You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

768 lines
23 KiB

# Welsh messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-31 21:51-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-27 17:13+0200\n"
"Last-Translator: Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>\n"
"Language-Team: Welsh <daf@muse.19inch.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Auto-configure network with DHCP?"
msgstr "Cyflunio'r rhwydwaith efo DHCP yn awtomatig"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
"working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
"the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
"configure it by DHCP."
msgstr ""
"Gellir cyflunio rhwydweithio un ai drwy DHCP neu gan rhoi'r holl wybodaeth â "
"llaw. Os ydych chi'n dewis DHCP ond dyw'r sefydlydd yn methu cyrchu "
"cyfluniad sy'n gweithio o weinydd DHCP ar eich rhwydwaith, cewch gyfle i "
"gyflunio eith rhwydwaith â llaw ar ôl ceisio ei gyflunio drwy DHCP."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid "Domain name:"
msgstr "Enw parth:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Yr enw parth yw rhan eich cyfeiriad Rhyngrwyd i'r dde o'ch enw gwesteiwr. "
"Mae e'n aml yn rhywbeth sy'n gorffen efo .com, .net, .edu, neu .org. Os "
"ydych chi'n cyflunio rhwydwaith cartref, gallwch ddefnyddio beth a hoffech, "
"ond sicrhewch eich bod chi'n defnyddio'r un parth ar eich cyfrifiaduron i "
"gyd."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Cyfeiriadau gweinyddion enw:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid ""
"The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
"the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
"spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
"first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
"this field blank."
msgstr ""
"Caiff y gweinyddion enw eu defnyddio i chwilio am enwau gwesteiwyr ar y "
"rhwydwaith. Os gwelwch yn dda, rhowch gyfeiriadau IP (nid enwau gwesteiwr) "
"hyd at 3 gweinydd enw, wedi eu gwahannu gan fylchau. Peidiwch a defnyddio "
"coma. Gofynnir y gweinydd cyntaf yn y rhestr yn gyntaf. Os nad ydych chi "
"eisiau defnyddio unrhyw weinydd enw, gadewch y maes yma yn wag."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Rhyngwyneb rhwydwaith cynradd:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"Mae gan eich system fwy nag un rhyngwyneb rhwydwaith. Dewiswch yr un i'w "
"ddefnyddio fel y rhyngwyneb rhwydwaith cynradd wrth sefydlu Debian."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "ESSID Diwifren ar gyfer ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"Mae ${iface} yn rhyngwyneb rhwydwaith diwifren. Os gwelwch yn dda, rhowch "
"enw (ESSID) y rhwydwaith diwifren hoffech ${iface} ddefnyddio. Os hoffech "
"ddefnyddio unrhyw rhwydwaith sydd ar gael, gadewch y maes hwn yn wag."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "Allwedd WEP ar gyfer y ddyfais diwifren ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Os yw'n briodol, rhowch yr allwedd diogelwch WEP ar gyfer y ddyfais diwifren "
"${iface} os gwelwch yn dda. Mae dau ffordd i wneud hyn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Os mae eich allwedd WEP yn y ffurf 'nnnn-nnn-nn' neu 'nnnnnnnn', lle mae n "
"yn rhif, rhowch e fel y mae yn y maes hwn."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Os mae'ch allwedd WEP mewn ffurf cyfrinair, rhowch 's:' o'i flaen (heb y "
"dyfynnodau."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Wrth gwrs, os nad oes allwedd WEP ar gyfer eich rhwydwaith diwifren, gadwch "
"y maes hwn yn wag."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Allwedd WEP annilys"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"Ma'r allwedd WEP '${wepkey}' yn annilys. Os gwelwch yn dda, darllenwch y "
"cyfarwyddiadau ar y sgrîn nesaf ynghylch sut i rhoi eich allwedd WEP yn "
"gywir, a ceisiwch eto."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "ESSID Annilys"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"Mae'r ESSID \"${essid}\" yn annilys. Rhaid i ESSID for yn 32 nod neu lai, "
"ond caent gynnwys pob math o nodau."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Hostname:"
msgstr "Enw gwesteiwr:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Rhowch enw gwesteiwr y system hwn os gwelwch yn dda."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Mae'r enw gwesteiwr yn air sengl sy'n adnabod eich system i'r rhwydwaith. Os "
"nad ydych chi'n gwybod beth ddylai eich enw gwesteiwr fod, gofynnwch i "
"weinyddwr eich rhwydwaith. Os ydych chi'n cyflunio eich rhwydwaith cartref "
"eich hunan, rhowch beth bynnag hoffech yma."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Enw gwesteiwr annilys"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Mae'r enw \"${hostname}\" yn annilys."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
#, fuzzy
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-"
"z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may "
"not begin or end with a minus sign."
