Browse Source

vi.po: Updated Vietnamese translation.

tags/2.54
Clytie Siddall 15 years ago
parent
commit
1280da5e64
1 changed files with 33 additions and 45 deletions
  1. +33
    -45
      debian/po/vi.po

+ 33
- 45
debian/po/vi.po View File

@@ -1,65 +1,53 @@
# Vietnamese translation for Tasksel Debian.
# Copyright © 2005-2006 Free Software Foundation, Inc.
# Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Phan Vinh Thinh <teppi@vnoss.org>, 2005.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2006
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel_debian\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-07-29 07:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-13 16:08+1030\n"
""
msgstr "Project-Id-Version: tasksel_debian\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-07-29 00:15-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2006-07-30 16:10+0930\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6b23\n"
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6fc1\n"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. Translators: translate ORIGCHOICES as CHOICES.
#. Type: multiselect
#. Choices
#. Translators: translate ORIGCHOICES as CHOICES.
#: ../templates:1001 ../templates:2001
msgid "${ORIGCHOICES}"
msgstr "${CHOICES}"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1002 ../templates:2002
msgid "Choose software to install:"
msgstr "Chọn phần mềm để cài đặt:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:1002
#, fuzzy
#.Type: multiselect
#.Description
#: ../templates:5
msgid ""
"At the moment, only the core of the system is installed. To tune the system "
"to your needs, you can choose to install one or more of the following "
"predefined collections of software."
msgstr ""
"Hiện thời chỉ có phần lõi của Debian là đã cài đặt. Để tiếp tục tiến trình "
"cài đặt cho phù hợp với yêu cầu của mình, bạn có thể chọn cài một hoặc một "
"vài những nhóm chương trình sau."
msgstr "Hiện thời chỉ lõi của hệ thống đã được cài đặt. Để điều chỉnh hệ thống thích hợp với nhu cầu của mình, bạn có khả năng chọn cài đặt một hoặc một vài những nhóm chương trình xác định sẵn sau."

#.Type: multiselect
#.Choices
#.Translators: translate ORIGCHOICES as CHOICES.
#: ../templates:13
msgid "${ORIGCHOICES}"
msgstr "${CHOICES}"

#.Type: multiselect
#.Description
#: ../templates:14
msgid "Choose software to install:"
msgstr "Chọn phần mềm cần cài đặt:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates:2002
#.Type: multiselect
#.Description
#: ../templates:14
msgid ""
"You can choose to install one or more of the following predefined "
"collections of software."
msgstr ""
"Có thể chọn cài đặt một hoặc một vài những nhóm chương trình xác định sẵn "
"sau."
msgstr "Có khả năng chọn cài đặt một hoặc một vài những nhóm chương trình xác định sẵn sau."

#. Type: title
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#.Type: title
#.Description
#: ../templates:20
msgid "Software selection"
msgstr "Lựa chọn phần mềm Debian"
msgstr "Lựa chọn phần mềm"

Loading…
Cancel
Save