You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

801 lines
24 KiB

# translation of debian-installer_packages_netcfg_gl.po to Galego
#
# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Héctor Fernández López <trorrr@yahoo.es>, 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer_packages_netcfg_gl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-31 21:51-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-19 19:17+0200\n"
"Last-Translator: Héctor Fernández López <trorrr@yahoo.es>\n"
"Language-Team: Galego <trasno@ceu.fi.udc.es>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.1\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Auto-configure network with DHCP?"
msgstr "¿Autoconfigura-la rede con DHCP?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
"working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
"the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
"configure it by DHCP."
msgstr ""
"A rede pode ser tanto configurada por DHCP como manualmente insertando os "
"datos. Se escolles usar DHCP e o instalador non é capaz de chegar a unha "
"configuración que funcione desde un servidor DHCP na túa rede, poderás "
"configura-la rede manualmente."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid "Domain name:"
msgstr "Nome de dominio"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"O nome de dominio é a parte da túa dirección de Internet á dereita do nome "
"do sistema. Habitualmente é algo que remata en .com, .net, .edu, .org... Se "
"está deseñando unha rede doméstica pode invertalo, pero asegúrese de poñe-lo "
"mesmo nome de dominio en tódalas máquinas conectadas á rede local."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Direccións de servidores de nomes"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid ""
"The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
"the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
"spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
"first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
"this field blank."
msgstr ""
"Os servidores de nomes úsanse para resolve-los nomes das máquinas na rede. "
"Por favor, escribe a dirección IP (non o nome da máquina) de ata tres "
"servidores de nomes separados por espacios (Non use comas). O primeiro "
"servidor na lista será o primeiro en ser preguntado. Se non vas usar un "
"servidor de nomes de dominio deixa en branco."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Interface de rede primaria:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"O teu sistema ten varias interfaces de rede. Elixe a que vas usar como a "
"interface de rede primaria na instalación de Debian."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "ESSID Wireless para ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} é unha interface de rede inalámbrica. Por favor, escribe o nome (o "
"ESSID) da rede inalámbrica á que queres que se conecte ${iface}. Se vas "
"usar unha rede xa dispoñible, deixa esto en branco."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "Chave WEP para o dispositivo inalámbrico ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Se procede, escribe a chave de seguridade WEP para o dispositivo inalámbrico "
"${iface}. Hai dúas formas de facer isto:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Se a túa chave WEP é da forma 'nnnn-nnnn-nn' ou 'nnnnnnnn', onde n é un "
"número, escribeo tal e como che aparece no seguinte campo."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Se a túa chave WEP é da forma dunha palabra de paso, escríbaa poñendo diante "
"'s:' (Sen as comillas)."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Por suposto, se non tes unha chave WEP para a túa rede inalámbrica, deixa "
"isto en branco."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Chave WEP non válida"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"A chave WEP '${wepkey}' non é válida. Por favor, lee as instruccións da "
"vindeira pantalla cuidadosamente sobre cómo escribir a chave WEP "
"correctamente, e volva probar."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "ESSID non válido"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"O ESSID \"${essid}\" non é válido. Os ESSIDs só poden ter 32 caracteres, "
"pero poden ser combinacións de calquera tipo."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Hostname:"
msgstr "Nome da máquina"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Por favor, escriba o nome para o sistema."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"O nome da máquina é unha simple palabra que identifica ó seu sistema na "
"rede. Se non sabe o nome que debe poñer, consulte ó seu administrador de "
"rede. Se está a configurar unha rede doméstica, pode inventar o nome."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Nome da máquina non válido"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "O nome da máquina \"${hostname}\" non é válido."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
#, fuzzy
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-"
"z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may "
"not begin or end with a minus sign."
