You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1885 lines
116 KiB

# Dzongkha translation of tasksel
# Copyright @ 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Kinley Tshering
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel-tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-30 23:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-06-25 14:43+0530\n"
"Last-Translator: yumkee <ylhamo@dit.gov.bt>\n"
"Language-Team: Dzongkha <pgeyleg@dit.gov.bt>\n"
"Language: dz\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2;plural=(n!=1)\n"
"X-Poedit-Country: Bhutan\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
14 years ago
msgid "SQL database"
msgstr "ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་གྱི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid ""
14 years ago
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
14 years ago
"འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པོས་གཱི་རི་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་གཞི་རྟེན་གནས་སྡུད་གྱི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་མི་དང་ ཐུམ་སྒྲིལ་"
"དེ་་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"པོས་གཱི་རི་ ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་འདི་ SQL92འཁྲིལ་བསྟུན་དང་ SQL3གྱི་ཁྱད་རྣམ་ལ་ལུ་ཅིག་ཡར་འཕེལ་འབད་མི་གྱིཨེསི་"
"ཀིའུ་ཨེལ་མཐུན་འབྲེལ་གྱིགནད་སྡུད་གཞི་རྟེནཅིག་ཨིན། སྤྲོད་ལེན་དང་ཕཱ་ཡིན་ གཱརན་ལོག་ཀིང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཐོག་ལསསྣ་"
"མང་ལག་ལེན་པ་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་འོས་འབབ་ཡོདཔ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
msgid "Graphical desktop environment"
msgstr "ཚད་རིས་དང་ལྡན་པའི་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་མཐའ་འཁོར་"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:2001
14 years ago
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"GNOME and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་མཉན་ཆས་བྱིན་ནི་དང་ཇི་ནོམ་དང་ཀེ་ཌི་ཨི་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ལས་ཀའི དོན་ལུ་གཞི་རྟེན་"
"བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ལཱའབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
14 years ago
msgid "DNS server"
msgstr "ཌི་ཨེན་ཨེས་ སར་བར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3001
14 years ago
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"བི་ཨའི་ཨེནཌི་ ཌི་ཨེན་ཨེསི་ སར་བར ་དང་ན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དང་དེ་ལས་ སྤྱོད་ཆས་ཐུམ་སྒྲིལ་"
"དེ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
14 years ago
msgid "File server"
msgstr "སར་བར་ ཡིག་སྣོད།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4001
14 years ago
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both CIFS and "
"NFS."
14 years ago
msgstr ""
"འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་རིམ་ལུགས་དེ་ཚུ་ སར་བར་ཡིག་སྣོད་འབད་ བཟོ་ནི་དང་ ནེཊི་ བི་ཨོ་ཨཡི་ཨེས་དང "
"ཨོན་ཨེཕ་ཨེས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
14 years ago
msgid "GNOME desktop environment"
msgstr "ཇི་ནོམ་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་སྐད་ཡིག"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:5001
msgid ""
14 years ago
"This task provides basic \"desktop\" software using the GNOME desktop "
"environment."
msgstr ""
14 years ago
"འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཇི་ནོམ་ཌེཀ་སི་ཊོཔ་མཐའ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞི་རྩ་ \"desktop\"མཉན་ཆས་"
"དེ་ཚུ་ སྤེལཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
14 years ago
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "ཀེ་ཌི་ཨི་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་མཐའ་འཁོར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:6001
14 years ago
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
"Environment."
msgstr ""
"འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་་ཀེ་ཌེཀ་སི་ཊོཔ་མཐའ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞི་རྩ་ \"desktop\"མཉན་ཆས་དེ་"
"ཚུ་ སྤེལཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
14 years ago
msgid "Laptop"
msgstr "ལེཔ་ཊོཔ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:7001
14 years ago
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ལེཔ་ཊོཔ ནང་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་་མཉན་ཆས་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid "LXDE desktop environment"
msgstr "ཨེགསི་ཨེེཕ་ཧི་ཨི་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་མཐའ་འཁོར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the LXDE desktop "
"environment."