msgstr ""
"Caiff enwau gwesteiwr gynnwys nodau alffaniwmerig a'r arwydd minws yn unig. "
"Rhaid iddo fod rhwng 2 a 63 nod o hyd, a ni chaiff gychwyn na gorffen gyda "
"arwydd minws."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "Error"
msgstr "Gwall"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Digwyddodd gwal a mae'r broses cyflunio rhwydwaith wedi ei erthylu. Cewch ei "
"ailgeisio o'r prif ddewislen sefydlu."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Ni chanfuwyd rhyngwyneb rhwydwaith"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Ni chanfuwyd unrhyw rhyngwynebau rhwydwaith. Methodd y system sefydlu ganfod "
"dyfais rhwydwaith."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Efallai bydd rhaid i chi lwytho modiwl penodol ar gyfer eith cerdyn "
"rhwydwaith, os oes un gennych. Ar gyfer hyn, ewch yn ôl i'r cam canfod "
"caledwedd rhwydwaith."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr ""
"Rhwydwaith is-strwythur (Rheoledig), Rhwydwaith ad-hoc (Cydradd-at-Gydradd)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr "Math rhwydwaith diwifren:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr ""
"Mae rhwydweithiau diwidfren un ai yn rheoledig neu'n ad-hoc. Os ydych chi'n "
"defnyddio pwynt mynediad go iawn o rhyw fath, mae'ch rhwydwaith yn "
"Rheoledig. Os mai rhyw gyfrifiadur arall yw eich 'pwynt mynediad', gall fod "
"eich rhwydwaith yn Ad-hoc."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "Cyfluniad rhwydwaith diwifren"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Searching for wireless access points ..."
msgstr "Yn chwilio am bwyntiau mynediad diwifren ..."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:131
msgid "<none>"
msgstr "<dim>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:135
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Ethernet diwifren (802.11x)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:139
msgid "wireless"
msgstr "diwifren"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:143
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet neu Ethernet Cyflym"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:147
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:151
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:155
msgid "Serial-line IP"
msgstr "IP Llinell Cyfresol"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:159
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "IP Porth Paralel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:163
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Protocol Pwynt-i-Bwynt"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:167
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-yn-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:171
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "Protocol Pwynt-i-Bwynt ISDN"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:175
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Sianel-i-sianel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:179
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Sianel-i-sianel go iawn"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:183
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:187
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Cerbyd cyfathrebu rhyng-ddefnyddiwr"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:191
msgid "Unknown interface"
msgstr "Rhyngwyneb anhysbys"
#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../netcfg-common.templates:196
msgid "Configuring network ..."
msgstr "Yn cyflunio'r rhwydwaith ..."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:201
msgid "Configure the network"
msgstr "Cyflunio'r rhwydwaith"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "Enw gwesteiwr DHCP:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Efalli bydd rhaid i chi ddarparu enw gwesteiwr DHCP. Os ydych chi'n "
"defnyddio modem cêbl, efallai bydd rhaid i chi benodi rhif cyfrif yma."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr "Gall y rhan fwyaf o ddefnyddwyr eraill adael hyn yn wag."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Yn cyflunio'r rhwydwaith efo DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:15
msgid "This may take some time."
msgstr "Gall hyn gymryd peth amser."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:19
msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
msgstr "Mae awtogyfluniad rhwydwaith wedi llwyddo"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Ni chanfuwyd cleient DHCP"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Ni chanfuwyd cleient DHCP. Mae'r pecyn yma angen pump neu dhcp-client."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "Caiff y proses cyfluniad DHCP ei erthylu."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration"
msgstr "Ailgeisio awtogyfluniad rhwydwaith"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
msgstr "Ailgeisio awtogyfluniad rhwydwaith gyda enw gwesteiwr DHCP"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Configure network manually"
msgstr "Cyflunio'r rhwydwaith â llaw"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "${wifireconf}"
msgstr "${wifireconf}"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Do not configure the network at this time"
msgstr "Peidio â chyflunio'r rhwydwaith ar hyn o bryd"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Dull cyfluniad rhwydwaith:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
#, fuzzy
msgid ""
"From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
"succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure "
"the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent "
"by the client, so you can also choose to retry DHCP network "
"autoconfiguration with a hostname that you provide."
msgstr ""
"O fan hyn fe allwch ddewis ailgeisio awtogyfluniad rhwydwaith DHCP (a all "
"weithio os yw eich gweinydd DHCP yn cymryd amser hir i ymateb) nei i "
"gyflunio'r rhwydwaith â llaw. Mae rhai gweinyddion DHCP yn mynnu fod enw "
"gwesteiwr DHCP yn cael ei ddanfon gan y cleient, felly gallwch hefyd ddewis "
"ailgeisio awtogyfluniad rhwydwaith DHCP gan ddefnyddio enw gwesteiwr a "
"rhoddir gennych chi."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid "Network autoconfiguration failed"
msgstr "Methodd awtogyfluniad rhwydwaith"
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid ""
"Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
"DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
msgstr ""
"Mae'n debygol nad yw eich rhwydwaith yn defnyddio'r protocol DHCP. Ar y llaw "
"arall, efalli fod y gweinydd DHCP yn araf neu dyw eich caledwedd rhwydwaith "
"ddim yn gweithio'n gywir."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid "Continue without a default route?"
