn dda. Mae dau ffordd i wneud hyn:"
 118. #. Type: string
 119. #. Description
 120. #: ../netcfg-common.templates:45
 121. msgid ""
 122. "If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
 123. "number, just enter it as it is into this field."
 124. msgstr ""
 125. "Os mae eich allwedd WEP yn y ffurf 'nnnn-nnn-nn' neu 'nnnnnnnn', lle mae n "
 126. "yn rhif, rhowch e fel y mae yn y maes hwn."
 127. #. Type: string
 128. #. Description
 129. #: ../netcfg-common.templates:45
 130. msgid ""
 131. "If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
 132. "'s:' (without quotes)."
 133. msgstr ""
 134. "Os mae'ch allwedd WEP mewn ffurf cyfrinair, rhowch 's:' o'i flaen (heb y "
 135. "dyfynnodau."
 136. #. Type: string
 137. #. Description
 138. #: ../netcfg-common.templates:45
 139. msgid ""
 140. "Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
 141. "field blank."
 142. msgstr ""
 143. "Wrth gwrs, os nad oes allwedd WEP ar gyfer eich rhwydwaith diwifren, gadwch "
 144. "y maes hwn yn wag."
 145. #. Type: error
 146. #. Description
 147. #: ../netcfg-common.templates:60
 148. msgid "Invalid WEP key"
 149. msgstr "Allwedd WEP annilys"
 150. #. Type: error
 151. #. Description
 152. #: ../netcfg-common.templates:60
 153. msgid ""
 154. "The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
 155. "next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
 156. msgstr ""
 157. "Ma'r allwedd WEP '${wepkey}' yn annilys. Os gwelwch yn dda, darllenwch y "
 158. "cyfarwyddiadau ar y sgrîn nesaf ynghylch sut i rhoi eich allwedd WEP yn "
 159. "gywir, a ceisiwch eto."
 160. #. Type: error
 161. #. Description
 162. #: ../netcfg-common.templates:67
 163. msgid "Invalid ESSID"
 164. msgstr "ESSID Annilys"
 165. #. Type: error
 166. #. Description
 167. #: ../netcfg-common.templates:67
 168. msgid ""
 169. "The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
 170. "but may contain all kinds of characters."
 171. msgstr ""
 172. "Mae'r ESSID \"${essid}\" yn annilys. Rhaid i ESSID for yn 32 nod neu lai, "
 173. "ond caent gynnwys pob math o nodau."
 174. #. Type: string
 175. #. Description
 176. #: ../netcfg-common.templates:74
 177. msgid "Hostname:"
 178. msgstr "Enw gwesteiwr:"
 179. #. Type: string
 180. #. Description
 181. #: ../netcfg-common.templates:74
 182. msgid "Please enter the hostname for this system."
 183. msgstr "Rhowch enw gwesteiwr y system hwn os gwelwch yn dda."
 184. #. Type: string
 185. #. Description
 186. #: ../netcfg-common.templates:74
 187. msgid ""
 188. "The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
 189. "you don't know what your hostname should be, consult your network "
 190. "administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
 191. "something up here."
 192. msgstr ""
 193. "Mae'r enw gwesteiwr yn air sengl sy'n adnabod eich system i'r rhwydwaith. Os "
 194. "nad ydych chi'n gwybod beth ddylai eich enw gwesteiwr fod, gofynnwch i "
 195. "weinyddwr eich rhwydwaith. Os ydych chi'n cyflunio eich rhwydwaith cartref "
 196. "eich hunan, rhowch beth bynnag hoffech yma."
 197. #. Type: error
 198. #. Description
 199. #: ../netcfg-common.templates:84
 200. msgid "Invalid hostname"
 201. msgstr "Enw gwesteiwr annilys"
 202. #. Type: error
 203. #. Description
 204. #: ../netcfg-common.templates:84
 205. msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
 206. msgstr "Mae'r enw \"${hostname}\" yn annilys."
 207. #. Type: error
 208. #. Description
 209. #: ../netcfg-common.templates:84
 210. #, fuzzy
 211. msgid ""
 212. "A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-"
 213. "z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may "
 214. "not begin or end with a minus sign."
