You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

tl.po 36 KiB


 1. # Tagalog messages for tasksel
 2. # Copyright (C) 2004 Software in the Public Interest, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as tasksel
 4. # Itong talaksan ay ipinapamahagi sa parehong lisensya ng tasksel
 5. # Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>, 2004
 6. # This file is maintained by Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>
 7. # Itong talaksan ay inaalagaan ni Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>
 8. #
 9. msgid ""
 10. msgstr ""
 11. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 12. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 13. "POT-Creation-Date: 2006-06-26 22:26-0400\n"
 14. "PO-Revision-Date: 2006-02-15 13:57+0800\n"
 15. "Last-Translator: Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>\n"
 16. "Language-Team: Tagalog <debian-tl@banwa.upm.edu.ph>\n"
 17. "MIME-Version: 1.0\n"
 18. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 19. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 20. #. Description
 21. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 22. #, fuzzy
 23. msgid "Albanian desktop"
 24. msgstr "Desktop na Romanyan"
 25. #. Description
 26. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 27. #, fuzzy
 28. msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 29. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Romanyan"
 30. #. Description
 31. #: ../po/debian-tasks.desc:11
 32. msgid ""
 33. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 34. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 35. msgstr ""
 36. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
 37. "nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Arabo na gumamit ng Debian."
 38. #. Description
 39. #: ../po/debian-tasks.desc:22
 40. msgid "Arabic environment"
 41. msgstr "Kapaligirang Arabo"
 42. #. Description
 43. #: ../po/debian-tasks.desc:22
 44. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 45. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Arabo"
 46. #. Description
 47. #: ../po/debian-tasks.desc:29
 48. #, fuzzy
 49. msgid "Basque desktop"
 50. msgstr "Desktop na Danish"
 51. #. Description
 52. #: ../po/debian-tasks.desc:29
 53. #, fuzzy
 54. msgid "This task localises the desktop in Basque."
 55. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hapones."
 56. #. Description
 57. #: ../po/debian-tasks.desc:37
 58. #, fuzzy
 59. msgid "Belarusian environment"
 60. msgstr "Kapaligirang Bulgaryan"
 61. #. Description
 62. #: ../po/debian-tasks.desc:37
 63. #, fuzzy
 64. msgid ""
 65. "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 66. "Belarusian speaking people use Debian."
 67. msgstr ""
 68. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Aleman upang tulungan ang mga "
 69. "nagsasalita ng Aleman na gumamit ng Debian."
 70. #. Description
 71. #: ../po/debian-tasks.desc:47
 72. msgid ""
 73. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 74. "it easier for Bengali speakers to use Debian."
 75. msgstr ""
 76. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
 77. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Bengali na gumamit ng "
 78. "Debian."
 79. #. Description
 80. #: ../po/debian-tasks.desc:58
 81. msgid "Bengali environment"
 82. msgstr "Kapaligirang Bengali"
 83. #. Description
 84. #: ../po/debian-tasks.desc:58
 85. msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 86. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Bengali"
 87. #. Description
 88. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 89. #, fuzzy
 90. msgid "Bosnian desktop"
 91. msgstr "Desktop na Romanyan"
 92. #. Description
 93. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 94. #, fuzzy
 95. msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 96. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Romanyan"
 97. #. Description
 98. #: ../po/debian-tasks.desc:73
 99. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 100. msgstr "Kapaligirang Brasilyanong Portuges"
 101. #. Description
 102. #: ../po/debian-tasks.desc:73
 103. msgid ""
 104. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 105. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 106. msgstr ""
 107. "Ang task na ito ay nagluluklok ng mga programa, talaksan ng datos, at "
 108. "babasahin na nagpapadali ng paggamit ng Debian para sa nagsasalita ng "
 109. "Brasilyanong Portuges."
 110. #. Description
 111. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 112. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 113. msgstr "Desktop na Brasilyanong Portuges"
 114. #. Description
 115. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 116. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 117. msgstr "Ginagawa nito ang desktop na lokalisado para sa Brasilyanong Portuges."
 118. #. Description
 119. #: ../po/debian-tasks.desc:91
 120. msgid "Bulgarian environment"
 121. msgstr "Kapaligirang Bulgaryan"
 122. #. Description
 123. #: ../po/debian-tasks.desc:91
 124. msgid ""
 125. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 126. "speakers to use Debian."
 127. msgstr ""
 128. "Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa mga Bulgaryan na "
 129. "gamitin ang Debian."
 130. #. Description
 131. #: ../po/debian-tasks.desc:100
 132. msgid "Bulgarian desktop"
 133. msgstr "Desktop na Bulgaryan"
 134. #. Description
 135. #: ../po/debian-tasks.desc:100
 136. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 137. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Bulgaryan."
 138. #. Description
 139. #: ../po/debian-tasks.desc:107
 140. msgid "Catalan environment"
 141. msgstr "Kapaligirang Katalan"
 142. #. Description
 143. #: ../po/debian-tasks.desc:107
 144. msgid ""
 145. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 146. "speaking people use Debian."
