You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

tl.po 40 KiB


 1. # Tagalog messages for tasksel
 2. # Copyright (C) 2004 Software in the Public Interest, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as tasksel
 4. # Itong talaksan ay ipinapamahagi sa parehong lisensya ng tasksel
 5. # Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>, 2004
 6. # This file is maintained by Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>
 7. # Itong talaksan ay inaalagaan ni Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>
 8. #
 9. msgid ""
 10. msgstr ""
 11. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 12. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 13. "POT-Creation-Date: 2006-07-26 15:49-0400\n"
 14. "PO-Revision-Date: 2006-02-15 13:57+0800\n"
 15. "Last-Translator: Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>\n"
 16. "Language-Team: Tagalog <debian-tl@banwa.upm.edu.ph>\n"
 17. "MIME-Version: 1.0\n"
 18. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 19. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 20. #. Description
 21. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 22. msgid "Arabic environment"
 23. msgstr "Kapaligirang Arabo"
 24. #. Description
 25. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 26. msgid ""
 27. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 28. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 29. msgstr ""
 30. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
 31. "nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Arabo na gumamit ng Debian."
 32. #. Description
 33. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 34. #, fuzzy
 35. msgid "Arabic desktop"
 36. msgstr "Desktop na Thai"
 37. #. Description
 38. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 39. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 40. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Arabo"
 41. #. Description
 42. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 43. #, fuzzy
 44. msgid "Basque desktop"
 45. msgstr "Desktop na Danish"
 46. #. Description
 47. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 48. #, fuzzy
 49. msgid "This task localises the desktop in Basque."
 50. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hapones."
 51. #. Description
 52. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 53. #, fuzzy
 54. msgid "Belarusian environment"
 55. msgstr "Kapaligirang Bulgaryan"
 56. #. Description
 57. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 58. #, fuzzy
 59. msgid ""
 60. "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 61. "Belarusian speaking people use Debian."
 62. msgstr ""
 63. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Aleman upang tulungan ang mga "
 64. "nagsasalita ng Aleman na gumamit ng Debian."
 65. #. Description
 66. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 67. #, fuzzy
 68. msgid "Belarusian desktop"
 69. msgstr "Desktop na Bulgaryan"
 70. #. Description
 71. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 72. #, fuzzy
 73. msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 74. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Bulgaryan."
 75. #. Description
 76. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 77. msgid "Bengali environment"
 78. msgstr "Kapaligirang Bengali"
 79. #. Description
 80. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 81. msgid ""
 82. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 83. "it easier for Bengali speakers to use Debian."
 84. msgstr ""
 85. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
 86. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Bengali na gumamit ng "
 87. "Debian."
 88. #. Description
 89. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 90. #, fuzzy
 91. msgid "Bengali desktop"
 92. msgstr "Desktop na Bulgaryan"
 93. #. Description
 94. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 95. msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 96. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Bengali"
 97. #. Description
 98. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 99. #, fuzzy
 100. msgid "Bosnian desktop"
 101. msgstr "Desktop na Romanyan"
 102. #. Description
 103. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 104. #, fuzzy
 105. msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 106. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Romanyan"
 107. #. Description
 108. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 109. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 110. msgstr "Kapaligirang Brasilyanong Portuges"
 111. #. Description
 112. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 113. msgid ""
 114. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 115. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 116. msgstr ""
 117. "Ang task na ito ay nagluluklok ng mga programa, talaksan ng datos, at "
 118. "babasahin na nagpapadali ng paggamit ng Debian para sa nagsasalita ng "
 119. "Brasilyanong Portuges."
 120. #. Description
 121. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 122. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 123. msgstr "Desktop na Brasilyanong Portuges"
 124. #. Description
 125. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 126. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 127. msgstr "Ginagawa nito ang desktop na lokalisado para sa Brasilyanong Portuges."
 128. #. Description
 129. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 130. msgid "Bulgarian environment"
 131. msgstr "Kapaligirang Bulgaryan"
 132. #. Description
 133. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 134. msgid ""
 135. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 136. "speakers to use Debian."
 137. msgstr ""
 138. "Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa mga Bulgaryan na "
 139. "gamitin ang Debian."
 140. #. Description
 141. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 142. msgid "Bulgarian desktop"
 143. msgstr "Desktop na Bulgaryan"
 144. #. Description
 145. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 146. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 147. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Bulgaryan."
 148. #. Description
 149. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 150. msgid "Catalan environment"
 151. msgstr "Kapaligirang Katalan"
 152. #. Description
 153. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 154. msgid ""
 155. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 156. "speaking people use Debian."
 157. msgstr ""
 158. "Ang task na ito ay nagluluklok ng mga pakete at babasahin sa Katalan upang "
 159. "tulungan ang nagsasalita ng Katalan na gumamit ng Debian."
 160. #. Description
 161. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 162. msgid "Catalan desktop"
 163. msgstr "Desktop na Katalan"
 164. #. Description
 165. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 166. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 167. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Katalan."
 168. #. Description
 169. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 170. msgid "Simplified Chinese environment"
 171. msgstr "Kapaligirang para sa pina-simpleng Intsik"
 172. #. Description
 173. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 174. msgid ""
 175. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 176. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 177. "encoding."
 178. msgstr ""
 179. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, atmga "
 180. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Intsik nagumamit ng "
 181. "Debian, gamit ang pina-simpleng encoding na Intsik."
