You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

778 lines
24 KiB

# Swedish translation for netcfg
# Copyright (C) 2002 David Kimdon
# This file is distributed under the same license as the netcfg package.
# David Weinehall <tao@kernel.org>, 2002.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: netcfg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-31 21:51-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-15 22:01+0200\n"
"Last-Translator: Per Olofsson <pelle@dsv.su.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-boot@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid "Auto-configure network with DHCP?"
msgstr "Konfigurera nätverket automatiskt med DHCP?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:4
msgid ""
"Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the "
"information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a "
"working configuration from a DHCP server on your network, you will be given "
"the opportunity to configure your network manually after the attempt to "
"configure it by DHCP."
msgstr ""
"Nätverket kan konfigureras antingen med DHCP eller genom att manuellt ange "
"all information. Om du väljer DHCP men installationsprogrammet misslyckas "
"med att hämta en fungerande konfiguration från en DHCP-server på ditt "
"nätverk så kommer du att få möjlighet att konfigurera nätverket manuellt "
"efter försöktet att konfigurera det genom DHCP."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid "Domain name:"
msgstr "Domännamn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:14
msgid ""
"The domain name is the part of your Internet address to the right of your "
"host name. It is often something that ends in .com, .net, .edu, or .org. "
"If you are setting up a home network, you can make something up, but make "
"sure you use the same domain name on all your computers."
msgstr ""
"Domännamnet är den del av din internetadress som finns på höger sida av "
"värdnamnet. Det är ofta något som slutar med .com, .net, .edu .org eller ."
"se. Om du installerar ett nätverk för hemmabruk kan du hitta på någonting, "
"men se till att du använder samma domännamn på alla dina datorer."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid "Name server addresses:"
msgstr "Namnserveradress:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:22
msgid ""
"The name servers are used to look up host names on the network. Please enter "
"the IP addresses (not host names) of up to 3 name servers, separated by "
"spaces. Do not use commas. The first name server in the list will be the "
"first to be queried. If you don't want to use any name server, just leave "
"this field blank."
msgstr ""
"Namnservrarna används för att slå upp värdnamn på nätverket. Ange IP-"
"adresserna (inte värdnamnen), åtskilda med blanksteg, på upp till tre "
"namnservrar. Använd inte kommatecken. Den första namnservern i listan kommer "
"att frågas först. Om du inte vill använda någon namnserver ska du lämna det "
"här fältet tomt."
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid "Primary network interface:"
msgstr "Primärt nätverkskort:"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:32
msgid ""
"Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the "
"primary network interface while installing Debian."
msgstr ""
"Ditt system har flera nätverkskort. Välj det som ska användas som primärt "
"nätverkskort medan Debian installeras."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid "Wireless ESSID for ${iface}:"
msgstr "Trådlös ESSID för ${iface}"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:38
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. If you would like to "
"use any available network, leave this field blank."
msgstr ""
"{iface} är ett trådlöst nätverskort. Ange namnet (ESSID) på det trådlösa "
"nätverk som du vill att ${iface} ska använda. Om du vill använda alla "
"tillgängliga nätverk ska du lämna det här fältet tomt."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid "WEP key for wireless device ${iface}:"
msgstr "WEP-nyckel till trådlösa enheten ${iface}:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If applicable, please enter the WEP security key for the wireless device "
"${iface}. There are two ways to do this:"
msgstr ""
"Ange WEP-säkerhetsnyckeln till den trådlösa enheten ${iface}, om en sådan "
"finns. Det finns två sätt att göra detta på:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format 'nnnn-nnnn-nn' or 'nnnnnnnn', where n is a "
"number, just enter it as it is into this field."
msgstr ""
"Om din WEP-nyckel är på formen \"nnnn-nnnn-nn\" eller \"nnnnnnnn\", där n är "
"ett nummer, anger du det bara som det är i det här fältet."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"If your WEP key is in the format of a passphrase, prefix it with "
"'s:' (without quotes)."
msgstr ""
"Om din WEP-nycket är i form av en lösenordsfras ska du ange \"s:\" före den "
"(utan citationstecken)."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:45
msgid ""
"Of course, if there is no WEP key for your wireless network, leave this "
"field blank."
msgstr ""
"Om det inte finns någon WEP-nycket till ditt trådlösa nätverk ska du "
"givetvis lämna det här fältet tomt."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid "Invalid WEP key"
msgstr "Ogiltig WEP-nyckel"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:60
msgid ""
"The WEP key '${wepkey}' is invalid. Please refer to the instructions on the "
"next screen carefully on how to enter your WEP key correctly, and try again."