 147. msgstr ""
 148. "Ang task na ito ay nagluluklok ng mga pakete at babasahin sa Katalan upang "
 149. "tulungan ang nagsasalita ng Katalan na gumamit ng Debian."
 150. #. Description
 151. #: ../po/debian-tasks.desc:117
 152. msgid "Catalan desktop"
 153. msgstr "Desktop na Katalan"
 154. #. Description
 155. #: ../po/debian-tasks.desc:117
 156. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 157. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Katalan."
 158. #. Description
 159. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 160. msgid "Simplified Chinese environment"
 161. msgstr "Kapaligirang para sa pina-simpleng Intsik"
 162. #. Description
 163. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 164. msgid ""
 165. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 166. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 167. "encoding."
 168. msgstr ""
 169. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, atmga "
 170. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Intsik nagumamit ng "
 171. "Debian, gamit ang pina-simpleng encoding na Intsik."
 172. #. Description
 173. #: ../po/debian-tasks.desc:136
 174. msgid "Simplified Chinese desktop"
 175. msgstr "Desktop na pina-simpleng Intsik"
 176. #. Description
 177. #: ../po/debian-tasks.desc:136
 178. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 179. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa pina-simpleng Intsik"
 180. #. Description
 181. #: ../po/debian-tasks.desc:143
 182. msgid ""
 183. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 184. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 185. "encoding."
 186. msgstr ""
 187. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, atmga "
 188. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Intsik nagumamit ng "
 189. "Debian, gamit ang encoding na tradisyonal ng Intsik."
 190. #. Description
 191. #: ../po/debian-tasks.desc:155
 192. msgid "Traditional Chinese environment"
 193. msgstr "Kapaligirang tradisyonal ng Intsik"
 194. #. Description
 195. #: ../po/debian-tasks.desc:155
 196. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 197. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Intsik na tradisyonal"
 198. #. Description
 199. #: ../po/debian-tasks.desc:162
 200. #, fuzzy
 201. msgid "Croatian desktop"
 202. msgstr "Desktop na Katalan"
 203. #. Description
 204. #: ../po/debian-tasks.desc:162
 205. #, fuzzy
 206. msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 207. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Katalan."
 208. #. Description
 209. #: ../po/debian-tasks.desc:170
 210. msgid "Cyrillic environment"
 211. msgstr "Kapaligirang Cyrillic"
 212. #. Description
 213. #: ../po/debian-tasks.desc:170
 214. msgid ""
 215. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 216. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 217. "Serbian and Ukrainian."
 218. msgstr ""
 219. "Nagbibigay ng mga font na Cyrillic at ibang mga software na kailangan upang "
 220. "gumamit ng Cyrillic. Suportado nito ang Belaruso, Bulharyan, Macedoniyan, "
 221. "Russo, Serbyan at Ukranyan."
 222. #. Description
 223. #: ../po/debian-tasks.desc:181
 224. msgid "Cyrillic desktop"
 225. msgstr "Desktop na Cyrillic"
 226. #. Description
 227. #: ../po/debian-tasks.desc:181
 228. msgid ""
 229. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 230. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 231. msgstr ""
 232. "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Cyrillic. Suportado nito ang "
 233. "Belaruso, Bulhariya, Macedonian, Russo, Serbian at Ukrainian."
 234. #. Description
 235. #: ../po/debian-tasks.desc:191
 236. msgid "Czech environment"
 237. msgstr "Kapaligirang Czech"
 238. #. Description
 239. #: ../po/debian-tasks.desc:191
 240. msgid ""
 241. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 242. "speaking people use Debian."
 243. msgstr ""
 244. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Czech upang tulungan ang mga "
 245. "nagsasalita ng Czech na gumamit ng Debian."
 246. #. Description
 247. #: ../po/debian-tasks.desc:199
 248. msgid "Czech desktop"
 249. msgstr "Desktop na Czech"
 250. #. Description
 251. #: ../po/debian-tasks.desc:199
 252. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 253. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop para sa Czech."
 254. #. Description
 255. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 256. msgid "Danish environment"
 257. msgstr "Kapaligirang Danish"
 258. #. Description
 259. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 260. msgid ""
 261. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 262. "speaking people use Debian."
 263. msgstr ""
 264. "Nagluluklok ito ng mga pakete at mga babasahin na nagpapadali para sa mga "
 265. "nagsasalita ng Danish na gumamit ng Debian."
 266. #. Description
 267. #: ../po/debian-tasks.desc:216
 268. msgid "Danish desktop"
 269. msgstr "Desktop na Danish"
 270. #. Description
 271. #: ../po/debian-tasks.desc:216
 272. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 273. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Danish."
 274. #. Description
 275. #: ../po/debian-tasks.desc:223
 276. msgid "SQL database"
 277. msgstr "Database na SQL"
 278. #. Description
 279. #: ../po/debian-tasks.desc:223
 280. msgid ""
 281. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 282. msgstr ""
 283. "Pinipili nito ang mga paketeng pang-kliyente at pang-server para sa database "
 284. "na PostgreSQL."
