You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

781 lines
24 KiB

# translation of debian-installer.po to Norwegian nynorsk
# translation of nn.po to Norwegian nynorsk
# Norwegian Nynorsk messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-31 21:51-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-28 15:25+0200\n"
"Last-Translator: Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>\n"
"Language-Team: Norwegian nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"nynorsk@lists.debian.org>\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Auto-configure network with DHCP?"
msgstr "Set opp nettverket automatisk med DHCP?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
"working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
"the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
"configure it by DHCP."
msgstr ""
"Nettverk kan anten setjast opp ved hjelp av DHCP eller ved å skriva inn all "
"informasjon manuelt. Viss du vel DHCP og installasjonen ikkje klarer å henta "
"eit fungerande oppsett frå ein DHCP-tenar på nettverket ditt, vil du bli "
"gjeve høve til å setja opp nettverket manuelt etter forsøket på å setja det "
"opp med DHCP."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid "Domain name:"
msgstr "Domenenamn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Domenenamnet er den delen av Internett-adressa som ligg til høgre for "
"vertsnamnet. Domenenamnet sluttar ofte på «.no», «.com», «.net» eller «."
"org». Dersom du set opp eit heimenettverk, kan du finna på eit domenenamn, "
"men pass på at du brukar det same på alle datamaskinene."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Adresser til namnetenarane:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid ""
"The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
"the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
"spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
"first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
"this field blank."
msgstr ""
"Namnetenarar vert brukt til å slå opp vertsnamn på nettverket. Oppgje IP-"
"adressene (ikkje vertsnamna) til opptil tre namnetenarar, delt med "
"mellomrom. Ikkje bruk komma. Tenarane blir brukte i den rekkjefølgja du "
"skriv dei. Dersom du ikkje vil bruka namnetenarar, kan du la feltet stå tomt."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Primært nettverksgrensesnitt:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"Systemet ditt har fleire nettverksgrensesnitt. Vel det som skal brukast som "
"primært nettverksgrensesnitt når du installerer Debian."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "Trådlaus ESSID for ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} er eit trådlaust nettverksgrensesnitt. Skriv inn namnet (ESSID'en) "
"til det trådlause nettverket du vil at ${iface} skal bruka. La feltet vera "
"tomt viss det er det same kva for nettverk du vil bruka."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "WEP-nøkkel for trådlaus eining ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Skriv inn tryggleiksnøkkelen for WEP viss dette er naudsynt for det "
"trådlause grensesnittet ${iface}. Det er to måtar å gjera dette på:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Viss WEP-nøkkelen er på formatet «nnnn-nnnn-nn» eller «nnnnnnnn», der n er "
"eit siffer, er det berre å skriva det inn som det er i dette feltet."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Viss WEP-nøkkelen har eit format som eit passord, skriv inn «s:» framom "
"passordet."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Viss det ikkje er nokon WEP-nøkkel for det trådlause nettverket, kan du "
"sjølvsagt la dette feltet stå tomt."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Ugyldig WEP-nøkkel"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"WEP-nøkkelen «${wepkey}» er ugyldig. Følg instruksjonen på neste side om "
"korleis du skal skriva inn WEP-nøkkelen rett nøye, og prøv igjen."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Ugyldig ESSID"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID'en «${essid}» er ugyldig. ESSID'ar kan vera opp til 32 teikn, og mange "
"inneheld alle typar teikn."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Hostname:"
msgstr "Vertsnamn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Skriv inn vertsnamnet for dette systemet."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Vertsnamnet er eit namn (utan mellomrom) som identifiserer systemet på "
"nettverket. Dersom du ikkje veit kva vertsnamnet bør vera, kan du kontakta "
"nettverksadministratoren. Dersom du set opp ditt eige heimenettverk, kan du "
"finna på eit vertsnamn sjølv."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Ugyldig vertsnamn."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Vertsnamnet «${hostname}» er ugyldig."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-"
"z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may "
"not begin or end with a minus sign."