msgstr ""
"WEP-nyckeln \"${wepkey}\" är ogiltig. Läs noggrant instruktionerna på nästa "
"skärm om hur du på ett korrekt sätt anger din WEP-nycket och försök igen."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Ogiltig ESSID"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:67
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 characters, "
"but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID-strängen är ogiltig. ESSID-strängar får bara vara upp till 32 tecken "
"långa men de får innehålla alla typer av tecken."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Hostname:"
msgstr "Värdnamn:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid "Please enter the hostname for this system."
msgstr "Ange det här systemets värdnamn."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:74
msgid ""
"The hostname is a single word that identifies your system to the network. If "
"you don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here."
msgstr ""
"Värdnamnet är ett ensamt ord som identifierar ditt system på nätverket. Om "
"du inte vet vad ditt värdnamn skall vara bör du fråga din "
"nätverksadministratör. Om du installerar ett nätverk för hemmabruk kan du "
"hitta på ett namn här."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "Invalid hostname"
msgstr "Ogiltigt värdnamn"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid "The name \"${hostname}\" is invalid."
msgstr "\"${hostname}\" är ett ogiltigt namn."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:84
msgid ""
"A valid hostname may contain only the numbers 0-9, the lowercase letters a-"
"z, and the minus sign. It must be between 2 and 63 characters long, and may "
"not begin or end with a minus sign."
msgstr ""
"Ett giltigt värdnamn får endast innehålla siffrorna 0-9, de små bokstäverna "
"a-z och minustecknet. Det måste vara mellan 2 och 63 tecken långt och får "
"inte börja eller sluta med ett minustecken."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid "Error"
msgstr "Fel"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:93
msgid ""
"An error occurred and the network configuration process has been aborted. "
"You may retry it from the installation main menu."
msgstr ""
"Ett fel inträffade och nätverkskonfigureringen har avbrutits. Du kan försöka "
"utföra den igen från installationens huvudmenyn."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid "No network interfaces detected"
msgstr "Inga nätverkskort identifierades."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"No network interfaces were found. The installation system was unable to find "
"a network device."
msgstr ""
"Inga nätverkskort identifierades. Installationssystemet kunde inte "
"identifiera en nätverksenhet."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:99
msgid ""
"You may need to load a specific module for your network card, if you have "
"one. For this, go back to the network hardware detection step."
msgstr ""
"Du kan behöva ladda en specifik modul för ditt nätverkskort, om du har ett. "
"För att göra detta ska du gå tillbaka till steget för identifiering av "
"nätverksmaskinvaran."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-common.templates:109
msgid "Infrastructure (Managed) network, Ad-hoc network (Peer to peer)"
msgstr "Infrastrukturnätverk (styrt), Ad-hoc-nätverk (icke-hierarkiskt)"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid "Wireless network kind:"
msgstr "Typ av trådlöst nätverk:"
# FIXME: Någon lämpligare översättning av "managed"?
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:110
msgid ""
"Wireless networks are either managed or ad-hoc. If you use a real access "
"point of some sort, your network is Managed. If another computer is your "
"'access point', then your network may be Ad-hoc."
msgstr ""
"Trådlösa nätverk är antingen styrda eller ad-hoc. Om du använder en riktig "
"åtkomstpunkt av något slag så är ditt nätverk styrt. Om en annan dator är "
"din åtkomstpunkt så är ditt nätverk Ad-hoc."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:117
msgid "Wireless network configuration"
msgstr "Konfigurering av trådlöst nätverk"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:121
msgid "Searching for wireless access points ..."
msgstr "Söker efter trådlösa åtkomstpunkter ..."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:131
msgid "<none>"
msgstr "<inget>"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:135
msgid "Wireless ethernet (802.11x)"
msgstr "Trådlöst ethernet (802.11x)"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:139
msgid "wireless"
msgstr "trådlöst"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:143
msgid "Ethernet or Fast Ethernet"
msgstr "Ethernet eller Fast Ethernet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:147
msgid "Token Ring"
msgstr "Token Ring"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:151
msgid "Arcnet"
msgstr "Arcnet"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:155
msgid "Serial-line IP"
msgstr "Serial-line IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:159
msgid "Parallel-port IP"
msgstr "Parallel-port IP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:163
msgid "Point-to-Point Protocol"
msgstr "Punkt till punkt-protokoll"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:167
msgid "IPv6-in-IPv4"
msgstr "IPv6-in-IPv4"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:171
msgid "ISDN Point-to-Point Protocol"
msgstr "ISDN-Punkt till punkt-prokotoll"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:175
msgid "Channel-to-channel"
msgstr "Channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:179
msgid "Real channel-to-channel"
msgstr "Riktig channel-to-channel"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:183
msgid "Hypersocket"
msgstr "Hypersocket"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:187
msgid "Inter-user communication vehicle"
msgstr "Inter-user communication vehicle"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-common.templates:191
msgid "Unknown interface"
msgstr "Okänt nätverkskort"
#. Type: text
#. Description
#. Prebaseconfig progress bar item
#: ../netcfg-common.templates:196
msgid "Configuring network ..."
msgstr "Konfigurerar nätverket ..."