 285. #. Description
 286. #: ../po/debian-tasks.desc:223
 287. msgid ""
 288. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 289. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 290. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 291. "locking."
 292. msgstr ""
 293. "Ang PostgreSQL ay isang SQL relational database, nagbibigay ng lumalawak na "
 294. "pagsunod sa SQL92 at ilan sa mga katangian ng SQL3. Nararapat itong gamitin "
 295. "sa maramihang gumagamit sa pag-akses ng database, gamit ang kanyang mga "
 296. "kasangkapan para sa mga transaksyon at fine-grained locking."
 297. #. Description
 298. #: ../po/debian-tasks.desc:237
 299. msgid "Desktop environment"
 300. msgstr "Kapaligirang Desktop"
 301. #. Description
 302. #: ../po/debian-tasks.desc:237
 303. msgid ""
 304. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 305. "Gnome and KDE desktop tasks."
 306. msgstr ""
 307. "Nagdudulot ito ng payak na software na pang-desktop at nagiging batayan ng "
 308. "Gnome at KDE desktop."
 309. #. Description
 310. #: ../po/debian-tasks.desc:247
 311. msgid "DNS server"
 312. msgstr "DNS server"
 313. #. Description
 314. #: ../po/debian-tasks.desc:247
 315. msgid ""
 316. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 317. msgstr ""
 318. "Pinipili ang BIND DNS server, at kaugnay na babasahin at kasangkapang mga "
 319. "pakete."
 320. #. Description
 321. #: ../po/debian-tasks.desc:255
 322. msgid ""
 323. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 324. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 325. msgstr ""
 326. "Niluluklok nito ang mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
 327. "nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Dutch sa Debian."
 328. #. Description
 329. #: ../po/debian-tasks.desc:264
 330. msgid "Dutch environment"
 331. msgstr "Kapaligirang Dutch"
 332. #. Description
 333. #: ../po/debian-tasks.desc:264
 334. msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 335. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Dutch"
 336. #. Description
 337. #: ../po/debian-tasks.desc:271
 338. #, fuzzy
 339. msgid "Esperanto desktop"
 340. msgstr "Desktop na Aleman"
 341. #. Description
 342. #: ../po/debian-tasks.desc:271
 343. #, fuzzy
 344. msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 345. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Aleman."
 346. #. Description
 347. #: ../po/debian-tasks.desc:279
 348. #, fuzzy
 349. msgid "Estonian desktop"
 350. msgstr "Desktop na Romanyan"
 351. #. Description
 352. #: ../po/debian-tasks.desc:279
 353. #, fuzzy
 354. msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 355. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Romanyan"
 356. #. Description
 357. #: ../po/debian-tasks.desc:287
 358. msgid "File server"
 359. msgstr "File server"
 360. #. Description
 361. #: ../po/debian-tasks.desc:287
 362. msgid ""
 363. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 364. "and NFS."
 365. msgstr ""
 366. "Inaayos nito ang sistema niyo upang maging file sever, na nagsusuporta ng "
 367. "NetBIOS at NFS."
 368. #. Description
 369. #: ../po/debian-tasks.desc:297
 370. #, fuzzy
 371. msgid "Finnish environment"
 372. msgstr "Kapaligirang Danish"
 373. #. Description
 374. #: ../po/debian-tasks.desc:297
 375. #, fuzzy
 376. msgid ""
 377. "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 378. "speaking people use Debian."
 379. msgstr ""
 380. "Nagluluklok ito ng mga pakete at mga babasahin na nagpapadali para sa mga "
 381. "nagsasalita ng Danish na gumamit ng Debian."
 382. #. Description
 383. #: ../po/debian-tasks.desc:305
 384. #, fuzzy
 385. msgid "Finnish desktop"
 386. msgstr "Desktop na Danish"
 387. #. Description
 388. #: ../po/debian-tasks.desc:305
 389. #, fuzzy
 390. msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 391. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Danish."
 392. #. Description
 393. #: ../po/debian-tasks.desc:312
 394. msgid "French environment"
 395. msgstr "Kapaligirang Pranses"
 396. #. Description
 397. #: ../po/debian-tasks.desc:312
 398. msgid ""
 399. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 400. "speaking people use Debian."
 401. msgstr ""
 402. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Pranses upang tulungan ang mga "
 403. "nagsasalita ng Pranses na gumamit ng Debian."
 404. #. Description
 405. #: ../po/debian-tasks.desc:323
 406. msgid "French desktop"
 407. msgstr "Desktop na Pranses"
 408. #. Description
 409. #: ../po/debian-tasks.desc:323
 410. msgid "This task localises the desktop in French."
 411. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop para sa Pranses."
 412. #. Description
 413. #: ../po/debian-tasks.desc:330
 414. #, fuzzy
 415. msgid "Galician environment"
 416. msgstr "Kapaligirang Italyano"
 417. #. Description
 418. #: ../po/debian-tasks.desc:330
 419. #, fuzzy
 420. msgid ""
 421. "This task installs packages and documentation in Galician to help Galician "
 422. "speaking people use Debian."
