You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1435 lines
54 KiB

# translation of tasksel-pa.po to Punjabi
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
#
# Amanpreet Singh Alam[ਆਲਮ] <amanpreetalam@yahoo.com>, 2005.
# Amanpreet Singh Alam[ਆਲਮ] <amanpreetalam@yahoo.com>, 2005, 2006.
# A S Alam <apbrar@gmail.com>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel-pa\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-27 12:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-04-22 15:12+0530\n"
"Last-Translator: A S Alam <apbrar@gmail.com>\n"
"Language-Team: Punjabi <fedora-trans-pa@redhat.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid "Arabic environment"
msgstr "ਅਰਬੀ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
#, fuzzy
msgid "Arabic desktop"
msgstr "ਥਾਈ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
msgid "This task localises the desktop in Arabic."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
#, fuzzy
msgid "Basque desktop"
msgstr "ਡੈਨਿਸ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Basque."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
#, fuzzy
msgid "Belarusian environment"
msgstr "ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
"Belarusian speaking people use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
#, fuzzy
msgid "Belarusian desktop"
msgstr "ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
msgid "Bengali environment"
msgstr "ਬੰਗਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Bengali speakers to use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ "
"ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
#, fuzzy
msgid "Bengali desktop"
msgstr "ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
msgid "This task localises the desktop in Bengali."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
#, fuzzy
msgid "Bosnian desktop"
msgstr "ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
msgstr "ਇਹ ਕੰਮ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਬੋਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "ਬਰਾਜ਼ੀਲੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਬਰਾਜ਼ੀਲੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ "
"ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "ਬਰਾਜ਼ੀਲੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਬਰਾਜ਼ੀਲੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
msgid "Bulgarian environment"
msgstr "ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
msgid ""
"This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
"speakers to use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid "Bulgarian desktop"
msgstr "ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid "Catalan environment"
msgstr "ਕਾਟਾਲਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਕਾਟਾਲਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ "
"ਹੁੰਦੇ ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid "Catalan desktop"
msgstr "ਕਾਟਾਲਾਨ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid "This task localises the desktop in Catalan."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਕਾਟਾਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "ਸਧਾਰਨ ਚੀਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਕਾਰਜ, ਡਾਟਾ ਫਾਇਲਾਂ, ਫੋਂਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ "
"ਬੋਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਚੀਨੀ ਇਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:16001
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "ਸਧਾਰਨ ਚੀਨੀ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:16001
msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:17001
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "ਮੂਲ ਚੀਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:17001
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਕਾਰਜ, ਡਾਟਾ ਫਾਇਲਾਂ, ਫੋਂਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ "
"ਬੋਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਚੀਨੀ ਇਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18001
#, fuzzy
msgid "Traditional Chinese desktop"
msgstr "ਮੂਲ ਚੀਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18001
msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:19001
#, fuzzy
msgid "Croatian desktop"
msgstr "ਕਾਟਾਲਾਨ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:19001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Croatian."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਕਾਟਾਲਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:20001
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "ਸਰਲਿੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:20001
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲਿਕ ਫੋਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਲਿਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ "
"ਨਾਲ ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਮੈਕਡੋਨੀਆ, ਰੂਸ, ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21001
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "ਸਰਲਿੱਕ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21001
msgid ""
"This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਸਰਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, "
"ਮੈਕਡੋਨੀਆ, ਰੂਸ, ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:22001
msgid "Czech environment"
msgstr "ਚੈੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:22001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:23001
msgid "Czech desktop"
msgstr "ਚੈੱਕ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:23001
msgid "This task localises the desktop in Czech."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:24001
msgid "Danish environment"
msgstr "ਡੈਨਿਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:24001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਡੈਨਿਸ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:25001
msgid "Danish desktop"
msgstr "ਡੈਨਿਸ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:25001
msgid "This task localises the desktop in Danish."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਡੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:26001
msgid "SQL database"
msgstr "SQL ਡਾਟਾਬੇਸ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:26001
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "ਇਹ ਕਾਰਜ PostgreSQL ਡਾਟਾਬੇਸ ਲਈ ਕਲਾਂਇਟ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:26001
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL ਇੱਕ SQL ਰੀਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ increasing SQL92 compliance ਅਤੇ ਕੁਝ "
"SQL3 ਦੇ ਗੁਣ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਉਪਭੋਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ "
"ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਾ-ਬੰਦੀ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:27001
msgid "Desktop environment"
msgstr "ਵੇਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:27001
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"Gnome and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਨੋਮ ਅਤੇ KDE ਵੇਹੜਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਮੂਲ ਵੇਹੜਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28001
msgid "DNS server"
msgstr "DNS ਸਰਵਰ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28001
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "BIND DNS ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:29001
msgid "Dutch environment"
msgstr "ਡੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:29001
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਡੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:30001
#, fuzzy
msgid "Dutch desktop"
msgstr "ਚੈੱਕ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:30001
msgid "This task localises the desktop in Dutch."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਡੱਚ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31001
#, fuzzy
msgid "Dzongkha desktop"
msgstr "ਡੈਨਿਸ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਡੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32001
#, fuzzy
msgid "Esperanto desktop"
msgstr "ਜਰਮਨ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:33001
#, fuzzy
msgid "Estonian desktop"
msgstr "ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:33001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Estonian."