 215. msgstr ""
 216. "Caiff enwau gwesteiwr gynnwys nodau alffaniwmerig a'r arwydd minws yn unig. "
 217. "Rhaid iddo fod rhwng 2 a 63 nod o hyd, a ni chaiff gychwyn na gorffen gyda "
 218. "arwydd minws."
 219. #. Type: error
 220. #. Description
 221. #: ../netcfg-common.templates:93
 222. msgid "Error"
 223. msgstr "Gwall"
 224. #. Type: error
 225. #. Description
 226. #: ../netcfg-common.templates:93
 227. msgid ""
 228. "An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
 229. "You may retry it from the installation main menu."
 230. msgstr ""
 231. "Digwyddodd gwal a mae'r broses cyflunio rhwydwaith wedi ei erthylu. Cewch ei "
 232. "ailgeisio o'r prif ddewislen sefydlu."
 233. #. Type: error
 234. #. Description
 235. #: ../netcfg-common.templates:99
 236. msgid "No network interfaces detected"
 237. msgstr "Ni chanfuwyd rhyngwyneb rhwydwaith"
 238. #. Type: error
 239. #. Description
 240. #: ../netcfg-common.templates:99
 241. msgid ""
 242. "No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
 243. "a network device."
 244. msgstr ""
 245. "Ni chanfuwyd unrhyw rhyngwynebau rhwydwaith. Methodd y system sefydlu ganfod "
 246. "dyfais rhwydwaith."
 247. #. Type: error
 248. #. Description
 249. #: ../netcfg-common.templates:99
 250. msgid ""
 251. "You may need to load a specific module for your network card, if you have "
 252. "one. For this, go back to the network hardware detection step."
 253. msgstr ""
 254. "Efallai bydd rhaid i chi lwytho modiwl penodol ar gyfer eith cerdyn "
 255. "rhwydwaith, os oes un gennych. Ar gyfer hyn, ewch yn ôl i'r cam canfod "
 256. "caledwedd rhwydwaith."
 257. #. Type: select
 258. #. Choices
 259. #: ../netcfg-common.templates:109
 260. msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
 261. msgstr ""
 262. "Rhwydwaith is-strwythur (Rheoledig), Rhwydwaith ad-hoc (Cydradd-at-Gydradd)"
 263. #. Type: select
 264. #. Description
 265. #: ../netcfg-common.templates:110
 266. msgid "Wireless network kind:"
 267. msgstr "Math rhwydwaith diwifren:"
 268. #. Type: select
 269. #. Description
 270. #: ../netcfg-common.templates:110
 271. msgid ""
 272. "Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
 273. "point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
 274. "'access point', then your network may be Ad-hoc."
 275. msgstr ""
 276. "Mae rhwydweithiau diwidfren un ai yn rheoledig neu'n ad-hoc. Os ydych chi'n "
 277. "defnyddio pwynt mynediad go iawn o rhyw fath, mae'ch rhwydwaith yn "
 278. "Rheoledig. Os mai rhyw gyfrifiadur arall yw eich 'pwynt mynediad', gall fod "
 279. "eich rhwydwaith yn Ad-hoc."
 280. #. Type: text
 281. #. Description
 282. #: ../netcfg-common.templates:117
 283. msgid "Wireless network configuration"
 284. msgstr "Cyfluniad rhwydwaith diwifren"
 285. #. Type: text
 286. #. Description
 287. #: ../netcfg-common.templates:121
 288. msgid "Searching for wireless access points ..."
 289. msgstr "Yn chwilio am bwyntiau mynediad diwifren ..."
