You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

vi.po 41 KiB


 1. # Translation of tasksel tasks to Vietnamese
 2. # Copyright © 2005-2006 Free Software Foundation, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>, 2005.
 5. # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2006.
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: tasksel tasks\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2006-07-26 15:49-0400\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2006-07-11 20:35+0930\n"
 13. "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 14. "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
 19. "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6b2\n"
 20. #. Description
 21. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 22. msgid "Arabic environment"
 23. msgstr "Môi trường A Rập"
 24. #. Description
 25. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 26. msgid ""
 27. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 28. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 29. msgstr ""
 30. "Công việc này cài đặt các chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 31. "liệu giúp người dùng nói tiếng A Rập sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 32. #. Description
 33. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 34. msgid "Arabic desktop"
 35. msgstr "Màn hình nền A-rập"
 36. #. Description
 37. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 38. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 39. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng A-rập."
 40. #. Description
 41. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 42. msgid "Basque desktop"
 43. msgstr "Màn hình nền Ba-x-quợ"
 44. #. Description
 45. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 46. msgid "This task localises the desktop in Basque."
 47. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ba-x-quợ."
 48. #. Description
 49. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 50. msgid "Belarusian environment"
 51. msgstr "Môi trường Be-la-ru-xợ"
 52. #. Description
 53. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 54. msgid ""
 55. "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 56. "Belarusian speaking people use Debian."
 57. msgstr ""
 58. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Be-la-ru-xợ giúp "
 59. "người dùng Debian nói tiếng Be-la-ru-xợ."
 60. #. Description
 61. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 62. msgid "Belarusian desktop"
 63. msgstr "Màn hình nền Be-la-ru-xợ"
 64. #. Description
 65. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 66. msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 67. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Be-la-ru-xợ."
 68. #. Description
 69. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 70. msgid "Bengali environment"
 71. msgstr "Môi trường Băng-gan"
 72. #. Description
 73. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 74. msgid ""
 75. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 76. "it easier for Bengali speakers to use Debian."
 77. msgstr ""
 78. "Công việc này cài đặt các chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 79. "liệu giúp người dùng nói tiếng Băng-gan sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 80. #. Description
 81. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 82. msgid "Bengali desktop"
 83. msgstr "Màn hình nền Băng-gan"
 84. #. Description
 85. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 86. msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 87. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Băng-gan."
 88. #. Description
 89. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 90. msgid "Bosnian desktop"
 91. msgstr "Màn hình nền Bo-x-ni-a"
 92. #. Description
 93. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 94. msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 95. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Bo-x-ni-a."
 96. #. Description
 97. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 98. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 99. msgstr "Môi trường Bồ Đào Nha cho người Bra-xin"
 100. #. Description
 101. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 102. msgid ""
 103. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 104. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 105. msgstr ""
 106. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp "
 107. "người dùng Debian nói tiếng Bồ Đào Nha trong Bra-xin."
 108. #. Description
 109. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 110. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 111. msgstr "Màn hình nền Bồ Đào Nha kiểu Bra-xin"
 112. #. Description
 113. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 114. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 115. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Bồ Đào Nha của Bra-xin."
 116. #. Description
 117. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 118. msgid "Bulgarian environment"
 119. msgstr "Môi trường Bảo-gia-lơi"
 120. #. Description
 121. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 122. msgid ""
 123. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 124. "speakers to use Debian."
 125. msgstr ""
 126. "Công việc này cài đặt các chương trình và tập tin dữ liệu giúp người dùng "
 127. "nói tiếng Bảo-gia-lơi sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 128. #. Description
 129. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 130. msgid "Bulgarian desktop"
 131. msgstr "Màn hình nền Bảo-gia-lơi"
 132. #. Description
 133. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 134. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 135. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Bảo-gia-lơi."
 136. #. Description
 137. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 138. msgid "Catalan environment"
 139. msgstr "Môi trường Ca-ta-lan"
 140. #. Description
 141. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 142. msgid ""
 143. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 144. "speaking people use Debian."
 145. msgstr ""
 146. "Công việc này cài đặt những chương trình và tài liệu tiếng Ca-ta-lan giúp "
 147. "người dùng Debian nói tiếng Ca-tal-an."
 148. #. Description
 149. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 150. msgid "Catalan desktop"
 151. msgstr "Màn hình nền Catalan"
 152. #. Description
 153. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 154. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 155. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ca-ta-lan."
 156. #. Description
 157. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 158. msgid "Simplified Chinese environment"
 159. msgstr "Môi trường Trung Quốc đơn giản"
 160. #. Description
 161. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 162. msgid ""
 163. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 164. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 165. "encoding."
 166. msgstr ""
 167. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 168. "liệu giúp người dùng Debian nói tiếng Trung quốc, sử dụng mã ký tự tiếng "
 169. "Trung đơn giản."
 170. #. Description
 171. #: ../po/debian-tasks.desc:16001
 172. msgid "Simplified Chinese desktop"
 173. msgstr "Màn hình nền Trung đơn giản"
 174. #. Description
 175. #: ../po/debian-tasks.desc:16001
 176. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 177. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Trung đơn giản."
 178. #. Description
 179. #: ../po/debian-tasks.desc:17001
 180. msgid "Traditional Chinese environment"
 181. msgstr "Môi trường Trung truyền thống"
 182. #. Description
 183. #: ../po/debian-tasks.desc:17001
 184. msgid ""
 185. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 186. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 187. "encoding."