 423. msgstr ""
 424. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Italyano upang tulungan ang "
 425. "mga nagsasalita ng Italyano na gumamit ng Debian."
 426. #. Description
 427. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 428. #, fuzzy
 429. msgid "Galician desktop"
 430. msgstr "Desktop na Italyano"
 431. #. Description
 432. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 433. #, fuzzy
 434. msgid "This task localises the desktop in Galician."
 435. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Italyano."
 436. #. Description
 437. #: ../po/debian-tasks.desc:345
 438. msgid "German environment"
 439. msgstr "Kapaligirang Aleman"
 440. #. Description
 441. #: ../po/debian-tasks.desc:345
 442. msgid ""
 443. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 444. "speaking people use Debian."
 445. msgstr ""
 446. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Aleman upang tulungan ang mga "
 447. "nagsasalita ng Aleman na gumamit ng Debian."
 448. #. Description
 449. #: ../po/debian-tasks.desc:356
 450. msgid "German desktop"
 451. msgstr "Desktop na Aleman"
 452. #. Description
 453. #: ../po/debian-tasks.desc:356
 454. msgid "This task localises the desktop in German."
 455. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Aleman."
 456. #. Description
 457. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 458. msgid "Gnome desktop environment"
 459. msgstr "Kapaligirang desktop na Gnome"
 460. #. Description
 461. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 462. msgid ""
 463. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 464. "environment."
 465. msgstr ""
 466. "Nagdudulot ito ng pangunahing \"desktop\" software na gamit ang Gnome "
 467. "desktop environment."
 468. #. Description
 469. #: ../po/debian-tasks.desc:375
 470. msgid "Greek environment"
 471. msgstr "Kapaligirang Griyego"
 472. #. Description
 473. #: ../po/debian-tasks.desc:375
 474. msgid ""
 475. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 476. "speaking people use Debian."
 477. msgstr ""
 478. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Griyego upang makatulong sa "
 479. "mga nagsasalita ng Griyego na gamitin ang Debian."
 480. #. Description
 481. #: ../po/debian-tasks.desc:385
 482. msgid "Greek desktop"
 483. msgstr "Desktop na Griyego"
 484. #. Description
 485. #: ../po/debian-tasks.desc:385
 486. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 487. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Griyego."
 488. #. Description
 489. #: ../po/debian-tasks.desc:392
 490. msgid "Hebrew environment"
 491. msgstr "Kapaligirang Hebreo"
 492. #. Description
 493. #: ../po/debian-tasks.desc:392
 494. msgid ""
 495. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 496. "speaking people use Debian."
 497. msgstr ""
 498. "Nagluluklok ito ng mga programa at babasahin sa Hebreo upang tulungan ang "
 499. "mga nagsasalita ng Hebreo na gumamit ng Debian."
 500. #. Description
 501. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 502. msgid "Hebrew desktop"
 503. msgstr "Desktop na Hebreo"
 504. #. Description
 505. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 506. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 507. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hebreo."
 508. #. Description
 509. #: ../po/debian-tasks.desc:407
 510. msgid ""
 511. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 512. "it easier for Hindi speakers to use Debian."
 513. msgstr ""
 514. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
 515. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Hindi na gumamit ng "
 516. "Debian."
 517. #. Description
 518. #: ../po/debian-tasks.desc:418
 519. msgid "Hindi environment"
 520. msgstr "Kapaligirang Hindi"
 521. #. Description
 522. #: ../po/debian-tasks.desc:418
 523. msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 524. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hindi."
 525. #. Description
 526. #: ../po/debian-tasks.desc:425
 527. msgid "Hungarian environment"
 528. msgstr "Kapaligirang Hungaryan"
 529. #. Description
 530. #: ../po/debian-tasks.desc:425
 531. msgid ""
 532. "This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
 533. "speaking people use Debian."
 534. msgstr ""
 535. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Hungaryan upang tulungan ang "
 536. "mga nagsasalita ng Hungaryan na gumamit ng Debian."
 537. #. Description
 538. #: ../po/debian-tasks.desc:433
 539. msgid "Hungarian desktop"
 540. msgstr "Desktop na Hungaryan"
 541. #. Description
 542. #: ../po/debian-tasks.desc:433
 543. msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 544. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hungaryan."
 545. #. Description
 546. #: ../po/debian-tasks.desc:440
 547. #, fuzzy
 548. msgid "Icelandic environment"
 549. msgstr "Kapaligirang Italyano"
 550. #. Description
 551. #: ../po/debian-tasks.desc:440
 552. #, fuzzy
 553. msgid ""
 554. "This task installs packages and documentation in Icelandic to help Icelandic "
 555. "speaking people use Debian."
 556. msgstr ""
 557. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Italyano upang tulungan ang "
 558. "mga nagsasalita ng Italyano na gumamit ng Debian."