 290. #. Type: text
 291. #. Description
 292. #: ../netcfg-common.templates:131
 293. msgid "<none>"
 294. msgstr "<dim>"
 295. #. Type: text
 296. #. Description
 297. #: ../netcfg-common.templates:135
 298. msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
 299. msgstr "Ethernet diwifren (802.11x)"
 300. #. Type: text
 301. #. Description
 302. #: ../netcfg-common.templates:139
 303. msgid "wireless"
 304. msgstr "diwifren"
 305. #. Type: text
 306. #. Description
 307. #: ../netcfg-common.templates:143
 308. msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
 309. msgstr "Ethernet neu Ethernet Cyflym"
 310. #. Type: text
 311. #. Description
 312. #: ../netcfg-common.templates:147
 313. msgid "Token Ring"
 314. msgstr "Token Ring"
 315. #. Type: text
 316. #. Description
 317. #: ../netcfg-common.templates:151
 318. msgid "Arcnet"
 319. msgstr "Arcnet"
 320. #. Type: text
 321. #. Description
 322. #: ../netcfg-common.templates:155
 323. msgid "Serial-line IP"
 324. msgstr "IP Llinell Cyfresol"
 325. #. Type: text
 326. #. Description
 327. #: ../netcfg-common.templates:159
 328. msgid "Parallel-port IP"
 329. msgstr "IP Porth Paralel"
 330. #. Type: text
 331. #. Description
 332. #: ../netcfg-common.templates:163
 333. msgid "Point-to-Point Protocol"
 334. msgstr "Protocol Pwynt-i-Bwynt"
 335. #. Type: text
 336. #. Description
 337. #: ../netcfg-common.templates:167
 338. msgid "IPv6-in-IPv4"
 339. msgstr "IPv6-yn-IPv4"
 340. #. Type: text
 341. #. Description
 342. #: ../netcfg-common.templates:171
 343. msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
 344. msgstr "Protocol Pwynt-i-Bwynt ISDN"
 345. #. Type: text
 346. #. Description
 347. #: ../netcfg-common.templates:175
 348. msgid "Channel-to-channel"
 349. msgstr "Sianel-i-sianel"
 350. #. Type: text
 351. #. Description
 352. #: ../netcfg-common.templates:179
 353. msgid "Real channel-to-channel"
 354. msgstr "Sianel-i-sianel go iawn"
 355. #. Type: text
 356. #. Description
 357. #: ../netcfg-common.templates:183
 358. msgid "Hypersocket"
 359. msgstr "Hypersocket"
 360. #. Type: text
 361. #. Description
 362. #: ../netcfg-common.templates:187
 363. msgid "Inter-user communication vehicle"
 364. msgstr "Cerbyd cyfathrebu rhyng-ddefnyddiwr"
 365. #. Type: text
 366. #. Description
 367. #: ../netcfg-common.templates:191
 368. msgid "Unknown interface"
 369. msgstr "Rhyngwyneb anhysbys"
 370. #. Type: text
 371. #. Description
 372. #. Prebaseconfig progress bar item
 373. #: ../netcfg-common.templates:196
 374. msgid "Configuring network ..."
 375. msgstr "Yn cyflunio'r rhwydwaith ..."
 376. #. Type: text
 377. #. Description
 378. #. Item in the main menu to select this package
 379. #: ../netcfg-common.templates:201
 380. msgid "Configure the network"
 381. msgstr "Cyflunio'r rhwydwaith"
 382. #. Type: string
 383. #. Description
 384. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 385. msgid "DHCP hostname:"
 386. msgstr "Enw gwesteiwr DHCP:"
 387. #. Type: string
 388. #. Description
 389. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 390. msgid ""
 391. "You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
 392. "might need to specify an account number here."
 393. msgstr ""
 394. "Efalli bydd rhaid i chi ddarparu enw gwesteiwr DHCP. Os ydych chi'n "
 395. "defnyddio modem cêbl, efallai bydd rhaid i chi benodi rhif cyfrif yma."
 396. #. Type: string
 397. #. Description
 398. #: ../netcfg-dhcp.templates:3
 399. msgid "Most other users can just leave this blank."
 400. msgstr "Gall y rhan fwyaf o ddefnyddwyr eraill adael hyn yn wag."
 401. #. Type: text
 402. #. Description
 403. #: ../netcfg-dhcp.templates:11
 404. msgid "Configuring the network with DHCP"
 405. msgstr "Yn cyflunio'r rhwydwaith efo DHCP"
 406. #. Type: text
 407. #. Description
 408. #: ../netcfg-dhcp.templates:15
 409. msgid "This may take some time."
 410. msgstr "Gall hyn gymryd peth amser."