msgstr ""
"Eit gyldig vertsnamn kan berre innehalda siffera 0-9, dei små bokstavane a-z "
"og minusteiknet. Det må vera mellom 2 og 63 teikn langt, og kan ikkje starta "
"eller slutta med eit minusteikn."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "Error"
msgstr "Feil"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Ein feil oppstod og prosessen med å setja opp nettverket er avbrote. Du kan "
"prøva på ny frå hovudmenyen i installasjonen."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Fann ingen nettverksgrensesnitt"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Fann ingen nettverksgrensesnitt. Installasjonsytemet klarte ikkje finna noko "
"nettverkseining."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Viss du har nettverkskort må du kanskje lasta ein særskilt modul for det. "
"For å gjera det må du gå tilbake til steget der installasjonsystemet finn "
"nettverksutstyr."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr ""
"Infrastruktur (Handtert) nettverk, Ad-hoc-nettverk (mellom datamaskiner)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr "Type trådlaust nettverk:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr ""
"Trådlause nettverk er anten handterte eller ad-hoc. Viss du brukar eit "
"verkeleg tilgangspunkt av ein type, så er nettverket ditt handtert. Viss ei "
"anna datamaskin er «tilgangspunktet» ditt, så er nettverket ad-hoc."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "Oppsett av trådlaust nettverk"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Searching for wireless access points ..."
msgstr "Søkjer etter trådlause tilgangspunkt ..."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:131
msgid "<none>"
msgstr "<ingen>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:135
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Trådlaust ethernet (802.11x)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:139
msgid "wireless"
msgstr "trådlaus"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:143
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet eller Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:147
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:151
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:155
msgid "Serial-line IP"
msgstr "IP over seriell-linje"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:159
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "IP over parallell-linje"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:163
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Punkt-til-punkt-protokoll"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:167
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-i-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:171
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN Punkt-til-punkt-protokoll"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:175
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Kanal-til-kanal"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:179
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Ekte kanal-til-kanal"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:183
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersokkel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:187
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Sambandsmiddel mellom brukarar"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:191
msgid "Unknown interface"
msgstr "Ukjent grensesnitt."
#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../netcfg-common.templates:196
msgid "Configuring network ..."
msgstr "Set opp nettverk ..."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:201
msgid "Configure the network"
msgstr "Set opp nettverket"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "DHCP-vertsnamn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Det kan vera du må oppgje eit DHCP-vertsnamn. Viss du brukar eit kabelmodem "
"må du kanskje oppgje eit kontonummer."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr "Dei fleste andre brukarar kan la dette feltet stå tomt."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Set opp nettverket med DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:15
msgid "This may take some time."
msgstr "Dette kan ta litt tid."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:19
msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
msgstr "Automatisk oppsett av nettverket er ferdig"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Fant ingen DHCP-klient"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Fant ingen DHCP-klient. Denne pakken treng pump eller dhcp-client."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "Avbryt oppsettet av DHCP."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration"
msgstr "Prøv å setja opp nettverket automatisk ein gong til"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
msgstr ""
"Prøv å setja opp nettverket automatisk ein gong til med eit DHCP-vertsnamn"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Configure network manually"
msgstr "Setja opp nettverket manuelt"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "${wifireconf}"
msgstr "${wifireconf}"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Do not configure the network at this time"
msgstr "Ikkje set opp nettverket no"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Metode for oppsett av nettverk:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid ""
"From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
"succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure "
"the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent "
"by the client, so you can also choose to retry DHCP network "
"autoconfiguration with a hostname that you provide."
msgstr ""
"Her kan du prøve å setja opp nettverket automatisk ein gong til (noko som "
"kan fungere dersom DHCP-tenaren er treg, eller du har gløymt å setje i "
"nettverkskabelen) eller setja opp nettverket manuelt. Nokre DHCP-tenarar "
"treng eit DHCP-vertsnamn som må sendast av klienten, så du kan også prøve å "
"setja opp nettverket automatisk igjen med DHCP ved å oppgje eit vertsnamn."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid "Network autoconfiguration failed"
msgstr "Automatisk oppsett av nettverket feila"
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid ""
"Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
"DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
msgstr ""
"Nettverket ditt brukar truleg ikkje DHCP-protokollen. Alternativt så er DHCP-"
"tenaren treg eller det er noko maskinvare for nettverket som ikkje verkar "
"som det skal."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid "Continue without a default route?"
