You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

815 lines
25 KiB

# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netcfg 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-31 21:51-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-18 00:05+0200\n"
"Last-Translator: Elian Myftiu <elian@lycos.com>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Auto-configure network with DHCP?"
msgstr "Ta konfiguroj automatikisht rrjetin me DHCP?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
"working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
"the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
"configure it by DHCP."
msgstr ""
"Rrjeti mund të konfigurohet ose nga DHCP ose duke futur vetë gjithë të "
"dhënat. Nëse zgjedh DHCP dhe instaluesi nuk arrin të lidhet me një server "
"DHCP në rrjetin tënd, do të të jepet mundësia të konfigurosh vetë rrjetin, "
"pas përpjekjes për ta konfiguruar me anë të DHCP-së."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid "Domain name:"
msgstr "Emri i zonës (domain):"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Emri i zonës (domain) është pjesa e adresës tënde të Internetit në të "
"djathtë të emrit të strehuesit (host). Shpesh është diçka që mbaron me ."
"com, .net, .edu, apo . org. Nëse po konfiguron një rrjet shtpëiak, mund të "
"sajosh diçka, por sigurohu që përdor të njëjtin emër zone (domain) në të "
"gjithë kompjuterat tuaj."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Adresat e serverit DNS:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid ""
"The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
"the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
"spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
"first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
"this field blank."
msgstr ""
"Serverat e emrave(DNS) përdoren për të gjetur emrat e strehuesve në rrjet. "
"Të lutem shkruaj adresat IP (jo emrat e strehuesve) të deri 3 serverave DNS "
"të ndara nga hapësira. Mos përdor presje. Serverat do pyeten sipas renditjes "
"në listë. Mund ta lësh bosh këtë fushë nëse nuk dëshiron të përdoresh "
"servera DNS."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Përballja kryesore e rrjetit:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"Sistemi juaj ka përballje të shumta rrjeti. Zgjidh njërën për ta përdorur si "
"kryesoren ndërsa instalon Debian."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "Wireless ESSID për ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} është një përballje rrjeti wireless. Të lutem fut emrin (ESSID) e "
"rrjetit wireless që do të përdorë ${iface}. Nëse dëshiron të përdorësh një "
"rrjet tjetër në dispozicion, lëre bosh këtë fushë."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "Kodi WEP për dispozitivin me valë ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Nëse është e aplikueshme, të lutem fut kodin e sigurisë WEP për dispozitivin "
"me valë ${iface}.Ka dy mënyra për ta bërë këtë:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Nëse kodi WEP është i formës 'nnnn-nnnn-nn' ose 'nnnnnnnn', ku n është një "
"numër, shkruaje siç është."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr "Nëse kodi WEP është një fjalëkalim, parashtoji një 's:' (pa thonjëza)."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Sigurisht, nëse nuk ke asnjë kod WEP për rrjetin tënd wireless, lëre bosh "
"këtë fushë."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Kod WEP i pavlefshëm"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"Kodi WEP '${wepkey}' është invalid. Të lutem shiko me kujdes udhëzimet në "
"ekranin që vjen si të përdorësh saktësisht kodin tënd WEP, dhe provoje "
"sërisht."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "ESSID i pavlefshëm"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID-i \"${essid}\" është i pavlefshëm. ESSID nuk mund të kalojë 32 gërmat, "
"por mund të përmbajë të gjitha llojet e shkronjave."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Hostname:"
msgstr "Emri i kompjuterit:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Të lutem shkruaj emrin e këtij sistemi."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Emri i kompjuterit është një fjalë e vetme që identifikon sistemin tënd në "
"rrjet. Nëse nuk di si duhet të jetë ky emër, këshillohu me drejtuesin e "
"rrjetit tënd. Nëse po konfiguron një rrjet shtëpiak, mund të sajosh diçka "
"këtu."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Emër kompjuteri i pavlefshëm"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "Emri \"${hostname}\" është i pavlefshëm."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
#, fuzzy
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-"
"z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may "
"not begin or end with a minus sign."