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-common.templates:201
msgid "Configure the network"
msgstr "Konfigurera nätverket"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "DHCP hostname:"
msgstr "Värdnamn för DHCP:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid ""
"You may need to supply a DHCP host name. If you are using a cable modem, you "
"might need to specify an account number here."
msgstr ""
"Du kan behöva ange ett värdnamn för DHCP. Om du använder ett kabelmodem kan "
"du behöva ange ett kontonummer här."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:3
msgid "Most other users can just leave this blank."
msgstr "De flesta användare kan lämna det här tomt."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:11
msgid "Configuring the network with DHCP"
msgstr "Konfigurerar nätverket med DHCP"
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:15
msgid "This may take some time."
msgstr "Detta kan ta ett tag."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:19
msgid "Network autoconfiguration has succeeded"
msgstr "Statisk nätverkskonfigurering"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client found"
msgstr "Hittade ingen DHCP-klient"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "No DHCP client was found. This package requires pump or dhcp-client."
msgstr ""
"Hittade ingen DHCP-klient. Det här paketet kräver pump eller dhcp-client."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:23
msgid "The DHCP configuration process will be aborted."
msgstr "DHCP-konfigureringsprocessen kommer att avbrytas."
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration"
msgstr "Försök att konfigurera nätverket automatiskt igen"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Retry network autoconfiguration with a DHCP hostname"
msgstr ""
"Försök att konfigurera nätverket automatiskt igen med ett DHCP-värdnamn"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Configure network manually"
msgstr "Konfigurera nätverket manuellt"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "${wifireconf}"
msgstr "${wifireconf}"
#. Type: select
#. Choices
#: ../netcfg-dhcp.templates:30
msgid "Do not configure the network at this time"
msgstr "Strunta i att konfigurera nätverket"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid "Network configuration method:"
msgstr "Metod för nätverkskonfigurering"
#. Type: select
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:32
msgid ""
"From here you can choose to retry DHCP network autoconfiguration (which may "
"succeed if your DHCP server takes a long time to respond) or to configure "
"the network manually. Some DHCP servers require a DHCP hostname to be sent "
"by the client, so you can also choose to retry DHCP network "
"autoconfiguration with a hostname that you provide."
msgstr ""
"Här kan du välja att försöka konfigurera nätverket automatiskt med DHCP igen "
"(vilket kanske fungerar om din DHCP-server tar lång tid på sig att svara), "
"eller att konfigurera nätverket manuellt. Vissa DHCP-servrar kräver att ett "
"DHCP-värdnamn skickas av klienten, så du kan också välja att försöka "
"konfigurera nätverket med DHCP och ett värdnamn som du anger."
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid "Network autoconfiguration failed"
msgstr "Automatisk konfigurering av nätverket misslyckades"
#. Type: note
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:42
msgid ""
"Your network is probably not using the DHCP protocol. Alternatively, the "
"DHCP server may be slow or some network hardware is not working properly."
msgstr ""
"Ditt nätverk använder förmodligen inte DHCP-protokollet. Det kan också vara "
"så att DHCP-servern är långsam eller att någon nätverkshårdvara inte "
"fungerar ordentligt."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid "Continue without a default route?"
msgstr "Fortsätt utan en standardrutt?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"The network autoconfiguration was successful. However, no default route was "
"set: the system does not know how to communicate with hosts on the Internet. "
"This will make it impossible to continue with the installation unless you "
"have the first official Debian CD-ROM, a 'Netinst' CD-ROM, or packages "
"available on the local network."
msgstr ""
"Automatisk konfigurering av nätverket lyckades. Ingen standardrutt "
"aktiverades dock, systemet vet alltså inte hur det ska kommunicera med andra "
"noder på Internet. Det här gör det omöjligt att fortsätta installationen om "
"du inte har den första officiella Debian-CD:n, en \"Netinst\"-CD, eller "
"paketen tillgängliga på det lokala nätverket."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:48
msgid ""
"If you are unsure, you should not continue without a default route: contact "
"your local network administrator about this problem."
msgstr ""
"Om du är osäker bör du inte fortsätta utan en standardrutt. Kontakta i "
"stället din lokala nätverksadministratör rörande det här problemet."