 188. msgstr ""
 189. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 190. "liệu giúp người dùng Debian nói tiếng Trung, sử dụng mã ký tự tiếng Trung "
 191. "truyền thống."
 192. #. Description
 193. #: ../po/debian-tasks.desc:18001
 194. msgid "Traditional Chinese desktop"
 195. msgstr "Màn hình nền Trung truyền thống"
 196. #. Description
 197. #: ../po/debian-tasks.desc:18001
 198. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 199. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Trung truyền thống."
 200. #. Description
 201. #: ../po/debian-tasks.desc:19001
 202. msgid "Croatian desktop"
 203. msgstr "Màn hình nền Cợ-rô-a-ti-a"
 204. #. Description
 205. #: ../po/debian-tasks.desc:19001
 206. msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 207. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Cợ-rô-a-ti-a."
 208. #. Description
 209. #: ../po/debian-tasks.desc:20001
 210. msgid "Cyrillic environment"
 211. msgstr "Môi trường Ki-rin"
 212. #. Description
 213. #: ../po/debian-tasks.desc:20001
 214. msgid ""
 215. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 216. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 217. "Serbian and Ukrainian."
 218. msgstr ""
 219. "Công việc này cung cấp phông chữ Ki-rin và những phần mềm cần thiết để sử "
 220. "dụng chữ Ki-rin. Nó hỗ trợ tiếng Bê-la-rút, Bảo-gia-lơi, Má-xê-đô-ni-a, "
 221. "Nga, Xéc-bi và U-cợ-rainh."
 222. #. Description
 223. #: ../po/debian-tasks.desc:21001
 224. msgid "Cyrillic desktop"
 225. msgstr "Màn hình nền Ki-rin"
 226. #. Description
 227. #: ../po/debian-tasks.desc:21001
 228. msgid ""
 229. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 230. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 231. msgstr ""
 232. "Công việc này giúp hiển thị giao diện cho các ngôn ngữ dùng chữ Ki-rin. Hỗ "
 233. "trợ tiếng Bê-la-rút, Bảo-gia-lơi, Má-xê-đô-ni-a, Nga, Xéc-bi và U-cợ-rainh"
 234. #. Description
 235. #: ../po/debian-tasks.desc:22001
 236. msgid "Czech environment"
 237. msgstr "Môi trường Séc"
 238. #. Description
 239. #: ../po/debian-tasks.desc:22001
 240. msgid ""
 241. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 242. "speaking people use Debian."
 243. msgstr ""
 244. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Séc giúp người "
 245. "dùng Debian nói tiếng Séc."
 246. #. Description
 247. #: ../po/debian-tasks.desc:23001
 248. msgid "Czech desktop"
 249. msgstr "Màn hình nền Séc"
 250. #. Description
 251. #: ../po/debian-tasks.desc:23001
 252. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 253. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Séc."
 254. #. Description
 255. #: ../po/debian-tasks.desc:24001
 256. msgid "Danish environment"
 257. msgstr "Môi trường Đan Mạch"
 258. #. Description
 259. #: ../po/debian-tasks.desc:24001
 260. msgid ""
 261. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 262. "speaking people use Debian."
 263. msgstr ""
 264. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Đan Mạch giúp "
 265. "người dùng Debian nói tiếng Đan Mạch."
 266. #. Description
 267. #: ../po/debian-tasks.desc:25001
 268. msgid "Danish desktop"
 269. msgstr "Màn hình nền Đan Mạch"
 270. #. Description
 271. #: ../po/debian-tasks.desc:25001
 272. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 273. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Đan Mạch."
 274. #. Description
 275. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 276. msgid "SQL database"
 277. msgstr "Cơ sơ dữ liệu SQL"
 278. #. Description
 279. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 280. msgid ""
 281. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 282. msgstr ""
 283. "Công việc này chọn các gói ứng dụng khách và trình phục vụ cho cơ sở dữ liệu "
 284. "kiểu PostgreSQL."
 285. #. Description
 286. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 287. msgid ""
 288. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 289. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 290. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 291. "locking."
 292. msgstr ""
 293. "PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu cách liên quan, cung cấp sự tương thích "
 294. "nhiều hơn với SQL92 và một vài tính năng của SQL3. Có thể dùng nó để cung "
 295. "cấp truy cập cho nhiều người dùng, thông qua khả năng giao dịch và khóa "
 296. "triệt để."
 297. #. Description
 298. #: ../po/debian-tasks.desc:27001
 299. msgid "Desktop environment"
 300. msgstr "Môi trường làm việc"
 301. #. Description
 302. #: ../po/debian-tasks.desc:27001
 303. msgid ""
 304. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 305. "Gnome and KDE desktop tasks."
 306. msgstr ""
 307. "Công việc này cung cấp phần mềm màn hình nền cơ bản và đáp ứng là cơ sở cho "
 308. "các công việc của môi trường làm việc Gnome và KDE."
 309. #. Description
 310. #: ../po/debian-tasks.desc:28001
 311. msgid "DNS server"
 312. msgstr "Trình phục vụ DNS"
 313. #. Description
 314. #: ../po/debian-tasks.desc:28001
 315. msgid ""
 316. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 317. msgstr ""
 318. "Chọn gói trình phục vụ DNS kiểu BIND, gói tài liệu và tiện ích tương ứng."