msgstr ""
"འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས ཨེགསི་ཨེེཕ་ཧི་ཨི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་མཐའ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞི་རྩ་ \"desktop"
"\"མཉན་ཆས་དེ་ཚུ་ སྤེལཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
14 years ago
msgid "Mail server"
msgstr "ཡིག་འཕྲིན་སར་པར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
14 years ago
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཡོངས་ཁྱབ་ དགོས་དོན་ ཡིག་འཕྲིན་་སར་བར་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་ ཐུམ་སྒྲིལ་"
"སྣ་ཁག་དེ་ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
14 years ago
msgid "manual package selection"
msgstr "ལག་ཐོག་ཐུམ་སྒྲིལ་སེལ་འཐུ།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
14 years ago
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr "ཐུམ་སྒྲིལ་ཚུ་ མྱུར་འཇུག་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ཐོག་ནང་ལས་སེལ་འཐུ་འབད།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
14 years ago
msgid "Print server"
msgstr "དཔར་བསྐྲུན་འབད་མི་ སར་བར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:11001
14 years ago
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་་ཁྱོད་རང་གི་ རིམ་ལུགས་དེ་ དཔར་སྐྲུན་ སར་བར་འབད་་གཞི་སྒྲིག་འབད་འོང།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid "SSH server"
msgstr "SSH སར་བར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:12001
msgid ""
"This task sets up your system to be remotely accessed through SSH "
"connections."
msgstr ""
"འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་་ཁྱོད་རང་གི་ རིམ་ལུགས་འདི་ SSH མཐུད་ལམ་ཚུའི་ཐོག་ལས་ ཐག་རིང་ལས་འཛུལ་སྤྱོད་"
"འབད་ཚུགསཔ་སྦེ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid "Standard system utilities"
msgstr "ཚད་ལྡན་རིམ་ལུགས་སྤྱོད་ཆས་"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
msgid ""
"This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
"selection of services and tools usable on the command line."
msgstr ""
"ལས་ཀ་འདི་གིས་ བཀོད་ལམ་གུ་ལུ་ལག་ལེན་འབད་བཏུབ་པའི་ལག་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་གི་གདམ་ཁ་དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་"
"བྱིན་ཏེ་ གཞི་རིམ་ལག་ལེན་པ་མཐའ་འཁོར་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
14 years ago
msgid "Web server"
msgstr "ཝེབ་ སར་བར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14001
msgid ""
14 years ago
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
14 years ago
"འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཡོངས་ཁྱབ་དགོས་དོན་ ཝེབ་སར་བར་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ཅན་གྱི་ ཐུམ་སྒྲིལ་དེ་"
"ཚུ་ སེལ་འཐུ་འབདཝ་ཨིན།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
14 years ago
msgid "Xfce desktop environment"
msgstr "ཨེགསི་ཨེེཕ་ཧི་ཨི་ ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་མཐའ་འཁོར།"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:15001
14 years ago
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
"environment."