 182. #. Description
 183. #: ../po/debian-tasks.desc:16001
 184. msgid "Simplified Chinese desktop"
 185. msgstr "Desktop na pina-simpleng Intsik"
 186. #. Description
 187. #: ../po/debian-tasks.desc:16001
 188. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 189. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa pina-simpleng Intsik"
 190. #. Description
 191. #: ../po/debian-tasks.desc:17001
 192. msgid "Traditional Chinese environment"
 193. msgstr "Kapaligirang tradisyonal ng Intsik"
 194. #. Description
 195. #: ../po/debian-tasks.desc:17001
 196. msgid ""
 197. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 198. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 199. "encoding."
 200. msgstr ""
 201. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, atmga "
 202. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Intsik nagumamit ng "
 203. "Debian, gamit ang encoding na tradisyonal ng Intsik."
 204. #. Description
 205. #: ../po/debian-tasks.desc:18001
 206. #, fuzzy
 207. msgid "Traditional Chinese desktop"
 208. msgstr "Kapaligirang tradisyonal ng Intsik"
 209. #. Description
 210. #: ../po/debian-tasks.desc:18001
 211. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 212. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Intsik na tradisyonal"
 213. #. Description
 214. #: ../po/debian-tasks.desc:19001
 215. #, fuzzy
 216. msgid "Croatian desktop"
 217. msgstr "Desktop na Katalan"
 218. #. Description
 219. #: ../po/debian-tasks.desc:19001
 220. #, fuzzy
 221. msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 222. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Katalan."
 223. #. Description
 224. #: ../po/debian-tasks.desc:20001
 225. msgid "Cyrillic environment"
 226. msgstr "Kapaligirang Cyrillic"
 227. #. Description
 228. #: ../po/debian-tasks.desc:20001
 229. msgid ""
 230. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 231. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 232. "Serbian and Ukrainian."
 233. msgstr ""
 234. "Nagbibigay ng mga font na Cyrillic at ibang mga software na kailangan upang "
 235. "gumamit ng Cyrillic. Suportado nito ang Belaruso, Bulharyan, Macedoniyan, "
 236. "Russo, Serbyan at Ukranyan."
 237. #. Description
 238. #: ../po/debian-tasks.desc:21001
 239. msgid "Cyrillic desktop"
 240. msgstr "Desktop na Cyrillic"
 241. #. Description
 242. #: ../po/debian-tasks.desc:21001
 243. msgid ""
 244. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 245. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 246. msgstr ""
 247. "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Cyrillic. Suportado nito ang "
 248. "Belaruso, Bulhariya, Macedonian, Russo, Serbian at Ukrainian."
 249. #. Description
 250. #: ../po/debian-tasks.desc:22001
 251. msgid "Czech environment"
 252. msgstr "Kapaligirang Czech"
 253. #. Description
 254. #: ../po/debian-tasks.desc:22001
 255. msgid ""
 256. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 257. "speaking people use Debian."
 258. msgstr ""
 259. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Czech upang tulungan ang mga "
 260. "nagsasalita ng Czech na gumamit ng Debian."
 261. #. Description
 262. #: ../po/debian-tasks.desc:23001
 263. msgid "Czech desktop"
 264. msgstr "Desktop na Czech"
 265. #. Description
 266. #: ../po/debian-tasks.desc:23001
 267. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 268. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop para sa Czech."
 269. #. Description
 270. #: ../po/debian-tasks.desc:24001
 271. msgid "Danish environment"
 272. msgstr "Kapaligirang Danish"
 273. #. Description
 274. #: ../po/debian-tasks.desc:24001
 275. msgid ""
 276. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 277. "speaking people use Debian."
 278. msgstr ""
 279. "Nagluluklok ito ng mga pakete at mga babasahin na nagpapadali para sa mga "
 280. "nagsasalita ng Danish na gumamit ng Debian."
 281. #. Description
 282. #: ../po/debian-tasks.desc:25001
 283. msgid "Danish desktop"
 284. msgstr "Desktop na Danish"
 285. #. Description
 286. #: ../po/debian-tasks.desc:25001
 287. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 288. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Danish."
 289. #. Description
 290. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 291. msgid "SQL database"
 292. msgstr "Database na SQL"
 293. #. Description
 294. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 295. msgid ""
 296. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 297. msgstr ""
 298. "Pinipili nito ang mga paketeng pang-kliyente at pang-server para sa database "
 299. "na PostgreSQL."
 300. #. Description
 301. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 302. msgid ""
 303. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 304. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 305. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 306. "locking."
 307. msgstr ""
 308. "Ang PostgreSQL ay isang SQL relational database, nagbibigay ng lumalawak na "
 309. "pagsunod sa SQL92 at ilan sa mga katangian ng SQL3. Nararapat itong gamitin "
 310. "sa maramihang gumagamit sa pag-akses ng database, gamit ang kanyang mga "
 311. "kasangkapan para sa mga transaksyon at fine-grained locking."
 312. #. Description
 313. #: ../po/debian-tasks.desc:27001
 314. msgid "Desktop environment"
 315. msgstr "Kapaligirang Desktop"
 316. #. Description
 317. #: ../po/debian-tasks.desc:27001
 318. msgid ""
 319. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 320. "Gnome and KDE desktop tasks."
 321. msgstr ""
 322. "Nagdudulot ito ng payak na software na pang-desktop at nagiging batayan ng "
 323. "Gnome at KDE desktop."
 324. #. Description
 325. #: ../po/debian-tasks.desc:28001
 326. msgid "DNS server"
 327. msgstr "DNS server"
 328. #. Description
 329. #: ../po/debian-tasks.desc:28001
 330. msgid ""
 331. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 332. msgstr ""
 333. "Pinipili ang BIND DNS server, at kaugnay na babasahin at kasangkapang mga "
 334. "pakete."
