Browse Source

Update Czech translation

Add Slovak translation
tags/version_1.43
Miroslav Kure 17 years ago
parent
commit
044ce18c75
4 changed files with 805 additions and 8 deletions
 1. +4
  -0
    debian/changelog
 2. +226
  -0
    po/sk.po
 3. +6
  -8
    tasks/po/cs.po
 4. +569
  -0
    tasks/po/sk.po

+ 4
- 0
debian/changelog View File

@@ -15,6 +15,10 @@ tasksel (1.43) UNRELEASED; urgency=low
- Remove \r characters from printed strings in macros.h.
* Konstantinos Margaritis
- Update Greek translations.
* Miroslav Kure
- Update Czech translation
* Peter Mann
- Initial Slovak translation

-- Joey Hess <joeyh@debian.org> Mon, 26 Jan 2004 23:00:08 -0500+ 226
- 0
po/sk.po View File

@@ -0,0 +1,226 @@
# Czech translation for tasksel.
# Copyright (C) 2000 Software in the Public Interest, Inc.
# Petr Cech <cech@debian.org>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-18 23:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-25 12:16+0100\n"
"Last-Translator: Peter KLFMANiK Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../data.c:307 ../data.c:321
msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
msgstr "Nedá sa vyhradi» pamä» pre výpoètový zásobník"

#: ../macros.h:42
#, c-format
msgid ""
"Fatal error encountered at %s:%d\r\n"
"\t"
msgstr ""
"Kritická chyba na %s:%d\r\n"
"\t"

#: ../macros.h:51
#, c-format
msgid ""
"I/O error at %s:%d\r\n"
"\t"
msgstr ""
"V/V chyba na %s:%d\r\n"
"\t"

#: ../slangui.c:18 ../slangui.c:19
msgid "(no description)"
msgstr "(bez popisu)"

#: ../slangui.c:75
msgid "End-user"
msgstr "Koncový pou¾ívateµ"

#: ../slangui.c:76
msgid "Hardware Support"
msgstr "Podpora hardvéru"

#: ../slangui.c:77
msgid "Servers"
msgstr "Servery"

#: ../slangui.c:78
msgid "Development"
msgstr "Vývoj"

#: ../slangui.c:79
msgid "Localization"
msgstr "Lokalizácia"

#: ../slangui.c:80
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Rôzne"

#: ../slangui.c:219
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "Nedá sa nastavi» terminál"

#: ../slangui.c:221
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "Nedá sa nastavi» výstup na obrazovku"

#: ../slangui.c:222
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "Nedá sa nastavi» klávesnica"

#: ../slangui.c:239
#, c-format
msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2003 SPI and others"
msgstr "Debian Task In¹talátor v%s - (C) 1999-2003 SPI a dal¹í"

#: ../slangui.c:393
msgid "^Finish"
msgstr "^Koniec"

#: ../slangui.c:401 ../slangui.c:402
msgid "Task ^Info"
msgstr "^Informácie o úlohe"

#: ../slangui.c:406 ../slangui.c:407
msgid "^Help"
msgstr "^Nápoveda"

#: ../slangui.c:441
msgid "Select tasks to install"
msgstr "Vyberte úlohy na nain¹talovanie"

#: ../slangui.c:576
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: ../slangui.c:685 ../slangui.c:699 ../slangui.c:810
#, c-format
msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
msgstr "Index mimo rozsahu: %d >= %d"

#: ../slangui.c:776
msgid "Help"
msgstr "Nápoveda"

#: ../slangui.c:777
msgid ""
"Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
"given task.\n"
"\n"
"The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. "
"The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the "
"selection of the task at the cursor. You can also press A to select all "
"tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and "
"begin installation of your selected tasks.\n"
"\n"
"Thank you for using Debian.\n"
"\n"
"Press enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Pripravené úlohy vám umo¾nia rýchlu voµbu a in¹taláciu balíkov spåòajúcich "
"danú úlohu.\n"
"\n"
"Hlavná ponuka zobrzauje zoznam v¹etkých úloh, ktoré mô¾ete nain¹talova». "
"Kurzor sa ovláda ¹ípkami. Stlaèením klávesu ENTER alebo MEDZERA zvolíte "
"úlohu, na ktorú ukazuje kurzor. Stlaèením A vyberiete v¹etky úlohy, "
"stlaèením N sa zru¹í výber v¹etkých úloh. Stlaèenie klávesu Q ukonèí "
"program a zaène in¹taláciu zvolených úloh.\n"
"\n"
"Ïakujeme, ¾e ste si zvolili Debian.\n"
"\n"
"Stlaète Enter pre návrat do hlavnej ponuky"

#: ../slangui.c:818
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
"%s\n"
"\n"
"Included packages:\n"
msgstr ""
"Popis:\n"
"%s\n"
"\n"
"Zahrnuté balíky:\n"

