You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

sq.po 6.5 KiB

16 years ago
16 years ago
16 years ago
16 years ago

 1. # Albanian translation of tasksel.
 2. # Copyright (C) 2004 THE tasksel'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel package.
 4. # Elian Myftiu <elian@lycos.com>, 2004.
 5. # , fuzzy
 6. #
 7. #
 8. msgid ""
 9. msgstr ""
 10. "Project-Id-Version: tasksel 0.1\n"
 11. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 12. "POT-Creation-Date: 2005-11-18 14:41-0500\n"
 13. "PO-Revision-Date: 2004-07-27 16:50+0200\n"
 14. "Last-Translator: Elian Myftiu <elian@lycos.com>\n"
 15. "Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
 16. "MIME-Version: 1.0\n"
 17. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 18. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 19. #: ../tasksel.pl:328
 20. #, fuzzy
 21. msgid ""
 22. "Usage:\n"
 23. "tasksel install <task>\n"
 24. "tasksel remove <task>\n"
 25. "tasksel [options]\n"
 26. "\t-t, --test test mode; don't really do anything\n"
 27. "\t --new-install automatically install some tasks\n"
 28. "\t --list-tasks list tasks that would be displayed and exit\n"
 29. "\t --task-packages list available packages in a task\n"
 30. "\t --task-desc returns the description of a task\n"
 31. msgstr ""
 32. "Përdorimi:\n"
 33. "tasksel install <detyra>\n"
 34. "tasksel removel <detyra>\n"
 35. "tasksel [opsione]; ku opsione është një nga kombinimet e mëposhtme:\n"
 36. "\t-t, --test testim; mos bëj asgjë\n"
 37. "\t-r, --required instalo të gjithë paketat e kërkuara\n"
 38. "\t-i, --important instalo të gjithë paketat e rëndësishme\n"
 39. "\t-s, --standard instalo të gjithë paketat standard\n"
 40. "\t-n, --no-ui mos shfaq UI; përdoret zakonisht me -r ose -i\n"
 41. "\t --new-install instalon automatikisht disa detyra\n"
 42. "\t --list-tasks rradhit detyra që mund të shfaqen dhe del\n"
 43. "\t --task-packages rradhit paketat në dispozicion në një detyrë\n"
 44. "\t --task-desc shfaq shpjegimin e një detyre\n"
 45. #: ../tasksel.pl:509 ../tasksel.pl:525 ../tasksel.pl:542
 46. msgid "aptitude failed"
 47. msgstr "aptitude dështoi"
 48. #~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
 49. #~ msgstr "I pamundur rezervimi i memorjes për buffer e numërimit"
 50. #~ msgid ""
 51. #~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
 52. #~ "\t"
 53. #~ msgstr ""
 54. #~ "U has një gabim fatal në %s:%d\n"
 55. #~ "\t"
 56. #~ msgid ""
 57. #~ "I/O error at %s:%d\n"
 58. #~ "\t"
 59. #~ msgstr ""
 60. #~ "Gabim I/O në %s:%d\n"
 61. #~ "\t"
 62. #~ msgid "(no description)"
 63. #~ msgstr "(pa përshkrim)"
 64. #~ msgid "End-user"
 65. #~ msgstr "Përdoruesi i thjeshtë"
 66. #~ msgid "Hardware Support"
 67. #~ msgstr "Mbështetje Hardware"
 68. #~ msgid "Servers"
 69. #~ msgstr "Serverat"
 70. #~ msgid "Development"
 71. #~ msgstr "Zhvillimi"
 72. #~ msgid "Localization"
 73. #~ msgstr "Lokalizimi"
 74. #~ msgid "Miscellaneous"
 75. #~ msgstr "Të ndryshme"
 76. #~ msgid "Unable to initialize the terminal"
 77. #~ msgstr "I pamundur fillimi i terminalit"
 78. #~ msgid "Unable to initialize screen output"
 79. #~ msgstr "I pamundur fillimi i ekranit"
 80. #~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
 81. #~ msgstr "E pamundur nisja e tastierës"
 82. #~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
 83. #~ msgstr "Instaluesi Debian v%s - (c) 1999-2004 SPI dhe të tjerë"
 84. #~ msgid "^Finish"
 85. #~ msgstr "^Fund"
 86. #~ msgid "Task ^Info"
 87. #~ msgstr "^Të dhëna"
 88. #~ msgid "^Help"
 89. #~ msgstr "^Ndihmë"
 90. #~ msgid "Select tasks to install"
 91. #~ msgstr "Cakto detyrat për instalim"
 92. #~ msgid "Ok"