 335. #. Description
 336. #: ../po/debian-tasks.desc:29001
 337. msgid "Dutch environment"
 338. msgstr "Kapaligirang Dutch"
 339. #. Description
 340. #: ../po/debian-tasks.desc:29001
 341. msgid ""
 342. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 343. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 344. msgstr ""
 345. "Niluluklok nito ang mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
 346. "nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Dutch sa Debian."
 347. #. Description
 348. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 349. #, fuzzy
 350. msgid "Dutch desktop"
 351. msgstr "Desktop na Czech"
 352. #. Description
 353. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 354. msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 355. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Dutch"
 356. #. Description
 357. #: ../po/debian-tasks.desc:31001
 358. #, fuzzy
 359. msgid "Dzongkha desktop"
 360. msgstr "Desktop na Danish"
 361. #. Description
 362. #: ../po/debian-tasks.desc:31001
 363. #, fuzzy
 364. msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 365. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Danish."
 366. #. Description
 367. #: ../po/debian-tasks.desc:32001
 368. #, fuzzy
 369. msgid "Esperanto desktop"
 370. msgstr "Desktop na Aleman"
 371. #. Description
 372. #: ../po/debian-tasks.desc:32001
 373. #, fuzzy
 374. msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 375. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Aleman."
 376. #. Description
 377. #: ../po/debian-tasks.desc:33001
 378. #, fuzzy
 379. msgid "Estonian desktop"
 380. msgstr "Desktop na Romanyan"
 381. #. Description
 382. #: ../po/debian-tasks.desc:33001
 383. #, fuzzy
 384. msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 385. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Romanyan"
 386. #. Description
 387. #: ../po/debian-tasks.desc:34001
 388. msgid "File server"
 389. msgstr "File server"
 390. #. Description
 391. #: ../po/debian-tasks.desc:34001
 392. msgid ""
 393. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 394. "and NFS."
 395. msgstr ""
 396. "Inaayos nito ang sistema niyo upang maging file sever, na nagsusuporta ng "
 397. "NetBIOS at NFS."
 398. #. Description
 399. #: ../po/debian-tasks.desc:35001
 400. #, fuzzy
 401. msgid "Finnish environment"
 402. msgstr "Kapaligirang Danish"
 403. #. Description
 404. #: ../po/debian-tasks.desc:35001
 405. #, fuzzy
 406. msgid ""
 407. "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 408. "speaking people use Debian."
 409. msgstr ""
 410. "Nagluluklok ito ng mga pakete at mga babasahin na nagpapadali para sa mga "
 411. "nagsasalita ng Danish na gumamit ng Debian."
 412. #. Description
 413. #: ../po/debian-tasks.desc:36001
 414. #, fuzzy
 415. msgid "Finnish desktop"
 416. msgstr "Desktop na Danish"
 417. #. Description
 418. #: ../po/debian-tasks.desc:36001
 419. #, fuzzy
 420. msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 421. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Danish."
 422. #. Description
 423. #: ../po/debian-tasks.desc:37001
 424. msgid "French environment"
 425. msgstr "Kapaligirang Pranses"
 426. #. Description
 427. #: ../po/debian-tasks.desc:37001
 428. msgid ""
 429. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 430. "speaking people use Debian."
 431. msgstr ""
 432. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Pranses upang tulungan ang mga "
 433. "nagsasalita ng Pranses na gumamit ng Debian."
 434. #. Description
 435. #: ../po/debian-tasks.desc:38001
 436. msgid "French desktop"
 437. msgstr "Desktop na Pranses"
 438. #. Description
 439. #: ../po/debian-tasks.desc:38001
 440. msgid "This task localises the desktop in French."
 441. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop para sa Pranses."
 442. #. Description
 443. #: ../po/debian-tasks.desc:39001
 444. #, fuzzy
 445. msgid "Galician environment"
 446. msgstr "Kapaligirang Italyano"
 447. #. Description
 448. #: ../po/debian-tasks.desc:39001
 449. #, fuzzy
 450. msgid ""
 451. "This task installs packages and documentation in Galician to help Galician "
 452. "speaking people use Debian."
 453. msgstr ""
 454. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Italyano upang tulungan ang "
 455. "mga nagsasalita ng Italyano na gumamit ng Debian."
 456. #. Description
 457. #: ../po/debian-tasks.desc:40001
 458. #, fuzzy
 459. msgid "Galician desktop"
 460. msgstr "Desktop na Italyano"
 461. #. Description
 462. #: ../po/debian-tasks.desc:40001
 463. #, fuzzy
 464. msgid "This task localises the desktop in Galician."
 465. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Italyano."
 466. #. Description
 467. #: ../po/debian-tasks.desc:41001
 468. #, fuzzy
 469. msgid "Georgian desktop"
 470. msgstr "Desktop na Aleman"
 471. #. Description
 472. #: ../po/debian-tasks.desc:41001
 473. #, fuzzy
 474. msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 475. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Aleman."
 476. #. Description
 477. #: ../po/debian-tasks.desc:42001
 478. msgid "German environment"
 479. msgstr "Kapaligirang Aleman"
 480. #. Description
 481. #: ../po/debian-tasks.desc:42001
 482. msgid ""
 483. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 484. "speaking people use Debian."
 485. msgstr ""
 486. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Aleman upang tulungan ang mga "
 487. "nagsasalita ng Aleman na gumamit ng Debian."
 488. #. Description
 489. #: ../po/debian-tasks.desc:43001
 490. msgid "German desktop"
 491. msgstr "Desktop na Aleman"
 492. #. Description
 493. #: ../po/debian-tasks.desc:43001
 494. msgid "This task localises the desktop in German."
 495. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Aleman."