#. Type: text
#. Description
#: ../netcfg-dhcp.templates:60
msgid "Reconfigure the wireless network"
msgstr "Konfigurera om det trådlösa nätverket"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-dhcp.templates:65
msgid "Configure the network using dynamic addressing (DHCP)"
msgstr "Konfigurera nätverket via dynamisk adressering (DHCP)"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid "IP address:"
msgstr "IP-adress:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:3
msgid ""
"The IP address is unique to your computer and consists of four numbers "
"separated by periods. If you don't know what to use here, consult your "
"network administrator."
msgstr ""
"IP-adressen är unik för din dator och består av fyra nummer åtskilda av "
"punkter. Om du inte vet vad du skall ange här bör du fråga din "
"nätverksadministratör."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid "Malformed IP address"
msgstr "Felformaterad IP-adress"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:10
msgid ""
"The IP address you provided is malformed. It should be in the form x.x.x.x "
"where each 'x' is no larger than 255. Please try again."
msgstr ""
"IP-adressen som du angav är felformaterad. Den ska vara på formen x.x.x.x "
"där varje \"x\" inte är större än 255. Försök igen."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid "Point-to-point address:"
msgstr "Punkt till punkt-adress:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:16
msgid ""
"The point-to-point address is used to determine the other endpoint of the "
"point to point network. Consult your network administrator if you do not "
"know the value. The point-to-point address should be entered as four "
"numbers separated by periods."
msgstr ""
"Punkt till punkt-adressen används för att bestämma den andra ändpunkten i "
"ett punkt till punkt-nätverk. Fråga din nätverksadministratör om du inte vet "
"värdet. Punkt till punkt-adressen skall anges som fyra nummer åtskilda av "
"punkter."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid "Netmask:"
msgstr "Nätmask:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:25
msgid ""
"The netmask is used to determine which machines are local to your network. "
"Consult your network administrator if you do not know the value. The "
"netmask should be entered as four numbers separated by periods."
msgstr ""
"Nätmasken används för att bestämma vilka maskiner som är lokala på ditt "
"nätverk. Fråga din nätverksadministratör om du inte vet värdet. Nätmasken "
"anges som fyra nummer åtskilda av punkter."
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid "Gateway:"
msgstr "Gateway:"
#. Type: string
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:33
msgid ""
"The gateway is an IP address (four numbers separated by periods) that "
"indicates the gateway router, also known as the default router. All traffic "
"that goes outside your LAN (for instance, to the Internet) is sent through "
"this router. In rare circumstances, you may have no router; in that case, "
"you can leave this blank. If you don't know the proper answer to this "
"question, consult your network administrator."
msgstr ""
"Gateway är en IP-adress (fyra nummer åtskilda av punkter) som anger "
"gatewayroutern, även kallad standardroutern. All trafik som skall ut från "
"ditt LAN (exempelvis till internet) sänds via denna router. I sällsynta fall "
"har du ingen router och då lämnar du det här tomt. Om du inte vet svaret på "
"den här frågan bör du konsultera din nätverksadministratör."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "Unreachable gateway"
msgstr "Kunde inte nå gateway"
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid "The gateway address you entered is unreachable."
msgstr "Den gatewayadress du angav kan inte nås."
#. Type: error
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:44
msgid ""
"You may have made an error entering your IP address, netmask and/or gateway."
msgstr ""
"Du kan ha skrivit fel när du angav din IP-adress, nätmask och/eller gateway."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Is this information correct?"
msgstr "Är denna information korrekt?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid "Currently configured network parameters:"
msgstr "Nätverksparametrar som är konfigurerade:"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../netcfg-static.templates:53
msgid ""
" interface = ${interface}\n"
" ipaddress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" pointopoint = ${pointopoint}\n"
" nameservers = ${nameservers}"
msgstr ""
" nätverkskort = ${interface}\n"
" IP-adress = ${ipaddress}\n"
" netmask = ${netmask}\n"
" gateway = ${gateway}\n"
" punkt till punkt = ${pointopoint}\n"
" namnservrar = ${nameservers}"
#. Type: text
#. Description
#. Item in the main menu to select this package
#: ../netcfg-static.templates:66
msgid "Configure a network using static addressing"
msgstr "Konfigurera ett nätverk genom statisk adressering"
#, fuzzy
#~ msgid "Configure the network statically?"
#~ msgstr "Konfigurera nätverket manuellt"
#~ msgid ""
#~ "${IFACE} does not seem to be connected to any sort of network. This could "
#~ "be due to a missing network cable or network adapter malfunction. You can "
#~ "either forego configuring the network until you reboot into Debian and "
#~ "use the etherconf utility, or configure the network statically. You can "
#~ "also go back and choose a different interface."
#~ msgstr ""
#~ "${IFACE} verkar inte vara kopplat till ett nätverk. Det här kan bero på "
#~ "att en nätverkskabel saknas eller på att nätverksadaptern inte fungerar. "
#~ "Du kan antingen skjuta upp nätverkskonfigurationen tills du startat om "
#~ "till Debian och använda etherconf-verktyget, eller konfigurera nätverket "
#~ "statiskt. Du kan också gå tillbaka och välja ett annat nätverksgränsnitt."
#~ msgid "Continue without configuring the network?"
#~ msgstr "Fortsätt utan att konfigurera nätverket?"