 559. #. Description
 560. #: ../po/debian-tasks.desc:448
 561. #, fuzzy
 562. msgid "Icelandic desktop"
 563. msgstr "Desktop na Italyano"
 564. #. Description
 565. #: ../po/debian-tasks.desc:448
 566. #, fuzzy
 567. msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 568. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Italyano."
 569. #. Description
 570. #: ../po/debian-tasks.desc:455
 571. #, fuzzy
 572. msgid "Irish environment"
 573. msgstr "Kapaligirang Turko"
 574. #. Description
 575. #: ../po/debian-tasks.desc:455
 576. #, fuzzy
 577. msgid ""
 578. "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 579. "speaking people use Debian."
 580. msgstr ""
 581. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Turko na tumutulong sa mga "
 582. "nagsasalita ng Turko na gumamit ng Debian."
 583. #. Description
 584. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 585. #, fuzzy
 586. msgid "Irish desktop"
 587. msgstr "Desktop na Turko"
 588. #. Description
 589. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 590. #, fuzzy
 591. msgid "This task localises the desktop in Irish."
 592. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Turko"
 593. #. Description
 594. #: ../po/debian-tasks.desc:470
 595. msgid "Italian environment"
 596. msgstr "Kapaligirang Italyano"
 597. #. Description
 598. #: ../po/debian-tasks.desc:470
 599. msgid ""
 600. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 601. "speaking people use Debian."
 602. msgstr ""
 603. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Italyano upang tulungan ang "
 604. "mga nagsasalita ng Italyano na gumamit ng Debian."
 605. #. Description
 606. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 607. msgid "Italian desktop"
 608. msgstr "Desktop na Italyano"
 609. #. Description
 610. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 611. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 612. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Italyano."
 613. #. Description
 614. #: ../po/debian-tasks.desc:488
 615. msgid "Japanese environment"
 616. msgstr "Kapaligirang Hapones"
 617. #. Description
 618. #: ../po/debian-tasks.desc:488
 619. msgid ""
 620. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 621. "Debian."
 622. msgstr ""
 623. "Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa mga Hapones na gumamit "
 624. "ng Debian."
 625. #. Description
 626. #: ../po/debian-tasks.desc:500
 627. msgid "Japanese desktop environment"
 628. msgstr "Kapaligirang Desktop na Hapones"
 629. #. Description
 630. #: ../po/debian-tasks.desc:500
 631. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 632. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hapones."
 633. #. Description
 634. #: ../po/debian-tasks.desc:508
 635. msgid "KDE desktop environment"
 636. msgstr "Kapaligirang Desktop na KDE"
 637. #. Description
 638. #: ../po/debian-tasks.desc:508
 639. #, fuzzy
 640. msgid ""
 641. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 642. "Environment."
 643. msgstr ""
 644. "Nagdudulot ito ng pangunahing \"desktop\" software na gamit ang Gnome "
 645. "desktop environment."
 646. #. Description
 647. #: ../po/debian-tasks.desc:528
 648. msgid "Korean environment"
 649. msgstr "Kapaligirang Koreyano"
 650. #. Description
 651. #: ../po/debian-tasks.desc:528
 652. msgid ""
 653. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 654. "Debian."
 655. msgstr ""
 656. "Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa mga Koreyano na gamitin "
 657. "ang Debian."
 658. #. Description
 659. #: ../po/debian-tasks.desc:540
 660. msgid "Korean desktop"
 661. msgstr "Desktop na Koreyano"
 662. #. Description
 663. #: ../po/debian-tasks.desc:540
 664. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 665. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Koreyano."
 666. #. Description
 667. #: ../po/debian-tasks.desc:547
 668. msgid "Laptop"
 669. msgstr "Laptop"
 670. #. Description
 671. #: ../po/debian-tasks.desc:547
 672. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 673. msgstr "Nagluluklok ito ng mga software na mahalaga sa laptop."
 674. #. Description
 675. #: ../po/debian-tasks.desc:554
 676. msgid "Lithuanian environment"
 677. msgstr "Kapaligirang Litwanyan"
 678. #. Description
 679. #: ../po/debian-tasks.desc:554
 680. msgid ""
 681. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 682. "Lithuanian speaking people use Debian."
 683. msgstr ""
 684. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Litwanyan upang tulungan ang "
 685. "nagsasalita ng Litwanyan na gumamit ng Debian."
 686. #. Description
 687. #: ../po/debian-tasks.desc:564
 688. msgid "Lithuanian desktop"
 689. msgstr "Desktop na Litwanyan"
 690. #. Description
 691. #: ../po/debian-tasks.desc:564
 692. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 693. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Litwanyan."
 694. #. Description
 695. #: ../po/debian-tasks.desc:571
 696. #, fuzzy
 697. msgid "Macedonian environment"
 698. msgstr "Kapaligirang Romanyan"
 699. #. Description
 700. #: ../po/debian-tasks.desc:571
 701. #, fuzzy
 702. msgid ""
 703. "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 704. "Macedonian speaking people use Debian."