msgstr ""
"Un nome de máquina válido debe conter só caracteres alfanuméricos e o signo "
"menos (-). Debe ter entre 2 e 63 caracteres de lonxitude e non pode comezar "
"nin rematar polo símbolo menos (-)."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "Error"
msgstr "Error"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Ocorreu un erro e o proceso de configuración da rede foi anortado. Deberías "
"probalo de novo desde o menú principal da instalación."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Non se atoparon interfaces de rede"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Non se atoparon interfaces de rede. O sistema de instalación non foi capaz "
"de atopar un dispositivo de rede."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Precisarás cargar un módulo específico para a túa tarxeta de rede, se tes "
"unha. Se é así, volta ó paso da detección de dispositivos de rede."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr "Rede de infraestructura (Xestionada), Rede Ad-hoc (entre iguais)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr "Tipo de rede inalámbrica:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr ""
"As redes inalámbricas poden ser xestionadas ou ad-hoc. Se utilizas algún "
"punto de acceso de calquer tipo, a súa rede é xestionada. Se outro equipo "
"está a facer de punto de acceso, entonces é Ad-hoc."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "Configuración da rede inalámbrica"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Searching for wireless access points ..."
msgstr "Buscando puntos de acceso inalámbricos..."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:131
msgid "<none>"
msgstr "<ningunha>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:135
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Ethernet inalámbrica (802.11x)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:139
msgid "wireless"
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:143
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet ou Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:147
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:151
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:155
msgid "Serial-line IP"
msgstr "IP por porto serie"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:159
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "IP por porto paralelo"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:163
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Protocolo punto a punto"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:167
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-en-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:171
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "Procolo punto a punto RDSI (ISDN)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:175
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Canle a canle"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:179
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Canle a canle real"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:183
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:187
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Vehiculo de comunicación etre usuarios"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:191
msgid "Unknown interface"
msgstr "Interfaz desconocida"
#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../netcfg-common.templates:196
msgid "Configuring network ..."
msgstr "Configurando rede..."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:201
msgid "Configure the network"
msgstr "Configura-la rede"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "Nome da maquina DHCP:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Pode ser necesario que escribas un nome de máquina DHCP. Se usas un cable "
"modem, precisarás indicar un número de conta aquí."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr "A maioría dos usuarios poden deixar en branco."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Configurando a rede por DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:15
msgid "This may take some time."
msgstr "Esto pode levar algún tempo."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:19
msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
msgstr "Completouse a configuración da rede"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Non se atopou ningún cliente DHCP"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
"Non se atopou un cliente DHCP. Este paquete require pump ou dhcp-client."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "O proceso de configuración DHCP vai ser abortado."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration"
msgstr "Voltar a intenta-la autoconfiguración da rede"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
msgstr "Voltar a intenta-la autoconfiguración da rede cun nome de máquina DHCP"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Configure network manually"
msgstr "Configura-la rede manualmente"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "${wifireconf}"
msgstr "${wifireconf}"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Do not configure the network at this time"
msgstr "Non configura-la rede agora"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Método para a configuración da rede"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
#, fuzzy
msgid ""
"From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
"succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure "
"the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent "
"by the client, so you can also choose to retry DHCP network "
"autoconfiguration with a hostname that you provide."
msgstr ""
"Non se completou a autoconfiguración da rede. Esto o pode causar un "
"servidor DHCP lento na rede, caso no que debería voltar a probar. Se a túa "
"rede non usa DHCP para a autoconfiguración, podes configurala de forma "
"manual. Tamén, algúns servidores DHCP precisas que se lles diga a nome da "
"máquina DHCP, polo que debería introducilo antes de reintentar."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
#, fuzzy
msgid "Network autoconfiguration failed"
msgstr "Completouse a configuración da rede"
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid ""
"Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
"DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid "Continue without a default route?"
msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:60
msgid "Reconfigure the wireless network"
msgstr "Voltar a configura-la rede inalámbrica"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:65
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "Configura-la rede usando direccionamento dinámico (DHCP)"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address:"
msgstr "Dirección IP:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"A dirección IP é única para o teu equipo e consiste en catro números "
"separados por puntos. Se non sabes a que debes usar, deberías consultar ó "
"administrador da rede."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Dirección IP malformada"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgstr ""
"A dirección IP que escribiches non ten a forma correcta. Debe ser algo do "
"stilo de x.x.x.x, onde cada 'x' é un número non maior de 255. Volve "
"intentalo."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Dirección punto a punto:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"A dirección punto a punto úsase para determina-lo outro extremo da rede "
"punto a punto. Consula ó administrador da túa rede se non coñeces este "
"valor. A direccion punto a punto ten a forma de catro números separados por "
"puntos."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid "Netmask:"
msgstr "Máscara de rede:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"A máscara de rede úsase para saber cales das máquinas pertencen a túa propia "
"rede. Consulta ó administrador da túa rede se non coñeces este valor. A "
"máscara de rede ten a forma de catro números separados por puntos."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid "Gateway:"
msgstr "Porta de enlace"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid ""
"The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
"indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
"that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
"this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
"you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
"question, consult your network administrator."
msgstr ""
"A porta de enlace é unha dirección IP (catro números separados por puntos "
"que indica o enrutador da pasarela, tamén coñecido como o enrutador "
"predeterminado. Todo o tráfico que sae fora da rede local (por exemplo, a "
"Internet) é enviado a través deste enrutador. Nalgunhas ocasións non é "
"necesario ter un enrutador, se é caso podes deixar en branco. Se non sabes "
"o que debes poñer, consúltao co administrador da túa rede."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Unreachable gateway"
msgstr "Non se puido alcanza-la porta de enlace"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "Non se puido alcanza-la porta de enlace que escribiches"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Pode que cometeras un erro ó escribi-la dirección IP, máscara de rede e/ou "
"porta de enlace."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Is this information correct?"
msgstr "¿Son estos datos correctos?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Currently configured network parameters:"
msgstr "Parámetros de rede configurados neste momento:"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" interface = ${interface}\n"
" dirección IP = ${ipaddress}\n"
" máscara de rede = ${netmask}\n"
" porta de enlace = ${gateway}\n"
" punto a punto = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-static.templates:66
msgid "Configure a network using static addressing"
msgstr "Configurar unha rede usando direccionamento estático"
#, fuzzy
#~ msgid "Configure the network statically?"
#~ msgstr "Configura-la rede manualmente"
#, fuzzy
#~ msgid "Continue without configuring the network?"
#~ msgstr "Configura-la rede"
#~ msgid "Dynamic network configuration (DHCP)"
#~ msgstr "Configuración dinámica da rede (DHCP)"
#~ msgid ""
#~ " interface = ${interface}\n"
#~ " hostname = ${hostname}\n"
#~ " domain = ${domain}\n"
#~ " dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
#~ " nameservers = ${nameservers}"
#~ msgstr ""
#~ " interface = ${interface}\n"
#~ " nome da máquina= ${hostname}\n"
#~ " dominio = ${domain}\n"
#~ " máquina DHCP = ${dhcp_hostname}\n"
#~ " serv. de nomes = ${nameservers}"
#, fuzzy
#~ msgid "Next network configuration step:"
#~ msgstr "Configuración estática da rede"
#~ msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
#~ msgstr "PC-Card (PCMCIA) Ethernet ou Token Ring"
#~ msgid "Do you want to retry DHCP network configuration?"
#~ msgstr "¿Queres voltar a proba-la configuración da rede DHCP?"
#~ msgid ""
#~ "No IP address was found during automatic network configuration with DHCP. "
#~ "DHCP servers are sometimes really slow. If you wish, you can retry."
#~ msgstr ""
#~ "Non foi atopada unha dirección IP durante a configuración automática da "
#~ "rede por DHCP. Ás veces, os servidores DHCP son moi lentos, se queres "
#~ "podes probar de novo."