msgstr ""
"Një emër kompjuteri i vlefshëm mund të përmbajë vetëm gërma alfanumerike dhe "
"shenjën minus. Duhet të jetë i gjatë nga 2 deri në 63 gërma, dhe nuk mund të "
"fillojë apo mbarojë me shenjën minus."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "Error"
msgstr "Gabim"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Ndodhi një gabim dhe proçesi i konfigurimit të rrjetit dështoi. Mund ta "
"riprovosh nga menuja kryesore e instalimit."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Nuk u gjet asnjë përballje rrjeti"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Nuk u gjet asnjë përballje rrjeti. Sistemi i instalimit nuk arriti të gjejë "
"asnjë dispozitiv rrjeti."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Ndoshta duhet të ngarkosh modulin përkatës për kartën e rrjetit tënd, nëse "
"ke një të tillë. Për këtë, kthehu mbrapa tek hapi i gjetjes së kartës së "
"rrjetit."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr "Rrjet Infrastrukture (I Drejtuar), rrjet Ad-hoc (Peer to peer)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr "Lloj rrjeti me valë(wireless):"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr ""
"Rrjetet me valë(wireless) janë ose të drejtuara ose ad-hoc. Nëse përdor një "
"pikë lidhjeje reale, atëhere rrjeti është i Drejtuar. Nëse një kompjuter "
"tjetër është 'pika e lidhjes' për ty, atëhere rrjeti mund të jetë Ad-hoc."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "Konfigurimi i rrjetit me valë(wireless)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Searching for wireless access points ..."
msgstr "Duke kërkuar për pika hyrjeje me valë(wireless) ..."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:131
msgid "<none>"
msgstr "<asnjë>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:135
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Ethernet me valë(wireless 802.11x)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:139
msgid "wireless"
msgstr "me valë(wireless)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:143
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet ose Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:147
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:151
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:155
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Serial-line IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:159
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "Parallel-port IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:163
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Protokolli Point-to-Point"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:167
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:171
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "Protokolli Point-to-Point ISDN"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:175
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:179
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Real channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:183
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:187
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Inter-user communication vehicle"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:191
msgid "Unknown interface"
msgstr "Përballje e panjohur"
#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../netcfg-common.templates:196
msgid "Configuring network ..."
msgstr "Duke konfiguruar rrjetin ..."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:201
msgid "Configure the network"
msgstr "Konfiguro rrjetin"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "Emri DHCP:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Ndoshta duhet të shkruash një emër DHCP. Nëse je duke përdorur një cable "
"modem ,duhet të përcaktosh një numër llogarie këtu."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr "Shumë përdorues mund ta lënë bosh këtë."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Duke konfiguruar rrjetin me DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:15
msgid "This may take some time."
msgstr "Kjo mund të kërkojë pak kohë."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:19
msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
msgstr "Autokonfigurimi i rrjetit doli me sukses"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Nuk u gjet asnjë klient DHCP"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr "Nuk u gjet asnjë klient DHCP. Ky paket kërkon pump ose dhcp-client."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "Proçesi i konfigurimit DHCP do ndalojë."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration"
msgstr "Riprovo autokonfigurimin e rrjetit"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
msgstr ""
"Riprovo autokonfigurimin e rrjetit më një emër strehe(hostname) për DHCP"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Configure network manually"
msgstr "Konfiguroje vetë rrjetin"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "${wifireconf}"
msgstr "${wifireconf}"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Do not configure the network at this time"
msgstr "Mos e konfiguro tani rrjetin"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Mënyra e konfigurimit të rrjetit:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
#, fuzzy
msgid ""
"From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
"succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure "
"the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent "
"by the client, so you can also choose to retry DHCP network "
"autoconfiguration with a hostname that you provide."
msgstr ""
"Prej këtu mund të zgjedhësh të riprovosh autokonfigurimin e rrjetit me DHCP "
"(i cili mund të mos punojë nëse serveri DHCP do shumë kohë të përgjigjet) "
"ose të konfigurosh vetë rrjetin. Disa servera DHCP kanë nevojë për një emër "
"strehe(hostname) DHCP që ti dërgohet nga klienti, kështu që mund të "
"zgjedhësh të shkruash këtë të fundit përpara se ta riprovosh konfigurimin "
"automatik."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid "Network autoconfiguration failed"
msgstr "Autokonfigurimi i rrjetit dështoi"
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid ""
"Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
"DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
msgstr ""
"Ndoshta rrjeti yt nuk është duke përdorur protokollin DHCP. Përndryshe, "
"serveri DHCP mund të jetë i ngadaltë ose ndonjë kartë rrjeti nuk është duke "
"punuar siç duhet."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid "Continue without a default route?"