 319. #. Description
 320. #: ../po/debian-tasks.desc:29001
 321. msgid "Dutch environment"
 322. msgstr "Môi trường Hoà Lan"
 323. #. Description
 324. #: ../po/debian-tasks.desc:29001
 325. msgid ""
 326. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 327. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 328. msgstr ""
 329. "Công việc này cài đặt các chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 330. "liệu giúp người dùng nói tiếng Hoà Lan sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 331. #. Description
 332. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 333. msgid "Dutch desktop"
 334. msgstr "Màn hình nền Hoà Lan"
 335. #. Description
 336. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 337. msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 338. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Hoà Lan."
 339. #. Description
 340. #: ../po/debian-tasks.desc:31001
 341. msgid "Dzongkha desktop"
 342. msgstr "Màn hình nền Đ-xông-kha"
 343. #. Description
 344. #: ../po/debian-tasks.desc:31001
 345. msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 346. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Đ-xông-kha."
 347. #. Description
 348. #: ../po/debian-tasks.desc:32001
 349. msgid "Esperanto desktop"
 350. msgstr "Màn hình nền Ét-pe-ran-tô"
 351. #. Description
 352. #: ../po/debian-tasks.desc:32001
 353. msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 354. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ét-pe-ran-tô."
 355. #. Description
 356. #: ../po/debian-tasks.desc:33001
 357. msgid "Estonian desktop"
 358. msgstr "Màn hình nền Ex-tô-ni-a"
 359. #. Description
 360. #: ../po/debian-tasks.desc:33001
 361. msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 362. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ex-tô-ni-a."
 363. #. Description
 364. #: ../po/debian-tasks.desc:34001
 365. msgid "File server"
 366. msgstr "Trình phục vụ tập tin"
 367. #. Description
 368. #: ../po/debian-tasks.desc:34001
 369. msgid ""
 370. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 371. "and NFS."
 372. msgstr ""
 373. "Công việc này thiết lập hệ thống của bạn là trình phục vụ tập tin, hỗ trợ cả "
 374. "NetBIOS lẫn NFS."
 375. #. Description
 376. #: ../po/debian-tasks.desc:35001
 377. msgid "Finnish environment"
 378. msgstr "Môi trường Phần Lan"
 379. #. Description
 380. #: ../po/debian-tasks.desc:35001
 381. msgid ""
 382. "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 383. "speaking people use Debian."
 384. msgstr ""
 385. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Phần Lan giúp "
 386. "người dùng Debian nói tiếng Phần Lan."
 387. #. Description
 388. #: ../po/debian-tasks.desc:36001
 389. msgid "Finnish desktop"
 390. msgstr "Màn hình nền Phần Lan"
 391. #. Description
 392. #: ../po/debian-tasks.desc:36001
 393. msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 394. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Phần Lan."
 395. #. Description
 396. #: ../po/debian-tasks.desc:37001
 397. msgid "French environment"
 398. msgstr "Môi trường Pháp"
 399. #. Description
 400. #: ../po/debian-tasks.desc:37001
 401. msgid ""
 402. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 403. "speaking people use Debian."
 404. msgstr ""
 405. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Pháp giúp người "
 406. "dùng Debian nói tiếng Pháp."
 407. #. Description
 408. #: ../po/debian-tasks.desc:38001
 409. msgid "French desktop"
 410. msgstr "Màn hình nền Pháp"
 411. #. Description
 412. #: ../po/debian-tasks.desc:38001
 413. msgid "This task localises the desktop in French."
 414. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Pháp."
 415. #. Description
 416. #: ../po/debian-tasks.desc:39001
 417. msgid "Galician environment"
 418. msgstr "Môi trường Ga-li-xi"
 419. #. Description
 420. #: ../po/debian-tasks.desc:39001
 421. msgid ""
 422. "This task installs packages and documentation in Galician to help Galician "
 423. "speaking people use Debian."
 424. msgstr ""
 425. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Ga-li-xi giúp "
 426. "người dùng Debian nói tiếng Ga-li-xi."
 427. #. Description
 428. #: ../po/debian-tasks.desc:40001
 429. msgid "Galician desktop"
 430. msgstr "Màn hình nền Ga-li-xi"
 431. #. Description
 432. #: ../po/debian-tasks.desc:40001
 433. msgid "This task localises the desktop in Galician."
 434. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ga-li-xi."
 435. #. Description
 436. #: ../po/debian-tasks.desc:41001
 437. msgid "Georgian desktop"
 438. msgstr "Màn hình nền Gi-oa-gi-a"
 439. #. Description
 440. #: ../po/debian-tasks.desc:41001
 441. msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 442. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Gi-oa-gi-a."
 443. #. Description
 444. #: ../po/debian-tasks.desc:42001
 445. msgid "German environment"
 446. msgstr "Môi trường Đức"
 447. #. Description
 448. #: ../po/debian-tasks.desc:42001
 449. msgid ""
 450. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 451. "speaking people use Debian."
 452. msgstr ""
 453. "Công việc này cài đặt những những gói phần mềm và tài liệu tiếng Đức giúp "
 454. "người dùng Debian nói tiếng Đức."
 455. #. Description
 456. #: ../po/debian-tasks.desc:43001
 457. msgid "German desktop"
 458. msgstr "Màn hình nền Đức"
 459. #. Description
 460. #: ../po/debian-tasks.desc:43001
 461. msgid "This task localises the desktop in German."