#: ../slangui.c:826
msgid "(no description available)"
msgstr "(popis nie je k dispozícii)"

#: ../tasksel.c:33
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "Zachytený neznámy signál"

#: ../tasksel.c:39
#, c-format
msgid "tasksel install <task>\n"
msgstr "tasksel install <úloha>\n"

#: ../tasksel.c:40
#, c-format
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "tasksel [voµby]; kde voµby sú µubovoµnou kombináciou:\n"

#: ../tasksel.c:41
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t -- testovací mód; po ukonèení nespustí apt-get"

#: ../tasksel.c:42
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
msgstr ""
"-q -- odlo¾ená in¹talácia; nenain¹taluje balíky pomocou apt-get;\n"
"\t\tvykoná iba nastavenie dpkg"

#: ../tasksel.c:43
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- in¹talácia v¹etkých balíkov s prioritou required"

#: ../tasksel.c:44
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- in¹talaácia v¹etkých balíkov s prioritou important"

#: ../tasksel.c:45
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- in¹talácia v¹etkých balíkov s prioritou standard"

#: ../tasksel.c:46
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr "-n -- nezobraz UI; zvyèajne na pou¾itie s -r alebo -i"

#: ../tasksel.c:47
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr "-a -- zobraz v¹etky úlohy, aj keï neobsahujú ¾iadne balíky"

#: ../tasksel.c:88 ../tasksel.c:123
#, c-format
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Nebol zvolený ¾iaden balík\n"

#: ../tasksel.c:197
#, c-format
msgid "No tasks found on this system.\n"
msgstr "V systéme neboli nájdené ¾iadne úlohy.\n"

#: ../util.c:21
msgid "Cannot allocate memory for strdup"
msgstr "Nedá sa vyhradi» pamä» pre strdup"

#: ../util.c:39
#, c-format
msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
msgstr "Nedá sa vyhradi» %d bajtov pamäti"

#: ../util.c:48
#, c-format
msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
msgstr "Nedá sa nanovo vyhradi» %d bajtov pamäti"

+ 6
- 8
tasks/po/cs.po View File

@@ -1,14 +1,14 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Czech translation of tasksel tasks.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Miroslav Kure <kurem@debian.cz> 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-28 00:07+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-12 06:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-28 17:29+0100\n"
"Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.org>\n"
"Language-Team: Czech <provoz@debian.cz>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -245,17 +245,15 @@ msgstr "Tato

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:163
#, fuzzy
msgid "Greek environment"
msgstr "Francouzské prostøedí"
msgstr "Øecké prostøedí"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:163
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci ve francouz¹tinì."
msgstr "Tato úloha nainstaluje programy a dokumentaci v øeètinì."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:171


