You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

66 lines
2.3 KiB

# Swedish translation of tasksel tasks.
16 years ago
# Copyright (C) 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2011.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
16 years ago
# André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 years ago
"POT-Creation-Date: 2011-02-27 22:39-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-01 00:20+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge / brother <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-boot@lists.debian.org>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Swedish\n"
"X-Poedit-Country: Sweden\n"
#. Description
11 years ago
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "manual package selection"
msgstr "manuella paketval"
14 years ago
#. Description
11 years ago
#: ../po/debian-tasks.desc:10001
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr "Välj paket manuellt för installation i aptitude."
#. Description
11 years ago
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
#| msgid "Standard system"
msgid "Standard system utilities"
msgstr "Vanliga systemverktyg"
#. Description
11 years ago
#: ../po/debian-tasks.desc:13001
14 years ago
msgid ""
11 years ago
"This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
"selection of services and tools usable on the command line."
14 years ago
msgstr ""
"Denna funktion väljer grundläggande användarmiljö genom att välja ett fåtal "
"tjänster och verktyg som är användbara på kommandoraden."
11 years ago
#~ msgid "SQL database"
#~ msgstr "SQL-databas"
11 years ago
#~ msgid ""
#~ "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion väljer klient- och serverpaket för PostgreSQL-databasen."
11 years ago
#~ msgid ""
#~ "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
#~ "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-"
#~ "user database access, through its facilities for transactions and fine-"
#~ "grained locking."
#~ msgstr ""
#~ "PostgreSQL är en SQL-relationsdatabas som erbjuder tilltagande stöd för "
#~ "SQL92 och vissa SQL3-funktioner. Den är lämplig att använda vid "
#~ "fleranvändaråtkomst till databasen på grund av sina faciliteter för "
#~ "transaktioner och finkornig låsning."