 462. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Đức."
 463. #. Description
 464. #: ../po/debian-tasks.desc:44001
 465. msgid "Gnome desktop environment"
 466. msgstr "Môi trường làm việc Gnome"
 467. #. Description
 468. #: ../po/debian-tasks.desc:44001
 469. msgid ""
 470. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 471. "environment."
 472. msgstr ""
 473. "Công việc này cung cấp phần mềm « màn hình nền » cơ bản, dùng môi trường làm "
 474. "việc Gnome."
 475. #. Description
 476. #: ../po/debian-tasks.desc:45001
 477. msgid "Greek environment"
 478. msgstr "Môi trường Hy Lạp"
 479. #. Description
 480. #: ../po/debian-tasks.desc:45001
 481. msgid ""
 482. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 483. "speaking people use Debian."
 484. msgstr ""
 485. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Hy Lạp giúp người "
 486. "dùng Debian nói tiếng Hy Lạp."
 487. #. Description
 488. #: ../po/debian-tasks.desc:46001
 489. msgid "Greek desktop"
 490. msgstr "Màn hình nền Hy Lạp"
 491. #. Description
 492. #: ../po/debian-tasks.desc:46001
 493. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 494. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Hy Lạp."
 495. #. Description
 496. #: ../po/debian-tasks.desc:47001
 497. msgid "Hebrew environment"
 498. msgstr "Môi trường Do Thái"
 499. #. Description
 500. #: ../po/debian-tasks.desc:47001
 501. msgid ""
 502. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 503. "speaking people use Debian."
 504. msgstr ""
 505. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Do Thái giúp "
 506. "người dùng Debian nói tiếng Do Thái."
 507. #. Description
 508. #: ../po/debian-tasks.desc:48001
 509. msgid "Hebrew desktop"
 510. msgstr "Màn hình nền Do Thái"
 511. #. Description
 512. #: ../po/debian-tasks.desc:48001
 513. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 514. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Do Thái."
 515. #. Description
 516. #: ../po/debian-tasks.desc:49001
 517. msgid "Hindi environment"
 518. msgstr "Môi trường Hin-đi"
 519. #. Description
 520. #: ../po/debian-tasks.desc:49001
 521. msgid ""
 522. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 523. "it easier for Hindi speakers to use Debian."
 524. msgstr ""
 525. "Công việc này cài đặt các chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 526. "liệu giúp người dùng nói tiếng Hin-đi sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 527. #. Description
 528. #: ../po/debian-tasks.desc:50001
 529. msgid "Hindi desktop"
 530. msgstr "Màn hình nền Hin-đi"
 531. #. Description
 532. #: ../po/debian-tasks.desc:50001
 533. msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 534. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Hin-đi."
 535. #. Description
 536. #: ../po/debian-tasks.desc:51001
 537. msgid "Hungarian environment"
 538. msgstr "Môi trường Hun-ga-ri"
 539. #. Description
 540. #: ../po/debian-tasks.desc:51001
 541. msgid ""
 542. "This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
 543. "speaking people use Debian."
 544. msgstr ""
 545. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Hun-ga-ri giúp "
 546. "người dùng Debian nói tiếng Hun-ga-ri."
 547. #. Description
 548. #: ../po/debian-tasks.desc:52001
 549. msgid "Hungarian desktop"
 550. msgstr "Màn hình nền Hun-ga-ri"
 551. #. Description
 552. #: ../po/debian-tasks.desc:52001
 553. msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 554. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Hun-ga-ri."
 555. #. Description
 556. #: ../po/debian-tasks.desc:53001
 557. msgid "Icelandic environment"
 558. msgstr "Môi trường tiếng Băng Đảo"
 559. #. Description
 560. #: ../po/debian-tasks.desc:53001
 561. msgid ""
 562. "This task installs packages and documentation in Icelandic to help Icelandic "
 563. "speaking people use Debian."
 564. msgstr ""
 565. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Băng Đảo giúp "
 566. "người dùng Debian nói tiếng Băng Đảo."
 567. #. Description
 568. #: ../po/debian-tasks.desc:54001
 569. msgid "Icelandic desktop"
 570. msgstr "Màn hình nền Băng Đảo"
 571. #. Description
 572. #: ../po/debian-tasks.desc:54001
 573. msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 574. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Băng Đảo."
 575. #. Description
 576. #: ../po/debian-tasks.desc:55001
 577. msgid "Irish environment"
 578. msgstr "Môi trường tiếng Ái-nhĩ-lan"
 579. #. Description
 580. #: ../po/debian-tasks.desc:55001
 581. msgid ""
 582. "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 583. "speaking people use Debian."
 584. msgstr ""
 585. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Ái-nhĩ-lan giúp "
 586. "người dùng Debian nói tiếng Ái-nhĩ-lan."
 587. #. Description
 588. #: ../po/debian-tasks.desc:56001
 589. msgid "Irish desktop"
 590. msgstr "Màn hình nền Ái-nhĩ-lan"
 591. #. Description
 592. #: ../po/debian-tasks.desc:56001
 593. msgid "This task localises the desktop in Irish."
 594. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ái-nhĩ-lan."
