You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

774 lines
24 KiB

# Lithuanian messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-31 21:51-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-30 21:41+0300\n"
"Last-Translator: Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>\n"
"Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Auto-configure network with DHCP?"
msgstr "Automatinis tinklo konfigūravimas su DHCP"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
"working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
"the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
"configure it by DHCP."
msgstr ""
"Tinklas gali būti konfigūruojamas su DHCP arba įvedant visą informaciją "
"rankiniu būdu. Jei pasirinksite DHCP ir debian'o įdiegiklis negalės gauti "
"veikiančios konfigūracijos iš DHCP serverio Jūsų tinkle, po bandymo "
"konfigūruoti su DHCP, Jums bus pasiūlyta konfigūruoti Jūsų tinklą rankiniu "
"būdu."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid "Domain name:"
msgstr "Srities (domain) vardas:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Srities vardas - tai Jūsų internetinio adreso dalis, esanti dešiniau Jūsų "
"kompiuterio vardo. Tankiausiai tai yra .com, .net, .edu ar ,org. Jei Jūs "
"įrenginėjate namų tinklą, galite nurodyti kažką savo, bet įsitikinkite, kad "
"Jūs naudojate tą patį srities vardą visuose savo kompiuteriuose."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Vardų serverio adresai:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid ""
"The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
"the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
"spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
"first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
"this field blank."
msgstr ""
"Vardų serveriai naudojami kompiuterių vardų tinkle ieškojimui. Prašau įvesti "
"iki 3-jų serverių IP adresus (ne kompiuterių vardus), atskirdami tarpais. "
"Nenaudokite kablelių. Pirmasis serveris sąraše bus apklausiamas pirmuoju. "
"Jei Jūs nenorite naudoti jokio serverio, tai palikite šį lauką tuščią."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Pagrindinė tinklo sąsaja:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"Jūsų sistemoje yra kelios tinklo sąsajos. Pasirinkite vieną iš jų, kuri bus "
"naudojama kaip pagrindinė Debian'o diegimo metu."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "Bevielis (wireless) ESSID sąsajai ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} yra bevielio tinklo sąsaja. Prašau įvesti bevielio tinklo vardą "
"(ESSID), kurį norite, kad ${iface} naudotų. Jei Jūs norite, kad būtų "
"naudojamas bet kuris pasiekiamas tinklas, palikite šia lauką tuščią."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "WEP raktas belaidžio tinklo įrenginiui ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Jei yra galimybė, įveskite WEP apsaugos raktą belaidžio tinklo įrenginiui "
"${iface}. Tai padaryti galima dviem būdais:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Jei Jūsų WEP rakto formatas yra 'nnnn-nnnn-nn' ar 'nnnnnnnn', kur n yra "
"skaitmuo, tik įveskite jį tokį, koks jis yra, į šį lauką."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Jei Jūsų WEP rakto formatas - slaptažodžio frazė, įveskite ją su priešdėliu "
"'s:' (be kabučių)."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Žinoma, jei nėra WEP rakto jūsų bevieliam tinklui, palikite šį lauką tuščią."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Netinkamas WEP raktas"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"WEP raktas '${wepkey}' netinkamas. Prašau įdėmiai pažiūrėkite nurodymus "
"sekančiame ekrane, apie tai kaip teisingai įvesti WEP raktą, ir pabandykite "
"dar kartą."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Netinkamas ESSID"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID \"${essid}\" yra netinkamas. Šis vardas gali būti iki 32 simbolių, bet "
"gali turėti visų rūšių simbolius."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Hostname:"
msgstr "Kompiuterio vardas:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Prašau įvesti šio kompiuterio vardą."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Kompiuterio vardas - tai vienas žodis, kuris identifikuoja Jūsų kompiuterį "
"tinkle. Jei nežinote, koks Jūsų kompiuterio vardas turėtų būti, pasitarkite "
"su Jūsų tinklo administratoriumi. Jei Jūs įrenginėjate savo nuosavą namų "
"tinklą, įveskite ką nors pagal savo skonį."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Netinkamas kompiuterio vardas"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Vardas \"${hostname}\" netinkamas."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-"
"z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may "
"not begin or end with a minus sign."
