You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

bg.po 7.9 KiB

16 years ago
16 years ago
16 years ago
16 years ago

 1. # Bulgarian translation of tasksel.
 2. # Copyright (C) 2004 THE tasksel'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel package.
 4. # Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>, 2004.
 5. # , fuzzy
 6. #
 7. #
 8. msgid ""
 9. msgstr ""
 10. "Project-Id-Version: tasksel 1.44\n"
 11. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 12. "POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:41-0500\n"
 13. "PO-Revision-Date: 2005-07-07 20:51+0300\n"
 14. "Last-Translator: Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>\n"
 15. "Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
 16. "MIME-Version: 1.0\n"
 17. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 18. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 19. #: ../tasksel.pl:328
 20. #, fuzzy
 21. msgid ""
 22. "Usage:\n"
 23. "tasksel install <task>\n"
 24. "tasksel remove <task>\n"
 25. "tasksel [options]\n"
 26. "\t-t, --test test mode; don't really do anything\n"
 27. "\t --new-install automatically install some tasks\n"
 28. "\t --list-tasks list tasks that would be displayed and exit\n"
 29. "\t --task-packages list available packages in a task\n"
 30. "\t --task-desc returns the description of a task\n"
 31. msgstr ""
 32. "Употреба:\n"
 33. "tasksel install <задача>\n"
 34. "tasksel remove <задача>\n"
 35. "tasksel [опции]; където опции са всяка комбинация от:\n"
 36. "\t-t, --test тестов режим; не се прави нищо\n"
 37. "\t --new-install автоматично инсталиране на някои задачи\n"
 38. "\t --list-tasks извеждане на задачите, които биха били предложени\n"
 39. "\t --task-packages извеждане на наличните пакети в задача\n"
 40. "\t --task-desc извеждане на описание на задача\n"
 41. #: ../tasksel.pl:509 ../tasksel.pl:525 ../tasksel.pl:542
 42. msgid "aptitude failed"
 43. msgstr "грешка при изпълнение на aptitude"
 44. #~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
 45. #~ msgstr "Няма достатъчно памет за изброяващия буфер"
 46. #~ msgid ""
 47. #~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
 48. #~ "\t"
 49. #~ msgstr ""
 50. #~ "Фатална грешка в %s:%d\n"
 51. #~ "\t"
 52. #~ msgid ""
 53. #~ "I/O error at %s:%d\n"
 54. #~ "\t"
 55. #~ msgstr ""
 56. #~ "Входно-изходна грешка в %s:%d\n"
 57. #~ "\t"
 58. #~ msgid "(no description)"
 59. #~ msgstr "(без описание)"
 60. #~ msgid "End-user"
 61. #~ msgstr "Краен потребител"
 62. #~ msgid "Hardware Support"
 63. #~ msgstr "Хардуерна поддръжка"
 64. #~ msgid "Servers"
 65. #~ msgstr "Сървъри"
 66. #~ msgid "Development"
 67. #~ msgstr "Разработка"
 68. #~ msgid "Localization"
 69. #~ msgstr "Локализация"
 70. #~ msgid "Miscellaneous"
 71. #~ msgstr "Други"
 72. #~ msgid "Unable to initialize the terminal"
 73. #~ msgstr "Терминалът не може да се инициализира"
 74. #~ msgid "Unable to initialize screen output"
 75. #~ msgstr "Изходът на екрана не може да се инициализира"
 76. #~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
 77. #~ msgstr "Клавиатурният интерфейс не може да се инициализира"
 78. #~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
 79. #~ msgstr "Дебиански Инсталатор на Задачи v%s - (c)·1999-2004·SPI·и други"
 80. #~ msgid "^Finish"
 81. #~ msgstr "^Край"
 82. #~ msgid "Task ^Info"
 83. #~ msgstr "^Информация"
 84. #~ msgid "^Help"
 85. #~ msgstr "Помощ (^H)"
 86. #~ msgid "Select tasks to install"
 87. #~ msgstr "Изберете задачи за инсталиране"
 88. #~ msgid "Ok"
 89. #~ msgstr "Добре"
 90. #~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
 91. #~ msgstr "Индексът е извън границите: %d >= %d"