 595. #. Description
 596. #: ../po/debian-tasks.desc:57001
 597. msgid "Italian environment"
 598. msgstr "Môi trường tiếng Ý"
 599. #. Description
 600. #: ../po/debian-tasks.desc:57001
 601. msgid ""
 602. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 603. "speaking people use Debian."
 604. msgstr ""
 605. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Ý giúp người dùng "
 606. "Debian nói tiếng Ý."
 607. #. Description
 608. #: ../po/debian-tasks.desc:58001
 609. msgid "Italian desktop"
 610. msgstr "Màn hình nền tiếng Ý"
 611. #. Description
 612. #: ../po/debian-tasks.desc:58001
 613. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 614. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ý."
 615. #. Description
 616. #: ../po/debian-tasks.desc:59001
 617. msgid "Japanese environment"
 618. msgstr "Môi trường tiếng Nhật"
 619. #. Description
 620. #: ../po/debian-tasks.desc:59001
 621. msgid ""
 622. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 623. "Debian."
 624. msgstr ""
 625. "Công việc này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Nhật sử dụng Debian "
 626. "dễ dàng hơn."
 627. #. Description
 628. #: ../po/debian-tasks.desc:60001
 629. msgid "Japanese desktop"
 630. msgstr "Màn hình nền Nhật"
 631. #. Description
 632. #: ../po/debian-tasks.desc:60001
 633. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 634. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Nhật."
 635. #. Description
 636. #: ../po/debian-tasks.desc:61001
 637. msgid "KDE desktop environment"
 638. msgstr "Môi trường làm việc KDE"
 639. #. Description
 640. #: ../po/debian-tasks.desc:61001
 641. msgid ""
 642. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 643. "Environment."
 644. msgstr ""
 645. "Công việc này cung cấp phần mềm « màn hình nền » cơ bản, dùng môi trường làm "
 646. "việc KDE."
 647. #. Description
 648. #: ../po/debian-tasks.desc:62001
 649. #, fuzzy
 650. msgid "Khmer environment"
 651. msgstr "Môi trường Đức"
 652. #. Description
 653. #: ../po/debian-tasks.desc:62001
 654. #, fuzzy
 655. msgid ""
 656. "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 657. "speaking people use Debian."
 658. msgstr ""
 659. "Công việc này cài đặt những những gói phần mềm và tài liệu tiếng Đức giúp "
 660. "người dùng Debian nói tiếng Đức."
 661. #. Description
 662. #: ../po/debian-tasks.desc:63001
 663. msgid "Khmer desktop"
 664. msgstr "Màn hình nền Khơ-me"
 665. #. Description
 666. #: ../po/debian-tasks.desc:63001
 667. msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 668. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Khơ-me."
 669. #. Description
 670. #: ../po/debian-tasks.desc:64001
 671. msgid "Korean environment"
 672. msgstr "Môi trường Hàn"
 673. #. Description
 674. #: ../po/debian-tasks.desc:64001
 675. msgid ""
 676. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 677. "Debian."
 678. msgstr ""
 679. "Công việc này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Hàn sử dụng Debian "
 680. "dễ dàng hơn."
 681. #. Description
 682. #: ../po/debian-tasks.desc:65001
 683. msgid "Korean desktop"
 684. msgstr "Màn hình nền tiếng Hàn"
 685. #. Description
 686. #: ../po/debian-tasks.desc:65001
 687. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 688. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Hàn."
 689. #. Description
 690. #: ../po/debian-tasks.desc:66001
 691. msgid "Laptop"
 692. msgstr "Máy tính xách tay"
 693. #. Description
 694. #: ../po/debian-tasks.desc:66001
 695. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 696. msgstr "Công việc này cài đặt phầm mềm có ích cho máy tính xách tay."
 697. #. Description
 698. #: ../po/debian-tasks.desc:67001
 699. msgid "Latvian desktop"
 700. msgstr "Màn hình nền Lát-vi-a"
 701. #. Description
 702. #: ../po/debian-tasks.desc:67001
 703. msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 704. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Lát-vi-a."
 705. #. Description
 706. #: ../po/debian-tasks.desc:68001
 707. msgid "Lithuanian environment"
 708. msgstr "Môi trường tiếng Li-tu-a-ni"
 709. #. Description
 710. #: ../po/debian-tasks.desc:68001
 711. msgid ""
 712. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 713. "Lithuanian speaking people use Debian."
 714. msgstr ""
 715. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tếng Li-tu-a-ni giúp "
 716. "người dùng Debian nói tiếng Li-tu-a-ni"
 717. #. Description
 718. #: ../po/debian-tasks.desc:69001
 719. msgid "Lithuanian desktop"
 720. msgstr "Màn hình nền Li-tu-a-ni"
 721. #. Description
 722. #: ../po/debian-tasks.desc:69001
 723. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 724. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Li-tu-an-i."
 725. #. Description
 726. #: ../po/debian-tasks.desc:70001
 727. msgid "Macedonian environment"
 728. msgstr "Môi trường Má-xê-đô-ni"
 729. #. Description
 730. #: ../po/debian-tasks.desc:70001
 731. msgid ""
 732. "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 733. "Macedonian speaking people use Debian."
 734. msgstr ""
 735. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Má-xê-đô-ni giúp "
 736. "người dùng Debian nói tiếng Má-xê-đô-ni."
