Browse Source

Added Albanian Translation by Elian Myftiu

keep-around/43e990ab3f4cc50982f8dbc32e3465ca7c827876
Elian Myftiu 18 years ago
parent
commit
09ab04d23b
  1. 229
      po/sq.po

229
po/sq.po

@ -0,0 +1,229 @@
# Albanian translation of tasksel.
# Copyright (C) 2004 THE tasksel'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Elian Myftiu <elian@lycos.com>, 2004.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-28 08:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-01 05:20+0100\n"
"Last-Translator: Elian Myftiu <elian@lycos.com>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
#: ../data.c:307 ../data.c:321
msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
msgstr "I pamundur rezervimi i memorjes për buffer e numërimit"
#: ../macros.h:42
#, c-format
msgid ""
"Fatal error encountered at %s:%d\n"
"\t"
msgstr ""
"U has një gabim fatal në %s:%d\n"
"\t"
#: ../macros.h:51
#, c-format
msgid ""
"I/O error at %s:%d\n"
"\t"
msgstr ""
"Gabim I/O në %s:%d\n"
"\t"
#: ../slangui.c:18 ../slangui.c:19
msgid "(no description)"
msgstr "(pa përshkrim)"
#: ../slangui.c:75
msgid "End-user"
msgstr "Përdoruesi i thjeshtë"
#: ../slangui.c:76
msgid "Hardware Support"
msgstr "Mbështetje Hardware"
#: ../slangui.c:77
msgid "Servers"
msgstr "Serverat"
#: ../slangui.c:78
msgid "Development"
msgstr "Zhvillimi"
#: ../slangui.c:79
msgid "Localization"
msgstr "Lokalizimi"
#: ../slangui.c:80
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Të ndryshme"
#: ../slangui.c:219
msgid "Unable to initialize the terminal"
msgstr "I pamundur fillimi i terminalit"
#: ../slangui.c:221
msgid "Unable to initialize screen output"
msgstr "I pamundur fillimi i ekranit"
#: ../slangui.c:222
msgid "Unable to initialize keyboard interface"
msgstr "E pamundur nisja e tastierës"
#: ../slangui.c:239
#, c-format
msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2003 SPI and others"
msgstr "Instaluesi Debian v%s - (c) 1999-2003 SPI dhe të tjerë"
#: ../slangui.c:393
msgid "^Finish"
msgstr "^Fund"
#: ../slangui.c:401 ../slangui.c:402
msgid "Task ^Info"
msgstr "^Të dhëna"
#: ../slangui.c:406 ../slangui.c:407
msgid "^Help"
msgstr "^Ndihmë"
#: ../slangui.c:441
msgid "Select tasks to install"
msgstr "Cakto detyrat për instalim"
#: ../slangui.c:576
msgid "Ok"
msgstr "Ok"
#: ../slangui.c:685 ../slangui.c:699 ../slangui.c:810
#, c-format
msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
msgstr "Indeksi i lidhjeve: %d >= %d"
#: ../slangui.c:776
msgid "Help"
msgstr "Ndihmë"
#: ../slangui.c:777
msgid ""
"Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
"given task.\n"
"\n"
"The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. "
"The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the "
"selection of the task at the cursor. You can also press A to select all "
"tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and "
"begin installation of your selected tasks.\n"
"\n"
"Thank you for using Debian.\n"
"\n"
"Press enter to return to the task selection screen"
msgstr ""
"Detyrat të lejojnë të instalosh shpejt një zgjedhje paketash.\n"
"\n"
"Lista kryesore e zgjedhjeve tregon një listë detyrash që mund të zgjedhësh të "
"instalosh. Tastat shigjeta lëvizin kursorin. Duke shtypur ENTER apo SPACE "
"seleksionon detyrën poshtë kursorit. Mund të shtypësh A për të seleksionuar "
"të gjithë detyrat, ose N për asnjërën. Duke shtypur Q del nga ky program dhe "
"fillon instalimin e detyrave të zgjedhura.\n"
"\n"
"Faleminderit që po përdor Debian. \n"
"\n"
"Shtyp ENTER për tu kthyer tek menuja e zgjedhësit të detyrave"
#: ../slangui.c:818
#, c-format
msgid ""
"Description:\n"
"%s\n"
"\n"
"Included packages:\n"
msgstr ""
"Përshkrimi:\n"
"%s\n"
"\n"
"Paketat e përmbajtura:\n"
#: ../slangui.c:826
msgid "(no description available)"
msgstr "(pa përshrkim)"
#: ../tasksel.c:33
msgid "Unknown signal seen"
msgstr "Sinjal i panjohur"
#: ../tasksel.c:39
#, c-format
msgid "tasksel install <task>\n"
msgstr "instalimi i tasksel <task>\n"
#: ../tasksel.c:40
#, c-format
msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
msgstr "[opcionet] tasksel; ku opcionet janë një kombinim i :\n"
#: ../tasksel.c:41
msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
msgstr "-t --mënyrë testimi; nuk ekzekuton apt-get në dalje"
#: ../tasksel.c:42
msgid ""
"-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
"\t\tjust queue them in dpkg"
msgstr ""
"-q -- instalimet në rradhe; nuk instalon paketat me apt-get;\n"
"\t\t vetëm i vendos ato në rradhën e dpkg"
#: ../tasksel.c:43
msgid "-r -- install all required-priority packages"
msgstr "-r -- instalon të gjithë paketat me përparësi të kërkuar"
#: ../tasksel.c:44
msgid "-i -- install all important-priority packages"
msgstr "-i -- instalon të gjithë paketat me përparësi të rëndësishme"
#: ../tasksel.c:45
msgid "-s -- install all standard-priority packages"
msgstr "-s -- instalon të gjithë paketat me përparësi normale"
#: ../tasksel.c:46
msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
msgstr "-n -- nuk tregon UI; zakonisht përdoret me -r ose me -i"
#: ../tasksel.c:47
msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
msgstr "-a -- tregon të gjitha detyrat, edhe ato që nuk kanë paketa në to"
#: ../tasksel.c:88 ../tasksel.c:123
#, c-format
msgid "No packages selected\n"
msgstr "Asnjë paket i zgjedhur\n"
#: ../tasksel.c:197
#, c-format
msgid "No tasks found on this system.\n"
msgstr "Nuk u gjet asnjë detyrë në këtë sistem.\n"
#: ../util.c:21
msgid "Cannot allocate memory for strdup"
msgstr "I pamundur rezervimi i memorjes për strdup"
#: ../util.c:39
#, c-format
msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
msgstr "I pamundur rezervimi i %d byte memorje"
#: ../util.c:48
#, c-format
msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
msgstr "I pamundur ri-rezervimi i %d byte memorje"
Loading…
Cancel
Save