msgstr ""
"Tinkamą kompiuterio vardą gali sudaryti tik skaitmenys 0-9, mažosios raidės "
"a-z ir minuso ženklas. Vardas turi būtį nuo 2-jų iki 63-jų simbolių ilgio, "
"ir negali prasidėti ar baigtis minuso ženklu."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "Error"
msgstr "Klaida"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Įvyko klaida ir tinklo konfigūravimo procesas nutrauktas. Jūs galite "
"pakartoti konfigūravimą iš įdiegiklio pagrindinio meniu."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Tinklo sąsajų neaptikta"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Tinko sąsajų nerasta. Diegimo sistemai nepavyko rasti tinklo įrenginio."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Jums gali tekti įkelti specialų modulį Jūsų tinklo plokštei, jei Jūs tikrai "
"ją turite. Tuo tikslu, grįžkite atgal į tinklo aparatūros detektavimo "
"žingsnį."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr "Infrastruktūrinis (Managed) tinklas, Ad-hoc tinklas (Peer to peer)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr "Bevielio tinklo rūšis:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr ""
"Bevieliai tinklai būna \"managed\" bei \"ad-hoc\". Jei naudojate tikrą "
"pasiekimo tašką (Access Point), tuomet rinkitės \"managed\". Jei jungiatės "
"tiesiogiai prie kito kompiuterio, rinkitės \"ad-hoc\"."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "Belaidžio tinklo konfigūravimas"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Searching for wireless access points ..."
msgstr "Ieškoma belaidžio tinklo pasiekimo taškų (access points) ..."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:131
msgid "<none>"
msgstr "<none>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:135
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Wireless ethernet (802.11x)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:139
msgid "wireless"
msgstr "bevielis"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:143
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet or Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:147
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:151
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:155
msgid "Serial-line IP"
msgstr "IP per nuoseklią liniją"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:159
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "IP per lygiagrečią liniją (PLIP)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:163
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Point-to-Point (PPP) protokolas"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:167
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:171
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN Point-to-Point protokolas"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:175
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:179
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Real channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:183
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:187
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Inter-user communication vehicle"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:191
msgid "Unknown interface"
msgstr "Nežinoma sąsaja"
#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../netcfg-common.templates:196
msgid "Configuring network ..."
msgstr "Konfigūruojamas tinklas ..."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:201
msgid "Configure the network"
msgstr "Tinklo konfigūravimas"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "DHCP kompiuterio vardas:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Jums gali reikėti pateikti DHCP kompiuterio vardą. Jei Jūs naudojate "
"kabelinį modemą, tai gali tekti čia nurodyti paskyros (account) numerį."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr "Dauguma kitų naudotojų gali palikti čia tuščią."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Tinklo konfigūravimas su DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:15
msgid "This may take some time."
msgstr "Tai gali užtrukti šiek tiek laiko."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:19
msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
msgstr "Automatinis tinklo konfigūravimas pavyko sėkmingai"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Nerastas DHCP klientas"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
"Nerastas DHCP klientas. Šiam paketui reikia, kad būtų įdiegtas paketas pump "
"arba dhcp-client."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "DHCP konfigūravimo procesas bus nutrauktas."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration"
msgstr "Kartoti tinklo automatinį konfigūravimą"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
msgstr "Kartoti automatinį tinklo konfigūravimą su DHCP kompiuterio vardu"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Configure network manually"
msgstr "Rankinis tinklo konfigūravimas"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "${wifireconf}"
msgstr "${wifireconf}"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Do not configure the network at this time"
msgstr "Nekonfigūruoti tinklo šiuo metu"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Tinklo konfigūravimo metodas:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid ""
"From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
"succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure "
"the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent "
"by the client, so you can also choose to retry DHCP network "
"autoconfiguration with a hostname that you provide."
msgstr ""
"Čia Jūs galite pasirinkti automatinio tinklo konfigūravimo su DHCP "
"pakartojimą (kuris gali suveikti, jei yra dideli Jūsų DHCP serverio atsakymų "
"laikai) arba konfigūruoti tinklą rankiniu būdu. Kai kuriems DHCP serveriams "
"reikia, kad klientinė programa siųstų DHCP kompiuterio vardą (hostname), "
"taigi Jūs galite pasirinkti pakartotiną automatinį tinklo konfigūravimą su "
"su DHCP, nurodant tą kompiuterio vardą."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid "Network autoconfiguration failed"
msgstr "Automatinis tinklo konfigūravimas nepavyko"
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid ""
"Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
"DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
msgstr ""
"Tai gali būti dėl lėto DHCP serverio, tinklo įrenginių veikimo sutrikimų, "
"arba tiesiog Jūsų tinkle nenumatytas dinaminio adresavimo (DHCP) naudojimas."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid "Continue without a default route?"