 496. #. Description
 497. #: ../po/debian-tasks.desc:44001
 498. msgid "Gnome desktop environment"
 499. msgstr "Kapaligirang desktop na Gnome"
 500. #. Description
 501. #: ../po/debian-tasks.desc:44001
 502. #, fuzzy
 503. msgid ""
 504. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 505. "environment."
 506. msgstr ""
 507. "Nagdudulot ito ng pangunahing \"desktop\" software na gamit ang Gnome "
 508. "desktop environment."
 509. #. Description
 510. #: ../po/debian-tasks.desc:45001
 511. msgid "Greek environment"
 512. msgstr "Kapaligirang Griyego"
 513. #. Description
 514. #: ../po/debian-tasks.desc:45001
 515. msgid ""
 516. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 517. "speaking people use Debian."
 518. msgstr ""
 519. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Griyego upang makatulong sa "
 520. "mga nagsasalita ng Griyego na gamitin ang Debian."
 521. #. Description
 522. #: ../po/debian-tasks.desc:46001
 523. msgid "Greek desktop"
 524. msgstr "Desktop na Griyego"
 525. #. Description
 526. #: ../po/debian-tasks.desc:46001
 527. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 528. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Griyego."
 529. #. Description
 530. #: ../po/debian-tasks.desc:47001
 531. msgid "Hebrew environment"
 532. msgstr "Kapaligirang Hebreo"
 533. #. Description
 534. #: ../po/debian-tasks.desc:47001
 535. msgid ""
 536. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 537. "speaking people use Debian."
 538. msgstr ""
 539. "Nagluluklok ito ng mga programa at babasahin sa Hebreo upang tulungan ang "
 540. "mga nagsasalita ng Hebreo na gumamit ng Debian."
 541. #. Description
 542. #: ../po/debian-tasks.desc:48001
 543. msgid "Hebrew desktop"
 544. msgstr "Desktop na Hebreo"
 545. #. Description
 546. #: ../po/debian-tasks.desc:48001
 547. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 548. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hebreo."
 549. #. Description
 550. #: ../po/debian-tasks.desc:49001
 551. msgid "Hindi environment"
 552. msgstr "Kapaligirang Hindi"
 553. #. Description
 554. #: ../po/debian-tasks.desc:49001
 555. msgid ""
 556. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 557. "it easier for Hindi speakers to use Debian."
 558. msgstr ""
 559. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
 560. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Hindi na gumamit ng "
 561. "Debian."
 562. #. Description
 563. #: ../po/debian-tasks.desc:50001
 564. #, fuzzy
 565. msgid "Hindi desktop"
 566. msgstr "Desktop na Danish"
 567. #. Description
 568. #: ../po/debian-tasks.desc:50001
 569. msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 570. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hindi."
 571. #. Description
 572. #: ../po/debian-tasks.desc:51001
 573. msgid "Hungarian environment"
 574. msgstr "Kapaligirang Hungaryan"
 575. #. Description
 576. #: ../po/debian-tasks.desc:51001
 577. msgid ""
 578. "This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
 579. "speaking people use Debian."
 580. msgstr ""
 581. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Hungaryan upang tulungan ang "
 582. "mga nagsasalita ng Hungaryan na gumamit ng Debian."
 583. #. Description
 584. #: ../po/debian-tasks.desc:52001
 585. msgid "Hungarian desktop"
 586. msgstr "Desktop na Hungaryan"
 587. #. Description
 588. #: ../po/debian-tasks.desc:52001
 589. msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 590. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hungaryan."
 591. #. Description
 592. #: ../po/debian-tasks.desc:53001
 593. #, fuzzy
 594. msgid "Icelandic environment"
 595. msgstr "Kapaligirang Italyano"
 596. #. Description
 597. #: ../po/debian-tasks.desc:53001
 598. #, fuzzy
 599. msgid ""
 600. "This task installs packages and documentation in Icelandic to help Icelandic "
 601. "speaking people use Debian."
 602. msgstr ""
 603. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Italyano upang tulungan ang "
 604. "mga nagsasalita ng Italyano na gumamit ng Debian."
 605. #. Description
 606. #: ../po/debian-tasks.desc:54001
 607. #, fuzzy
 608. msgid "Icelandic desktop"
 609. msgstr "Desktop na Italyano"
 610. #. Description
 611. #: ../po/debian-tasks.desc:54001
 612. #, fuzzy
 613. msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 614. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Italyano."
 615. #. Description
 616. #: ../po/debian-tasks.desc:55001
 617. #, fuzzy
 618. msgid "Irish environment"
 619. msgstr "Kapaligirang Turko"
 620. #. Description
 621. #: ../po/debian-tasks.desc:55001
 622. #, fuzzy
 623. msgid ""
 624. "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 625. "speaking people use Debian."
 626. msgstr ""
 627. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Turko na tumutulong sa mga "
 628. "nagsasalita ng Turko na gumamit ng Debian."
 629. #. Description
 630. #: ../po/debian-tasks.desc:56001
 631. #, fuzzy
 632. msgid "Irish desktop"
 633. msgstr "Desktop na Turko"
 634. #. Description
 635. #: ../po/debian-tasks.desc:56001
 636. #, fuzzy
 637. msgid "This task localises the desktop in Irish."
 638. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Turko"
 639. #. Description
 640. #: ../po/debian-tasks.desc:57001
 641. msgid "Italian environment"
 642. msgstr "Kapaligirang Italyano"
 643. #. Description
 644. #: ../po/debian-tasks.desc:57001
 645. msgid ""
 646. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 647. "speaking people use Debian."
 648. msgstr ""
 649. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Italyano upang tulungan ang "
 650. "mga nagsasalita ng Italyano na gumamit ng Debian."