 705. msgstr ""
 706. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
 707. "nagsasalita ng Romanyan na gumamit ng Debian."
 708. #. Description
 709. #: ../po/debian-tasks.desc:581
 710. #, fuzzy
 711. msgid "Macedonian desktop"
 712. msgstr "Desktop na Romanyan"
 713. #. Description
 714. #: ../po/debian-tasks.desc:581
 715. #, fuzzy
 716. msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 717. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Romanyan"
 718. #. Description
 719. #: ../po/debian-tasks.desc:588
 720. msgid "Mail server"
 721. msgstr "Mail server"
 722. #. Description
 723. #: ../po/debian-tasks.desc:588
 724. msgid ""
 725. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 726. "server system."
 727. msgstr ""
 728. "Pinipili nito ang mga pakete na makakatulong sa pangkalahatang gamit na "
 729. "sistemang mail server."
 730. #. Description
 731. #: ../po/debian-tasks.desc:598
 732. msgid "manual package selection"
 733. msgstr "mano-manong pagpili ng mga pakete"
 734. #. Description
 735. #: ../po/debian-tasks.desc:598
 736. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 737. msgstr "Piliin ng mano-mano ang paketeng iluluklok sa aptitude."
 738. #. Description
 739. #: ../po/debian-tasks.desc:605
 740. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 741. msgstr "Kapaligirang Norwega (Bokmaal at Nynorsk)"
 742. #. Description
 743. #: ../po/debian-tasks.desc:605
 744. msgid ""
 745. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 746. "speaking people use Debian."
 747. msgstr ""
 748. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Norwega upang tulungan ang mga "
 749. "nagsasalita ng Norwega na gumamit ng Debian."
 750. #. Description
 751. #: ../po/debian-tasks.desc:616
 752. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 753. msgstr "Desktop na Norwega (Bokmaal at Nynorsk)"
 754. #. Description
 755. #: ../po/debian-tasks.desc:616
 756. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 757. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Norwega"
 758. #. Description
 759. #: ../po/debian-tasks.desc:623
 760. msgid ""
 761. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 762. "it easier for Persian speakers to use Debian."
 763. msgstr ""
 764. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
 765. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Persian na gumamit ng "
 766. "Debian."
 767. #. Description
 768. #: ../po/debian-tasks.desc:634
 769. msgid "Persian environment"
 770. msgstr "Kapaligirang Persian"
 771. #. Description
 772. #: ../po/debian-tasks.desc:634
 773. msgid "This task localises the desktop in Persian."
 774. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Persian."
 775. #. Description
 776. #: ../po/debian-tasks.desc:641
 777. msgid "Polish environment"
 778. msgstr "Kapaligirang Polish"
 779. #. Description
 780. #: ../po/debian-tasks.desc:641
 781. msgid ""
 782. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 783. "speaking people use Debian."
 784. msgstr ""
 785. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Polish upang tulungan ang "
 786. "nagsasalita ng Polish na gumamit ng Debian."
 787. #. Description
 788. #: ../po/debian-tasks.desc:652
 789. msgid "Polish desktop"
 790. msgstr "Desktop na Polish"
 791. #. Description
 792. #: ../po/debian-tasks.desc:652
 793. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 794. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Polish"
 795. #. Description
 796. #: ../po/debian-tasks.desc:659
 797. #, fuzzy
 798. msgid "Portuguese environment"
 799. msgstr "Kapaligirang Brasilyanong Portuges"
 800. #. Description
 801. #: ../po/debian-tasks.desc:659
 802. #, fuzzy
 803. msgid ""
 804. "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 805. "Portuguese speaking people use Debian."
 806. msgstr ""
 807. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Griyego upang makatulong sa "
 808. "mga nagsasalita ng Griyego na gamitin ang Debian."
 809. #. Description
 810. #: ../po/debian-tasks.desc:667
 811. #, fuzzy
 812. msgid "Portuguese desktop"
 813. msgstr "Desktop na Brasilyanong Portuges"
 814. #. Description
 815. #: ../po/debian-tasks.desc:667
 816. #, fuzzy
 817. msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 818. msgstr "Ginagawa nito ang desktop na lokalisado para sa Brasilyanong Portuges."
 819. #. Description
 820. #: ../po/debian-tasks.desc:675
 821. msgid "Print server"
 822. msgstr "Print server"
 823. #. Description
 824. #: ../po/debian-tasks.desc:675
 825. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 826. msgstr "Inaayos nito ang sistema niyo na maging print server."
 827. #. Description
 828. #: ../po/debian-tasks.desc:685
 829. msgid ""
 830. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 831. "it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 832. msgstr ""
 833. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
 834. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Punjabi na gumamit ng "
 835. "Debian."
 836. #. Description
 837. #: ../po/debian-tasks.desc:696
 838. msgid "Punjabi environment"
 839. msgstr "Kapaligirang Punjabi"
 840. #. Description
 841. #: ../po/debian-tasks.desc:696
 842. msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 843. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Punjabi."