msgstr "Ar tęsti be numatytojo pagal nutylėjimą maršruto?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
"Tinklo konfigūravimas pavyko sėkmingai. Tačiau nėra nustatytas pagal "
"nutylėjimą numatytasis maršrutas (default route): sistema nežino kaip "
"susirišti su kompiuteriais Internete. Jei Jūs neturite pirmojo oficialaus "
"Debian'o kompaktinio disko, 'Netinst' disko arba paketų, prieinamų lokaliame "
"tinkle, - įdiegimo tęsimas bus nebeįmanomas."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Jei abejojate, nebetęskite diegimo be pagal nutylėjimą numatytojo maršruto: "
"susisiekite su Jūsų lokalaus tinklo administratoriumi dėl šios problemos."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:60
msgid "Reconfigure the wireless network"
msgstr "Naujai perkonfigūruoti belaidį tinklą"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:65
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "Tinklo konfigūravimas naudojant dinaminį adresavimą (DHCP)"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address:"
msgstr "IP adresas:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"Jūsų kompiuterio IP adresas yra unikalus ir sudarytas iš keturių skaičių, "
"atskirtų taškais. Jei Jūs nežinote, ką čia reikia nurodyti, "
"pasikonsultuokite su savo tinklo administratoriumi."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Išsigimęs IP adresas"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgstr ""
"Jūsų pateiktas IP adresas yra išsigimęs. Jis turi būti x.x.x.x formos, kur "
"kiekvienas 'x' yra ne didesnis kaip 255. Prašau pabandyti dar kartą."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Ryšio (point-to-point) adresas:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Ryšio adresas nurodo kito galinio taško adresą, esant iš taško į tašką "
"(point-to-point) tinklui. Pasitarkite su savo tinklo administratoriumi, jei "
"nežinote šio adreso. Ryšio adresas turi būti įvestas, kaip keturi skaičiai, "
"atskirti taškais."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid "Netmask:"
msgstr "Tinklo trafaretas (netmask):"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Tinklo trafaretas apibrėžia, kurie kompiuteriai yra lokalūs Jūsų tinkle. "
"Pasitarkite su savo tinklo administratoriumi, jei nežinote šios reikšmės. "
"Tinklo trafaretas turi būti įvestas, kaip keturi skaičiai, atskirti taškais."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid "Gateway:"
msgstr "Tinklų sąsaja (gateway):"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid ""
"The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
"indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
"that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
"this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
"you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
"question, consult your network administrator."
msgstr ""
"Tinklų sąsajos IP adresas (keturi skaičiai atskirti taškais) nurodo tinklų "
"sąsajos kelvedį, taip pat vadinamą numatytuoju kelvedžių (default router). "
"Visa informacija išeinanti į Jūsų lokalaus tinklo išorę (pvz. į internetą), "
"yra siunčiama per šį kelvedį. Kartais Jūs galite neturėti kelvedžio, tokiu "
"atveju palikite tuščią. Jei nežinote tinkamo atsakymo, pasitarkite su savo "
"tinklo administratoriumi."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Unreachable gateway"
msgstr "Tinklų sąsaja (gateway) nepasiekiama"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "Jūsų nurodytas tinklų sąsajos (gateway) adresas nepasiekiamas."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Jūs galbūt padarėte klaidą įvedant IP adresą, tinklo trafaretą ir/ar tinklų "
"sąsają."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Ar ši informacija teisinga?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Currently configured network parameters:"
msgstr "Dabartiniai tinklo konfigūravimo parametrai:"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" interface = ${interface}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-static.templates:66
msgid "Configure a network using static addressing"
msgstr "Tinklo konfigūravimas naudojant statinį adresavimą"
#~ msgid "Configure the network statically?"
#~ msgstr "Ar konfigūruoti tinklą statiškai?"
#~ msgid ""
#~ "${IFACE} does not seem to be connected to any sort of network. This could "
#~ "be due to a missing network cable or network adapter malfunction. You can "
#~ "either forego configuring the network until you reboot into Debian and "
#~ "use the etherconf utility, or configure the network statically. You can "
#~ "also go back and choose a different interface."
#~ msgstr ""
#~ "Nepanašu, kad ${IFACE} būtų prijungtas prie kokio nors tinklo. Tai gali "
#~ "būti dėl to, kad nėra tinklo kabelio arba sugedęs tinklo adapteris. Jūs "
#~ "galite atidėti tinklo konfigūravimą iki Debian'o perkrovimo ir "
#~ "pasinaudoti etherconf programa, arba konfigūruoti tinklą statiškai. Taip "
#~ "pat Jūs galite grįžti ir pasirinkti kitą tinklo sąsają."