 93. #~ msgstr "Ok"
 94. #~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
 95. #~ msgstr "Indeksi i lidhjeve: %d >= %d"
 96. #~ msgid "Help"
 97. #~ msgstr "Ndihmë"
 98. #~ msgid ""
 99. #~ "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs "
 100. #~ "a given task.\n"
 101. #~ "\n"
 102. #~ "The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to "
 103. #~ "install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR "
 104. #~ "toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to "
 105. #~ "select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
 106. #~ "program and begin installation of your selected tasks.\n"
 107. #~ "\n"
 108. #~ "Thank you for using Debian.\n"
 109. #~ "\n"
 110. #~ "Press enter to return to the task selection screen"
 111. #~ msgstr ""
 112. #~ "Detyrat të lejojnë të instalosh shpejt një zgjedhje paketash.\n"
 113. #~ "\n"
 114. #~ "Lista kryesore e zgjedhjeve tregon një listë detyrash që mund të "
 115. #~ "zgjedhësh të instalosh. Tastat shigjeta lëvizin kursorin. Duke shtypur "
 116. #~ "ENTER apo SPACE seleksionon detyrën poshtë kursorit. Mund të shtypësh A "
 117. #~ "për të seleksionuar të gjithë detyrat, ose N për asnjërën. Duke shtypur Q "
 118. #~ "del nga ky program dhe fillon instalimin e detyrave të zgjedhura.\n"
 119. #~ "\n"
 120. #~ "Faleminderit që po përdor Debian. \n"
 121. #~ "\n"
 122. #~ "Shtyp ENTER për tu kthyer tek menuja e zgjedhësit të detyrave"
 123. #~ msgid ""
 124. #~ "Description:\n"
 125. #~ "%s\n"
 126. #~ "\n"
 127. #~ "Included packages:\n"
 128. #~ msgstr ""
 129. #~ "Përshkrimi:\n"
 130. #~ "%s\n"
 131. #~ "\n"
 132. #~ "Paketat e përmbajtura:\n"
 133. #~ msgid "(no description available)"
 134. #~ msgstr "(pa përshrkim)"
 135. #~ msgid "Unknown signal seen"
 136. #~ msgstr "Sinjal i panjohur"
 137. #~ msgid "tasksel install <task>\n"
 138. #~ msgstr "instalimi i tasksel <task>\n"
 139. #~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
 140. #~ msgstr "[opcionet] tasksel; ku opcionet janë një kombinim i :\n"
 141. #~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
 142. #~ msgstr "-t --mënyrë testimi; nuk ekzekuton apt-get në dalje"
 143. #~ msgid ""
 144. #~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
 145. #~ "\t\tjust queue them in dpkg"
 146. #~ msgstr ""
 147. #~ "-q -- instalimet në rradhe; nuk instalon paketat me apt-get;\n"
 148. #~ "\t\t vetëm i vendos ato në rradhën e dpkg"
 149. #~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
 150. #~ msgstr "-r -- instalon të gjithë paketat me përparësi të kërkuar"
 151. #~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
 152. #~ msgstr "-i -- instalon të gjithë paketat me përparësi të rëndësishme"
 153. #~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
 154. #~ msgstr "-s -- instalon të gjithë paketat me përparësi normale"
 155. #~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
 156. #~ msgstr "-n -- nuk tregon UI; zakonisht përdoret me -r ose me -i"
 157. #~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
 158. #~ msgstr "-a -- tregon të gjitha detyrat, edhe ato që nuk kanë paketa në to"
 159. #~ msgid "No packages selected\n"
 160. #~ msgstr "Asnjë paket i zgjedhur\n"
 161. #~ msgid "No tasks found on this system.\n"
 162. #~ msgstr "Nuk u gjet asnjë detyrë në këtë sistem.\n"
 163. #~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
 164. #~ msgstr "I pamundur rezervimi i memorjes për strdup"
 165. #~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
 166. #~ msgstr "I pamundur rezervimi i %d byte memorje"
 167. #~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
 168. #~ msgstr "I pamundur ri-rezervimi i %d byte memorje"