msgstr ""
"འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས ཨེགསི་ཨེེཕ་ཧི་ཨི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་མཐའ་འཁོར་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གཞི་རྩ་ \"desktop"
"\"མཉན་ཆས་དེ་ཚུ་ སྤེལཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Desktop environment"
#~ msgstr "ཌེཀསི་ཊོཔ་གི་མཐའ་འཁོར།"
#~ msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཁུངས་ལྡན་གྱི་ ཡིག་འབྲུ་ཆུ་ཀུའི་ རིམ་ལུགས་ཅིག ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Amharic environment"
#~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་མཐའ་འཁོར།"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Amharic speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཨ་ར་བིཀ་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལས་"
#~ "རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Amharic desktop"
#~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Amharic."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Amharic GNOME desktop"
#~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Amharic."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Amharic KDE desktop"
#~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Amharic."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Arabic environment"
#~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་མཐའ་འཁོར།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཨ་ར་བིཀ་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལས་"
#~ "རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Arabic desktop"
#~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Arabic."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Arabic GNOME desktop"
#~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Arabic."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Arabic KDE desktop"
#~ msgstr "ཨ་ར་བིཀ་གི་ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Arabic."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Basque desktop"
#~ msgstr "བཱགསིཀ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Basque."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱགསིཀ་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Basque GNOME desktop"
#~ msgstr "བཱགསིཀ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Basque."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱགསིཀ་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Basque KDE desktop"
#~ msgstr "བཱགསིཀ་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Basque."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱགསིཀ་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Belarusian environment"
#~ msgstr " བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱན་གྱི་མཐའ་འཁོར།"
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
#~ "Belarusian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱནགྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་་ལག་ལེན་འཐབ་"
#~ "ནིའི་ གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Belarusian desktop"
#~ msgstr " བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱནགྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Belarusian GNOME desktop"
#~ msgstr " བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱནགྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Belarusian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Belarusian KDE desktop"
#~ msgstr " བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱནགྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Belarusian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Bengali environment"
#~ msgstr "བེང་ག་ལི་གི་མཐའ་འཁོར།"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་བེང་ག་ལི་ (རྒྱ་གར)གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་"
#~ "དོན་ལུ་ལས་རིམ་དང་གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Bengali desktop"
#~ msgstr "བེང་ག་ལི་་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Bengali."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔབེང་ག་ལི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Bengali GNOME desktop"
#~ msgstr "བེང་ག་ལི་་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bengali."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔབེང་ག་ལི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Bengali KDE desktop"
#~ msgstr "བེང་ག་ལི་་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bengali."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔབེང་ག་ལི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Bosnian environment"
#~ msgstr "བོསི་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་བོསི་ནི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་གི་ ཌེ་བི་ཡཱན ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ "
#~ "གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་མཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Bosnian desktop"
#~ msgstr "བོསི་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ བོསི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Bosnian GNOME desktop"
#~ msgstr "བོསི་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bosnian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ བོསི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Bosnian KDE desktop"
#~ msgstr "བོསི་ནི་ཡཱན་གྱི་སྐད་ཡིག།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bosnian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ བོསི་ནི་ཡཱན་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Brazilian Portuguese environment"
#~ msgstr "བཱ་ར་ཛི་ལི་ཡཱན པོར་ཊུ་གིསི་གི་མཐའ་འཁོར།"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
#~ "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ པོར་ཊུ་གིསི།་(བ་ར་ཛི་ལི་ཡཱན)གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་"
#~ "འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལས་རིམདང་གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་མཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།\t"
14 years ago
#~ msgid "Brazilian Portuguese desktop"
#~ msgstr "བ་ར་ཛི་ལི་ཡཱན་ པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བ་ར་ཛིལི་ཡཱན་པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Brazilian Portuguese GNOME desktop"
#~ msgstr "བ་ར་ཛི་ལི་ཡཱན་ པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Brazilian Portuguese."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བ་ར་ཛིལི་ཡཱན་པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Brazilian Portuguese KDE desktop"