 411. #. Type: text
 412. #. Description
 413. #: ../netcfg-dhcp.templates:19
 414. msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
 415. msgstr "Mae awtogyfluniad rhwydwaith wedi llwyddo"
 416. #. Type: error
 417. #. Description
 418. #: ../netcfg-dhcp.templates:23
 419. msgid "No DHCP client found"
 420. msgstr "Ni chanfuwyd cleient DHCP"
 421. #. Type: error
 422. #. Description
 423. #: ../netcfg-dhcp.templates:23
 424. msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
 425. msgstr "Ni chanfuwyd cleient DHCP. Mae'r pecyn yma angen pump neu dhcp-client."
 426. #. Type: error
 427. #. Description
 428. #: ../netcfg-dhcp.templates:23
 429. msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
 430. msgstr "Caiff y proses cyfluniad DHCP ei erthylu."
 431. #. Type: select
 432. #. Choices
 433. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 434. msgid "Retry network autoconfiguration"
 435. msgstr "Ailgeisio awtogyfluniad rhwydwaith"
 436. #. Type: select
 437. #. Choices
 438. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 439. msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
 440. msgstr "Ailgeisio awtogyfluniad rhwydwaith gyda enw gwesteiwr DHCP"
 441. #. Type: select
 442. #. Choices
 443. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 444. msgid "Configure network manually"
 445. msgstr "Cyflunio'r rhwydwaith â llaw"
 446. #. Type: select
 447. #. Choices
 448. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 449. msgid "${wifireconf}"
 450. msgstr "${wifireconf}"
 451. #. Type: select
 452. #. Choices
 453. #: ../netcfg-dhcp.templates:30
 454. msgid "Do not configure the network at this time"
 455. msgstr "Peidio â chyflunio'r rhwydwaith ar hyn o bryd"
 456. #. Type: select
 457. #. Description
 458. #: ../netcfg-dhcp.templates:32
 459. msgid "Network configuration method:"
 460. msgstr "Dull cyfluniad rhwydwaith:"
 461. #. Type: select
 462. #. Description
 463. #: ../netcfg-dhcp.templates:32
 464. #, fuzzy
 465. msgid ""
 466. "From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
 467. "succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure "
 468. "the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent "
 469. "by the client, so you can also choose to retry DHCP network "
 470. "autoconfiguration with a hostname that you provide."
 471. msgstr ""
 472. "O fan hyn fe allwch ddewis ailgeisio awtogyfluniad rhwydwaith DHCP (a all "
 473. "weithio os yw eich gweinydd DHCP yn cymryd amser hir i ymateb) nei i "
 474. "gyflunio'r rhwydwaith â llaw. Mae rhai gweinyddion DHCP yn mynnu fod enw "
 475. "gwesteiwr DHCP yn cael ei ddanfon gan y cleient, felly gallwch hefyd ddewis "
 476. "ailgeisio awtogyfluniad rhwydwaith DHCP gan ddefnyddio enw gwesteiwr a "
 477. "rhoddir gennych chi."
 478. #. Type: note
 479. #. Description
 480. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 481. msgid "Network autoconfiguration failed"
 482. msgstr "Methodd awtogyfluniad rhwydwaith"
 483. #. Type: note
 484. #. Description
 485. #: ../netcfg-dhcp.templates:42
 486. msgid ""
 487. "Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
 488. "DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
 489. msgstr ""
 490. "Mae'n debygol nad yw eich rhwydwaith yn defnyddio'r protocol DHCP. Ar y llaw "
 491. "arall, efalli fod y gweinydd DHCP yn araf neu dyw eich caledwedd rhwydwaith "
 492. "ddim yn gweithio'n gywir."
 493. #. Type: boolean
 494. #. Description
 495. #: ../netcfg-dhcp.templates:48
 496. msgid "Continue without a default route?"
 497. msgstr "Mynd ymlaen heb lwybr rhagosod?"
 498. #. Type: boolean
 499. #. Description
 500. #: ../netcfg-dhcp.templates:48
 501. msgid ""
 502. "The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
 503. "set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
 504. "This will make it impossible to continue with the installation unless you "
 505. "have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
 506. "available on the local network."