 651. #. Description
 652. #: ../po/debian-tasks.desc:58001
 653. msgid "Italian desktop"
 654. msgstr "Desktop na Italyano"
 655. #. Description
 656. #: ../po/debian-tasks.desc:58001
 657. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 658. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Italyano."
 659. #. Description
 660. #: ../po/debian-tasks.desc:59001
 661. msgid "Japanese environment"
 662. msgstr "Kapaligirang Hapones"
 663. #. Description
 664. #: ../po/debian-tasks.desc:59001
 665. msgid ""
 666. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 667. "Debian."
 668. msgstr ""
 669. "Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa mga Hapones na gumamit "
 670. "ng Debian."
 671. #. Description
 672. #: ../po/debian-tasks.desc:60001
 673. #, fuzzy
 674. msgid "Japanese desktop"
 675. msgstr "Kapaligirang Desktop na Hapones"
 676. #. Description
 677. #: ../po/debian-tasks.desc:60001
 678. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 679. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hapones."
 680. #. Description
 681. #: ../po/debian-tasks.desc:61001
 682. msgid "KDE desktop environment"
 683. msgstr "Kapaligirang Desktop na KDE"
 684. #. Description
 685. #: ../po/debian-tasks.desc:61001
 686. #, fuzzy
 687. msgid ""
 688. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 689. "Environment."
 690. msgstr ""
 691. "Nagdudulot ito ng pangunahing \"desktop\" software na gamit ang Gnome "
 692. "desktop environment."
 693. #. Description
 694. #: ../po/debian-tasks.desc:62001
 695. #, fuzzy
 696. msgid "Khmer environment"
 697. msgstr "Kapaligirang Aleman"
 698. #. Description
 699. #: ../po/debian-tasks.desc:62001
 700. #, fuzzy
 701. msgid ""
 702. "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 703. "speaking people use Debian."
 704. msgstr ""
 705. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Aleman upang tulungan ang mga "
 706. "nagsasalita ng Aleman na gumamit ng Debian."
 707. #. Description
 708. #: ../po/debian-tasks.desc:63001
 709. #, fuzzy
 710. msgid "Khmer desktop"
 711. msgstr "Desktop na Koreyano"
 712. #. Description
 713. #: ../po/debian-tasks.desc:63001
 714. #, fuzzy
 715. msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 716. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Koreyano."
 717. #. Description
 718. #: ../po/debian-tasks.desc:64001
 719. msgid "Korean environment"
 720. msgstr "Kapaligirang Koreyano"
 721. #. Description
 722. #: ../po/debian-tasks.desc:64001
 723. msgid ""
 724. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 725. "Debian."
 726. msgstr ""
 727. "Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa mga Koreyano na gamitin "
 728. "ang Debian."
 729. #. Description
 730. #: ../po/debian-tasks.desc:65001
 731. msgid "Korean desktop"
 732. msgstr "Desktop na Koreyano"
 733. #. Description
 734. #: ../po/debian-tasks.desc:65001
 735. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 736. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Koreyano."
 737. #. Description
 738. #: ../po/debian-tasks.desc:66001
 739. msgid "Laptop"
 740. msgstr "Laptop"
 741. #. Description
 742. #: ../po/debian-tasks.desc:66001
 743. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 744. msgstr "Nagluluklok ito ng mga software na mahalaga sa laptop."
 745. #. Description
 746. #: ../po/debian-tasks.desc:67001
 747. #, fuzzy
 748. msgid "Latvian desktop"
 749. msgstr "Desktop na Katalan"
 750. #. Description
 751. #: ../po/debian-tasks.desc:67001
 752. #, fuzzy
 753. msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 754. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Katalan."
 755. #. Description
 756. #: ../po/debian-tasks.desc:68001
 757. msgid "Lithuanian environment"
 758. msgstr "Kapaligirang Litwanyan"
 759. #. Description
 760. #: ../po/debian-tasks.desc:68001
 761. msgid ""
 762. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 763. "Lithuanian speaking people use Debian."
 764. msgstr ""
 765. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Litwanyan upang tulungan ang "
 766. "nagsasalita ng Litwanyan na gumamit ng Debian."
 767. #. Description
 768. #: ../po/debian-tasks.desc:69001
 769. msgid "Lithuanian desktop"
 770. msgstr "Desktop na Litwanyan"
 771. #. Description
 772. #: ../po/debian-tasks.desc:69001
 773. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 774. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Litwanyan."
 775. #. Description
 776. #: ../po/debian-tasks.desc:70001
 777. #, fuzzy
 778. msgid "Macedonian environment"
 779. msgstr "Kapaligirang Romanyan"
 780. #. Description
 781. #: ../po/debian-tasks.desc:70001
 782. #, fuzzy
 783. msgid ""
 784. "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 785. "Macedonian speaking people use Debian."
 786. msgstr ""
 787. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
 788. "nagsasalita ng Romanyan na gumamit ng Debian."
 789. #. Description
 790. #: ../po/debian-tasks.desc:71001
 791. #, fuzzy
 792. msgid "Macedonian desktop"
 793. msgstr "Desktop na Romanyan"
 794. #. Description
 795. #: ../po/debian-tasks.desc:71001
 796. #, fuzzy
 797. msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 798. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Romanyan"
 799. #. Description
 800. #: ../po/debian-tasks.desc:72001
 801. msgid "Mail server"
 802. msgstr "Mail server"
 803. #. Description
 804. #: ../po/debian-tasks.desc:72001
 805. msgid ""
 806. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 807. "server system."