#~ msgstr "བ་ར་ཛི་ལི་ཡཱན་ པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Brazilian Portuguese."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བ་ར་ཛིལི་ཡཱན་པོར་ཊུ་གིསི་ཌེཀསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "British English environment"
#~ msgstr "བིརི་ཊིཤ་ཨིང་ལིཤ་གི་མཐའ་འཁོར།"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in British English to help "
#~ "British English speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ བིརི་ཊིཤ་ཨིང་ལིཤ་གི་ ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་ གྲོགས་རམ་འབད་"
#~ "ཐོག་ལས་ ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་ དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "British English desktop"
#~ msgstr "བིརི་ཊིཤ་ཨིང་ལིཤ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in British English."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ བིརི་ཊིཤ་ཨིང་ལིཤ་གི་ནང་ལུ་ བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "British GNOME desktop"
#~ msgstr "བིརི་ཊིཤ་ཨིང་ལིཤ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in British."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཨའི་རིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "British KDE desktop"
#~ msgstr "བིརི་ཊིཤ་ཨིང་ལིཤ་གི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in British."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ་ ཨའི་རིཤ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Bulgarian environment"
#~ msgstr "བཱལ་ག་རི་ཡཱན་གྱི་མཐའ་འཁོར།"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs and data files that make it easier for "
#~ "Bulgarian speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་བཱལ་ག་རི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་"
#~ "ལུ་ ལས་རིམ་དང་གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Bulgarian desktop"
#~ msgstr "བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Bulgarian GNOME desktop"
#~ msgstr "བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Bulgarian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Bulgarian KDE desktop"
#~ msgstr "བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Bulgarian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་བཱལ་ག་རི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Catalan environment"
#~ msgstr "ཀེ་ཊ་ལཱན་གྱི་མཐའ་འཁོར།"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ཀེ་ཊ་ལཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་"
#~ "ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Catalan desktop"
#~ msgstr "་ཀེ་ཊ་ལཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Catalan."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀེ་ཊ་ལཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Catalan GNOME desktop"
#~ msgstr "་ཀེ་ཊ་ལཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Catalan."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀེ་ཊ་ལཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Catalan KDE desktop"
#~ msgstr "་ཀེ་ཊ་ལཱན་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Catalan."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀེ་ཊ་ལཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Simplified Chinese environment"
#~ msgstr "་རྒྱ་ནག་གིའཇམ་སམ་བཟོ་བཟོ་བའི་སྐད་ཡིག"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified "
#~ "Chinese encoding."
#~ msgstr ""
#~ "རྒྱ་ནག་གིའཇམ་སམ་བཟོ་བཟོ་བའི་ཨིན་ཀོ་ཌིང་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་སླབ་"
#~ "མི་ཚུ་ལུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་"
#~ "གཟུགས་ ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན། \t"
14 years ago
#~ msgid "Simplified Chinese desktop"
#~ msgstr "རྒྱ་ནག་གི་འཇམ་སམ་བཟོ་བཟོབའི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ རྒྱ་ནག་འཇམ་སམ་བཟོ་བཟོ་བའི་ནང་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Chinese-s GNOME desktop"
#~ msgstr "ཝེཊི་ན་མིསི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-s."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེཊི་ན་མིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Chinese-s KDE desktop"
#~ msgstr "ཝེཊི་ན་མིསི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-s."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེཊི་ན་མིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Traditional Chinese environment"
#~ msgstr "རྒྱ་ནག་གི་སྔར་སྲོལ་སྐད་ཡིག"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional "
#~ "Chinese encoding."
#~ msgstr ""
#~ "རྒྱ་ནག་གི་(སྔར་སྲོལ)ཨིན་ ཀོ་ཌིང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ རྒྱ་ནག་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་"
#~ "ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་ དེ་"
#~ "ལས་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Traditional Chinese desktop"
#~ msgstr "རྒྱ་ནག་སྔར་སྲོལ་སྐད་ཡིག་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ རྒྱ་ནག་གི་སྔར་སྲོལ་སྐད་ཡིག་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Chinese-t GNOME desktop"
#~ msgstr "ཝེཊི་ན་མིསི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Chinese-t."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེཊི་ན་མིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Chinese-t KDE desktop"
#~ msgstr "ཝེཊི་ན་མིསི་གི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Chinese-t."
#~ msgstr "འ་ནི་ལསཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཝེཊི་ན་མིསི་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Croatian environment"
#~ msgstr "ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་གྱི་མཐའ་འཁོར།"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Croatian to help "
#~ "Croatian speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིསཀོརོ་ཤི་ཡཱན་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ལུ་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་"
#~ "ཐུམ་སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Croatian desktop"
#~ msgstr "ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Croatian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Croatian GNOME desktop"
#~ msgstr "ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Croatian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Croatian KDE desktop"
#~ msgstr "ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་གྱི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Croatian."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཀོརོ་ཤི་ཡཱན་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Cyrillic environment"
#~ msgstr "སི་རི་ལིག་སྐད་ཡིག"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in "
#~ "order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, "
#~ "Russian, Serbian and Ukrainian."