 507. msgstr ""
 508. "Roedd y awtogyfluniad rhwydwaith yn llwyddiannus. Fodd bynnag, ni chafodd "
 509. "llwybr rhagosod ei osod: ni yw'r system yn gwybod sut i gyfathrebu a "
 510. "gwesteion ar y Rhyngrwyd. Mi fydd hyn yn ei wneud hi'n amhosib i fynd ymlaen "
 511. "gyda'r sefydliad os nad oes gennych y CD-ROM Debian swyddogol cyntaf, CD-ROM "
 512. "'Netinst', neu becynnau ar gael ar y rhwydwaith leol."
 513. #. Type: boolean
 514. #. Description
 515. #: ../netcfg-dhcp.templates:48
 516. msgid ""
 517. "If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
 518. "your local network administrator about this problem."
 519. msgstr ""
 520. "Os nad ydych chi'n siwr, ni ddylwch fynd ymlaen heb lwybr rhagosod: "
 521. "cysylltwch a gweinydd eich rhwydwaith lleol ynghylch y broblem hon."
 522. #. Type: text
 523. #. Description
 524. #: ../netcfg-dhcp.templates:60
 525. msgid "Reconfigure the wireless network"
 526. msgstr "Ailgyflunio'r rhwydwaith diwifren"
 527. #. Type: text
 528. #. Description
 529. #. Item in the main menu to select this package
 530. #: ../netcfg-dhcp.templates:65
 531. msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
 532. msgstr "Cyflunio'r rhwydwaith gan ddefnuddio cyfeiriadaeth deinamig (DHCP)"
 533. #. Type: string
 534. #. Description
 535. #: ../netcfg-static.templates:3
 536. msgid "IP address:"
 537. msgstr "Cyfeiriad IP:"
 538. #. Type: string
 539. #. Description
 540. #: ../netcfg-static.templates:3
 541. msgid ""
 542. "The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
 543. "separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
 544. "network administrator."
 545. msgstr ""
 546. "Mae'r cyfeiriad IP yn unigryw i'ch cyfrifiadur a wedi ei gyfansoddi o bedwar "
 547. "rhif wedi eu gwahannu gan atalnodau. Os nad ydych chi'n gwybod beth i'w "
 548. "ddefnyddio yma, gofynnwch i weinyddwr eich rhwydwaith."
 549. #. Type: error
 550. #. Description
 551. #: ../netcfg-static.templates:10
 552. msgid "Malformed IP address"
 553. msgstr "Cyfieiriad IP annilys"
 554. #. Type: error
 555. #. Description
 556. #: ../netcfg-static.templates:10
 557. msgid ""
 558. "The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
 559. "where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
 560. msgstr ""
 561. "Mae'r cyfeiriad IP rhoddoch yn annilys. Fylai fod yn y ffurf x.x.x.x lle mae "
 562. "pob 'x' yn rhif nad yw'n fwy na 255. Ceisiwch eto os gwelwch yn dda."
 563. #. Type: string
 564. #. Description
 565. #: ../netcfg-static.templates:16
 566. msgid "Point-to-point address:"
 567. msgstr "Cyfeiriad pwynt-i-bwynt:"
 568. #. Type: string
 569. #. Description
 570. #: ../netcfg-static.templates:16
 571. msgid ""
 572. "The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
 573. "point to point network. Consult your network administrator if you do not "
 574. "know the value. The point-to-point address should be entered as four "
 575. "numbers separated by periods."
 576. msgstr ""
 577. "Defnyddir y cyfeiriad pwynt-i-bwynt er mwyn dehongli pwynt arall y "
 578. "rhwydwaith pwynt-i-bwynt. Gofynnwch i weinyddwr eich rhwydwaith os nad ydych "
 579. "chi'n siwr beth yw'r ateb cywir. Dylir rhoi'r cyfeiriad pwynt-i-bwynt fel "
 580. "pedwar rhif wedi eu gwahannu gan atalnodau."
 581. #. Type: string
 582. #. Description
 583. #: ../netcfg-static.templates:25
 584. msgid "Netmask:"
 585. msgstr "Masg rhwydwaith:"
 586. #. Type: string
 587. #. Description
 588. #: ../netcfg-static.templates:25
 589. msgid ""
 590. "The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
 591. "Consult your network administrator if you do not know the value. The "
 592. "netmask should be entered as four numbers separated by periods."