 808. msgstr ""
 809. "Pinipili nito ang mga pakete na makakatulong sa pangkalahatang gamit na "
 810. "sistemang mail server."
 811. #. Description
 812. #: ../po/debian-tasks.desc:73001
 813. msgid "manual package selection"
 814. msgstr "mano-manong pagpili ng mga pakete"
 815. #. Description
 816. #: ../po/debian-tasks.desc:73001
 817. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 818. msgstr "Piliin ng mano-mano ang paketeng iluluklok sa aptitude."
 819. #. Description
 820. #: ../po/debian-tasks.desc:74001
 821. #, fuzzy
 822. msgid "Nepali desktop"
 823. msgstr "Desktop na Bulgaryan"
 824. #. Description
 825. #: ../po/debian-tasks.desc:74001
 826. #, fuzzy
 827. msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 828. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Bengali"
 829. #. Description
 830. #: ../po/debian-tasks.desc:75001
 831. #, fuzzy
 832. msgid "Northern Sami desktop"
 833. msgstr "Desktop na Koreyano"
 834. #. Description
 835. #: ../po/debian-tasks.desc:75001
 836. #, fuzzy
 837. msgid "This task localises the desktop in Northern Sami."
 838. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Koreyano."
 839. #. Description
 840. #: ../po/debian-tasks.desc:76001
 841. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 842. msgstr "Kapaligirang Norwega (Bokmaal at Nynorsk)"
 843. #. Description
 844. #: ../po/debian-tasks.desc:76001
 845. msgid ""
 846. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 847. "speaking people use Debian."
 848. msgstr ""
 849. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Norwega upang tulungan ang mga "
 850. "nagsasalita ng Norwega na gumamit ng Debian."
 851. #. Description
 852. #: ../po/debian-tasks.desc:77001
 853. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 854. msgstr "Desktop na Norwega (Bokmaal at Nynorsk)"
 855. #. Description
 856. #: ../po/debian-tasks.desc:77001
 857. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 858. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Norwega"
 859. #. Description
 860. #: ../po/debian-tasks.desc:78001
 861. msgid "Persian environment"
 862. msgstr "Kapaligirang Persian"
 863. #. Description
 864. #: ../po/debian-tasks.desc:78001
 865. msgid ""
 866. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 867. "it easier for Persian speakers to use Debian."
 868. msgstr ""
 869. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
 870. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Persian na gumamit ng "
 871. "Debian."
 872. #. Description
 873. #: ../po/debian-tasks.desc:79001
 874. #, fuzzy
 875. msgid "Persian desktop"
 876. msgstr "Desktop na Aleman"
 877. #. Description
 878. #: ../po/debian-tasks.desc:79001
 879. msgid "This task localises the desktop in Persian."
 880. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Persian."
 881. #. Description
 882. #: ../po/debian-tasks.desc:80001
 883. msgid "Polish environment"
 884. msgstr "Kapaligirang Polish"
 885. #. Description
 886. #: ../po/debian-tasks.desc:80001
 887. msgid ""
 888. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 889. "speaking people use Debian."
 890. msgstr ""
 891. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Polish upang tulungan ang "
 892. "nagsasalita ng Polish na gumamit ng Debian."
 893. #. Description
 894. #: ../po/debian-tasks.desc:81001
 895. msgid "Polish desktop"
 896. msgstr "Desktop na Polish"
 897. #. Description
 898. #: ../po/debian-tasks.desc:81001
 899. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 900. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Polish"
 901. #. Description
 902. #: ../po/debian-tasks.desc:82001
 903. #, fuzzy
 904. msgid "Portuguese environment"
 905. msgstr "Kapaligirang Brasilyanong Portuges"
 906. #. Description
 907. #: ../po/debian-tasks.desc:82001
 908. #, fuzzy
 909. msgid ""
 910. "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 911. "Portuguese speaking people use Debian."
 912. msgstr ""
 913. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Griyego upang makatulong sa "
 914. "mga nagsasalita ng Griyego na gamitin ang Debian."
 915. #. Description
 916. #: ../po/debian-tasks.desc:83001
 917. #, fuzzy
 918. msgid "Portuguese desktop"
 919. msgstr "Desktop na Brasilyanong Portuges"
 920. #. Description
 921. #: ../po/debian-tasks.desc:83001
 922. #, fuzzy
 923. msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 924. msgstr "Ginagawa nito ang desktop na lokalisado para sa Brasilyanong Portuges."
 925. #. Description
 926. #: ../po/debian-tasks.desc:84001
 927. msgid "Print server"
 928. msgstr "Print server"
 929. #. Description
 930. #: ../po/debian-tasks.desc:84001
 931. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 932. msgstr "Inaayos nito ang sistema niyo na maging print server."
 933. #. Description
 934. #: ../po/debian-tasks.desc:85001
 935. msgid "Punjabi environment"
 936. msgstr "Kapaligirang Punjabi"
 937. #. Description
 938. #: ../po/debian-tasks.desc:85001
 939. msgid ""
 940. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 941. "it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 942. msgstr ""
 943. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
 944. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Punjabi na gumamit ng "
 945. "Debian."
 946. #. Description
 947. #: ../po/debian-tasks.desc:86001
 948. #, fuzzy
 949. msgid "Punjabi desktop"
 950. msgstr "Desktop na Hungaryan"
 951. #. Description
 952. #: ../po/debian-tasks.desc:86001
 953. msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 954. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Punjabi."
 955. #. Description
 956. #: ../po/debian-tasks.desc:87001
 957. msgid "Romanian environment"
 958. msgstr "Kapaligirang Romanyan"
 959. #. Description
 960. #: ../po/debian-tasks.desc:87001
 961. msgid ""
 962. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 963. "speaking people use Debian."