 737. #. Description
 738. #: ../po/debian-tasks.desc:71001
 739. msgid "Macedonian desktop"
 740. msgstr "Màn hình nền Má-xê-đô-ni"
 741. #. Description
 742. #: ../po/debian-tasks.desc:71001
 743. msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 744. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Má-xê-đô-ni."
 745. #. Description
 746. #: ../po/debian-tasks.desc:72001
 747. msgid "Mail server"
 748. msgstr "Trình phục vụ thư"
 749. #. Description
 750. #: ../po/debian-tasks.desc:72001
 751. msgid ""
 752. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 753. "server system."
 754. msgstr ""
 755. "Công việc này chọn các gói khác nhau hỗ trợ cho hệ thống trình phục vụ thư "
 756. "thường dụng."
 757. #. Description
 758. #: ../po/debian-tasks.desc:73001
 759. msgid "manual package selection"
 760. msgstr "tự chọn gói"
 761. #. Description
 762. #: ../po/debian-tasks.desc:73001
 763. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 764. msgstr "Tự chọn gói cần cài đặt bằng aptitude."
 765. #. Description
 766. #: ../po/debian-tasks.desc:74001
 767. msgid "Nepali desktop"
 768. msgstr "Màn hình nền Ne-pan"
 769. #. Description
 770. #: ../po/debian-tasks.desc:74001
 771. msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 772. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ne-pan."
 773. #. Description
 774. #: ../po/debian-tasks.desc:75001
 775. msgid "Northern Sami desktop"
 776. msgstr "Màn hình nền Bắc Xa-mi"
 777. #. Description
 778. #: ../po/debian-tasks.desc:75001
 779. msgid "This task localises the desktop in Northern Sami."
 780. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Bắc Xa-mi."
 781. #. Description
 782. #: ../po/debian-tasks.desc:76001
 783. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 784. msgstr "Môi trường Na Uy (Bokmaal và Nynorsk)"
 785. #. Description
 786. #: ../po/debian-tasks.desc:76001
 787. msgid ""
 788. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 789. "speaking people use Debian."
 790. msgstr ""
 791. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Na Uy giúp người "
 792. "dùng Debian nói tiếng Na Uy."
 793. #. Description
 794. #: ../po/debian-tasks.desc:77001
 795. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 796. msgstr "Màn hình nền Na Uy (Bokmaal và Nynorsk)"
 797. #. Description
 798. #: ../po/debian-tasks.desc:77001
 799. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 800. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Na Uy."
 801. #. Description
 802. #: ../po/debian-tasks.desc:78001
 803. msgid "Persian environment"
 804. msgstr "Môi trường Pha-xi"
 805. #. Description
 806. #: ../po/debian-tasks.desc:78001
 807. msgid ""
 808. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 809. "it easier for Persian speakers to use Debian."
 810. msgstr ""
 811. "Công việc này cài đặt các chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 812. "liệu giúp người dùng nói tiếng Pha-xi sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 813. #. Description
 814. #: ../po/debian-tasks.desc:79001
 815. msgid "Persian desktop"
 816. msgstr "Màn hình nền Pha-xi"
 817. #. Description
 818. #: ../po/debian-tasks.desc:79001
 819. msgid "This task localises the desktop in Persian."
 820. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Pha-xi."
 821. #. Description
 822. #: ../po/debian-tasks.desc:80001
 823. msgid "Polish environment"
 824. msgstr "Môi trường Ba lan"
 825. #. Description
 826. #: ../po/debian-tasks.desc:80001
 827. msgid ""
 828. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 829. "speaking people use Debian."
 830. msgstr ""
 831. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Ba Lan giúp người "
 832. "dùng Debian nói tiếng Ba Lan."
 833. #. Description
 834. #: ../po/debian-tasks.desc:81001
 835. msgid "Polish desktop"
 836. msgstr "Màn hình nền Ba lan"
 837. #. Description
 838. #: ../po/debian-tasks.desc:81001
 839. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 840. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ba Lan."
 841. #. Description
 842. #: ../po/debian-tasks.desc:82001
 843. msgid "Portuguese environment"
 844. msgstr "Môi trường Bồ Đào Nha"
 845. #. Description
 846. #: ../po/debian-tasks.desc:82001
 847. msgid ""
 848. "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 849. "Portuguese speaking people use Debian."
 850. msgstr ""
 851. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Bồ Đào Nha giúp "
 852. "người dùng Debian nói tiếng Bồ Đào Nha."
 853. #. Description
 854. #: ../po/debian-tasks.desc:83001
 855. msgid "Portuguese desktop"
 856. msgstr "Màn hình nền Bồ Đào Nha"
 857. #. Description
 858. #: ../po/debian-tasks.desc:83001
 859. msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 860. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Bồ Đào Nha."
 861. #. Description
 862. #: ../po/debian-tasks.desc:84001
 863. msgid "Print server"
 864. msgstr "Trình phục vụ in"
 865. #. Description
 866. #: ../po/debian-tasks.desc:84001
 867. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 868. msgstr "Công việc này thiết lập hệ thống bạn là trình phục vụ in."