 593. msgstr ""
 594. "Defnyddir y masg rhwydwaith er mwyn dehongli pa gyfrifiaduron sy'n lleol "
 595. "i'ch rhwydwaith. Gofynnwch i weinyddwr eich rhwydwaith os nad ydych chi'n "
 596. "gwybod yr ateb cywir. Dylid rhoi y masg rhwydwaith fel pedwar rhif wedi eu "
 597. "gwahannu gan atalnodau."
 598. #. Type: string
 599. #. Description
 600. #: ../netcfg-static.templates:33
 601. msgid "Gateway:"
 602. msgstr "Mynedfa:"
 603. #. Type: string
 604. #. Description
 605. #: ../netcfg-static.templates:33
 606. msgid ""
 607. "The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
 608. "indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
 609. "that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
 610. "this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
 611. "you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
 612. "question, consult your network administrator."
 613. msgstr ""
 614. "Mae'r mynedfa yn gyfeiriad IP (pedwar rhif wedi eu gwahannu gan atalnodau) "
 615. "sy'n penodi'r llwybrydd mynedfa, a elwir hefyd y llwybrydd rhagosod. "
 616. "Danfonir yr holl draffig sy'n mynd y tu allan i'ch rhwydwaith lleol (er "
 617. "enghraifft, i'r Rhyngrwyd) drwy'r llwybrydd hyn. Mewn rhai achosion "
 618. "annarferol, gallwch fod heb lwybrydd; os hynny, gallwch adael hyn yn wag. Os "
 619. "nad ydych chi'n gwybod yr ateb cywir i'r cwestiwn hwn, gofynnwch i weinyddwr "
 620. "eich rhwydwaith."
 621. #. Type: error
 622. #. Description
 623. #: ../netcfg-static.templates:44
 624. msgid "Unreachable gateway"
 625. msgstr "Mynedfa ni ellir cyrraedd"
 626. #. Type: error
 627. #. Description
 628. #: ../netcfg-static.templates:44
 629. msgid "The gateway address you entered is unreachable."
 630. msgstr "Ni ellir cyrraedd y cyfeiriad mynedfa rhoddoch."
 631. #. Type: error
 632. #. Description
 633. #: ../netcfg-static.templates:44
 634. msgid ""
 635. "You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
 636. msgstr ""
 637. "Efallai gwanethoch gamgymeriad yn rhoi eith cyfeiriad IP, masg rhwydwaith, "
 638. "neu fynedfa."
 639. #. Type: boolean
 640. #. Description
 641. #: ../netcfg-static.templates:53
 642. msgid "Is this information correct?"
 643. msgstr "Ydy'r wybodaeth hyn yn gywir?"
 644. #. Type: boolean
 645. #. Description
 646. #: ../netcfg-static.templates:53
 647. msgid "Currently configured network parameters:"
 648. msgstr "Paramedrau rhwydwatih cyfluniedig cyfredol:"
 649. #. Type: boolean
 650. #. Description
 651. #: ../netcfg-static.templates:53
 652. msgid ""
 653. " interface = ${interface}\n"
 654. " ipaddress = ${ipaddress}\n"
 655. " netmask = ${netmask}\n"
 656. " gateway = ${gateway}\n"
 657. " pointopoint = ${pointopoint}\n"
 658. " nameservers = ${nameservers}"
 659. msgstr ""
 660. " rhyngwyneb = ${interface}\n"
 661. " cyfeiriad IP = ${ipaddress}\n"
 662. " masg rhwydwaith = ${netmask}\n"
 663. " mynedfa = ${gateway}\n"
 664. " pwynt-i-bwynt = ${pointopoint}\n"
 665. " gweinyddion enw = ${nameservers}"
 666. #. Type: text
 667. #. Description
 668. #. Item in the main menu to select this package
 669. #: ../netcfg-static.templates:66
 670. msgid "Configure a network using static addressing"
 671. msgstr "Cyflunio rhwydwaith gan ddefnyddio cyfeiriadaeth statig"
 672. #, fuzzy
 673. #~ msgid "Configure the network statically?"
 674. #~ msgstr "Cyflunio'r rhwydwaith â llaw"