 844. #. Description
 845. #: ../po/debian-tasks.desc:703
 846. msgid "Romanian environment"
 847. msgstr "Kapaligirang Romanyan"
 848. #. Description
 849. #: ../po/debian-tasks.desc:703
 850. msgid ""
 851. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 852. "speaking people use Debian."
 853. msgstr ""
 854. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
 855. "nagsasalita ng Romanyan na gumamit ng Debian."
 856. #. Description
 857. #: ../po/debian-tasks.desc:714
 858. msgid "Romanian desktop"
 859. msgstr "Desktop na Romanyan"
 860. #. Description
 861. #: ../po/debian-tasks.desc:714
 862. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 863. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Romanyan"
 864. #. Description
 865. #: ../po/debian-tasks.desc:721
 866. msgid "Russian environment"
 867. msgstr "Kapaligirang Ruso"
 868. #. Description
 869. #: ../po/debian-tasks.desc:721
 870. msgid ""
 871. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 872. "speaking people use Debian."
 873. msgstr ""
 874. "Nagluluklok ito ng mga programa at babasahin sa Ruso upang tulungan ang "
 875. "nagsasalita ng Ruso na gumamit ng Debian."
 876. #. Description
 877. #: ../po/debian-tasks.desc:732
 878. msgid "Russian desktop"
 879. msgstr "Desktop na Ruso"
 880. #. Description
 881. #: ../po/debian-tasks.desc:732
 882. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 883. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Ruso"
 884. #. Description
 885. #: ../po/debian-tasks.desc:739
 886. msgid "Slovak environment"
 887. msgstr "Kapaligirang Slovak"
 888. #. Description
 889. #: ../po/debian-tasks.desc:739
 890. msgid ""
 891. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 892. "speaking people use Debian."
 893. msgstr ""
 894. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
 895. "nagsasalita ng Slovak na gumamit ng Debian."
 896. #. Description
 897. #: ../po/debian-tasks.desc:747
 898. msgid "Slovak desktop"
 899. msgstr "Desktop na Slovak"
 900. #. Description
 901. #: ../po/debian-tasks.desc:747
 902. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 903. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Slovak."
 904. #. Description
 905. #: ../po/debian-tasks.desc:754
 906. #, fuzzy
 907. msgid "Slovenian environment"
 908. msgstr "Kapaligirang Slovak"
 909. #. Description
 910. #: ../po/debian-tasks.desc:754
 911. #, fuzzy
 912. msgid ""
 913. "This task installs packages and documentation in Slovenian to help Slovenian "
 914. "speaking people use Debian."
 915. msgstr ""
 916. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
 917. "nagsasalita ng Slovak na gumamit ng Debian."
 918. #. Description
 919. #: ../po/debian-tasks.desc:762
 920. #, fuzzy
 921. msgid "Slovenian desktop"
 922. msgstr "Desktop na Slovak"
 923. #. Description
 924. #: ../po/debian-tasks.desc:762
 925. #, fuzzy
 926. msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 927. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Slovak."
 928. #. Description
 929. #: ../po/debian-tasks.desc:769
 930. msgid "Spanish environment"
 931. msgstr "Kapaligirang Espanyol"
 932. #. Description
 933. #: ../po/debian-tasks.desc:769
 934. msgid ""
 935. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 936. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 937. msgstr ""
 938. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
 939. "nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Espanyol sa Debian."
 940. #. Description
 941. #: ../po/debian-tasks.desc:780
 942. msgid "Spanish desktop"
 943. msgstr "Desktop na Espanyol"
 944. #. Description
 945. #: ../po/debian-tasks.desc:780
 946. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 947. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Espanyol"
 948. #. Description
 949. #: ../po/debian-tasks.desc:787
 950. msgid "Standard system"
 951. msgstr "Sistemang standard"
 952. #. Description
 953. #: ../po/debian-tasks.desc:787
 954. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 955. msgstr "Nagluluklok ito ng maliit na sistemang karakter mode lamang."
 956. #. Description
 957. #: ../po/debian-tasks.desc:794
 958. msgid "Swedish environment"
 959. msgstr "Kapaligirang Swedish"
 960. #. Description
 961. #: ../po/debian-tasks.desc:794
 962. msgid ""
 963. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 964. "speaking people use Debian."
 965. msgstr ""
 966. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Swedish upang tulungan ang "
 967. "nagsasalita ng Swedish na gumamit ng Debian."
 968. #. Description
 969. #: ../po/debian-tasks.desc:804
 970. msgid "Swedish desktop"
 971. msgstr "Desktop na Swedish"
 972. #. Description
 973. #: ../po/debian-tasks.desc:804
 974. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 975. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Swedish"
 976. #. Description
 977. #: ../po/debian-tasks.desc:811
 978. #, fuzzy
 979. msgid "Tagalog environment"
 980. msgstr "Kapaligirang Thai"
 981. #. Description
 982. #: ../po/debian-tasks.desc:811
 983. #, fuzzy
 984. msgid ""
 985. "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 986. "speaking people use Debian."