 964. msgstr ""
 965. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
 966. "nagsasalita ng Romanyan na gumamit ng Debian."
 967. #. Description
 968. #: ../po/debian-tasks.desc:88001
 969. msgid "Romanian desktop"
 970. msgstr "Desktop na Romanyan"
 971. #. Description
 972. #: ../po/debian-tasks.desc:88001
 973. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 974. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Romanyan"
 975. #. Description
 976. #: ../po/debian-tasks.desc:89001
 977. msgid "Russian environment"
 978. msgstr "Kapaligirang Ruso"
 979. #. Description
 980. #: ../po/debian-tasks.desc:89001
 981. msgid ""
 982. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 983. "speaking people use Debian."
 984. msgstr ""
 985. "Nagluluklok ito ng mga programa at babasahin sa Ruso upang tulungan ang "
 986. "nagsasalita ng Ruso na gumamit ng Debian."
 987. #. Description
 988. #: ../po/debian-tasks.desc:90001
 989. msgid "Russian desktop"
 990. msgstr "Desktop na Ruso"
 991. #. Description
 992. #: ../po/debian-tasks.desc:90001
 993. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 994. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Ruso"
 995. #. Description
 996. #: ../po/debian-tasks.desc:91001
 997. msgid "Slovak environment"
 998. msgstr "Kapaligirang Slovak"
 999. #. Description
 1000. #: ../po/debian-tasks.desc:91001
 1001. msgid ""
 1002. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 1003. "speaking people use Debian."
 1004. msgstr ""
 1005. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
 1006. "nagsasalita ng Slovak na gumamit ng Debian."
 1007. #. Description
 1008. #: ../po/debian-tasks.desc:92001
 1009. msgid "Slovak desktop"
 1010. msgstr "Desktop na Slovak"
 1011. #. Description
 1012. #: ../po/debian-tasks.desc:92001
 1013. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1014. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Slovak."
 1015. #. Description
 1016. #: ../po/debian-tasks.desc:93001
 1017. #, fuzzy
 1018. msgid "Slovenian environment"
 1019. msgstr "Kapaligirang Slovak"
 1020. #. Description
 1021. #: ../po/debian-tasks.desc:93001
 1022. #, fuzzy
 1023. msgid ""
 1024. "This task installs packages and documentation in Slovenian to help Slovenian "
 1025. "speaking people use Debian."
 1026. msgstr ""
 1027. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
 1028. "nagsasalita ng Slovak na gumamit ng Debian."
 1029. #. Description
 1030. #: ../po/debian-tasks.desc:94001
 1031. #, fuzzy
 1032. msgid "Slovenian desktop"
 1033. msgstr "Desktop na Slovak"
 1034. #. Description
 1035. #: ../po/debian-tasks.desc:94001
 1036. #, fuzzy
 1037. msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1038. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Slovak."
 1039. #. Description
 1040. #: ../po/debian-tasks.desc:95001
 1041. msgid "Spanish environment"
 1042. msgstr "Kapaligirang Espanyol"
 1043. #. Description
 1044. #: ../po/debian-tasks.desc:95001
 1045. msgid ""
 1046. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1047. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1048. msgstr ""
 1049. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
 1050. "nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Espanyol sa Debian."
 1051. #. Description
 1052. #: ../po/debian-tasks.desc:96001
 1053. msgid "Spanish desktop"
 1054. msgstr "Desktop na Espanyol"
 1055. #. Description
 1056. #: ../po/debian-tasks.desc:96001
 1057. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1058. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Espanyol"
 1059. #. Description
 1060. #: ../po/debian-tasks.desc:97001
 1061. msgid "Standard system"
 1062. msgstr "Sistemang standard"
 1063. #. Description
 1064. #: ../po/debian-tasks.desc:97001
 1065. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 1066. msgstr "Nagluluklok ito ng maliit na sistemang karakter mode lamang."
 1067. #. Description
 1068. #: ../po/debian-tasks.desc:98001
 1069. msgid "Swedish environment"
 1070. msgstr "Kapaligirang Swedish"
 1071. #. Description
 1072. #: ../po/debian-tasks.desc:98001
 1073. msgid ""
 1074. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1075. "speaking people use Debian."
 1076. msgstr ""
 1077. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Swedish upang tulungan ang "
 1078. "nagsasalita ng Swedish na gumamit ng Debian."
 1079. #. Description
 1080. #: ../po/debian-tasks.desc:99001
 1081. msgid "Swedish desktop"
 1082. msgstr "Desktop na Swedish"
 1083. #. Description
 1084. #: ../po/debian-tasks.desc:99001
 1085. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1086. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Swedish"
 1087. #. Description
 1088. #: ../po/debian-tasks.desc:100001
 1089. #, fuzzy
 1090. msgid "Tagalog environment"
 1091. msgstr "Kapaligirang Thai"
 1092. #. Description
 1093. #: ../po/debian-tasks.desc:100001
 1094. #, fuzzy
 1095. msgid ""
 1096. "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1097. "speaking people use Debian."
 1098. msgstr ""
 1099. "Ang task na ito ay nagluluklok ng mga pakete at babasahin sa Katalan upang "
 1100. "tulungan ang nagsasalita ng Katalan na gumamit ng Debian."
 1101. #. Description
 1102. #: ../po/debian-tasks.desc:101001
 1103. #, fuzzy
 1104. msgid "Tamil desktop"
 1105. msgstr "Desktop na Thai"
 1106. #. Description
 1107. #: ../po/debian-tasks.desc:101001
 1108. #, fuzzy
 1109. msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1110. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Thai"
 1111. #. Description
 1112. #: ../po/debian-tasks.desc:102001
 1113. msgid "Thai environment"
 1114. msgstr "Kapaligirang Thai"
 1115. #. Description
 1116. #: ../po/debian-tasks.desc:102001
 1117. msgid ""
 1118. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 1119. "use Debian."