msgstr "Mynd ymlaen heb lwybr rhagosod?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
"Roedd y awtogyfluniad rhwydwaith yn llwyddiannus. Fodd bynnag, ni chafodd "
"llwybr rhagosod ei osod: ni yw'r system yn gwybod sut i gyfathrebu a "
"gwesteion ar y Rhyngrwyd. Mi fydd hyn yn ei wneud hi'n amhosib i fynd ymlaen "
"gyda'r sefydliad os nad oes gennych y CD-ROM Debian swyddogol cyntaf, CD-ROM "
"'Netinst', neu becynnau ar gael ar y rhwydwaith leol."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Os nad ydych chi'n siwr, ni ddylwch fynd ymlaen heb lwybr rhagosod: "
"cysylltwch a gweinydd eich rhwydwaith lleol ynghylch y broblem hon."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:60
msgid "Reconfigure the wireless network"
msgstr "Ailgyflunio'r rhwydwaith diwifren"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:65
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "Cyflunio'r rhwydwaith gan ddefnuddio cyfeiriadaeth deinamig (DHCP)"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address:"
msgstr "Cyfeiriad IP:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"Mae'r cyfeiriad IP yn unigryw i'ch cyfrifiadur a wedi ei gyfansoddi o bedwar "
"rhif wedi eu gwahannu gan atalnodau. Os nad ydych chi'n gwybod beth i'w "
"ddefnyddio yma, gofynnwch i weinyddwr eich rhwydwaith."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Cyfieiriad IP annilys"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgstr ""
"Mae'r cyfeiriad IP rhoddoch yn annilys. Fylai fod yn y ffurf x.x.x.x lle mae "
"pob 'x' yn rhif nad yw'n fwy na 255. Ceisiwch eto os gwelwch yn dda."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Cyfeiriad pwynt-i-bwynt:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Defnyddir y cyfeiriad pwynt-i-bwynt er mwyn dehongli pwynt arall y "
"rhwydwaith pwynt-i-bwynt. Gofynnwch i weinyddwr eich rhwydwaith os nad ydych "
"chi'n siwr beth yw'r ateb cywir. Dylir rhoi'r cyfeiriad pwynt-i-bwynt fel "
"pedwar rhif wedi eu gwahannu gan atalnodau."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid "Netmask:"
msgstr "Masg rhwydwaith:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Defnyddir y masg rhwydwaith er mwyn dehongli pa gyfrifiaduron sy'n lleol "
"i'ch rhwydwaith. Gofynnwch i weinyddwr eich rhwydwaith os nad ydych chi'n "
"gwybod yr ateb cywir. Dylid rhoi y masg rhwydwaith fel pedwar rhif wedi eu "
"gwahannu gan atalnodau."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid "Gateway:"
msgstr "Mynedfa:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid ""
"The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
"indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
"that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
"this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
"you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
"question, consult your network administrator."
msgstr ""
"Mae'r mynedfa yn gyfeiriad IP (pedwar rhif wedi eu gwahannu gan atalnodau) "
"sy'n penodi'r llwybrydd mynedfa, a elwir hefyd y llwybrydd rhagosod. "
"Danfonir yr holl draffig sy'n mynd y tu allan i'ch rhwydwaith lleol (er "
"enghraifft, i'r Rhyngrwyd) drwy'r llwybrydd hyn. Mewn rhai achosion "
"annarferol, gallwch fod heb lwybrydd; os hynny, gallwch adael hyn yn wag. Os "
"nad ydych chi'n gwybod yr ateb cywir i'r cwestiwn hwn, gofynnwch i weinyddwr "
"eich rhwydwaith."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Unreachable gateway"
msgstr "Mynedfa ni ellir cyrraedd"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "Ni ellir cyrraedd y cyfeiriad mynedfa rhoddoch."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Efallai gwanethoch gamgymeriad yn rhoi eith cyfeiriad IP, masg rhwydwaith, "
"neu fynedfa."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Ydy'r wybodaeth hyn yn gywir?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Currently configured network parameters:"
msgstr "Paramedrau rhwydwatih cyfluniedig cyfredol:"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" rhyngwyneb = ${interface}\n"
" cyfeiriad IP = ${ipaddress}\n"
" masg rhwydwaith = ${netmask}\n"
" mynedfa = ${gateway}\n"
" pwynt-i-bwynt = ${pointopoint}\n"
" gweinyddion enw = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-static.templates:66
msgid "Configure a network using static addressing"
msgstr "Cyflunio rhwydwaith gan ddefnyddio cyfeiriadaeth statig"
#, fuzzy
#~ msgid "Configure the network statically?"
#~ msgstr "Cyflunio'r rhwydwaith â llaw"