msgstr "ਇਹ ਕੰਮ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਬੋਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:34001
msgid "File server"
msgstr "ਫਾਇਲ ਸਰਵਰ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:34001
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਲ ਸਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ NetBIOS "
"ਅਤੇ NFS ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:35001
#, fuzzy
msgid "Finnish environment"
msgstr "ਡੈਨਿਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:35001
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਡੈਨਿਸ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:36001
#, fuzzy
msgid "Finnish desktop"
msgstr "ਡੈਨਿਸ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:36001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Finnish."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਡੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37001
msgid "French environment"
msgstr "ਫਰੈਂਚ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38001
msgid "French desktop"
msgstr "ਫਰੈਂਚ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38001
msgid "This task localises the desktop in French."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39001
#, fuzzy
msgid "Galician environment"
msgstr "ਇਤਾਲਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39001
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Galician to help Galician "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਇਤਾਲਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ "
"ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:40001
#, fuzzy
msgid "Galician desktop"
msgstr "ਇਤਾਲਵੀ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:40001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Galician."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:41001
#, fuzzy
msgid "Georgian desktop"
msgstr "ਜਰਮਨ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:41001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Georgian."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:42001
msgid "German environment"
msgstr "ਜਰਮਨ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:42001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:43001
msgid "German desktop"
msgstr "ਜਰਮਨ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:43001
msgid "This task localises the desktop in German."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:44001
msgid "Gnome desktop environment"
msgstr "ਗਨੋਮ ਵੇਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:44001
#, fuzzy
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
"environment."
msgstr "ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਅਧਾਰ \"ਵੇਹੜਾ\" ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਗਨੋਮ ਵੇਹੜੇ ਸਮੇਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:45001
msgid "Greek environment"
msgstr "ਗਰੀਕ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:45001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਗਰੀਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:46001
msgid "Greek desktop"
msgstr "ਗਰੀਕ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:46001
msgid "This task localises the desktop in Greek."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਗਰੀਕ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:47001
#, fuzzy
msgid "Gujarati desktop"
msgstr "ਹੰਗਰੀਆਈ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:47001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ) ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:48001
msgid "Hebrew environment"
msgstr "ਹੈਬਰਿਓ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:48001
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਹੈਬਰਿਊ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ "
"ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:49001
msgid "Hebrew desktop"
msgstr "ਹੈਬਰਿਓ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:49001
msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਹੈਬਰਿਊ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50001
msgid "Hindi environment"
msgstr "ਹਿੰਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50001
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Hindi speakers to use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:51001
#, fuzzy
msgid "Hindi desktop"
msgstr "ਡੈਨਿਸ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:51001
msgid "This task localises the desktop in Hindi."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:52001
msgid "Hungarian environment"
msgstr "ਹੰਗਰੀਆਈ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:52001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਹੰਗਰੀਆਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ "
"ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:53001
msgid "Hungarian desktop"
msgstr "ਹੰਗਰੀਆਈ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:53001
msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਹੰਗਰੀਆਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:54001
#, fuzzy
msgid "Icelandic environment"
msgstr "ਇਤਾਲਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:54001
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Icelandic to help Icelandic "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਇਤਾਲਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ "
"ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55001
#, fuzzy
msgid "Icelandic desktop"
msgstr "ਇਤਾਲਵੀ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:56001
#, fuzzy
msgid "Irish environment"
msgstr "ਤੁਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:56001
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਤੁਰਕੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ "
"ਹੁੰਦੇ ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:57001
#, fuzzy
msgid "Irish desktop"
msgstr "ਤੁਰਕ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:57001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Irish."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਤੁਰਕ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:58001
msgid "Italian environment"
msgstr "ਇਤਾਲਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:58001
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਇਤਾਲਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ "
"ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59001
msgid "Italian desktop"
msgstr "ਇਤਾਲਵੀ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59001
msgid "This task localises the desktop in Italian."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਇਤਾਲਵੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:60001
msgid "Japanese environment"
msgstr "ਜਾਪਾਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:60001
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr "ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:61001
#, fuzzy
msgid "Japanese desktop"
msgstr "ਜਾਪਾਨੀ ਵੇਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:61001
msgid "This task localises the desktop in Japanese."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:62001
#, fuzzy
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "ਵੇਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:62001
#, fuzzy
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
"Environment."
msgstr "ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਅਧਾਰ \"ਵੇਹੜਾ\" ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਗਨੋਮ ਵੇਹੜੇ ਸਮੇਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:63001
#, fuzzy
msgid "Khmer environment"
msgstr "ਜਰਮਨ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:63001
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:64001
#, fuzzy
msgid "Khmer desktop"
msgstr "ਕੋਰੀਆਈ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:64001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Khmer."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਕੋਰੀਆਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:65001
msgid "Korean environment"
msgstr "ਕੋਰੀਆਈ ਵਾਤਾਵਰਣ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:65001
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr "ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਕੋਰੀਆਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਬੀਅਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਇੰਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:66001
msgid "Korean desktop"
msgstr "ਕੋਰੀਆਈ ਵੇਹੜਾ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:66001
msgid "This task localises the desktop in Korean."
msgstr "ਇਸ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਕੋਰੀਆਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:67001
msgid "Laptop"
msgstr "ਲੈਪਟਾਪ"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:67001
msgid "This task installs software useful for a laptop."