 1120. msgstr ""
 1121. "Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa Thai na gumamit ng "
 1122. "Debian."
 1123. #. Description
 1124. #: ../po/debian-tasks.desc:103001
 1125. msgid "Thai desktop"
 1126. msgstr "Desktop na Thai"
 1127. #. Description
 1128. #: ../po/debian-tasks.desc:103001
 1129. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1130. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Thai"
 1131. #. Description
 1132. #: ../po/debian-tasks.desc:104001
 1133. msgid "Turkish environment"
 1134. msgstr "Kapaligirang Turko"
 1135. #. Description
 1136. #: ../po/debian-tasks.desc:104001
 1137. msgid ""
 1138. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1139. "speaking people use Debian."
 1140. msgstr ""
 1141. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Turko na tumutulong sa mga "
 1142. "nagsasalita ng Turko na gumamit ng Debian."
 1143. #. Description
 1144. #: ../po/debian-tasks.desc:105001
 1145. msgid "Turkish desktop"
 1146. msgstr "Desktop na Turko"
 1147. #. Description
 1148. #: ../po/debian-tasks.desc:105001
 1149. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1150. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Turko"
 1151. #. Description
 1152. #: ../po/debian-tasks.desc:106001
 1153. msgid "Ukrainian environment"
 1154. msgstr "Kapaligirang Ukrainian"
 1155. #. Description
 1156. #: ../po/debian-tasks.desc:106001
 1157. msgid ""
 1158. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 1159. "speaking people use Debian."
 1160. msgstr ""
 1161. "Nagluluklok ito ng mga programa at babasahin sa Ukrainian upang makatulong "
 1162. "sa nagsasalita ng Ukrainian na gumamit ng Debian."
 1163. #. Description
 1164. #: ../po/debian-tasks.desc:107001
 1165. msgid "Ukrainian desktop"
 1166. msgstr "Desktop na Ukrainian"
 1167. #. Description
 1168. #: ../po/debian-tasks.desc:107001
 1169. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1170. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Ukrainian"
 1171. #. Description
 1172. #: ../po/debian-tasks.desc:108001
 1173. #, fuzzy
 1174. msgid "Vietnamese desktop"
 1175. msgstr "Desktop na Danish"
 1176. #. Description
 1177. #: ../po/debian-tasks.desc:108001
 1178. #, fuzzy
 1179. msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1180. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hapones."
 1181. #. Description
 1182. #: ../po/debian-tasks.desc:109001
 1183. msgid "Web server"
 1184. msgstr "Web server"
 1185. #. Description
 1186. #: ../po/debian-tasks.desc:109001
 1187. msgid ""
 1188. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 1189. msgstr ""
 1190. "Pinipili nito ang mga pakete na mapakikinabangan sa pangkalahatang gamit na "
 1191. "sistemang web server"
 1192. #. Description
 1193. #: ../po/debian-tasks.desc:110001
 1194. #, fuzzy
 1195. msgid "Welsh environment"
 1196. msgstr "Kapaligirang Polish"
 1197. #. Description
 1198. #: ../po/debian-tasks.desc:110001
 1199. #, fuzzy
 1200. msgid ""
 1201. "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1202. "speaking people use Debian."
 1203. msgstr ""
 1204. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Polish upang tulungan ang "
 1205. "nagsasalita ng Polish na gumamit ng Debian."
 1206. #. Description
 1207. #: ../po/debian-tasks.desc:111001
 1208. #, fuzzy
 1209. msgid "Welsh desktop"
 1210. msgstr "Desktop na Polish"
 1211. #. Description
 1212. #: ../po/debian-tasks.desc:111001
 1213. #, fuzzy
 1214. msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1215. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Polish"
 1216. #. Description
 1217. #: ../po/debian-tasks.desc:112001
 1218. #, fuzzy
 1219. msgid "Xhosa desktop"
 1220. msgstr "Desktop na Thai"
 1221. #. Description
 1222. #: ../po/debian-tasks.desc:112001
 1223. #, fuzzy
 1224. msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1225. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Thai"
 1226. #, fuzzy
 1227. #~ msgid "Albanian desktop"
 1228. #~ msgstr "Desktop na Romanyan"
 1229. #, fuzzy
 1230. #~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 1231. #~ msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Romanyan"
 1232. #, fuzzy
 1233. #~ msgid ""
 1234. #~ "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 1235. #~ "desktop."
 1236. #~ msgstr ""
 1237. #~ "Nagdudulot ito ng pangunahing \"desktop\" software na gamit ang Gnome "
 1238. #~ "desktop environment."
 1239. #~ msgid ""
 1240. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 1241. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 1242. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 1243. #~ "user choose between the two."
 1244. #~ msgstr ""
 1245. #~ "Nagbibigay ito ng karaniwang software na para sa \"desktop\", kasama ang "
 1246. #~ "ilan sa mga tagapangasiwa ng sesyon, tagapangasiwa ng talaksan at mga web "
 1247. #~ "browser. Kasama dito ang mga desktop na GNOME at KDE, at pati na rin ng "
 1248. #~ "tagapangasiwa ng display na binibigyan ang gumagamit ng pagkakataon na "
 1249. #~ "pumili sa dalawa."
 1250. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 1251. #~ msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Italyano"
 1252. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 1253. #~ msgstr "Inaayos nito ang sistema niyo na maging print server."