 869. #. Description
 870. #: ../po/debian-tasks.desc:85001
 871. msgid "Punjabi environment"
 872. msgstr "Môi trường Pun-gia-bi"
 873. #. Description
 874. #: ../po/debian-tasks.desc:85001
 875. msgid ""
 876. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 877. "it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 878. msgstr ""
 879. "Công việc này cài đặt các chương trình, tập tin dữ liệu, phông chữ và tài "
 880. "liệu giúp người dùng nói tiếng Pun-cha-bi sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 881. #. Description
 882. #: ../po/debian-tasks.desc:86001
 883. msgid "Punjabi desktop"
 884. msgstr "Màn hình nền Pun-gia-bi"
 885. #. Description
 886. #: ../po/debian-tasks.desc:86001
 887. msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 888. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Pun-gia-bi."
 889. #. Description
 890. #: ../po/debian-tasks.desc:87001
 891. msgid "Romanian environment"
 892. msgstr "Môi trường Lỗ-má-ni"
 893. #. Description
 894. #: ../po/debian-tasks.desc:87001
 895. msgid ""
 896. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 897. "speaking people use Debian."
 898. msgstr ""
 899. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Lỗ-má-ni giúp "
 900. "người dùng Debian nói tiếng Lỗ-má-ni."
 901. #. Description
 902. #: ../po/debian-tasks.desc:88001
 903. msgid "Romanian desktop"
 904. msgstr "Màn hình Lỗ-má-ni"
 905. #. Description
 906. #: ../po/debian-tasks.desc:88001
 907. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 908. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Lỗ-má-ni."
 909. #. Description
 910. #: ../po/debian-tasks.desc:89001
 911. msgid "Russian environment"
 912. msgstr "Môi trường Nga"
 913. #. Description
 914. #: ../po/debian-tasks.desc:89001
 915. msgid ""
 916. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 917. "speaking people use Debian."
 918. msgstr ""
 919. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Nga giúp người "
 920. "dùng Debian nói tiếng Nga."
 921. #. Description
 922. #: ../po/debian-tasks.desc:90001
 923. msgid "Russian desktop"
 924. msgstr "Màn hình nền Nga"
 925. #. Description
 926. #: ../po/debian-tasks.desc:90001
 927. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 928. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Nga."
 929. #. Description
 930. #: ../po/debian-tasks.desc:91001
 931. msgid "Slovak environment"
 932. msgstr "Môi trường Xlô-vak"
 933. #. Description
 934. #: ../po/debian-tasks.desc:91001
 935. msgid ""
 936. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 937. "speaking people use Debian."
 938. msgstr ""
 939. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Xlô-vak giúp "
 940. "người dùng Debian nói tiếng Xlô-vak."
 941. #. Description
 942. #: ../po/debian-tasks.desc:92001
 943. msgid "Slovak desktop"
 944. msgstr "Màn hình nền Xlô-vak"
 945. #. Description
 946. #: ../po/debian-tasks.desc:92001
 947. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 948. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Xlô-vak."
 949. #. Description
 950. #: ../po/debian-tasks.desc:93001
 951. msgid "Slovenian environment"
 952. msgstr "Môi trường Xlô-ven"
 953. #. Description
 954. #: ../po/debian-tasks.desc:93001
 955. msgid ""
 956. "This task installs packages and documentation in Slovenian to help Slovenian "
 957. "speaking people use Debian."
 958. msgstr ""
 959. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Xlô-ven giúp "
 960. "người dùng Debian nói tiếng Xlô-ven."
 961. #. Description
 962. #: ../po/debian-tasks.desc:94001
 963. msgid "Slovenian desktop"
 964. msgstr "Màn hình nền Xlô-ven"
 965. #. Description
 966. #: ../po/debian-tasks.desc:94001
 967. msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 968. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Xlô-ven."
 969. #. Description
 970. #: ../po/debian-tasks.desc:95001
 971. msgid "Spanish environment"
 972. msgstr "Môi trường Tây Ban Nha"
 973. #. Description
 974. #: ../po/debian-tasks.desc:95001
 975. msgid ""
 976. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 977. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 978. msgstr ""
 979. "Công việc này cài đặt những chương trình, tập tin dữ liệu và tài liệu giúp "
 980. "người dùng nói tiếng Tây Ban Nha sử dụng Debian dễ dàng hơn."
 981. #. Description
 982. #: ../po/debian-tasks.desc:96001
 983. msgid "Spanish desktop"
 984. msgstr "Màn hình nền Tây Ban Nha"
 985. #. Description
 986. #: ../po/debian-tasks.desc:96001
 987. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 988. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Tây Ban Nha."
 989. #. Description
 990. #: ../po/debian-tasks.desc:97001
 991. msgid "Standard system"
 992. msgstr "Hệ thống chuẩn"
 993. #. Description
 994. #: ../po/debian-tasks.desc:97001
 995. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 996. msgstr "Công việc này cài đặt một hệ thống hơi nhỏ chế độ ký tự."
 997. #. Description
 998. #: ../po/debian-tasks.desc:98001
 999. msgid "Swedish environment"
 1000. msgstr "Môi trường Thuỵ Điển"
 1001. #. Description
 1002. #: ../po/debian-tasks.desc:98001
 1003. msgid ""
 1004. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1005. "speaking people use Debian."
 1006. msgstr ""
 1007. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Thuỵ Điển giúp "
 1008. "người dùng Debian nói tiếng Thuỵ Điển."
 1009. #. Description
 1010. #: ../po/debian-tasks.desc:99001
 1011. msgid "Swedish desktop"
 1012. msgstr "Màn hình nền Thuỵ Điển"
 1013. #. Description
 1014. #: ../po/debian-tasks.desc:99001
 1015. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1016. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Thuỵ Điển."