 987. msgstr ""
 988. "Ang task na ito ay nagluluklok ng mga pakete at babasahin sa Katalan upang "
 989. "tulungan ang nagsasalita ng Katalan na gumamit ng Debian."
 990. #. Description
 991. #: ../po/debian-tasks.desc:819
 992. #, fuzzy
 993. msgid "Tamil desktop"
 994. msgstr "Desktop na Thai"
 995. #. Description
 996. #: ../po/debian-tasks.desc:819
 997. #, fuzzy
 998. msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 999. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Thai"
 1000. #. Description
 1001. #: ../po/debian-tasks.desc:827
 1002. msgid "Thai environment"
 1003. msgstr "Kapaligirang Thai"
 1004. #. Description
 1005. #: ../po/debian-tasks.desc:827
 1006. msgid ""
 1007. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 1008. "use Debian."
 1009. msgstr ""
 1010. "Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa Thai na gumamit ng "
 1011. "Debian."
 1012. #. Description
 1013. #: ../po/debian-tasks.desc:837
 1014. msgid "Thai desktop"
 1015. msgstr "Desktop na Thai"
 1016. #. Description
 1017. #: ../po/debian-tasks.desc:837
 1018. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1019. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Thai"
 1020. #. Description
 1021. #: ../po/debian-tasks.desc:844
 1022. msgid "Turkish environment"
 1023. msgstr "Kapaligirang Turko"
 1024. #. Description
 1025. #: ../po/debian-tasks.desc:844
 1026. msgid ""
 1027. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1028. "speaking people use Debian."
 1029. msgstr ""
 1030. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Turko na tumutulong sa mga "
 1031. "nagsasalita ng Turko na gumamit ng Debian."
 1032. #. Description
 1033. #: ../po/debian-tasks.desc:856
 1034. msgid "Turkish desktop"
 1035. msgstr "Desktop na Turko"
 1036. #. Description
 1037. #: ../po/debian-tasks.desc:856
 1038. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1039. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Turko"
 1040. #. Description
 1041. #: ../po/debian-tasks.desc:863
 1042. msgid "Ukrainian environment"
 1043. msgstr "Kapaligirang Ukrainian"
 1044. #. Description
 1045. #: ../po/debian-tasks.desc:863
 1046. msgid ""
 1047. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 1048. "speaking people use Debian."
 1049. msgstr ""
 1050. "Nagluluklok ito ng mga programa at babasahin sa Ukrainian upang makatulong "
 1051. "sa nagsasalita ng Ukrainian na gumamit ng Debian."
 1052. #. Description
 1053. #: ../po/debian-tasks.desc:873
 1054. msgid "Ukrainian desktop"
 1055. msgstr "Desktop na Ukrainian"
 1056. #. Description
 1057. #: ../po/debian-tasks.desc:873
 1058. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1059. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Ukrainian"
 1060. #. Description
 1061. #: ../po/debian-tasks.desc:881
 1062. msgid "Web server"
 1063. msgstr "Web server"
 1064. #. Description
 1065. #: ../po/debian-tasks.desc:881
 1066. msgid ""
 1067. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 1068. msgstr ""
 1069. "Pinipili nito ang mga pakete na mapakikinabangan sa pangkalahatang gamit na "
 1070. "sistemang web server"
 1071. #. Description
 1072. #: ../po/debian-tasks.desc:890
 1073. #, fuzzy
 1074. msgid "Welsh environment"
 1075. msgstr "Kapaligirang Polish"
 1076. #. Description
 1077. #: ../po/debian-tasks.desc:890
 1078. #, fuzzy
 1079. msgid ""
 1080. "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1081. "speaking people use Debian."
 1082. msgstr ""
 1083. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Polish upang tulungan ang "
 1084. "nagsasalita ng Polish na gumamit ng Debian."
 1085. #. Description
 1086. #: ../po/debian-tasks.desc:898
 1087. #, fuzzy
 1088. msgid "Welsh desktop"
 1089. msgstr "Desktop na Polish"
 1090. #. Description
 1091. #: ../po/debian-tasks.desc:898
 1092. #, fuzzy
 1093. msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1094. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Polish"
 1095. #~ msgid ""
 1096. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 1097. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 1098. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 1099. #~ "user choose between the two."
 1100. #~ msgstr ""
 1101. #~ "Nagbibigay ito ng karaniwang software na para sa \"desktop\", kasama ang "
 1102. #~ "ilan sa mga tagapangasiwa ng sesyon, tagapangasiwa ng talaksan at mga web "
 1103. #~ "browser. Kasama dito ang mga desktop na GNOME at KDE, at pati na rin ng "
 1104. #~ "tagapangasiwa ng display na binibigyan ang gumagamit ng pagkakataon na "
 1105. #~ "pumili sa dalawa."
 1106. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 1107. #~ msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Italyano"
 1108. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 1109. #~ msgstr "Inaayos nito ang sistema niyo na maging print server."