 92. #~ msgid "Help"
 93. #~ msgstr "Помощ"
 94. #~ msgid ""
 95. #~ "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs "
 96. #~ "a given task.\n"
 97. #~ "\n"
 98. #~ "The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to "
 99. #~ "install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR "
 100. #~ "toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to "
 101. #~ "select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
 102. #~ "program and begin installation of your selected tasks.\n"
 103. #~ "\n"
 104. #~ "Thank you for using Debian.\n"
 105. #~ "\n"
 106. #~ "Press enter to return to the task selection screen"
 107. #~ msgstr ""
 108. #~ "Задачите позволяват бързо инсталиране на набор от пакети, които "
 109. #~ "изпълняват определена задача.Главният списък показва задачи, които може "
 110. #~ "да изберете за инсталиране. Клавишите-стрелки придвижват показалеца. "
 111. #~ "Натискането на ENTER или на ИНТЕРВАЛ превключват избора на задачата под "
 112. #~ "показалеца. Можете също да натиснете A, за да изберете всички задачи, или "
 113. #~ "N за отказ от всички задачи. Натискането на Q предизвиква излизане от "
 114. #~ "програмата и започване на инсталицията на избраните задачи.Благодарим Ви, "
 115. #~ "че избрахте Debian.Натиснете ENTER, за да се върнете към екрана за избор "
 116. #~ "на задачи"
 117. #~ msgid ""
 118. #~ "Description:\n"
 119. #~ "%s\n"
 120. #~ "\n"
 121. #~ "Included packages:\n"
 122. #~ msgstr ""
 123. #~ "Описание:\n"
 124. #~ "%s\n"
 125. #~ "\n"
 126. #~ "Включени пакети:\n"
 127. #~ msgid "(no description available)"
 128. #~ msgstr "(липсва описание)"
 129. #~ msgid "Unknown signal seen"
 130. #~ msgstr "Прихванат е неизвестен сигнал"
 131. #~ msgid "tasksel install <task>\n"
 132. #~ msgstr "tasksel install <задача>\n"
 133. #~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
 134. #~ msgstr "tasksel [опции]; където опциите са всяка комбинация от:\n"
 135. #~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
 136. #~ msgstr "-t -- тестов режим; не изпълнява apt-get на излизане"
 137. #~ msgid ""
 138. #~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
 139. #~ "\t\tjust queue them in dpkg"
 140. #~ msgstr ""
 141. #~ "-q -- забавено инсталиране; пакетите не се инсталират с apt-get;\n"
 142. #~ "\t\tпросто се слагат в опашката за инсталиране на dpkg"
 143. #~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
 144. #~ msgstr "-r -- инсталиране на всички пакети с приоритет \"задължителен\""
 145. #~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
 146. #~ msgstr "-i -- инсталиране на всички пакети с приоритет \"важен\""
 147. #~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
 148. #~ msgstr "-s -- инсталиране на всички пакети с приоритет \"стандартен\""
 149. #~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
 150. #~ msgstr ""
 151. #~ "-n -- не се показва потребителски интерфейс; обикновено се използва с -r "
 152. #~ "или -i"
 153. #~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
 154. #~ msgstr ""
 155. #~ "-a -- показване на всички задачи, дори тези, които не съдържат пакети"
 156. #~ msgid "No packages selected\n"
 157. #~ msgstr "Не са избрани пакети\n"
 158. #~ msgid "No tasks found on this system.\n"
 159. #~ msgstr "Не са намерени задачи в системата.\n"
 160. #~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
 161. #~ msgstr "Няма памет за strdup"
 162. #~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
 163. #~ msgstr "Няма памет за %d байта"
 164. #~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
 165. #~ msgstr "Няма памет за презаделяне на %d байта"