Browse Source

Updated Albanian translation

tags/2.59
Elian Myftiu 15 years ago
parent
commit
0c1fb28f43
1 changed files with 13 additions and 21 deletions
  1. +13
    -21
      tasks/po/sq.po

+ 13
- 21
tasks/po/sq.po View File

@@ -9,12 +9,12 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_tasks 0.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-14 20:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-10-28 16:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-11-18 20:46+0100\n"
"Last-Translator: Elian Myftiu <elian.myftiu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Albanian <debian-l10n-albanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:1001
@@ -100,19 +100,17 @@ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Bengali."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
#, fuzzy
msgid "Bosnian environment"
msgstr "Hapësira e punës Rumune"
msgstr "Hapësira e punës Boshnjake"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:8001
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Rumanisht për të ndihmuar "
"folësit e Rumanishtes të përdorin Debian."
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Boshnjake për të "
"ndihmuar folësit e kësaj gjuhe të përdorin Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:9001
@@ -274,19 +272,17 @@ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen Tradicionale."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:22001
#, fuzzy
msgid "Croatian environment"
msgstr "Mjedisi Katalan"
msgstr "Mjedisi Kroat"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:22001
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Croatian to help Croatian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Katalane për të "
"ndihmuar folësit e gjuhës Katalane të përdorin Debian."
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Kroacisht për të "
"ndihmuar folësit e gjuhës Kroate të përdorin Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:23001
@@ -1172,31 +1168,27 @@ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Rusisht."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:96001
#, fuzzy
msgid "Serbian environment"
msgstr "Mjedisi Persik"
msgstr "Mjedisi Serb"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:96001
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Gjermanisht për të "
"ndihmuar folësit e Gjermanishtes të përdorin Debian."
"Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Serbisht për të "
"ndihmuar folësit e gjuhës serbe të përdorin Debian."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:97001
#, fuzzy
msgid "Serbian desktop"
msgstr "Hapësira e punës Persiane"
msgstr "Hapësira e punës serbe"

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:97001
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Serbian."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Persisht."
msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Serbisht."

#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98001


Loading…
Cancel
Save