+ 569
- 0
tasks/po/sk.po View File

@@ -0,0 +1,569 @@
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-21 21:34-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-25 13:34+0100\n"
"Last-Translator: Peter KLFMANiK Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Tradièné èínske prostredie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Táto úloha nain¹taluje programy, fonty a dokumentáciu v tradiènom èínskom "
"kódování. Tie uµahèia pou¾ívanie Debianu èínsky hovoriacim pou¾ívateµom."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18
msgid "Korean environment"
msgstr "Kórejské prostredie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:18
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
"easier for Korean speakers to use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nain¹taluje programy, fonty a dokumentáciu pre kórejsky hovoriacim "
"pou¾ívateµov."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
msgid "Custom kernel compilation"
msgstr "Kompilácia vlastného jadra"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
msgid ""
"This task includes everything you should need to build your own custom "
"kernel."
msgstr ""
"Táto úloha zahàòa v¹etky balíky potrebné pre zostavenie vlastného jadra."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
msgid "Usenet news server"
msgstr "News server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
msgid ""
"This task selects the preferred version of the INN news server software for "
"new Debian installations."
msgstr "Táto úloha vyberie prednostný INN news server."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:37
msgid ""
"You do not need this package if you merely wish to read news from an "
"existing server, just select the news reader program you desire and it will "
"pull in any required pieces. Only use this task if you intend to operate a "
"server."
msgstr ""
"Tento balík potrebujete iba vtedy, ak budete prevádzkova» vlastný server. "
"Ak si chcete príspevky iba èíta» z nejakého existujúceho servera, staèí "
"si nain¹talova» program pre èítanie príspevkov."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "Thai environment"
msgstr "Thajské prostredie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nain¹taluje balíky, ktoré uµahèia pou¾ívanie Debianu v Thajskom "
"prostredí."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59
msgid "Mail server"
msgstr "Po¹tový server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:59
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr "Táto úloha vyberie rôzne balíky u¾itoèné pre po¹tový server."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:68
msgid "Conventional Unix server"
msgstr "Be¾ný unixový server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:68
msgid ""
"This task selects packages that would typically be found on a conventional "
"multi-user unix system with remote users. Do be warned that this includes a "
"number of daemons."
msgstr ""
"Táto úloha vyberie balíky, ktoré zvyèajne oèakávate od be¾ného "
"viacpou¾ívateµského unixového systému so vzdialenými pou¾ívateµmi. "
"Nezabudnite, ¾e to zahàòa mno¾stvo démonov."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Nórske (Bokmaal a Nynorsk) prostredie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:75
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr "Táto úloha nain¹taluje programy a dokumentáciu v nór¹tine."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
msgid "Games"
msgstr "Hry"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:84
msgid ""
"Selecting this task will install a broad selection of games, from "
"traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. It "
"won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
msgstr ""
"Výberom tejto úlohy nain¹talujete ¹iroké spektrum hier od tradièných "
"textových unixových hier, cez kartové hry a¾ po akèné poèítaèové hry. "
"Síce tým nenain¹talujete v¹etky hry dostupné v Debiane, ale bude to "
"pre vás dobrý zaèiatok."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91
msgid "Java"
msgstr "Java"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:91
msgid "A java development environment."
msgstr "Vývojové prostredie pre Javu."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99
msgid "C and C++"
msgstr "C a C++"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:99
msgid ""
"A complete environment for development of programs in the C and C++ "
"programming languages."
msgstr ""
"Kompletné prostredie pro vývoj programov v programovacích jazykoch "
"C a C++."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111
msgid "Print server"
msgstr "Tlaèový server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:111
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Táto úloha nastaví vá¹ systém na úlohu tlaèového servera."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:120
msgid "Spanish environment"
msgstr "©panielske prostredie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:120
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nain¹taluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré umo¾nia "
"µah¹iu prácu s Debianom pre ¹panielsky hovoriacich pou¾ívateµov."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid "Danish environment"
msgstr "Dánske prostredie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nain¹taluje programy a dokumentáciu, ktoré umo¾nia µah¹iu "
"prácu s Debianom pre dánsky hovoriacich pou¾ívateµov."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid "Desktop environment"
msgstr "Stolný poèítaè"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:138
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
"session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Táto úloha poskytuje základný \"desktopový\" softvér, ktorý zahàòa rôznych "
"správcov sedenia, správcov súborov a webové prehliadaèe. Sú tu zahrnuté aj "
"obe desktopové prostredia GNOME a KDE a sorávca grafickej obrazovky, ktorý "
"umo¾ní pou¾ívateµovi vybra» si medzi nimi."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Cyrilika"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Táto úloha poskytuje fonty a ïal¹í softvér pre cyriliku. Podporuje bieloruské, "
"bulharské, macedónske, ruské, srbské a ukrajinské prostredie."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:159
msgid "Russian environment"
msgstr "Ruské prostredie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:159
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nain¹taluje programy a dokumentáciu, ktoré umo¾nia µah¹iu "
"prácu s Debianom pre rusky hovoriacich pou¾ívateµov."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:168
msgid "Linux Standard Base"
msgstr "Linux Standard Base"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:168
msgid ""
"This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, allowing "
"you to install and use LSB packages."
msgstr ""
"Táto úloha zaistí, aby systém zodpovedal ¹tandardu Linux Standard Base, èo "
"vám umo¾ní in¹talovat LSB programy."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:177
msgid "X window system"
msgstr "X Window System"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:177
msgid ""
"This task provides the essential components for a standalone workstation "
"running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set "
"of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
msgstr ""
"Táto úloha vyberie neodmyslitelné súèasti pre samostatnú pracovnú stanicu "
"s X Window Systémom. Poskytuje X kni¾nice, X server, fonty a niekoµko "
"základných X klientov a nástrojov."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