msgstr "Hald fram utan standard rute ut?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
"Nettverket blei sett opp automatisk. Men det er ikkje sett nokon standard "
"rute ut, så systemet ditt veit ikkje korleis det skal kommunisere med andre "
"maskiner på internett. Dette vil gjere det umogeleg å halda fram med "
"installasjonen dersom du ikkje har ein offisiell Debian første-CD, ein "
"«Netinst» CD eller pakkar tilgjengeleg på det lokale nettet."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Viss du ikkje er sikker, bør du ikkje halda fram utan ei standard rute ut. "
"Ta kontakt med din lokale nettverksadministrator om dette problemet."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:60
msgid "Reconfigure the wireless network"
msgstr "Set opp det trådlause nettverket på ny"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:65
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "Set opp nettverket med dynamisk adressering (DHCP)"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address:"
msgstr "IP-adresse:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP-adressa er unik for denne datamaskina og er bygd opp av fire tal skilde "
"med punktum. Spør nettverksadministratoren din viss du ikkje veit kva du "
"skal bruka."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Feilformatert IP-adresse"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgstr ""
"IP-adressa du skreiv inn er ikkje formatert rett. Ho skal vera på forma x.x."
"x.x der kvar «x» ikkje er større enn 255. Prøv igjen."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Punkt-til-punkt-adresse:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Punkt-til-punkt-adressa blir brukt til å finna det andre endepunktet i punkt-"
"til-punkt-nettverket. Ta kontakt med nettverksadministratoren dersom du "
"ikkje veit kva for verdi du skal bruka. Punkt-til-punkt-adressa skal "
"skrivast som fire tal med punktum mellom."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid "Netmask:"
msgstr "Nettmaske:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Nettmaska blir brukt til å avgjera kva for maskiner som er på det lokale "
"nettverket. Ta kontakt med nettverksadministratoren dersom du ikkje veit kva "
"for verdi du skal bruka. Nettmaska skal skrivast som fire tal med punktum "
"mellom."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid "Gateway:"
msgstr "Standardrutar:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid ""
"The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
"indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
"that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
"this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
"you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
"question, consult your network administrator."
msgstr ""
"Dette er ei IP-adresse (fire tal skilde med punktum) som høyrer til "
"standardrutaren («gateway»). All trafikk som går ut av lokalnettet (til "
"dømes til Internett) blir sendt gjennom denne rutaren. I sjeldne tilfelle "
"kan det henda du ikkje har nokon rutar. I så fall skal feltet stå tomt. Ta "
"kontakt med nettverksadministratoren din viss du ikkje veit kva du skal "
"skriva inn."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Unreachable gateway"
msgstr "Kjem ikkje fram til standardrutar"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr ""
"Det går ikkje an å koma fram til adressa du oppgav for standardrutaren."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Du kan ha oppgjeve feil IP-adresse, nettmaske og/eller adresse til "
"standardrutar."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Er denne informasjonen rett?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Currently configured network parameters:"
msgstr "Parameter for nettverksoppsett:"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" grensesnitt = ${interface}\n"
" ip-adresse... = ${ipadress}\n"
" nettmaske = ${netmask}\n"
" standardrutar = ${gateway}\n"
" punk-til-punkt = ${pointopoint}\n"
" namnetenarar = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-static.templates:66
msgid "Configure a network using static addressing"
msgstr "Set opp eit nettverk ved hjelp av statisk adressering"
#~ msgid "Configure the network statically?"
#~ msgstr "Setja opp eit statisk nettverk?"
#~ msgid ""
#~ "${IFACE} does not seem to be connected to any sort of network. This could "
#~ "be due to a missing network cable or network adapter malfunction. You can "
#~ "either forego configuring the network until you reboot into Debian and "
#~ "use the etherconf utility, or configure the network statically. You can "
#~ "also go back and choose a different interface."
#~ msgstr ""
#~ "${IFACE} ser ikkje ut til å vera tilkopla til noko nettverk. Dette kan "
#~ "vera på grunn av ein manglande nettverkskabel eller eit nettverksadapter "
#~ "som ikkje fungerer. Du kan anten utsetja oppsettet av nettverket til du "
#~ "har starta opp i det nyinstallerte debiansystemet og bruka etherconf-"
#~ "verktøyet, eller du kan setja opp eit statisk nettverk. Du kan også gå "
#~ "tilbake og setja opp eit anna grensesnitt."