 1017. #. Description
 1018. #: ../po/debian-tasks.desc:100001
 1019. msgid "Tagalog environment"
 1020. msgstr "Môi trường Ta-ga-loc"
 1021. #. Description
 1022. #: ../po/debian-tasks.desc:100001
 1023. msgid ""
 1024. "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1025. "speaking people use Debian."
 1026. msgstr ""
 1027. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Ta-ga-loc giúp "
 1028. "người dùng Debian nói tiếng Ta-ga-loc."
 1029. #. Description
 1030. #: ../po/debian-tasks.desc:101001
 1031. msgid "Tamil desktop"
 1032. msgstr "Màn hình nền Ta-min"
 1033. #. Description
 1034. #: ../po/debian-tasks.desc:101001
 1035. msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1036. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ta-min."
 1037. #. Description
 1038. #: ../po/debian-tasks.desc:102001
 1039. msgid "Thai environment"
 1040. msgstr "Môi trường Thái"
 1041. #. Description
 1042. #: ../po/debian-tasks.desc:102001
 1043. msgid ""
 1044. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 1045. "use Debian."
 1046. msgstr ""
 1047. "Công việc này cài đặt các gói giúp người dùng nói tiếng Thái sử dụng Debian "
 1048. "dễ dàng hơn."
 1049. #. Description
 1050. #: ../po/debian-tasks.desc:103001
 1051. msgid "Thai desktop"
 1052. msgstr "Màn hình nền Thái"
 1053. #. Description
 1054. #: ../po/debian-tasks.desc:103001
 1055. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1056. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Thái."
 1057. #. Description
 1058. #: ../po/debian-tasks.desc:104001
 1059. msgid "Turkish environment"
 1060. msgstr "Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ"
 1061. #. Description
 1062. #: ../po/debian-tasks.desc:104001
 1063. msgid ""
 1064. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1065. "speaking people use Debian."
 1066. msgstr ""
 1067. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Thổ Nhĩ Kỳ giúp "
 1068. "người dùng Debian nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ."
 1069. #. Description
 1070. #: ../po/debian-tasks.desc:105001
 1071. msgid "Turkish desktop"
 1072. msgstr "Màn hình nền Thổ Nhĩ Kỳ"
 1073. #. Description
 1074. #: ../po/debian-tasks.desc:105001
 1075. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1076. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Thổ Nhĩ Kỳ."
 1077. #. Description
 1078. #: ../po/debian-tasks.desc:106001
 1079. msgid "Ukrainian environment"
 1080. msgstr "Môi trường U-cợ-rainh"
 1081. #. Description
 1082. #: ../po/debian-tasks.desc:106001
 1083. msgid ""
 1084. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 1085. "speaking people use Debian."
 1086. msgstr ""
 1087. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng U-cợ-rainh giúp "
 1088. "người dùng Debian nói tiếng U-cợ-rainh."
 1089. #. Description
 1090. #: ../po/debian-tasks.desc:107001
 1091. msgid "Ukrainian desktop"
 1092. msgstr "Màn hình nền U-cợ-rainh"
 1093. #. Description
 1094. #: ../po/debian-tasks.desc:107001
 1095. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1096. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng U-cợ-rainh."
 1097. #. Description
 1098. #: ../po/debian-tasks.desc:108001
 1099. msgid "Vietnamese desktop"
 1100. msgstr "Màn hình nền Việt"
 1101. #. Description
 1102. #: ../po/debian-tasks.desc:108001
 1103. msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1104. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Việt."
 1105. #. Description
 1106. #: ../po/debian-tasks.desc:109001
 1107. msgid "Web server"
 1108. msgstr "Trình phục vụ Mạng"
 1109. #. Description
 1110. #: ../po/debian-tasks.desc:109001
 1111. msgid ""
 1112. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 1113. msgstr ""
 1114. "Nhón này chọn các gói hỗ trợ cho một hệ thống phục vụ Mạng thường dụng."
 1115. #. Description
 1116. #: ../po/debian-tasks.desc:110001
 1117. msgid "Welsh environment"
 1118. msgstr "Môi trường Ouen-s"
 1119. #. Description
 1120. #: ../po/debian-tasks.desc:110001
 1121. msgid ""
 1122. "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1123. "speaking people use Debian."
 1124. msgstr ""
 1125. "Công việc này cài đặt những gói phần mềm và tài liệu tiếng Ouen-s giúp người "
 1126. "dùng Debian nói tiếng Ouen-s."
 1127. #. Description
 1128. #: ../po/debian-tasks.desc:111001
 1129. msgid "Welsh desktop"
 1130. msgstr "Màn hình nền Ouen-s"
 1131. #. Description
 1132. #: ../po/debian-tasks.desc:111001
 1133. msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1134. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Ouen-s."
 1135. #. Description
 1136. #: ../po/debian-tasks.desc:112001
 1137. msgid "Xhosa desktop"
 1138. msgstr "Màn hình nền Xô-xa"
 1139. #. Description
 1140. #: ../po/debian-tasks.desc:112001
 1141. msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1142. msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng Xô-xa."
 1143. #~ msgid "Albanian desktop"
 1144. #~ msgstr "Màn hình nền An-ba-ni"
 1145. #~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 1146. #~ msgstr "Công việc này giúp hiển thị giao diện tiếng An-ba-ni."