msgid "Web server"
msgstr "WWW server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Táto úloha vyberie balíky u¾itoèné pre v¹eobecný www server."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:194
msgid "File server"
msgstr "Súborový server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:194
msgid "This task sets up your system to be a file server."
msgstr "Táto úloha nastaví vá¹ systém na funkciu súborového servera."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:202
msgid "Japanese environment"
msgstr "Japonské prostredie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:202
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nain¹taluje programy a dokumentáciu, ktoré umo¾nia µah¹iu "
"prácu s Debianom pre japonsky hovoriacich pou¾ívateµov."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:215
msgid "DNS server"
msgstr "DNS server"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:215
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Vyberie DNS server BIND so súvisiacou dokumentáciou a u¾itoènými balíkmi."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid "Python"
msgstr "Python"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid ""
"Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
"complex applications in Python."
msgstr ""
"Mnoho nástrojov a roz¹írení pre vývoj skriptov a jednoduchých alebo "
"zlo¾itej¹ích aplikácií v Pythone."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:231
msgid "Office environment"
msgstr "Kancelárske prostredie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:231
msgid ""
"This task provides a suite of office productivity software, including a word "
"processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is a rather "
"large collection of software."
msgstr ""
"Táto úloha poskytuje sadu kancelárskych programov, medzi ktoré patrí textový "
"procesor, tabuµkový kalkulátor, prezentaèný program atï. Je to pomerne veµká "
"kolekcia softvéru."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:241
msgid "SQL database"
msgstr "SQL databáza"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:241
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Táto úloha vyberie klientske a serverové balíky PostgreSQL databázy."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:241
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL je relaèná databáza ponúkajúca stále lep¹iu podporu SQL92 a "
"niektoré vlastnosti SQL3. Vïaka svojej podpore transakcií a jemnozrnnému "
"zamykaniu je PostgreSQL vhodný pre nasadenie do viacpou¾ívateµského "
"prostredia."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:253
msgid "Tcl/Tk"
msgstr "Tcl/Tk"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:253
msgid ""
"Packages commonly used in developing applications using the Tcl language and "
"Tk Toolkit."
msgstr ""
"Balíky zvyèajne pou¾ívané pre vývoj aplikácií v Tcl jazyku a Tk toolkite."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:262
msgid "Polish environment"
msgstr "Poµské prostredie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:262
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nain¹taluje programy a dokumentáciu, ktoré umo¾nia µah¹iu "
"prácu s Debianom pre poµsky hovoriacich pou¾ívateµov."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:271
msgid "Laptop"
msgstr "Prenosný poèítaè"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:271
msgid ""
"This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
"system. It includes some special utilities laptops including IBM Thinkpads, "
"Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
msgstr ""
"Toto je sada nástrojov, ktoré uµahèia ¾ivot pou¾ivateµom s prenosnými "
"poèítaèmi. Okrem iného obsahuje aj ¹peciálne nástroje pre konkrétne "
"modely ako sú IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba a Dell Inspiron."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:281
msgid "TeX/LaTeX environment"
msgstr "TeX/LaTeX prostredie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:281
msgid "a TeX/LaTeX environment"
msgstr "prostredie pre písanie dokumentov v TeXu/LaTeXu."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:290
msgid "Catalan environment"
msgstr "Katalánske prostredie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:290
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nain¹taluje programy a dokumentáciu, ktoré umo¾nia µah¹iu "
"prácu s Debianom pre katalánsky hovoriacich pou¾ívateµov."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:298
msgid "French environment"
msgstr "Francúzske prostredie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:298
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nain¹taluje programy a dokumentáciu, ktoré umo¾nia µah¹iu "
"prácu s Debianom pre francúzsky hovoriacich pou¾ívateµov."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:307
msgid "Debian Jr."
msgstr "Debian Jr."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:307
msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
msgstr "Debian Jr. je sada Debian balíkov vhodných pre deti."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
msgid "Broadband internet connection"
msgstr "©irokopásmové pripojenie k Internetu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers that "
"connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
msgstr ""
"Táto úloha vyberie balíky u¾itoèné pre pripojenie k Internetu pomocou "
"DSL, káblovej televízie a podobne."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:320
msgid "Scientific applications"
msgstr "Vedecké aplikácie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:320
msgid ""
"This task selects packages which are suitable for scientific work. Under a "
"fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical analysis "
"and computing, statistical data analysis as well as visualization."
msgstr ""
"Táto úloha vyberie balíky vhodné pro vedeckú prácu. Pod pojmom 'vedecká'"
"sa skrývajú aplikácie pre numerickú analýzu a výpoèty, ¹tatistickú analýzu "
"a samozrejme vizualizáciu."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:327
msgid "German environment"
msgstr "Nemecké prostredie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:327
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nain¹taluje programy a dokumentáciu, ktoré umo¾nia µah¹iu "
"prácu s Debianom pre nemecky hovoriacich pou¾ívateµov."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
msgid "Greek environment"
msgstr "Grécke prostredie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Táto úloha nain¹taluje programy a dokumentáciu, ktoré umo¾nia µah¹iu "
"prácu s Debianom pre grécky hovoriacich pou¾ívateµov."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:344
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Zjednodu¹ené èínske prostredie"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:344
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Táto úloha nain¹taluje programy, fonty a dokumentáciu v zjednodu¹enom èínskom "
"kódování. Tie uµahèia pou¾ívanie Debianu èínsky hovoriacim pou¾ívateµom."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:359
msgid "Dialup internet"
msgstr "Vytáèané pripojenie k Internetu"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:359
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers using a "
"slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
msgstr ""
"Táto úloha vyberie balíky, ktoré pokrývajú potreby poèítaèov pre nadviazanie "
"pomalého vytáèeného spojenia (analógovým modemom, ISDN modemom, a pod.)."

Loading…
Cancel
Save