#~ msgstr ""
#~ "སི་རི་ལིག ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ སི་རི་ལིག་ཡིག་གཟུགས་དང་ གཞན་མི་ མཉན་"
#~ "ཆས་དེ་ཚུ་ བྱིནམ་ཨིན། དེ་གིས་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱན་དང་ བཱལ་ག་རི་ཡཱན མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱན་ ར་ཤི་ཡཱན་ སར་བི་"
#~ "ཡཱན་དེ་ལས་ ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན། "
14 years ago
#~ msgid "Cyrillic desktop"
#~ msgstr "སི་རི་ལིག་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
#~ "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ སི་རི་ལིག་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན། དེ་གིས་ བེ་ལ་རུ་སི་ཡཱནདང་ བཱལ་ག་"
#~ "རི་ཡཱན་ མེ་སི་ཌོ་ནི་ཡཱན་ ར་ཤི་ཡཱན་ སར་བི་ཡཱན་དེ་ལས་ ཡུཀ་རའི་ནི་ཡཱན་འདི་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Cyrillic GNOME desktop"
#~ msgstr "སི་རི་ལིག་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Cyrillic."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Cyrillic KDE desktop"
#~ msgstr "སི་རི་ལིག་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Cyrillic."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་་གིས་ཌེཀསི་ཊོཔ་ཨ་ར་བིཀ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Czech environment"
#~ msgstr "ཅེཛི་གི་མཐའ་འཁོར།"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཅེཛི་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གྲོགས་རམ་འབད་ཐོག་ལས་ ཐུམ་"
#~ "སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་འབདཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Czech desktop"
#~ msgstr "ཅེཛི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Czech."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཅེཛི་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Czech GNOME desktop"
#~ msgstr "ཅེཛི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Czech."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཅེཛི་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Czech KDE desktop"
#~ msgstr "ཅེཛི་ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Czech."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ་ ཅེཛི་ ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Danish environment"
#~ msgstr "ཌེ་ནིཤ་གིསྐད་ཡིག"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
#~ "speaking people use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེ་ནིཤ་གྱི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་ ཌེ་བི་ཡཱན་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་གྲོགས་རམ་འབད་ཐོག་ལས་ ཐུམ་"
#~ "སྒྲིལ་དང་ཡིག་ཐོ་བཀོད་པ་ དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Danish desktop"
#~ msgstr "ཌེ་ནིཤ་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Danish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌེ་ནིཤ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Danish GNOME desktop"
#~ msgstr "ཌེ་ནིཤ་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Danish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌེ་ནིཤ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Danish KDE desktop"
#~ msgstr "ཌེ་ནིཤ་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Danish."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌེ་ནིཤ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Dutch environment"
#~ msgstr "ཌཆ་གི་སྐད་ཡིག།"
14 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that "
#~ "makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌཆ་གི་ཁ་སླབ་མི་ཚུ་་ཌེ་བི་ཡཱན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་"
#~ "རིམ་དང་ གནད་སྡུད་ཡིག་སྣོད་ ཡིག་གཟུགས་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་པ་དེ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབདཝ་ཨིན།"
#~ msgid "Dutch desktop"
#~ msgstr "ཌཆ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
#~ msgid "This task localises the desktop in Dutch."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌཆ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Dutch GNOME desktop"
#~ msgstr "ཌཆ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dutch."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌཆ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Dutch KDE desktop"
#~ msgstr "ཌཆ ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dutch."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ ཌཆ་ནང་ལུ་བཏུབ་བཟོཝ་་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Dzongkha desktop"
#~ msgstr "རྫོཁའི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Dzongkha GNOME desktop"
#~ msgstr "རྫོཁའི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the GNOME desktop in Dzongkha."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Dzongkha KDE desktop"
#~ msgstr "རྫོཁའི་ཌེཀསི་ཊོཔ།"
14 years ago
#~ msgid "This task localises the KDE desktop in Dzongkha."
#~ msgstr "འ་ནི་ལས་ཀ་འདི་གིས་ ཌེཀསི་ཊོཔ རྫོང་ཁ་ནང་ལུ་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།"
14 years ago
#~ msgid "Esperanto desktop"
#~ msgstr "ཨིསི་པེ་རེན་ཊོ་གི་ ཌེཀ་སི་ཊོཔ།"
14 years ago