msgstr "Të vazhdoj pa një route të përzgjedhur?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
"Autokonfigurimi i rrjetit përfundoi me sukses. Megjithatë, nuk u caktua "
"asnjë route i përzgjedhur: sistemi nuk di si të komunikojë me strehues në "
"Internet. Kjo të pengon të vazhdosh me instalimin në mos nuk ke CD-ROM e "
"parë zyrtar të Debian-it, një CD-ROM 'Netinst', ose paketa në dispozicion në "
"rrjetin lokal."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Nëse nuk je i sigurtë, nuk duhet të vazhdosh pa një route të përzgjedhur: "
"kontakto administratorin e rrjetit lokal për këtë problem."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:60
msgid "Reconfigure the wireless network"
msgstr "Konfiguro rrjetin wireless(me valë)"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:65
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "Konfiguro rrjetin duke përdorur DHCP"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address:"
msgstr "Adresa IP:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"Adresa IP është unike për kompjutrin tënd dhe përbëhet nga katër numra të "
"ndarë nga pika. Nëse nuk di çfarë të përdorësh këtu, këshillohu me "
"drejtuesin e rrjetit."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Adresë IP e keqformuluar"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgstr ""
"Adresa e IP që përdore është e pavlefshme. Duhet të jetë e formës x.x.x.x "
"kur çdo 'x' nuk kalon 255. Të lutem provoje sërish."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Adresa point-to-point:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Adresa point-to-point përdoret për të vendosur pikën tjetër të rrjetit point-"
"to-point. Këshillohu me drejtuesin e rrjetit nëse nuk njeh të dhënat. "
"Adresa point-to-point duhet të jenë katër shifra të ndarë nga pika."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid "Netmask:"
msgstr "Netmask:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Netmask përdoret për të caktuar cilat kompjutera duhet të ndodhen në rrjetin "
"tënd lokal. Këshillohu me drejtuesin e rrjetit nëse nuk njeh vlerat. "
"Netmask duhet të jenë katër shifra të ndara nga pika."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid "Gateway:"
msgstr "Gateway:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid ""
"The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
"indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
"that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
"this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
"you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
"question, consult your network administrator."
msgstr ""
"Gateway është një adresë IP (katër numra të ndarë nga pika) që tregojnë "
"router gateway, i njohur edhe si router i prezgjedhur. I gjithë trafiku që "
"del jashtë rrjetit tënd LAN (p.sh, në Internet) dërgohet nëpërmjet këtij "
"router-i. Ka raste të rralla, kur mund të mos kesh router, në këtë rast "
"mund ta lësh bosh këtë fushë. Nëse nuk di çfarë përgjigje të japësh "
"këshillohu me drejtuesin e rrjetit."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Unreachable gateway"
msgstr "Gateway i paarritshëm"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "Adresa e gateway që përdore është e paarritshme."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr "Mund të kesh gabuar në caktimin e adresës IP, netmask dhe/ose gateway."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Is this information correct?"
msgstr "A janë këto të dhëna të sakta?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Currently configured network parameters:"
msgstr "Parametrat e rrjetit të sapo konfiguruar:"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" përballja = ${interface}\n"
" adresa IP = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" serverat DNS = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-static.templates:66
msgid "Configure a network using static addressing"
msgstr "Konfiguro një rrjet duke përdorur adresimin static"
#, fuzzy
#~ msgid "Configure the network statically?"
#~ msgstr "Konfiguroje vetë rrjetin"
#, fuzzy
#~ msgid "Continue without configuring the network?"
#~ msgstr "Konfiguro rrjetin"
#~ msgid "Dynamic network configuration (DHCP)"
#~ msgstr "Konfigurimi dinamik i rrjetit (DHCP)"
#~ msgid ""
#~ " interface = ${interface}\n"
#~ " hostname = ${hostname}\n"
#~ " domain = ${domain}\n"
#~ " dhcp hostname = ${dhcp_hostname}\n"
#~ " nameservers = ${nameservers}"
#~ msgstr ""
#~ " përballja = ${interface}\n"
#~ " emri i kompjuterit = ${hostname}\n"
#~ " zona (domain) = ${domain}\n"
#~ " emri dhcp = ${dhcp_hostname}\n"
#~ " serverat DNS = ${nameservers}"
#, fuzzy
#~ msgid "Next network configuration step:"
#~ msgstr "Mënyra e konfigurimit të rrjetit:"
#~ msgid "PC-Card (PCMCIA) Ethernet or Token Ring"
#~ msgstr "PC-Card (PCMCIA) Ethernet ose Token Ring"
#~ msgid "Do you want to retry DHCP network configuration?"
#~ msgstr "Dëshiron të riprovosh konfigurimin e rrjetit DHCP?"
#~ msgid ""
#~ "No IP address was found during automatic network configuration with DHCP. "
#~ "DHCP servers are sometimes really slow. If you wish, you can retry."
#~ msgstr ""
#~ "Nuk u gjet asnjë adresë IP gjatë konfigurimit automatik të rrjetit me "
#~ "DHCP. Serverat DHCP ndonjë herë janë të ngadaltë. Nëse dëshiron, mund të "
#~ "riprovosh."
#~ msgid "Dynamic addressing (DHCP), Static addressing (manual)"
#~ msgstr "Adresimi Dinamik (DHCP), adresimi statik (manual)"
#~ msgid "Error while activating the network"
#~ msgstr "Gabim gjatë aktivizimit të rrjetit"
#~ msgid "An error occurred while activating the network."
#~ msgstr "Ndodhi një gabim gjatë aktivizimit të rrjetit."